Tien p levert reëel loon n op Vroege lentebode EG-commissie wijst het Deense standpunt af Taiwan ontkent behoefte aan verrijkt uranium te hebben PZCfi PLO-man c missie naar Isnog met Londen Fraude ambtenaar met kinderbijslag ontdekt SECRETARIS-C DONDERDAG 6 JANUARI 1983 (Van onze redactie economie) DEN HAAG - Als het mogelijk 2 verloop van tijd 300.000 banen o sche zaken, prof. dr. F. W. Ruttc misch-Statistische Berichten. ]S de betekenis voor de werkgeleg Centraal Planbureau ze nu maal tiging is onderschat. Het lijkt ni werkgelegenheid doet toeneme Moeilijker ligt de vraag, aldus prof. Rut- i ten. in hoeverre matiging van het reële loon in de praktijk kan worden bereikt. Door direct overheidsingrijpen is naar alle waarschijnlijkheid weinig te berei ken. En, juist nu in de afzonderlijke be- I drijfstakken de prijscompensatie be spreekbaar is geworden, neemt de om- vang van dit onderdeel van het loon af. Het is niettemin te hopen dat in de on- dememingen en bedrijfstakken vol doende loonflexibiliteit wordt bereikt. Het decentrale niveau is bij uitstek ge schikt om de afweging tussen inkomen, werkgelegenheid en arbeidstijd te ma ken, ook al zijn de verbanden niet pre cies in cijfers uit te drukken. Tomahawk-raket - De Amerikaanse Tomahawk-raketten, die deel moeten J uitmaken van het concept va*tegen de Sowjet-Unie gerichte afschriklcingswa- pens, hebben bij tot dusver gehouden proeven teleurgesteld. Het Amerikaan se ministerie van defensie bevetigde I woensdag dat er vertraging is opgetre- den bij de plaatsing van deze wapens op 1 onderzeeërs en oppervlakteschepen. Bovendien is voor een verdere uitvoe- i ring van het programma 257 miljoen dollar extra nodig. Ontslag - De directeur en artistiek lei der van het 'Dramatische Theater' in Warschau, Gustaw Holoubek, is van zijn functie ontheven. Dat heeft het Poolse persbureau PAP woensdag ge- meld. Holoubek had uit protest tegen de afkondiging van de noodtoestand zijn zetel van parlementsafgevaardigde j opgegeven. maandag. Half tot zwaar bewolkt en af en toe een bui. Middagtemperatuur ongeveer zes graden. Deltagebied - Nautisch bericht Wind: zuidwest 8 a 9 Bft; zicht: matig; temperatuur kustwater: 6 graden; af- wijking waterstanden: een geringe ver hoging; maximale golfhoogte monding j Scheldes: ruim één meter. ZON EN MAAN 7 januari Zon op 08.47 onder 16.46 Maan op 01.52 onder 13.00 Hoog water u zijn de reële lonen met 10 procc Dit zegt de secretaris-generaal t 1, in zijn traditionele nieuwjaars ar zijn persoonlijke schatting is nheid. Het is zeer wel mogelijk d i, volgens het zgn. model 'Freia', 1 t uitgesloten dat een matiging va met 0,5 tot 1 procent. Loonmatiging, zo merkt de secretaris generaal van EZ op, heeft anders dan arbeidstijdverkorting, een positief ef fect op produktie en werkgelegenheid (berekend in uren). Loonmatiging kan wezenlijk bijdragen tot zowel een bete re verdeling (door minder werkloos heid) als tot herstel van de groei van onze nationale welvaart. De bijzonder ernstige jeugdwerkloos heid heeft behalve sociale bezwaren ook belangrijke economische nadelen. PYM GELAST REIS RABAT (AFP) - De delegatie van de Arabische Liga zal begin februari als nog Londen aandoen, met inbegrip van de PLO-vertegenwoordiger. Daarover is overeenstemming bereikt met de Britse regering, zo heeft de Marok kaanse minister van buitenlandse za ken, Mohammed Boucetta, woensdag verklaard. Het akkoord is bereikt na intensief con tact tussen Londen en Rabat en na Ara bische pressie op de Britse regering, zo verklaarde Boucetta in het Saoedische dagblad Ar-Ryad, waaruit vervolgens DEN HAAG - Het ministerie van bui tenlandse zaken heeft het verzoek van Urenco om eventueel uranium voor Taiwan te mogen verrijken voorlopig naast zich neergelegd. Eerst wil het ministerie duidelijkheid hebben over de vraag of Taiwan nu wel of geen be langstelling heeft. Een woordvoerder van de Taiwan Po wer Company, waarvoor het verrijkte uranium bedoeld zou zijn, heeft giste ren ontkend dat zijn bedrijf daaraan be hoefte heeft. Een woordvoerder van Ul tra Centrifuge Nederland (de Neder landse poot van Urenco) noemde Tai wan gisteren een mogelijke klant. Binnen Urenco werken Nederland, En geland en West-Duitsland samen bij de verrijking van uranium. Dat gebeurt onder meer in de ultracentrifuge-fa- briek in Almelo, die voor het meerden- deel in handen is van de Nederlandse it te matigen, dan levert dit na in het ministerie van economi- irtikel in het weekblad Econo- oonmatiging van overheersen- it in de berekeningen zoals het ït gunstige gevolg van loonma- het reële loon met 1 procent de omdat aldus onvoldoende vakbe kwaam personeel wordt opgeleid. Een betere afstemming tussen beroepsop leiding, arbeidsmarkt, beloning en fi nanciering kan op korte termijn be langrijk bijdragen tot een betere be strijding van de jeugdwerkloosheid. Lastenverlichting Daarnaast dient er volgens prof. Rut ten gewerkt te worden aan behoud en het Marokkaanse persbureau MAP ci teerde. Die druk uitte zich in de weigering van Saoedi-Arabië en enige andere Arabi sche landen de Britse minister van bui tenlandse zaken. Francis Pym, te ont vangen zolang Londen weigerde de de legatie mèt de PLO-man te ontvangen. De delegatie zou in Londen het vredes plan van de Liga uiteenzetten. In Londen werd woensdag officieel be kendgemaakt dat Pym zijn rondreis naar Saoedi-Arabië, de Verenigde Ara bische Emiraten, Qatar en Oman heeft afgelast. staat. Urenco levert momenteel behal ve aan de lidstaten zelf, aan Brazilië en Zwitserland. De slaalselectriciteitsmaatschappij in Taiwan, die twee kerncentrales in dienst heeft en een derde in aanbouw, verlkaarde gisteren dat de reserve aan uranium groot genoeg is voor de ko mende tien jaar. Ondanks dit feit houdt het Nederlandse bedrijf in Almelo staande dat Taiwan een belangrijke klant zou kunnen worden, en dat men vooruitlopend daarop van de regering wil weten of dat in principe zou kunnen. Bedenkingen Het is onwaarschijnlijk dat het minis terie van buitenlandse zaken, dat sa men met economische zaken in eerste instantie verantwoordelijk is voor een beslissing in deze zaak, het verzoek van Urenco verder in behandeling zal iteriring van de economische struc- Lastenverlichting voor de bedrij ven is daartoe essentieel. halve beheersing van het overheids- cort is beperking van de groei van erheidsuitgaven en -inkomensten - gelijkblijvend tekort - van groot be- ïg, aldus prof. Rutten. Als gevolg van afwenteling van hogere collectieve las ten worden werkgelegenheid en econo mische groei in gevoelige mate afge remd. Korter werken Het lijkt vrijwel onmogelijk op middel- Nederlands schip geplunderd in Nigeria ROTTERDAM/LAGOS (ANP) - Het Ne derlandse vrachtschip Neddloyd-Ma- dras (ruim 10.000 ton) is dinsdag op klaarlichte dag geënterd door een jroep gewapende piraten toen het op de rede van Lagos in Nigeria voor an ker lag. De zeerovers braken een paar aan dek staande containers open. Na een half uur verdwenen zij met een gedeelte van de lading. De bemanning hield zich af zijdig teneinde geen persoonlijk letsel op te lopen, aldus een woordvoerder van Neddloyd in Rotterdam. Het was woensdag bij de rederij niet bekend waaruit de buit precies bestaat en hoe groot de financiële schade is. „Het gaat in ieder geval om stukgoed. Maar het belangrijkste is dat de beman ningsleden niets is overkomen", aldus de Neddloyd-woordvoerder. Zeeschepen worden voor de kust van West-Afrika. in het bijzonder in Nige- riaanse wateren, geregeld door piraten 'bezocht'. Vorige maand nog werd een vrachtschip van de Groningse rederij Seatrade overvallen. De Nederlandse federatie van Werknemers in de Zee vaart (FWZ) heeft in dit verband her haaldelijk op een betere bescherming van zeelieden aangedrongen. nemen. Binnen het departement van buitenlandse zaken bestaan nogal wat bedenkingen tegen levering aan Tai wan. Een positief principebesluit zou een verdere verslechtering van de betrek kingen met de Volksrepubliek China veroorzaken, na de problemen die zijn gerezen rond de bouw van twee onder zeeërs voor Taiwan. Peking heeft als reactie daarop de diplomatieke betrek kingen tot het laagste nivieau verlaagd. Ook zou de Nederlandse steun voor het non-proliferatiebeleid tegen de verdere verspreiding van kernwapens aan ge loofwaardigheid inboeten. Taiwan is geen ondertekenaar van het non-proli feratieverdrag, dat het aantal kemwa- penstaten beperkt wil houden tot de huidige vijf. Als de regering eventueel instemt met levering, dan zou ook het parlement er GRONINGEN (ANP) - De Groningse politie heeft woensdagmiddag de 47- jarige ambtenaar M. P. uit Groningen aangehouden, omdat hij door te knoeien met formulieren van dc kin derbijslag ongeveer 45.000 gulden zou hebben verduisterd. De man, werkzaam bij de Raad van Ar beid in Groningen, zou bijna de helft van het geld in eigen zak hebben gesto ken. De rest van het geld ging naar vrienden en bekenden van de ambte naar, aldus drs. P. A. Gille, voorzitter van de Raad van Arbeid in Groningen. In deze fraudezaak zou P., die zes zaken heeft bekend, tenminste zes medeplich tigen hebben gehad, mensen die profi teerden van de niet terechte uitkerin gen en in verschillende gevallen daar voor ook handtekeningen zetten. De man liep kort voor de kerst tegen de lamp toen hij tijdens zijn werk een ad ministratieve handeling verrichtte die nog mee akkoord moeten gaan. Dat is bepaald bij de oprichting van Urenco voor het geval van levering aan landen die het non-proliferatieverdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet hebben ondertekend. De eerste reacties van de grote kamerfracties geven ech ter nog weinig houvast. De PvdA is falikant tegen de levering van verrijkt uranium aan Taiwan dat het non-proliferatieverdrag niet heeft ondertekend. VVD en CDA willen zich nog niet definitief vastleggen. WD-ka- merlid Braams vindt dat er aan even tuele levering hoge eisen moeten wor den gesteld. CDA-collega Van Iersel spreekt over grote hindernissen, zoals het feit dat Nederland Taiwan niet heeft erkend en ook het vaststellen dat de geleverde brandstof absoluut alleen voor vreedzame doeleinden kan wor den gebruikt is niet eenvoudig. uitdrukkelijk is verboden. Dat deed hij bovendien op een afdeling waar hij zon der toestemming niet mocht komen in verband met de stringente regels bin nen de Raad van Arbeid om fraude te voorkomen. Voordat P. rechtstreeks met bepaalde kaarten begon te knoeien had hij ver klaringen van derden met betrekking tot een kinderbijslag-aanvrage ver valst. Daarbij ging het om verklaringen van bijvoorbeeld scholen, waarop een kind voor wie bijslag was aangevraagd, al dan niet zou zitten. Dit systeem werd P., aldus Gille, op een bepaald ogenblik te gevaarlijk in verband met de gere geld uitgevoerde steekproefcontroles. Hij ging toen over tot het direct knoeien in het kaartsysteem van de Raad van Arbeid. Volgens de voorzitter van de Raad van Arbeid is er geen enkele reden om aan te nemen dat andere ambtenaren P. op enigerlei wijze behulpzaam zijn ge weest. Namaak- waarschuwing voor reparatie Dodewaard in omloop NIJMEGEN (ANP) - In Nijmegen zijn woensdag op grote schaal valse, op ge meentelijk postpapier gedrukte waar schuwingsbrieven voor de op handen zijnde reparatie van de kerncentrale in Dodewaard verspreid. In de brieven, die zijn ondertekend door de burgemeester van Nijmegen en waarvan er mogelijk enige duizenden zijn verspreid, wordt de bevolking van „het risicogebied 'Nijmegen" er op ge wezen dat die reparatie gevaar met zich mee kan brengen. In dat geval, zo meldt de valse brief, zal via BB-sirenes alarm geslagen worden en via radio en kran ten informatie worden verstrekt over te nemen veiligheidsmaatregelen en over het gebruik van schuilkelders. Voor na dere informatie wordt in de brief naar de gemeente Nijmegen en naar de KE MA in Arnhem verwezen. Enkele tien tallen mensen hebben deze instanties opgebeld. Onduidelijk is wie de brieven heeft geschreven. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vfissingen: Walstraat 56-60,4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grqte Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzefl, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 A8 Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redac tie bezet van zondag t/m vrijdag van af 19.00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie: (01184) 63533. Advertentie-afdeling: (01186) 1584. 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09.00-11.30 uur. Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 61,20; franco per post 72,-; per maand 21,-; losse num mers 0,85 (alle bedragen inclusief 4 pet. btw.). Postrek nr.: 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 117 cent per mm; minimumprijs per advertentie 17,55; ingezonden mededelingen 2 yh x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg. PZC/binnen-buitenland lange termijn met behulp van 'macro- economische' maatregelen de werk loosheid belangrijk te verminderen, bij voorbeeld met 200 a 300.000 personen. Een uitzondering zou volgens prof. Rut ten kunnen zijn een vorm van arbeids duurverkorting die aan speciale lager te liggen als gevolg van het hogere over heidstekort. voorwaarden voldoet, zoals behoud van bedrijfstijd en evenredige inlevering van loon. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan levert ook arbeids duurverkorting geen grote bijdrage aan vermindering van de werkloosheid. Of onder de genoemde voorwaarden ar beidsduurverkorting tot het beperken van de werkloosheid leidt, hangt onder meer af van de mate waarin de organi satorische belemmeringen rond het handhaven van de bedrijfstijd kunnen worden opgelost. Verder zij bedacht, zo merkt prof. Rut ten op, dat het allerminst vanzelfspre kend is dat de werknemers ook in de jaren '80 een voorkeur hebben voor verkorting van de arbeidsduur, zoals ze hadden in de tijd van stijgende koopkracht. De koopkracht daalt nu gevoelig. Met name voor de laagste in komens zal een extra koopkrachtver mindering voor een vermindering van de arbeidsduur moeilijk te verwerken zijn. In ieder geval is de bereidheid tot inkomensmatiging aan grenzen gebon den. VISSERIJ-OORLOG Onder aanvoering van een zeer diepe depressie bij Ijsland stroomt met zuid westelijke wind erg zachte vochtige lucht ons land binnen. De zuidwestelij ke luchtstroming is sterk en uitgebreid, hierin komen ook regengebieden voor. De weersverwachting luidt dan ook: veel wind, af en toe regen, maximum temperatuur 11 graden. De vooruitzich ten voor vrijdag: grote veranderingen in het weerbeeld zijn de komende dagen niet te verwachten. Depressies en zwak ke hogedrukgebieden blijft elkaar af wisselen, wel wordt vrijdag wat minder zachte lucht aangevoerd. De tempera turen worden 6 graden en het weer krygt een wat buiïger karakter. BEUSICHEM - Nog voor de winter goed heeft kunnen toeslaan, heeft de lente in de vorm van het pony veulen Millia bij de familie Laponder in Beisichem al een lentebode gestuurd. Het beestje werd op nieuwjaarsdag geboren uit een Shetland pony, die in 1982 op de paardemarkt inBeusichem was aangeschaft. De kleinkinderen van de familie Laponder zijn zeer in hun schik met het lieve diertje. Een kaart van de Noordzee met de zogenaamde Shetland-box'waar de Deense vissers niet meer mogen vissen, nadat Denemarken als enige lidstaat het EG- visserijplan verwierpRuim honderd Deense schepen zijn op weg naar de Britse wateren om daar ondanks het verbod toch te gaan vissen. (Van ome correspondent) BRUSSEL - De Europese Commissie, het 'dagelijks bestuur* van de Europe se Gemeenschap, heeft nadrukkelijk de zijde van Groot-Brittannië gekozen in het Brits-Deense visserijconflict. De Commissie heeft tot 26 januari als voorlopige maatregel de nationale vis- serijbesluiten van de EG-lidstaten goedgekeurd. Daaronder valt de Britse regeling die het Deense vissers ver biedt in de Britse viswateren binnen de 12-mijIszone te vissen. Met deze EG-goedkeuring zullen de Britten juridisch sterker staan indien Denemarken bij het Europese Hof van Justitie een klacht indient tegen dit verbod. De Europese Commissie heeft overi gens besloten Denemarken zelf eventu eel ook voor het Europese Hof te dagen indien dit land zich niet vóór 10 januari alsnog neerlegt bij het Gemeenschap pelijke visserijakkoord waarover de ne gen andere landen het in principe wel eens zijn. De visserijoorlog tussen Groot-Brittan nië en Denemarken vloeit voort uit de weigering van Denemarken akkoord te gaan met dit visserijbeleid van de EG, waarover de andere lidstaten in decem ber 1982 overeenstemming bereikten. De Europese Commissie hoopt overi gens vóór 26 januari alsnog de Denen over de streep te trekken ten aanzien van de visserij. De juridische basis voor een werkelijke krachtmeting tussen de EG en Denemarken is namelijk niet ge heel veilig. Afspraken Denemarken beroept zich erop dat de Europese viswateren vanaf 1 januari dit jaar geheel vrij zijn volgens de af spraken die bij de Deense toetreding tot de Europese Gemeenschap in 1973 werden gemaakt. De Deense vissers willen ongehinderd kunnen vissen, ook binnen de door Groot-Brittannië gesloten 12-mijlszone. De andere EG-landen aanvaarden de beperkende toegangsregeling voor de ze exclusieve Britse visserijzone waar van Denemarken nu wordt uitgesloten. Denemarken meent juridisch echter sterk te staan, omdat volgens de af spraak in 1973 er tussen de verschillen de visserijstaten niet gediscrimineerd mag worden. De Europese Commissie daarentegen hoopt juridisch te kunnen aantonen, dat beperking van de toegang tot de Britse viswateren noodzakelijk is ten einde de visstand te beschermen en de plaatselijke kustbevolking, die veelal van de visserij moet leven, niet het brood uit de mond te stoten door over- bevissing vanuit andere landen. 45.000 GULDEN IN EIGEN ZAK Donderdag 6 januari Vrijdag 7 januari Hansweert 9,03 201 Wemeldinge 9.36 150 Kreekrak 9.35 174 Bruinisse 10.04 153 Laag water Donderdag 6 januari Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinisse Vrijdag 7 januari Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinisse 1.05 154 1.33 164 1.56 121 2.00 181 2.17 139 2.34 162 2.31 139 uur cm 2.09 141 2.33 152 3.00 116 2.55 167 3.20 132 3.37 154 3.32 134 21.50 200 22.22 161 22.21 189 22.50 164 uur cm 13.54 184 14.19 196 14.35 157 14.41 212 14.45 177 15.03 206 14.57 176 uur cm 14.55 172 15.18 184 15.39 149 15.38 200 15.47 167 16.05 195 15.59 167 Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25