Ook Zeeuwse kust onder uitgebreide dijkbewaking Directie van 'De Schelde' gaat niet in op eisen van vakhonden SEAN gooit bijltje erbij neer Waarschuwin almanak PZC/ SINDS TWEE UUR AFGELOPEN NACHT Zuid-Holland Kamer wil vaart achter splitsen GARANTIES BLIJVEN UIT BUITENSPEL BIJ GESPREKKEN OVER RSV NIEUW: 1 februari 1953 stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, ver halen en toneeltekst samengesteld en van na woord voorzien door Ad Zuiderent met bijdragen van 31 au teurs, onder wie: Gerrit Achterberg, Mies Bou- huijs, Simon Carmiggelt, Maarten 't Hart, Harry Mulisch, Bert Schier- beek en Hans Warren tot 31 maart 24,50 l daarna 29,50 verkrijgbaar bij elke boekhan del en bij de uitgever: FANOY BOEKEN Nieuwe Burg 26-28 Middelburg 01180-12114 WOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 provincie Dinsdag 1 februari 1983. Precies 30 jaar na de watersnoodramp die grote delen van Zee land en Zuid-Holland teisterde en in rouw dompelde, doen de elementen opnieuw van zich spreken. Met bruut geweld beuken ver vaarlijk rollende, metershoge golven op de kust Als geldt het een waarschuwing de be veiliging van onze kusten niet te verzaken. (Van ome Haagse redacteur) DEN HAAG - Een meerderheid uit de Tweede Kamer vindt dat de splitsing van Zuid-Holland moet worden door gezet. Het CDA heeft dinsdag bij de de batten over de begroting van minister Rietkerk van binnenlandse zaken zelfs aangedrongen op spoed. Volgens CDA- woordvoerder Krajenbrink moet het splitsingswetsontwerp nog dit jaar door het parlement worden aangeno men. Rietkerk gaat er tot nu toe van uit dat dat 1984 wordt, zo heeft hij onlangs schriftelijk aan de Kamer laten weten. PvdA-woordvoerder Van der Louw drong ook aan op het doorgaan met Zuid-Holland. Onderdeel van de splitsingsoperatie, die er in essentie op neerkomt van Rijn mond een nieuwe provincie Zuid-Hol- land-zuid te maken, is de verhuizing van Goeree-Overflakkee naar Zeeland. Een meerderheid uit de Tweede Kamer staat daar vooralsnog achter. Minister Rietkerk moet wat dit betreft overigens zijn definitieve standpunt bepalen, maar er wordt niet verwacht dat hij tot een andere opstelling zal komen. Zoals gezegd, zowel PvdA als CDA stel den zich vierkant op achter de voort gang van het splitsingsontwerp. WD'er Wiebenga liet zich niet over Zuid-Holland uit, maar ook de WD is voorstander. Oppositionele geluiden kwamen slechts uit-de kringen van klei ne partijen als de SGP, namens welke woordvoerder Van Rossum grote vraagtekens plaatste bij de kosten van de splitsing. Rietkerk antwoordt de Kamer van daag, woensdag, en hij zal dan met na me in moeten gaan op de pogingen van het CDA hem tot enige spoed te manen. (ADVERTENTIE) STRAND HOTEL VLISSINGEN kzJil om einderloos te turen over zee ZEEUWSE Familie Van je familie moetje het maar heb ben: dat is geen suggestie voor een nieuw programma voor de NCRV, het is een opmerking die terug ver wijst naar de vulling van dit hoekje in de krant van gisteren. Geheel in deze sfeer past het ver haal van die mevrouw uit Temeu- zen, die met al dat vochtige weer van de laatste dagen, enige moeite ondervond met het starten van haar auto. Ze kreeg het kreng ge woon niet aan de praal. Even bellen met mijn technisch zo begaafde zoon, moet de vrouw toen in een onbewaakt moment gedacht hebben. Want die woont toch dicht in de buurt. En wat zei die vlerk door de tele foon: „Kom maar even hierheen rij den, dan zal ik eens zien wat ik doen kan". de storm het bovenste deel van de ge vel. dat zonder schade aan te richten in het straatje viel. De brandweer maakte het werk af door losse brokstukken weg te slaan. Schuur In de nacht van maandag op dinsdag is in Zaamslag een boerenschuur geheel vernield door de storm. Van de schuur, eigendom van de gemeente Terneuzen, werd de rietbedekking van het mid dengedeelte geheel weggevaagd. Ook sneuvelden enkele spanten van de schuur, die enkele jaren geleden werd aangekocht met het oog op de ontwik keling van het bestemmingsplan To- renberg. De schuur aan het Plein in Zaamslag bevond zich al in een slechte conditie. De schade zal daarom wel licht niet erg groot zijn. Bij Ossenisse 'rammelden', zoals het hoofd van de technische dienst van het waterschap Hulster Ambacht, K. Brand, het uitdrukte, enkele beton blokken uit de zeewering, maar de scha de is inmiddels alweer hersteld. In het westen van Zeeuwsch-Vlaanderen was er sprake van enige duinafslag. Politie en brandweer moesten op ver schillende plaatsen in de provincie in actie komen voor ingewaaide ruiten, omgewaaide bomen en dergelijke. (ADVERTENTIE) VLISSINGEN - De Zeeuwse kust heeft de afgelopen nacht - nog maar enkele uren nadat op verschillende plaatsen de watersnoodramp van dertig jaar geleden werd herdacht - onder uitge breide dijkbewaking gestaan. Hoewel men dinsdagavond nog vermoedde dat wellicht zonder of met beperkte dijkbewaking kon worden volstaan, ging er 's nachts om kwart over twaalf - na overleg met de provincie - alsnog een telegram uit van de stormvloedwaarschuwingsdienst in Den Haag, waarin uitgebreide dijkbewaking werd geadviseerd. Aan de Beursstraat in Vlissingen kwam dinsdagmiddag de geveltop van een enkele jaren geleden uitgebrand pand door de storm naar beneden. De brokstuk ken vielen zonder schade aan te richten in het straatje, nadat de Vlissingse brandweer had tevergeefs had geprobeerd de wankelende muur naar achteren te duwen. De brandweer moest haar activiteiten staken. In Zaamslag werdindenacht van maandag op dinsdag een boerenschuur door de storm vernield. VLISSINGEN - De directie van de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde is dinsdag niet in staat gebleken de ruim 4000 werknemers te garanderen, dat zij aan het eind van deze maand hun sala ris zullen krijgen. De vakbonden had den maandag om die garantie ge vraagd. Wel heeft de directie de 'uit drukkelijke verwachting' uitgespro ken, dat de salarisbetaling over fe bruari normaal zal plaatsvinden. „Over de salarisbetalingen over de daarop volgende maanden denken wij eind februari nadere mededelingen te kunnen doen", aldus de KMSirectie dinsdag in een brief aan de Industrie bonden FNV en CNV en de Unie BLHP. In de brief gaat de directie nauwelijks in op de eis van de bonden, dat bij een eventuele reorganisatie van de KMS geen ontslagen mogen vallen. De direc tie volstaat met de mededeling, dat 'al len die betrokken zijn bij de leiding van de KMS-groep in het belang van de werkgelegenheid hun uiterste best doen om lopende en toekomstige or ders veilig te stellen'. „Enerzijds door ons rechtstreeks te richten tot de (do- tentielel opdrachtgevers; anderzijds door ons te richten op diegenen die di rect of indirect invloed hebben op de besluitvorming rond RSV". Verwacht wordt, dat op korte termijn beslissingen zullen vallen over de toe komst van het RSV-concern. „Pas daarna", aldus de directie, „valt te over zien op welke wijze aan onze standpun ten tegemoet is tegemoet gekomen. In dit stadium achten wij het, in het be lang van de KMS, niet gewenst andere acties te ondernemen". De KMS-directie heeft laten weten geen nadere mededelingen meer aan de nieuwsmedia te zullen verstrekken, voordat de besluiten door de minister raad bekend zijn en zijn doorgenomen met de concernleiding, de bonden en het personeel. Geen genoegen De vakbonden en het personeel van de Koninklijke Maatschappij Maatschap pij De Schelde nemen geen genoegen met het antwoord van de directie. Zij blijven zekerheid eisen over de salaris sen en de werkgelegenheid. Tijdens een personeelsbijeenkomst, gistermid dag in het Scheldekwartier, zei FNVdistrictsbestuurder Wil Wau- mans, dat de directie tot uiterlijk maandag de tijd heeft het personeel te informeren over 'hoe de vlag aan de steel hangt'. Gebeurt dat niet, of is die informatie onvoldoende, dan zullen de bonden zich via ledenvergaderingen beraden over nadere stappen. Waumans bracht dinsdagmiddag ver slag uit van een gesprek dat de bonden maandagavond hebben gevoerd met de KMS-directie. Tijdens dat gesprek, zo verklaarde Waumans, heeft KMS- groepsdirecteur Própper herhaald geen absolute zekerheid te kunnen geven over de salarisbetaling'. De Schelde heeft momenteel zelf onvoldoende geld in kas. De KMS is volledig afhankelijk van de beslissingen die straks in Den Haag genomen worden en van de Raad van Bestuur. Zoals dinsdag gemeld, heeft de Raad van Bestuur geweigerd een antwoord te geven op de vraag op RSV zijn verplichtingen jegens de KMS nog kan nakomen. (Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - De Stichting Energie-ap- paratuur Nederland, de belangrijkste adviseur van de minister van economi sche zaken op het gebied van bijvoor beeld de ketelbouw, heeft haar werk gestopt. De leden van de SEAN zijn kwaad op minister Van Aardenne die hen, zo stellen zij, uitsluit van de ge sprekken over de toekomst van het RSV-concern. De SEAN heeft de bewindsman dins dag per telex laten weten niet langer op de huidige basis te kunnen functione ren. De SEAN-leden hebben altijd een voorkeur gehad voor de concentratie van de grote ketelbouw bij de MESK in Hengelo, terwijl op grond van grote po litieke druk tot nu toe ls vastgehouden aan een evenredige verdeling over Hen gelo en de tweede voorname ketelbou wer, RSV-dochter 'De Schelde' in Vlis singen. Op het ministerie van economische za ken wordt gezegd dat de SEAN wellicht wat te hard van stapel is gelopen, aan gezien het niet bij voorbaat vaststond dat de SEAN-leden buiten de RSV-be- sprekingen zouden worden gehouden. De SEAN is vooral kwaad op voormalig topambtenaar Molkenboer, nu rege ringscommissaris bij RSV en oud-lid van de SEAN zelf. Molkenboer heeft de SEAN begin januari op de hoogte ge bracht van de voortgang van de bespre kingen rond RSV, Hij zou dat enkele dagen terug opnieuw gedaan hebben, maar hij is niet op de daarvoor gereser veerde SEAN-vergadering verschenen. Dat zou de SEAN-bestuurders buiten gewoon kwaad hebben gemaakt, on danks het feit dat Molkenboer zich had afgemeld. De regerïngswaamemer in RSV concentreert zich op dit moment voornamelijk op het in grote moeilijk heden verkerende concern. Op econo mische zaken wordt dan ook veronder steld dat een „communicatie-stoornis" aan de SEAN-telex ten grondslag ligt. Druppel Desondanks wordt ook gesteld dat Molkenboer's afwezigheid slechts „de druppel was die de emmer deed overlo pen". De SEAN is altijd bijzonder on gelukkig geweest met de gang van za ken rond de ketelbouw. Zij heeft tot twee keer toe geadviseerd om de cen trale ketelbouw bij de Schelde in Vlis singen weg te halen en te concenteren, in ieder geval op termijn, bij dé MESK in Hengelo. Zowel Van Aardenne als ex-minister Terlouw zijn, onder grote druk, afgeweken van die adviezen door de Schelde in Vlissingen als gelijk waardige partner naast de MESK te accepteren. Op dit moment doet het probleem zich voor dat de Schelde van méér ketel- bouw-orders verzekerd is dan de MESK, die de grote ketel voor de kolen centrale in Dordrecht inmiddels kan vergeten. In de telex aan Van Aardenne stelt de SEAN overigens met nadruk dat er nog steeds geen argumenten zijn aangevoerd die pleiten tégen een con centratie van de ketelbouw in Hengelo. De politieke realiteit was tot nu toe ech ter anders dan het ideaal dat de SEAN zich had gesteld. De leden van de Stich ting hebben destijds al eerder met het opschorten van him werkzaaamheden gedreigd. De SEAN heeft nu echt besloten niets meer te doen en bijvoorbaat vastge steld dat zij geen enkele verantwoor delijkheid accepteert voor het uitein delijke rapport over RSV, waarin ook aandacht aan de kansen voor de ketel- bouw-poot van de Schelde zal moeten worden besteed. De SEAN, die over een breder terrein dan slechts de ketelbouwsector zou moeten adviseren, begon haar werk in 1980. Ir van Mourik Broekman, voor zitter van de SEAN, en ir Tromp, be stuurslid, waren dinsdag niet voor commentaar bereikbaar. Zoals bekend, heeft de publicatie in deR< PZC van maandag over de hachelijke^: situatie waarin het bedrijf verkeert,fci grote onrust onder de Scheldewerkne-l» mers teweeg gebracht. In dat berïchtW zei Pröpper niet alleen dat de KMS deg lonen voor februari niet kan garande-R ren, hij verklaarde bovendien dat aanB een afslanking van De Schelde ver-R moedelijk niet te ontkomen valt. Te-lV genover de vakbonden heeft ir. Pröp-m per gezegd dat hij dit gedaan heeft 'omj( iedereen en met name politiek Denie Haag ervan te doordringen dat ze van» de KMS af moeten blijven'. pc Pröpper beschikt - zei Waumans - overpc gegevens die erop wijzen dat de project-ai groep, die in opdracht van het ministe-ie rie van economische zaken een onder-, zoek instelt naar de toekomstmogelijk-L heden van RSV, met de gedachte speelti, de ketelbouw naai' de MESK (Hengelo)! over te brengen. Voorts zou het ministe-B rie van defensie het idee geopperd heb-1 ben de capaciteit van de marinebouwl bij de Schelde naar veertig procent te rug te schroeven en 'een deel van del*' mensen in de mottenballen te steken'.^ „Mensen in de mottenballen - zo gaat-rc dat blijkbaar tegenwoordig", consta-zi teerde Waumans bitter. Hi Overheid De overheid moet zich garant stellen^ voor de loonbetaling bij het in grote problemen verkerende RSV-concernlï in het geval dat de 100 miljoen guldenTe die de overheid beschikbaar heeft ge-2'1 steld om het concern voorlopig door teH' laten draaien daarvoor niet voldoende^1 zouden blijken te zijn. Dat heeft be-BJ stuurder Aalko van der Veen van dc_ Industriebond FNV dinsdag per telex! aan minister Van Aardenne van econo-T mische zaken gevraagd uit te spreken.|_ De ongeveer 2.000 personeelsleden vanw< de Rotterdamse Droogdok Maatschap pij, onderdeel van het in moeilijkhedenVii verkerende RSV-concern, hebben dins-£e dagmiddag ruim een uur het werk on-~ derbroken. Onder het personeel is on-JJ* rust ontstaan over de uitbetaling va%, de salarissen over februari. DirecteuiBr Boorlee van de RDM heeft het persorto neel laten weten, dat hij geen garantie kan geven dat er eind van de maandyii geld is voor de lonen. De RDM-direc-Te teur zei dinsdag tegen het personeel datzi' hij van de raad van bestuur van het*1" RSV-concern niet zwart-op-wit lieeflj!' kunnen krijgen dat er voldoende geld inB]! kas is om de lonen te betalen. "cBr de •ICX :cn,|j De storm nam in de loop van dinsdag avond weliswaar af tot windkracht 8, maar tevens was de wind aan het eind van de middag van zuidwest gaan rui men naar west en vervolgens naar noordwest. De Noordzee ging daarbij de eigenschappen van een trechter ver tonen, waarin het water werd opge stuwd. Voor vijf uur afgelopen nacht, bij hopg water, werd bij Vlissingen een wa terstand verwacht van 3.80 meter. Uit gebreide dijkbewaking wordt geadvi seerd vanaf 3.70 meter. De storm zal vandaag (woensdag) afnemen tot wind kracht 6. „Het ziet er voor Zeeland niet zo ongunstig uit", meende een woord voerder van het KNMI in Zierikzee af gelopen nacht. De uitgebreide dijkbewaking hield in, dat vannacht vanaf twee uur werkne mers van waterschappen en provincia le waterstaat op de kantoren aanwezig waren, dat de waterschappen extra al- lert waren, dat het toezicht werd ver scherpt, dat de duikers van binnendij ken werden gesloten en er andere voor zorgsmaatregelen werden genomen. De storm bezorgde Zeeland ook dins dag de nodige overlast. Stoten met een kracht van 10 tot 11 brachten schepen op de rede van Vlissingen in problemen, deden een schuur in Zaamslag instor ten en bespoedigden de sloop van een uitgebrand pand in Vlissingen. Aan de kust werd tot nu toe alleen enige, niet verontrustende duinafslag geconsta teerd. Bij de Deltawerken ondervond men geen problemen door de storm, hoewel er in het Oosterscheldebekken, ten zuiden van de Volkeraksluizen, een waterstand werd gemeten van 3.90 bo ven NAP, maar die hogere stand - ten opzichte van bijvoorbeeld Vlissingen - is daar gebruikelijk. Verder waren er en kele meldingen van omgewaaide bo men. Zeven schepen op de rede van Vlissin gen moesten dinsdag een andere anker plaats zoeken, omdat ze op drift waren geraakt, nadat het anker was gaan krabben. Het Chineese vrachtschip 'Youhao' (8400 brt), dat op zee beide an kers had verloren, kwam dinsdag op het eind van de middag bij de Sloehaven in moeilijkheden. Ondanks de aanwezig heid van verschillende sleepboten raakte het schip zelfs aan de grond en moest door de 'Zwitserland' en 'Hol land' van Willem Muller uit Terneuzen weer worden vlotgetrokken. De 'You hao' werd naar Antwerpen geëscor teerd door de 'Jerom Letzer' van de Vlissingse Sleepdienst. Duinafslag In de nacht van maandag op dinsdag is bij de Hamster, tussen Domburg en Oostkapelle, over een lengte van onge veer 600 meter tot maximaal twee me ter duin weggeslagen. Ook bij Dom burg en Westkapelle is er, volgens het waterschap Walcheren, sprake van duinafslag, maar er is 'geen reden tot ongerustheid'. Onder het toeziend oog van de brand weer woei dinsdagmiddag het bovenste deel van de gevel van het door brand verwoeste pand Beursstraat 3 in Vlis singen. Eerdere pogingen van de brand weer om de in de storm heen en weer wiegende muur naar achteren te du wen, zodat de brokstukken niet in het smalle straatje - met gevaar voor be schadiging van percelen aan de overzij de - zouden vallen, mislukten. Brand weercommandant W. P. van Leersum achtte het niet verantwoord de pogin gen voort te zetten, uit vrees dat zijn mannen door vallend gesteente ge wond zouden raken. Uiteindelijk blies

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2