u uian/ï ZEEUWSE COURANT De Schelde kan zelfs 2250 banen verliezen Rapport over bloedbad Beiroet naar Begin Korter werken zo nodig verplicht TOEKOMST KETELBOUW ZEER ONZEKER ZO MOEDER ZO DOCHTER Barbie was ook in Nederland actief Paus verbrandde protest tegen nazi's MOGELIJK POLITIEKE GEVOLGEN MINISTER BOTST MET SOCIALE PARTNERS DRS DERK ROEMERS OVERLEDEN Bewolking Veel bewolking en af en toe wat sneeuw. Temperatuur om het vries punt. Matige, aan de kust nu en dan krachtige noordoostenwind. 226e jaargang no. 32 Dinsdag 8 februari 1983 A VANDAAG IN DEZE KRANT (Van onze correspondent) ROME - „Als de Duitsers na een brief van de Nederlandse bisschoppen 40.000 mensen naar concentratiekampen sturen, dan zal Hitier om de woorden van de paus wel 200.000 onschuldigen laten interneren. Dat kan ik nooit toestaan". Met deze woorden verbrandde paus Pius XII op een avond in de Tweede Wereldoor- los eigenhandig twee door hem dicht beschreven vellen, die een protest tegen de 1 jodenvervolging bevatten. De herinnering wordt opgehaald door de nu 88-jarige zuster Pasqualina Lehnert, die veertig jaar lang het huishouden deed voor Euge- nio Pacelli, die in 1939 onder de naam Pius XII tot paus werd gekozen. Na de brief waarin de Nederlandse bisschoppen openlijk protesteerden tegen de anti-joodse maatregelen van de nazi's in ons land. werden de tot dan toe vrijgestel de katholieke joden, onder wie de Duitse filosofe Edith Stein, op transport naar het oosten gesteld. De paus schreef toen, vertelt zuster Pasqualina, een krachtig protest, dat hij nog dezelfde avond in de „Osservatore Romano" wilde laten publiceren. „Op een gegeven ogenblik kwam hij in de keuken, liet mij het gas aansteken en verbrandde zelf de twee vellen, waarbij hij zich ook nog de vingers brandde". De Duitse reactie op de heimelijke brief van de Nederlandse bisschoppen is door verschillende historici aangehaald als verontschuldiging voor het stilzwijgen van de paus over de jodenvervolging (Van ome Haagse redacteur) DEN HAAG - Nieuwe becijferingen van het kabinet maken duidelijk dat de KMS-groep in de ongunstigde situatie maximaal 2250 banen zal verliezen. Het minimum aantal arbeidsplaatsen dat verdwijnt ligt op 1350. Deze in vergelijking met de dit weekeinde gepresenteerde tussenbalans nog zwartere cijfers blijken uit een brief van minister Van Aardenne van economische zaken aan de Tweede Kamer. Naar schatting kunnen 2000 tot 2900 banen behouden blijven, aldus minister De Koning van sociale zaken in een maandag gehouden overleg met de ka- PAGINA 2 vow moet het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven dringt erineenbriefaande regering op aan de Vaste Oeververbinding Wester- schelde alsnog te verwerkelijken. De Zeeuws-Vlaamse bedrijven ritten op hoge kosten door het vervoer via de veerdiensten. Jaarlijks kosten de ve ren de bedrijven veertig miljoen gul den extra. PAGINA 3 onrust Suriname De verspreiding van een pamflet heeft in Sunname voor grote onrust ge zorgd. In het vlugschrift wordt de 'be- •Tijding' van Suriname aangekondigd ij en wordt de mensen aangeraden thuis I te blijven en voor enige weken voedsel J m te slaan. Het pamflet zinspeelt op I een militaire actie vanuit het buiten land. banenverlies ns De groei van het vervoer per trein neemt af. De bezuinigingen die de Ne derlandse Spoorwegen moeten door voeren kosten onherroepelijk arbeids plaatsen NS-presldent-directeur Ploeger kon gisteren op de jaarlijkse persbijeenkomst het banenverlies nog niet in aantallen vasUeggen. PAGINA 9 mercommissie voor economi sche zaken, afhankelijk van de besluiten die nog over de in gro te moeilijkheden verkerende ketelbouwsector en de daar mee samenhangende RSV- Montage moeten worden geno men. In dat mondeling overleg keerde een grote meerderheid van de Kamer zich tégen het idee om bepaalde poten uit de KMS-groep los te weken. De kracht van de Schelde zit hem in de samenhang van de delen, aldus CDA. PvdA en WD. De PvdA-fractie tot slot pleitte ervoor de RSV-gieterij in Middelburg alsnog een boedelkrediet te geven. Het verlies aan arbeidsplaatsen ligt dus tussen de 1.350 en 2.250 banen op een totaal van 4.250. In het meest ongunstie geval wordt de KMS-groep dus gehal veerd. Het uiteindelijke resultaat van de op last van het rijk ingezette afslan- Actiedag bij 'De Schelde' en RSV-Rotterdam op pagina 7. kingsoperatie valt nog niet concreet aan te geven. Negenhonderd banen -„een bandbreedte" aldus minister De Koning- zijn afhankelijk van de beslui ten die Van Aardenne over de ketel bouwsector neemt. Het gaat om de ke telbouwers zelf en om de mensen van RSV-Montage. RSV-M is voor 80 pro cent afhankelijk van de ketelbouw. Gis teren werd er overigens voor het eerst over RSV-M gesproken. De kans dat de Schelde haar ketel- bouwpoot op termijn kan houden lijkt gering. Weliswaar zei Van Aardenne maandag dat het logisch is dat dc KMS de ombouw-order van de PZEM voor de Borsselse kolencentrale krijgt, maar daarna lijkt het afgelopen. Van Aardenne wilde op geen enkele manier de toezegging doen dat er na die order nieuwe opdrachten komen. Zelfs de opdracht voor dc nieuwe ketel voor de Maasvlaktecentrale is in de ogen van de bewindsman onzeker. Het lijkt er op dat die onzekerheid meer te maken heeft met pogingen van Van Aardenne om een substantieel deel van die order (Slot zie pag. 7 kol. 1 flatperikelen Moeilijkheden met het beheer van drie torenflats in de Magistraatwijk kost ten de Woningbouwvereniging Mid delburg al 3.7 mfljoen gulden. De flats kennen een ongewoon hoge leegstand en een groot verloop vaq de bewoners Vandalisme viert er hoogtij In een gis teren openbaar gemaakt rapport zet de bouwvereniging de moeilijkheden op een rijtje. PAGINA 11 nederland oké Via een quiz en een scholen-beurzen- plan zal de nationale gezondheidsactie 'Nederland oké' zich dit jaar vooral richten op de scholen. Jongeren in de hoogste klas van de lagere school krij gen speciaal voorlichting over roken cn drinken. PAGINA 15 energietoeslag De Vereniging Krachtwerktuigen vraagt de tweede kamer haast te ma ken met de verhoging van de energie- toeslag. Door het uitblijven van de be nodigde aanpassingen van de wet in- vesterings Rekening gaan belangrijke Investeringen niet door, aldus de ver eniging, Nieuws uit Zeeland: 2, 5,7, 8 en 9. Binnen- en buitenland: 3 en 11. Sport: 12. Kunst en cultuur: 13 Radio en televisie: 14. Financiën, economie: 15. Het. RSV-personeel verlaat maandag het terrein van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen voor een demonstratieve optocht door de stad. Moeder orang-oetan Mota in het apenhms van Artis laat de twee maanden oude Kedua geen moment los. Voor Kedua hoeft dat ook niet. Na een gezamenlijk dutje wordt Kedua wel eens wat al te speels. Dan wordt de nieuwe bewoonster van Artis vermanend heen en weer geschud Zo kan ook in een dierentuin het leven wel eens goed zijn. Van onze correspondent) Sabra en Shatilla, maandagavond aan JERUZALEM - De comissie-Kahan premier Begin overhandigd. Vanmor- heeft zijn rapport over de massamoord gen na 9 uur zou het rapport worden in de Palestijnse kampen bij Beiroet, gepubliceerd. De Israëlische regering DEN HAAG - Klaus Barbie, die Duitse oorlogsmisdadiger die vorige week door Bolivia werd uitgewezen naar Frankrijk en daar wordt aangeklaagd wegens 'misdrijven tegen de menselijkheid' blijkt in 1941 ook in Neder land actief te zijn geweest. Volgens het rijksinstituut voor oorlogsdocu mentatie (Riod) in Amsterdam is Barbie in ons land betrokken geweest bij de deportatie van ongeveer driehonderd joden. Intussen heeft nazi-jager Simon Wiesentha] heeft bovendien de Wiesenthal in een persoonlijke boodschap de Chileense junta ge vraagd om de uitlevering van een andere nazi-oorlogsmisdadiger, Walter Rauff. Rauff woont sinds het eind van de Tweede Wereldoor log in Chili. In de boodschap noemt Wiesenthal het huidige adres van Rauff. die volgens de nazi-jager als SS-officier verantwoordelijk was voor de rijdende gaskamers. In om gebouwde bestelwagens werden meer dan een kwart miljoen men sen de dood ingejaagd. De meesten van hen waren ziek. bejaard of ge handicapt en konden daarom moeilijk naar de concentratiekam pen worden getransporteerd. Westduitse regenng benaderd en' deze gevraagd haar verzoeken om uitlevering van oorlogsmisdadi gers aan de verschillende Zuidame- rikaanse landen te herhalen. De meeste oorlogsmisdadigers wonen in Chili en Argentinië, of reizen heen en weer tussen Uruguay en Paraguay. Wiesenthal gelooft dat. na de uitlevering van Barbie aan Frankrijk, andere Zuidamerikaan- se regeringen bereid zullen zijn te overwegen of zij nog verder geïden tificeerd willen worden met het be leid om beruchte oorlogsmisdadi gers een toevluchtsoord te bieden. iZie ook pagina 111 komt later bijeen om dc conclusies van het rapport te bespreken. Aangenomen wordt dat het rapport verregaande po litieke consequenties zal hebben als de regering of enige ministers bekriti seerd worden. Rechtbanken in Israël kunnen op grond van het rapport tot strafvervol ging besluiten. Over de inhoud van het rapport was gis teravond niets uitgelekt. Ook de publi- katie was tot het laatste moment ge heim gehouden. De commissie heeft drieëneenhalve maand gewerkt. Eind november werd een soort van interim- rapport gepubliceerd, waarin 9 hoofd rolspelers - drie ministers en zes mili tairen - gewaarschuwd werden dat zij door de conclusies van het onderzoek geschaad kunnen worden. Het zijn premier Begin, minister van de fensie Sharon en minister van buiten landse zaken Shamir, alsmede vrijwel de hele militaire top. waaronder opper bevelhebber Eitan. Als er hoofden val len, dan staat het vast dat het onder deze negen gewaarschuwde personen zal zijn. Premier Begin heeft van tevoren ge zegd af te zullen treden en nieuwe ver kiezingen uit te zullen schrijven als hem enige blaam treft. i Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/UTRECHT - Het kabinet zal arbeidstijdverkorting dwingend opleggen indien de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers geen resultaat opleveren. Minister De Koning van sociale zaken verklaarde dit maandagmorgen voor de NCRV-ra- dio. Zowel vanuit de kamer als van de zijde van de sociale partners is maandag al direct afwijzend gereageerd op het voornemen van De Koning. In de radio-uitzending had de minister overigens al gezegd op tegenstand te reken. „maar", zo zei hij, „wij mogen niet berusten in een miljoen werklozen. Wanneer het niet goedschiks gaat. dan maar kwaadschiks". Binnen de Stichting van de Arbeid werd eind vorig jaar een akkoord be reikt waarbij de onderhandelende par tijen afspraken dat ze wilden streven naar vormen van korter werk zonder dat de ondernemingen dat extra geld zou kosten. Het kabinet kwam met een wetje waardoor het mogelijk zou wor den dat de prijscompensatie van 1 ja nuari al voor dat doel zou worden ge bruikt. In de bouw besloten de werkgevers al om de prijscompensatie toch aan de werknemers uit te keren. Ook in de me taalnijverheid is de kans gering op over eenstemming i prijscompensatie inleve ren ten behoeve van arbeidstijdverkor ting). Vorige week is in zes bedrijfstak ken een eind gekomen aan de tijdelijke opschorting van de lopende cao s. In to taal gaat het daarbij om circa 350 000 werknemers die met terugwerekende kracht tot 1 januari hun prijscompensa tie krijgen uitbetaald De meerderheid in de Tweede Kamer verzet zich tegen het minister De Koning. VVD-Nijpels noemde de opmerkingen van De Koning voorbarig en onverstan dig, omdat hij daarmee ingrijpt in lo pende onderhandelingen. Hij wees er op dat tal van economen, maar ook de commissie-Wagner een terughoudend beleid van de overheid bepleiten Ook de PvdA verzet zich tegen het drei gement van minister De Koning De so cialisten vinden dat ingrijpen alleen is toegestaan als het kabinet de koop kracht niet met nieuwe bezuinigingen uitholt. Bovendien moeten er dan waar borgen zijn dat er meer banen komen Het CDA heeft te kennen gegeven een eventuele loonmaatregel met lood in de schoenen te aanvaarden. De sociale partners hebben de dreige menten van de bewindsman eensge zind van de hand gewezen. De werkge versorganisatie VNO betreurt de uitla tingen van de minister. „Paniekerige voetzoekers, die op het akkoord lussen werkgevers en werknemers worden losgelaten", aldus het VNO. De FNV noemde de uitlatingen van de minister onbegrijpelijk en kwetsend. Ook de christelijke vakbond CNV wijst de dreigementen van de hand. Volgens het VNO wordt nu opnieuw be wezen. dat de politiek geneigd is op kor te termijn te denken vanuit de illusie dat de overheid centraal kan bewerk-, stelligen wat alleen in de bedrijfstak ken en bedrijven kan gebeuren De FNV noemt de uitlatingen van de minister kwetsend, omdat wordt gesug gereerd dat - wanneer overeenstem ming tussen werkgevers en werkne mers achterwege blijft - de verantwoor delijkheid voor de groei van het aantal werklozen naar één miljoen mede op de vakbeweging wordt afgeschoven. Daarnaast voert de overheid een inko mensbeleid, waarbij de laagstbetaal den een fors verlies aan koopkracht lij den. Dat heeft een nadelige invloed op de mogelijkheid om te onderhandelen over herverdedlmg van werk tegen inle vering van de prijscompensatie, aldus de woordvoerder Bestuurslid Terpstra van het CNV wijst ingrijpen van de overheid in de onderhandelingsstrijd van werkne mers om principiële redenen van de hand. Bovendien zijn er volgens hem ook praktische bezwaren aan gebon den. omdat de situatie per bedrijfstak zo verschilt dat er geen uniforme rege ling voor korter werken is te treffen. Ongelukkig en voorbarig, noemt het CNV de uitspraken van De Koning. „We zijn amper drie w eken aan het pra ten. Als de minister nu al gaal roepen dal hij pessimistisch is over dc afloop van dc onderhandelingen, dan komen we er nooit uit", aldus Terpstra. DEN HAAG - Oud-voorzitter van het voormalige Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en oud-burge meester van Vlissingen drs Derk Roe mers, is zaterdag in Laren overleden. Hij zou zondag 68 jaar zijn geworden. Drs Roemers, die bijna twintig jaar ac tief is geweest in het NVV, was voorzit ter van deze vakbond van 1959 tot 1965. Hij begon zijn loopbaan als directeur van het wetenschappelijk bureau van het NW in 1947 In 1952 werd hij secre taris-redacteur en van 1956 tot 1959 was hij tweede voorzitter Hij was tevens van 1952 tot 1965 lid van de Tweede Ka- (Slot zie pagina 6 kol. 4)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1