Geen beleidsvisie b en w in begroting Aardenburg Tijdsduur blauwe zone Badhuisstraat beperkt Mogelijk toch snel voltooiing bestemmingsplan De Grein Eede PZC/streek DOOR POLITIEKE STRUBBELINGEN marktberichten Geringe groei Wissenkerke Directie Vlaanderenhal wil snuffelmarkten zelf gaan organiseren DONDERDAG 6 JANUARI 1983 AARDENBURG - De gemeente i 200.000 gulden besteden aan ka begroting voor 1983 nog niet vera het college van b. en w. nog ni prioriteiten op het vlak van kap In de raadsvergadering van dinsi ringsschema er wel zijn. Tegeli concreter ingegaan op verschen schat. De eerste begrotingswi jzig en daar wat 'franjes' weg te kni De financiële positie van de gemeente is over het algemeen redelijk. De belastin gen zullen in 1983 op hetzelfde peil blij ven. De post 'onvoorzien' is lager dan vorig jaar: bijna 90.000 gulden. Dit be drag - vorig jaar ongeveer 130.000 gul den - valt nu wat lager uit doordat de gemeente is gedwongen door gedepu teerde staten, om 50 mille apart te leg gen voor het opvangen van tegenvallers in salarismaatregelen. De gemeentelij ke salarisverordemng van Aardenburg werd namelijk afgekeurd door g.s. om dat er onder het gemeentelijke perso neel in verhouding veel hoofdcommie zen rondlopen. De verhoudingen moe ten weer worden rechtgetrokken, vin den g.s. en om tegenvallers op te van gen is de 50.000 gulden geblokkeerd. De concept-begroting - met grote ach terstand in elkaar gezet door de Aar- denburgse ambtenaren - gaat evenmin gedetailleerd in op het welzijnspro- gramma. Dat komt omdat de welzyns- commissie door de genoemde politieke strubbelingen nauwelijks uit de start blokken is gekomen. In de eerste begro tingswijziging, die samen met de con ceptbegroting wordt gepresenteerd, wil het college daar nader op ingaan. Van de ongeveer 200.000 gulden die de ge meente dit jaar heeft uit te geven aan kapitaalswerken, moeten ook nog de salarisverhogingen worden afgetrok- Aardenburg wil in 1983 - net als in voorgaande jaren - ongeveer tapitaalswerken. Welke dat moeten zijn, wordt in de ontwerp- •meld. Door de politieke moeilijkheden in de afgelopen maanden is liet toegekomen aan het aangeven van nieuwe beleidslijnen en ipitaalsinvesteringen. sdag 25 januari, als de begroting wordt besproken, zal dat investe- lijk komt de eerste begrotingswijziging aan bod. Daarin wordt idene posten die in de begroting nog tamelijk globaal zijn inge- iging zal volgens wethouder R. van de Wi jnckel ook dienen om hier lippen, zoals hij dat woensdag in een toelichting noemde. ken die voortvloeien uit het opnieuw in dienst nemen van de technisch ambte naar R. van Vooren. Die werd enkele jaren geleden ontslagen, maar moest vorig jaar na veel juridische touwtrek kerij opnieuw in dienst worden geno men. Bovendien is de financiële toekomst van de gemeente nogal schemerig daar de hoogte van de rijksbijdragen nog kunnen worden veranderd. De vergadering waarin de begroting en de eerste wijziging, gekoppeld aan een investeringsschema, aan de raad gepre senteerd zullen worden begint 25 janua ri om 19.30 uur Plan west In de begeleidingsbrief bij de concept begroting wordt ook het recreatiepro ject 'Ydewalie' aan de orde gesteld. Het plan ligt sinds eind vorig jaar ter visie bij de gemeente. Burgers kunnen tot 24 januari bezwaar indienen. Be woners van 'plan West', dat grenst aan het nieuwe recreatieterrein, hebben zich al op het stadhuis laten zien. Vol gens een ambtenaar van de gemeente is er tot op heden nog geen bezwaar schrift ingediend. Een belangrijk strijdpunt - een korte doorsteek van Ydewalie naar Plan West via een bruggetje - is intussen van de tekening gegumd. Bewoners van de wijk vrezen grote overlast als de re creanten na nachtelijk cafébezoek hun tijdelijke onderkomen weer opzoeken via Plan West. Dat is nu niet meer mo gelijk. Om het plan nog eens gedetailleerd uit de doeken te doen wordt dinsdag 18 ja nuari een voorlichtingsbijeenkomst ge houden in het dorpshuis aan de West- molenstraat in Aardenburg Deskundi gen zullen dan het plan nog eens toe lichten De bijeenkomst begint om 20 uur. De bouwgrond in het ontwerp-bestemmingsplan De Grein met op de achtergrond de boerderij van Rammelaere. NA VERPLAATSING LANDBOUWBEDRIJF AARDENBURG - Het ontwerp-bestemmingsplan 'De Grein' in Ede bij Aardenburg kan in de naaste toekomst misschien toch worden voltooid. Met landbouwer E. Rammelaere heeft de gemeente overeenstemming be reikt tot verplaatsing van zijn milieuhinderlijke be drijf. Ook gedeputeerde staten hebben het bedrijf vrij hoog op de lijst gezet van bedrijven die wegens hun overlast voor de omgeving voor gesubsidieerde sane ring in aanmerking komen. Dat heeft het Aardenburgse college van b. en w. tot optimisme gestemd. Het bestemmingsplan 'De Grein' ligt al jaren stil omdat er volgens de huidige normen niet meer gebouwd mag worden. Dat is een strop geweest voor de gemeente, die allerlei dure basisvoorzieningen namelijk niet binnen bepaalde afstand van het boerenbedrijf neergezet wor den wegens de stankoverlast. Onderhandelingen met de landbouwer hadden aanvankelijk geen succes. Nu de boerderij op de provinciale lijst is geplaatst voor milieuhinderlijke bedrijven, moet het ministerie van volksgezondheid de definitieve beslissing nemen. ..We hebben goede hoop", zei wethouder R. van de Wijnckel woensdag. „Als het rijk de geldkraan nog even openlaat, kan de zaak geregeld worden. Dan moeten we alleen nog hopen dat we de bouwgrond ook daadwerkelijk nog kun nen verkopen". De mogelijke sanering van het bedrijf is door het college bekendgemaakt in de begeleidingsbrief bij de begroting voor 1983. die in de raadsvergadering van 25 januari aan de orde wordt gesteld. Bedrijfsvolleybal in Middelburg houdt toernooien De Vlissingse Badhuisstraat, waar de invoering van een blauwe zóne maximaal een halfuur parkerenkwaad bloed onder de bewoners heeft gezet. DOOR UITSPRAAK RAAD VAN STATE MIDDELBURG - Gasthuis, 20-21.30 uur: uitzending Rawa. TERNEUZEN - Julianaziekenhuis, 20- 15-22.15 uur: uitzending radio Juliana. VLISSINGEN - Bethesda-St. Joseph- ziekenhuis, 20-21.30 uur: uitzending Ra wa. FILMVOORSTELLINGEN I BERGEN OP ZOOM - Roxy I, 20 uur: E.T., a.l.; Roxy II, 20 uur: So fine, 12 jr.; Cinem'Actueel 1,20 uur: Young doctors in love, 12 jr.; I Cinem'Actueel II, 20 uur: De boezem vriend, a.l.; Cinem'Actueel III, 20 uur: Reds, 12 jr. HULST - De Koning van Engeland, 20 I uur: Young doctors in love, a.l.; 20 uur: Rocky (III), 16 jr.; 20 uur: Hells Angels USA. 16 jr.; 20.15 uur: De hete uurtjes i van Solange, 18 jr. GOES - Grand, 20 uur: The radwarrior, I 16 jr. VLISSINGEN - Alhambra 1,20 uur: De i boezemvriend, a.l.; j Alhambra H, 20 uur: E.T., a.l. TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Stichting Etce tera, 13.30-17 uur: 'Hannah de Miranda' sieraden en tekeningen en pentekenin gen van Joep de Bekker (t/m 23/1). BRUINISSE - Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. BURGH HAAMSTEDE -10-12 en 14-17 uur: 'Rondom de bijbel', werken van Abraham Blankers (t/m 15/1). DOMBURG - Biologisch Museum, 10- 17 uur: De natuur in Zeeland. GOES - Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: recent werk van Gerard Menken (t/m 6/1). HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. HULST - Trefpunt: schilderijen van Jac. de Jonge (t/m 8/1); Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-18 uur: 'Feest der kleine formaatjes' (t/m 9/1). MIDDELBURG - Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten en exposities. Museum, 10-17 uur: litho's van Odilon Redon (t/m 6/1); St. Janstraat 41.14-17 uur: touwplastie- ken van Anneke Ruimschotel, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 10-17.30 I uur: portretten van Tie Hof (t/m 6/1); Vlissingsestraat 14, 14-19 uur: werken 1 van Ellen Flink-van Hemert. Galerie De Witte Swaen. 11-17.30 uur: werken van Serika Goth, Maurice Goth en W. Vaarzon Morel (t/m 31/1); Antiekhandel Witte. 9-18 uur: etsen van Gun ter May (t/m 2/2). TERNEUZEN - Hal Ter Schorre. 11-21 uur: werken van Ferdinand Slock (t/m I 21/1); Museum, 9.30-12 en 13-17 uur: werken van Zeeuws-Vlaamse kunstenaars (t/m 14/1). VLISSINGEN - Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur: levende reptielen, amfi- I bieèn en insekten; Zaal Bellamy 19 (Stedelijk Museum), 10-12.30 en 13.30-17 uur: werken van Hans Andringa (t/m 7/1). YERSEKE - Atelier Dam Twee, 10-18 uur: werken diverse kunstenaars - ex positie over schaal- en schelpdieren. IJZENDIJKE - Museum, 10-12 en 13.30- 17 uur: 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100- I 14444 (ook voor mllieuklachten) Zeeuwsch-VIaanderen - Alarmnummer I 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- I 15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. lel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur VLISSINGEN - De bewoners van de Badhuisstraat in Vlissingen hebben voorlopig de eerste zege behaald in hun strijd tegen de invoering van een blauwe zone, tussen de Glacisstraat en de Paul Krugerstraat. Het college van b en w van Vlissingen heeft voor dat deel een verbod ingesteld voor langer dan een half uur parkeren, tussen 8.00 en 18.00 uur. De Raad van State heeft echter een deel van het schorsingsver- zoek van de bewoners ingewilligd, zo dat het verbod voorlopig slechts geldt van 10.00 tot 17.00 uur, in afwachting van een uitspraak over het beroep, dat de bewoners hebben ingediend bij de Kroon, tegen het besluit van burge meester en wethouders van Vlissin gen. Verschillende bewoners stuurden een protestbrief, ondertekend door 85 sym pathisanten. naar het college van b en w. Daarin eisten zij dat het college het Veel belangstelling nieuwjaarsreceptie b en w Valkenisse KOUDEKERKE - Het college van b en w van Valkenisse heeft woensdagmid dag een druk bezochte nieuwjaarsre ceptie gehouden in het gemeentehuis te Koudekerke. Burgemeester S. Francke sprak de hoop uit, dat hel de gemeente goed mag gaan in het komen de jaar, ondanks alle zorgen op econo misch gebied. De burgemeester sprak er ook zijn spijt over uit. dat wethouder I. Ovaa (VVD) van openbare werken niet aanwezig kon zijn tijdens de receptie Hij verbluft namelijk in het ziekenhuis, in verband met een operatie. Burgemeester Franc ke sprak de wens uit, dat de wethouder weer spoedig thuis zou zijn en zijn werk snel zou kunnen hervatten. Hij besloot zijn korte toespraak met een heildronk op ieders gezondheid en de wens. dat het iedereen goed zou mogen gaan Er was veel belangstelling voor de re ceptie, die aanmerkelijk drukker was bezocht dan vorig jaar, toen de eerste openbare nieuwjaarsreceptie is gehou den. Welke tegenslagen het komend jaar zich ook zullen voordoen, een nieuw verenigingsgebouw voor Koude kerke komt er in ieder geval, zo beklem toonde burgemeester Francke desge vraagd. „Wij zijn intussen al weer met geheel andere zaken bezig", aldus frac tievoorzitter A Lampert van het CDA. besluit onmiddellijk zou herroepen, ol de bewoners een ontheffing zou verle nen met terugwerkende kracht opdat inmiddels door de politie uitgedeelde boetes niet meer behoefden te worden betaald De briefschrijvers stelden, dat alleen enkele winkeliers zijn ingelicht over de invoering van het verbod voor langdurig parkeren. Bovendien zouden de moeilijkheden als gevolg van dub- belparkeren. dat aanleiding was tot het verbod, worden verplaatst naar de Hobeinstraat. B en w van Vlissingen noemden de in voering van het verbod de minst ingrij pende oplossing, om de politie te kun nen laten optreden tegen lang-parkeer- ders. In 1977 is al besloten, naar aanlei ding van klachten, het parkeren in de straat te beperken tot een half uur. Dat heeft volgens b en w nooit klachten van bewoners opgeleverd, tot de politie overging tot het uitdelen van waar schuwingen en vervolgens van bekeu ringen. De verkeerscommissie heeft in mei van het vorig jaar een positief ad vies uitgebracht over het voorstel van b en w, tot invoering van een blauwe zo ne. om naleving van het kort-parkeren te kunnen afdwingen. De bewoners gingen in beroep bü de Kroon tegen het besluit en verzochten om schorsing, tot een uitspraak zou zijn gedaan. Hetschorsingsverzoek is begin Schietingen S-HEERENHOEK - In De Koren beurs te 's-Heerenhoek hield de hand boogvereniging 'VIOS' haar jaarlUkse wildschieting. op de liggende wippen. Er waren 99 schutters Uitslag eerste wip eerste hoofdvogel Jac. TraasEensgezindheidi s-Heerenhoek.twee de hoofdvogel J v d Dries (Concordia i s- Heerenhoek, eerste zij vogel J v. d. Dries (Eensgezindheid), tweede zl)vogel. C de Win ter (VIOSi s-Heerenhoek. derde zijvogel. A. Boonman (Vrije Schuttersi s-Heerenhoek. vierde zijvogel. C v d Dries (Eensgezind heid). eerste kal H v d Dries (Eensgezind heid). tweede kaL C de Winter iVIOS'. derde kal. J v Hoorn (Soranus 2i Heinkenszand. vierde kal. M Oosthoek iConcordla(. meeste kleine vogels. P Verheyke (Zorgvliet) Elle- woutsdijk. zes stuks Uitslag tweede wip eer ste hoofd vogel, C. de Jonge (Soranus 2) twee de hoofdvogel. A Clarys (ADLMi Kwaden- damme eerste zij vogel. C Traas (Eensge zindheid) tweede zijvogel. A Boonman i Vrije Schutters), derde zijvogel Ko v d Dries (VIOS) vierde zijvogel. J Rijk iConcordiai. eerste kal, C de Jonge (Soranus 2i tweede kal. W de Jonge (ADLMi, derde kal A Wit kam i Wilde Schutter), vierde kal. C Voet (Vrije Schuttersi Meeste kleine vogels P de Winter (VIOS) v(jf stuks De vliegende vogel- prijzen waren voor C. Stouthamer i Edele Handboog) Oudelande en H Westdorp (So ranus 2i oktober behandeld en twee maanden later volgde de beslissing van de voor zitter van de afdeling geschillen van be stuur van de Raad van State, om het besluit terug te brengen voor de periode van 10.00 tot 17 00 uur. De nieuwe bor den. waarop dat staat aangegeven moe ten nog worden gemaakt en geplaatst. De politie liet desgevraagd weten, geen bekeuringen uit te delen tussen 8.00 en 10.00 uur en tussen 17 00 en 18 00 uur. Een uitspraak van de Raad van State over het bezwaarschrift van de bewo ners wordt niet voor augustus ver wacht. SAS VAN GENT - Directeur R. Ver steeg van 'De Vlaanderen' in Sas van Gent is van plan op korte termijn zeil twee snuffelmarkten in zijn complex te gaan organiseren. De aanvankelijke initiatiefnemer, het organisatiebu reau Linssen uit Bergen op Zoom, trok zich deze week terug, waarna Versteeg besloot zelf de organisatie ter hand te nemen. „Het is overduidelijk gebleken dat het verenigingsleven en de parti culiere sector grote belangstelling voor de snufTelmarkten hebben. Er is zoveel animo, dat het nu maar eens een keer moet worden uitgeprobeerd". Versteeg zal dezer dagen een onder houd aanvragen met b en w van Sas van Gent over de afgifte van een vergun ning voor het houden van een snuffel- markt. HU verwacht daarover geen pro blemen: ..In de wandelgangen heb ik begrepen dat het college in principe be reid is een vergunning af te geven, uiter aard op dezelfde voorwaarden als des tijds bi] Linssen". Voor het organisatiebureau Linssen waren die voorwaarden enkele maan den geleden nog reden om de organisa tie van een aantal snuffelmarkten ib en w hadden voorlopig vergunning gege ven voor twee markten. Linssen p.ande in totaal zes) op te schorten Hij had met name bezwaar tegen de eis van het Sasse college enkele dagen -oor de snuffelmarkl een deelnemerslijst in te in MIDDELBURG - De Middelburgse Be drijfsvolleybal Vereniging (MBV) houdt, evenals vorig jaar, weer drie toernooien. De wedstrijden worden ge speeld op 12 maart voor de teams die in de tweede klas dames spelen en voor de herenteams uit de vierde en de vijfde klas, op 19 maart voor de herenteams uitkomend in de tweede en derde klas en de bovenste helft van de vierde klas en op 26 maart voor de eerste klas da mes en de herenteams uit de eerste klas en de bovenste helft van de tweede klas. De toernooien worden gehouden in sporthal 'De Kruitmolen' in Middel burg Ook zijn inschrijvingsformulieren uitgegaan naar volleybalverenigingen uit Hulst, Goes, Kapelle, Zierikzee en Dordrecht. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. Brand wasmachine na kortsluiting VLISSINGEN - De Vlissingse brand weer heeft woensdagavond omstreeks zes uur in een douchecel in een woning aan de Merwedestraat in Souburg, een brandende wasmachine geblust. Door de sterke rookontwikkeling moesten de brandweerlieden met perslucht maskers naar binnen. De brand onstond door kortsluiting in de wasmachine. De brandweer had het vuur snel geblust met koolzuursnel- blussers De douchecel liep zware rook- en roetschade op. De schade wordt ge schat op zo'n twee tot drieduizend gul den. De bewoners zijn verzekerd. dienen om concurrentievervalsing met de middenstand te voorkomen. Linssen weigerde dat echter. Daarna liepen lijmpogingen van Versteeg en zijn juri disch adviseur mr G E Vioen spaak. De directeur van 'De Vlaanderen' had deze week opnieuw een gesprek met Linssen over de organisatie van de snuf felmarkten. In goed overleg werd daar bij besloten dat Versteeg zelf de organi satie ter hand zou nemen en dat Lins sen zich zou terugtrekken. Linssen be vestigde dat woensdag telefonisch, maar weigerde verder elk commentaar Gratis Versteeg denkt de eerste snuffelmarkt in de eerste helft van februari in zijn evenementenhal te laten plaatsvinden. Hij zal daartoe alle verenigingen en in stellingen in Zeeuwsch-VIaanderen aanschrijven Voor de eerste snuffel markt krijgen die gratis ruimte voor een stand aangeboden, de evenemen tenhal biedt plaats aan ruim 150 stands. Versteeg: „De genen die voor de eerste snuffelmarkt hebben ingeschre ven krijgen voorrang. Het is echter niet uitgesloten dat de ruimte ook bij even tuele volgende markten gratis beschik baar komt Wij hebben immers het voordeel dat de evenementenhal niet behoeft te worden gehuurd. Zelf organi seren maakt het ook voor de tegenpar tij betaalbaar, terwijl eventuele detail handel makkeluker kan worden ge weerd" VEEMARKT DEN BOSCH Aanvoer totaal 6586: runderen 2563; gTaskal- veren 210; vette kalveren 44; nuchtere kalve ren 2125; geiten 26, slachtvarkens 777; slach- trunderen 1341. Prijzen: melk- en kalfkoeien 2475-3175, guiste koeien 1400-1925; kalfvaar- zen roodbont 2050-3150. zwartbont 2025-2850; klamvaarzen 1700-2125, guiste vaarzen 1600- 2050; pinken 900-1825, graskalveren 600-1325; nuchtere kalveren fok-mesterij roodbont 200- 600, zwartbont 100-430;weideschapen 90-165; lammeren 80-180; stieren (resp. Ie en 2e kw.) 8,85-9.50 7,70-8,85; vaarzen (resp. Ie en 2e kw.) 7.60-8,70 6,90-7,60, koeien (resp. Ie. 2e en 3e kw.) 7,55-8,60 6,65-7,55 6.35-6.65; worstkoeien 5,75-7,00; dikbillen extra kw. 9,60-13,70; vette kalveren (resp. Ie, 2e en 3e kw 6,95-7,10 6,80- 6,95 6.65-6,80; slachtzeugen (resp Ie. 2e pn 3e kw.) 3,15-3,30 2,85-3,00 2,40-2,85; vette scha pen 170-240, vette lammeren 150-255 Over zicht (resp aanvoer, handel en prijzen): melk en kalfkoeien groter-vlot-hoger; guiste koeien gelijk-normaal-gelijk, graskalveren kleiner-kalm-lager; vette kalveren klelner- lui-lager; nuchtere kalveren groter-kalm-ge- lijk; schapen en lammeren gelijk-vlotter-iets hoger. Ds A. Vreugdenhil (78) overleden VLISSINGEN - Op 78-jarige leeftijd Is tijdens een verblijf in Spanje overleden ds A. Vreugdenhil, emeritus predikant te Rotterdam. Ds Vreugdenhil, die in 1904 in Rotterdam werd geboren, was van 1949 tot 1952 hulpprediker van de gereformeerde kerk in Nieuwerkerk. Daarna vervulde hij een leidinggeven de functie in de bankwereld. Op 65-jan- ge leeftijd werd hij alsnog benoemd tot predikant te Vrijhoeve-'s Grevelduin- Capelle. In 1975 ging hij met emeritaat. WISSENKERKE - Het aantal inwo ners van Wissenkerke groeide in 1982 van 3.131 tot 3.149 een stijging van 18.Eind December 1982 woonden er 1.6G2 mannen en 1.547 vrouwen in hel Bevelandse dorp. Het inwonertal vermeerderde door ge boorte met 33 (14 jongens en 19 meisjes) en door vestiging met 161. Het vermin derde door overlyden eveneens met 33 (20 mannen en 13 vrouwen) en door ver trek met 143 Er werden 10 huwefijken gesloten. Er waren 4 echtscheidingen. Stichting Opbouwwerk Middelburg failliet MIDDELBURG - De Stichting Op bouwwerk Middelburg (SOM) is woensdag door de rechtbank in Mid delburg failliet verklaardDit gebeur de op eigen verzoek van het stichtings bestuur. Inmiddels is bij het Geweste lijk Arbeidsbureau (GAB) in Middel burg ontslag aangevraagd voor de drie personeelsleden. Het faillissement is volgens betrokke nen een formele kwestie. Er zU n nog ver schillende zaken af te wikkelen zoals het voldoen van oude rekeningen, het betalen van rekeningen van bedrijfs vereniging en de belastingdienst en het regelen van de huurbetalingen. Volgens de heer F. de Man. voorzitter van het inmiddels opgeheven bestuur, was een faillissementsaanvrage de gemakke lijkste wijze om de kwesties te regelen. Door de opheffing en het faillissement komen een opbouwwerker (volle tyd) een secretaresse en een werkster i deel tijd) zonder baan te zitten. Het gemeen tebestuur staat garant voor de salaris- verplichtingen die nog gelden voor de drie personeelsleden Aardappeltermijnmarkt Rotterdam, datum 5 januari 1983. Bintje 35'50 mm opw laten april 19.50, bieden april 19.00. slot april 19,00. Stemming april kalm Openstaande posities april min 2 is ge worden 239. Omzet april 13 t.w. 5x19.20, 6x19.10, 2x19.00. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Datum 5 januari 1983. BlnQe 50 mm opw laten april 21.60, novem-, ber 24.00, mei 22.00. bieden april 21.50, no vember 23 00, mei 21 60, slot april 21.60, no vember 23 90. mei 21.80. Stemming april en mei; prijshoudend, november kalm. Open staande posities: april: min 104 is geworden 2753. november 40, mei: plus 102 is geworden 650 Omzet april 261, hoogste prijs 22.00, laag ste 21 20, laatste zaken 10x21 60. mei 175, hoogste prijs 22.00, laagste 21.50, laatste zaak 1x21.80. Groentenveiling Barendrecht, 5 januari 1983. Aardappelen, bintje 22-26, eigenheimer 26-36, Irene 26-27, andijvie A 2 43-3.06. B 1.89-2.27. boerenkool 38-75, bospeen 3.70, knolselderij vanaf 10 st p bak 47-63,41-50,34-47,20 st 4-23, groene kool 50-93, witte 19-58. rode 10-75, kro ten 16-28. peterselie 18-59, prei 79-1 49, rabar ber 3 00-3 60. radijs rood 1 14-1.51, selderij 7- 52, spitskool 61-2 34, uien bonken 23-61, grof 17-36, grof rood 51. middel 9-22, middel rood 48, drieling 5-6, drieling rood 20, geschoonde 42-90, winterpeen grof25-32. middel 20-36, fijn 18-21, witlof kleinverpakking 2.70-3.20, kort 1 2.10-2 90, lang 12.00-2.40, kort2 1.70-2.70, lang 2 1 00-2.30. klasse 3 40-2.00. Marktbericht van de Centrale tuinbouwvei ling Zeeland d.d. 5 jan. '83. Veilpunt Goes. Sla glas st kl I 0,41. Andijvie kg kl I 1.20. Boerenkool kl 1 0,57. Peen kl H GT 0,16-0,20. Spitskool kl II 0,39-0,45. Spruiten onge- schoond kl I B 0,28; A 0.28-0.46. Witlof kl I A 1,90. Prei kg kl IB 0.30; A 0,45-0.52 Rode kool kg kl I B 0.05. A 0,20, kl II B 0.04. A 0,04-0,09. Savooie kool groen kg kl I 0,21-0.47 Witte kool kl IA 0,33 Kroten kg kl H ON 0,19. Was en breelcpeen kg kl II 0,07. Knolselderij met blad st. kl I 0.30-0,41. Vismijn Colijnsplaat COLIJNSPLAAT - Aanvoer vis en gar nalen en gemiddelde prijs per kilo over de week van 26 tot en met 31 december 1982 van de vismijn Colijnsplaat. export garnalen 18727 kilo 5,56, schol 188 ƒ3,23. schar 268 ƒ2,76, bot 448 ƒ0,79, kabeljauw 3426 ƒ4,93, wyting 1313 2,92, paling 2 14.16, kuit 37 3,87. steenbolk 69 2,02, scharcüjn 45 2,61, diversen 413. Totaal: 125.480.53. Nieuwjaars bijeenkomst van PvdA Zierikzee ZIERIKZEE - De Partij van de Arbeid, afdeling Zierikzee. houdt zaterdag avond voor alle leden een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst m Mondragon. Op het programma staat een optreden van de partij-cabaretgroep 'Een gaatje te ver' uit Utrecht De avond wordt mu zikaal omlijst en begint om 20.00 uur. Duiven Bond Zeeland telt 2004 leden VLISSINGEN - De Zuidnederlandse Duiven Bond, afdeling Zeeland, telde in 1982 2004 leden. Deze zyn verdeeld over de kring midden (432). kring Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen (483), kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen (542), Wal cheren (156), kring Zuid-Beveland (346) en Zierikzee (61 leden). De deelname van leden in de verschillende kringen is als volgt: kring Midden op de Frank- rijkvluchten 42.044 duiven ingekorfd, gemiddeld 97 per liefhebber. In kring Oost ingekorfd 42.624'duiven (88); kring West 64.719 duiven (119), Walcheren 22.835 duiven (146); Zierikzee 9745 dui ven (159) en Zuid-Beveland 56.899 dui ven (gemiddeld 164 per lid). 'ANIMO IS ERG GROOT'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5