Belgen voor verboden wapenbezit voor rechter ST0P Sleper 'Olivierssen' gedoopt in Vlissingen MUZIEKTHEATER CursusTeleact: De Beerput als Hobby HOORT, ZIET M fey) J PZC/ provincie 1VUURWAPENS AAN VERKEER ONTTROKKEN Aerkoop WAM- 'ftantoorpand aan Bakker Igaat niet door Compositie-opdracht van provincie voor C. A. van Prooijen Lawaaizones in stiltegebieden MET ROKEN Spanning Ontspanning Humor Betere concurrentiepositie Antwerpen 98VOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 ^"MIDDELBURG - De politierechter in Middelburg heeft dinsdag vrijwel in hoofdzaak zaken rond irrerboden vuurwapenbezit behandeld. Onder de verdachten waren veel Belgen, te verdelen in JJgjvvee categorieën: mensen die - althans zo was hun verweer - per ongeluk over de grens waren opraakt, zonder er, met een vuurbuks of ander soort jachtgeweer op de achterbank, een idee van te ji |ebben op Nederlands grondgebied te zijn. 'Grensgevallen', waarvoor politierechter mr. Verste gen begrip kon opbrengen als bleek dat de betrokkenen 'op profijt' enkele honderden meters de bkjrens waren overgewipt om in Nederland benzine te tanken. In die gevallen was de politierechter gereid de teruggave van het inbeslaggenomen geweer te gelasten, maar werd daarnaast toch teiteeds een boete opgelegd van drie a vierhonderd gulden. ^rfegen de tweede categorie Belgen in een polder bij Ïtilland-Bath, in okto- Pdracht officier vanjustitiemr. R. Daver- b'er 1981, overigens zo sportief direct aan de politie toe te geven, dat ze „wat wild aan het schieten waren." Hun ko gelgeweer met 28 patronen, een geluid demper en een richtkijker werd „aan het verkeer onttrokken' en beide Bel gen werden veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met twee jaar proeftijd en - onvoorwaarde lijk - een boete van vijfhonderd gulden. ierichot zijn geschut in stelling. Die twee de categorie werd op heterdaad betrapt <>r!Us ze in de polders aan het stropen wa- j^n. „Men denkt kennelijk", aldus de s jfficier in zijn requisitoir tegen A. V. en 51/ K. uit Stabroek en Antwerpen, „dat Rijat hier wel gaat. Maar dat zal wat ons Dietreft met zo lukken. We hopen er zo- i i'eel mogelijk in de kuif te pakken. 3eide Belgen waren bij de aanhouding Tegen beiden had de officier van justi- tie dezelfde straf geëist. »|nbraak ijzergieterij "jn Sas van Gent sr<^AS VAN GENT - In de nacht van f"haandag op dinsdag is er ingebroken in ijzergieterij Van D aan de Westkade "l/i Sas van Gent. Hoewel de daders alles aiijebben doorzocht, heeft men nog niet octunnen achterhalen of er ook daadwer kelijk iets vermist wordt. Men is het land binnengekomen door een ruit te remielen. De politie heeft de zaak in inderzoek. Kogelgeweer Zo werden J. van D. uit Yerseke (vijf honderd gulden boete) en J. N. uit Bor- sele (twee weken voorwaardelijk met twee jaar proeftijd van 300,- boete) veroordeeld omdat ze met een koeelge- weer aan de gang waren geweest in de Hollepolder bij Borssele. Bij N. thuis werd later nog een stiletto (verboden handwapen) en de kop van een mortier granaat gevonden. Bij het stropen wa ren ze door een jachtopziener betrapt. „Dit waren stropers op de dag voor kerstmis", aldus de officier, „het hoort als sport bij de leeftijd van deze mensen of men doet het uit gewin Maar intus sen wordt de jacht van anderen ge stoord. Daar zijn regels voor Voor het bezit van een enkelloops ha- gelgeweer met patroon werden vader en zoon J. W uit Krabbendijke veroor deeld tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met twee jaar proeftijd en een boete van 300,-. De officier had in deze zaak tegen beiden dezelfde straf geëist, maar met een wat hogere boete van vijfhonderd gulden In de zaak van J A. uit Kortgene vroeg (ADVERTENTIE) I pnp S 3 t m 13 februari p_- gt-opend van «.-„„uren ,9-zzuur LC zaterdag en zondag 10-17 uur 40 toegang f 10.- 'ta! kinderen tot 14 jaar f7,50 4 AMSTERDAM ap Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations ab 0l> Ji&ILLEGOM-MIDDELBURG - De koop overeenkomst van de Walcherse Aan- Cpemingsmaatschappij BV (WAM) in VhMiddelburg met de beleggingsmaat schappij Bakker van Vorst BV van de nrheer J.H. Bakker in Hillegom betref fende een kantoorpand van f 2,8 mil joen in Rotterdam is in gezamenlijk —overleg tussen de beide partijen ont bonden. Daarmee is het kort geding pdat de WAM aanvankelijk tegen Bak ster van Vorst wilde aanspannen, ko- "ïnen te vervallen, zo blijkt uit een geza- =Tnenlijke mededeling van WAM en Bakker van Vorst. De op 13 december afgesloten overeen komst was een van de vele transacties, tot een totaal van f 186 min, die de heer J.H. Bakker eind vorig jaar afsloot. De heer Bakker werd op 23 december na een geescaleerde maniforme psychose (vervaging van de grenzen tussen fanta sie en werkelijkheid) opgenomen in de psychiatrische kliniek Vogelenzang in Bennebroek. ,Het beleidsteam van de Bakker groep is pan mening dat de aangegane verplich tingen niet alle kunnen worden nageko men. Na overleg tussen de directie van le WAM haar advocaat mr. S.D. Jpruyt en het beleidsteam van de Bak- :er groep, is de WAM tot de conclusie jekomen dat zij Bakker niet in redelijk- leid aan de overeenkomst kan houden, ;ezien de psychische toestand van Bak- :er op het moment van de transactie. Bereidheid let beleidsteam van de Bakker groep al in de komende weken besprekingen oeren met alle partijen waarmee ver lichtingen zijn aangegaan, te weten le verzekeringsmaatschappij Cen- raal Beheer (f 80 min), de Westland Jtrecht Hypotheekbank (f 51 min) en vastwin Holding en MAB Europe (f25 Min voor de overneming van deze be- Irijven). De groep zal in principe pro- leren van alle transacties af te komen. 'Dit zal echter afhangen van de bereid- leid van de betrokken partijen de om- itandigheden waarin de transacties :ot stand zijn gekomen onder ogen te tien", aldus een woordvoerder van de •cleidsgroep Bakker, nmiddels is bij de Haagse rechtbank een verzoek om ondercuratelestelling ngediend. Zou Bakker vanaf november «toerekeningsvatbaar worden ver klaard. dan worden alle transacties die "in december tot stand zijn gekomen Netig verklaard. De rechtbank geeft over zes tot acht weken een uitspraak Ion her verzoek BEDOELD VOOR KINDEREN MIDDELBURG/TERNEUZEN Het dagelijks bestuur van de pro vincie heeft directeur C. A. van Prooijen van de Terneuzense mu ziekschool opdracht gegeven tot het componeren van een aantal korte, seriële muziekstukken, ge schikt om te worden uitgevoerd door kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De heer Van Prooijen denkt daarbij aan de compositie van drie bundels korte stukken: één voor piano, één voor viool en piano en één voor de combinatie cello/pia no. Met de opdracht is een bedrag van 8500 gulden gemoeid. De heer Van Prooijen wil met de bundels een bijdrage leveren aan de .inkleuring' van een witte vlek in de praktijk van de muziekbeleving in het algemeen en de pedagogiek in het bijzonder: de gebrekkige mo gelijkheden om eigentijdse muziek CA. van Prooijen uit te voeren. De bedoeling is. dat de composities in de loop van dit jaar worden voltooid. Opzet van Van Prooijen is kinderen tussen de 8 en 12 jaar in kermis te brengen met muziek, die als uit gangspunt heeft de compositie vol gens van tevoren vastgestelde reeksen. Daarbij zit niet voor die techniek „rigide" toe te passen. Van Prooijen: „Het moet muziek blijven. Het verzoek om deze bun dels te componeren is van mijn kant uitgegaan. Ik constateer, dat er zeer veel slechte stukjes bestaan voor kinderen van die leeftijd, héle methoden, die zijn gebaseerd op folkloristische melodietjes." Bedoeling Zijn bedoeling is om via eigentijd se compositie technieken korte muzieken te schrijven, die door kinderen tussen de 8 en 12 .leuk' gevonden kan worden. Van Prooijen- „Het gaat er niet om, dat ik een soort methode wil com poneren. De stukjes gaan niet uit van een opklimmende moeilijk heidsgraad. Elk stuk moet op het instrument .gezongen' kunnen worden. Niet de keuze voor een ra dicale opzet volgens toonreeksen, maar een benadering waarbij reke ning wordt, gehouden met melodi sche elementen en technische mo gelijkheden van de groep waarvoor ze geschreven zijn. Wat me voor de geest staat zijn stukjes, waarin ver nieuwingen zitten zoals dat het ge val was bij Scarlatti. Pousseur, Sa- tie. Debussy, Schönberg. We heb ben in Terneuzen een soort wed strijd gehad, waarbij een aantal leerlingen dergelijke werkjes speel de. Dal leidde tot interessante er varingen. Aanvankelijke onwen nigheid maakte plaats voor inte resse, geboeidheid. Tegen die ach tergrond lijkt het me zinvol op dit terrein enige inkleuring te geven". De Zeeuwse culturele raad heeft positief over de compositie-op- dracht geadviseerd. Van die kant werd een behoefte aan ditsoortmu- ziekstukken geconstateerd de officier alleen het 'onttrekken aan het verkeer' van het inbeslaggenomen vuurwapen, een Mauser-kogelgeweer van Duits makelij uit de tweede wereld oorlog. Daarmee volstond ook de poli tierechter. toen bleek dat de vader van A. het geweer als oorlogsherinnering had bewaard. Het hing tien jaar aan de wand, maar verdween tenslotte naar de vliering, toen de oorspronkelijke eige naar het huis uitging. Het geweer was overigens nog wel bruikbaar, maar A. had er geen patronen bij. Sprokkelen Voor 'verboden sprokkelen' verscheen J M uit Middelburg voor de politie rechter Januari vorig jaar had hij zich in 'De Piet' schuldig gemaakt aan hout- stroperij Opeenaanhangwagentjehad hij 64 boomstammetjes geladen, die ei gendom van de staat (domeinen) wa ren. M meende dat hij aan het sprokke len was en dat dit toegestaan was. Het hout was bedoeld voor zijn open haard. Nog voor hij kon wegrijden werd hij aangehouden en na toen duidelijk werd dat het om ander hout ging dan sprok kelhout. had hij zich gehaast alle stam metjes weer netjes terug te leggen De politierechter volstond met een boete van 75,-. Zenden zonder zendmachtiging kwam de Terneuzense jongeman C W op twee weken voorwaardelijke gevangenis straf te staan, een boete van 250.- en verbeurdverklaring van de inbeslagge nomen apparatuur. De politierechter verzachtte dit enigszins door te gelas ten. dat W. zijn pick-up terugkrijgt. In december 1981 en januari van het vorig jaar zond de jongeman onder de naam 'Radio Internationaal' populaire muziek uit. 'Een soort piraatje', aldus de officier, „maar er komen hierover veel klachten binnen van luchtvaart en scheepvaart. Ook het radioverkeer met de vliegvelden heeft er last van." DEN HAAG - Minister Winsemius van onder meer milieubeheer heeft een aantal zones gecreëerd in de erkende 'stiltegebieden' in de Kop van Schou wen en het Verdronken Land van Saef- tinghe, waar wél lawaai mag worden gemaakt. Die stiltegebieden werden al in '81 aangewezen en kregen op die ma nier een beschermde status, maar de uitzonderingsgebieden zijn nu vastge steld en via een mededeling in de Staatscourant officieel geworden. Winsemius' uitzonderingszone in het Verdronken land van Saeftinghe be treft het noordoostelijk gebied dat het dichtst bij het Sloegebied ligt. Gezien de grote industrieën daar kan in die zo ne met aan de 'stiltenormen' worden voldaan. Hetzelfde geldt voor twee we gen in de Kop van Schouwen, de verbin ding Renesse-Haamstede en die tussen Haamstede en Nieuw-Haamstede. In beide gevallen zorgt het verkeerslawaai voor de uitzondering. De aanwijzingen tot stiltegebied en tot uitzonderingszone zijn vrij globaal van karakter De provincie moet met een eigen verordening komen waarin wordt bepaald wat er wél en wat er niet in die gebieden mogelijk is Iedere drie jaar wordt de lijst met stiltegebieden en die met uitzonderingszones aan een kri tisch onderzoek onderworpen, waarna wijzigingen kunnen worden aange bracht. 1ADVERTENTIE als uw longen u lief zijn 'Herbex 12 dagen anti-rook- kuur, helpt de roker afdoende van het roken af! VERADEMING+VDLPOENINB Informatie bij drogist- kruiden- en reiormspecialist STORM VERHINDERDE VOORGENOMEN TOCHT VLISSINGEN - Mevrouw M. Wester- hout-Van Sparrcntak heeft dinsdag middag in de Vlissingse Buitenhaven de doop verricht van de nieuwe sleep boot van de Nieuwe Vlissingse Sleep dienst, de 'Olivierssen'. In verband met de harde wind moest de voorgeno men vaartocht worden afgelast en kon ook de salonboot 'Madeleine', waar de gasten zouden worden ontvangen, niet naar de Vlissingse Buitenhaven ko men. De plechtigheid in Vlissingen bleef nu beperkt tot de doop en het wis selen van de maatschappijvlaggen. De traditionele doophandeling, het doorhakken van een touw zodat een fles champagne tegen de boeg van het schip stuksloeg, onthulde tevens de naam van de sleper Met de naam 'Oliviers sen' zet de Nieuwe Vlissingse Sleep dienst de traditie om haar sleepboten naar zeehelden te vernoemen voort Jan Olivierssen was een tijdgenoot van De Ruyter en Evertsen en was onder meer drie jaar schipper onder comman deur Banckert. Evenals deze zeehelden was Olivierssen afkomstig uit Zeeland. Na de doopplechtigheid die werd bijge woond door een groot aantal genodig den. en de bezichtiqing van de 'Oliviers sen' door mevrouw Westerhout en haar echtgenoot drs Th. J. Westerhout, ging het gezelschap per bus naar Middel burg waar aan boord van de 'Madeleine' de officiële overdracht plaatsvond De heer H. M. Conijn. president-commissa ris van Rijnwaal Shipyards - de bouwer van het schip, de bv Scheepswerven v h H. H Bodewes uit Millingen aan de Rijn maakt onderdeel uit van dit concern - overhandigde mevrouw Westerhout een schakelarmband als herinnering aan de doop „Laten de schakels van de armband ook een symbool blijven van de schakels tussen u en de Olivierssen aldus verduidelijkte de heer Conijn dit geschenk Mevrouw Westerhout gaf op haar beurt een schild met het Vlissingse gemeentewapen voor kapitein en be manning van de sleper. Alweer een nieuwe cursus? Ja, van Teleact. „De Beerput als Hobby' is de naam. Weinig kans dat déze cursus bin nenkort door de educatieve dienst wordt aangeboden via de televisieschermen, aangevuld met een leerboekje voor thuis. Tele-act is de naam van het muziek-theatergezelschap, en 'De cursus: de Beerput als Hobby' het programma. Maar afgezien van het naamspelletje heeft 'Tele-act' weinig van doen met Teleac, en een cursus kan 'De Beerput als Hobby' in ieder geval niet genoemd worden. De namen van zowel het theater-muziekgezelschap als het stuk zijn alleen komisch bedoeld. Geestelijke vader van 'het spul' is de 31-jarige Jan Janssens uit Aardenburg, bezitter van een éénmansdrukke- rijtje en een lange carrière in de muziek. Zonder dat hij daarbij de toppen van het sterrendom scheerde, het moet gezegd. Na lidmaatschap van de formatie 'Poke' richtte Jans sens de Nederlandstalige groep 'De Hick' op. Let wel, dat was jaren voor de doorbraak van groepen als Doe Maar en Het Goede Doel. Nu de Nederlandstalige pop eindelijk is doorgebroken is Jan Janssens al weer lang met andere dingen bezig. Cursus 'De Beerput als Hobby' is daarvan met het eerste resultaat. Via de theatergroep Optater uit het West-Zeeuws-Vlaamse kwam hij te recht bij het schrijven van toneel stukjes Twee heeft hij er tot nog toe op zijn naam staan. Het kinderthea terstuk 'Hoe de koning beter werd' is al een keer of zeven opgevoerd Een vermenging van theater en mu ziek ligt - gezien die achtergronden - voorde hand. 'De Beerput als Hobby' is het resultaat; een aaneenschake ling van 'acts' met - natuurlijk Ne derlandstalige - muziek en theater Het geesteskind wordt vrijdag 25 fe bruari voor het eerst aan den volke getoond, in cultureel centrum "De Halle' in AxelDe 26ste februari voert 'Tele-act' het stuk op in de Prins van Oranje in Goes, als voorprogramma van de grote Vlaamse kwinkslager Urbanus van Anus. In maart en april volgen opvoeringen in Vlissingen ('De Piek). Westdorpe, Oostburg. Hulst en Terneuzen. Voorlopig zijn tegen de tien optredens voorzien. Dan wordt 'Tele-act' ontbonden Want", zegt Jan Janssens met na druk. „het is een éénmalig project De cursus werd grotendeels gecom poneerd door hemzelf „Vier of vijf liedjes stammen nog uit de Hick-pe- riode". zegt hij. „In dat materiaal ontdekte ik een soort lijn Dat heb ik toen verder aangevuld met teksten en muziek De muzikale basis van 'Tele-act' wordt gevormd door vier popmusici, samengeraapt uit Poke en De Hick: Bollie Linck (drums), Pum Linck (so logitaar), Jos Calbo (basgitaari en Jeets Durenkamp (gitaari. Drie 'spe lers', die zich op het theatervlak be geven, zijn Lucy de Graaf. Joop van der Putten en Jan Janssens. Hoe dat ging9 „In juni van het vorig jaar leende ik een viersporenband- recorder Met Jeets heb ik toen de muziek opgenomen, en de cassette hebben we aan verschillende mensen laten horen. De gelegenheidsforma tie kwam toen spontaan tot stand." „Weetje", zegt Janssens.„Ik heb het eerst aangeboden aan theater Opta ter. Maar die zagen het niet zo zitten. Daarom ben ik zelf maar begonnen." De repetities worden sinds septem ber wekelijks in 'De Halle' gehouden. Het oorspronkelijke stuk. zo rond de twee uur lang. is inmiddels ingedikt tot rond de 75 minuten. Nni schrapt. Andere groepsleden lever den ook bijdragen. Zo schreef Jeets 'Angstig liedje', Joop van der Putten maakte 'Vlammen' en een liedje van de Zuidafrikaan Joe Masekela werd op Nederlandse tekst gezet- Er is ook een 'rode draad', al laat die zich niet zo gemakkelijk beetgrijpen. De titel 'De Beerput als Hobby' geeft in ieder geval geen aanknopingspun ten. Volgens Janssens is dat ook niet de bedoeling. „Het gaat feitelijk over het verschil tussen werkelijkheid en spel", zegt Jan. een beetje cryptisch. „Ik bedoel: de vraag, of je de werkelijkheid als een spel speelt, of het spel als werkelijkheid ervaart. Vergelijk het maar het de Polen show van Ronald Reagan op de tele visie. Mensen maken van de werkelijkheid een spelletje. Ander som maken ónderen van het spel een werkelijkheid. Zoals kinderen een spel spelen: héél ernstig, écht, terwijl ze weten dat het een spel is. Of zoals sommigen met video-spelletjes om gaan: alsof het een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid is." Jans sens benadrukt: „Wij geven niet dui delijk aan wat goed en wat fout is, Dat moeten de kijkers zelf maar uit maken. Het voornaamste is dat men sen zich die vraag eens stellen." Toch is het stuk geen 'zware kost'. Integendeel. De schrijver, op zoek naar begrippen om de sfeer van het theater-muziekstuk te grijpen, komt terecht bij 'licht-satirisch'. „Het ademt", zegt hij. „Er zijn mo menten van spanning, maar ook van ontspanning, van humor. Het is niet de hele avond lachen, of serieus zijn. Dat zou verschrikkelijk zijn, niet?" Het visuele, toneelmatige aspect geeft ook in sfeer een extra dimen sie: serieuze muziek, een luchtige presentatie, en'of omgekeerd. Een Nederlandstalig muziek-thea- terstuk. met teksten over emoties, zou dat het grote succes brengen9 Een hit? „Nou. nee", grinnikt Jans sens. „Dat denk ik niet. Er zitten wel mooie nummers bij. maar of het ook geschikt is voor het gros9 Ik denk van niet. Daar verwacht ik eerlijk ge zegd niet zo veel van." Hoe dan ook: dit spel wordt werkelijkheid. John Verhoeven A De officiële overdracht bestond uit het overhandigen van de scheepspapieren aan drs F w. Rogaar, directeur van de Nieuwe Vlissingse Sleepdienst. De 'Olivierssen' heeft een lengte van ruim dertig meter en een breedte van negen meter. Het gezamenlijk vermo gen van de twee dieselmotoren be draagt 3000 pk. een vermogen dat de sleper een trekkracht van 46 ton geeft. De 'Olivierssen' is verder uitgerust met twee waterkanons en de vaste brand- bluspomp kan 14 000 liter water per mi nuut leveren Reden voor mevrouw Westerhout om in haar dankwoord de 'Olivierssen aan te merken als ..een bij drage ter verhoging van de veiligheid in het Westerscheldebekken" De nieuwe aanwinst van de Nieuwe Vlissingse Sleepdienst is ontworpen voor het as sisteren van grote zeeschepen in haven gebieden. maar kan ook worden ingezet voor bergmgs- en sleepwerk buiten gaats BELEIDSNOTA VOOR '83 VLISSINGEN - De Antwerpse haven is vorig jaar „goed uit de slag gekomen". Dat blijkt uit de beleidsnota 1983 van de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven, waarbij verschillende instel lingen zijn aangesloten. In de nota wordt geconstateerd dat de concurren tiepositie van de haven er ten opzichte van nabije buitenlandse havens op is verbeterd. Terwijl Antwerpen een tra fiektoename van 6 procent behaalde, noteerden de concurrenten „in het bes te geval een status-quo meestal echter een daling". Het beleid - zo stelt de nota - moet nu worden gericht op direct uit te voeren werken, gericht op verbete ring van de bestaande haveninslcllin- gen en niet op groots opgezette, op ex pansie gerichte projecten. Die grootscheepse projecten wil men iuet dadelnk schraDnen maar naar een later Ujdstip verschuiven. In Antwer pen moet dit gelden voor het Oelegem- Zandvlietkanaal en de volledige ont wikkeling van de linker-Schelde-oever, zo wordt gezegd Tegen die achtergrond worden in de Antwerpse beleidsnota „ernstige bezwaren" geopperd tegen de grootste termijnprojecten van Zee- brugge (ontsluiting nieuwe voorhaven, insteekdok en uitbreiding van de ach terhaven 1 en van Gent (bouw grote zee sluis te Terneuzen en verruiming van het zeekanaal 1. De nota „Een Belgisch havenbeleld kan niet voorbijgaan aan de bestaande toestand. Het rijk en de pnvésector hebben, tegen een kostprijs die in de honderden miljarden loopt, te Antwer pen een wereldhaven opgebouwd die het wat infrastructuur uitrustine en dienstverlening betreft tegen elke bui tenlandse haven kan opnemen. We zien niet in waarom het rijk dezelfde inspan ningen nog eens zou moeten overdoen om in andere Belgische zeehavens iden tieke mogelijkheden te creeèren. Dit kan slechts leiden tot een nutteloze en oneconomische interne concurrentie strijd, die trouwens nu reeds bestaat". Men meent dat de beide andere havens in staat moeten worden gesteld de spe cifieke taken zo goed mogelijk te ver vullen. Verkeerd noemt men het als de overheid door toekenning van subsi dies kunstmatige en overbodige con currentie creëert". In Antwerpen stond vorig jaar tegenover een vermin dering van het ijzer- en staalverkeer een groei van zakgoederen. hout en fruit en het containerverkeer. evenaL petroleum en steenkool.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9