EG heeft fraude niet uitgebannen nog Massaal verzet Belgen dreigt tegen afvalstort Een dag zonder krant is een muis zonder staart. Alles-zaag PZC/i FAMILIEBERICHTEN Inflatie EG verder omlaag l DONDERDAG 6 JANUARI 1983 iD binnen-buitenland Door een noodlottig ongeval werd uit ons mid den weggerukt onze zaterdaghulp ERIK ACKERMAN op de leeftijd van 20 jaar. Ruim 4 jaar heeft Erik bij ons gewerkt. Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders en wij hopen dat zij de kracht mogen ontvangen dit grote verlies te dragen. Namens de kassagroep Miro bv. W. T. Hoogerdijk N. S. Krijger-Westerweel Vlissingen. 4 januari 1983 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als eene bruid, die voor haren man versierd is. Openbaring 21 2 Heden behaagde het de Heere op het alleronver wachts tot Zich te nemen mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa BASTIAAN DE KOEIJER echtgenoot van Geertruida de Jager op de leeftijd van bijna 72 jaar. Kapelle: G. de Koeijer-de Jager Yerseke: J. H. v. d. Bosch-de Koeijer M. P. v. d. Bosch Dick, Gerry Nisse: H. Arrebout-de Koeijer A. Arrebout Diana en Erwin Gerda, Dona Yerseke: A. de Koeijer J. A. de Koeijer-Nieuwenhuize Lian, Gerdien, Andrea, Jacco. Bennie Nisse: C. Karelse-de Koeijer J. J. Karelse Marga, Trudy, Wim Yerseke: C. P. de Koeijer C. W. de Koeijer-de Kok Baston, Wilco, Linda Kapelle: P. de Koeijer M. L. de Koeijer-de Jonge Gerti, Leon Sommelsdijk: A. Rottier-de Koeijer L. C. Rottier Janet, Bastiaan Kapelle, 5 januari 1983 C. D. Vereekeplein 12 Correspondentieadres Eversdijkseweg 5a, 4421 RC Kapelle De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'St.-Joanna' te Goes. Bezoek dagelijks van 16.00-16.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 8 ja nuari a.s. om 11.15 uur vanuit de aula op de alge mene begraafplaats te Kapelle. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula. Met droefheid geven wij kennis dat heden geheel onverwachts van ons is heengegaan onze zwager BASTIAAN DE KOEIJER Wij zullen hem erg missen. A. Polderman- de Jager L. Polderman Kapelle, 5 januari 1983. Tot mijn droefheid overleed heden mijn zorgzame broer ADRIAAN CORNELIS IZEBOUD Middelburg, 5 januari 1983 Ter Veste Na een geduldig gedragen lijden heeft de Heere van onze zijde weggenomen mijn lieve vrouw en onze dierbare zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder LEUNT JE HOUTEKAMER echtgenote van Adriaan Harthoorn in de ouderdom van 75 jaar. Sterke de Heere ons in dit zo zwaar verlies Yerseke: A. Harthoorn Rilland: M. Harthoorn J. Harthoom-Weststrate Krabbendijke: J. Harthoorn M. Harthoom-Houtekamer Oostdijk: M. F. Baas-Harthoom P. Baas Oostdijk: G. M. Neels-Harthoom J. A. Neels Yerseke: W. A. Minnaard-Harthoom J. Minnaard Yerseke: H. Harthoorn J. Harthoom-de Bruine Goes: A. P. Kaan-Harthoom J. Kaan Oostdijk: C. Harthoorn F. Harthoom-Koeman Klein- en achterkleinkinderen 4401 HK Yerseke, 4 januari 1983. Lelieplein 13. De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen trum van begrafenisonderneming Goes, Zuid- vlietstraat 37, Goes. Bezoekuren rouwkamer van 15.30 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 20.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 7 januari a.s. op de algemene begraaftilaats te Yer seke om 14.30 uur vanuit het verenigingsgebouw Molenlaan IA Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Geen bloemen. Heden is zacht en kalm ingeslapen onze lieve moeder en oma HANKE JANSEN-IJSSEL weduwe van Adriaan Jansen in de leeftijd van 92 jaar. M. J. Bosch-Jansen H Hartog-Bosch H. Hartog Femke Afke Eva Vlissingen, 4 januari 1983 Bejaardencentrum 'Ter Reede' Correspondentieadres: Hendrik Vroomlaan 65. 4383 TL Vlissingen De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 8 januari 1983 om 10.00 uur op de algeme ne begraafplaats te Vlissingen. Vertrek van 'Ter Reede' om 9.45 uur. Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat na een liefdevolle verpleging in Huize Ter Valcke te Goes, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 81 jaar van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma CATHARINA VAN GARSEL weduwe van Jacobus Goense Heinkenszand: H. Goense J. Goense-Rijk Heinkenszand: J. de Jonge-Goense J. de Jonge 's-Heer- Abtskerke: G. Goense D. Goense-Verschoore Heinkenszand, 5 januari 1983 Van Cittersstraat 21. 4451 BJ De gezongen uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 januari a.s. om 10.30 uur in de paro chiekerk van de H. Blasius te Heinkenszand, waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof al daar. Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis in voor noemde parochiekerk. Moeder ligt opgebaard in het mortuarium bij de R.-K. Kerk te Heinkenszand. Bezoek van 19.00 tot 19.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het dienstgebouw van de Ned. Her vormde Kerk te Heinkenszand. Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, delen wij mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve zorgzame vader en grootvader ADRIAAN CORNELIS IZEBOUD weduwnaar van Johanna Wisse op de leeftijd van 89 jaar. Kloetinge: J. A. Izeboud C. Izeboud-Klaasse en kinderen Vlissingen: L. W. Izeboud en kinderen Amsterdam: Irene en Remco Middelburg, 5 januari 1983 L. Stommesweg 1, Huize 'Swerf-Rust' Correspondentieadres: Zomerweg 33.4481 BZ Kloetinge De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Huize 'Swerf-Rust'. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 10 ja nuari 1983 om plm. 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Hieraan voorafgaande vindt een rouwdienst plaats voor familie en belangstellenden in de zaal van huize 'Swerf-Rust', die aanvangt om 11.00 uur. Gelegenheid de familie te condoleren voor aan vang van de dienst om 10.30 uur in bovenge noemde zaal of na de teraardebestelling in de aula op de begraafplaats. Bedroefd, maar toch dankbaar, dat wij mams zo lang in ons midden mochten hebben, is na een liefdevolle verzorging in 'Ter Valcke', na voor zien te zijn van de H.H. Sacramenten der Zieken, toch nog onverwachts van ons heengegaan onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder JACOBA DE VOS weduwe van Paulus Hermes in de leeftijd van 92 jaar. Goes: M. A. Vermeulen-Hermes P. F. Vermeulen Bosschenhoofd: J. M. Berkelmans-Hermes P. H. Berkelmans Klein- en achterkleinkinderen 5 januari 1983 Correspondentieadres: Iepenstraat 6, 4462 VP Goes Moeder ligt opgebaard in Verpleegtehuis 'Ter Valcke'. Bezoektijd van 15.30 tot 16.00 uur en 18.30 tot 19.00 uur. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de H. Ma ria Magdalenakerk te Goes op zaterdag 8 januari om 11.00 uur, waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. Samenkomst in de kerk om 10.45 uur. Gelegenheid tot condoleren, na de begrafenis, in het rouwcentrum naast de begraafplaats. Plaats uw familie berichten in de PZC Begrafenisverzorging v/h Adr. A. Hillebrand - Goes Fa. J. HOEKMAN Zn. Begrafenisonderneming/Uitvaartcentrum Goes B.V. P. A. Rozeboom Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussénstraat 3. Vlissingen tel. 01184-13417. bg.g 12772 DOOR BETERE CONTROLE MEER GREEP (Van onze correspondenti BRUSSEL - De Europese Gemeenschap met al zijn verschillende subsidierege lingen biedt voor slimme jongens nog steeds ruime mogelijkheden tot financieel misbruik. De organen van de Gemeenschap lijken echter langzaam enige greep te krijgen op deze praktijken, gezien tenminste het stijgende aantal geconsta teerde fraudegevallen. Zo blijkt uit het pas verschenen verslag van de Europese Rekenkamer over 1981. dat er toen in de landbouwsector 242 gevallen van fraude werden ontdekt: in 1980 waren dat er 239, terwijl voordien dat aantal slechts rond de 100 schommelde. In 1982 werden er in de tien landen van de Europese Gemeenschap voor in to taal ruim 41 miljoen gulden aan onre gelmatigheden in de landbouw-garan- tiesector geconstateerd, waarvan overi gens slechts 4 miljoen weer teruggekre gen werd. Nederland lijkt met slechts vijf fraudegevallen, waarbij 145.000 gul den betrokken was en slechts 2600 gul den werd teruggevonden, een eerlijk land vergeleken bijvoorbeeld met West- Duitsland. Daar werden 114 gevallen van fraude aangetroffen voor een totaal van ruim 35 miljoen gulden. Dit verschil kan evenwel beinvloed zijn door een betere controle in West- Duitsland. Die indruk dringt zich met name op gezien het feit dat typische „ritsellanden" als België en Italië wel heel eerlijk lijken met respectievelijk één en twee geconstateerde fraudege vallen. Met de recente berichten over de gigantische verduisteringen via mafia-kanalen in Zuid-Italië bij de olijfolieproduktie, lijkt Italië nu niet de eerste kandidaat voor het eerlijkste land van Europa. Een concreet voorbeeld dat Nederland GROTE VAART ACMAEA 3 vn Singapore, 8 Chittagong verw.. ALDABI4 100 wzw Conakry nr Libre ville, ALNATI4 te Rotterdam, ALUDRA 4 50 zw Oporto nr Hopa, AMSTELDIEP 4 500 ono Tokio nr Vancouver, AMSTELLAAN 4 530 zo Porto Alegre nr Buenos Aires, AMSTEL- PARK 4 520 zzw Reunion nr Kaohslung, AM- STELVAART 4 190 nw Majunga nr Bandar Abbas, AMSTELVOORN 4 300 zzo Colombo nr Bandar Abbas, AMSTELWAL 4 350 wnw Adelaide nr Colombo. ATLANTIC STAR 4 290 O Kp Race nr Le Havre, BILDERDYK 4 600 nnw Azoren nr Bremerhaven, BREDA 4 vn Rotterdam nr Antwerpen, BRITSUM 4 220 zzo New York nr Odessa, BROERE EME RALD 4 vn Liverpool nr Antwerpen, BUENA VISTA 4 150 o Madeira nr Tenerlfle. CAURI- CA 4 vn Hoek van Holland nr rede Schevenln- gen, CINULIA 4 190 wnw Port of Spain nr Curacao, CORAL MAEANDRA 4 te Vent- spils, CORAL RUBRUM 4 vn Safi nr Ceuta, CRANIA 4 270 zw Azoren nr Brownsville. DALLLt 9 te Goodhope verw., DAPHNE 5 te Brofjorden, EEMHAVEN pass 4 Recife nr Hamburg, FELAN1A 4 vn Cotonou nr Lome, FOSSARUS 4 865 w Sal nr Sal, HILVERSUM 4 vn Gdansk nr Santos, HONOLULU 4 t.a. Laceiba, IBN AL KADI 4 vn Dubai nr Abu Dhabi. INCOTRANS SPEED 4 70 zw Salina- cruz nr Acajutla. JAVAZEE 4 vn Antwerpen nr Algiers, MACOMA 5 t.h.v. Rakrv nr Pe- nang, MEERDRECHT 4 675 n Porto Rico nr Key West, MOORDRECHT 4 85 o Brisbane nr San Antonio, MYDRECHT 4 940 nno Paas eil. nr Sydney, NEDLLOYD AMERSFOORT 4 270 nno Cartagena nr Papeete, NEDL LOYD AMSTERDAM 4 vn Port Kelang nr Bangkok, NEDLLOYD AUCKLAND 4 275 nnw Surabaja nr Fiji, NEDLLOYD BALTI MORE 4 250 ono Darwin nr Surabaja, NEDL LOYD BARCELONA 4 t a Bittermeren nr Mina Qaboos, NEDLLOYD COLOMBO 4 300 no Mauritius nr Durban, NEDLLOYD DEJI- MA 5 vn Rotterdam nr Le Havre, NEDL LOYD DELFT 4 te Djeddah, NEDLLOYD FLEVOLAND 4 vn Buenos Aires nr Rlo Grande. NEDLLOYD FORCADOS 4 vn Ka- ohsiung, 6 Shanghai verw., NEDLLOYD FRAZER 4 900 zo Mauritius nr Portland, NEDLLOYD HOLLAND 4 vn Arica nr Calde- ra NEDLLOYD HOLLANDIA 4 615 wzw Brest nr Ponce. NEDLLOYD HOORN 4 120 w Guardafui nr Djeddah, NEDLLOYD KAT WIJK 4 vn Port Said nr Duinkerken, NEDL LOYD KINGSTON 4 125 ozo Acapulco nr Los Angeles. NEDLLOYD KOBE 4 vn St Maarten nr St. Lucia, NEDLLOYD LEUVE 4 1000 zw Los Angeles nr Balboa, NEDLLOYD LINGE 4 180 zw Majunga nr Singapore, NEDLLOYD NAGASAKI 4 vn Paranagua nr Rio Grande, NEDLLOYD ORANJESTAD 4 vn Guayaquil nr Callao, NEDLLOYD RO CHESTER 4 vn Houston nr New Orleans, NEDLLOYD ROS ARIO 4145 zw Lissabon nr Port Said, NEDLLOYD ROTTERDAM 3 vn Livorno nr Marseille, NEDLLOYD SPAAR- NEKERK 3 vn Port au Prince nr Izmir, NEDLLOYD TASMAN pass 4 Perim nr Du bai. NEDLLOYD WILLEMSKERK 4 70 O Flores (Ind nr Surabaja, NOORDZEE 4 vn Casablanca nr Tunis, ONDINA 4 te Curacao, ONOBA 4 90 z Lissabon nr Gibraltar, PRINS FREDERIK HENDRIK 4 rede Coatzacoal- cos, PRINS MAURITS 4 te Zeebrugge. RIJN- BORG 4 te Mantyluoto. SAFOCEAN MIL- DURA 4 570 n Kerguelen nr Sydney, SCHER- PENDRECHT 4 t a Buenos Aires, SEPIA 4 rede Aruba, TAGELUS 4 140 zw Port Nolloth nr Trieste, VEENDAM 4 vn Cozumel nr Mon- tegobay. VISTEN 4 te Utansjo, WATER GEUS 4 80 zw Kharg eil. nr Dubai, WOENS- DRECHT 4 t.a, Lissabon KLEINE VAART ALIDA SMITS 4 700 wzw Azoren nr Corpus Christi. ALSYTA SMITS 4 vn Algiers nr Ceu ta, AMANDA SMITS pass 4 Burlings nr Por to Marghera, ANITA SMITS 4 vn Corpus Christie nr New Orleans, ANNA VERENA 4 rede Ghazaouet. ATLANTIC COAST 4 vn Rotterdam nr Dundee, ATLANTIC HORI ZON 4 rede Ghazaouet. BAKENGRACHT 4 100 z Dakar nr Cork. BARENTZGRACHT 4 vn Bilbao nr Lagos, BASTIAAN BROERE 4 vn Dordrecht nr Aveiro. BICKERSGRACHT 4135 z Esperance nr Suez, BLOEMGRACHT 4 120 o Kp Palmas nr Douala, BORAX TRA DER 5 te Rotterdam. CALAFIA 4 120 w Kp. Blanc nr Lagos. CARLA 41000 nno Paramari bo nr Rotterdam, CASABLANCA 4 220 n For- taleza nr Ponce, CECILIA SMITS 4 vn Bag- noli nr Messina. CLAUDIA SMITS 5 te Chltr tagong. COLD EXPRESS pass 4 Kp. Bon nr Port Said. DUTCH GLORY 4 vn Rotterdam nr Zand voorde. DUTCH SPIRIT 4 vn Rotter dam nr Tees. EENDRACHT pass 4 Gibraltar nr Palma, ELISABETH BROERE 4 vn Rot terdam nr Brofjorden, FENIX 5 vn Rotter dam nr Vlissingen. FRISIAN EXPRESS 4 130 nw Casablanca nr Agadir. FRISIAN TRADER 4 te Port Said, HEG A 5 vn Rotter dam nr Engeland. HOUTMANGRACHT 4 720 no Mauritius nr Loblto. IDA SMITS 4 160 z Lissabon nr New York. IMKE 4 100 nnw Santander nr Harlingen, JACOBUS BROE RE 5 te Rotterdam. JAN WILLEM 4 250 nno Azoren nr Rotterdam. KARIN pass 4 Vlie land nr Hamburg. KORTENAER pass 4 lie de Yeu nr Invergordon, LEOPOLARIS 4 160 zw Ouessant nr Lagos, LINDENGRACHT pass 4 Borkum nr La Palllce, MARGARE- THA SMITS 4 250 ozo Socotra nr Denemar ken, MARIE CHRISTINE 4 vn Rotterdam nr Denemarken, MAYA 4 340 w Luanda nr Te- ma. PACIFIC COUNTESS 5 260 n Kp. Blanc nr Nigeria. PACIFIC EMPRESS 5 50 z Tene- rlffe nr Nigeria, PACIFIC MARCHIONESS 5 210 nw Kp. Vlllano nr Nigeria. PASSAAT BRASIL 4 300 n Paramaribo nr Antigua, RAAMGRACHT 4 te Rotterdam, REALEN GRACHT 4 vn Valkom nr Las Palmas. RO ZENGRACHT 4 55 no Ouessant nr La Palll ce. SCHILDMEER 4 rede Tripoli. SCHIP- PERSGRACHT pass 4 Stockholm nr Hall- I Stavik. SCHOENER 4 t a Louehswillv SER- TAN 4 te Moerdijk, SINGELGRACHT pass 4 Ouessant nr Tunis. SNOEKGRACHT 4 250 zw Tokio nr Shimlzu, STADIONGRACHT 5 vn Rotterdam nr Luebeck. STELLA PRO- CYON 4 55 zw Kp. Spartivento nr Benghazi, STELLA RIGEL 4 t.h.v. Porto Rico, SUSAN NA pass 4 Algiers nr Pula, SYLVIA ALPHA 5 te Luebeck, SYLVIA BETA 5 te Antwerpen. nu ook niet tot de lieverdjes behoort, maar dan in een andere sector van het Europese budget, betreft de invoer van bevroren vlees. Die import is normaal vrij van importheffingen als het vlees voor inblikken wordt gebruikt. Bij 23 van de 47 betrokken Nederlandse be drijven controleerde de Europese Re kenkamer of dit vlees inderdaad werd ingeblikt en stuitte bij maar liefst 17 daarvan op onregelmatigheden, waar mee ruim 10 miljoen gulden gemoeid was. Het onderzoek naar de praktijken van de resterende bedrijven wordt voortgezet. Verhalen De Europese Rekenkamer waarschuwt zoals gebruikelijk ook op andere terrei nen tegen al te gemakkelijke uitgaven uit de beurs van de Europese belasting betalers. Zo kritiseert zij herhaaldelijk de hoge kosten van de Europese ver taaldienst. die in 1981 295.000 pagina's vertaalwerk leverde voor 236 gulden kosten per pagina. De totale kosten van de vertaaldienst van ruim 216 miljoen gulden zouden dringend omlaag moe ten door meer automatisering en door niet alles in de zeven officiële Europese talen te vertalen. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur, vindt dit laatste echter geen goed idee, omdat dit het Europese ka rakter van de samenwerking zou kun nen aantasten. Ieder land heeft recht op stukken in zijn eigen taal, meent de Commissie. UTRECHT - Van 17 tot en met 23 januari a.s. wordt in de Utrechtse Jaarbeurs de beurs 'Karwei' gehouden. Een van de noviteiten op deze beurs is deze 'alleszaag', waarmee vrijwel alle materialen gezaagd kunnen worden. Havenwerkgevers: weinig heil inruilen I prijscompensatie ROTTERDAM (ANP) - De werkgev, in de Rotterdamse haven zien wei^ p heil in het inleveren van prijscomi» l satie voor werkgelegenheid. Volg^ J hen leidt inlevering van prijscomp satie in ruil voor arbeidstijdvertj ting tot verhoging van arbeidskoa en daarmee tot verslechtering van w bedrijfsresultaten. Die bedrijfsresultaten zullen er de mende jaren toch al niet te roosklei V uitzien. „In de haven moeten wij erq n stig rekening mee houden dat zelfs gelijkblijvende loonkosten de win^ K verder zullen afnemen en de verliq zi zullen toenemen," zo zei de voorzi* van de Rotterdamse havenwerkgev organisatie SVZ, P. Meyer Swaï J woensdag in zijn jaarrede. Volgens hem zijn er drastischer maai f gelen nodig om meer werkgelegen!: 1 te scheppen. Bestuurder Ger Ros van de vervo» 0 bond FNV toont zich zeer verba over de uitlatingen van de SVZ-vooi a ter. „Wij willen serieus praten over v inleveren van prijscompensatie voo v beidstijdverkorting, gekoppeld aai 0 beidsplaatsenovereenkomsten," zei) BRUSSEL (RTR/DPA) - De consun tenprijzen in de Europese Gemti j* schap zijn in november met 0,8 proq gestegen, zo heeft het bureau voor tistiek van de EG woensdag beken^ maakt. De inflatie bedroeg in de tw maanden tot en met november 9,7] cent en is daarmee voor het eerst si juli 1979 onder de tien procent ft men. Nederland had in de genoft periode met 4,5 procent de kleinste) fiatie. De inflatie is het sterkst vermindei Groot-Brittannië en Ierland. In twaalf maanden tot en met noven sl 1981 stegen de prijzen in deze lan nog met respectievelijk twaalf en procent. Deze percentages zijn vri gehalveerd tot achtereenvolgens 6, 12,3 in de twaalf maanden tot en november van het afgelopen Frankrijk wist de inflatie te vermi: ren van 14,3 tot 9,4 procent. Allee België en Luxemburg is het tempo de prijsstijgingen nog iets toegenon De inflatiepercentages voor de tien landen in de twaalf maanden tot en november 1982 zijn als volgt: Nederl 4,5, West-Duitsland 4,7, Groot-Brit nië 6,2, België 8,9, Frankrijk 9,4, Di marken 10,1, Luxemburg 10,8, Ier! 12,3, Italië 16,5 en Griekenland 19! NED. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Bunschoten-^ kenburg: A. den Boer te Devente combinatie met Langeslag. DOOPSGEZ. BROEDERSCH. j Aangenomen naar Joure: D. Boers, toraal werker te Enkhuizen. Ds M. van Diggelen, predikant vi hervormde gemeente van Moll (Fr), heeft een beroep aangenomen! Goes. Ds Van Diggelen is geboreni november 1950 en staat sinds deci 1978 in Molkwerum. NED. HERV. KERK Beroepen te Groot-Ammers: A. te Nieuwland en Oosterwijk; bei te Nunspeet: G. C. Kunz te Doi GEREF. KERKEN Beroepen te Nieuw-Amsterdam: J.t der Ploeg te Westerbork. GEREF. KERKEN VRIJGEM. j Beroepen te Stadskanaal, te Bert en te Schildwolde: H. Geertsma tel verdal; beroepen te Haulerwijk: I Siegers te Uithuizen. GEREF. GEM. Beroepen te Doetinchem: J. Mijnde» A Veenendaal. Beroepen te Werkendam: J. de Pat Krimpen aan de IJssel. Bedankt voor Nijkerk: A. Moerke te Nieuw-Bejjerland. Ds Chr. van de Poel, predikant va gereformeerde gemeente in Yei s heeft bedankt voor het beroep Poortugaal. INVOERSTOP UIT NEDERLAND GEEIST ROOSENDAAL - Belgen dreigen mas saal in verzet te komen als Nederlan ders doorgaan met het storten van af val in Belgische kleiputten. Volgens kamerlid J. Ansums uit Wuustwezel is er sprake van een „ware volkswoede". Belgen vinden dat Nederlanders hun afval in eigen land moeten houden. Van de hogere overheden hebben de Nederlanders overigens meestal toe stemming voor de storting. Daarom doen geruchten over omkoping de ron de. Vorige week legden leden van actie groepen het verkeer naar stortplaatsen in Beerse en Malle plat. Een vijftal vrachtwagens van de Delftse transport ondernemer Zegwaard werd terugge stuurd naar Nederland. Het was de meest recente uiting van verzet tegen de komst van Nederlandse vuilniswa gens die vrijwel onbeperkt hun gang kunnen gaan in België. In Beerse zou zelfs chemisch afval gestort zijn. 'Rommel' Kamerlid J. Ansums, tevens burge- meeser van Wuustwezel: „Het stuit de mensen tegen de borst dat er vracht wagen na vrachtwagen langs dendert om onze kleiputten vol te smijten met allerhande rommel. De mensen begin nen zich af te vragen of Vlaanderen de vuilstort van Nederland moet wor den". Hij is voorstander van een abso lute invoerstop. Zo niet dan moeten Nederlanders in ieder geval fors belas ting gaan betalen. Naar schatting wordt er 500.000 ton Ne derlands afval per jaar in België gestort. Het grootste deel is huishoudelijk afval van bijvoorbeeld de gemeente Amster dam. Maar anderen storten er chemisch afval. Volgens het ministerie van mi- lieu-hygiëne circa 6000 ton. De Belgen zijn ervan overtuigd dat het om veel meer dan chemisch afval gaat. „Soms komen ze in het holst van de nacht. Ze maken mij niet wijs dat dat afval aan alle eisen voldoet. Dan stort je toch ge woon overdag", meent burgemeester A. Bevers van Brecht. Gevolg van het Nederlandse optreden in België is dat er in Vlaanderen vrijwel geen kleiput meer te vinden is die niet gebruikt wordt als stort. De eigenaren van de kleiputten verdienen er goud mee. De mensen die van het afval af moeten eveneens. Per gestorte to i' talen de transporteurs in België cii 5 gulden. Van controle is nauvr? 1* sprake. Ter vergelijking: de virt P branding in de Nederlandse grej meente Roosendaal rekent voor zelfde afval f76,50. Vuilbaronnen „De vuilbaronnen zoals wij ze ii dels hier noemen worden slapenfl en procederen tegen elke burgei» ter en actiegroep die z'n mond durft te doen", aldus Eddie Stues het Nationaal Front tegen Afvi drijven. Nederlanders die hun afval naar BI brengen begrijpen niet waarom I 1 zich daar druk maakt. Directeuily den Akker van de PNEM Pro via w Noordbrabantse Elektriciteits iK schappij) bijvoorbeeld zegt dat de j j, as van de elektriciteitscentrales |ri niet gevaarlijk is en uitstekend ij schikt is voor „landschapsherstel'Jzj kleiputten. „Als er maatregelen i q men worden denk ik niet dat diejti ons gericht zijn", meent Van den AI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8