De Koning: positie van aandeelhouder is te zwak Autoproduktie in Frankrijk groter BRITS PLAN VOOR HERSTEL ECONOMIE Landbouwschap wil discussie över koppeling gasprijs-olie GEEN BELASTING IN ZWITSERLAND OVER TEGOED BIJ BANKEN Anders dan vroeger Voorstel regering van de baan Ahold zwak op licht verdeelde beurs AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS first" ss ss j»s [fOENSDAG r t-EBRUAHI 1983 ARMS (ANP) - Ondanks de slapte op de markt voor nieuwe auto's heefl de ranse automobielindustrie haar produktie van personenauto's in het afgelopen iar mei (i,3 procent vergroot tot 2,78 miljoen stuks, zo is van de organisatie van ptofabrieken in Frankrijk vernomen. De produktie zou nog 100.000 stuks groter Ijn geweest als de stakingen van de zomer van 1982 hadden kunnen worden oorkomen. U produktie bleef overigens duidelijk achter bij het record van 3.2 mihoen prrso pnauto's dat in 1979 werd gemaakt In 1982 werden in Frankrijk 2.06 miljoen kentekenbewijzen voor nieuwe personenauto's afgegeven Frankrijk wist zijn uit voer van personenauto's ondanks de felle concurrentie van andere Europese auto fabrieken met vijf procent te vergroten tot 1.46 miljoen stuks Bij de fabrieken van bedrijfsvoertuigen in Frankrijk ging hei minder goed De produktie van vrachtwagens van minder dan vijf ton nam in het afgelopen jaar met 8,8 procent af tot 328.000 stuks en de export met. 9.5 procent tot 119 000 stuks De produktie van vrachtwagens van meer dan vijf ton nam met 8.7 procent af tot 140 000 stuks en de export, ervan met 18.5 procent tot 21 000 'OORZICHTIG PLEIDOOI VOOR VERSTERKING IOTTERDAM (ANP) - Minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid heeft dinsdag len voorzichtig pleidooi gehouden voor een versterking van de positie van de aandeelhouders in Ie onderneming. Zo'n versterking mag echter geen afbreuk doen aan de positie van de werkne- ners, meent De Koning. te minister maakte zijn opmerkingen jnsdag in Rotterdam tijdens zijn ope- Ingstoespraak op het symposium tfacht en vermogen'. De tweedaagse tudiebijeenkomst over bednjfsinfor- latie en de macht en onmacht van be- Inghebbenden die daarvan afhangt, rordt georganiseerd door de stichting ednjfskunde in Delft De Koning ziet e onderneming als een samenwer- ingsverband tussen de ondememings- tiding. werknemers en kapitaalver- chaffers. waarbij de laatste groep bij rote ter beurze genoteerde onderne- ïingen met veel anonieme aandeel- ouders op dit ogenblik de zwakste po- Itie inneemt Daarom is er volgens de limster aanleiding voor de vraag of en versterking van de positie van de andeelhouders in overweging zou loeten worden genomen, lo'n versterking-zonder overigens af. ireuk te doen aan de positie van de werknemers - zou ook in het belang an de werknemers zijn. Immers dan leding tegen dumping Demilieu- rganisaties Natuur en Milieu, de werk- roep Noordzee en Greenpeace Neder- rnd hebben een kort geding aange- pannen tegen het chemisch concern luphar en rederij Lehnkering wegens iflozingen in zee In het kort geding, at 17 febniari voor de president van de echtbank in Amsterdam dient, zullen Ie organisaties eisen dat de bedrijven itoppen met, het lozen van giftig afval >p straffe van een dwangsom van [50.000 gulden per overtreding. zouden aandeelhouders een meer effec tieve controle dan nu op het beleid van de ondernemingsleiding kunnen uitoe fenen. Het voor vele ondernemingen in deze lijd noodzakelijke beroep op de kapi taalmarkt zou daardoor wellicht enigs zins vergemakkelijkt kunnen worden, wat in het belang is van de continuïteit van de onderneming en van de werkge legenheid bij de onderneming, zo legde De Koning uit Ter versterking van de positie van de aandeelhouders denkt de minister aan meer bevoegdheden voor de aandeel- houderscomnussie. bijvoorbeeld aan een recht op tussentijdse financieel- economische informatie over belangrij ke investerings- en desmvesterings- plannen Met behulp van deze informa tie zo een aandeelhouderscommissie, mits voorzien van de nodige deskundig heid. hierop tijdig invloed kunnen uit oefenen. meende hij. Beleidsplannen De Koning meende dat de onderne mingsleiding er overigens voor moet ADVERTENTIEi De nieuwe Arbowei is er. Een stuk "gereedschap'c veiliger, gezonder en prettiger te werken. Hoe? Vraag de Arbo-folder aan Stuur 'n briefkaart aan. Arbowet. Postbus 51. 2500 RR Den Haag De Arbowet. Goed gereedschap om mee te werken. publikatii* nuoisw'ie van Sociale Zaten en Werlgelegenheid Op de Tumbouwvakbeurs in Bleiswijk wordt door de Fa. Brinkman uit 's-Gravenzande een revolutionaire teeltmethode gepresenteerd voor o.a.sla en tomaten. De groenten worden niet meer in de aarde gekweekt, maar liggen op kunststof goten, langs de wortels circuleert water (met daarin de voeding) Foto rijen sla-plantjes TARIEF VOOR GLASTUINBOUW AANPASSEN ILEISWIJK (ANPl Het landbouw- chap wil een principiële discussie ver de koppeling vna de aardgasprijs an zware olie. Volgens het schap ligt r te veel nadruk op de olie, die slechts en gering deel van het verbruik uit- laakt, maar wel de prijs van het aard as bepaalt. tovendien maakt de overheid door al- irlei heffingen de zware olie extra duur. 'oorzi tter J van der Veen van het land ouwschap heefl. dit dinsdagmorgen ezegd tijdens de opening van de Ne- erlandse tuinbouw vakbeurs in Bleis- 'Ijk. Hij pleitte tevens voor een aange- ast gastarief voor energie-intensieve ectoren (zoals de glastuinbouwi. die un produkten voor een groot deel op e buitenlandse markt afzetten. Van er Veen toonde zich geen voorstander an een massaal overschakelen van de glastuinbouw van aardgas up kolen, als kolen een reeel alternatief is. is het vol gens hem echter wel juist om de aard- gasprys op kolen af te stemmen en niet langer op zware ohe. Door de koppeling aan olie bedraagt de gasprijs voor de tuinbouw thans bijna 37 cent per kubie ke meter. Koppeling aan kolen zou een prijs van ongeveer 24 cent opleveren Het vrijgeven door het ministerie van economische zaken van de olieprijzen, enkele maanden geleden, is volgens Van der Veen ook een nadelige zaak ge weest. De daling van de prijzen van olie die al enkele maanden aan de gang is. wordt volgens hem vertraagt en onvol ledig doorgegeven De voorzitter van het landbouwschap drukte de tuinbouw op het hart ook bi) lagere energieprijzen te blijven bespa ren op het verbruik Bij lagere energie waken dat er te veel tijd in het opstellen van beleidsplannen gaat zitten, zodat hij aan het echte ondernemen onvol doende toekomt Informatievragers moeten zich daarom rekenschap geven van het tijdsbeslag dat het voldoen aan hun verzoek op de ondernemingslei ding legt en dit nauwkeurig afwegen te gen het belang van de gevraagd infor matie voor de onderneming. Het afwijzen van een verzoek om infor matie uit coneurrentie-overwegingen noemde hij bij commerciële onderne mingen gerechtvaardigd. Maar het minste wat van de ondernemingslei ding kan worden verwacht is dat zij in een vertrouwelijk gesprek concreet aangeeft welke nadelen zij voor de on derneming verwacht. Het zou al te gek zijn. aldus de minister, wanneer de in formatievrager dan geen oog zou heb ben voor reële nadelen voor de onder neming Amsterdamse wisselmarkt Franse frank Belgische frank Canadese dollar Oosl shilling Iers pond Spaanse pesela BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM iANP> - De idvieiko taan en verkoopprijzeni voor buiten, bankpapier geldend in Amsterdam op d' gendc werkdag luidden gisteren Engelse pond Belgische Ir ilOOi Duitse mark 1100> Ka) lire <10.0001 Portugese esc 1100 Franse fr il00> Zwitserse fr ilOOi Zweedse kroon 1100» Noorse kroon <l»i Deense kroon UOOi Oostenr sch 1 IOOi Spaanse pes UOOi Griekse drachme i IC Finse mark UOOi Joegosl dinar iIOOi Ierse pond Algemeen 82.80 Algemeen lokaal 86 90 Internationals 78.40 Industrie 64.00 Scheep- en Luchtv 154 10 Banken 204.60 Verzekering 172,80 Handel ea 70 10 CBS-obllg inde* 78 70 Rendem Staatsl 12.21 waarvan 3-5 jr 12 16 waarvan 5 8 Jr 12,24 8 Jr en langer 12.20 nieuwste drie 12 13 rend BNG-leningen 12 12 rend bankleningen 1220 rend pandbrieven 13 76 Goud- en zilverprijzen Amsterdam AMSTERDAM - goud onbew 43 790-44 590 vorige42 820-43 620; bew 46 820 laten, vonge 45 810 laten Zilver onbew 1201280 vonge 1165-1235. bew 1350 laten, vorige 1300 laten KERN (RTRi - Het voorstel van de Zwitserse regering om belasting te heffen over de winst die het gebruik v an tegoeden op speciale rekeningen hi i Zwitserse banken oplevert is van de baan. De Zwitserse Nationale Raad (kamer van afgevaardigden) verwierp het dinsdag met 84 tegen 81 stemmen. De Senaat had het al eerder afgekeurd. Tot groot ongenoegen van de banken kwam de Zwitserse regering ruim een jaar geleden met het voorstel om een belasting van vijf procent te heffen over de winst, die houders van speciale reke ningen bij Zwitserse banken maken bij belegging van hun geld op de Europese kapitaalmarkt. Dat systeem is een groot succes geworden hoewel de beleg ging van de tegoeden gebeurt op risico van de rekeninghouders. Op de speciale rekeningen die de ban ken daarvoor openden is tot verleden jaar 199.2 miljard frank (ongeveer 267 miljard gulden» gestort, zo heeft de Zwitserse Nationale Bank meegedeeld. De Zwitserse regering wilde daarvan wel een graantje meepikken Zij hoopte met haar voorstel zo'n 250 miljoen frank per jaar extra in het laatje te krijgen Het voorstel zat de banken helemaal Chili - Chili heeft van een groep van twaalf banken toestemming gekregen de aflossing van zijn schulden van m totaal zeventien miljard dollar negen tig dagen op te schorten In die periode zal worden onderhandeld over nieuwe leningen van buitenlandse banken van in totaal een miljard dollar en zal wor den geprobeerd een nieuwe aflossings regeling te treffen voor de 3.25 miljard dollar die dit jaar moet worden terugbe taald niet lekker omdat ze bang waren dat hun klanten hun heil elders zouden gaan zoeken De uitslag van de stem ming in de Nationale Raad ls dan ook een hele geruststelling voor de banken, hoewel het maar éen van de kwesties betreffende het bankwezen is die in Zwitserland controversieel zijn. De publieke opinie heeft de laatste ja ren steeds vaker kritiek op de handel wijze van het machtige Zwitserse bankwezen. Er is ook een voorstel in gediend om een eind te maken aan het Zwitserse bankgeheim. Daarover kan de Zwitserse bevolking zich waar schijnlijk binnen eén of twee jaar uil- spreken in een referendum. LONDEN (ANP) - In tegenstelling tot zijn Amerikaanse ambtgenoot, Donald Regan, is de Britse minister van finan ciën. Sir Geoffrey Howe, van mening dat de bestaande internationale, finan ciële instellingen moeten worden inge schakeld bij plannen om een herstel van de wereldeconomie op gang te brengen. Hij verklaarde dit, maandag tegenover een commissie van het Britse Lager huis. Hij zei niets te zien in een comple te reorganisatie van het internationale betalingsverkeer, zoals Regan voor ogen staat. Howe gaf tegenover de commissie een uiteenzetting van een uit vier punten bestaand plan dat hij wil voorleggen aan de vergadering van het Interimco- mité van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), die volgende week in Was hington wordt gehouden Het Intenm- comite. bestaande uit vertegenwoordi gers van elf rijke en elf arme landen, stippelt het economische beleid van het IMF uit. Howe is er voorzitter van De Britse minister vindt dat er in de eerste plaats moet worden gezorgd voor stabielere wisselkoersen Dat kan naar zijn mening beter gebeuren door een voorzichtig monetair en fiscaal beleid dan door streng toezicht op het kapi taalverkeer of ingrijpende bemoeienis met de gang van zaken op de wissel markten In de tweede plaats moet er evenwicht worden gebracht in het economische beleid van de afzonderlijke landen. De Verenigde Staten bijvoorbeeld moeten het tekort op hun nationale begroting verkleinen, maar landen die een min of meer evenwichtige begroting hebben en de inflatie onder controle hebben gekregen zouden volgens Howe moe ten overwegen maatregelen te nemen ter bevordering van de economische bedrijvigheid. In de derde plaats moet er een oplos sing worden gevonden voor het pro bleem van de enorm gestegen schulden van allerlei landen De totale schuld van de wereld bedraagt volgens een schatting van Howe 58Ö miljard dollar of zo'n 1.56 biljoen gulden. De betalings problemen waarmee veel ontwikke lingslanden in Oost en West de laatste tijd kampen vormen een ernstige be dreiging van het internationale finan ciële stelsel. Een aanzienlijke verho ging van de middelen van het IMF kan aan de oplossing van dat probleem bij dragen Het vierde en laatste punt van het plan van Howe is bestrijding van het protec tionisme. de neiging om de eigen markt tegen buitenlandse concurrentie te be schermen door middel van invoerbe perkingen Het verschijnsel vormt een ernstige belemmering voor de ontwik keling van de handel en voor het herstel van de wereldeconomie. Volgens Howe Ls niemand gebaat bij pogingen om be talingsbalansproblemen op te lossen door importbeperking Howe verklaarde tegenover de Lager huiscommissie dat er pas sprake van een herstel van het economische even wicht in de wereld kan zijn als er een doelmatig kader en disciplines wor den geschapen die een samenhangen- der beleid mogelijk maken en voor een terugkeer van het vertrouwen in het geld zorgen. AMSTERDAM (ANPl - Ondanks een zich herstellend Wall Street en een ho gere dollarkoers vertoonden de aande lenkoersen op de Amsterdamse effec tenbeurs dinsdagmorgen weinig bewe ging. De handel werd rustig genoemd en de stemming was licht verdeeld. Ahold was de enige uitzondering in ne gatieve zin. Het winkelconcern moest f 3.70 achteruit op een koers van f 133,30. Volgens beurshandelaren was dit het gevolg van een lichte schrikreactie op de aangekondigde uitgifte van nieuwe aandelen, die wel eens koersdrukkend zou kunnen werken. Bovendien toonde het publiek zich teleurgesteld over het feit dat er dit jaar geen 10 pet in aande len uit de agioreserve zal worden uit gekeerd. De gunstige winstverwach ting en het hogere dividend in contan ten konden deze reactie niet voorko men, aldus beurskringen. Bij de internationals gingen Akzo. Phi lips. Hoogovens en KLM iets achteruit Unilever won f 1 op f 200,50 en Konink lijke Olie f 0.40 op f 93.30 ABN was met een winst van f 1.50 rond het middaguur slechts f 1 van de f 300-grens af. terwijl de andere banken zich nagenoeg hand haafden. Gist-Brocades boekte een winst van f 2 op f 130,50. terwijl Heineken f 1,10 op f 110,50 vooruitging. Pakhoed moest Iets prijsgeven. Bij de scheepvaartwaarden ging Nedlloyd opmeu w achteruit en wel met f 1,80 naar f 89,80 Ook Van Omme ren moest iets terug. Het fonds verloor f 0,30 op f 19,80. De bouwers konden zich handhaven of moesten iets terug en bij de uitgevers steeg Elsevier-NDU f 0,50 naar f 197. De verzekeraars lagen er prijshoudend bij. Audet verloor f3.50 op f89. Holecf 1 opf 43,80, Hollandia Kloos f3,50 op f 105,50 en Cindu-Key en Kramer f 0,60 op f 11.50 Ook Borsumy-Wehry. Buhrman- nisTetterode en Smit Internationale moesten terrein prijsgeven. Aan de andere kant waren er ook enkele forse uitschieters naar boven. Zo schoot de koers van Fokker met f2 omhoog tot f 24,30 op het bericht over een aanzien lijke order uit Indonesië HAL kon een zeer hoge winst van f 30 bijschrijven op een biedkoers van f 285. ACF verbeter de f 5,50 op f 119. Van Beek f 5 op f 80 en Van der Giessen-de Noord toonde zich in herstel met een winst van f 0.80 op f 77.50. Ook o m. Reesink, Schuttersveld, Nedap en CSM kwamen hoger uit. ook nog rendabel De beurs werd geopend door minister Braks van landbouw en visserij. In zijn openingsrede legde hij vooral de na druk op verbetering van de manage mentkwaliteit van In zijn openingsre de legde hij vooral de nadruk op verbe tering van de managementkwaliteiten van de glastuinbouw Volgens Braks komt het erop aan dat de individuele ondernemer op de juiste wijze in en aan de ontwikkelingen in zyn bedryfstak meedoet Braks roemde de inzet van de glastum bouw om het verbruik van energie te rug te dringen Thans kan gesproken worden van een bedrijfstak die zeer effi cient omgaat met energie De glastuin bouw is echter nog met aan het eind van haar mogelijkheden op het gebied van energiebesparing laten: b bieden, d exdiv.. e. gedaan- bieden: f- laten: g bieden en exdiv h laten en exdiv k gedaan laten en exdiv 1 gedaan-birden en exdiv U.S. Steel 20.80d 20» Warner Lamb. 30.00d 30,40 Westtngh El 43.90d 4520 Woolworth 23» 24.10 Xerox Corp 36-00 36.75 All Lyons 560.00 569.00 Vorig* Laatste koersen koersen Binnenl Aandelen ihooldlondsenl AHOLD 13750 132.00 AKZO 40.90 39 90 ABN 297 00 297 00 AMEV 105 80 10600 AMEV 'div 831 100.80 100.80 AMRObank 43 40 43 20 Boskali» We.«lm 34 60 33 60 Dordtsche Petr 8X40 87.20 Dordtsclic Petr pr 88 0 87110 F.lsevier-NDl' 197 00 196 00 Ennia 132 00 130.50 FGH 40 60 40.00 Gist Brocades 129 00 131 00 Heineken 109 20 109 40 Heineken Hold 98,60 99.60 Holl beton gr 95 20 95.50 Hoogoven* 16.50 16.40 7 (Ml KLM 68 99 00 93.70 7 75 Lyons 96.70 96.50 11 Ou Maasv OT. 103.20 103.20 9 50 Maasv O T 102.80 102.30 9 00 Maasv O T 101.20 101,20 11 50 Nat Inv 80 109.00 108.50 11 00 ld 74 105.00 105.00 9 75 ld 74 104.50 104 00 8 50 ld 75-2 102.30 102.30 10 00 GasU 74 103 20 103,10 9 50 ld 15) 103.50 103 30 8 75 ld 75 101.50 101.50 8 50 ld IS) 101.50 10150 8 25 ld 70 101.60 101.60 8 00 ld 71 10150 10140 8 00 ld 72 101.60 101 40 7 75 ld 72 100.80 100.80 7 50 ld 69 99 50 99.20 725 ld 66 100 00 100.00 7 25 ld 73 100.00 100 00 6 50 ld 66 98.80 98.80 8.75 KBB 75 53.00b 52.50 7 75 KN Pap 72 97 00 98.00 7 25 Macintosh 73 123.00 122.00 9 00 Meneba 74 100.00 100,00 7 00 NBM-B 72 33.00 33.-50 7 75 NutnciB 72 101.90 101.90 8 00 Nuverd 70 97 50 97,10 6 50OcevdGr 69 117 00 116.00 4 75 Philips 68 105.50 106.00 10 00 Pont 74 88.00 88.00 7 50 Proost B 71 95.50 95 80 6 50 Rollnco 67 80,00 80,00 6 50 ld 1000 82 30 82.30 8 00 Sanders 72 98.20 97.80 8 75 Schuilema 76 100,00 7 00 Slav Bk 74 75 94,50 95,50 8 75 Stevm Gr 76 93 00 94,30 9 00 VMF-Slork 76 88 00 825 Vih-But 70 13,00e 8 50 Volker Stevin 85.20 86 on 7 00 Whave 78 10«.00a 105.50 HnIdOh 13520 136.00 Holec 44.80 43 80 HALL Trust 255.00b 290 00 Holl, KI006 109.00 105.50 Holl -seauearch 3 .30e 3 05 Hunter D 12 40 12.50 HVA Myen eert 86.00 82.00 IHC-Inter 73.00 72.10 Ind Maatoch 82.00b 82.50 IBB Kondor 153.00 156.00 Interna UO 1980 19.90 Kempen Beg 60.00 60.00 Kiene S 260 00 260.00 KI uwer 67.50 67.00 KBH 20.70 20.00 ld eert 1S.00 14.80 id 6 cum 4.10 K»n Ned Pap 30.60 31,20 Krasnapskv 94» 94.00 Ku-alU 10.70 10» Wyers 30.00e 30.00 Wijk en Her 61» 61» Belegging» Inst. ABN Aand fonds 169» 171.00 AJg Fondsenb 121.00 122,00 AJrenta 124.40 12450 Alvamy 126.00 126» America Fnd 200.00 20300 BmnBelfVG 139» 140.00b BOG 163» 164.00 Goldmines 1370.00142000 Holland F 128 00 128.00 Ir.terbonds 568.00 568.00 Leveraged 370.00 375.00 Obam 91.00 90 50 Sumabe! 4900 49.00 Tokyo PHiS) 168.00 165.00 TokvoPH 232.00 231.00 Um-lnvest 115,00 115.OO Viking 112,00 107.00e Am HP 120.00 119.00 Am M 18» 19» Ara T&T (Ndti 187» 190» Am T&T IH&CI 187» 190» ASARCO I 95.00 100» AU R 116.40 118» B Comp 94» 96» Bun Corp 129.00 124.00 Can P Ent 80DO 79» Chrvsl 45.00 45.70 Cltic 91.10 94» Colg-Palm 53» 53.00 ConvDC 140 00 115.00 Dart Kr 176.00 179.70 Dow Chem 77.90 80.70 Eastm Kod 228» 231» Exxon Corp 72» 73» Fluor Corp 61» 61» Ford Motor Gener El 285» 279» Kon Olie 93.40 92.70 Nai Nederlanden 126.80 127 00 Nedlloyd Groep 91 00 90.50 NMB 116.50 118 50 Oce-v d Gnntcn 189 00 188.50 VanOmmeien 2010 19.50 Pakhoek Hold 41 60 41 80 Pakhoed Hold e 40.30 40 50 Philips 32 80 32.80 9 75 NMB 74 103 50 103.50 8 50 NMB 76 101,50 101,50 6 75 ld kap 72 97.00 97 00 8 75 NOB 76 104.30 104.00 7 76 ld 73 98.50e 98.50 7 00 ld 66 97 50 97.50 6 00 ld 64 96,50 96.50 8 50 NS 70 101.90 101 90 8.75 W.U Hyp 75 99 10 99.40 ACF Hold 113 -50 117 ,50 Arnlas 80 90 80.00 Asd Rubber 2 30 2 25 Asd Rijtuig 170.00 172.00 Ant Brouw 18S,00h 185.00b Anl Verf 205.00e 205.00b Leid» Wol 113.00e 119.00e Macintosh 124.50 122,00 Maxw Peu 229.00 226.00 62.00 62» MllVAdam 11.70 11.001 Moeara En 402» 396.00 ld 110 5180,00 5160.00 ld 1-4 1085.00 1100.00 Mulder 460,00a Concentra 196.00 195.00 Unlfonds 330.00 328,00 Chemical F 26.80 27.40 Col Growth 22.80 23.10 Japan Fund 30.20 1 28 50 Technology F 32,50 33.30 Vance.Sand 16.50 16» Amerika (orig. aandelrm Am Express 63.90 65,30 Gener Motor» 163» 170» Getty Oil - Gillette 116.00 118.00 Hitachi «5»» 45»» Inco 32.10 34» Int Bur. Maeh 256» 262» In! Flav&Fr 07» 65» Int Tel&Tel 85» 83» Kroger 106.50 105,70 Robero 254.00 255.50 Rodameo 125.50 125,90 Rollnro 240.50 242,30 Rorento 182.90 183,10 Unilever 200.00 198.00 Ver be/.lt VNU 68,50 67.70 Volker Slevin 28.60 28.70 WUH 88,00 86.70 8 00 Wal sch 100,30 100.10 7 75 OTRA 72 90.90 90 30 7 75 Pakh 73 97.90 97 40 7 00 ld 68 9.5 90 05,90 7 00 ld 72 95.90 05.70 7 25 ld 66 97.50 97 50 6 SO ld 67 07.50 96 50 5 25 ld 64 97,50 07.50 7 75 Pechinev 97.00 97 00 8 00 P en C-cr AssSt R dam 69 50 67,30 Audet 92,50 89.00 AutlndR! 77S.no 750.00 Ballast-N 85.50 85,90 BAM H"id 12 00 33.00 Batenburg 40500 403.00 Beek.van 75.00 80,00 Beers' 118.00 1I8.R0 Begemann 54.00 54.00 Belindo 390.00e 392.00 Kaarden 27.20 27.50 Naeif Nagron 23,20 23.60 NBM-RoilW 4 70 4 90 Nedap 143,00 146,00 Ned Credlet 25.10 25.10 Ned Schcepshy 223.00 224.00 Ned Springs! 4400,00 4390.00 Nicrslrasz 650.00 650,00 Am Motors 7.25 7 45 Am. Tel&Tcl 69.35 69.70 Asarco 37.60 38,80 Atl Richl 43.70d 43.60 Beth Steel 20.00 19.90 Boeing Comp 35 10 36,20 Burroughs 47.90 44,10 Citicorp 34,50 .75.40 Cities Serv LockhC 237» 241» Merck Co 233» 231» Mlts El 20»» 20»» Nab Br 102» 106.50 North Am PhC 135,70 138» Pepslco 94» 95,50 Phil Mon 156,50 159.50 Phil Petr 86.30 87,10 Pol Corp 68.60 69» 11 25 Akzo 10:1,00 103,00 10 75 Akzo 111.80 111.60 9.50 Akzo 102.00 102.00 9 25 Akzo 101,70 102,00 11 25 ABN 74 104.50 104,60 10 50 ld 1974 104.30 103,00 9 75 ld 79 09 103.50 103,50 9 50 ld 79-94 100,00 105.00 9 00 ld 75 102.20 101,00 8 50 ld 1975 102.00 101,50 8 00 ld 71-86 101 50 101.30 8 00 ld 73-88 99 20 99.80 10 75 Amro 74 103.80 103.80 9 75 ld 75 105.10 105.40 9 75 ld 80 00 104.80 104,80 8 75 ld 73 101.80 101.80 8 50 ld 73 101 40 101.40 9.75 Phlllps75 102.10 102,50 8 00 PhlUps72 101 60 101 20 6 00 Pegem57 97.00 06.80 5 50 ld 58 05,50 95,50 5 00 ld 58 93,30 93,30 6 00 PGEM 64 96.00 96 00 4 50 ld 50 96.00 06 00 6 50 R-R Pijp 97.50 97 50 4 75 ld 82 99.30 99.30 8 50 RtjnlDls 100.00 100 00 7 12 RUllSch 35.80 35.OO 8 00 Schiphol 94,00b 94 10 8.50 Shell 75 102.70 102 70 8 25 ld 71 102.30 102 30 7 75 ld 72 99.70 9g,70 14.9 SHV 72 98,00 98 50 13.7 SHV 7'J 98 50 98.80 Blydenst C 845.00 840.00 Boer Druk 72,80 71.00 Bols 77.00 78.00 BorsumiJ W 133.00 129,00 Braai Bouw 82,00 82.no Breevasi 198.00 108.00 Breevaslcert 194.00 194 00 Bredero 179.50 178 (10 Bredero eert 172,50 175 00 Buhrm.Tetlc 36.40 35,30 Caland Hold 27.50 27.90 Calvc-D eert 270.00 268,80 ld 6 pet eert 1690.00 1675.110e CentrSuik 109.80 109.80 ld eert 105.50 107 50 Ceteco 174.50 174,00 NulrlCla OH 68,50 65.00 Npverdal 62.00e 62.50 Orenis tein 162.00 162.00 Otra 57,80 58.30 Palembang 55.00 Pal the 390U 39.50 Pont Hout 37.50 37 60 PorccI Fles 131,00 131.00 Proost&Br 65.00 64» Rademakers Riivast Reesink 225.00b 240.00b RIVA 479.00 483.00 ld eert 477.00 48O.OO Rohte&Jlsk 80,50 80» Riimmenholl 385.00 ouu» Cons Foods Control Data 43.80 44.80 Dow Chemical 28.75 29,20 Du Pont 39.35 40.40 Eastman Kodak 83.75 85.70 Exxon Corp. 29 75 30.10 Fluor Corp 23,05 23,10 Ford Motor 39,00 39,80 General Electr 99.90 103.30 General Motors 61.65 63,60 Getty Oil 54.25 55,00 Gillette - 44.60 Gulf Oil 29»d 29.80 IBM 97.65 99.00 Intern Flavor 25.50 24.20 Intern. Paper 49.50 49.70 Intern Tel&Tel. 31 80 3180 Quak Oats 120.00b RCA Corp 57,40 58,80 S Roeb 76.» 76» Shell Can 41.60 40.50 Shell Oil 101.40 1M.60 Sp Corp 103.50 102.50 Tandy Corp 147.80 148.30 Tex Instr 446» 473.50 Un Pac C 127» 127» Un St St 57» 58.10 Wam iJimb C 80» 82» West El 118,50 123» Woolw 62 90 64» Xerox Corp 103» 102» Claims, scrips, slockdiv cd 7 50 ld 73-88 99.80 99.80 7 50 MeesH72 8 75 BunqueP 75 99 70 99.70 8 00 Bwf Limb 92.95 92 95 8 50 BOZ 101.00 10100 8 25 ld 100 00 100 00 8 25 Breevasi 1 95 50b 96 00b 8 00 Breevasi 73 95 80 95 8» 8 25 Breder» 71 96 00 96.00 SOOBrPetr 10130 10140 8 00 SlavB 71 98.50 98 50 7 25 Total 72 98.50 98.OO 8 75 Unilev75 104.00 104.00 6 00 Unllev66 95.30 95 30 7I2VMF69 79.80 79 10 6 50 ld 68 8 75 VNU 75 100 90 10090 Converteerbare Obligatie* 4 73 Akz» 88.00 88,30 8.75 ABN 106 00 105 50 6 75 AmRolJ 'Mi sn 96 60 Chamotte 12.50 12.30 Ondu Key 12.10 11.50 Claimmdo 394.00 393.00 Dell My 50.80 59.70 Desseaux 58 6058 R0 Dorpen Co 73 00 74 00 Douwe Egbert» 75» 74 00 EeonOUo 50 00 51 OO F MBA 124 50 124 00 Enk* I 0 1M0 Fokker 22 50 25.30 Fumes» 3600 37 no Sanders 87.80 87 80 Ka r.l kreek 80 10 ]jg Srhluinberger 605.00 610.00 Schuilema 72.00 7100 Sc huppen 150 00e 15350 Schutter** 33.00r 35» Slavenb Hnk 71.20 7120 Smit Intern 51.00 48 10 Textiel Tw 5300 'aJOO Til!» Hyp bk 1 10 l 60 Tm Kabel II 176 00 178 00b Litton Ind 54.60 55.50 Lockheed Aircr 88.50 90.00 LTV Corp 12.70 12 90 Mobil Oil 25 70 26.50d North Am Phil 50.90 51.50 Ore Petr Corp 20.00 19 80 Pepsieo 34.35 14 55 Philip Morns 59.55 59.10 Philips Petr 32.25d 32.30 Polaroid Corp 28.» 28 80 Quaker Oats 48» RCA 2160 21.30 Rrp Steel 16» 16 80 Nat Nediwrrfli 455» 450» Nat Nediwrrll 332 332» WUHBiwrrBi 33» 33.» Mgiftrprljien funds (Ned.) ABN belegg p m ABNobhef AMRO AF AMRO OC AMRO AC J;»; AMRO OI' J'*» Belegg vd 7 "J! 7 25 CMC 12 95 00 95 00 9 50CRBcer1bk 10280 102 4» SOOEiw. ND! 1111 00 10» Uil 7 00 Hem Bier 98 60 98 60 6 00 Holer Div 93 SO 93 50 8 00 Hoog»v71 98 50 98 20 800 ld 72 36.60 97 00 6 50 ld 66 99 00 99 00 8.50 Boskali* W 75 90 90 90.50 6 26 Bnhrm T 73 99 n» 98 00 4 00 Elalon 80 90 40 91.20 8 73 Elsevier NDU 9150 7 25 Furr. 73 94 :10 93 50 5 75 Gist Broe 73 199 00 199 00 5 25 Hoogov 68 83 00 7 25 Kappa 73 93 10 93.10 8 7SKNSM75 102 00 100 20 SÏÏÏTPW *8 60* I8W1 Gel Dein r 10500 170 0» Giessen 76.10 80.00 Goudsmtl 48 00 48 00 Gras» 72 OOf 7150 Hagetneuex ..,40 29 00» Hoek s Mach 57 60r 58.00 7*» vnnra en G 30 30 30 00 Uhbink 84 50e 84 90 Ver Olexf 198» 197» VMF Stork 63» 64 20 Verio err' 48 10 47 20 VRt.Gei: B.v .17 Ml 36 00 Wenen C eert 22» 22 70 Wesunen c 100» 99» Wcxthav Asd 180.00 177.00 Wollen Sam 7«» 73 .00 Schlumberge: 46.20 44 80 Scars Roebuck 28 28 80 Shell OH 38 25 38 10 SperrvCorp 38 OOf 37 10 Standard Oil 34.10 33.10 Tandy 5560 55 90 Texaco 32.10 3150d Texas Instr 164.70 174.90 Union Carb 55 40 55 60d Union Pactf 46» 46 70 Remr 0 A h 'tbTo 7*10 Bcmco rend 11890 12990 L'mco 1? ?IS Umtonds 1,30 's-w

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19