Gemeenteraad Borsele achter woningbouwbeleid Goesenaar C Jobse veertig jaar bij Van Gend en Loos Middelburgse postbestellers in een nieuw jasje gestoken Bemanningsleden laten beslag leggen op Grieks vrachtschip Scheepvaartmeester Grevelingensluis in Bruinisse met VUT WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN TOEWIJZING WORDT OVERSCHREDEN PZC/streek mazoa FIRMA C. HOEBEKE ZN DRUKBEZOCHT AFSCHEID BRUINISSE - Na veertig jaar op en bij sluizen in de weer te zijn ge weest, heeft scheepvaartmeester A. van Wezel, sluismeester van de Grevelingensluis te Bruinisse, dinsdag afscheid genomen. Hij is nu 62 jaar en heeft besloten ge bruik te maken van de vut-rege- ling. Tijdens een druk bezochte re ceptie in het dorpshuis van Brui nisse kwamen veel collega's van rijkswaterstaat, medewerkers van de gemeente Bruinisse, alsme de vertegenwoordigers van de vis serij en de watersport hem de hand drukken. H. Verheij, hoofd van de dienst- kring Zierikzee van rijkswater staat, kenschetste Van Wezel als 'een goeie man', die er steeds in slaagde een goede harmonie tot stand te brengen, zowel naar zijn medewerkers toe als naar de ge bruikers van de sluis. Wat dat laat ste betreft wees Verheij op het alou de conflict tussen de belangen van het wegverkeer en die van het ver keer te water bij het beheer van bruggen en sluizen. Dergelijke con flicten, zo vertelde hij. hebben zich bij de Grevelingensluis nooit voor gedaan en zijn ook niet nodig als alle betrokkenen maar een beetje goede wil tonen. Het hoofd van de dienstkring vestigde er ook de aan dacht op dat de Grevelingensluis met ou.uuu eenheden per jaar een van de drukstbevaren recreatie sluizen in Nederland is. Door en door Van Wezel kent de Grevelingen sluis door en door. Hij was bij de bouw ervan betrokken, heeft de tijd meegemaakt dat de sluis in verband met de aanleg van de Gre- velingendam vooral als werksluis in bedrijf was en hij heeft de re creatievaart zich explosief zien ontwikkelen. Burgemeester T. C. Hekman van Bruinisse sprak waarderende woorden over de plezierige contac ten die vanuit het gemeentelijk ap paraat met Van Wezel zijn onder houden. De sluis is voortdurend be zet en is daarom geleidelijk als een soort alarmpost bij brand gaan fun geren. Ook worden via het sluisper- soneel de buitendijks gelegen be drijven in Bruinisse gewaarschuwd wanneer hoge waterstanden wor den verwacht. Sluismeester Van Wezel kreeg ver scheidene geschenken aangebo den. Dat waren onder meer van rijkswaterstaatszijde cadeaubon nen, bestemd voor de aanschaf van een tuinameublement en van de ge meente een pentekening met een silhouet van de Bruse haven. WOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 p MET BLIJDSCHAP GEVEN WIJ KENNIS geboorte van »vn kgcrule: de totaal nieuwe Mazda 626. Met ven ongekend temperament. vr.KirwielMndrijving, zeil corrigerende Stuurinrichting en een uunion dat in z'n klasse nauwelijks U ziel luerdenante 5-demI lateh- l'uck. Ken ideale combinatie van spor- Od njpleZJffl en dageli|ksgdmiiksgeinak De auto's zijn leverbaar mei naar keuze een 1.6 o) 2.0 L motor. De laatste is bijvoorbeeld goed voor 0-100 km/u in 10.2 .sec. en oen top van rondde 180 km/u Memgespomvagsn krijgt et blosjes van Op de flanken. I-let stuurgcdragB direct, licht ai zondei valse reaetits in de bocht.U voelt gewoon dat de baas bent over uw Mazda 62b in plaats van andersom. serre speciale dompelbaden (o.a. zink- chromauO voorkomt roeslvormingvan binnenuit. Alles bij elkaar reden genoeg om een proefrit te maken in de nieuwe Mazda 626 dit-m Japan is gekozen lot auto van het par 1983. Wij heten u van hatfe welkom. Pnjzcn. v.a. 118.995,- incl. BTW Allevenngskosten f355- l*n|swi|zigjngen voorbehouden nok Je 2-deurs Coupe en de -I-deur. Solan. 'Icrwtjl u rijdt blijlt het opvallend stil in En wat duurzaamheid betreft een MÉÉR AUTQ MINDER ZORGEN MAAK EEN PROEFRIT IN DE NIEUWE 626 Hoofdweg 35-37 Rilland-Bath. Tel. 01135-1360, b.g.g. 1739. over het aantal huizen heen dat deze gemeente officieel in 1983 van de pro vinciale overheid mag bouwen. Dat aantal bedraagt namelijk in totaal 42 en is 20 procent van het aantal wonin gen dat de gemeente had willen bou wen, namelijk 210. Tijdens de raadsvergadering dinsdag avond vroeg de WD'er H. F. Tijdens aandacht voor de bouw van woningen in de vrije sector, door particulieren. Zijn CDA-collega G. de Lange deed het college de suggestie aan de hand om in het oude bedrijf van Van Overveld in 's-Gravenpolder kleine wooneenheden te bouwen. Daarnaast stelde De Lange vast dat Borsele als woongemeente kennelijk goed in de smaak valt, gelet op het volgens hem 'redelijke' aantal woningzoekenden van 370. De Koster uitte voorts forse kritiek op provinciale- en rijksoverheden omdat die zo weinig mogelijkheden bieden voor sociale wo ningbouw, naar de overtuiging van De Koster. Hij voegde er aan toe dat naar zijn indruk dat bewust wordt gedaan om de druk op de woningen in de vrije sector te verhogen. Door het verhogen van huren en kosten in de sociale wo ningbouw zouden - volgens het PPR- raadslid - meer mensen overgaan tot het bouwen van een eigen woning en dat zou de werkgelegenheid moeten be vorderen. Tijdens noemde dat 'een vorm van economie' die hij niet kende. Wethouder P. L. Peeters antwoordde dat hij niet veel zag in de suggestie om in de boerderij van Van Overveld wo ningen te bouwen. „Misschien dat er een particulier is die daar zijn geld in kwijt wil, maar de gemeente niet". Des alniettemin wilde hij er wel aan toevoe gen dat de suggestie nog eens bekeken wordt. Peeters vertelde verder dat het geringe aantal woningwetwoningen dat de gemeente is toebedeeld zo eerlijk mogelijk over alle kernen verdeeld wordt Het CD A-raadslid A. M. Jansen informeerde verder naar het al of niet doorgaan van het egalisatiefonds. Zo'n fonds moet hoge en lage grondprijzen voor woningbouw in verschillende dor pen enigszins gelijktrekken. Burge meester drs G. C. G. van den Heuvel antwoordde dat het provinciaal be stuur heeft laten weten een dergelijk fonds wel te zien zitten, maar dan voor Jan Kaaisteker wint solistenconcours 'Echo' Wilhelminadorp WTLHELMINADORP - De muziekver eniging 'De Echo' uit Wilhelminadorp hield het twaalfde onderlinge solisten concours. Hieraan namen 27 solisten en kleine ensembles deel. Winnaar bij de junioren was Edwin de Munck op trom pet met 50 punten. Bij de slagwerkers was de beker voor Johnny Schouwe- naar met 48 punten. Bij de seniorleden ging de beker naar Jan Kaaisteker op euphonium. Hij behaalde 54,5 punten en bij de slagwerkers was deze voor het duo Kees Nijsse en Jan Kort met 49,5 punten. De heer A. L. van Wallenburg vormde de jury en pianiste was mevrouw L. Stokman-de Graaf. De andere uitslagen z\jn juniorleden: Sandra Morren 43 pnt; Rudle Meijer 42,5 pnt.; Erik Meijer 42 pnt.; Jacqueline Brandt 42 pnt.; Jo- landa Kole 42 pnt.; Ingeborg van Overbeeke 44 pnt. Seniorleden: Jan Kort 49 pnt.; Bram van Overbeeke 50.5 pnt.: Vivian Dagevos en Jan Kaaisteker 51 pnt.; Jo. Schouwenaar 44,5 pnt.; Marjan Westland 45,5 pnt.; Hannie Mor ren en Bram van Overbeeke 45,5 pnt., Piet de Munck 45,5 pnt.; Frieda en Bram van Over beeke 45.5 pnt.; Piet de Munck 45,5 pntFire- da en Bram van Overbeeke 49 pnt.: Kees Nijs se 49 pnt.; Cobie en Jan Kaaisteker 47 pnt.; Ronald Schout 48 pnt.; André Verrijzer 46.5 pnt.. Cobie Kaaisteker 44,5 pntFrieda van Overbeeke 49 pnt.; Hanny Morren 46 pnt.. Marco Aertssen 44 pnt., Roland Schout, Mar co Aertsscn en André Verrijzer 48,5 pnt. DRIEWEGEN - De Borselse gemeenteraad kan zich achter het woningbouwbeleid van het college van burgemeester en wethouders van die gemeente scharen. Dat liet ,de raad dinsdagavond weten in een vergadering in het verenigingsgebouw in Driewegen. Het woningbouwbeleid komt er op neer dat, verspreid in verschillende dorpen, 14 goedkopere woningwetwoningen worden gebouwd, en verder nog 7 woon eenheden in 's-Gravenpolder (deze 21 huizen maken deel uit van twee grotere complexen). Verder worden nog 29 wo ningen gebouwd in respectievelijk 's- Heerenhoek (10), Lewedorp (10) en 's- Gravenpolder (9). Daarmee is Borsele al Voorwaardelijke intrekking rijbewijs en gevangenisstraf voor Borsselaar DEN HAAG - Het Haagse gerechtshof heeft de 38-jarige J. B. uit Borssele ver oordeeld tot twee weken gevangenis straf en zes maanden voorwaardelijke intrekking van het rijbewijs met een proeftijd van twee jaar. De politie had verdachte slapend aan getroffen, nadathij met zijn auto van de dijk was gereden. Voorts vond de politie in zijn auto een lege jeneverfies. De bloedproef, die hem werd afgenomen toonde een alcoholpromillage van 2,89. De man uit Borssele ontkende dat hij de fles had leeggedronken, voordat hij achter het stuur was gaan zitten. Hij had de jenever genuttigd, nadat het on geluk was gebeurd. Dit vanwege de schrik. De politierechter in Middelburg had verdachte veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf en intrekking van het rijbewijs voor een jaar. In hoger beroep eiste de procureur-generaal bevesti ging van het vonnis. Het hof toonde cle mentie en veroordeelde verdachte tot twee weken gevangenisstraf en zes maanden voorwaardelijke intrekking van het rijbewijs (proeftijd twee jaar), omdat de man uit Borssele anders zijn baan zou verliezen. Muziekvereniging Wilhelminadorp houdt uitvoering WILHELMINADORP - De muziekver eniging 'De Echo' in Wilhelminadorp houdt vrijdag 4 februari in het Wilhel- minahuis in Wilhelminadorp de jaar lijkse uitvoering. De fanfare en de drumband zullen enkele nummers ten gehore brengen. Voorts voeren leden van de muziekvereniging drie toneel stukjes op. Na afloop is er gelegenheid tot dansen. De aanvang is 19.30 uur. Bijeenkomst PvdA Borsele HOEDEKENSKERKE - De PvdA-af- deling Borsele vergadert woensdag 9 fe bruari in het dorpshuis 'De Griend' in Hoedekenskerke. Op de agenda van die vergadering staat onder meer een be spreking van de resolutie arbeid met enkele amendementen. Ook praat de afdeling Borsele over de politieke situa tie in die gemeente. Verder staat de voorbereiding van het partijcongres op de agenda. De bijeenkomst in 'De Griend' begint om 20.00 uur. Cursus in Geersdijk voor mensen die hun pensioen naderen GEERSDIJK - Bij voldoende belang stelling zal nog in februari een serie van tien bijeenkomsten beginnen in Geersdijk, bestemd voor mensen, die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Belangstellenden kunnen iets te weten komen over zaken als AOW, ge zondheid en vrijetijdsbesteding. Bovendien wordt gepraat over de ver anderingen, die het ontbreken van werk met zich meebrengt. Ook over de veranderingen voor de echtgenote- partner zal een en ander worden be sproken. Donderdag 3 februari is er een informatiebijeenkomst, waarop geïnte resseerden kunnen beslissen of ze de tien bijeenkomsten willen bijwonen of niet. Dat gebeurt in het Drentehuis in Geersdijk van 19.30 uur tot 21.30 uur. Organisator is de stichting welzijn voor ouderen in Goes en Noord-Beveland. Ans Huige zal de serie bijeenkomsten leiden. HSV 'De Bevelanden' hield viswedstrijd 'S-GRAVENPOLDER - De hengel sportvereniging 'De Bevelanden' hield bij 's-Gravenpolder een viswedstrijd. Er waren 42 deelnemers. De uitslag is: se nioren: 1A. Slootweg289 cm; 2 J. Blom- maert231;3M. v.Luyek 172; 4 M. Blom- maert 103; 5 P de Jonge 99; 6 F. Stokx 91; 7 P. v. d. Dries 82; 8 C. v. Luyck 80; 9 J. Goedheer 77; 10 R. Blommaert 65. Jeugd 1 P. Goedheer 80 cm; 2 P. Stokx 49; 3 Traas 28. De volgende viswedstrijd is zondag 27 februari van 13.30 tot 16.30 uur in de 'Bonepolder' bij 's-Gravenpol der. Bazaar Kapelle KAPELLE - De voetbalvereniging 'Ka pelle' houdt zaterdag haar jaarlijkse ba zaar in de grote zaal van 'De Vroone'. In de zaal staan diverse stands opgesteld waar de bezoekers hun geluk kunnen beproeven, en het Rad van Avontuur ontbreekt ook niet. De bazaar is ge opend van 13.30 tot 17.30 en van 18.30 tot 22,30 uur. de gehele gemeente en niet voor slechts een paar bestemmingsplannen. Rioleringswerken De raad boog zich verder ook over het beschikbaar stellen van een aanvul lend krediet voor rioleringswerken aan de Timansweg en de Gingeldijk in 's-Heerenhoek De verschillende raadsfracties lieten weten de over schrijding van het al eerder beschij- baar gestelde krediet met 12,5 procent wel wat veel te vinden. Aan de andere kant was er het gevoelen dat er weinig meer aan te doen was en ging de raad mopperig akkoord. De PvdA'er J. de Nooijer vroeg verder waarom de instelling voor maatschap pelijke en culturele zorg gemeenschap 's-Heer Abtskerke niet meer sociale- culturele actiViteiten organiseert, ter wijl die instelling over ruim een miljoen gulden aan eigen vermogen voor dat doel beschikt. Wethouder drs P. J. Vol- laard (pvda) liet hem weten dat het col lege dat ook was opgevallen en er daar om gesprekken met het bestuur van de instelling komen, om die zaak eens door te praten. Zuidafrikaanse werkgemeenschap bijeen in Oosterland OOSTERLAND - De afdeling Zeeland van de Nederlands-Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW) houdt don derdag 3 maart een bijeenkomst in het dorpshuis te Oosterland. De heer J. Blees praat dan over de laatste ontwik kelingen rond Zuid-Afrika. De aanvang is 20.00 uur. Activiteiten van Arti-carnaval Goes De jubilerende groepsleider C. Jobse schudt de hand van een van de vele bezoekers die hem feliciteert met zijn 40-jarig dienstverband. GOES - In de bovenzaal van café 'De Landbouw' op de Grote Markt in Goes was het dinsdagavond een drukte van belang. C. Jobse hield daar een receptie om het feit te herdenken dat hij op de dag af veertig jaar geleden in dienst trad bij Van Gend en Loos. De 60-jarige jubilaris moest veel handen schudden en er werden hem ver scheidene geschenken overhandigd. De ruim zeventig aanwezigen waren voornamelijk collega's en familiele den. Ph. Jonker - vestigingsdirecteur bij de vervoerfirma - memoreerde in een toespraak de loopbaan van Jobse. Hij vertelde dat de jubilaris opgeklommen is van hulpbe steller tot groepsleider en dat deze functie voor de 60- jarige niet altijd meeviel. Hiermee doelde hij op de vele vervangingsdiensten, die de groepsleiderop zijn schou ders neemt. Tot slot wenste hij Jobse nog 'vele vrachten' C toe. In september 1942 meldde de toen 19-jarige Goesenaar i, zich bij de vestiging van Van Gend en Loos op de Grote Markt. Hij kreeg een dagcontract als hulpbesteller/wis- j selloper. Dit werd vijf maanden later omgezet in een 5 weekcontract. Zijn eerste bevordering was in 1946. Vanaf j dat moment kon hij zichzelf klerk noemen. Daarna heeft L Jobse vrijwel elke dienst bij de firma doorlopen. Jonker overhandigde de welbekende gevulde enveloppe J en gaf de jubilaris, uit naam van de bedrijfsjubileumpot 1 en van de contractanten, een freestafel, een werpmolen en een boorstandaard. Donderdag heeft Jobse een bij- L eenkomst met de directie van Van Gend en Loos in het hoofdkantoor in Utrecht. GOES - In het kader van de carnavals viering door de Goese carnavalsvereni ging 'Arti' worden in de Ganzestad ook voor de jeugd diverse activiteiten ge houden. Zo is er vrijdag 11 februari van af 20.00 uur een tienerbal in de Prins van Oranje, waar ook prins Freek I zijn opwachting zal maken (met gevolg ui teraard). Zondag 13 februari is er, ook weer in de Prins van Oranje, een kinder carnaval, dat om 13.00 uur begint. Eer der was abusievelijk als aanvangstijd- stip 10.00 uur genoemd. L. Vroegop nieuwe voorzitter Vogelvrienden in Oud-Vossemeer OUD-VOSSEMEER - Tijdens de jaar vergadering van de Oud-Vossemeerse vogelkwekersvereniging 'De Vogel vrienden' is de heer L. Vroegop gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt de heer K. Hommel op. Secretaris Izaak Potop- pel werd herkozen. Als nieuw bestuurs lid werd de heer H. den Engelsman ge kozen. De heer N. Klippel volgde Jac. Mees op als lid van de kascommissie. Uit de jaarverslagen bleek dat het le dental nog steeds stijgt en dat de ver eniging financieel een goed jaar achter de rug heeft. Handarbeidcursus jeugdleiding Goes GOES - De stichting jeugd en jonge renwerk Goes en stichting buurtwerk Goes-zuid houden een handenarbeid- cursus voor jeugdleiding. De cursus begint dinsdagavond 22 februari in het jongerencentrum "t Beest' en bestaat uit zes bijeenkomsten. De cursus is verdeeld in twee blokken. In het eerste blok van drie bijeenkom sten wordt gewerkt met de materialen gips en klei. Er komt een aantal basis technieken aan de orde die uitgepro beerd worden. Het tweede blok van drie bijeenkomsten wordt gevuld met acti viteiten met textiel. Zoals textiel kolla- ge en poppen maken. Er wordt zo ge tracht iets te laten zien van de vele mo gelijkheden van textiel. Er is een basis programma dat aangepast kan worden aan de wensen van de deelnemers. Het motto is 'leren door zelf te doen". EERSTE GROEP DISTRICT ZEELAND/WEST-BRABANT VLISSINGEN - Op verzoek van vijf be manningsleden is door gerechtsdeur waarder Duym uit Middelburg beslag gelegd op het Griekse vrachtschip 'Ka- vo Grossos' (bouwjaar 1968,10.322 brt) in de Sloehaven bij Vlissingen. De bemanningsleden claimen achter stallig salaris tot een bedrag van onge veer 50.000 gulden over een periode van enkele maanden. De bemanningsleden aan boord zijn aangenomen volgens de regels van de Griekse wetgeving. Dat houdt onder andere in dat inhoudingen zoals de pensioenpremie en dergelijke ook vólgens de Griekse wet plaatsvin den. De vijf bemanningsleden - die niet de Griekse nationaliteit bezitten - stellen nu dat zij wel de pensioenpremie moe ten betalen, maar dat het hoogstwaar schijnlijk in de toekomst nimmer uitbe taald zal worden. Het vrachtschip 'Kavo Grossos' is '22 januari vanuit Pylos (Griekenland) aangekomen voor het laten uitvoeren van reparaties bij de scheepswerf 'Scheldepoort' in de Sloehaven. Inmid dels is een opdracht binnengekomen voor het laden van 11.000 ton suiker in de Sloehaven om dit te verschepen naar het Middellandse Zeegebied. De bemanningsleden hebben beslag la ten leggen op de 'Kavo Grossos', zodat het schip als het ware als 'onderpand' kan dienen tot het moment dat er ove eenstemming over hun claim is bereik De zaak zelf heeft betrekking op al buitenlandse opvarenden bij deze red rij - namelijk Gourdomichalis Maritiix SA uit Piraeus. Deze rederij heeft cirl tien vrachtschepen in de vaart. Het Griekse vrachtschip 'Kavo Grossos MIDDELBURG - Zestig postbestellers in Middelburg zijn sinds dinsdagoch tend in een nieuw pak gestoken, In het PTT-kantoor in Dauwendaele kregen zij de nieuwe uniformen uitgereikt en zij zijn daarmee de eerste groep bestel lers in het postdistrict Zeeland/weste lijk Noórd-Brabant. Landelijk werden de eerste nieuwe pakken twee maan den geleden gepresenteerd. De nieuwe bedrijfskleding is ontworpen door een Engelsman en heeft, volgens een woordvoerder van de PTT, een 'mo derne snit'. De uniformen zijn uitge voerd in de kleuren muisgrijs en blauw en bestaan uit: broek, colbertje, over hemd, stropdas, trui, jack, ïegenkle- ding. schoenen en een pet. En kledmg- pakket kost tussen de 1300.- en 1500,-. De gemiddelde draagtijd is drie jaar. Districtsdirecteur J. L. de Wild sprak de in het nieuw gestoken mannen dinsdag morgen toe en prees hen om het feit dat ze zo'n goed team vormen. Hij besloot met. „En jullie zien er geweldig uit". Op initiatief van twee postbestellers wor den de oude uniformen de komende da gen verzameld, ontdaan van de PTT- emblemen en vervolgens naar Polen ge- Een aantal Middelburgse PTT'ers 'showt' de gehele nieuwe uitrusting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28