jrevelingenmeer heeft een eer goede waterkwaliteit' Van emancipatie ouderen is nog veel te weinig terechtgekomen9 Piloot scheerde te laag over de Westerschelde: ƒ150,- boete Hulst krijgt filiaal van Aldimarkt'bedrijf Scheldebouw begint dit jaar produktie pantst PZC/provincie lEMAANDELIJKS DELTABERICHT: SCHEIDEND ANBO-BESTUURDER VAN DER GRAAF: «DAG 6 JANUARI 1983 I-De Grevelingen heeft zich ontwikkeld tot een meer met een zeer goede waterkwaliteit. De ruikname van de Brouwerssluis in 1978 heeft de mogelijkheden voor een zout meer verder oot, doordat daarmee het sinds de afsluiting van de zeearm teruglopende zoutgehalte op peil icht en gehouden kan worden. Dat heeft, zo is de afgelopen jaren gebleken, gunstige invloe- rehad op de soortenrijkdom van flora en fauna in het meer. Het huidige beheer van de ;aatsluis in de Brouwersdam zal overigens wel tot gevolg hebben dat de platvisstand in de elingen verder verslechtert. i ander staat in het Driemaande- jricht over de Deltawerken. Door ps regelmatige verversing van de |ingen met Noordzeewater is de iaat aan voedingsstoffen uit het verdwenen. Uit metingen is naar igekomen dat het openen van de perssluis geen noemenswaardige deringen in de hdeveelheid algen n heeft gegeven. Het resultaat is n en helder water dat bacteriolo- niet verontreinigd is. Gemiddeld en wit voorwerp met het blote oog Ie a vier meter onder de waterspie- jvolgd worden. iGrevelingenmeer komen niet on- enlijke hoeveelheden mosselen en •s voor die het water deeltjesvrij en en het daardoor helder hou- ieschat wordt dat de schelpdieren tien dagen het hele volume van ïeer - 560 mihoen kubieke meter - en na de afsluiting in mei 1971 trad rri) grote sterfte van mosselen op, d in dieper water. Oorzaak: zuur- ekorten. De hoeveelheid mosselen ie jaren 1975 en 1976 weer toegeno- dankzij een goede broedval. In i werd het mosselbestand geschat 12,5 miljoen kilogram. De kans be- ,t dat de groei ervan stagneert als dg van voedselgebrek door onvol- Qde vermenging van het water. isters jesters daarentegen vertonen in al- groottenklassen een uitstekende fi. Dat komt vermoedelijk doordat ters in staat zijn twee tot drie keer eel water te filtreren als mosselen, kunnen zo meer voedsel uit het wa- jopnemen. De schattingen over het [tal volwassen oesters lopen uiteen tien tot twintig miljoen stuks. In _9 is bovendien nog een forse broed- opgetreden op de schalen van dode 6selen. Het bijzondere van de oes- in het Grevelingenmeer is dat het te Zeeuwse oesters zijn. Deze soort oor de strenge winter van 1962/1963 wel geheel uitgestorven. ïbraak in café Axel IEL - In de nacht van dinsdag op ensdag is ingebroken in het café in Axel. De dader(s) I (waren) binnengedrongen door een in te slaan. Er werden speelauto- Ben opengebroken, waarvan de in- ^ua werd ontvreemd. Hoeveel geld er Kies is meegenomen, was woensdag bekend. De rijkspolitie in Axel Jt een onderzoek in. Werkgroep wil in Zeeuws- Vlaamse gemeenten weer mplakborden HULST - De werkgroep Kernener- Vlaanderen heeft al- r Ie acht Zeeuws-Vlaamse gemeente gevraagd de borden, die het vorig Kar ten behoeve van de verschil lende verkiezingen zijn geplaatst, Herug te zetten, zodat ze kunnen ^lüngeren als openbare 'plak kaats'. „We hebben ze met plezier lien staan. Eindelijk konden we le- gaal plakken", schrijft de werk groep in een brief aan alle colleges —wan burgemeester en wethouders en de gemeenteraden. Als de borden worden teruggezet —jlan zal er een palkplaats voor ie- lereen zijn en bovendien wordt er 50 misschien minder geklad en ge plakt op plaatsen waar dat niet jnag- De werkgroep signaleert in de brief dat er het afgelopen jaar nogal Sat openbare gebouwen en parti- uüer bezit is beklad. „Waarbij de laam van de werkgroep ten on echte is gevallen" )e werkgroep zegt weliswaar be- oefte te hebben aan een plek waar ïen aankondiding van evenemen en en dergelijke kwijt kan, maar nderling te hebben afgesproken at door de werkgroepleden uit- luitend kale schuttingen en recla- leborden voor die activiteiten worden gebruikt, „die naar ons ge- oel geen schade berokkenen aan rerheid en particulieren", let afgelopen jaar in ogenschouw enomen meent de werkgroep dat e verkiezingsborden blijkbaar in en behoefte hebben voorzien, ant de borden werden ook ge- mfi)niikt door andere instellingen en jroeperingen dan politieke partij- n. In de brief spreekt de werkgroep 're e hoop uit dat „uw beslissing als erste aankondiging op de borden al prijken". De Zeeuwse oester is beter bestand te gen lage watertemperaturen dan de in de Oosterschelde geboren of geïmpor teerde oester. Dat bleek in de winter 1978/1979 toen in de Grevelingen geen abnormale sterfte optrad, terwijl dat op de Yersekebank wel het geval was. In het Driemaandelijks bericht wordt dan ook als de grootste waarde van de Gre- velingen-oesters beschouwd dat ze win terhard zijn en daarmee de basis kun nen vormen voor een meeijarige oester cultuur in de Oosterschelde. Het zoutgehalte van de Grevelingen be droeg direct na de afsluiting 17 kg per kubieke meter. Eind 1977 was het ge daald tot 13 kg per kubieke meter. Bere kend is dat het zoutgehalte uiteindelijk uit zou komen op 10 a 11 kg per vierkan te meter. Daarmee zou de Grevelingen een brakwatermeer zijn geworden, waarin de aan zout water aangepaste flora en fauna zich niet of nauwelijks meer zou kunnen ontwikkelen. Door Noordzeewater via de Brouwerssluis in te laten kan het zoutgehalte nu op de streefwaarde van 16 kg per kubieke me ter worden gehandhaafd Twee personenauto's vernield bij ongeval in Westerschouwen WESTERSCHOUWEN - Bij een aanrij ding op de kruising provinciale weg- Delingsdijk in Westerschouwen, wer den woensdagmorgen omstreeks 7.25 uur twee auto vernield. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het ongeval werd veroorzaakt toen de bestuurder van een personenauto, G. v. d. S. uit Kerkwerve, door een rood ver keerslicht reed. Hij kwam met zijn voer tuig in botsing met een personenauto, bestuurd door H. L. B. uit Ellemeet. Bei de auto's moesten worden weggesleept. De invloed van deze zoutwaterinlaat blijkt duidelijk uit het aantal soorten vis in het Grevelingenmeer. Na de af sluiting liep het aantal soorten gelei delijk terug van 31 naar 18 in 1975. In de periode 1976/1978 trad een licht her stel op. Toen werden ongeveer 20 vis soorten aangetroffen. In 1979 stond de Brouwerssluis het hele jaar open. Toen steeg het aantal soorten met 30 pro cent. Deze toename verdween het jaar daarop echter weer. De oorzaak daar van schuilt in het sluisbeheer. De Brouwerssluis is geopend in de tijd dat de vis wegtrekt en gesloten in de maan den wanneer sprake kan zijn van bin nen trekkende vis. Het beheer van de doorlaatsluis is voor een belangrijk deel gericht op het voor komen van gelaagdheid in het water waardoor zuurstofgebrek kan optre den. Met het oog daarop is de periode van 1 oktober tot 1 maart het meest geschikt om de Brouwerssluis te ope nen. Verwacht wordt dan ook dat het aantal vissoorten bij voortzetting van het huidige sluisbeheer zal teruglopen tot het niveau van voor de ingebruikna me van de sluis. WERK VOOR TIEN MENSEN HULST - Het levensmiddelenbedrijf Aldimarkt opent over enkele maanden een filiaal aan de Overdamstraat in Hulst. De vestiging zal naar schatting aan tien mensen werk bieden. Dat heeft een woordvoerder van het le vensmiddelenbedrijf woensdag ge zegd. In het pand, dat Aldimarkt heeft gekocht van J. van de Walle, was voor heen de kledingzaak Elegance van R. de Badts gevestigd. Het pand stond al enkele maanden leeg. Het personeel - ook de bedrijfsleiding voor het filiaal - zal uit de directe omge ving worden betrokken. Met de verbou wing, een 'zware' renovatie, is al begon nen. De supermarkt zal naar verwach ting over enkele maanden opengaan. De bouwvergunningen zijn rond. De ingang van de levensmiddelenzaak ZDASG Vlissingen begint opstapcursus VLISSINGEN - De Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeenschap in Vlissin gen start op 26 januari met een korte opstapcursus. De cursus wordt, bij vol doende belangstelling, gegeven in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zie- rikzee en duurt tot juli. Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers samen met de begeleiders bepalen of ze hun studie verder zullen vervolgen aan de ZDASG. Er zijn binnen de school mogelijkheden om op mavo, havo, atheneum of meao verder te studeren. Vaak blijkt voor veel volwassenen, die de schoolbanken al lang verlaten hebben, een drempel te bestaan om weer met studeren te begin nen. Die opstapcursus is onder meer be doeld om die drempelvrees bij de men sen weg te nemen. De cursus wordt in eerste instantie gegeven op woensdag morgens, van kwart voor negen tot twaalf uur. zal aan de Overdamstraat tegenover het 's Gravenhofplein worden gemaakt. De andere ingang aan de Bierkaai straat zal uit praktische overwegingen worden dichtgemaakt. Aldimarkt had in eerste instantie liever de ingang aan de Bierkaaistraat helemaal willen dichtmaken, maar dat plan stuitte op weerstand in de welstandscommissie, die over het uiterlijk van gebouwen bij verbouwing een oordeel moet vellen. De nieuwe plannen voldoen wel aan de eisen die de welstandscommissie heeft gesteld. Eén winkelruit in de Bierkaai straat zal gehandhaafd blijven en de an dere ruit en de deur zullen worden ver vangen door een kleinere ruit en een grote magazijndeur. Bij winkeliers van de Bierkaaitraat bestond de angst dat de gevel helemaal dichtgemetseld zou worden. Dat zal in ieder geval niet ge beuren. Buitenaanzicht Voorzitter L. Brood van de winkeliers vereniging Bivo (Bierkaaistraat, Vis markt en de Overdamstraat) is van plan contact op te nemen met Aldi markt om eens te informeren wat nu precies de plannen zijn met de gevel in de Bierkaaistraat. Brood stelt met na druk dat er geen bezwaar bestaat tegen de komst van Aldimarkt maar dat bij voorbeeld blinderen van de ruiten toch wel erg ontsierend zou zijn. „Het is nogal een flink oppervlak", zegt Brood. Aldimarkt heeft honderdvijftig vesti gingen in heel Nederland en verkoopt uitsluitend droge kruidenierswaren, dus geen vlees, vers fruit en groente en brood. De keuze van Hulst voor een nieuwe vestiging past in het expansie- beleid van Aldimarkt. Het levensmid delenbedrijf wil in principe in elke plaats met een bepaald aantal inwo ners een vestiging. Zeeuwse contactdag voor vogelaars GOES - Zaterdag 8 januari wordt voor het eerst een Zeeuwse contactdag voor vogelonderzoekers gehouden. Dat ge beurt in het gebouw van het Delta In stituut voor Hydrobiologisch Onder zoek in Yerseke. Doel van de bijeen komst is: uitwisseling van onderzoe kresultaten en ervaringen. Diverse organisaties die zich met vogel studie bezighouden, verzorgen een in formatiestand. Het gaat om onder meer: de Deltadienst van rijkswater staat (afdeling milieuonderzoek), staatsbosbeheer, de stichting het Zeeuwse Landschap, de vogelwachten Steltkluut en Sterna, de vogelwerk groepen Walcheren en Zuid-Beveland van de Koninklijke Nederlandse Na tuurhistorische Vereniging en de na tuurbeschermingsvereniging Het Duumpje. Er worden inleidingen ge houden door E. Kuijken over interna tionale vogeltellingen en door H. Bap tist over het vogelonderzoek in de Oos terschelde. Ook wordt de Oosterschel- de-film van Jan van de Kam vertoond. De dag wordt gehouden tussen 13.30 en 17.00 uur. De Zeeuwse contactdag wordt georganiseerd door het sinds april 1982 bestaande vogelaarsoverleg, waarin vertegenwoordigers zitten van alle professionele en amateur-vogelon derzoekers. Dit vogelaarsoverleg kwam tot stand op initiatief van het Zeeuws- Coördinatieorgaan voor natuur-, land- schaps- en milieubescherming. De be doeling is jaarlijks een contactdag te houden Om de defensieorder uit te kunnen voeren is het fabriekscomplex uitgebreid met een nieuwe produktiehal t rechts i MIDDELBURG - Scheldebouw-Mid- delburg (een onderdeel van de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde) zal vermoedelijk in de tweede helft van dit jaar beginnen met de pro duktie van onderdelen voor pantser voertuigen. Het gaat om een op dracht van de Koninklijke Neder landse Landmacht. Die order omvat de levering van in totaal achthon derdzestien rupsvoertuigen. Die voertuigen zullen door Schelde bouw en D AF worden geproduceerd. Bij Scheldebouw (ongeveer hon derdzestig werknemers) wordt het aluminium binnenwerk vervaar digd. Met de opdracht is voor Schel debouw een bedrag van ongeveer honderddertig miljoen gulden ge moeid. Om de order uit te kunnen voeren, is in juni van het vorig jaar een begin gemaakt met een aanzienlijke uit breiding van het fabriekscomplex. Die uitbreiding (investering: tussen de tien en dertien miljoen gulden) be helst onder meer de bouw van een nieuwe produktiehal met een be- drijfsoppervlakte van vierduizend vierkante meter, waardoor de totale bedrijfsoppervlakte met ongeveer een derde wordt vergroot. De uitbrei ding is nagenoeg voltooid. In de loop van de volgende maand zullen de ma chines geïnstalleerd worden. Hoewel de nieuwe hal in eerste instantie spe ciaal wordt ingericht voor de produk tie van het binnenwerk van de rups voertuigen. kan deze ruimte met de speciale machines i nadat de Land macht-opdracht in '87 is uitgevoerd) ook voor de vervaardiging van ande re produkten worden gebruikt. Opdrachten Scheldebouw-Middelburg draait momenteel bevredigend. Behalve de rupsvoertuigen-order, heeft het bedrijf momenteel nog enkele ande re aanzienlijke opdrachten onder handen. Een van die opdrachten is de levering van aluminium gevels (27 miljoen gulden) voor de bouw van het World Trade Center in Am sterdam. De oplevering van de ge vels zal eind '84 moeten plaatsvin den. Voorts heeft Scheldebouw de opdracht gekregen voor de renova tie van 1848 ramen van 'Europoint', drie hoge bij elkaar staande kan toorgebouwen bij het Marconiplein in Rotterdam. Dat project vijf mil joen gulden) loopt tot maart '83. Een houtent model van het aluminium binnenwerk van de pantservoertui gen dat door Scheldebouw gemaakt zal worden. KANTONRECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG - De behandeling van verkeersovertredingen is voor de kan tonrechter dagelijkse kost. Het komt echter maar zelden voor dat een piloot zich voor een manoeuvre bij de kan tonrechter moet verantwoorden. Nog opmerkelijker wordt het als de rijks politie te water het proces-verbaal in de zaak heeft opgemaakt. Het scheelde dan ook weinig of de vlieger B. K. G. van P. uit Elburg had aan het scheep vaartverkeer deelgenomen in plaats van het luchtruim te gebruiken. Op 4 november 1981 vloog hij voor rijks waterstaat boven de Westerschelde voor een telling van de schepen tussen Vlissingen en Hansweert. Het was zijn taak om samen met drie waarnemers alle schepen in dat gebied met hun naam en tonnage op te nemen. Daar voor is het nodig dat het vliegtuig flink laag dicht langs de schepen scheert. Voor dat doel heeft de vlieger dan ook vergunning om tot 25 meter te dalen. Op zeker moment kreeg de piloot een klein vaartuigje in de Schaar van Spij kerplaat in het oog dat - volgens de ver klaring van Van P. op de zitting van de kantonrechter in Middelburg - op de normale manier werd omvlogen. Daar bij bezorgde hij echter de bemannings leden van de rijkspolitieboot RP10 uit Vlissingen de schrik van hun leven. De roerganger zag het vliegtuig op geringe hoogte recht op zich afkomen. Hij dook weg en schreeuwde zijn collega's toe hetzelfde te doen. Op het laatste mo ment veranderde het toestel iets van koers en vanuit de stuurhut zagen de rijkspolitiemannen de rechtervleugel- tip op ongeveer tien meter afstand op ooghoogte voorbijschieten. Hoogtemeter erco Middelburg is :en onderdeel Maxis DDELBURG - In een artikel over het fcenter in Middelburg is in de PZC i woensdag de naam 'Berco' ge- imd als onderdeel van de werkmaat- appij M»xis van de Koninklijke Bij- orf Beheer (KBB). Het ging echter Berko. met een 'k' dus. Het mode- [azijn 'Berco' in Middelburg heeft s met KBB uit te staan. GOES - „De ouderen moeten zelfbe wuster worden. Van de emancipatie van ouderen is nog veel te weinig te rechtgekomen. Dat valt erg te betreu ren. Overigens is het wel wat verklaar baar. Veel ouderen hebben onder moei lijke omstandigheden in loondienst ge staan; ze moesten het nemen zoals het was, anders konden ze ophoepelen. Ze hadden niks te vertellen en die gedach te zit er nog steeds in. Heel wat oude ren zijn bang dat ze gepakt worden wanneer ze klagen of voor hun rechten opkomen. Dat verandert helaas maar erg langzaam". Ruim tien jaar lang was Goesenaar A. J. van der Graaf (77) actiefin de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (AN- BO): hoofdbestuurslid, gewestelijk voorzitter, plaatselijk voorzitter en lid van allerlei commissies, stichtingen, verenigingen en instellingen, die zich op het welzijn van de ouderen richten. Dejaarwisselingzaghij als een geschikt moment om achter de meeste werk zaamheden een punt te zetten. „Een goed bestuurder weet wanneer hij er mee uit moet scheiden. Je inbreng gaat met het stijgen van de leeftijd achteruit en je gaat opzien tegen de hoeveelheid werk. Dan is het beter dat er een jongere komt". Van der Graaf houdt alleen nog het voorzitterschap van de ANBO-afde- ling Goes aan. Afkomstig uit de Randstad belandde Van der Graaf in 1953 - de sporen van de watersnoodramp waren nog volop zichtbaar - als boekbinder in Goes. Hij zette zich onder meer in voor de grafi sche vakbond „De mensen wakker ma ken en opkomen voor hun belangen. Ik heb nog cao-onderhandelingen meege maakt over een verhoging van het uur loon met 'n halve cent Terugkijkend vind ik het gelukkig dat ik mee heb kunnen helpen aan de opbouw van een betere positie voor de werknemers", zegt Van der Graaf. Zijn pensionering-op 65-jarige leeftijd want van vervroegd uittreden was toen geen sprake - bracht metterdaad een nieuwe levensfase. „Je was gepensio neerd en je telde ineens niet meer mee. Daarom ben ik voor ouderen gaan werken". In snel tempo kreeg Van dei- Graaf in diverse geledingen van de AN- BO allerhande functies toebedeeld. Hij moest er zijn hobby in tropische vogels voor opgeven: „Mijn vrouw en ik heb ben er wel lang over gepraat, maar we hebben de vogels weggedaan en voor de ouderen gekozen" Het lidmaatschap van het hoofdbestuur was voor Van der Graaf aanvankelijk een ongewis avon tuur „Ik heb maar gewoon lagere school gehad en de rest er zelf bij moe ten leren. De eerste vergadering heb ik alleen geluisterd en aan het eind ge vraagd wat mijn taak als bestuurslid was. Ik kreeg te horen dat ik in Zeeland maar moest doen wat goed zou zijn voor de ouderen. Dat heb ik dus gepro beerd" Van der Graaf heeft de overgang van suffige bejaardenbond naar wakkere ouderenbond mee tot stand gebracht. „We werden opgeschrikt door de maat schappij. Duidelijk werd dat ook oude ren inspraak moesten krijgen. Daar aan hebben we als bond gewerkt". Hij geeft toe dat er op dat stuk van zaken nog heel wat te verbeteren is. „De maatschappij is wel wat meer gaan be seffen dat er rekening gehouden moet worden met de ouderen. Er zijn echter veel beloftes gedaan door de overheid, waarvan weinig terecht is gekomen. Er wordt nog zo'n hoop gedaan voor de ouderen óver de ouderen heen". Van der Graaf meent dat de ouderen in Zeeland trouwens meer inbreng heb ben dan in bijvoorbeeld de Randstad. Hij schrijft dat toe aan de hogere orga nisatiegraad in de provincie: ruim 50 percent van de ouderen in Zeeland is aangesloten bij een bond. Zo «u uc - BO in de provincie ruim 14.000 leden en in een veel dichter bevolkt gebied als Utrecht slechts 10.000. „We kunnen door onze grotere organisatie méér ge daan krijgen". Volgens de ANBO-activist is er voor de ouderen ('het is geen bejaarde meer maar oudere: ik zeg altijd: als bejaarde ben je afgedaan, maar als oudere ben je heel waardevol, denk bijvoorbeeld maar aan een antieke, oudere kast alle aanleiding om zo massaal mogelijk ten strijde te trekken Hij wijst op de reeks bezuinigingsmaatregelen die afkomt. „De ouderen worden daarbij extra ge pakt. Neem het moeten betalen voor medicijnen. Ouderen hebben meer me dicijnen nodig dan jongere mensen. Zij moeten het grootste deel van deze be zuiniging opbrengen", betoogt Van der Graaf. „Ik ben wel eens bang dat we terug gaan naar een nieuwe armoede: te wei nig om van te leven, te veel om van dood te gaan. Er worden dan wel extra uitkeringen aangekondigd voor men sen die het heel moeilijk hebben, maar die horen eigenlijk niet nodig te zijn. Ik vergelijk zo'n uitkering met de bede ling van vroeger. In de rij staan voor een paar klompen, een knot sajet of een brood. Ik ben banger voor die armoede dan voor kernwapens". Van P. verklaarde dal zijn hoogteme ter tijdens de vlucht niet minder dan 100 voet (ruim 30 meter) had aangege ven, maar tekende daarbij aan dat dit instrument een afwijking van 40 voet naar boven en beneden kan vertonen, welke afwijking nog versterkt wordt door luchtdrukverschillen die door de weersomstandigheden veroorzaakt worden. Over andere middelen om de hoogte te bepalen beschikt de vlieger volgens hem niet. Van P vertelde gespecialiseerd te zijn in het zo dicht mogelijk naderen van schepen zonder daarbij de veiligheid in gevaar te brengen, maar dat het op de drukke Westerschelde wel een kwestie van tussen de schepen door laveren was. Hij bleef erbij dat hij niet lager dan 25 meter had gevlogen of op enigerlei wijze gevaar zou hebben veroorzaakt. Officier van justitie mr W. van Nierop baseerde zich echter op de waarnemin gen van de opvarenden van de RP 10, waaruit volgde dat het vliegtuig onge veer 5 meter boven het water zat tijdens het passeren. Hij eiste daarvoor een boete van 150 gulden. De kantonrech ter. mr W F van Solinge. voegde daar aan toe dat Van P. zijn fout verweten kan worden, omdat hij voortdurend uit ging van de aanwijzing van zijn hoogte meter, hoewel hij wist dat daar een be hoorlijke afwijking in zat. Hij vonniste overeenkomstig de eis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7