voor gehandicapte huisvrouwen vaak ontoereikend Secretaris van Domburg wordt burgemeester van Terschelling Zeeuwse Komedie brengt eenakters van Beckett WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PZC/ Lijnbus raakte van de weg bij Zaamslag Een merkmontuur vanaf f39,- zegt op zichzelf ook niet alles. BRILMIJ Brilmij biedt u meer. En meer. WOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 streek .IONDERZOEK IN OPDRA CHT PLA TTELANDS VROUWEN 'KAPELLE - Motorisch gehandicapte, blinde en slechtziende huisvrouwen kost het doen van de dagelijkse huis houding veel inspanning, tijd en moei te. Noodzakelijke aanpassingen in de woning ontbreken vaak, of voldoen niet. In de meeste gezinnen met een ge handicapte huisvrouw is aanvullende hulp in het huishouden noodzakelijk. Kamervragen over evacuatieruimte kerncentrales iel DEN HAAG - Een aantal Tweede-Ka- 'n9merleden wil nadere informatie over ir'ede evacuatieruimten rond de kerncen- (rales van Dodewaard en Borssele. Dat uit vragen van de vaste Tweede- Kamercommissie voor milieuhygiëne aan minister Winsemius in het kader van de komende begrotingsbehande ling. De Tweede-Kamerleden willen weten hoeveel kelderruimte of andere evacua tieruimte op dit moment aanwezig is binnen een straal van 20 km van de kerncentrales in Dodewaard en Borsse le. Ook wordt duidelijkheid gevraagd over een alarmregeling rond de kern centrale van Dodewaard. Het gaat de vragenstellers erom bij wel- T ke bevolkingsdichtheid een waterdich- J UWGUBF OlUlS te alarmregeling kan worden gegaran- deerd. Een aantal leden van de kamer- OD26l]Cnt VOOF commissie wil ook nader worden gein- "6 formeerd over de bestemming van het op het Kema-terrein in Arnhem opge graven afval. Over de hulp van de gezinsverzorging zijn er veel klachten; de ingezette hulp krachten worden te veel gewisseld en zijn niet deskundig genoeg. Eén en an der blijkt uit het rapport 'tijd en inven tiviteit', waarin een onderzoek wordt weergegeven naar ervaringen van Zeeuwse gehandicapte huisvrouwen. Het onderzoek is ingesteld door het Ne derlands Instituut voor Maatschappe lijk Werk Onderzoek (Nimawo), in de loop van 1981 en begin 1982, Dat ge beurde op verzoek van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afde ling Zeeland, die daarmee het vijftigja rig jubileum wilde combineren met een actie voor een goed doel. Het onderzoek was met name gericht op: de behoefte aan voorlichting, de behoefte aan hulp «bijvoorbeeld gezinszorg bij die werk zaamheden die als gevolg van de handi cap beslist niet gedaan kunnen worden) en de nodige aanpassingen in de wo ning. Het rapport is dinsdag tijdens een bijeenkomst in Kapelle gepresenteerd. De medewerkers van het Nimawo heb ben gekozen voor drie groepsgesprek ken met ieder ongeveer acht gehandi capte huisvrouwen. De deelneemsters van twee van de drie groepsgesprekken werden gevormd door motorisch ge handicapte huisvrouwen; de derde groep deelneemsters bestond uit visu- ruim 1100 gulden Meisje gewond bij oversteken straat GOES - Bij een ongeval in de Beuken- straat in Goes-zuid is dinsdagmorgen de 13-jarige E. van G. uit Lewedorp ge wond geraakt. Ze werd met onbekend letsel opgenomen in het ziekenhuis Bergzicht te Goes. Het meisje was uit een bus gestapt en SLUIS - Juwelier F. aan de Nieu weweg in Sluis is zondagmiddag voor 1125 gulden opgelicht door dezelfde per soon, die een dag eerder mevrouw S. uit Oostburg oplichtte. De politie heeft het vermoeden dat de naam G. en de woonplaats Sneek, die de oplichter ge bruikt, vals zijn. De dader kwam de Sluisse juweliers zaak omstreeks vier uur binnen, verge zeld van een vrouw en een baby. Het Engels sprekende paar kocht een da meshorloge en een ring met een totale stak plotseling de straat over. Op dat waarde van 1125 gulden. Zij voldeden moment kwam ze in aanraking met een personenauto, bestuurd door de 24-jari- ge D. M. uit Goes. De auto raakte licht beschadigd. het bedrag door middel van een over- schrijvingskaart van de bank. Later bleek deze niet te zijn gedekt. De man wordt ervan verdacht ook elders een zelfde feit gepleegd te hebben. AXEL - Galerij Beilemans, 10-18 uur: Houtsneden van Jan Verschoore (tot 1/ 3), COLIJNSPLAAT-BejaardenhuisRus- TERNEUZEN - Dc Terneuzenscstraat toord, 8.30-10 uur: uitzending Nomen tussen Zaamslag en het kruispunt St. J-f??!?' Anna is maandagavond ruim een uur HULST - St. Liduinaziekenhuis, 20-22 voor het verkeer afgesloten geweest, n10 Nightnngalenadat een lijnbus van de AMZ ter hoog- MIDDELBURG - Parcival, 14.30 uur: van de Groeneweg van dc weg was 'Repelsteeltje', poppenspel door Saar geraakt. De bus moest door twee kraanwagens weer op de weg worden VLISSINGEN - The Flying Dutchman, gezet. 21 uur: 'optreden 'C-side Evergreens'. £>e bus, waarin ongeveer vijftien passa- FILMVOORSTELLINGEN giers raakt| in een slip toen de BERGEN OP ZOOM - Roxy 1,14 en 20 chauffeur A. P. T. uit 's Heer Arendsker uur: Annie, a.l.; Roxy H, 14 en 20 uur: ke m0est afremmen voor een voor hem The sword and the sorcerer, 12 jr; rijdende personenauto. Hij raakte met Cinem'Actueel 1,20 uur: Dsa, de harem- de rechterwielen in de zachte berm en bewaakster, 18 jr.; Cinem Actueel n, 14 belandde daardoor mede als gevolg van n 20 uur: E.T. a.l.; Cinem' Actueel m, de sterke zijwind in het land. De passa- Ouur: Les unset les autres, a.l. giers kwamen met de schrik vrij; zij BOES - Grand, 20uur: Laat die Tirolers konden enige tijd later meteen andere naar schuiven, 16 jr. bus hun reis vervolgen. 1IDDELBURG - City, 20 uur: Game of 0 leath n. i6 jr. Solistenconcours 'ERNEUZEN - Zuidlandtheater. 15 lur: kinderfilm 'Het sprookje van Jan- o en Mariska, 6-10 jr. /LISSINGEN-Alhambra 1,20 uur: An- iie, a.l.; Alhambra H, 20 uur: II Casano- ra (ZVU-film). UNTOONSTELLINGEN 1RESKENS - v.m. Wit-Gele Kruisge- K)uw 14-17 uur: collectie fossielen, mi- leralen en curiosa van Jan Goethals. (RUINISSE - Visserij- en Oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. DOMBURG - Biologisch Museum, 10- 17 uur: De natuur in Zeeland. GOES - Museum, 10-12 en 13.30-17 uur "De ontdekte schijndeugd' of de wereld 'an Comelis Troost (t'm 3/2). 1EILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en i -.13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. 'tHULST - Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- 18 uur: schilderijen en grafisch werk Van vier kunstenaars. MIDDELBURG - Zeeuws Kunste naarscentrum, 13.30-17.30 en 19-21 uur: De plastic tas (t/m 17/2) Vleeshal, 13-17 uur: 'Kunst uit Zeeland 83' (Urn 13/2). ntiekhandel Witte, 9-18 uur: etsen van rünter May (t/m 2/2). mbachtencentrum Demerary, 9-17 lur: diverse ambachten en exposities. TERNEUZEN - Museum 9.30-12 en 13- 17 uur: werken Jan Bracke en Bert Be- hjn (Vm 19/12). TLISSINGEN - Reptielenzoo 'Iguana', ,10-12.30 en 14-17.30 uur: expositie le rende reptielen, ambfibieën en insek- ien. Jaal 'Bellamy 19' (Museum) 10-12.30 en C3,30-17 uur werken van Gertjan Even- »Juis(Vm 11/12). Museum 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Zicht - lp Schrift' (Vm 16/4). 5RSEKE - Atelier Dam Twee, 10-18 in expositie over schaal- en schelp lieren en werken van diverse kunste- laars. Jt ÜZENDIJKE- Museum. 10-12 en 13.30- 7 uur 'Stamboomonderzoek'. 5IERIKZEE - De Vierschaar, 10-17 lur: foto-expositie watersnoodramp. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel 01100- JM44 (ook voor milieuklachten). &;s„c„h-Vlaanderen Alarmnummer' li 150-12200 (brandweer en ambulance), telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- 15551, dag en nacht bereikbaar, -hr. hulpdienst Zeeland voor mensen in 'ood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - "eekends van 20.00-24.00 uur lichting 'Blijf van m'n lijT Zeeland. teL 1184-14645. dag en nacht bereikbaar JMerlandse Hartstichting, tel. 070-600555. bereiken od kantonrdaoen „orj J2-17 uur 'Vooruit' Waarde WAARDE - De muziekvereniging 'Vooruit' in Waarde houdt zaterdag 5 februari in de plaatselijke sportzaal het onderlinge solistenconcours. Anja Dek ker uit Goes zorgt voor de begeleiding op de piano. De heer Kramer uit Sou burg is jurylid. Het concours begint om 18.30 uur. eel gehandicapte huisvrouwen. Onder de deelneemsters bevonden ach huis vrouwen met (kleine) kinderen, huis vrouwen van wie de kinderen het huis uit waren en alleenstaande huisvrou wen. De onderzoekers waren Riki van Overbeek, Klaas Gorter en Rudi s'Ja- cob. In het onderzoek kwam naar voren dat er ten onrechte bij grote delen van de bevolking een beeld bestaat over ge handicapten, dat wordt beheerst door een houding van medelijden. Gehandi capten worden als zielig beschouwd. Dat beeld klopt niet met de werkelijk heid, zo bleek tijdens de groepsge sprekken. De deelneemsters waren zeer goed in staat hun situatie onder woorden te brengen; ze proberen ook voor bun eigen belangen zoveel moge lijk op te komen. Vaak is het echter moeilijk een weg te vindeninbetwoud van instanties, regelingen en procedu res. Weinig animo bij gemeenten voor samenwerken bij uitvoeren hinderwet (Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - De Zeeuwse gemeenten lijken weinig te zien in onderlinge sa menwerking op het gebied van de uit voering van de Hinderwet. Ex-milieus taatssecretaris Ineke Lambers-Hac- quebard had die samenwerking in ge meenschappelijke technische milieu diensten gesuggereerd bij de indiening van de milieu-begroting op Prinsjes dag vorig jaar. In vragen aan minister Winsemius van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer confronteren Tweede-Kamerleden de bewindsman met de geringe animo die in Zeeland bestaat. Ineke Lambers kondigde in september een studie aan naar de mogelijkheden tot samenwerking, die de relatief kleine gemeenten in staat zou stellen hun krachten te bundelen bij het uitvoeren van de Hinderwet en andere taken op milieugebied. Dat alles komt echter nauwelijks van de grond, reden voor de Kamer om bij Winsemius naar de gang van zaken te informeren. De Kamer vraagt ook een overzicht van de bestaande regelingen tussen Neder land en België met betrekking tot grensoverschrijdende vervuiling. Zij wil weten op welke manier de lagere overheden en burgers bij de totstand koming van die regelingen zijn betrok ken. Oudpapier Kapelle KAPELLE - Het tamboers- en trompet- terskorps 'Jonge Kracht' uit Kapelle haalt vrijdagavond en zaterdagmorgen voor het eerst dit jaar weer oudpapier op in Kapelle. De opbrengst van het pa pier is bestemd voor het uniformen- en instrumentenfonds van de muziekver eniging. Bloedplasma-avond in Kapelle KAPELLE - De afdeling Zuid-Beve- land-midden van het Nederlandse Ro de Kruis hield dinsdagavond in het ge- meenschaps- en dienstencentrum 'De Vroone' haar jaarlijkse bloedplasma- avond. Het bloed werd afgenomen door medewerkers van de bloedtrans fusiedienst uit Amsterdam, daarbij geassisteerd door leden van de plaatse lijke colonne. Ondanks het minder gunstige weer kon het team met 224 flessen en zakjes bloed Kapelle verlaten. Voor het eerst werd het bloed afgenomen in zakjes, die vandaag reeds in de ziekenhuizen ge bruikt zullen worden. De flessen zijn be stemd voor later gebruik. De meeste deelneemsters waren wel in staat de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden zelf te verrichten. In een enkel geval waren de aanpassingen van de woning en de hulpmiddelen zo minimaal, dat zelfs deze werkzaamhe den problemen gaven. Koken en bood schappen doen, proberen de deelneem sters zoveel mogelijk zelf te verrichten, alhowel dat nogal eens met de nodige moeilijkheden gepaard ging. Voor het poetsen en schoonmaken kregen de meeste deelnemers hulp. Problemen deden zich vooral voor bij het verkrij gen van aanpassingen aan de woning (lange wachttijden, ondoorzichtige pro cedures). bij het verkrijgen van ver- voersfaciliteiten en bij de hulpverle ning van de gezinsverzorging (wisselin gen van hulpverleensters, weinig over leg over de hulpverlening en het koste naspect). Bovendien werd (en wordt) de bewegingsvrijheid van de gehandicap ten beperkt door het feit dat in de omge ving tal van obstakels voorkomen; veel klachten hadden betrekking op de on toegankelijkheid van gebouwen, zoals winkels. In de gesprekken werden als oplossin gen voor de problemen aangedragen: gehandicapten moeten beter leren voor zichzelf op te komen; er moet op allerlei gebied méér in spraak komen voor gehandicapten, zo dat er meer door in plaats van voor hen beslist wordt; er moet meer voorlichting komen, zo wel voor gehandicapten zelf als voor hun naaste omgeving, ais voor hulpver lenende instanties, als voor het publiek. De onderzoekers zien in deze ook een taak weggelegd voor de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, gelet ook op de aard van de activiteiten die worden ondernomen. Genoemd wor den bijdragen (vooral in voorlichtende zin) ten aanzien van: woningaanpas singen, huishoudelijke verzorging, ge zinsbegeleiding en voorlichting in het algemeen. ADVERTENTIEI U kunt bij Brilmij terecht voor een merkmontuur vanaf f39,-. Dat is mooi. Maar 't is nog niet genoeg. Brilmij biedt meer: Brilmij geeft razendsnelle service. Gangbare type glazen zijn direct leverbaar en worden dezelfde dag nog gemonteerd. Brilmij garandeert uw bril schriftelijk een heel jaar lang tegen de gevolgen van breuk en beschadiging van glas en montuur. Dat is de Ideaal-Garantie. Brilmij garandeert zelfs kinderbrillen (ook op het schoolplein) op dezelfde royale manier. Met de Ravot- Garantie. Brilmij koopt over de hele wereld groot in en kan u dus laten profiteren van wereldwijd voordeel. Brilmij heeft contactlenservaring in honderdduizend voud. Brilmij geeft uw bril een gratis onderhoudsbeurt Bij Brilmij kunt u uw ogen gratis, deskundig en vrij blijvend laten testen. Bij Brilmij kunt u altijd kiezen uit de montuurmodellen van meer dan 25 verschillende beroemde ateliers. Brilmij biedt u meer keuze- en prijsmogelijkheden. Brilmij biedt topkwaliteit in elke prijsklasse. U ziet het: een goedkoop merkmontuur is niet zo maar een lokkertje. Er zit veel méér achter Brilmij. V PEARLE VISION CENTER J Brilmij-Vlissingen, Lange Zelke 20 Tel. 01184-10064(Bi| deHema) VLISSINGEN - 'De Zeeuwse Komedie' uit Vlissingen brengt als eerste toneel gezelschap in Nederland de eenakters 'Toen' en 'Stappen' van de Ierse schrij ver Samuel Beckett. De stukken, onder te brengen onder de noemer 'absurd to neel', gaan zaterdag 12 februari in het vestzaktheater 'Edenburg' in Vlissin gen in première. De eenakter 'Toen' geeft de gedachten weer van een man die aan het einde van zijn leven staat en tot de conclusie komt dat er in de achter hem liggende jaren eigenlijk geen sprake is geweest van enige verandering. „Het is een weergave van de confrontatie van de hoofdfiguur met zyn eigen falen", aldus regiseusse Anke Brouwer. Het tweede stuk, 'Stappen', vertelt het verhaal van de levens van een moeder en dochter. De laatste heeft haar moeder geduren de lange tijd op haar ziekbed verzorgd en tijdens het stuk blijkt dat de vrou wen nooit los van elkaar zijn geraakt en daardoor nooit in staat zijn geweest een eigen leven te leiden. 'Toen' wordt gespeeld door Wil Koele- wijn. Mientje de Leeuw. Frans Haver kort en Jan Felius. 'Stappen' wordt ge bracht door TiUy Meijeren en Wil Koe- lewijn. De regie is in beide gevaUen in handen van Anke Brouwer. Na de pre mière op zaterdag 12 februari volgen nog voorsteUingen op 19 en 25 februari, 5.12.19 en 26 maart en op 15 en 23 apriL De aanvang van de voorstellingen is steeds 20.30 uur. DRS E. HAAKSMAN (32) bereiken op kantoordagen vi DOMBURG - De gemeentesecretaris van Domburg, drs E. Haaksman, is dinsdag benoemd tot burgemeester van Terschelling. De heer Haaksman, lid van de VVD en Nederlands-her vormd, treedt woensdag 16 februari in dienst. Hij volgt op Terschelling de voormalige burgemeester mr J. H. J. van Blommestein op, die medio okto ber van het afgelopen jaar is vertrok ken naar de Gelderse gemeente Voorst. De heer Haaksman was sinds 1 januari 1980 secretaris van de gemeente Dom burg. Over zijn opvolging in Domburg is nog niets bekend. Als j e een aantal j aren een openbare en adviserende functie hebt gehad, dan wil je wel eens een echte stem in het kapit tel hebben", zei de 32-jarige heer Haaks man dinsdagavond desgevraagd over het waarom van zijn ommezwaai. „Bo vendien trekt de ombudsfunctie van het burgemeesterschap me heel erg aan. Als burgemeester ben je een vraag baak voor de burgers", zei hjj verder. De heer Haaksman begon zyn politieke loopbaan bij de provincieutrecht. Daar was hij enkele jaren medewerker van de afdeling ruimtelijke ordening en volks huisvesting en later van de afdeling planning en economie. Na vijfjaar werd hij beleidsmedewerker bij de afdeling algemene en juridische zaken van de gemeente De Bilt Terugkijkend op zijn niet zo lange ver blijf in Domburg zei hij 'een schitteren de tijd te hebben gehad, waarin ik veel heb geleerd'. Hij roemde de bijzonder goede sfeer in het gemeentelijke appa raat van Domburg. Verder was hij zeer verheugd om in een recreatiegemeente te hebben mogen werken, want 'het toe risme is één van de weinige sectoren in de Nederlandse samenleving die ge zond zijn'. Ook Terschelling is een ge meente waar het toerisme de belang rijkste economische pijler is'. In dit ver band wees de heer Haaksman op het feit dat een deel van dit Waddeneiland in 1970 tot 'Europees natuurmonu ment' is verklaard. Nog tien jaar „Met mij kunnen jullie nog tien jaar vooruit", heeft de heer Haaksman tij dens zijn sollicitatiegesprekken tegen de minister van binnenlandse zaken en tegen Frieslands commissaris der ko ningin H. Wiegel gezegd. Hiermee doel de hij op het feit dat de vorige burge meester van Terschelling is vertrok ken omdat het eiland geen middelbare school kent. De jeugd van Terschel ling, die op het vasteland een middel bare school bezoekt, verblijft dan door de week meestal bij gastgezinnen. Vol gens de heer Haaksman heeft dat gege ven de vorige burgemeester er toe be wogen naar een andere standplaats uit te zien. De heer en mevrouw Haaks man hebben echter twee zeer jonge kinderen, van wie de oudste 2.5 jaar oud is en de jongste slechts enkele maanden.„Als het oudste kind de mïd- delbare-schooileeftijd bereikt zijn we weer tien jaar verder. Als we dan zou den besluiten om daarom weg te gaan, dan ben ik op Terschelling tien jaar burgemeester geweest, en dat is pre cies het gemiddelde", zo blikte de nieu we burgemeester vooruit. Drs E. Haaksman. „Ik ben al meer dan tien jaar lid van de WD; sinds 1972 om precies te zijn", zei de heer Haaksman. Een sinds mei '82 mag ik me doctorandus in de bestuurs wetenschappen noemen. In dienst ben ik echter niet geweest", zei hij desge vraagd naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rond zijn partijgenoot Charles Schwietert, die zoals bekend over zijn partijlidmaatschap dienst tijd en titel enige onduidelijkheid had geschapen. Momenteel bewoont de heer Haaks man een huurwoning in Domburg. In zijn nieuwe gemeente krijgt hij een ambtswoning ter beschikking. Die heeft hij nog niet kunnen bezichtigen. Voor ik m'n sollicitatiebrief de deur uit deed, zijn m'n vrouw en ik een kijkje gaan nemen op Terschelling, We heb ben toen een bustochtje gemaakt over het eiland, een praatje gemaakt met de buschauffeur en wat kleine etablisse- mentjes bezocht. We hebben onze nieu we woning toen wel van een afstandje zien staan". De heer Haaksman, die één van de 69 sollicitanten was van wie er 32 van WD-huize kwamen, gaat volgende week vrijdag met z'n gezin verhuizen. Of er voor die tijd nog een officiële af scheidsbijeenkomst wordt georgani seerd, kon burgemeester P. A. D. H. Diepenhorst van Domburg dinsdag avond nog niet zeggen. Een scène uit de eenakter Toen' door de Zeeuwse Komedie. Discussies over het energiebeleid in Zeeuwse steden GutS - Dc stuurgroep maatschappe lijke discussie energiebeleid uit Den Haag heeft voor vier plaatsen in Zee land een serie discussiebijeenkomsten op stapel staan. De eerste discussie vindt plaats op 3 februari in hotel Mon- dragon in Zierikzee. Tijdens deze bij eenkomst wordt voornamelijk infor matie verstrekt over energie en ener giebeleid. Deelnemers krijgen een vragenformu lier uitgereikt, waarop zij hun mening kunnen weergeven. Ze kunnen dit pa pier mee naar huis nemen en tijdens een tweede bijeenkomst, op 10 februari in hotel Mondragon, inleveren. Alle me ningen worden verwerkt in een eindrap port, dat eind 1983 aan regering en par lement zal worden aangeboden. Soort gelijke bijeenkomsten zijn op 24 februa ri en 3 maart in de Prins van Oranje in Goes; op 8 en 17 februari in de stedelijke scholengemeenschap in Middelburg en op 17 en 24 februari in de Opstandings- kerk in Terneuzen. Alle bijeenkomsten beginnen om 20,00 uur. Regionaal con tactpersoon van de stuurgroep is R. O. Overbeeke aan de Steenbergsestraatin Bergen op Zoom. Inbraak Oosterland OOSTERLAND - In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in de supermarkt De V. in Oosterland. waarbij voor een aanzienlijk bedrag aan sigaretten en koffie werd gestolen. De daders kwamen binnen via een raam aan de achterzijde De politie stelt een onderzoek in. SINT-ANNALAND - Uien, maten 40 op waarts klasse n NL: 11 20-12.00. Uienprijs per 100 kilogram. Aanvoer 195 ton. Beursbericht markt Goes. 1 februari 1983 Granen, zaden en peulvruchten. Alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats en per 100 kg tarwe, basis 16%. uit opslag han del en coöperatie 51.25 - 52.00. tarwe, basis 16%. uit eigen opslag 53.00 - 54.50: zomergerst (brouwgerst). basis 167c 57.00 - 58.00: voer- gerst. basis 107c 48.50; haver 46.50. erwten, klein groene 79.00 - 85,00: capucijners 70,50 - 78.50; schokkers 77.50 - 88,00; bruine bonen, vrij van gïond en halve bonen, 187c vocht 127.00 - 135,00: karwij, boerenschoon 229,50 - 233,50; karwij, prima doorsneekwaliteit 246.00 - 250,00. blauwmaanzaad, geschoond en droog 365,00 - 405.00. Exclusief btw Aardappelen. Prijzen per 100 kg en exclusief btw. Bintje, veldsgewas. directe levering, op auto geleverd 10,50 - 11,50; bintje 0 mm op waarts. binnenlandse kwaliteitseisen 11.50 - 12,50; voederaardappelen 9,00 10,00. Note ring Rotterdamse beurs d.d. 31 Januari 1983: bintje 35-50 mm 11,50 - 12,50 per 100 kg; bin tje. 50 mm opwaarts 16,25 - 16,75 per 100 kg. Exclusief btw. Uien. Prijzen per 100 kg en exclusief btw. op auto geleverd. Zaaluien. fijne partijen. 35 mm opwaarts 3.00 - 5,00; zaaiuien. grove partijen, 35 mm opwaarts 5,00 - 7.00; zaaiuien. veldsge was 3.00 - 6.75. Vlas. Ongerepeld. uit de schuur, op auto gele verd 40 - 54 cent per kg. Exclusief btw Hooi en stro. Prijzen per 1000 kg. op auto geleverd en exclusief btw. Weidehool 300,00 - 325,00: dljkhool 220,00 - 270,00; tarwestro 115,00 - 135.00, gerstestro 150,00 - 160.00. ha- verstro 100,00 - 110,00, roodzwenk 170,00 - 200,00: rietzwenk 170,00 - 200.00: veldbeemd 200.00 - 235,00. raaigrassen 190,00 - 225.00; erwtenstro 160,00 - 210.00: schokkerstro 110.00 - 120.00; bruine bonenstro 130.00 - 170.00. Aardappel term ijnmarkt Rotterdam. Da tum: 1 februari. Bintje laten april: 15.50; bie den april: 14 80: 35-50 mm opw. slot apnl: 15.00; stemming apnl: kalm, openstaande posities april: 230. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Da tum 1 februari. Bintje laten april 18.70; no vember 23.90. mei: 19 00. bieden apnl-18.50: november 23 50; mei: 18.90. 50 mm opw slot apnl: 18 50; november: 23 50: mei: 19 00: stemming april kalm. november kalm. mei: kalm. openstaande postUes april nun 5 wordt 2260, november: 88; mei" plus 13 wordt 1043;omzet: apnl" 12x18.50: mei 46x19.00; dag april: 12; november: -. me) 46. Fruitveiling Barendrecht, 1 februari issj Fabrieksappelen 26,50 per 100 kilo. Voorver koop Conference klasse n 3 februari om half een. 65 75 16 ton. 55(65 40 ton. 45'55 12 torn Cox s Orange Pippin vanaf 80 op 79-1.31.1.01- 1.42. 90-1.38. 65-1.12. 43-84. 55*60 30-70. aan voer 79 ton. Elstar vanaf 80*90 79-1.33,95-1,47. 60(70 73-87. aanvoer 2 ton. Golden Delicious vanaf 80 op 39-66. 40-68. 39-59. 65ri0 33-50. aanvoer 39 ton. Goudreinetten vanaf 80(90 39-53. 42-59. 60(70 31-32. aanvoer 8 ton. Rode Goudreinetten vanaf 90 op 39-59.39-63,70/80 41-65. aanvoer 49 ton. Jonagold vanaf 100 op 39-56.46-97.71-1,44,70/801,31-1.55, aanvoer 16 ton. Karmijn de Sonnaville vanaf 80 op 77-91. 74-88.70*75 68-75. aanvoer 5 ton. Winston van af 75(80 50-58.42-64.65(70 27-48. aanvoer 6 ton. Peren Beurré Alexandre Lucas vanaf 75(85 1,17-1.24.65(75 1.18. aanvoer 7 ton. Conferen ce vanaf 65(75 1,15-1.26.1,14-1.25. 45'55 38-71. aanvoer 19 ton. Doyenne du Comlce vanaf 80/90 97-1,17. 1,13-1.44 60(70 1,08-1.32. aan voer 16 ton. Gieser Wlldemann vanaf 60/70 1,56-1.89.1,21-1.59.40/50 75-82. aanvoer 3 ton. Saint Remy vanaf 80/90 47-60, 46-67. 33-64. 50/60 26-45. aanvoer 7 ton. Wlnterrietpeer vanaf 80/90 52-58.60-63.60/70 50-57. aanvoer 2 ton. Totaal aanvoer appelen 214 ton, totaal aanvoer peren 54 ton. Groenteveiling Barendrecht, 1 februari 1983 Aardappelen bintje 12-21, eigenheimers 21- 35, andijvie A 2,60-2.93, B 1,99-2,37, bieslook per potje 1,14-1,20, boerenkool 39-63, knolsel derij vanaf 10 stuks per bak 40-51,29-48,2343, 9-27, koolrapen 15-29, groene kool 51-77. witte kool 8-62, rode kool 10-63, gele kool 39-82, kro ten 18-24, peterselie 58-1.06. prei klein verpak king 2,27, klasse 1 83-1.61. klasse m 28-1,08, rabarber 1,16-1.65. selderij 1541. spinazie 2.504.30, spitskool 1.06-1.79. uien bonken 52- 67. grof 13-39. middel 9-16. drieling 5-7. ge schoond 57-78. winterpeen grof 16-24. middel 11-29. fijn 8-16. witlof in klein verpakking 2,10- 2,50. middenprijs kleinverpakking 2,20, kort I 1,40-2.20, lang 1 1,60-1,90, kort H 80-1,90, lang H 60-1.50, klasse 11140-1,40. Marktbericht van de Centrale tuinbouwvei ling Zeeland d.d. 1-02-1983. Veilpunt Goes. Cox Orange pippin: kl 1 80(90 1.00-1.06.75/80 1,25-1.26, 70/80 1.12-1.13; 70(75 1.11-1.13. 65/70 0,92-0.99. 60/65 0.69. kl. 2 65/70 0.95-0.98. 60(85 0.68 Winston kl 1 80*90 0.46.80/85 0.38.75(85 0,38-0.46.75(80 0.44.70/80 0.46-0.54:70(75 0.38- 0.47. 6575 0.41.65*70 0.38-0.43.60*65 0.27-0.36. 55/60 0.26; kl. 2 85 95 0.38.80*90 0.38.80*85 0,38. 7585 0.38.7580 0.38; 70*80 0.42.7075 0.38-0.40. 6575 0.38.65 70 0.38-0.41.60*65 0.26-0,27.55 65 0,26.5560 0.26. Gloster kl 2 910.38.80/90 0,41 70/80 0,47-0.49. Granne Smith" kl. 1 91 0.48. 80*90 0.65.7O80 0.73. 6570 0.49 Golden Deli cious kl 1 91 0.38. 80*90 0.47-0.52. 70/80 0.43- 0.55. 657 0 0.40-0.42: kl. 2 91 0.38. 80 90 0.38- 0.45.70*80 0.38-0.45.6570 0.29-0.41.6070 0,29- 0.36. 60 65 029-0.31. Goudrelnette. kl. 1 7075 0.39. 65 70 0.34; kl 2 99 0.38. 96 0,38. 95 0.38. 8595 0.38-0,43.8085 0.38.7585 0.38-0.47.70/80 0.38.7075 0.39.6575 0.34-0.42 Rode Boskoop: kl. 1 8595 0.38.7585 0.38; kl 2 96 0.38.95 0,38. 8595 0,38-0.45; 7585 0.38-0.48.7580 0.40.7075 0,38-0.39.6575 0.35.6570 0.36-0.37 Lombarts- calville: kl. 1 80 90 0,38-0.46, 70*80 0.39-0,53. 6570 0.30. 60/65 029 Karmijn de Sonnaville: kL 1 91 0,39. 80*90 0.61-0,64, 70/80 0,6441.65. 6570 0.44. kl. 2 60*65 0,30. Jonagold: kl 1 91 0.58-0.59. 80*90 1,06-1,10, 7080 1.15-1.17: kl 2 99 0.38-0.45, 91 0.38-0.44, 80*90 0.84-0.87. 70*80 1,09. Appelen industrie 25.80 Gieser Wildeman: kl. 1 60*65 1.48-1.57. 55*60 1.25.50/55 0.85; kl. 2 60*65 1.47.55*60 122.50(55 0.92. 45(50 0.41 Conference Monster: kl. 1 65 75 1.28. 55/65 1,22-1.23; kl. 2 45/55 0,78; kl 2B 6070 0.64-0.73. 50*60 0.44 Saint Remy kl 1 80/90 0.47.70*80 0.51-0,52, 60*70 0,50, kl 2 50/60 021. Doyenne du Cornice: ki. 180*90 0,94-1.08. 70/80 1,07-1,20, 6570 0.89; kl 2 80(90 0,87-1,04, 70/80 0,83-1,11, 657 0 0,73-0.94. 60/65 0.42-0,50. 55/60 0.42. Totaal aantal colli 21663. Centrale veiling Zeeland. Veilpunt Krab- bendijke. Dinsdag 1 februari 1983. Golden Delicious: kl. 1 80 43-56. 70 39-58, 65 40-43. kl. 2 80 43-46,70 43-44.65 35-40.60 35-40, 60 30, 6070 30-37,73 ton. Winston: kl 1 80 39. 75 39-55,70 39-55,65 39-48.60 34-36. kl. 2 85 39, 80 39.75 39,70 39-40, 65 39,60 27,47 ton. Rode goudreinette: kl, 1 85 56. 75 42, kl. 2 95 39. 1 ton. Goudrelnette: kl 1 85 46, 75 43-55, 70 40-46. kl. 2 85 49-52. 75 50, 8 ton Cox's Or. Pippin, kl. 1 80 107-120,75 112-136,70 109-121, 65 88-104. kl. 2 60 65.30 ton. Jonagold kl 1 90 74, 80 116-136, 70 131-147. 65 56. 7 ton. Karmijn de S kl 1 90 42. 80 65-66. 70 66-103. kl. 290 43.8049.10 ton Lombarts Calville, kl. 19039.80 46-47,70 56. kl. 2 70947,60 34.11 ton. Doy du Cornice: kl. 180 113-116,70 117-134.65 106-117; kl. 2 90 74.80 76-99.70 81 -108,65 81 -92, 60 40-65.55 35.50,3) ton Conference kl 1 65 122-128.55 121-125, kl 2 65 98.55 103.45 55-67, 47 ton Br. Al. Lucas, kl 1 75 119. 65 122-125, kl 2 8535.60104.5573 21 ton SL Remy kl 1 70 62. 60 57-58. kl 2 50 28-31. 4 ton Indus- tneappels 25.80 Totale aanvoer 24 712 colü. COLIJNSPLAAT - In de week van 23 tot en met 29 januari werd op de vismijn van Colijnsplaat de volgende hoeveel heid garnalen en vis aangevoerd: Export garnalen 20220 kilo; gemiddelde prijs ƒ4,40: tong 679, ƒ14.25; schol. 521, 2.77. schar 3921. ƒ1.36. bot 1353. ƒ0,71: tarbot 52, 14.41: griet. 14; 9,00: kabeljauw: 16002; ƒ2.99. wijting: 5604. 1.42; paling 188, 15,64, zalm-forel. 67, 9.76; kult. 148. 3.85; steenbolk 241; ƒ1.34. schardljn. 9. ƒ3 00; poon 7: 4.95. tongschar 13; 6,83diversen: 357 kilo Totale besomming 161.588,42

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27