Ledigen emmertjes olie in riool levert boete op Bijna 6000,- boete vooi overschrijden rijtijden Illegale vogelvangers beboet VAN STRIEN'S BAKKERIJ 'Bakker JAN' Wissel Zeeaws- Vlaanderen PZC Medewerkers Philips onderscheiden Nen Vrimden Kostganger in het streekdialect uit het land van Ulst iets te mm?? WOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 streek KANTONRECHTER TERNEUZEN TERNEUZEN - Omdat de 55-jarige P. J. L. uit Sas van Gent afgewerkte olie in de gemeentelijke riolering'had laten lopen kreeg hij dinsdag van de Terneu- zense kantonrechter een boete van 100 gulden. De man was begin vorig jaar betrapt. En ofschoon het volgens hem slechts ging om 'een paar emmertjes troebel water' stonk het in de hele buurt zo erg dat de politie verscheide ne telefoontjes kreeg. Het onderzoek bracht L. naar voren als de dader. „Ik heb het onbewust gedaan", zei hij te gen kantonrechter mr H. A. R. de Mul. „Wat moest ik er anders mee?". Offi cier van justitie mevrouw mr G. B. C. M. van de Reep hield rekening met die verzachtende omstandigheid en vroeg een boete van 100 gulden. Die kreeg de Sassenaar ook. De 51-jarige J. J. T. uit Kloosterzande drjjft al twaalf jaar een cafeetje aan de Groenendy k. Tot zijn grote verdriet - en dat van zijn klanten - mag hij er geen sterke drank verkopen omdat daar de benodigde vergunningen voor ontbre ken. Desondanks trok T. nog wel eens de jeneverfles te voorschyn, te oordelen naar het kleine voorraadje sterke drank dat de politie by hem aantrof. De café baas benadrukte dat hij alleen maar probeerde zyn brood te verdienen, iets wat toch al niet zo gemakkelijk was. De behoefte aan een borreltje bleek hem voortdurend by zün - oudere - klanten uithet bejaardenhuis een paar honderd meter verderop. Omdat het de tweede keer was dat T. hiervoor werd gegrepen, eiste officier van justitie mevrouw van de Reep een boete van 500 gulden, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftyd van twee jaar. Kanton rechter De Mul streek de hand over zyn hart omdat de man nu hard studeert voor diploma's die hem de mogelyk- heid geven sterke drank boven de toon bank te verkopen en deed er 200 gulden van af: 300 gulden voorwaardehjk met een proeftyd van één jaar. Op 30 maart van het vorig jaar werd het de 40-jarige H. P. F. uit Hoek te veel: opnieuw had rijkswaterstaat de twee overgebleven bruggen over het kanaal Gent-Temeuzen tegelijk openge draaid. En dat terwyl F. haastig op weg was naar een bruiloft. Hij vervoegde zich dan ook by het pontje bij Sluiskil. Na een ruzie-achtige woordenwisseling met de pontwachter reed hij zyn wagen op het veer, in de veronderstelling dat de wachter het wel goed vond. Dat bleek niet het geval, want even later kwam er een arts die - wél met toestem ming - zyn auto op het pontje parkeer- Jeugd EHBO-examens afgenomen op lagere scholen IJzendijke UZENDUKE - Op de rooms-katholie- ke en de openbare lagere school in IJ zendijke zijn dinsdag jeugd EHBO- examens afgenomen. De jeugd EHBO- cursus werd gedurende twintig weken gegeven door de EHBO-instructeurs A. Poppe en R. Pollet. Op de rooms katho lieke school meldden zich twintig kin deren om deel te nemen aan de cursus, op de openbare lagere school tweeën twintig kinderen. Allen slaagden voor het examen, dat werd afgenomen door de huisarts H. van der Pas uit IJzendij ke. Het examen omvatte zowel een theore tisch als een praktisch gedeelte. De di ploma's worden op beide scholen uitge reikt tydens een speciale ouderavond, op de openbare lagere school maandag 21 februari en op de rooms katholieke lagere school op dinsdag 1 maart. Geen voorpremière 'Zwarte Ruiter' in bioscoop Hulst HULST - De zogenaamde 'voor première' van de speelfilm 'Zwar te Ruiter" in de bioscoop 'De Ko ning van Engeland' in Hulst gaat niet door. De film, die eind vorig jaar op verschillende plaatsen in Zeeuwsch-Vlaanderen en België werd opgenomen, gaat in première in ongeveer zestig theaters in Ne derland op donderdag 17 februari. Dan zal de film trouwens ook in Hulst te zien zijn. Volgens het bu reau van producer Joop van den Ende kan er van een voorpremière geen sprake zijn, omdat de enige dag waarop die gehouden zou kun nen worden de maandag tijdens carnaval is, die dag is uit oogpunt van publiciteit zeer ongunstig en heeft de producer doen besluiten om van een voorpremière af te zien. Volgens de echtgenote van de bio scoopexploitant van 'De Koning van Engeland' in Hulst W. Cattoir. is maanden lang gezocht om 'een gaatje te vinden' voor de voorpre mière. ,,We hadden gehoopt die première te kunnen houden afgelo pen zaterdag of zondag, maar op dat moment was de film niet zover gereed orp te kunnen worden ver toond. Op andere dagen konden we Hugo Metsers, de hoofdrolspeler, niet vrij krijgen, omdat hij met theatervoorstellingen bezig is. De enige dag waar we steeds op uit kwamen was de camavalsmaan- dag. En dat is toch geen dag om een voorpremière te houden. Dus heb ben we er maar vanaf gezien", zegt mevrouw Cattoir. De film 'Zwarte Ruiter' speelt zich af in de grensstreek in Zeeuwsch- Vlaanderen en gaat over het smok- kelleven in de jaren vyftig. In de hoofdrollen spelen Hugo Metsers, die in Hulst is opgegroeid, Pleunie Touw, die met Metsers is getrouwd en wier ouders in Sint-Jansteen wo nen, en Ryk de Gooyer. De regis seur is Wim Verstappen. de. F, bood nog aan zyn wagen er weer af te rijden, maar dat ging wat moeilijk omdat hy inmiddels was ingesloten door de artsenwagen. Toch was hy in overtreding. Officier Van de Reep had wel begrip voor 's mans ergernissen en eiste 25 gulden, boete. Kantonrechter De Mul wilde wel rekening houden met het 'misverstand' met de pontwachter en sprak hem vrij. Fred Flintstone Omdat de 38-jarige Marokkaan M. A. twee jaar geleden in een wrakke auto op de Mr Haarmanweg in Terneuzen reed en bovendien nog kippen en een kalkoen in zijn gesloten kofferruimte had zitten, stond hij dinsdag voor het hekje. „U kon bijna remmen als Fred Flintstone", zei de kantonrechter, om de conditie van de auto aan te geven. „En alleen de kofferruimte was blijk baar nog luchtdicht", voegde hij eraan toe, "want de kippen en de kalkoen la gen op apegapen. Voor pampus, zoge zegd". De man had evenmin een au toverzekering. En daar tilde de officier zwaar aan, temeer omdat het al de tweede keer was dat hij zonder verze kering in een auto was aangetroffen. Ze eiste 400 gulden boete voor het rij den zonder verzekering, en 200 gulden voor de auto. Mr de Mul deed 100 gul den af van de boete voor de wagen, maar hield aan de 400 gulden vast. M. A. kreeg bovendien een rijontzegging voor vier maanden. De 43-jarige A. E. Th. uit het Belgische Schoten kreeg 30 gulden boete omdat hy vorige zomer in een bootje was aan getroffen dat was drooggevallen in het 'verboden' gedeelte van het land van Saeftinghe. zyn landgenoot H. M. V. uit Gent had vorig jaar pech toen hy twee keer in amper een half uur werd 'ge knipt' voor te hard rijden in de bebouw de kom van Sas van Gent. Het kostte hem twee maal 120 gulden. Tweehon derd gulden boete kreeg de 38-jarige A. A. d'H. uit Moerbeke-Waas omdat hij vijftig kilometer te hard reed in Axel. De man verklaarde dat hy zich had 'la ten opjagen' door de achter hem rijden de auto, waarin zich twee agenten ble ken te bevinden. Vrijspraak in hoger beroep voor Belg met alarmpistool DEN HAAG - Het Haagse gerechtshof heeft de 63-jarige Belg F. J. van M. uit Aalst vrijgesproken in hoger beroep. Van M. was door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot een boete van 500 gulden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken met een proeftijd van twee jaar. De rijkspo litie Hulst had in zijn auto een alarm pistool aangetroffen toen verdachte bij een botsing betrokken raakte. Bij die botsing werd de echtgenote van Van M. ernstig gewond en de auto zwaar beschadigd. De veroordeling van de politierechter was op grond van wapenbezit zonder vergunning. De verdediger van de ver dachte voerde in hoger beroep aan dat in België het bezit van soortgelyke alarmpistolen niet verboden is. De pro cureur-generaal gaf toe dat in Europees verband de regels wat betreft wapenbe zit niet gelykluidend zyn. Bovendien werd een fout gemaakt in de dagvaar ding. De telastelegging was niet juist omschreven. By onmiddelyke beslis sing sprak het hof Van M. vrij. VOGELWAARDE - In zaal J. van Schaick in Vogelwaarde werd een ko- ningsgaaibolling gehouden waaraan 27 personen deelnamen. De uitslag: ko ning: M. van Schaick uit Boschkapelle; erfprins: mevrouw Hilt uit Boschkapel le; prins: H. Dobbelaer uit Boschkapel le. Grootste aantal vogels, negen stuks, H. Mei uit Boschkapelle. TERNEUZEN - Het vervoers- en expe ditiebedrijf'Van G. bv' in Kapellebrug heeft dinsdagmorgen bijna 6000 gul den aan boetes gekregen voor overtre dingen van het rijtijdenbesluit. De 'oogst' die kantonrechter mr H. A. R. de Mul kreeg voorgeschoteld loog er niet om. Het hoofd van de controle voor het district zuid-west van de Verkeersin- spectie, de heer L. Hindriks uit Oost- Souburg, was belast geweest met het onderzoek dat in juli en augustus van het vorig jaar werd gehouden. En het leek wel alsof het transportbedrijf nog nooit van het rijtijdenbesluit had ge hoord, want de steekproeven waren al lemaal 'positief geweest: meer liefst 27 keer werd bij evenzovele willekeu rig uitgekozen ritten vastgesteld dat de chauffeurs langer dan de toegestane 12 uur per dag hadden gereden. Het ging meestal om aanzienlijke over schrijdingen, oplopend tot 7 of 8 uur. Er was één uitschieter: een chauffeur, die onafgebroken 36 uur gereden had. Ten minste, volgens de wet. Want in werkelijkheid had hij zeven uur gesla pen. Maar dat hoort minstens acht uur te zijn, zodat de rusttyd niet meetelde. Voor die 36 uur werd het bednjf veroor deeld tot een boete van 300 gulden. Officier van justitie mr G. B. C. M. van 'OM DE KAT VAN DE BUREN TE VANGEN' TERNEUZEN - Om de bloeddorstige kat van de buren te liquideren had de 61-jarige C. A. E. uit Westdorpe een wel erg indirecte methode uitgedokterd. Een groot, met gaas bespannen hek, ge stut door een paaltje diende als 'val' voor vogeltjes. Enige broodkruimels en wat zaad zou de diertjes moeten lok ken, die op hun beurt de eetlust dien den te wekken van de bewuste kater. Maar C. A. E. werd in februari van 1981 door de politie aangesproken omdat hij geprobeerd zou hebben bescherm de vogeltjes te vangen. En dat, zo zei hy dinsdagmorgen voor het Temeuzense kantongerecht, was toch werkelyk niet de bedoeling ge weest. „Het gaas was helemaal kapot, dus de vogeltjes zouden gemakkelyk kunnen ontsnappen", zei hij. „Die kat kwam by my zelfs de vissen uit de vy ver halen". „Dat is toch wel een eigenaardi ge manier om een kat te vangen", con stateerde kantonrechter mr H. A. R. de It. J. C. van der Tas Irechts op de foto) speldt de heer H. Leenmaans zijn onderscheiding op. Jubilaris Kooymans midden op de foto) bekijkt de verrichtingen van ir. Van der Tas. TERNEUZEN - Plantmanager ir J. C. van der Tas van Philips-Temeu- zen heeft dinsdag twee jubilaris sen een onderscheiding van de Ne derlandse Maatschappij voor Nij verheid en Handel opgespeld. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de lunch-kamer van de Philips- vestiging en in aanwezigheid van een groot aantal collega's van de twee medewerkers. M. Kooymans. chef nieuwbouw en montage op de afdeling bedrijfsme- chanisatie, werd alweer geruime tijd geleden onderscheiden in ver band met zyn 40-jarig jubileum. Hetzelfde gold voor H. Leemans, gereedschapscontroleur bij Phi lips. Destyds kregen zij een konink lijke onderscheiding opgespeld, nu volgde dus de onderscheiding van de Maatschappy voor Nijverheid en Handel. Kooyman en Leemans zijn beiden 58 jaar en woonachtig in Terneu zen. Mul voorzichtig. „Helemaal niet", ant woordde de Westdorpenaar. „Dat gaat heel goed!" De man betoogde dat hy geen enkele behoefte heeft aan het van gen van vogeltjes. „En als ik dat zou willen heb ik plek zat op m'n erf om dat stiekem te doen", zei hij. Maar de offi cier van justitie, mr G. van de Reep, stelde vast dat zelfs de pogingen om dergelijke vogeltjes te vangen al straf baar zyn. Ze eiste een milde straf: 150 gulden boete. Kantonrechter De Mul, die ook de verzachtende omstandighe den - in casu de bloeddorstige kater - wilde meewegen, stelde de boete vast op 100 gulden. Ook de 32-jarige F. J. de S. uit Clinge had beschermde vogels proberen te vangen. Op zijn erf trof de politie in de cember van 1981 een volière aan met een trechtervormige opening, zaden en lokvogeltjes. In vier andere volières za ten al vinken opgeborgen. Die werdén in beslag genomen. De S. bestreed dins dag vurig dat hy uit was op vogels. „Er zitten zulke gaten in die volière", zei hij, duidelijk makend waarom er blykbaar dan toch dieren in de kooien zaten. De officier van justitie achtte de feiten ech ter bewezen: niet alleen het vangen zelf, maar ook de pogingen daartoe zijn im mers strafbaar. Ze eiste 180 gulden voor het vangen, en 50 voor het houden van de vinken. De S. bleef erby dat het hou den van vinken niet strafbaar is. Kan tonrechter De Mul: „Ik blijf erbij dat u geen volière heeft om er niets in te hou den. Het gaat mij niet om die paar vo geltjes, maar om de mentaliteit". Hij vonniste conform de eis van de officier De 45-jarige E. L. van S. uit Clinge was eveneens onvriendelijk omgesprongen met de dierenwereld. Hij was door de politie in de kraag gevat toen hij in apr i 1 van het vorig jaar strikken aan de rand van zijn weiland inspecteerde. In één ervan zat een fazant, die hij uit zijn lijden hielp. Maar Van S. ontkende dat de strikken van hem waren. „Het is een ongeschreven wet bij boeren dat je spullen van stropers laat liggen", zei hij. „Anders krijg je moeilijkheden". De man toonde zich duidelijk benauwd voor eventuele represailles van stro pers, die zijn veestapel zouden kunnen vergiftigen of de oogst platbranden. „Die strikken moet je rustig laten staan, links laten liggen. Anders ben je de sigaar", beweerde hij dinsdag. Offi cier van justitie Van de Reep wees er nog op dat de man zich voor zijn arres tatie toch wel enigszins verdacht had opgesteld. „U wist de strikken feilloos te vinden, en alvorens u ernaar toe hep keek u schichtig om uheen", zei ze. „Bo vendien toonde u zich best bereid een boete te betalen. Dat bewijst toch dat u minder onschuldig bent dan u zegt". Ze eiste 300 gulden boete en verbeurd verklaring van de strikken. Kanton rechter De Mul vonniste conform die eis. „U kunt in het vervolg beter naar de politie bellen als u strikken by uw wei land ziet", zei hy nog. Fuiken Omdat de 25-jarige A. S. J. stiekem ze ven palingfuiken had uitgezet in het uitwateringskanaal in de Wilbelmina- polder bij Biervliet moest hij zich dinsdag verantwoorden voor de kan tonrechter. J. bekende vlot, Hij werd aangehouden toen de politie in sep tember van het vorig jaar tijdens een erg lage waterstand de fuiken had ont dekt en vervolgens in de bosjes op de eigenaar had zitten wachten. De man kreeg geen geldboete, maar raakte wél zijn eigengemaakte fuiken kwijt. Dat leek zowel de officier van justitie als de kantonrechter al straf genoeg. de Reep, had voor de 27 overtredingen een boete van 200 gulden elk geëist. Kantonrechter mr H. A. R. de Mul deed er uiteindelyk 50 gulden per overtre ding van af. In totaal was dat altijd nog goed voor ruim 4000 gulden. Getuige Hindriks benadrukte dat er zo wel weg- als bedrijfscontroles waren ge weest. „Het is maar een kleine greep uit het geheel", zei hij. „Anders waren we nog veel langer bezig geweest" Bewoners derde Veste-flat Terneuzen gaan praten over hoge navordering TERNEUZEN - De bewoners van de derde flat van het bejaardenflatcom plex 'De Veste' in Terneuzen hebben vanmiddag (woensdag) een gesprek met het bestuur van de Woningbouw vereniging 'Terneuzen'. Dat gesprek vindt plaats op initiatief van de bouw vereniging, maar wel op aandringen van de Bewonersvereniging 'De Veste'. Die trok direct aan de bel toen de be woners van de derde flat in december een navordering van tussen de 200,- en 500,- over de periode 1980 tot juli 1982 in de bus kregen. Die navordering had alles te maken met de definitieve huur. zoals die was vastgesteld door het ministerie van volkshuisvesting. Overigens deed het ministerie byna drie jaar over de vast stelling van dat definitieve bedrag. En vooral over dat feit is de bewonersver eniging gestruikeld. Voorzitster J. Dierx-Harms en secretaris F. Harms: .Dat heeft inderdaad onze verbazing ge wekt. Let wel, we maken het vorige en het huidige bestuur geen verwijten. Men is tenslotte als bestuur ook hele maal afhankelyk van de informatie, die 'het apparaat' verstrekt. Maar de bewo ners hadden, toen ze de huurovereen komst tekenden, op z'n minst meer in formatie moeten krijgen'. De derde 'Veste-flat in 1979 opgeleverd. De verrekening van de definitieve huur over dat jaar wordt gedragen door de woningbouwvereniging. Het bedrag over '80. '81 en de eerste helft van '82 moet echter worden opgebracht door de bewoners. De hoogte van die extra- kosten is afhankelijk van de huursubsi die en varieert van 200 tot 500 gulden. Het bedrijf had verzuimd om onth(l fing aan te vragen voor het maxima aantal rij-uren. Dat aantal kan hoogd worden tot 15, en uit de papen sen bleek dat ongeveer de helft vani overtredingen binnen die vijftien ij uren bleef. Voor officier van justi t Van de Reep voldoende reden om w nig clementie te tonen. „Dit heeft maken met een slechte planning, n zozeer met een afgelegen ligging vond ze. Mr K. Wieland, die namens d afwezige - bedrijfsdirecteur verwe voerde had op de nadelige factoren wezen. I „Het bedrijf ligt erg afgelegen. Bover dien zijn er enkele belangrijke verty gende factoren: de grensposten en J veerdiensten. Die zyn nadelig voor(\ concurrentiepositie". t 1 De chauffeurs namen de wagen bovtf dien na hun werk nog mee naar hu betoogde de raadsman, en dat was of allemaal opgeschreven op de taclr graaf-kaarten. De steekproeven wak bovendien - volgens Wieland - gehoi den in een erg drukke tyd. I Het bedrijf uit Kapellebrug werd uitei delijk veroordeeld voor de 27 geconsf teerde overtredingen (ruim 4000 guldi boete), een aparte dagvaarding van e chauffeur die op achtereenvolgende gen maar liefst zeven keer het rijtydl besluit fors had overschreden (zeve keer 200 gulden), driehonderd guldi boete voor de rit van 36 uur, en 100 g( den voorwaardehjk voor een chauffe; die by een controle de tachograaf-kaj ten van de voorafgaande dag niet f zich had. Kaarting GRAAUW - De afdeling Graauw van; rooms-katholieke bond van ouderl hield een kaarting voor haar leden het gemeenschapscentrum in Graai waaraan door 32 personen werd deelir nomen. i De uitslag: 1 L. van Huffel, 2 E. Kouyzer mevrouw Stryedonck, 4 J. Boone, 5 mevro*- Van Immerseel. j Toneeluitvoering voor e bejaarden in Groede e GROEDE - De toneelvereniging Grov de voert donderdag 3 en zaterdag bruari in zaal 'Wulpenhoek' in Grow' de klucht 'Hoogspanning' op voor^ bejaarden. De aanvang van beide voeringen is 20.00 uur. Zaterdag 5 F bruari is er na afloop van de klucht ep bal. Op 30 januari 1983 overleed ons bestuurslid en secretaris, de heer DRS. A. H. W. J. BAKX Wy wensen zyn echtgenote en kinderen kracht en sterkte toe voor de toekomst. Bestuur en medewerkers van Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek Oost-Zeeuws-Vlaanderen Oost. Bekendmaking GEMEENTE REIMERSWAAL De burgemeester van de gemeente Riemerswaal maakt bekend, dat voor iedereen ter gemeentese cretarie, afdeling algemene zaken, Oude Plein 1 te Kiuiningen, ter inzage ligt het besluit van de ge meenteraad van 25 januari 1983, nummer 4, waar bij wordt verklaard dat: a. een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de bebouwde kom van Bath; b. een wyziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel in de Botenwyk te Yerseke ten behoeve van de bouw van een by- zondere basisschool. Het betreffende gebied en het te wijzigen gedeelte staan aangegeven op de by het besluit behorende tekeningen. Kruiningen, 2 februari 1983. De burgemeester voornoemd. H. Boer Met verslagenheid hebben wy kennis genomen van het overlyden van ons geacht bestuurslid, de heer DRS. A. H. W. J. BAKX Wy wensen zijn vrouw en kinderen zeer veel kracht en sterkte toe om dit zware verlies te dragen. Bestuur, directie en personeel stichting 'Den Dullaert' Hulst, 1 februari 1983. Heden overleed plotseling onze lieve vader en opa JOHANNES JOZIAS DOOMS weduwnaar van Pieternella Anna Helmendach op de leeftyd van 70 jaar. Terneuzen: L. A. Machielsen-Dooms H. Machielsen Steenbergen. Paul en Wynanda Koewacht: J. J. Dooms L. M. Dooms-Pielaat 1 Patrick Terneuzen: J C. Doorns Terneuzen, 1 februari 1983. Beatrixstraat 20. Correspondentieadres: Brahmslaan 10, 4536 CZ Terneuzen. De crematie zal plaatshebben op vrijdag 4 fe bruari a.s„ om 11.00 uur, in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Zij die de crematieplechtigheid wensen bij te wonen, worden verzocht om 10.45 uur in het cre matorium aanwezig te zyn. Gelegenheid tot condoleren, na de crematie in de ontvangkamer van het crematorium. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van Ter Schorre. Bezoek aldaar: donderdag 3 februari van 19.00 tot 19.30 uur. Met verslagenheid hebben wij kennis ge nomen van het plotse ling overlyden van de penningmeester van onze stichting, de heer J. VAN DER LIJCKE Zijn inzet voor de stichting en de onder vonden vriendschap, bewaren wy als een prettige herinnering. Wy wensen zijn echt genote en kinderen toe dit zware verlies te kunnen dragen. Bestuur, leidingen bewoners van Gezinsvervangend tehuis 'de Zwaan' Pr. Beatrixstraat 1, Schoondijke. Toneelgroep 'De Scheldegalm' Kloosterzande speelt van de auteur Jo Eggermont 'De Halle' Axel zaterdag 5 februari aanvang 20.00 uur Kaartverkoop vanaf 19.00 uur aan de zaal. Ook telefonisch te reserveren op 01148-2567. Kaarten 6,- per stuk „Hetzij wij dan leven, hetzij iDij sterven, wij zijn des Heren." Romeinen 14:8 Na een langdurige ziekte is heden van ons heen gegaan onze moeder en oma SARA JANSEN weduwe van Jacobus de Kraker op de leeftyd van 72 jaar. Voorschoten; L. J. de Visser-de Kraker J. de Visser Ab en Karla Job Kapelle: J. L. van der Weyde-de Kraker J. van der Weyde Mario Johnny Sandy Axel, 31 januari 1983. Correspondentieadres: J. van der Weyde, Moolhoekstraat 19, 4421 GG Kapelle. De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrij dag 4 februari a.s. om 11.45 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Westsingel te Axel. Vooraf zal een dienst worden gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk, die aanvangt om 11.00 uur. Zy die de dienst en de teraardebestelling wensen by te wonen, worden verzocht om 11.00 uur aan wezig te zijn in bovengenoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren in het Torenlokaal na de teraardebestelling. Moeder ligt opgebaard in de aula van de Algeme ne Begraafplaats aan de Westsingel te Axel. Bezoek donderdag a.s. van 19.00 uur tot 19.30 WEEKMBIEBIHE Appelslagroomvlaai5,95 Roombroodjes,4 stuks2,98 Vloer-witbrood, 800 gram1,89 Trakteer op onze warme saucijzebrood- jes of appelflappen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30