Oostburgse over kritiek dorpsraden verbaasd van commissielid Inwoners Zonnemaire kunnen zich uitspreken over plan tAnm»!y 225 KIL n SCHOUDER- 7 rn .U KARBONADE /.OU KIL .0 KARBONADE 8.90 HEMA HOORZITTING OP 12 JANUARI STER Uitlaatserviceij Mulder binnenhuis DOE MEER MET MINDERG DONDERDAG 6 JANUARI 1983 PZC/ streek 'GEEN SCHADUW-GEMEENTENBESTUREN' OOSTBURG - De dorpsraden in de kernen van de gemeente Oostburg zijn er niet op uit een soort schaduwgemeentebesturen in hun eigen kernen te gaan vormen. De adviesfunctie van de dorpsra den wordt als de belangrijkste functie gezien. Er wordt dan ook verbaasd gereageerd op de uitlatingen van de heer R. Calon in de vergadering van de welzijnscommissie van dinsdagavond. Calon zei toen dat er volgens hem dorpsraden waren die over alles wilden meebeslissen en aldus een gemeentebe stuur in het klein wilden vormen. Woensdag zwakte Calon deze bewerin gen wat af. Hy zei dat hij vooral gebelgd was geweest over het verslag van het overleg tussen de welzijnscommissie en de dorpsraden op 1 december 1982. Vooral IJzendijke komt volgens Calon VOS-cursus Middelburg MIDDELBURG - In het Pand aan de Kerksteeg in Middelburg start eind ja nuari weer een VOS-cursus (Vrouwen Orienteren zich op de Samenleving). Deze bestaat uit twaalf wekelijkse bij eenkomsten. De onderwerpen worden in onderling overleg gekozen waarbij men kan denken aan zaken als werk. opvoeding, ouder worden, vrede en po litiek. Voor nadere informatie houden de VOS-werkgroepen een koffie-och- tend in het Pand, maandag 10 januari om 9.30 uur. Disco in Dauwendaele MIDDELBURG - De wijkvereniging Dauwendaele in Middelburg houdt za terdag twee disco-evenementen voor de jeugd. Zaterdagmiddag is er van 14.00 tot en met 15.30 uur een mini-disco voor jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar en zaterdagavond houdt Disco Double D de jeugd tot en met 15 jaar van half acht tot half elf bezig. Beide evenementen worden in het Ontmoe tingscentrum Dauwendaele gehouden. Burgerlijke stand MIDDELBURG Geboren: Dana, dv Ch. J. Schouw en J. W. Jacobse; Esther T. dv P. H. A. Brak man en P. J. Hoebeke; Lennard C. zv W. A. Bommeljé en J. C. Vader; Rens, zv A. J. de Gruijter en J. A. S. Mandemaker; Yolande C. dv M. J. Viergever en M. Huijsman; Oliver J. zv B. J. Gee en M. A. F. Boerman; Hendrik P. A. zv R. A. van Dijk en J. P. M. Breuker; Francois E. zv K. A. Hamelink en J. Arenthals; Sebas- in dat verslag naar voren als dorpsraad die erg veel eisen stelt. ..Dergelijke op merkingen horen niet thuis in een ver gadering met de welzijnscommissie". aldus Calon. Verschillende leden van de welzijns commissie benadrukten woensdag dat de heer Calon met de mening van de welzijnscommissie vertegenwoordigt. De commissie staat positief ten opzich te van de dorpsraden en wil het overleg graag voortzetten. De heer T. Termont. secretaris van de dorpsraad van IJzendijke, was ver baasd dat er kritiek geuit werd. Volgens hem was het volstrekt niet waar dat de dorpsraad van IJzendijke in alles wilde meebeslissen. Termont: „Wij wilden al leen maar advies geven. We streven naar medezeggenschap. Als je ziet dat we op de 800 gezinnen in IJzendijke 600 steunkaarten verkopen dan vind ik dat de dorpsraad goed functioneert". Termont vond dat het contact met de gemeentegoed verliep. Hy veronder stelde dat de kritische geluiden moge lijk het gevolg waren van de kwestie met de etagebouw in IJzendijke Ook J. van de Ameele. voorzitter van de Hoofdplaatse dorpsraad, had geen klachten over de contacten met de ge meente. Het gevaar van een schaduw- gemeenteraad achtte hij niet aanwe zig. „De gemeenteraad neemt uiteinde lijk de beslissingen. De raadsleden moeten zich gewoon niet laten bedrei gen", zei Van de Ameele. Jeugdsoos van start in Vlissingen VLISSINGEN - Het buurthuis 'Het Buut' begint vrijdag een nieuwe jeugd soos 'Young People'. Het is de bedoe ling dat elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur de soos wordt gehouden voor jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. De avonden zullen voornamelijk ge vuld worden met disco. In Breskens werd de trage beantwoor ding van brieven door de gemeente soms als problematisch ervaren. Voor zitter P Kesteloo zou het een goed idee van de gemeente vinden als er algeme ne richtlijnen voor de dorpsraden wer den opgesteld. Ook in Nieuw vliet werden alleen posi tieve geluiden over de verhouding met de gemeente gehoord. Voorzitter I. de Hullu. tevens D en T-raadslid, was het wel met Calon eens dat er zeker in het verleden dorpsraden waren geweest die teveel bevoegdheden naar zich toe wil den trekken. CDA-raadslid Calon benadrukte woensdag dat hij het een goede zaak vond als dorpsraden actief waren. Van een bedreiging voor de gemeenteraad was volgens hem geen sprake. Hij voeg de daaraan toe dat de dorpsraden er wel begrip voor moesten opbrengen als hun adviezen niet door de gemeenteraad werden gehonoreerd. „Ik geloof zeker dat er veel positiefs uit de dorpsraden komt. Aan de andere kant lijkt het soms wel zo dat we als gemeente weer uit elkaar groeien door de activiteit van de dorpsraden. Er ontstaat dan weer een zekere rivaliteit tussen de kernen", aldus Calon. Nieuwjaars - bijeenkomst PvdA in Middelburg MIDDELBURG - Dc afdeling Middel burg van de PvdA houdt vrijdag 7 ja nuari een nieuwjaarsbijeenkomst in dc 'straat' van het gebouw van de Ste delijke Scholengemeenschap (ingang Gerrit van der Veenslraat). Deze be gint om 20 uur. Bezoekers ontvangen koffie en cake. er is een loterij en er worden diverse artikelen geveild. Ver der is er muziek van de lerarenband van de school en een optreden van het socialistisch koor uit Vlissingen. Ouderen in Vlissingen houden nieuwjaarsbal VLISSINGEN - De stichting 'Welzyn voor Ouderen' houdt vandaag (donder dag) een nieuwjaarsbal m het 'Schelde- kwartier' in Vlissingen. Aan het bal werken vier Vlisslngse volksdansgroe pen mee. Het bal begint om 14.00 uur. Bijbelavond in Oost-Souburg OOST - SOUBURG - In het Rode- Kruisgebouw in Oost-Souburg wodt vrijdag 7 januari de eerste van een vier tal bijbelavonden gehouden. De heer J. de Jager uit Heerde houdt deze serie lezingen onder het thema 'Christen zijn hier en nu' naar aanleiding van het boek Filippenzen. Vrijdag wordt be handeld wat Christus voor een Chnsten behoort te zijn als inhoud. Aanvang 20.00 uur. ZONNEMAIRE - De bevolking van Zonnemaire krijgt woensdagavond 12 januari uitgebreid de gelegenheid tot inspraak in het project integrale dorpsplannen van het kleine-kernen-experiment Schouwen-Duiveland. De inwoners kunnen vooral hun mening geven over het dorpsplan voor hun eigen dorp, waarvoor de plaatselijke werkgroep in samenwerking met Stad en Landschap inmid dels de grondslagen heeft aangegeven in een zogenaamde 'probleemanalyse'. Dezelfde gang van zaken wordt, zoals keren en het strandje aan de Grevelin- Verder wordt vastgesteld dat Zonne- gemeld, gevolgd in de dorpen Noord- welle en Serooskerke, waar volgende week eveneens hoorzittingen over de integrale dorpsplannen gehouden zul- Uan. zv A. den Herder en S. Louwerse; ™en Mike, zv Th. A. Carol en O. Aukes; Ste- phan, zv G. C. Prins en J. S. M. Kort hals; Catharina T. dv L. Leeuwesteijn en A. J. M. Schrijver; Chantal, dv J. Hoefkens en L. de Berg; Bart, zv C. R. M. Gabrièlse en S. van Splunder; Jacobus J. L. zv P. C. Mesu en T. M. J. Schot; Wendy T. O.dvM. J. A. Poortvliet en D. woensdag vanaf 20.00 uur in het dorps huis aan de I. M. van de Bijlstraat. De bijeenkomst wordt gepresenteerd on der het motto 'Zonnemaire laat van je horen'. Alvorens het woord te luister te leggen bij de bewoners wil de werkgroep in de P. Pirson; Antheuniü B. zv A. Poppe en h,°°£?";ln<: -n0? de "odl«e mfotmaöe C. M. BesuUen; JeUe, zv G. J. van Veld- 2ver het Bev?n- Behoudens voor Besuijen; huizen en C. G. A. Staat; Bart, zv B. J. Vlaming en P. M. Rottier; Ilona, dv J. J. de Moor en A. H. Boyenk; Mustafa, zv I. Kömesogüt en U Kömesigüt; Dewy, dv F. L. D. van der Schoor en E. Nazareth; Marleen A. dv Th. K. de Bruyn en H. G. Locht; Johnny, zv P. T. A. Bischops en B. Huisman; Leuntje A. dv J. de Kraker en A. N, de Landmeter; Patricia M. T. dv B. G. J. C. Daalhuizen en E. J. Hubregt- se; Jacob P. zv R. P. de Rooy en E. N. W. Boogaard; Hakan, zv R. Cimen en E. Aydin: Johannes, zv S. de Korte en L. Westerbeke; Johannes F. W. M. zv J. M. M. G. van Dijk en H. D. M. Meulendijks; Anneloes, dv P. H. Martin en W. P. Job- se; Carsten, zv J. M. Feleus en E. L. S. Nobel; Roosje L. dv A. Drygers en C. Zonnemaire. Serooskerke en Noordwel- le zijn er zoals bekend ook dorpsplan nen in de maak voor Siijansland en An na-Jacobapolder. De plannen moeten tesamen een intergemeentelijk dorpen plan gaan opleveren, waarmee de ge meentebesturen zich sterk kunnen ma ken voor het opheffen van knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting, het verkeer, politie, school- en winkel voorzieningen. De werkgroepen signaleren in de pro bleemanalyses vooral zaken die verbe terd zouden kunnen worden. En uit de probleemanalyse Zonnemaire blijkt dat de knelpunten in dit dorp vooral te maken hebben met de woningbouw, de kwaliteit van de woningen, de scholen, gen. Het 'doorlichten' van Zonnemaire heeft onder meer aangetoond dat er sinds 1976 nauwelijks meer gebouwd is in het dorp en dat het aantal tweede woningen erg groot is. Er is sprake van een 'omvangrijke recreatieve bewo ning, voornamelijk geconcentreerd in het oudste dorpsgedeelte, die afbreuk doet aan de leefbaarheid'. In de analy se wordt hieraan echter toegevoegd, dat een aantal tweede woningen nau welijks geschikt is voor permanente bewoning. En sinds 1975 is een ge- bruiksverordening van kracht om de toename van tweede woningen tegen te gaan. maire geen mogelijkheden voor sociale woningbouw bezit; 34 procent van de totale permanente woningvoorraad van 268 woningen is van matige of slechte kwaliteit. Het merendeel daar van is particulier eigendom. Het aantal aanvragen voor een woning in Zonne maire is gering, maar inzicht in de werkelijke behoefte ontbreekt. Het aantal leerlingen op de drie scholen loopt terug: de scholen verkeren in de 'gevarenzone'. Ook het winkelbestand krimpt in. Als algemene indruk komt naar voren dat Zonnemaire beschikt over een aan tal sociaal-culturele voorzieningen, die voorzien in een behoefte en veelvuldig worden gebruikt. Het verenigingsleven is omvangrijk en zeer verscheiden van karakter. En voor sport en spel be schikt het dorp over kwalitatief goede voorzieningen. Strandje De inwoners van Zonnemaire maakten tot voor kort gebruik van een zand- strandje aan de Grevelingen, vlak bij de werkhaven. Maar door maatregelen van Staatsbosbeheer is dit strandje niet meer bereikbaar. Bij het opstellen van de probleemanalyse is gebleken dat voor de huidige situatie weinig waardering bestaat. Want het strandje moet voor de bewoners behouden en bereikbaar blijven, zo wordt aange voerd. Walcherse duivenliefhebbers exposeerden MIDDELBURG - De tentoonstellings commissie van de postduivenvereni ging 'De Telegraaf in Middelburg en 'De Scheldevliegers' in Vlissingen hiel den een tentoonstelling in de boven zaal van sporthal 'Baskensburg' te Vlissingen. waaraan alle Walcherse za terdagvliegers konden deelnemen. Er werden 336 duiven ingezonden, ver deeld over acht klassen. Keurmeesters waren J. van Agtmaal uit Dinteloord en J. P. Roosendaal uit Halsteren. Zij kozen als mooiste doffer een duif van P. Pijnen uit Middelburg en als mooiste duivm een zevenjarige duif van A. Ste- ketee uit Oost-Souburg. De heer Pijnen was verder zeer succesvol bij de jarige duivinnen met een eerste, vierde en vijf de plaats. Ook de heer L. Lievense was succesvol met tweemaal een eerste plaats bij de jonge doffers en late jonge doffers. De uitslagen: oude doffers 1 P. Pijnen. 2 D Hoogesteger. 3 B. Lens. 4 M. Engels, 5 Kc Sturm, jarige doffers: 1 J. van Burgh, 2 B Koole, 3 J. Matthijsse. 4 M. Poortvliet. 5 M Engels. Jonge doffers: 1 L. Lievense. 2 M. Poortvliet. 3 M. Engels, 4 J. Daane, 5 F Al- bers Late jonge doffers: 1 L. Lievense, 2 W Daane Zn., 3 C. Hoek Zn., 4 B. Lens. Oude duivinnen: 1 A Steketee. 2 C. Hoek Zn. 3 L Lievense. 4 M. Poortvliet. 5 J. Matthijsse Ja rige duivinnen 1 P. Pijnen, 2 K. Meerman, 3 B Koole, 4 P. Pijnen, 5 P. Pijnen. Jonge dui vinnen 1 Comb. Baan/Beekman, 2 L de Nooijer. 3 A. Steketee, 4 P Alebregtse, 5 M Poortvliet. Late jonge duivinnen: 1C Hoek Zn 2 P. Geys. 3 W. Daane jr. Middelburgse bedrijfsvolleybal MIDDELBURG - Voor de competitie van het Middelburgse bedrijfsvolley bal zijn de volgende wedstrijden ge speeld: heren le klas: ZPM-Blauw Wit 12-1, Youngh Boys-Gemeente Middelburg 1 3-1, Delta Bouw 1-Provincie 13-0, Total 1-Hoechst 10-3, 2e klas: VPS 1-Maco 1 0-2, RWS-Middelburg Zuid 0-2, Astrow-PGV 10-3,3e klas: VC Leyn- se-LW 1-3, SV Duo-Dauwendaele l-2,Pedac- Premier Middelburg 0-3; 4e klas: Wellinge n- Blauw Wit n 3-0, 't Zand n-Maco n 2-1, Jong Ambon-Delta Dienst 2-2; 5e klas: Wellinge m-Provincie n 1-2, Tamse-Total n 2-1, Oost- kapelle H-Delta Bouw n 3-0. Dames le klas: Middelburg Zuid-Jong Am- bon 12-1, Serooskerke I -PZEM 0-3, Waayen- burgh-Zonneveld 0-3, Provincie-BuromatI 3- 0; 2e klas: LW-Dauwendaele 0-3, Wellinge- MPSO 3-1Jong Ambon n - Buromat n 3-1, 't Zand n-GZ 0-3. Het wedstrijdprogramma voor dinsdag avond is, 19.00 uur 't Zand I-Paradijs. WBVM- Ruyterschool, PZC-Smash Streekschool, Dauwendaele-Mask I, GZ-Pedac, Schelde- mond-'t Zand I; 20.00 uur: Amor I-MPSO. Mask II-VPS H, Gemeente Middelburg n- Hoechst II, Maco II-Amor n. Serooskerke II- SV Duo, Buromat I-Astrow; 21.00 uur: Mam- moeters-PGV II, Blauw Wit I-Wellinge I, Se rooskerke n-Waayenburgh, Maco I-Seroos- kerke I, Dauwendaele-'t Zand n, Jong Am- bon I-Provincie; 22.00 uur: Oostkapelle I-To- tal n, Provincie röPM, Brandweer-Klaren- beek, PGV I-VPS I, MPSO-LVV, PZEM-Mid- delburg Zuid. Weduwen en weduwnaars in Middelburg bijeen MIDDELBURG - Dinsdag 18 januari om half acht 's avonds houdt de groep voor weduwen en weduwnaars in Zee land. In samenwerking met Fiom-Zee- land in Middelburg een discussie avond over "een meuwe vriendschap en dan?" De heer W. Goedman houdt de inleiding en daarna is er gele genheid om over dit onderwerp te pra ten. Ook weduwen en weduwnaars die niet bij de groep zijn aangesloten zijn welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het gebouw van Jeugd en Gezin aan de Londensekaai 39 te Mid delburg. Het Buut Vlissingen houdt fotowedstrijd VLISSINGEN - Het buurthuis 'Het Buut' in Vlissingen houdt in verband met het 15-jarig bestaan een fotowed strijd. Iedereen kan hieraan deelne men. De prijsuitreiking wordt gehou den in de week van 22 tot 29 januari. Commissies praten over aanleg van sportvelden in Zierikzee ZIERIKZEE - De ZferiRzeese commis- j sies publieke werken en sport gaan zich afzonderlijk beraden over het plan voor de aanleg van een sportvel dencomplex aan de Lange Blokweg. De commissie publieke werken vergadert op 12 januari vanaf 19.30 uur. Aan de orde komt het beschikbaar stellen van een krediet van ruim 1,6 miljoen voor uitvoering van de eerste fase van het plan. De commissie sport buigt zich over de sportveldenaanleg in een ver gadering op 17 januari, aanvang 16.30 uur. De commissies komen bijeen in het stadhuis. Publieke werken bespreekt in de ko mende vergadering verder een verzoek van het college een aanvullende krediet van 10.750 gulden beschikbaar te stel len voor het slopen van de voormalige school aan de Nieuwe Boogerdstraat. Ook behandelt deze commissie nog het proefproject 'regionale samenwerking bij uitvoering van gemeentelijke mi- lieutaken', alsmede de uitkomsten van de bewonersenquête gehouden door de actiegroep Havenkwartier Postkantoorhouder Wemeldinge benoemd WEMELDINGE-Met ingang van 17 ja- j nuari wordt J. van den Oever uit Zeven- i bergen kantoorhouder van het post- j kantoor in Wemeldinge. Hij is nu plaatsvervangend kantoor houder in Roosendaal. Van den Oever volgt J. van Es op die enkele maanden geleden naar Goes is overgeplaatst. Kamphuis; Wilhelmlna. dv J. H. Kop- ^SSSSSSSS pejan en C. J. E. Krijger; Sharvan, zv D. Bisoen en S. Mangroe; Gerrit J. zv K. Polinderen N Wisse; Maria J. dv J. V. T. Janssen en J. J. B. Bal; Ruben J. zv J. H. Krijger en L. W. van Zanten; Johanna J. dv D. Goedhart en J. M. van Eenen- naam; Jeroen H. zv J. G. T. van den Akker en J. A. W. van Putten; Johannes W. zv J. D. Koole en M. Moniharapon; Jorden J. zv L. J. de Lange en E. H. van der Valk. Ondertrouwd: M. Michielsen, 28 jr. en D. Sinke, 22 jr F. J. S. M. van Kuppe- velt, 28 jr. en K. W. Bras, 23 jr.; J. A. Geervliet. 21 jr. en M. C. Lobbezoo, 21 jr.; M. McGovem. 32 jr en J A. Sander- se, 29 jr.; G. H. M. Emest, 28 jr. en D. J. Jansens, 23 jr.; J. H. P. Springer, 36 jr. en L. J. de Man, 27 jr. Getrouwd: J. H. P. Springer, 36 jr. en L. J. de Man, 27 jr.; B. Vleeshouwer, 25 jr. en W. A Romp. 23jr.; H. Huiszoon, 37jr. en E. S. Zecherle, 28 jr.; J. J. Riekwel, 22 jr. en M. C. Barentsen, 19 jr.; E. A. R. B. Casetta, 26 jr. en E. W. van de Putte. 22 jr.; F. C. L. M. Eppings, 27 jr. en M. Jong- koen, 32 jr.; J. de Steur. 69 jr. en J W. Post, 47 jr.; M. J Vroonland. 39 jr. en L. van der Graaf, 33 jr.; Th. A. Rommens, 22 jr. en D. L. Groenleer, 21 jr.; H. A. Corbijn. 20 jr. en L. W. de Voogd, 20 jr.; H. Verheul, 23 jr. en C. J. Kole, 24 jr.; een huisarts, de bereikbaarheid van Zierikzee, het doorgaande verkeer, par- 'Snertpuzzelwandeltocht' 't Zand in Middelburg MIDDELBURG - De wandelsportver eniging 't Zand in Middelburg houdt za terdag 8 januari de jaarlijkse puzzel wandeltocht. De afstand bedraagt on geveer 5 kilometer en de tocht voert' door een deel van de historische bin nenstad. Het startbureau is gevestigd aan de Baarsjesstraat in het wijkge- bouw De Vergulde Baars en men kan tussen 14 en 14.30 uur beginnen Na afloop ontvangt iedere deelnemer een speciale herinnering en een kop erwten soep Onder de goede oplossingen wordt een extra prys verloot. SKW Vlissingen start cursussen VLISSINGEN - De Stichting Sociaal Kultureel Werk Vlissingen begint bin nenkort in het Woltershuis met een aantal cursussen. De cursus 'Doe het M zelfmaandagavond van 19.30, behan- van den Heuvel. 22 jr. en W. J. Cevaal, 20 delt allerlei zaken die in en om het huis J. J. Schiettekatte, 23 jr. en I. Du bois, 22 jr. voorkomen. Woensdag wordt een 'cur sus batikken' gegeven. De cursus 'Zelf Overleden: C. D. Waardenburg, 78 jr. ev kleding maken' is iedere dinsdag van 13.45 tot 15.15. uur of donderdag op de zelfde tijd. Tevens gaat binnenkort de toneelclub van start, iedere maandag- D. J. Schoonen; J. C. van den Dorpel, 76 jr. ev P. C. Houweling; S. Zwemer, 95 jr. wv H. Vreeke: M. A. van Tuil, 83 jr ev A. P. Floresse; J. Liplijn. 84 jr. ev P. van avond vanaf 20.00 uur. Dijk; J C Willemse.76jr.evA.Wouters; W Koffer, 89 jrwvD Kole; J. de Jonge, 55 jr. ev J. de Looff; J. P. C. Hackenberg, 76 jr. ev J. Nederhand; P. Soetemeijer. 84 jr. ev T de Ridder; J. C. van Haneg- hem, 63 jr. ev N. de Visser; W J. Hament. 81 jr. evJ v.d. Wetering; H. Hoebeke, 87 jr.wvL.Dingemanse;F.I Rieteco,54jr. ev J. C. v.d. Luijster; L. Kramer, 72 jr. ev E. v.d. Linde; E. P van den Broek, 79 jr. ev L M Hannck; J Moens, 91 jr. wv M. de Pagter; E, J. Polak, 67 jr. ev E Water man; P Marteijn, 84 jr wv A. Merzie; P. A. Segeler, 90 jr. wv W. C. van Boven. WESTKAPELLE Geboren: Jakoba H. Pouwelse; Gelma J. Rewijk; Annelien M. de Witte; Kim van Vaardegem; Martha W. Douma; Komelia P. Eggebeen; Andnes A. Lous. Ondertrouwd: P. van der Welle en S. J. K. Cysouw 'Getrouwd: S. A. B. van Caam en E. Lie vense; C. P. Groenleer en P. J. Wester beke. Overleden: K. de Pagter. Grandioos assortiment uitlaten uitsluitend originele uitlaten snelle en vakkundige montage - voordelig1 jaar garantie Middelburg, Grenadierweg 7a, 01180 28355 Wij testen gratis uw uitlaatsysteem. Ook zaterdaq open (van9-12iuir) 1 M rtnnriorclaa t/m zareraag a.s. \m^ gordijnen - tapijten e 21-23 leleloon (01180) 140 77 Begin 1983 goed. Ga dansen bij 'Giselle' in de Kruitmolen. Elke dinsdag en donder dag jazzballet en woensdags klassiek bal let. Voor iedereen, van beginner tot gevorder de. Schrijf nu in voor de nieuwe cursus. Bel voor vrijblijvende informatie naar Puck Bijl Tel. 01112-1296. GEMEENTE VEERE VLISSINGEN: In de Aldimarkt - Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur, di. t/m vrij. 9-18 uur, za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uur. Bekendmaking De burgemeester van Veere maakt bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 22 december 1982 heeft verklaard, dat voor een gebied ten oosten van de Molenweg te Serooskerke een bestem mingsplan wordt voorbereid. Tevens is bepaald, dat het binnen dit gebied ver boden is zonder of in afwijking van een aanlegver- gunning van burgemeester en wethouders de vol gende werken, geen bouwwerken zynde, en werk zaamheden uit te voeren: a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen. b. afgraven, ophogen of dempen; c. het aanbrengen van funderingen of betonvloe- ren. Het besluit ligt voor een ieder ter gemeentesecre tarie, Kerkstraat 7 te Veere, ter inzage. Veere, 3 januari 1983. De burgemeester voornoemd, G W. van Montfrans-Hartman De volgende week verschijnt weer de speciale jeugd/kinderkrant van de PZC Speciaal gemaakt voor de feugdlkin- deren met nieuws, informatie, strip, puxxet, sport creatief, brie ven van kinderen en echte kleine advertenties. Een echte krmt in *t klein. GEMAAKT VOOR KINDEREN VAN 10 TOT 14 JAAR Apart in de krant. Op mini formaat Zó uit de krant te pakken HEMA BROOD-WEEK Tarwe of wit hoogrond e n knip 1,95 NÜj 80 NU 2VOOR Aanbiedingen geldig t/m 8 januan. Appelvlaai Uit eigen banketbakkerij. 7,50 NUj

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4