Voorzieningen voor gehandicapte {huisvrouwen vaak ontoereikend Secretaris van Domburg wordt burgemeester van Terschelling Zeeuwse Komedie brengt eenakters van Beckett PZC/streek Een merkmontuur vanaf f39,- zegt op zichzelf ook niet alles. BRILMIJ Brilmij biedt u meer. En meer. yjVOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 ONDERZOEK IN OPDRA CHT PLA TTELANDS VROUWEN [APELLE - Motorisch gehandicapte, "■~")linde en slechtziende huisvrouwen lost het doen van de dagelijkse huis- te viouding veel inspanning, tijd en moei- 'nje. Noodzakelijke aanpassingen in de ^a'voning ontbreken vaak, of voldoen en liet. In de meeste gezinnen met een ge- ■PrHandicapte huisvrouw is aanvullende anajulp in het huishouden noodzakelijk, ij an Kamervragen over evacuatieruimte eel j kerncentrales r ov®N HAAG - Een aantal Twcede-Ka- >i vtoerleden wil nadere informatie over lat, |e evacuatieruimten rond de kerncen- garales van Dodewaard en Borssele. Dat >r ojl'jkt uit vragen van de vaste Tweede- nailamercommissie voor milieuhygiëne >p Dan minister Winsemius in het kader de komende begrotingsbehande- e ting- <j)e Tweede-Kamerleden willen weten ajoeveel kelderruimte of andere evacua- op dit moment aanwezig is lerlJinnen een straal van 20 km van de Iboitemcentrales in Dodewaard en Borsse- olgce. Ook wordt duidelijkheid gevraagd aajver een alarmregeling rond de kern- van Dodewaard. Otilet gaat de vragenstellers erom bij wel- nruje bevolkingsdichtheid een waterdich- -nalje alarmregeling kan worden gegaran- iteeieerd. Een aantal leden van de kamer- ortfommissie wil ook nader worden gein- 3r t<ibrmeerd over de bestemming van het boiPP bet Kema-terrein in Arnhem opge- ?stigraven eisje gewond bij versteken straat iOES - Bij een ongeval in de Beuken- »n straat in Goes-zuid is dinsdagmorgen aarde 13-jarige E. van G. uit Lewedorp ge- jroawond geraakt. Ze werd met onbekend Nietsel opgenomen in het ziekenhuis ar iBergzicht te Goes, ïodöet meisje was uit een bus gestapt en stak plotseling de straat over. Op dat r vanoment kwam ze in aanraking met een bestuurd door de 24-jari- livege D. M. uit Goes. De auto raakte licht beschadigd, Over de hulp van de gezinsverzorging zijn er veel klachten: de ingezette hulp krachten worden te veel gewisseld en zijn niet deskundig genoeg. Eén en an der blijkt uit het rapport 'tijd en inven tiviteit', waarin een onderzoek wordt weergegeven naar ervaringen van Zeeuwse gehandicapte huisvrouwen. Het onderzoek is ingesteld door het Ne derlands Instituut voor Maatschappe lijk Werk Onderzoek (Nimawo), in de loop van 1981 en begin 1982. Dat ge beurde op verzoek van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afde ling Zeeland, die daarmee het vijftigja rig jubileum wilde combineren met een actie voor een goed doel. Het onderzoek was met name gericht op: de behoefte aan voorlichting, de behoefte aan hulp (bijvoorbeeld gezinszorg bij die werk zaamheden die als gevolg van de handi cap beslist niet gedaan kunnen worden) en de nodige aanpassingen in de wo ning. Het rapport is dinsdag tijdens een bijeenkomst in Kapelle gepresenteerd. De medewerkers van het Nimawo heb ben gekozen voor dne groepsgesprek ken met ieder ongeveer acht gehandi capte huisvrouwen. De deelneemsters van twee van de drie groepsgesprekken werden gevormd door motorisch ge handicapte huisvrouwen, de derde groep deelneemsters bestond uit visu- el Ot AXEL - Galerij Bellemans, 10-18 uur: Houtsneden van Jan Verschoore (tot II en& 3). v.COLIJNSPLAAT-Bejaardenhuis Rus- senl toord, 8.30-10 uur: uitzending Nomen veliNesclo. ssaii HULST - St. Liduinaziekenhuis, 20-22 le vi uur: uitzending Radio Nightingale, an li MIDDELBURG - Parcival, 14.30 uur: n b "Repelsteeltje", poppenspel door Saar rraa den Hollander. al ij VLISSINGEN - The Flying Dutchman, >r e21 uur: 'optreden 'C-side Evergreens'. tFILMVOORSTELLINGEN ing BERGEN OP ZOOM - Roxy 1.14 en 20 nkquur: Annie, a.l.; Roxy II, 14 en 20 uur: gele The sword and the sorcerer, 12 jr; Cinem'Actueel 1,20 uur: Ilsa, de harem- ho« bewaakster, 18 jr.; Cinem'Actueel II, 14 im en 20 uur: E.T. a.l.; Cinem' Actueel Hl, ;n, 20 uur: Les uns et les autres, a.l. 1 GOES - Grand, 20 uur: Laat die Tirolers s n maar schuiven, 16 jr. MIDDELBURG - City, 20 uur: Game of death n, 16 jr. - Zuidlandtheater, 15 uur: kinderfilm 'Het sprookje van Jan- ■■■ko en Mariska, 6-10 jr. VLISSINGEN - Alhambra 1,20 uur: An nie, aJ.; Alhambra n, 20 uur: II Casano va (ZVU-film). TENTOONSTELLINGEN BRESKENS - v.m. Wit-Gele Kruisge- bouw 14-17 uur: collectie fossielen, mi neralen en curiosa van Jan Goethals. BRUINISSE - Visserij- en Oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. gj DOMBURG - Biologisch Museum, 10- 'rpri17 uur: De natuur *n Zeeland. GOES - Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'De ontdekte schijndeugd' of de wereld '..„«van Comelis Troost (t/m 3/2). HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. d j HULST - Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- 18 uur: schilderijen en grafisch werk van vier kunstenaars. MIDDELBURG - Zeeuws Kunste- naarscentrum, 13.30-17.30 en 19-21 uur: !5"lDe plastic tas (t/m 17/2) hj .Vleeshal, 13-17 uur: 'Kunst uit Zeeland .rj'83'(t/m 13 2). i Antiekhandel Witte, 9-18 uur: etsen van Gun ter May (t/m 2/2). J Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten en exposities. TERNEUZEN - Museum 9.30-12 en 13- hH 17 uur: werken Jan Bracke en Bert Be- Pjn 19/12>- vi issiMnpw ie Ij" sch|„ VLISSINGEN - Reptielenzoo 'Iguana', 10-12.30 en 14-17.30 uur: expositie le vende reptielen, ambfibieën en insek- T/yA Zaal 'Bellamy 19' (Museum) 10-12.30 en 13.30-17 uur werken van Gertjan Even- '"•"huis (t/m 11/12). Museum 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Zicht g] op Schrift' (t/m 16/4). 1YERSEKE - Atelier Dam Twee. 10-18 uur: expositie over schaal- en schelp- dieren en werken van diverse kunste- naars. UZENDIJKE - Museum, 10-12en 13.30- J 17 uur 'Stamboomonderzoek'. Is3ZIERIKZEE - De Vierschaar. 10-17 .^2 uur: foto-expositie watersnoodramp. HULPCENTRA Noord- cn Midden-Zeeland - Goes, lel. 01100- 14444 look voor milieuklachten) Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer' 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- 15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. U1184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur. eel gehandicapte huisvrouwen. Onder de deelneemsters bevonden zich huis vrouwen met (kleine) kinderen, huis vrouwen van wie de kinderen het huis uit waren en alleenstaande huisvrou wen. De onderzoekers waren Riki van Overbeek, Klaas Gorter en- Rudi s'Ja- cob. In het onderzoek kwam naar voren dat er ten onrechte bij grote delen van de bevolking een beeld bestaat over ge handicapten, dat wordt beheerst door een houding van medelijden. Gehandi capten worden als zielig beschouwd. Dat beeld klopt niet met de werkelijk heid, zo bleek tijdens de groepsge sprekken. De deelneemsters waren zeer goed in staat hun situatie onder woorden te brengen; ze proberen ook voor hun eigen belangen zoveel moge lijk op te komen. Vaak is het echter moeilijk een weg te vinden in het woud van instanties, regelingen en procedu res. Inbraak Oosterland OOSTERLAND - In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in de supermarkt De V. in Oosterland. waarbij voor een aanzienlijk bedrag aan sigaretten en koffie werd gestolen. De daders kwamen binnen via een raam aan de achterzijde. De politie stelt een onderzoek in. ADVERTENTIE U kunt bij Brilmij terecht voor een merkmontuur vanaf f39,-. Dat is mooi. Maar 't is nog niet genoeg. Brilmij biedt meer; Brilmij geeft razendsnelle service. Gangbare type glazen zijn direct leverbaar en worden dezelfde dag nog gemonteerd. Brilmij garandeert uw bril schriftelijk een heel jaar lang tegen de gevolgen van breuk en beschadiging van glas en montuur. Dat is de Ideaal-Garantie. Brilmij garandeert zelfs kinderbrillen (ook op het schoolplein) op dezelfde royale manier. Met de Ravot- Garantie. Brilmij koopt over de hele wereld groot in en kan u dus laten profiteren van wereldwijd voordeel. Brilmij heeft contactlenservaring in honderdduizend voud. Brilmij geeft uw bril een gratis onderhoudsbeurt Bij Brilmij kunt u uw ogen gratis, deskundig en vrij blijvend laten testen. Bij Brilmij kunt u altijd kiezen uit de montuurmodellen van meer dan 25 verschillende beroemde ateliers. Brilmij biedt u meer keuze- en prijsmogelijkheden. Brilmij biedt topkwaliteit in elke prijsklasse. U ziet het: een goedkoop merkmontuur is niet zo maar een lokkertje. Er zit veel méér achter Brilmij. Vp^RlEVfölONCENTE^V Brilmij-Vlissingen, Lange Zelke 20 Tel. 01184-10064 (Bij de Hema) De meeste deelneemsters waren wel in staat de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden zelf te verrichten. In een enkel geval waren de aanpassingen van de woning en de hulpmiddelen zo minimaal, dat zelfs deze werkzaamhe den problemen gaven. Koken en bood schappen doen, proberen de deelneem sters zoveel mogelijk zelf te verrichten, alhowel dat nogal eens met de nodige moeilijkheden gepaard ging. Voor het poetsen en schoonmaken kregen de meeste deelnemers hulp. Problemen deden zich vooral voor bij het verkrij gen van aanpassingen aan de woning (lange wachttijden, ondoorzichtige pro cedures), bij het verkrijgen van ver- voersfaciliteiten en bij de hulpverle ning van de gezinsverzorging (wisselin gen van hulpverleensters, weinig over leg over de hulpverlening en het koste naspect). Bovendien werd (en wordt) de bewegingsvrijheid van de gehandicap ten beperkt door het feit dat in de omge ving tal van obstakels voorkomen; veel klachten hadden betrekking op de on toegankelijkheid van gebouwen, zoals winkels. In de gesprekken werden als oplossin gen voor de problemen aangedragen: gehandicapten moeten beter leren voor zichzelf op te komen: er moet op allerlei gebied méér in spraak komen voor gehandicapten, zo dat er meer door in plaats van voor hen beslist wordt; er moet meer voorlichting komen, zo wel voor gehandicapten zelf als voor hun naaste omgeving, als voor hulpver lenende instanties, als voor het publiek. De onderzoekers zien in deze ook een taak weggelegd voor de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, gelet ook op de aard van de activiteiten die worden ondernomen. Genoemd wor den bijdragen (vooral in voorlichtende zin) ten aanzien van: woningaanpas singen, huishoudelijke verzorging, ge zinsbegeleiding en voorlichting in het algemeen. MIDDELBURG - De varende energietentoonstelling van de Stichting Energie Informatie (SEI) meerde dins dag af aan de Loskade in Middelburg voor een drie daags bezoek, dat tot en met donderdag duurt. Met na me groepen scholieren en leden van diverse verenigin gen brachten de eerste dag al een bezoek aan de in de rijnaak 'Embrica' ingerichte tentoonstelling. Volgens mevrouw M. Breurkes. een van de organisato ren. hebben zich reeds zoveel groepen aangemeld dat de ruimte voor hen tot en met donderdag vrijwel is volge boekt. Wat niet wegneemt dat individuele bezoekers welkom blijven. Mevrouw Breurkes verklaarde dinsdag dat de tentoonstelling en de doelstellingen van de SEI zich onderscheiden van die van andere organisaties op energiegebied. SEI is een organisatie van particulieren, die voorlichting geeft voor energie. Met als opvallend onderdeel dat de kernenergie niet buitengesloten wordt als energiebron en evenveel aandacht krijgt als andere energiebronnen. „Er wordt ons verweten dat wij het gebruik van kern energie propageren. En dat is beslist niet waar. Wij pro beren ook over deze energievorm objectieve Informatie te geven. Over de hele wereld wordt met kerncentrales gewerkt en voor die realiteit kan je Je hoofd niet in het zand steken", aldus mevrouw Breurkes. Volgens haar wordt er ook ten aanzien van de kernener gie door SEI niet aan meningsvorming gedaan en wil men niet indoctrineren, noch iets opdringen, zoals door critici van de organisatie is gesteld. Op panelen worden de fossiele-, alternatieve- en nucleai re energievormen belicht. Er worden video-films ver toond, terwijl scholieren mee kunnen doen aan een ener giequiz. die bij alle aanlegplaatsen in het land is ge speeld. De winnaar ontvangt een rondvlucht per sportr vliegtuig boven Nederland. Gastsprekers gaan op ver zoek van groepen in op aspecten van de energievoorzie ning. De tentoonstelling is tot en met donderdag ge opend van 10.00 tot 19.00 uur. Zijn er dan nog bezoekers, dan wordt tot omstreeks 20.00 uur doorgegaan. VLISSINGEN - 'De Zeeuwse Komedie' uit Vlissingen brengt als eerste toneel gezelschap in Nederland de eenakters 'Toen' en 'Stappen' van de Ierse schrij ver Samuel Beckett. De stukken, onder te brengen onder de noemer 'absurd to neel', gaan zaterdag 12 februari in het vestzaktheater 'Edenburg' in Vlissin gen in première. De eenakter 'Toen' geeft de gedachten weer van een man die aan het einde van zijn leven staat en tot de conclusie komt dat er in de achter hem liggende jaren eigenlijk geen sprake is geweest van enige verandering. „Het is een weergave van de confrontatie van de hoofdfiguur met zijn eigen falen", aldus regiseusse Anke Brouwer. Het tweede stuk, 'Stappen', vertelt het verhaal van de levens van een moeder en dochter. De laatste heeft haar moeder geduren de lange tijd op haar ziekbed verzorgd en tijdens het stuk blijkt dat de vrou wen nooit los van elkaar zijn geraakt en daardoor nooit in staat zijn geweest een eigen leven te leiden. Toen' wordt gespeeld door Wil Koele- wijn, Mientje de Leeuw, Frans Haver kort en Jan Felius. 'Stappen' wordt ge bracht door Tilly Meijeren en Wil Koe- lewijn. De regie is in beide gevallen in handen van Anke Brouwer. Na de pre mière op zaterdag 12 februari volgen nog voorstellingen op 19 en 25 februari. 5,12,19 en 26 maart en op 15en23apriL De aanvang van de voorstellingen is steeds 20.30 uur. DRS E. HAAKSMAN (32) DOMBURG - De gemeentesecretaris van Domburg, drs E. Haaksman, is dinsdag benoemd tot burgemeester van Terschelling. De heer Haaksman, lid van de VVD en Nederlands-her vormd, treedt woensdag 16 februari in dienst. Hij volgt op Terschelling de voormalige burgemeester mr J. H. J. van Blommestein op, die medio okto ber van het afgelopen jaar is vertrok ken naar de Gelderse gemeente Voorst. De heer Haaksman was sinds 1 januari 1980 secretaris van de gemeente Dom burg. Over zijn opvolging in Domburg is nog niets bekend. „Als je een aantal jaren een openbare en adviserende functie hebt gehad, dan wil je wel eens een echte stem in het kapit tel hebben", zei de 32-jarige heer Haaks man dinsdagavond desgevraagd over het waarom van zijn ommezwaai. „Bo vendien trekt de ombudsfunctie van het burgemeesterschap me heel erg aan. Als burgemeester ben je een vraag baak voor de burgers", zei hij verder. De heer Haaksman begon zijn politieke loopbaan bij de provincie Utrecht. Daar was hij enkele jaren medewerker van de afdeling ruimtelijke ordening en volks huisvesting en later van de afdeling planning en economie Na vijfjaar werd hij beleidsmedewerker bij de afdeling algemene en juridische zaken van de gemeente De Bilt. Terugkijkend op zijn niet zo lange ver blijf in Domburg zei hij 'een schitteren de tijd te hebben gehad, waarin ik veel heb geleerd'. Hij roemde de bijzonder goede sfeer in het gemeentelijke appa raat van Domburg, Verder was hij zeer verheugd om in een recreatiegemeente te hebben mogen werken, want 'het toe risme is één van de weinige sectoren in de Nederlandse samenleving die ge zond zijn'. Ook Terschelling is een ge meente waar het toerisme de belang rijkste economische pijler is'. In dit ver band wees de heer Haaksman op het feit dat een deel van dit Waddeneiland in 1970 tot 'Europees natuurmonu ment' is verklaard. maanden.„Als het oudste kind de mid- delbare-schoolleeftijd bereikt zijn we weer tien jaar verder. Als we dan zou den besluiten om daarom weg te gaan, dan ben ik op Terschelling tien jaar burgemeester geweest, en dat is pre cies het gemiddelde", zo blikte de nieu we burgemeester vooruit. Nog tien jaar ,Met mij kunnen jullie nog tien jaar vooruit", heeft de heer Haaksman tij dens zijn sollicitatiegesprekken tegen de minister van binnenlandse zaken en tegen Frieslands commissaris der ko ningin H. Wiegel gezegd. Hiermee doel de hij op het feit dat de vorige burge meester van Terschelling is vertrok ken omdat het eiland geen middelbare school kent. De jeugd van Terschel ling, die op het vasteland een middel bare school bezoekt, verblijft dan door de week meestal bij gastgezinnen. Vol gens de heer Haaksman heeft dat gege ven de vorige burgemeester er toe be wogen naar een andere standplaats uit te zien. De heer en mevrouw Haaks man hebben echter twee zeer jonge kinderen, van wie de oudste 2.5 jaar oud is cn de jongste slechts enkele Drs E. Haaksman „Ik ben al meer dan tien jaar lid van de WD; sinds 1972 om precies te zijn", zei de heer Haaksman. Een sinds mei '82 mag ik me doctorandus in de bestuurs wetenschappen noemen. In dienst ben ik echter niet geweest", zei hij desge vraagd naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rond zijn partijgenoot Charles Schwietert, die zoals bekend over zijn partijlidmaatschap dienst tijd en titel enige onduidelijkheid had geschapen. Momenteel bewoont de heer Haaks man een huurwoning in Domburg. In zijn nieuwe gemeente krijgt hij een ambtswoning ter beschikking. Die heeft hij nog niet kunnen bezichtigen. „Voor ik m'n sollicitatiebrief de deur uit deed. zijn m'n vrouw en ik een kijkje gaan nemen op Terschelling. We heb ben toen een bustochtje gemaakt over het eiland, een praatje gemaakt met de buschauffeur en wat kleine etablisse- mentjes bezocht. We hebben onze nieu we woning toen wel van een afstandje zien staan". De heer Haaksman, die eén van de 69 sollicitanten was van wie er 32 van WD-huize kwamen, gaat volgende week vrijdag met z'n gezin verhuizen. Of er voor die tijd nog een officiële af scheidsbijeenkomst wordt georgani seerd, kon burgemeester P. A. D. H. Diepenhorst van Domburg dinsdag avond nog niet zeggen. Een scène uit de eenakter 'Toen' door de Zeeuwse Komedie. Discussies over het energiebeleid in Zeeuwse steden GOES - De stuurgroep maatschappe lijke discussie energiebeleid uit Den Haag heeft voor vier plaatsen in Zee land een serie discussiebijeenkomsten op stapel staan. De eerste discussie vindt plaats op 3 februari in hotel Mon- dragon in Zierikzee. Tijdens deze bij eenkomst wordt voornamelijk infor matie verstrekt over energie en ener giebeleid. Deelnemers krijgen een vragenformu lier uitgereikt, waarop zij hun mening kunnen weergeven. Ze kunnen dit pa pier mee naar huis nemen en tijdens een tweede bijeenkomst, op 10 februari in hotel Mondragon, inleveren. Alle me ningen worden verwerkt in een eindrap port, dat eind 1983 aan regering en par lement zal worden 'aangeboden. Soort gelijke bijeenkomsten zijn op 24 februa ri en 3 maart in de Prins van Oranje in Goes; op 8 en 17 februari in de stedelijke scholengemeenschap in Middelburg en op 17 en 24 februari in de Opstandings- kerk in Temeuzen. Alle bijeenkomsten beginnen om 20 00 uur Regionaal con tactpersoon van de stuurgroep is R. O. Overbeeke aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom. COLIJNSPLAA'i' - in ae week van zo tot en met 29 januari werd op de vismijn van Colljnsplaat de volgende hoeveel heid garnalen en vis aangevoerd. Export garnalen 20220 kilo. gemiddelde prijs ƒ4.40: tong 679. ƒ14,25; schol: 521; 2.77; schar. 3921; ƒ1,36; bot 1353; 0,71; tarbot: 52 14.41. griet 14: 9,00; kabeljauw: 16002: ƒ2,99; wijting; 5604, ƒ1.42; paling: 188; 15.64. zalm-forel 67; 9,76: kuif 148, 3.85; steenbolk; 241: ƒ1.34. schardijn: 9; ƒ3.00: poon 7. 4.95, tongschar; 13; 6.83;diversen: 357 kilo. Totale besomming 161 588.42. Beursbericht markt Goes, 1 februari 1983 Granen, zaden en peulvruchten. Alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats en per 100 kg: tarwe, basis 16%. uit opslag han del en coöperatie 51,25 - 52.00; tarwe, basis 16%. uit eigen opslag 53,00 - 54,50; zomergerst (brouwgerst). basis 16% 57,00 - 58,00; voer- gerst, basis 16% 48,50; haver 46,50; erwten, klein groene 79,00 - 85.00; capuc(jners 70,50 - 78,50; schokkers 77,50 - 88,00; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen, 18% vocht 127,00 - 135,00: karwij. boerenschoon 229,50 - 233,50; karwij, prima doorsneekwaliteit 246,00 - 250,00; blauwmaanzaad, geschoond en droog 365,00 - 405,00 Exclusief btw Aardappelen. Prijzen per 100 kg en exclusief btw. Bintje, veldsgewas, directe levering, op auto geleverd 10,50 - 11,50; bintje 0 mm op waarts, binnenlandse kwaliteitseisen 11,50 - 12,50; voederaardappelen 9,00 - 10,00. Note ring Rotterdamse beurs d.d. 31 Januari 1983: bintje 35-50 mm 11,50 - 12,50 per 100 kg, bin tje. 50 mm opwaarts 16,25 - 16,75 per 100 kg. Exclusief btw. Uien. Prijzen per 100 kg en exclusief btw, op auto geleverd. Zaaluien. fijne partijen, 35 mm opwaarts 3.00 - 5,00, zaaiuien, grove partijen. 35 mm opwaarts 5,00 - 7,00; zaaiuien. veldsge was 3,00 - 6,75. Vlas. Ongerepeld, uit de schuur, op auto gele verd 40 - 54 cent per kg. Exclusief btw Hooi en stro. Prijzen per 1000 kg, op auto geleverd en exclusief btw. Weidehooi 300.00 - 325.00; dykhool 220.00 - 270.00; tarwestro 115.00 - 135,00: gerstestro 150.00 - 160.00; ha- verstro 100.00 - 110.00. roodzwenk 170.00 - 200,00; rietzwenk 170.00 - 200.00: veldbeemd 200.00 - 235,00, raaigrassen 190,00 - 225,00; erwtenstro 160.00 - 210,00. schokkerstro 110.00 - 120.00; bruine bonenstro 130,00 - 170.00. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Da tum: 1 februari Bintje laten april: 15.50; bie den april: 14 80 35-50 mm opw. slot april; 15.00: stemming april; kalm. openstaande posities: april 230. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Da tum 1 februari Bintje laten april 18 70. no vember: 23.90. mei 19.00. bieden april: 18 50: november 23.50: mei 18.90, 50 mm opw slot april 18.50. november 23.50. mei: 19.00. stemming april kalm. november: kalm; mei: kalm. openstaande posities- apnl min 5 wordt 2260; november 88; mei plus 13 wordt 1043;omzet: april 12x18 50; mei 46x1900: dag april 12. november: -. mei: 46. Coöperatieve tuinbouwveiling 'Walcheren' B.A. te Middelburg. Marktbericht van dins dag 1 februari 1983. Aardappelen, bintjes bo 18-19. gr 14-17. dr 6- 10, kr 36-39; koopm. blauw gr 37-38. dr 22. Appelen Gloster kl. 2 80/90 53.70/80 59. Cox kl. 2 75/85 135,70/75 132.60/65 68.65/70 89-100. Golden Delicious kl. 2. 80/90 59-63. 80/85 47. 70/80 46-58, 65/70 35-42. Winston kl. 2 70/80 70-72, 65/70 52, 60/65 30. Lombartscalvllle kl. 2:80/90 41.70/80 43.65/70 35 Goudreinette kl. 2: 80/90 52,70/80 53.65/70 39. Karmijn de Son- naville kl. 2: 80/90 100, 70/80 77-79, 65/70 50. Peren: Gieser Wildeman kl. 2 50/60 80-83, 45/ 50 51. D. du Cornice kl. 2 80/90 116, 70/80 138, 60/65 91,65/70 115-117. Groenten: sla kl. 2 18/19 49, 17/19 42-45,17/18 44-45,17 40-41, 14 21. rode kool A 22-25, B 10; savooie kool 39-63, boerenkool 45-60; witte kool 21-32. prei 40-59; winterpeen 13-19. uien bo 32-40. gr 16-31; witlof kl 2 A 161-183. B 93-141, afwijkend 69-120. stek 64; spruiten kl 2A 62-73, B 50-55. D 109-112; selderij kg 131- 154, selderij bos 25, ramenas kg 37 Centrale veiling Zeeland. Vcilpunt Krab- bendijkc. Dinsdag 1 februari 1983. Golden Delicious kl 1 80 43-56. 70 39-58. 65 40-43. kl 2 80 43-46.70 43-44.65 35-40.60 35-40. 60 30 60 70 30-37.73 ton. Winston kl 1 80 39. 75 39-55.70 39-55.65 39-48.60 34-36. kl. 2 85 39. 80 39.75 39.70 39-40.65 39, 60 27.47 ton. Rode goudrelnette: kl. 1 85 56, 75 42, kl. 2 95 39. 1 ton. Goudreinette kl 1 85 46. 75 43-55. 70 40-46, kl. 2 85 49-52, 75 50. 8 ton. Cox's Or Pippin kl. 1 80 107-120, 75 112-136.70 109-121. 65 88-104, kl 2 60 65.30 ton. Jonagold: kl. 190 74. 80 116-136. 70 131-147. 65 56. 7 ton. Karmijn de S kl. 1 90 42.80 65-66.70 66-103. kl 2 90 43,80 49.10 ton. Lombarts Calville, kl. 190 39.80 46-47.70 56. kl. 2 709 47.60 34.11 ton Doy. du Cornice kl 180113-116.70117-134,65 106-117. kl 2 90 7480 76-99.70 81 -108.65 81 -92 60 40-65, 55 35.50,31 ton. Conference; kl. 1 65 122-128. 55 121-125. kl. 2 6598. 55 103.45 55-67. 47 ton. Br Al Lucas kl 1 75 119. 65 122-125 kl. 2 85 35.60 104.55 73.21 ton. St. Remy kl 70 62. 60 57-58, kl 2 50 28-31. 4 ton Ir.du; trieappels 25,80. Totale aanvoer 24 712

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5