DAMMERS kaas en eieren Slagerij Blankenburgh Bemanningsleden laten beslag leggen op Grieks vrachtschip Middelburgse postbestellers in een nieuw jasje gestoken Gemeente Veere verkoopt oude rondvaartboot Zaalvoetbal Middelburg Lijnbus raakte van de weg bij Zaamslag S 500 gram biefstuk11,50 2 500 gram varkenslever2,80 WOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 PZC/streek VLISSINGEN -Op verzoek van vijf be manningsleden is door gerechtsdeur waarder Duym uit Middelburg beslag gelegd op het Griekse vrachtschip 'Ka- vo Grossos' (bouwjaar 1968,10.322 brt) in dc Slochaven bij Vlissingen. De bemanningsleden claimen achter stallig salaris tot een bedrag van onge veer 50.000 gulden over een periode van enkele maanden. De bemanningsleden aan boord zijn aangenomen volgens de regels van de Griekse wetgeving. Dat houdt onder andere in dat inhoudingen zoals de pensioenpremie en dergelijke ook volgens de Griekse wet plaatsvin den. De vijf bemanningsleden - die niet de Griekse nationaliteit bezitten - stellen nu dat zij wel de pensioenpremie moe ten betalen, maar dat het hoogstwaar schijnlijk in de toekomst nimmer uitbe taald zal worden. Het vrachtschip 'Kavo Grossos' is 22 januari vanuit Pylos (Griekenland) aangekomen voor het laten uitvoeren van reparaties bij de scheepswerf 'Scheldepoort' in de Sloehaven. Inmid dels is een opdracht binnengekomen voor het laden van 11 000 ton suiker in de Sloehaven om dit te verschepen naar het Middellandse Zeegebied. De bemanningsleden hebben beslag la ten leggen op de 'Kavo Grossos', zodat het schip als het ware als 'onderpand' kan dienen tot het moment dat er over eenstemming over hun claim is bereikt. De zaak zelf heeft betrekking op alle buitenlandse opvarenden bij deze rede rij - namelijk Gourdomichalis Maritime SA uit Piraeus. Deze rederij heeft circa tien vrachtschepen in de vaart. Weinig animo bij gemeenten voor samenwerken bij uitvoeren hinderwet DEN HAAG - De Zeeuwse gemeenten lijken weinig te zien in onderlinge sa menwerking op het gebied van de uit voering van de Hinderwet. Ex-milieus- taatssecretaris Ineke Lambers-Hac- quebard had die samenwerking in ge meenschappelijke technische milieu diensten gesuggereerd bij de indiening van de milieu-begroting op Prinsjes dag vorig jaar. In vragen aan minister Winsemius van volkshuisvesting, rnimtelijke ordening en milieubeheer confronteren Tweede-Kamerleden de bewindsman met de geringe animo die in Zeeland bestaat. Ineke Lambers kondigde in september een studie aan naar de mogelijkheden tot samenwerking, die de relatief kleine gemeenten in staat zou stellen hun krachten te bundelen bij het uitvoeren van de Hinderwet en andere taken op milieugebied. Dat alles komt echter nauwelijks van de grond, reden voor de Kamer om bij Winsemius naar de gang van zaken te informeren. De Kamer vraagt ook een overzicht van de bestaande regelingen tussen Neder land en Belgiè met betrekking tot grensoverschrijdende vervulling. Zij wil weten op welke manier de lagere overheden en burgers bij de totstand koming van die regelingen zijn betrok ken. VEERE - De gemeente Veere gaat vrij dag 4 februari de oude rondvaartboot 'Mississippi II' bij opbod verkopen. Het schip, ligt sinds januari 1979 in de gemeentelijke jachthaven Oostwate ring aan de Polrcdijk. Het is eigenlijk eigendom van H. H. Geurts, maar Vee- re kan de man nergens vinden. Wel is er inmiddels een achterstand aan liggeld ontstaan van bijna vijfduizend gulden. Dat was voor de gemeente aanleiding om beslag te laten leggen op de boot en nu wordt de 'Mississippi II' te koop aan geboden. Chef financiën van de ge meente, de heer L. Jasperse, vertelde dinsdag desgevraagd dat er niet zoveel meer van de boot over is. „Het is een grote bonk roest, er zitten geen stoelen meer in en hij ligt al een beetje onder water". Wanneer de boot is gebouwd kon hij niet vertellen. Wel dat de 'Mississippi II' van 1973 tot 1979 rondvaarttochten heeft verzorgd op het Veerse Meer. Voor die tijd voer de boot op de Biesbosch. Het schip heeft een lengte van achttien meter en lag eerst afgemeerd op het Veerse Meer. Maar in een stormachtige nacht in ja nuari 1979 dreigde de boot tegen een paalhoofd geslingerd te worden en is toen versleept naar de gemeentelijke jachthaven. Mochten er vrijdag geen kopers komen opdagen, de verkoop begint twee uur in de jachthaven, dan zal de boot voorlo pig op zijn huidige plaats blijven liggen. De heer Jasperse: „Er zit vervolgens niets anders op dan te wachten tot het schip zinkt. Dan valt de 'Mississippi II' namelijk onder de wrakkenwet en kun nen we een nieuwe procedure starten om het schip op te ruimen". Het Griekse vrachtschip 'Kavo Grossos'. MIDDELBURG - In de eerste klas van de zaalvoetbalcompetitie in Middel burg heeft koploper Dauwendaele met 4-3 verloren van OCMA. Blauw Wit, dat de tweede plaats bezet, liet de kans liggen om dichterbij te komen, want ook de blauwwitten verloren. Zij wer den met 3-1 verslagen door VPV. Maartens Tapijt n liet geen steken val len en staat na een 9-4 winst op Pechi- ney, alleen aan de top van de ranglijst van de tweede klas. Draadkrabbers II komt hier op de tweede plaats met één punt minder maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Koper Galjoen en Jong Ambon I wonnen beide hun partij en gaan gezamenlijk aan de leiding van de derde klas. De leider van klas 4, Jong Ambon n, behaalde maar liefst een 12-1 zege op Draadkrabbers in. Super Ver meulen verstevigde zijn voorsprong in de vijfde klas. De uitslagen zijn, le klas: Blauw Wit I-VPV1 1-3, Dauwendaele I-OCMA 3-4, Draadkrab bers I-De Pinten 3-2, FC Laurens I-RPM11-1 2e klas: FC Laurens H-Zeelandia 14-1, Maar- tense H-Pechiney 9-4, Middelburg I-Radja Waldi I 6-4, Middelburg II-SVSW'72 9-2; 3e klas: Dauwendaele Il-Veldzicht n 1-4, Jong Ambon I-FC Laurens in 4-3, Koper Galjoen I-FC Laurens IV 8-2, Kraaien-RPM H 2-2; 4e klas: Draadkrabbers IU-Jong Ambon n-1-2, FC Duo-Streekschool n 2-1; 5e klas: RPM Hl-Koper Galjoen II 3-4, Super Vermeulen- Radja Wall n 5-4, Zeelandia n-Jobse 3-2. De stand is, le klas: Dauwendaele 113-21Blauw Wit 113-17, RPM 113-16, VPV 113-16, Amro 12-11, OCMA 12-11, FC Laurens I 13-11, De Pinten 13-9, Draadkrabbers I 13-8, Torna I 13-8; 2e klas: Maartense n 13-19, Draadkrab- bersH 12-18, MiddelburgU 13-17, Middelburg 113-17, SVSW'72 13-13, Radja Wall 113-12, FC Laurens n 13-10, VCK113-10, Pechiney 12-7, Zeelandia I 13-5; 3e klas: Koper Galjoen I 13-22, Jong Ambon 113-22, RPM H13-14, Ar- TERNEUZEN - De Terneuzensestraat tussen Zaamslag en het kruispunt St. Anna is maandagavond ruim een uur voor het verkeer afgesloten geweest, □adat een lijnbus van de AMZ ter hoog te van de Groeneweg van de weg was geraakt. De bus moest door twee kraanwagens weer op de weg worden gezet. De bus, waarin ongeveer vijftien passa giers zaten, raakte in een slip toen de chauffeur A. P. T. uit 's Heer Arendsker- ke moest afremmen voor een voor hem rijdende personenauto. Hij raakte met de recnterwielen in de zachte berm en belandde daardoor mede als gevolg van de sterke zijwind in het land. De passa giers kwamen met de schrik vrij; zij konden enige tijd later met een andere bus hun reis vervolgen. positie Middelburgse kunstenaar Dick Bakker MIDDELBURG - De Middelburgse kunstenaar Dick Bakker exposeert van dinsdag 8 tot en met maandag 28 februari zijn olieverven en tekeningen bij antiquités B. Witte aan Vlasmarkt 11 in Middelburg. Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Dick Bakker schildert land schappen en stillevens. In zijn land schappen weet hij op subtiele wijze de wisselende stemmingen weer te geven waarbij hij soms op de rand van een bijna non-figuratief kleurenspel ba lanceert. nemuiden 12-13, Veldzicht II 13-12, Streek school 113-11, Dauwendaele U13-11, Kraaien 13-10, FC Laurens IH 12-8, FC Laurens IV 13-5; 4e klas: Jong Ambon n 12-22, Hoechst Boys 11-21, FC Duo 12-13, Draadkrabbers III 12-12, VCK n 11-9, Streekschool II 13-7, Blauw Wit n 11-6, VPV n 11-3; 5e klas: Super Vermeulen 12-21, Jobse 11-16; Zeelandia II 11-13, Radja Wall n 11-12, Koper Galjoen n 11-10, CP Boys 11-8, Dauwendaele III 11-8, Torna H 11-7, RPM m 11-5. Het wedstriidproBramma voor vrtjdagawond «J Intrede van hervormde predikant Grijpskerke GRIJPSKERKE - Kandidaat A. A. van Houwelingen wordt zondag 6 februari in de middagdienst om 14 30 uur beves tigd als predikant van de hervormde ge meente van Grijpskerke. Deze bevesti- gingsdienst vindt, wegens de restaura tiewerkzaamheden aan het kerkge bouw van de hervormden, plaats in de gereformeerde kerk. De kandidaat wordt in zijn ambt bevestigd door zijn schoonvader, prof dr W. E. Verdonk uit Leiden Na de bevestiging volgt de in- trededienst waaraan door het her vormd kerkkoor «vdi met werkt. Middelburgs café herhaalt aanvraag bijdrage fonds werkgelegenheid MIDDELBURG - De exploitanten van het café 'In de verkeerde wereld' in Middelburg hebben er dinsdagmorgen bij een delegatie van gedeputeerde sta ten op aangedrongen om snel met een bijdrage uit het provinciaal werkgele- genheidsfbnds over de brug te komen. De caféhouders hebben het geld nodig om de aan het café grenzende zaal op te knappen tot cultureel centrum. Zoals bekend heeft A. H. Coomans, secretaris/ coördinator van de Provinciale Stuur groep Werkloosheid, al vorig jaar jaar gezegd, dat uit prognoses over de le vensvatbaarheid van het culturele café is gebleken, dat die zaal een vereiste EERSTE GROEP DISTRICT ZEELAND/WEST-BRABANT is, sporthal Kruitmolen 18.30 uur Hoechst Boys-VCK II, 19.10 uur Blauw Wit H-VPV II, toe hebben gedeputeerde staten zich nog niet over de aanvraag uitgelaten. 19 50 uur Jobse -RPM ra, 20.30 uur Koper Omdat de tijd dringt voor de drie café- Galjoen n-Super Vermeulen, 21.10 uurRadja exploitanten, hebben ze een een Wali II-Toma H, 21 50uurCPBoys-Zeelandia AROB-prcedure in werking gezet, die n, 22.30 uur VPV i-Amro; sporthal Voorborch ze dinsdagmorgen in het provinciehuis 19.50_uur Hooizolder-Am gas^ 2110 uur_OC- hebben toegelicht. Wanner gs hierover een beslissing nemen, is nog niet be kend. MIDDELBURG - Zestig postbestellers in Middelburg zijn sinds dinsdagoch tend in een nieuw pak gestoken, In hel PTT-kantoor in Dauwendaele kregen zij de nieuwe uniformen uitgereikt en zij zijn daarmee de eerste groep bestel lers in het postdistrict Zeeland/weste lijk Noord-Brabant. Landelijk werden de eerste nieuwe pakken twee maan den geleden gepresenteerd. De nieuwe bedrijfskleding is ontworpen door een Engelsman en heeft, volgens een woordvoerder van de PTT, een 'mo derne snif. De uniformen zijn uitge voerd in de kleuren muisgrijs en blauw en bestaan uit: broek, colbertje, over hemd, stropdas, trui. jack, regenkle ding, schoenen en een pet. En kleding- pakket kost tussen de 1300.- en 1500.-. De gemiddelde draagtijd is drie jaar. Districtsdirecteur J. L. de Wild sprak de m hetnieuw gestoken mannen dinsdag: morgen toe en prees hen om het feit dat ze zo'n goed team vormen. Hij besloot met: „En jullie zien er geweldig uit". Op initiatief van twee postbestellers wor den de oude uniformen de komende da gen verzameld, ontdaan van de PTT- emblemen en vervolgens naar Polen ge stuurd. Uitvoering brassband ONDA in Ritthcm RITTHEM - De brassband ONDA in Ritthem houdt vrijdag 4 februari in 'Ons Dorpsleven' in Ritthem een uit voering. De toneelclub van het Rode Kruis in Middelburg voert het blijspel 'Bloemen voor Barbara' op. Tijdens de pauze is er een verloting. De uitvoering begint om 19. 30 uur. Een aantal Middelburgse PTT'ers 'showt' de gehele nieuwe uitrusting. Vereniging van huisvrouwen wil afdeling oprichten in Zoutelande GEMEENTE VLISSINGEN VOORBEREIDINGSBESLUIT SCHOONENBURG De burgemeester van Vlissingen maakt bekend ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening, dat ingaande 3 februari 1982 voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening (kamer 147), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergade ring van 28 januari 1983 vastgestelde voorbereidingsbesluit Schoon- enburg-gedeelte Roerstraat/Lingestraat. BOUWAANVRAAG SCHOOL De burgemeester van Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat bij het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente is ingekomen de volgende bouwaanvraag: Naam aanvrager aard werkzaamheden t.b.v. pand Ver. Prot. Chr. bouw 5-klassige Roerstraat/ Onderwijs school Lingestraat Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde bouwvergun ningen te verlenen waartoe de artikelen 19 van de wet op de ruimtelij ke ordening en/of 50, lid 8 van de woningwet de mogelijkheid openen. Voordat over het verlenen van de bouwvergunning een beslissing wordt genomen, liggen de bouw- en situatietekeningen, ingaande maandag7 februari 198314dagen(dus toten metmaandag21 februa ri 1983) voor een ieder ter inzage op de afdeling ruimtelijke ordening ter gemeentesecretarie, kamer 147. Gedurende bovengenoemde termijn hebben belanghebbenden de gelegenheid schriftelijk hun eventuele bezwaren hiertegen in te die nen bij burgemeester en wethouders. BESTEMMINGSPLAN EILAND De burgemeester van Vlissingen maakt ingevolge artikel 26 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat ingaande 4 februari 1983, gedurende een maand (tot en met 4 maart 1983) ter gemeentesecreta rie, afdeling ruimtelijke ordening, voor een ieder ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 17 december 1982 vastgestelde bestemmingsplan Eiland. Het bovengenoemde bestemmingsplan is vastgesteld in afwijking van het ter visie gelegde ontwerp. Zij die zich tijdig met bezwaren met betrekking tot dit plan tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bezwaren indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland te Middelburg. Vlissingen, 2 februari 1983. WET GELUIDSHINDER/EILAND De burgemeester van Vlissingen maakt ingevolge artikel 74 van de wet geluidshinder bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 1982, onder nummer II-8, heeft verklaard te ver wachten dat binnen een periode van 10 jaar minder dan 2450 motor voertuigen per etmaal gebruik zullen maken van de hieronder te noemen wegen; Commandoweg, P. Heinkade, C. Lonckestraat, A. Crijnssenstraat, P. Claeszstraat, C. Lampsinstraat en Van Speijkstraat. Vlissingen, 14 januari 1983. Wij staan iedere donderdag in uw woon plaats op de volgende tijden: KOUDEKERKE aan de Van Speijkstraat van 9.00 tot 12.00 uur. BIGGEKERKE tegenover de school Schutte van 13.00 tot 14.00 uur. ZOUTELANDE aan de Wielingestraat van 14.30 tot 16.00 uur. Jong belegen, per kilo8,50 Pittig belegen, per kilo9,90 Brie, 2 ons3,50 Eieren, 20 voor3,80 Roomboter, 4 voor7,00 j^^e\ Eerste kwaliteit Altijd extra voordelen Vers van het mes Korte Noordstraat 49-51, Middelburg, tel. 12914. Plaats uw familie berichten in de PZC ZOUTELANDE - De Nederlandse ver eniging van Huisvrouwen wil in Zou telande een afdeling oprichten. De aan zet daartoe wordt dinsdag 8 februari gegeven in het gebouw De Wegwijzer in Zoutelande. Daar kunnen huisvrou wen vanaf twee uur terecht voor infor matie over de vereniging. Leden van afdelingen uit de omtrek zijn daar aanwezig om uit de doeken te doen wat de vereniging zoal op touw zet. Af hankelijk van de interesse en het aan bod kunnen cursussen worden gevolgd over uiteenlopende zaken. De veren ging organiseert discussiemiddagen uitstapjes en informatie-dagen. (f speeltuinvereniging Vlissingen-oost houdt filmmiddag VLISSINGEN - De speeltuinvereiii ging 'Vlissingen-oost' houdt vandaal] woensdag, in het gebouw aan de Inie GRAAUW - De afUettng Graauw van de 'a™ !fn, voor tindeiren It: rooms-katholieke bond van ouderen en met 12 Er worden onder mett hield een kaarting voor haar leden in tekenfilms vertoond H„ het gemeenschapscentrum in Graauw ReheolworrUafgesloten met een spaai waaraan door 32 personen werd deelge- De "mmiddag hew nomen. Ter gemeentesecretarie, bureau voorlich ting, kan worden geplaatst een RONDLEIDER/STER STADHUIS voor 26 uur per week (eventueel deeltijdarbeid) die zal worden belast met het geven van rond leidingen in het stadhuis. Aanstelling zal geschieden op arbeidsover eenkomst voor de periode van 28 maart 1983 tot 1 oktober 1983. Benoemingseisen: - goede spreekvaardigheid in de En gelse en Duitse taal; - goede contactuele eigenschappen; - min.leeftijd 18 jaar; - spreekvaardigheid in de Franse taal strekt tot aanbeveling. Salaris bij een 26-urige werkweek min. 1270,10 en max. 1563,90 per maand, excl. 7,1 aow/aww compensatie. Eventuele nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden ingewonnen bij de heer A. J. de Jonge, tel. 01180-26251, tst. 133. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschij nen van deze advertentie zenden aan het col lege van burgemeester en weihouders van Middelburg, t.a.v. het hoofd van het bureau personeelszaken, postbus 6000,4330 LA Mid delburg. GEMEENTEWERKEN Openbare vergadering met spreekrecht op maandag 7 februari om 19.30 uur in het stad huis. Onder meer worden behandeld: - verkoop 18 m2 bouwgrond gelegen naast het pand Veersesingel 152; - herbestratingsprogramma 1982 (3e evaluatie); - verslag Wegschap Walcheren (17 dec. 1982); - verkoop woningen St.-Antheunïs- straat 8, 10, 14, 16, 20 en 22 aan de woningbouwvereniging Middelburg Secr. de heer P. Meeusen (toestel 130). Wanneer u tijdens de genoemde vergaderin- g(en) over één of meerdere van de te behan delen ontwerpen uw mening wilt geven, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Maak hiervoor een afspraak met de commissiese- cretar(is)esse op het stadhuis, tel. 01180- 26251. Bij de commissiesecretar(is)esse en het bu reau voorlichting van de gemeente liggen de volledige agenda's met bijbehorende stuk ken voor u om in te zien. ADVIESRAAD WELZIJNSACCOMMODATIES Openbare vergadering met spreekrecht op donderdag 3 februari om 19.30 uur in het stadhuis. Onder meer worden behandeld: - voorgestelde subsidies welzijnspro- gramma 1983; - vastgesteld investeringsplan 1983 Secr. mej. C. Manuputty (toestel 256). BESTEMMINGSPLAN LANGE GEERE E.O. Burgemeester en wethouders van Middel burg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 11 van de wet op de ruimtelijke ordening: a. na een verkiaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van Zeeland te heb ben ontvangen, het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 januari 1968 vastgestelde en door gedeputeerde staten van Zeeland op 27 mei 1968 onder nr. 422/ 130. 4 afd. r.o. goedgekeurde bestem mingsplan Lange Geere en omgeving, fase II te wijzigen in die zin, dat de bestemming 'verkoopruimten' van de begane grond laag van het pand Plein 1940 nr. 14-16 wordt gewijzigd in 'horecadoeleinden'; b. te anticiperen op de in het door de ge meenteraad op 20 december 1982 vastge stelde bestemmingsplan Lange Geere en omgeving omschreven wijzigingsbe voegdheid in die zin, dat het op de plan kaart in tabel 1 achter Centrumgebied CG III onder horeca vermelde cijfer '1' zal wor den gewijzigd in '2', zulks om de vestiging/ bouw mogelijk te maken van een snack bar annex cafetaria in het pand Plein 1940 nr. 14-16. Het bouwplan en het schetsplan van de voor genomen wijzigingen van de bestemmings plannen liggen met ingang van 4 februari 1983 gedurende 14 dagen ter gemeentesecre tarie (kamer 15) voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar maken. Middelburg, 2 februari 1983. Burgemeester en wethou ders van Middelburg. De loco-burgemeester. H. Gillissen. De secretaris, mr A. Kerkhove. ZIE VOOR MEER GEMEENTELIJKE INFORMATIE DE WEKELIJKSE VOORLICHTINGSRUBRIEK 'DOOR HET OOG VAN DE LANGE JAN' IN DE FAAM. ALLE AANBIEDINGEN GELDIG T/M WOENSDAG 9 FEBRUARI 1 kilo magere varkensrollade 13,50 1 kilo varkensfilet13,00 10 kilo magere runderlappen 162,00 g 10 kilo dikke riblappen135 00 1 1 kilo hamlappen11,50 2 1 kilo schouderlappen...8,80 b 1 kilo fijne riblappen11,50 5 kilo ribkarbonade52,00 5 kilo haaskarbonade 50,00 2 5 kilo hamlappen55,00 Iedere dag verse zelfgemaakte rookworst. 150 gram schouderham1,98 S J 500 gram hacheevlees6,20 100 gram pekelvlees1,70 J 1 500 gram nasivlees6,20 100 gram gekookte lever0,75 Slavinken4 halen/3 betalen 2 Bestellingen vanaf 20 kilo worden zonder prijsverhoging thuisbezorgd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6