Tussen 1000 en 1600 man weg bijSchelde' Vlissingen Rond 2300 arbeidsplaatsen weg bij Fokker en Unilever Klap komt keihard aan Vierdagenweek voor de oudere leerkrachten ONDANKS VERVROEGEN MARINE-ORDERS Minder bezuiniging op onderwijs en landbouw CNV-topman Leo Ester overleden Winterse buien Half tot zwaar bewolkt en enkele win terse buien. Middagtemperatuur on geveer 5 graden. Krachtige, aan de kust nu en dan stormachtige wind, draaiend naar westelijke richtingen. MET BLIJDSCHAP GEVEN WU KENNIS van De Qeboorte van een Legende DE NIEUWE mazua 626 DEN HAAG (ANP) - Onderwijsgevenden van 56 jaar en ouder gaan met ingang van drie maart een dag per week minder werken. Zij krijgen voor die dag 80 procent van hun salaris uitgekeerd en hun pensioenopbouw wordt niet aangetast. Daartoe heeft het ka binet vrijdag besloten, zo deelde premier Lubbers mee. Dit besluit is de invulling voor de onderwijssector van het akkoord dat minister Rietkerk enige tijd geleden met de ambtenarenbon den bereikte over het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de overheid en waarbij aan ambtenaren drie roostervrije dagen per jaar wer den toegezegd. Voor het onderwijs is,dat echter moeilijk in praktijk te brengen. In overleg met de ondenoijsbonden is minister Deetman van onder wijs tot de genoemde invulling gekomen. Met deze maatregel zullen naar venvachting ongeveer 1200 ar beidsplaatsen bij het onderwijs worden geschapen rVan onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Bij de KMS-groep in en om Vlissingen zullen tussen de duizend en zestienhonderd banen verdwijnen, ondanks het besluit van het kabinet om de marinebouw bij De Schelde in stand te houden. KMS-poten als de marinebouw zelf, de reparatiebouw en de machinebouw verliezen grote aantallen werkne mers, nadat donderdag al was bepaald dat de RSV-gieterij in Middelburg ruim 120 man dicht moet. Onduidelijkheid heerst er nog over de toekomst van de ketelbouw-afdeling - waar in elk geval ontslagen zullen vallen - en over RSV- Montage, waar ongeveer 500 mensen werken. Minister-president Lubbers zei Wilton Feijenoord en RDM in 3500 arbeidsplaatsen vervallen. Het ka- vrijdag na afloop van het kabi- stand te houden. Het totale ver- lies aan arbeidsplaatsen netsberaad impliciet dat de zo genaamde 'M-fregatten' eerder besteld zullen worden om de marinewerven van de KMS, PAGINA 2 nieuwe fabriek Aan de Zevenaarhaven in Terneuzen bouwt de papierverwerkende indus trie Elopak nog dit jaar een nieuwe fa briek die werk zal bieden aan 70 perso- j neelsleden. Indirect zal dit project, waarmee een Investering van veertig miljoen gulden is gemoeid, nog eens 80 i arbeidsplaatsen opleveren. PAGINA 3 kruisraketten De CDA-kamerleden Frlnking en De Boer menen dat Nederland de kruisra- ketten bij gebrek aan maatschappelij- ke steun mogelijk niet zal kunnen plaatsen, ook als de wapenbelieer- singsgesprekken in Genève niets ople- veren. In een reactie op deze interne CDA-notitle. heeft premier Lubbers r gezegd dat zijn partijgenoten de zaak te nationalistisch bekijken en te wei nig oog hebben voor de internationale verantwoordelij kheid PAGINA 7 korter werken Het Hulster textielbedrijf MUock wil de produktie voor anderhalve maand verlagen om zo de te hoog opgelopen voorraden kwijt te kunnen raken. Voor ongeveer honderd personeelsleden vanhetsokkenbedrijf is bij de arbeids inspectie arbeidstijd verkorting aanee- beidsplaatsen te behouden, waarvan RSV-verband komt, inclusief |99° bij ?t,^ielde en 3500 by wilton Fijenoord-RDM. Uitgangspunt van het kabinet, zo zei Lubbers vrijdag na afloop van de weke lijkse ministerraadsvergadering, is dat de marinebouw bij de KMS gehand haafd blijft, evenals de reparatiecapaci- de eergisteren door Van Aar- denne aangekondigde operatie, op meer dan 6.000. Bij de marinewerven van de KMS, Wil ton Fijenoord en RDM zullen in totaal teit en de apparatenbouw. De KMS houdt dan in totaal plusminus 2000 mensen binnen de poorten, exclusief de mensen van de AKF in Goes bijvoor beeld. Lubbers gaf de volgende opsomming van de gevolgen voor de KMS bij de marinebouw (1360 man), moet ongeveer één derde van de werknemers verdwijnen. Verhes: ruim 450 man, de reparatie-afdeling (Schelde- poort), verliest ongeveer 170 man, de helft van de 400 mensen uit de machinebouwsector wordt ontslagen. Verlies: 200 man. de afdeling apparatenbouw en Scheldebouw kunnen m hun geheel blijven. Onduidelijkheid heerst er over de toe komst van de ketelbouw, waar onge veer 600 mensen werken, en over RSV- Montage. Evenmin is zoals het niet dui delijk is wat er uiteindelijk met de KMS-werknemers in Terneuzen ge beurt. Ook de bonden, die na Lubbers' persconferentie een eigen persconfe rentie belegden, wisten niet waar zij aan toe zijn en konden het totale verlies met schatten. Volgens hen verdwijnen op grond van het vrijdag genomen be sluit in ieder geval 850 werknemers van de KMS-groep, naast degenen voor wie donderdag het doek al was gevallen. Ketelbouw In de ketelbouwsector zullen ook klap pen vallen. Minister Van Aardenne zei donderdag al dat de huidige capaciteit niet gehandhaafd kan blijven. Hij denkt daarbij ongetwijfeld aan het verschuiven van orders richting Hen gelo, waar de tweede Nederlandse ke telbouwer. de MESK. op termijn in grote moeilijkheden komt bij gebrek (Slot zie pap4 kol. 5) Pagina 20: PZEM spant zich in voor plaatsing ke telorder bij 'De Schel de' Pagina 4: Kabinetsbesluit stuit op hevig verzet. „Dit overleeft 'De Schelde' niet. Gunnar Thygesen, bibliothecaris van het orkest van Odense. toGnt de door hem ontdekte Mozart-sym- fonie. KOPENHAGEN - In Denemarken is een vermiste symfonie van Wolf gang Amadeus Mozart terugge vonden die hij op 9-jarige leeftijd in 1765 in Londen componeerde. De symfonie in de toonsoort a-klein in de traditionele drie delen voor 10 instrumenten was onder stukken die door de gemeenteraad van Odense in 1943 waren geruimd uit de kelder van het gemeentehuis en overhandigd aan het symfonieor kest van Odense. „Pas vorig jaar kon in in het mate riaal duiken dat al die tijd in onze bibliotheek heeft gelegen", zei de bibliothecaris van het orkest, Gun nar Thygesen. Het muziekstuk, dat een van Mozarts eerste moet zijn geweest, werd in 1793 gekocht door de muziekvereniging van Odense als 'symfonie voor 10 instrumenten' van 'Herr Mozart'. TWEE PROCENT MINDER AMBTENAREN PAGINA 10 olie Alleen ln het 'onzekere' Midden-Oos- I ten is er sprake van een overcapaciteit aan olie Daarom kan het overschot op de wereldmarkt en de daling van de olieprijzen nog a'tyd snel in het tegen- deel omslaan, zo meent de directeur van het Amerikaanse petroleum insti tuut. Hü wees er op dat de verdeeld heid binnen de OPEC en de daling van de olieprijzen een hoogst onzekere si- t tuatie hebben geschapen PAGINA 13 rustig begin Jan Raas wil het rueuwe wielerseizoen - maandag start de Post-equipe in de 'week van Bessèges - rustig beginnen De Zeeuwse topcoureur mikt op de f vooijaarsklassiekers en wil deelnemen j aan de Tour de France en het wereld kampioenschap. Raas ziet wel wat in de 'mondialisering' van de wielersport: 'Als er ln Amerika zoveel dollars be- schikbaar zijn, moeten we niet de dief van onze eigen portemonnaie spelen door vast te houden aan de tradities'. Nieuws uit Zeeland: 2, 5, 7 en 9. Binnen- en buitenland: 3 en 11. Opinie: 4. Sport: 13. Radio en televisie: 23 en 25. Financiën: 10. Zaterdagkrant: 15, 16. 17, 19 en 21. VLISSINGEN - De klap kwam keihard aan - ongeveer vijf tienhonderd banen weg. Het was vrijdag voor de ruim vier duizend werknemers van de Koninklijke Maatschappij De Schelde een dag vol onzekerheden. s iijn vuur de toekomst van de KMS. Rond een uur of' zeven gisteravond was het duidelijk: aaneenforse afslanking van de KMS is niet te ontkomen. De ontreddering was com pleet. Tijdens een protestmanifestatie van enkele honderden Schelde-werknemers speelden zich na het bekend worden De hele dag wachten op berichten uit Den Haag, waar de van de kabinetsbeslissing emotionele taferelen af. tZie pa- beslissingen werden genomen die van doorslaggevende bete- g l5)- Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Bij het onderwijs blijven de komende jaren 6500 banen meer be houden, dan het kabinet eerder had voorzien. Deze extra banen worden be taald door de 500 miljoen gulden die minister Deetman (onderwijs) voor zijn begrotingen tot 1986 erbij heeft ge kregen van het kabinet. Premier Lub bers heeft dit vrijdag bekend gemaakt na afloop van de ministerraad. De tegemoetkoming aan onderwijs is een onderdeel van het akkoord dat het kabinet vrijdag heeft bereikt over de bezuinigingen tot 1986. Het gaat hier niet om extra ombuigingen, maar om een nadere uitwerking van het regeer akkoord. In dit akkoord stond dat de afgesproken bezuinigingen op de be grotingen - 6 miljard gulden tot 1986 - in eerste instantie voor 60 procent was ingevuld en dat voor het restant beke ken moest worden of andere mogelijke ombuigingen mogelijk zouden zijn. Over dit bedrag van 2,4 miljard is het kabinet het vrijdag eens geworden- De extra uitgaven worden betaald door een versterkte vermindering van het aantal ambtenaren over de hele linie. De verschuivingen in de bezuinigingen nemen volgens Lubbers de grote be zwaren weg van de fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer tegen de for- ROTTERDAM (ANP) - Het aantal ar beidsplaatsen bij de bedrijven van Unilever in Nederland zal dit jaar met 900 tot 1.000 teruglopen, zo heeft de di rectie van Unilever Nederland vrijdag meegedeeld. Fokker maakte gisteren bekend dat met de vakbonden overeenstemming is bereikt over het verdwijnen van 1.250 banen. Een deel van het verlies aan arbeids plaatsen bij Unilever dit jaar zal het ge volg zijn van herstructureringsplannen die in 1982 al in uitvoering waren (b.v. Unilever Vleesgroep met ongeveer 200) of werden aangekondigd (zoals Iglo. eveneens circa 200) of waarvan kan wor den verwacht dat de uitvoering in 1983 wordt voltooid. De directie deelde dit vrijdag mee tij dens het halfjaarlijkse overleg met de bonden over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Deze verminderde vorig jaar bii Unilever Nederland met ruim 1.100 arbeidsplaatsen waarin be grepen 350 bij Lintas en Scado, welke bedrijven aan derden werden overge dragen. Naast deze plannen zullen de noodzaak tot het vinden van efficientere organi satiestructuren en technologische ont- wikkelingen van mvloed zijn op de werkgelegenheid bij alle Unilever-be- drijven in ons land. Gezien de grote ver scheidenheid hiervan laat het zich moeilijk voorspellen wat het effect pre cies zal zijn. Het aantal medewerkers van Unilever Nederland is thans circa 13.000. Unilever maakte verder bekend dat de Nederlandse Kaasunie in Gouda be sprekingen voert met Jacky NV in Ant werpen over de distributie van zuivel- desserts van Jacky in Nederland. Tot voor kort werd deze distributie door de Unilever-dochter Van den Bergh en Jurgens in Rotterdam ver zórgd. Deze activiteit leverde echter dusdanig grote verliezen op, dat de di rectie van het Rotterdamse bedrijf be sloten heeft met de distributie te stop pen. Dit betekent een verlies van 95 ar beidsplaatsen. waarbij aan gedwongen ontslagen met kan worden ontkomen, aldus een mededeling van Unilever. Dit verlies van n> ook een onderdeel van de vermindering van 900 a 1.000 arbeidsplaatsen. Niet concreet Concernbestuurder J. Dijkman van de industriebond FNV zei vrijdag desge vraagd de voorstellen van de directie van Unilever 'weinig concreet' te vin den. De directie heeft alleen de al lo pende reorganisatie bij Iglo/Ola en de Unilever Vleesgroep genoemd, maar naar de 600 overige ontslagen kunnen de bonden slechts gissen, aldus Dijk man. De industriebond wil per Unilever-ves- tiging onderhandelen over het in het (Slot zie pag. 4 kol. 7) se bezuinigingen op onderwijs, land bouw en justitie. Landbouw Landbouw en visserij hoeft 87 miljoen gulden minder te besparen. Een alge mene verlaging van f 42 miljoen en f 25 miljoen in plaats van f40 miljoen be zuinigen op landbouwkundig onder zoek. Daarnaast zal de aankoop van na tuurterreinen betaald worden uit op brengsten van de verkoop van domein gronden, De bezuinigingen op het ge vangeniswezen zullen worden vermin derd met 25 miljoen gulden. Het geld voor deze uitgaven vindt het kabinet door het aantal ambtenaren sterker te verminderen dan eerder de bedoeling was. De aangekondigde één procent minder ambtenarenword t ver hoogd tot twee procent minder. Wel heeft het kabinet besloten dat de maat- (Slot zie pagina 11 kolom 6) UTRECHT (ANP) - Leo Ester, de voor zitter van de Industrie- en Voedings bond CNV. is vrijdag op 51-jarige leef tijd plotseling overleden. Ester laat een vrouw en drie kinderen achter. Dat heeft een woordvoerder van de Indus trie- en Voedingsbond CNV vrijdag avond bekend gemaakt. De bondsvoorzitter was vorig jaar na een hartinfarct al geruime tijd niet ac tief. Vrijdagmiddag ging hij tijdens een vergadering ziek naar huis. waar hij in zijn slaap is overleden. Ester kwam in 1959 in dienst van de christelijke bond voor werknemers in textiel- en kledingbedrijven Unitas, die later opging in de Industriebond CNV. In 1978 werd Ester voorzitter van deze bond. die in januari van dit jaar fuseer de met de Voedingsbond CNV. Ester was lid van de verbondsraad van het CNV en coordinator van het sociaal economisch overleg van de Industrie- en Voedingsbond. Voor die bond voerde hij het cao-overleg in de metaal- en tex tielindustrie. Landhouwongevallen - In het alge lopen jaar hebben 28 ongevallen met dodelüke afloop in de landbouw plaats gevonden. Dit aantal ligt lager dan in 1980 (37) doch hoger dan in 1981 (21), aldus gegevens van de arbeidsinspectie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Een begin van verkommering "ïiÜT T^\e tol die Midden-Zeeland I V^Ll J—'en daarbij vooral Vlissin- gen zal moeten betalen voor de ineenstorting van het J RSV-concern is verbijsterend hoog. Hoe de gedetailleerde cijfers van de plotselinge lawine aan afslankingen, sluitingen en inkrimpingen straks ook mogen uitvallen. - een andere conclusie is niet mogelijk. Met een voorlopig ruw berekend vooruitzicht van een verlies van 1000 tot 1600 arbeidsplaatsen wordt aan de werkgelegenheid in deze regio een slag toegebracht, waarvan de gevolgen en de nawerking zich niet bij benadering laten overzien. Gisteren was het de dag van de verslagenheid en van de complete verwarring. Verslagen heid omdat iedereen die rechtstreeks betrokken is bij of zich verbonden voelt met de koninklijke maatschappij 'De Schelde' en haar brede uitwaaiering van activiteiten zag gebeuren wat men zich in zijn somberste momenten niet had durven voorstellen. Verwarring omdat het kabinet na een dag lang ver gaderen in Den Haag alleen maar in ru we lijnen de omvang van deze sociaal- economische ramp kon aangeven en het voor wat betreft de toekomstkan sen van het 'restant' van de KMS-on- dememingen in Vlissingen en omge ving liet bij voorzichtige toezeggingen ,,dat het bereid is te onderzoeken of be paalde defensie-orders naar voren kun nen worden geschoven". Kortom, de hele sfeer waarin de ontmanteling van RSV zich voltrekt is van a tot z chao tisch. Ontreddering, woede, opstandig heid en gelatenheid zijn daarvan in dui zenden gezinnen het gevolg. Toch is deze hele gang van zaken ty perend voor de afstand die er kenne lijk tussen het RSV-concem als zodanig en de mensen die er werkten moet heb ben bestaan. En misschien is bij velen juist de schok van die ontdekking het moeilijkst te verwerken. Van oudsher is er tussen de werknemers en het bedrijf waar zij werkten een binding geweest, die basis was voor inzet en vertrouwen. 'De Schelde' was Vlissingen en Vlissin gen was 'De Schelde'. De lange geschie denis van de scheepswerf en de nieuwe bedrijvigheden die van daaruit werden ontwikkeld vermeldt goede en beroer de jaren, successen en teleurstellingen, resultaten om trots op te zijn en soms grote moeilijkheden in de arbeidsver houdingen. Maar altijd was er binnen die bedrijven het gevoel en het vertrou wen dat men het samen wel zou klaren. En nu is daar in één klap die compleet andere werkelijkheid: dat gevoel niet meer te zijn dan een nummer, een pion op een bord waar even gemakkelijk wordt geschoven met mensen als met miljoenen, een onbetekenend onder deeltje van een onpersoonlijke moloch. Waarbij nog komt dat bij gebrek aan openheid vanuit het concern de on heilstijdingen en rampberichten over de absolute chaos bij RSV onbestaan baar en verafleken terwijl ze - zoals be gin deze week onthutsend duidelijk werd - rechtstreeks betrekking hadden op het eerstvolgende salaris van iedere KMS-er. De emoties tegen de gisteren in het kabinet genomen beslissingen om bij onderdelen van het zich nu ontbin dende RSV-concem nog te redden wat er te redden valt zullen de komende da gen en weken in Vlissingen en in de rest van Zeeland hoog oplopen. Dat staat na de inderhaast belegde protestbijeen- komst, gisteravond in net Vlisslngse 'Scheldekwartier', al vast. Het is te ho pen dat ze met de steun van de hele Zeeuwse samenleving kunnen worden gekanaliseerd tot een constructieve aanval op de desastreuze besluitvor ming die zich bezig is te voltrekken over de toekomst van 'De Schelde' in Vlis singen en wat er aan deze hier zo gewor telde onderneming allemaal vastzit. De cijfers waarmee premier Lubbers giste ren uit het kabinetsberaad kwam zijn namelijk nog maar die van de uitval aan werkgelegenheid bij de KMS-groep zelf. Nog veel groter waarschijnlijk zal het verlammende effect zijn dat de vooral Walcherse gemeenschap in al haar voegen ervan zal ondervinden. Nu pijnlijk onthullend is gebleken dat de top van RSV tot geen enkel reddings plan meer in staat is ligt het lot van 'De Schelde' (al was het alleen al door de bindingen met defensie) volledig in handen van de Haagse politiek. Maxi male druk op die politiek om te verhin deren dat Vlissingen en omgeving so ciaal-economisch en maatschappelijk verkommerd in de steek worden gela ten is nu sneller en harder nodig dan ooit. vdM Franse Mirages en Exocets voor Irak PARIJS (DPAJRTR) - Frankrijk zal Irak in de loop van dit jaar29 gevechts vliegtuigen van het type Mirage-F-1 le veren. die zijn uitgerust met de ge vreesde AM-39 exocet-raketten, zo meldde het Franse dagblad Le Monde vrijdag. Een verzoek van Bagdad voor de levering van vermoedelijk vijf'Su- per-Etendard'-vliegtuigen is nog in overweging. Deze vliegtuigen, uitgerust met Exo cets. waren een geducht wapen van de Argentijnse luchtmacht in de Fakland- oorlog. Le Monde meent dat de Iraakse luchtmacht de Exocets zou kunnen ge bruiken om de olie-opslagplaatsen van Iran aan te vallen. Medewerkers van het Londense Institute of Strategie Studies zeiden dat de afgelopen twee jaar al Exocets zijn geleverd aan Irak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1