Inwoners Zonnemaire kunnen zich uitspreken over plan Zierikzeese directeur Van der Post weg bij PTT KILO karbonade 7.50 KILO WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWEN HOORZITTING OP 12 JANUARI Openbare hekendmaking Blom en Romijn werden duivenkampioen bij De Gevleugelde Vrienden Tekenaar van gemeentewerken Goes jubileerde r|b_ karbonade lüllGR. ham DONDERDAG 6 JANUARI 1983 PZC/ streek ZONNEMAIRE - De bevolking van Zonnemaire krijgt woensdagavond 12 januari uitgebreid de gelegenheid tot inspraak in het project integrale dorpsplannen van het kleine-kernen-experiment Schou wen-Dui veland. De inwoners kunnen vooral hun mening geven over het dorpsplan voor hun eigen dorp, waarvoor de plaatselijke werkgroep in samenwerking met Stad en Landschap inmid dels de grondslagen heeft aangegeven in een zogenaamde 'probleemanalyse'. Dezelfde gang van zaken wordt, zoals gemeld, gevolgd in de dorpen Noord- welle en Serooskerke, waar volgende week eveneens hoorzittingen over de integrale dorpsplannen gehouden zul len worden. De werkgroep dorpsplan Zonnemaire houdt de hoorzitting woensdag vanaf 20.00 uur in het dorps huis aan de I. M. van de Bijlstraat. De bijeenkomst wordt gepresenteerd on der het motto 'Zonnemaire laat van je horen'. op het gebied van de volkshuisvesting, het verkeer, politie, school- en winkel voorzieningen. De werkgroepen signaleren in de pro bleemanalyses vooral zaken die verbe terd zouden kunnen worden. En uit de probleemanalyse Zonnemaire blijkt dat de knelpunten in dit dorp vooral te maken hebben met de woningbouw, de kwaliteit van de woningen, de scholen, het ontbreken van een spreekuur van een huisarts, de bereikbaarheid van Zierikzee. het doorgaande verkeer, par keren en het strandje aan de Grevelm- gen. Alvorens het woord te luister te leggen bij de bewoners wil de werkgroep in de hoorzitting nog de nodige informatie over het project geven. Behoudens voor TwppAp wn tl in op tl Zonnemaire, Serooskerke en Noordwei- rvccwc rvuuiugvn le zijn er zoals bekend ook dorpsplan- Het 'doorlichten' van Zonnemaire nenindemaakvoorSiijanslandenAn- na-Jacobapolder. De plannen moeten' tesamen een intergemeentelijk dorpen- InWOnPrf^l ThnlPIl plan gaan opleveren, waarmee de ge- A C1 a A 1IV1CI1 a knelpunten groeide met 127 ken voor het opheffen van k Miel Cools treedt op in Oud- Vossemeer OUD-VOSSEMEER - De Belgische liedjeszanger Miel Cools treedt zater dag 22 januari op in 'De Vossenkuil' in Oud-Vossemeer. Het programma van Cools heet 'Tot het licht uitgaat'. Dit programma ging eind 1981 in première en kreeg enthousiaste kritieken in de pers. Cools schenkt daarin onder meer aandacht aan de kleine, maar vooral belangrijke dingen in het leven waar bij de ernst het zwaarst weegt. De Vlaamse troubadour eindigt overigens met het nummer 'Houden van', als te ken dat er nog hoop is. Miel Cools is zeer regelmatig in Neder land, en vooral de zuidelijke provincies, te zien. Volgens hem zelf zoekt hij een. compromis tussen het feit dat een Ne derlander graag wat denkwerk pro beert te verrichten, terwijl een Belg lie ver diirect in het hart wordt geraakt. Het optreden in 'De Vossenkuil' begint om 20.00 uur. Extra kerkdienst in Sint-Annaland SINT-ANNALAND - Vandaag (donder dag) zal er vanaf 19.30 uur een extra kerkdienst worden gehouden in de Kerk van de Gereformeerde Gemeente van Sint-Annaland. Voorganger is ds. J. Koster uit Klaaswaal. Commissies praten over aanleg van sportvelden in Zierikzee ZIERIKZEE - De Zierikzeese commis sies publieke werken en sport gaan zich afzonderlijk beraden over het plan voor de aanleg van een sportvel dencomplex aan de Lange Blokweg. De commissie publieke werken vergadert op 12 januari vanaf 19.30 uur. Aan de orde komt het beschikbaar stellen van een krediet van ruim 1,6 miljoen voor uitvoering van de eerste fase van het plan. De commissie sport buigt zich* over de sportveldenaanleg in een ver gadering op 17 januari, aanvang 16.30 uur. De commissies komen bijeen in het stadhuis. Publieke werken bespreekt in de ko mende vergadering verder een verzoek van het college een aanvullende krediet van 10.750 gulden beschikbaar te stel len voor het slopen van de voormalige school aan de Nieuwe Boogerdstraat. Ook behandelt deze commissie nog het proefproject 'regionale samenwerking bij uitvoering van gemeentelijke mi lieutaken'. alsmede de uitkomsten van de bewonersenquéte gehouden door de actiegroep Havenkwartier. Toepassing artikel 19 van de wet op de ruimtelijke orde ning. Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend, dat met ingang van 7 januari 1983 gedurende veertien dagen voor een ieder op de afdeling admini stratieve, juridische en financiële za ken. kamer 114. stadskantoor, Oostwal 31 te Goes, ter inzage zijn gelegd de na volgende bouwplannen: a. het door het bestuur van de vereni ging tot het verstrekken van voort gezet onderwijs op gereformeerde grondslag te Goes ingediende plan mom het door Volker Stevin Ont wikkelingsmaatschappij gebouwde kantoorpand in Klein Frankrijk in gebruik te nemen als school voor Mavo/Havo; b. het door bouwbedrijf C. J. Rijk B.V. te Goes ingediende bouwplan voor de bouw van 4 premie A-koopwonin gen op een perceel aan de Bertius- straat te Wolphaartsdljk. Gedurende bovenvermelde termijn be staat voor een leder de mogelijkheid be zwaren tegen vermelde bouwplannen bij hun college in te dienen. Goes. 6 januari 1983. Burgemeester en wethouders van Goes. De burgemeester, mr. W. Blanken. De secretaris. t— J. A. Hoste. heeft onder meer aangetoond dat er sinds 1976 nauwelijks meer gebouwd is in het dorp en dat het aantal tweede woningen erg groot is. Er is sprake van een 'omvangrijke recreatieve bewo ning, voornamelijk geconcentreerd in OEFENDUEL JOOFDPLAAT - HEINKENSZAND 0-1 Zonder Henk Ottens (geblesseerd) en Jacky Jacobs (operatief geholpen aan een beenvliesontsteking, opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Temeu- zen) stelde Hoofdplaat teleur tegen het in de afdeling uitkomende Heinkens- zand: 0-1. Hoofdplaat was weliswaar voortdurend in de meerderheid, trof via Stanny Soulimans (2x) en Herbert Ver- sluijs tot driemaal toe ook het hout werk, maar was niet écht goed op dreef. Tien minuten voor tijd werd de thuis club zelfs op achterstand gezet door een schikt het dorp over kwalitatief goede het oudste dorpsgedeelte, die albrcuk doet aan de leefbaarheid'. In de analy se wordt hieraan echter toegevoegd, dat een aantal tweede woningen nau welijks geschikt is voor permanente bewoning. En sinds 1975 is een ge- bruiksverordening van kracht om de toename van tweede woningen tegen te gaan. Verder wordt vastgesteld dat Zonne maire geen mogelijkheden voor sociale woningbouw bezit; 34 procent van de totale permanente woningvoorraad van 268 woningen is van matige of slechte kwaliteit. Het merendeel daar van is particulier eigendom. Het aantal aanvragen voor een woning in Zonne maire is gering, maar inzicht in de werkelijke behoefte ontbreekt. Het aantal leerlingen op de drie scholen loopt terug: de scholen verkeren in de 'gevarenzone'. Ook het winkelbestand krimpt in. Als algemene indruk komt naar voren dat Zonnemaire beschikt over een aan tal sociaal-culturele voorzieningen, die voorzien in een behoefte en veelvuldig worden gebruikt. Het verenigingsleven is omvangrijk en zeer verscheiden van karakter. En voor sport en spel be- Tom Yates in Westpoort Goes GOES - De Engelsman Tom Yates treedt zondag 9 januari op in folkclub 'De Westpoort' in Goes Het optreden begint om 16.30 uur. Het gaat om een avondvullend programma. Yates heeft al verschillende elpees op zijn naam staan. Hij componeerde al in de jaren zestig zijn eigen folknummers. De En gelsman werkte samen met onder meer Duncan Browne en Paul Simon. Zijn muziek valt te omschrijven als harmo nisch en uitgebalanceerd. Yates be speelt de gitaar. DUIVENRUBRIEK Schieting THOLEN - In het afgelopen jaar groei de de bevolking van de stad Tholen met 127 personen. Daarmee kwam het inwo nertal op 19.085 (9.512 mannen en 9.573 vrouwen). Het aantal inwoners groeide vooral door de geboorte van 302 kinderen! 152 jongens en 150 meisjes). Het aantal sterfgevallen was 188 (104 mannen en 84 vrouwen). Er kwamen 625 mensen van elders, maar daar staat tegenover dat 612 inwoners uit het stadje vertrokken. Er rijn 116 huwelijken gesloten en er waren 28 echtscheidingen. doelpunt van Bart Peters. i'oorriemngen. Strandje De inwoners van Zonnemaire maakten tot voor kort gebruik van een zand- Postkantoorhouder Wpmpldinop hpnnpm/f strandJe aan de Grevelingen, vlak bij de rr UUHUUUIU werkhaven. Maar door maatregelen van Staatsbosbeheer is dit strandje niet meer bereikbaar. Bij het opstellen van de probleemanalyse is gebleken dat voor de huidige situatie weinig waardering bestaat. Want het strandje moet voor de bewoners behouden en bereikbaar blijven, zo wordt aange voerd. WEMELDINGE - Met ingang van 17 ja nuari wordt J. van den Oever uit Zeven bergen kantoorhouder van het post kantoor in Wemeldinge. Hij is nu plaatsvervangend kantoor houder in Roosendaal. Van den Oever volgt J. van Es op die enkele maanden geleden naar is overgeplaatst. OVEZANDE - In 'Bar R2' te Ovezande hield de handboogvereniging 'Spes No stra' een schieting op de liggende wip pen. Er waren 61 schutters. Uilslag eerste wip. eerste hoofdvogel, G. v Garsel. tweede hoofdvogel. C. de Winter, bei den (Soranus 2) Hemkenszand; eerste zijvo gel. A. Geense (Zorgvliet! Ellewoutsdijk. tweede zijvogel W v Loon (Roosendaal); der de zijvogel. P Boonman (Willem Teil) Ove zande. deze nam ook de vierde zijvogel voor zijn rekening; eerste kal. H. Moison (Eensge zindheid) 's-Heerenhoek. tweede kal F. v. Steenbergen (Willem Telli. Meeste kleine vo gels, N Schouwenaar (Juliana) Oudelande, vijf stuks. De vliegende vogelprijzen waren voor. P Vette (Concordiai 's-Heerenhoek, en W de Jonge (ADLM)Kwadendamme. Uitslag tweede wip eerste hoofdvogel. W. v. Loon (Roosendaal); tweede hoofdvogel. G v Gar sel (Soranus 2): eerste zijvogel. A. v d Bulck (Eensgezindheid); eerste bovenkal. M. Koens; tweede bovenkal. H. Koens beiden (Spes Nostra) Ovezande, eerste onderkal. C. de Winter (Soranus 2); tweede onderkal, H. Westdorp (Soranus 2). eerste klep. P. Boon man (Willem Teil); tweede klep. G. v. Garsel (Soranus 2); derde klep. S. de Jonge (ADLM) Kwadendamme. Schoolraad van Zierikzee vergadert ZIERIKZEE - De schoolraad Zierikzee houdt maandag 10 januari een vergade ring in het stadhuis. De agenda ver meldt onder meer bespreking voort gang van de bouw van de nieuwe open bare school in Malta, en van de ver bouwplannen van de voormalige christelijke school in de Raamstraat. De vergadering begint om 20.00 uur. ZIERIKZEE - De Zierikzeese postdi recteur H. M. van der Post (60) is met ingang van het nieuwe jaar met pen sioen gegaan na een diensttijd van bij na 43 jaar. Hij begon zijn loopbaan in 1940 op 17-jarige leeftijd bij de loket- dienst van het postkantoor in zijn ge boorteplaats Naaldwijk, en werd di recteur van het postkantoor Zierikzee in 1965. De jaren tussen zijn eerste en laatste standplaats was hij werkzaam voor de PTT in Delft, Leeuwarden, Den Haag, Yerseke en Voorschoten. Om op 60-jarige leeftijd op te kunnen stappen heeft Van der Post gebruik ge maakt van de regeling 'flexibel uittre den'. Het spijt hem een beetje niet meer actief betrokken te kunnen zijn bij en kele dit jaar op Schouwen-Duiveland gereed komende belangrijke voorzie ningen, die hij zelf mede op stapel heeft gezet, namelijk de bouw van postkanto ren in Nieuwerkerk en Scharendijke en van een voorsorteercentrum in Zierik zee. „Ik had daar nog graag verder aan mee geholpen, maar dan had ik met de VUT moeten gaan, wat echter finan cieel weer minder aantrekkelijk was dan de mogelijkheid om zoals dat heet 'flexibel' uit te treden", vertelt Van der Post. Onder het postkantoor Zierikzee res sorteren momenteel acht postkantoren en een rijdend postkantoor. Bij zijn komst in de centrumgemeente in 1965 telde Schouwen-Duiveland nog vijftien postkantoortjes. Het rijdend postkan toor bedient met name de dorpen waar de vestigingen van PTT afgelopen jaren werden opgeheven, namelijk Ouwer- kerk, Dreischor, Zonnemaire. Noord- gouwe. Kerkwerve. Serooskerke. Noordwelle en Ellemeet. De enige van de 'postbus' verstoken kleine kern in de regio is Siqansland. Van der Post vindt dit overigens niet zo bezwaarlijk voor het dorp. „Want als de mensen dat wil len, komen de bestellers bij hen aan de deur voor alle mogelijke dienstverle ning. En dat maar weinigen van die mo gelijkheid gebruik maken kan PTT ook niet helpen". Op Schouwen-Duiveland rijn momen teel zo'n 80 PTT'ers werkzaam. Een bij zonderheid van het volgens Van der Post 'zeer aantrekkelijke en overzichte lijke werkgebied' vormt het enorme toeristische verkeer bij tante Pos in de Schouwse Westhoek. „De loketdien sten in Haamstede en Renesse krijgen in de zomermaanden zo'n 50.000 extra klanten te verwerken. En de grote druk te bij de bestelling moet mede worden opgevangen door vakantiewerkers in te zetten". Voorsorteercentrum De bouw van het nieuwe voorsorteer centrum aan het Haringvlietplein in Zierikzee zal omstreeks februari be ginnen. In dit centrum moet alle voor Schouwen-Duiveland bestemde post worden uitgesorteerd op zogenaamde bestelloop. Omdat de ruimte in het postkantoor Zierikzee onvoldoende is gebeurt het voorsorteren al jaren in de Graanbeurs, waar echter geen optima le werkomstandigheden mogelijk zijn. Oorspronkelijk was het overigens de bedoeling een nieuw centrum aan het postkantoor vast te bouwen. Van der Post vindt het een beetje jammer dat dit plan door allerlei omstandigheden niet doorgaat. „Want het was toch ple zieriger geweest de diensten onder één dak samen te brengen". Van der Post heeft in Zierikzee naast zijn postdirecteurschap diverse func ties vervuld. Onder meer was hij jaren lang voorzitter van de afdeling van de Vereniging Openbaar Onderwijs en van de schoolraad. Verder was hij destijds een van de bekende actieleiders voor de totstandkoming van het Schouwen- Duivelandse sportcentrum Onderdak, en voorzitter van de gymnastiekafde- ling van Deltasport. Momenteel is hij nog bestuurslid van de stichting Bui tencentra van VOO, wedstrijdleider van de Zierikzeese bridgeclub, voorzit ter van het Legaat Dekker en lid van de plaatselijke commissie van de stichting Oude Zeeuwse Kerken. Ook is hij voor de vrijzinnigen ouderling/kerkvoogd in de hervormde gemeente- Van der Post maakt duidelijk dat als hij zijn loopbaan nog eens over zou mo gen doen hij zeker weer bij de PTT zou gaan. „Want dat is een pracht bedrijf". Het postdistrict Zeeland-West-Bra bant biedt de scheidende Zierikzeese directeur en zijn vrouw op vrijdag 14 januari van 15.00 tot 17.30 uur in Mon- dragon een receptie aan. Om 13.30 uur vindt verder nog een officiële bijeen komst plaats, die sprekers gelegenheid geven bij het vertrek van Van der Post het woord te voeren. Van een medewerker ZIERIKZEE - De duïvenvereniging 'De Gevleugelde Vrienden' te Zierik zee telt 61 leden, die in 1982 liefst 12.685 wedstrijdduiven bij elkaar brachten. Een geweldig aantal. Van deze 61 leden werden W. Blom en Zn. uit Noordgou- we eerste generaal-kampioen onaan- geduid en A. Romijn na een schitte rend seizoen generaalkampioen aange duid. Liefst negen maal schreef A. Romijn in 1982 een concours op zijn naam. Vier maal wisten W. Blom en Zn. en H. v. d. Linde en Zn. te zegevieren. Op de vites- se-vluchten werd A. Romijn eerste on- aangeduid en tweede aangeduid, ter wijl de combinatie Kaaysteker-De Boer het aangeduid kampioenschap won. Op de midfond werd A. Romijn eerste aangeduid en W. Blom en Zn. onaange- duid. terwijl W. Blom en Zn. en J. Jume- let het fondkampioenschap verdeel den. Bij de jonge duiven gingen beide kampioenschappen naar L. Noordijk, terwijl W. Blom en Zn. op de natour ook weer de sterksten bleken te rijn. De duifkampioenschappen kwamen op naam van A. Romijn, L. v. d. Hoek en Zn., J. Jumelet en nogmaals W. Blom en Zn. Vitesse hok onaangewezen 1 A. Romijn: 2 Berrevoels-Wesdorp; 3 W. Blom en Zn.; 4 Kaaysteker-De Boer; 5 L. v. d. Hoek en Z. Aangewezen 1 Kaaysteker de Boer; 2 A. Ro mijn. 3 L. v. d Hoek en Zn., 4 Feleus-Westen- brugge. 5 L. Fontelne. Midfond hok oud: on aangewezen. 1W. Blom en Zn., 2 L. v. d. Hoek en Zn.; 3 C. Groenleer; 4 Berrevoets-Wesdorp: 5 Kaaysteker-De Boer. Aangewezen: 1A Ro mijn; 2 L. vna de Hoek en Zn.; 3 Berrevoets- Wesdorp: 4 C. Groenleer; 5 L. Noordijk. Fond hok oud: onaangewezen: 1 W. Blom en Zn.; 2 J. Jumelet, 3 J. van Popering; 4 gebr. De Jon ge; 5 L. Fonteine. Aangewezen: 1J. Jumelet; 2 W Blom en Zn.; 3 J. J. de Jonge; 4 J. van Popering; 5 L. Fonteine. Jonge duiven hok onaangewezen: 1 L. Noordijk; 2 A. Romijn; 3 J. J. de Jong; 4 L. v. d. Hoek en Zn.; 5 W. Blom en Zn. Aangewezen: 1 L. Noordijk; 2 L. v. d. Hoek en Zn.; 3 Berrevoets-Wesdorp; 4 M. Gieskes; 5 W. Blom en Zn. Natour: 1W. Blom en Zn.2 gebr. Berrevoets; 3 A. Romijn; 4 K. Bouman: 5 Kaaysteker-De Boer. Duifkam- pioenschappen: oude duiven vitesse: 1A. Ro mijn; 2 Kaaysteker-De Boer; 3 W. Blom en Zn. Midfond oud; 1 L. v d. Hoek en Zn.; 2 Feleus- Westenbrugge; 3 Kaaysteker-De Boer. Fond oud: 1 J. Jumelet: 2 J J de Jonge; 3 W. Blom en Zn. Jonge duiven duif 1 W Blom en Zn2 L. v. d. Hoek en Zn.; 3 L. Noordijk. die ook nog de 4de en 5de plaats wist te winnen. Gene- raalkamploenschap 'Gevleugde Vrienden' 1982- onaangewezen: 1 W. Blom en Zn.; 2 A. VOGELWAARDE - Het gemengde zangkoor Stoppeldijk houdt in Vogel waarde zaterdag 8 januari in café Het Wapen van Zeeland in Vogelwaarde haar jaarlijkse feestavond. De aanvang is 20.00 uur. Romijn; 3 L. v. d. Hoek en Zn., 4 C Groenleer, 5 Berrevoets-Wesdorp. Aangewezen generaal 1982:1 A. Romijn. 2 L. v. d Hoek en Zn.. 3 W. Blom en Zn 4 Kaaysteker-De Boer, 5 Berre- voets-Wesdorp- GOES - Bij gemeentewerken noemen ze hem een 'Pietje precies'. Hij is tech nisch tekenaar op de afdeling weg- en waterbouw en op zijn tekeningen staat nooit een fout. Zijn naam is D. L. C. Pietersz. De ambtenaar kreeg woens dag een receptie in het gemeentehuis aangeboden om het feit te herdenken dat hij op 21 december veertig jaar in overheidsdienst was. Wethouder van personeelszaken drs J. Dijkgraaf sprak de jubilaris toe en me moreerde kort de loopbaan van Pie tersz. De directeur gemeentewerken A. M. Swenne en afdelingschef L. A. Bou man hielden eveneens een toespraak. Tevens kreeg Pietersz. verscheidene ge schenken overhandigd. Na het officiële gedeelte van de bijeen komst kregen kennissen, familieleden en collega's ook de kans om de ambte naar en zijn vrouw een hand te geven. De geboorteplaats van de jubilaris is Sitoebondb. een kleine stad in voorma lig Nederlands-Indië. Pietersz werd sol daat bij het KNIL (Koninklijk Neder lands Indisch Leger) en bracht het daar tot adjudant. Na zijn diensttijd vertrok hij naar Nederland en trad in dienst bij de gemeente Goes. In de beginperiode werkte hij niet in vaste dienst. Dat was pas in 1954 het geval. De tekeningen van Pietersz onderschei den zich van andere omdat hij een erva ren calligraaf is. Dat is iemand die zich bezighoudt met de kunst van het schoonschrijven. Terwijl de meeste, technisch tekenaars sjablonen gebrui ken om letters te tekenen, doet Pietersz dat uit de hand. Hij drukt zo zijn per soonlijk stempel op iedere door hem ge maakte tekening. Ondanks een sukke lende gezondheid noemen zijn collega's hem toch een blijmoedig man die niet bij de pakken neer gaat zitten. Op 21 december, de dag dat hij precies veertig jaar in overheidsdienst was, vierde hij dat feit op traditionele Indi sche wijze door de collega's op de afde- ling een loempia aan te bieden. Pietersz is van plan nog enkele jaren aan zijn bureau door te brengen. Plaats uw familie berichten in de PZC H. M. van der Post. De volgende week verschijnt weer de speciale jeugd/kinderkrant van de PZC Speciaal gemaakt voor de Jeugd/kin- deren met nieuws, Informatie, strip, puxxeisport creatief, brie ven van kinderen en echte kleine advertenties. Een echte krant In 't klein. GEMAAKT VOOR KINDEREN VAN 10 TOT 14 JAAR Apart in de krant. Op mini formaat Zó uit de krant te pakken l| donderdag t/m zaterdag a.s. licn, SCHOUDER- QOES: Korte Kerkstraat 9. Openingstijden: di. t/m vr. van 8.30-18 uur Zaterdag van 8.30-16 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26