Oostburgse dorpsraden verbaasd over kritiek van commissielid Oefenduels voetbalclubs STER met kortingen tot Wissel Zeeuws-Vlaanderen PZC/streek La BANDENSERVICE Uitlaatservice! LEDERMODE i DONDERDAG 6 JANUARI 1983 'GEEN SCHADUW-GEMEENTENBESTUREN' OOSTBURG - De dorpsraden in de kernen van de gemeente Oostburg zijn er niet op uit een soort schaduwgemeentebesturen in hun eigen kernen te gaan vormen. De adviesfunctie van de dorpsra den wordt als de belangrijkste functie gezien. Er wordt dan ook verbaasd gereageerd op de uitlatingen van de heer R. Calon in de vergadering van de welzijnscommissie van dinsdagavond. Calon zei toen dat er volgens hem dorpsraden waren die over alles wilden meebeslissen en aldus een gemeentebe stuur in het klein wilden vormen. Woensdag zwakte Calon deze bewerin gen wat af. Hij zei dat hij vooral gebelgd was geweest over het verslag van het overleg tussen de welzijnscommissie en de dorpsraden op 1 december 1982. Vooral IJzendijke komt volgens Calon in dat verslag naar voren als dorpsraad die erg veel eisen stelt. „Dergelijke op merkingen horen niet thuis in een ver gadering met de welzijnscommissie". aldus Calon. Verschillende leden van de welzijns commissie benadrukten woensdag dat de heer Calon niet de mening van de welzijnscommissie vertegenwoordigt. De commissie staat positief ten opzich te van de dorpsraden en wil het overleg graag voortzetten. De heer T. Termont. secretaris van de dorpsraad van IJzendijke, was ver baasd dat er kritiek geuit werd. Volgens hem was het volstrekt niet waar dat de dorpsraad van IJzendijke in alles wilde meebeslissen. Termont: „Wij wilden al leen maar advies geven We streven naar medezeggenschap. Als je ziet dat we op de 800 gezinnen in IJzendijke 600 steunkaarten verkopen dan vind ik dat de dorpsraad goed functioneert". Termont vond dat het contact met de gemeentegoed verliep. Hij veronder stelde dat de kritische geluiden moge lijk het gevolg waren van de kwestie met de etagebouw in IJzendijke. Geen klachten Ook J. van de Ameele, voorzitter van Kerstbomen Hulst worden verbrand HULST - In Hulst zal vrrijdag (7 janua ri) de jaarlijkse kerstboomverbranding plaatsvinden. Net zoals vorig jaar ge beurt dat in het plan 'Moerschans' aan de Moerschansstraat om 19.00 uur. De vrijwillige brandweer uit Hulst en de Rpvnllf ino A QrHpnhlirO dlen!it °',enb"e werken houden daar- DcvUlKlIlfcs UcIlUUl gbij een oogje in het zeil. Voor de ver- verminderde met 26 AARDENBURG - Het inwonertal van de gemeente Aardenburg is in 1982 ver minderd met 26 personen tot een totaal van 3.917. De afname kwam voorname lijk door een vertrekcijfer, er verlieten 147 personen Aardenburg en er vestig den zich 124. Ook overleden er meer mensen. 38, waarvan 22 mannen en 16 vrouwen, dan er werden geboren. Het aantal geboor tes was 35. te weten 14 jongens en 21 meisjes. Er werden 22 huwelijken in Aardenburg voltrokken en vier echt scheidingen ingeschreven. Op 31 de cember 1982 bestond de bevolking van Aardenburg uit 1970 mannen en 1947 vrouwen. Een jaar daarvoor was dit 1989 mannen en 1954 vrouwen. Prot.-christelijke scholen Zaamslag in één vereniging ZAAMSLAG - De christelijke kleuter scholen 'Het Zwaluwnest' en 'Het Me relnest', alsmede de christelijke lagere scholen Riemensstraat, Reuzenhoek en Polderstraat in Zaamslag zijn met ingang van 1 januari 1983 onderge bracht in een nieuwe vereniging: de Vereniging voor Protestants Christe lijk Basisonderwijs. De bestaande Vereniging tot bevorde ring van Gereformeerd Lager School onderwijs, opgericht in 1879, en de Ver eniging voor Christelijk Volksonder wijs, opgericht in 1906 zullen in de loop van 1983 worden geliquideerd en de Stichting Christelijke Kleuterschool, gevormd in 1956, worden ontbonden. Uitgebreid overleg over deze samen voeging heeft ongeveer twee jaar ge duurd. Doorslaggevende motieven om tot dit akkoord te komen waren: 1 Een heid van het christelijk onderwijs moet worden bevorderd; 2 De integratie van kleuter- en lager onderwijs zal in één vereniging beter geregeld kunnen wor den. Als overgangsmaatregel wordt het nieuwe bestuur gevormd door alle be stuursleden, die in de onderscheiden verenigingen zitting hadden. Als be stuurscommissies blijven ze voorlopig voor de verschillende scholen fungeren. Het nieuwe dagelijkse bestuur bestaat uit: eerste voorzitter S. van Hoeve, tweede voorzitter J. C. Wilhelm, eerste secretaris mevrouw J. C. de Putter- Scheele, tweede secretaris J. W. Kusee, eerste penningmeester J. C. Leunis, tweede penningmeester mevrouw A. J. Dieleman-van de Ree, algemeen ad junct mevrouw E. A. Dekker-van Hoe ve. Voor het personeel verandert er niets - ze zijn geheel overgenomen door de nieuwe vereniging - en de scholen blijven, wellicht tot aan de integratie, op dezelfde wijze functioneren. branding werden deze week in alle kernen van de gemeenten Hulst de kerstbomen van gemeentewege opge haald. de Hoofdplaatse dorpsraad, had geen klachten over de contacten met de ge meente. Het gevaar van een schaduw- gemeenteraad achtte hij niet aanwe zig. „De gemeenteraad neemt uiteinde lijk de beslissingen. De raadsleden moeten zich gewoon niet laten bedrei gen". zei Van de Ameele. In Breskens werd de trage beantwoor ding van brieven door de gemeente soms als problematisch ervaren. Voor zitter P. Kesteloo zou het een goed idee van de gemeente vinden als er algeme ne richtlijnen voor de dorpsraden wer den opgesteld. Ook in Nieuwvliet werden alleen posi tieve geluiden over de verhouding met de gemeente gehoord. Voorzitter I. de Hullu, tevens D en T-raadslid, was het wel met Calon eens dat er zeker in het verleden dorpsraden waren geweest die Zangkoor Stoppeldijk houdt feestavond VOGELWAARDE - Het gemengde zangkoor Stoppeldijk houdt in Vogel waarde zaterdag 8 januari in café Het Wapen van Zeeland in Vogelwaarde haar jaarlijkse feestavond. De aanvang is 20.00 uur. teveel bevoegdheden naar zich toe wil den trekken CDA-raadslid Calon benadrukte woensdag dat hij het een goede zaak vond als dorpsraden actief waren. Van een bedreiging voor de gemeenteraad was volgens hem geen sprake. Hij voeg de daaraan toe dat de dorpsraden er wel begrip voor moesten opbrengen als hun adviezen niet door de gemeenteraad werden gehonoreerd. „Ik geloof zeker dat er veel positiefs uit de dorpsraden komt. Aan de andere kant lijkt het soms wel zo dat we als gemeente weer uit elkaar groeien door de activiteit van de dorpsraden Er ontstaat dan weer een zekere rivaliteit tussen de kernen", aldus Calon Ponteneur We hadden het kunnen weten, rampen komen nooit alleen. Diegenen onder ons die hadden gedacht dat het af zou lopen met de stortvloed van kortingen en bezuinigingen over ons uitgestort door het kabinet, hierbij in meerdere of mindere mate gesteund door het parle ment, komen er bekaaid af. Immers via de PZC-editde van vrijdag 17 december jL (volgens mij hadden ze het op de 13e geplaatst als die op vrijdag was geval len) kwamen wij te weten dat de Zeeuws-Vlamingen voortaan verstoken moeten blijven van de rubriek 'Op de Ponteneur' van de columniste Janneke Dierikx-Harms. Wat zullen velen het missen. Schrijvend vanuit een sociale bewogenheid, scherp maatschappijkri tisch beschouwend op een wijze die be slist niet altijd door een ieder ln dank werd aanvaard, liet zij iedereen de schoen aantrekken die hem of haar pas- te. Volgens mij had de bezuinigings- DlSCO-aVOIld 111 drang nooit deze rubriek mogen ofTe- VnoplwanrHp ren. Al zou de hoofdredacteur in hoogst v UgclWddrUc eigen persoon in een oud schuurtje met VOGELWAARDE - Het feestcomité de hand de PZC moeten drukken, dan Vogelwaarde houdt morgen, vrijdag nog zou hij op dat moment bezig moe- een disco-avond voor de jeugd in café ten zijn met het plaatsen van de rubriek het Wapen van Zeeland. Deze avond is 'Op de Ponteneur'. toegankelijkvoordejeugdtotl7jaaren G. Weerman de disco-muziek wordt verzorgd door Korlenaerlaan 5 Radio-Nightingale uit Hulst. De aan- Temeuzen vang is 19.00 uur. TERNEUZEN - De uitslagen van een aantal oefenwedstrijden van voetbal clubs zijn: CLINGE - ZAAMSLAG 7-2 Het met enkele invallers spelende Zaamslag bleek geen partij voor het soepel draaiende Clinge, dat na een 3-1 ruststand uiteindelijk met 7-2 won. In feite was gedurende het grootste ge deelte van de strijd sprake van éénrich tingsverkeer. Boudewijn van Craenen- broeck trof viermaal doel voor Clinge (waarvan éénmaal uit een strafschop) en bovendien scoorden nog Fred Van- cauteren (tweemaal) en Jacky Eve- raert. De tegendoelpunten van Zaam slag kwamen op naam van Jan de Zwar te (2-1) en de nieuwe aanwinst van de Belt (4-2). JOOFDPLAAT - HEINKENSZAND 0-1 Zonder Henk Ottens (geblesseerd) en Jacky Jacobs (operatief geholpen aan een beenvliesontsteking, opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Temeu- zen) stelde Hoofdplaat teleur tegen het in de afdeling uitkomende Heinkens- zand: 0-1. Hoofdplaat was weliswaar voortdurend in de meerderheid, trof via Stanny Soulimans (2x) en Herbert Ver- sluijs tot driemaal toe ook het hout werk, maar was niet écht goed op dreef. Tien minuten voor tijd werd de thuis club zelfs op achterstand gezet door een doelpunt van Bart Peters. RIA - IJZENDIJKE 1-0. Hoewel Ria gehandicapt was door het ontbreken van een aantal basisspelers was het de meerdere van IJzendijke en creëerde het ook de meeste kansen. Niettemin bleef het aantal doelpunten beperkt tot één: in de twintigste mi nuut van de eerste helft scoorde Egbert Audenaerd het enige en beslissende doelpunt: 1-0. PHILIPPINE - STEKENE 2-3 Na de 1-3 nederlaag vorige week tegen Boelaers was Philippine (nog steeds met vier invallers) evenmin opgewas sen tegen Stekene, dat uitkomt in de derde klas provinciaal van de Belgische voetbalbond. Deze keer leed Philippine een 2-3 nederlaag, na een 2-2 ruststand. Voor Philippine scoorde Johnny Taal man tweemaal, waarvan éénmaal uit een strafschop. Stekene scoorde het be slissende doelpunt vijftien minuten voor tijd. SLUIS - BIERVLIET 2-0 Twee doelpunten van Jean-Michel Houben beslisten dinsdagavond de vriendschappelijke wedstrijd tussen Sluis en Biervliet, één voor en één na de rust. De overwinning kwam daarmee terecht bij de ploeg, die er het meeste aanspraak op mocht maken. Sluis was vooral in de eerste helft de betere ploeg. Nadien - in het eerste half uur van de tweede speelhelft - had Biervliet lange tijd het initiatief in handen, maar in het slotkwartier was het toch weer Sluis, dat het meest de aanval zocht. STEEN - HOEK 3-1 Na de 2-1 nederlaag vorige week tegen Breskens leed Hoek ook tegen Steen verlies. 1-3. Niettemin was de formatie van Jan Dooms in het eerste half uur het meest in balbezit, zónder dat het echter kansen kon afdwingen. Het was zelfs Steen, dat de leiding nam toen Oranjevereniging in Zoutelande vergadert ZOUTELANDE - De oranjevereniging te Zoutelande houdt maandag haar al gemene ledenvergadering onder lei ding van voorzitter H. v. d. Vreugde. Na de gebruikelijke verslagen volgt een be- stuursverkkiezing. De heren W. Lieven- se en W. de Vissen zijn niet herkiesbaar De heren J. Duvekot en J. van Sluys en de dames A. Cijvat-de Bruijne en M. de Witte zijn herkiesbaar. Centraal staat de bespreking van de viering van Ko ninginnedag 1983. Na afloop is er bingo. Adrie de Bodt een snelle counter doel treffend afrondde. Kort na de hervat ting scoorde Hoek via een vrije trap van Franz van der Pijl alsnog, maar binnen tien minuten sloeg Steen terug met tref fers van (nog eens) Adrie de Bodt en Mark Triest: 3-1. AARDENBURG - OOSTBURG 3-1 In de eerste helft kon Oostburg het één klas hoger spelende Aardenburg nog enigszins bijbenen, maar na de pauze werden de bezoekers te licht bevonden. Weliswaar nam Oostburg kort na het begin van de tweede helft een 1-0 voor sprong door een doelpunt van Ronald Hinneman, maar Aardenburg kwam daarna tot treffers van Bram Cools, Theo de Croock en Ronald Buzeijn (de laatste uit een strafschop): 3-1. Maatschappelijke werkgroep in Eede bijeen EEDE - De maatschappelijke werk groep van de kern Eede houdt vrijdag 14 januari een bijeenkomst in de 'Hof van Eede' waarbij officieel de geld prijs wordt uitgereikt die werd ver diend met de aanwijzing tot 'kern waar pit in zit'. De werkgroep wil be spreken wat er verder nog kan gebeu ren om de activiteiten op peil te hou den. Aan de vergadering wordt deelgeno men door de medewerkers van het dorpsblad 'Djeeds Nieuws', bestuur en leden van de voetbalvereniging 'SV Ee de'. de Rabobank, het Aardenburgse college van b en w en andere belangstel lenden. Bij deze gelegenheid zal de bil jartvereniging 'Hof van Eede' officieel het nieuwe biljart in gebruik nemen dat nog met zo lang geleden met gemeente lijke subsidie werd aangekocht. De ver gadering begint om 20.30 uur Beheerscommissie 'Hof van Eede' bijeen over tarieven AARDENBURG - De beheerscommis sie van gemeenschapscentrum 'Hof van Eede' in de kern Eede vergadert don derdag 13 januari over de tarieven. Ook staat een 'algemeen beleidsgesprek' en de verkiezing van een secretaris en een vice-voorzitter op het programma. De vergadering begint om 20.00 uur, in het Eedese gemeenschapscentrum. Met diep leedwezen namen wjj kennis van het overlijden, door een noodlottig ongeval van ERIK ACKERMAN leerling van onze school WIJ wensen zijn familie veel sterkte toe. Nog vrij onverwacht heeft de Here uit ons mid den weggenomen, onze zorgzame vader en opa CORNELIS JAN VAN DRONGELEN weduwnaar van Adriana Verhelst op de leeftijd van ruim 74 jaar. Axel: A. M. van Drongelen A van Drongelen-Vinke Akersloot: M E. N. Danko-van Drongelen R. Danko Zaamslag: M. A. van Drongelen C. van Drongelen-Maas Axel: J C van Drongelen M. N. van Drongelen-Ysebaert J. M. van Drongelen A. van Drongelen-Deurwaarder En kleinkinderen 5 januari 1983. Wilhelminastraat 43, 4543 CS Zaamslag. Correspondentieadres: A. M. van Drongelen, Margrietstraat 39. 4571 VS Axel. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 8 januari a.s., om 14.00 uur op de Algemene be graafplaats te Zaamslag, na voorafgaande rouw dienst in 'De Rank'. Zaagstraat 2, welke aan vangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in 'De Rank' na de begrafenis Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Gelovend in het Kruis en de Opstanding is he den ontslapen onze lieve en zorgzame vader en opa JACOB OVERDULVE weduwnaar van Leuntje Boeije in de ouderdom van 86 jaar. Bameveld: C. A. Cappon-Overdulve Axel: J. C. Overdulve P. Overdulve-Cappon Oost-Souburg: C. J. Overdulve A. Overdulve-Visser Moerbeke- Waas: A. C. den Doelder-Overdulve M. den Doelder Klein- en achterkleinkinderen Axel, 5 januari 1983. Rooseveltlaan 1. Correspondentieadres: J. G. Overdulve, Nassaustraat 1, 4571 BK Axel. De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 8 januari a.s. om 11.15 uur op de Algeme ne Begraafplaats aan de Burchtlaan te Axel Vooraf wordt een korte dienst gehouden in de kapel van het Bejaardencentrum 'de Vurssche om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in het Bejaarden centrum na de teraardebestelling. Onderlinge uturborymij i. Breda, 4811 KJ, Kamemelkstraat 9. telefoon 076 - 222061 Bij een jaarinkomen van: 0,00 t/m 23.700,-.. 23.700,01 t/m 27.050,- 27.050,01 t/m 30.400,- Geachte verzekerden, Hiermede geven wij u een overzicht van de premies ingaande 1 januari 1983 VRIJWILLIGE VERZEKERING maandpremie a. Volledige premie per persoon vanaf 16 jaar en ouderƒ187,80 b. Onvolledige gezinnen van beroepsmilitairenf 281,70 c. Kinderen van 16 tot 27 jaar, die studeren, ziek of gebrekking zijn, het huishouden verzorgen, alsmede alleenstaande kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar, indien wordt voldaan aan de geldende voorwaarden82,05 REDUKTIEREGELING VRIJWILLIGE VERZEKERING De navolgende vrijwillige verzekerden kunnen reduktie verkrijgen op grond van het inko men: 1 Gehuwden beneden de leeftijd van 65 jaar 2. Niet-gehuwden, die tevens premie verschuldigd zijn voor een kind van 16 tot 27 jaar, hiervoor genoemd onder c. maandpremie per persoon 82,05 132,05 153,35 n ouder, indien zij met tot de bejaardenverzekering kunnen maandpremie Bij een jaarinkomen van: per persoon ƒ23,834,41 t/m 28.209,70 132,05 28.209,71 t/m 32.585,00153.35 4. A.A.W.-gerechtigden: - indien de A.A.W.-uitkering is berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80- 100%; J - geen sprake is van verpleging in een inrichting ten laste van de A.W.B.Z.; - het inkomen niet meer bedraagt dan 17.500.- maandpremie a. degene, die niet gehuwd is en ook niet gehuwd is geweest, tot de leeftijd van 35 jaar 82,05 vanaf de maand, waarin de verzekerde 35 jaar wordt132,05 b. degene, die gehuwd is geweest of duurzaam gescheiden leeft132,05 5. Verzekerden van 18 tot 65 jaar, die ten laste van de A.W B Z. zijn opgenomen in een inrichting voor zwakzinnigen, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en in het genot zijn van een uitkering krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (A.A.W.-uitkering)62,30 Deze regeling is eveneens van toepassing voor personen van 16 en 17 jaar. verblijvende in een bovengenoemde inrichting voor rekening A.W.B.Z De redukties kunnen worden verleend, nadat een daartoe bestemd aanvraagformulier is ingediend en akkoord verklaard. Informatie over het in aanmerking komen voor reduktie zal u graag door uw bode of op onze kantoren worden verstrekt BEJAARDENVERZEKERING Voor de bejaardenverzekering gelden de navolgende inkomensgrenzen en premies per Tariefgroep jaarinkomen van 1 0,00 t/m 19.273,19 2 19.273,20 t/m 19.747,79 3 19.747,80 t/m 20.222,99 4 20.223,00 t/m 21.977,40 5 ƒ21.977,41 t/m 23.834,40 geh ongeh, maandpremie 35,70 71,20 106,65 142,10 213,05 142,10 AANVULLINGSFONDS In alle genoemde premiebedragen is de premie voor het aanvullingsfonds niet inbegrepen. Deze premie bedraagt 3.75 per kwartaal per persoon van 16 jaar en ouder en voor kinderen beneden 16 jaar, die in loondienst zijn. Met ingang van 1 januari 1983 zijn enkele voorwaarden met betrekking tot vergoeding brilleglazen. hoortoe- stellen en reiskosten ziekenbezoek gewijzigd. Binnenkort is een folder bij uw ziekenfonds verkrijgbaar, n de gewijzigde voorwaarden zijn vermeld. Bistro K. Korkstr. 18,Terneuzen NU OOKLUNCH Bijv. soepen v.a. 3,- steaksv.a. 15,- visger.v.a./ 12,- na-ger. v.a. 3,- maandag gesloten MENU VOOR 2. 70,- all in Met droefheid delen wij u mede dat van ons is heengegaan op de leeftijd van 75 jaar in het Eli- sabethziekenhuis te Sluiskil, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken, de edelacht bare heer GEORGE CAMILLE ELISA MARIA DIERICK echtgenoot van mevrouw Hilda Sijlvia van Acker oud-burgemeester van Overslag en Koewacht ereburger van de gemeente Axel Koewacht: H. S. Dierick-van Acker Huizen: A. M. Dierick M. G. F. Dierick-van de Ven Margriet, Joris en Boudewijn Westdorpe: M. C. I. M. Dierick A. Th. H. M. Dierick-Scheelen Suzanne en Nathalie Amsterdam: A. M. G. J. Portasse-Dierick Michel en Christophe Genève: B. A. A. M. Heyne-Dierick H. M. Heijne Saskia, Wilbert en Maarten De familie Dierick De familie Van Acker De familie Plasschaert De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 januari a.s. om 10.30 uur in de paro chiekerk van de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht, waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. Vrijdagavond om 19.00 uur gebedsdienst in bo vengenoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren in de kerk na de teraardebestelling. Wilt u indien u geen kennisgeving hebt ontvan gen, deze aankondiging als zodanig beschou wen. Enige algemene kennisgeving Met dankbaarheid voor wat zfj met liefde voor ons gedaan heeft en geweest is, delen wij u met droefheid mede, dat na een kortstondige ziekte zacht en kalm van ons is heengegaan, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder PIETERNELLA IDENBURG weduwe van Gijsbertus Reijers op de leeftijd van 82 jaar. Temeuzen: G. Reijers Oosterhout (NB): P. Idenburg A. E. Idenburg-Zieldorff Peter en verdere familie 5 januari 1983. Azaleastraat 99, 4537 RA Terneuzen. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 7 ja nuari a.s. om 11.00 uur op de Zuiderbegraaf plaats te Terneuzen. Tot onze diepe droefheid is van ons heengegaan onze innig geliefde zorgzame moeder, behuwd- moeder en oma CORNELIA MARIA DE MEIJ weduwe van Abraham Jacobus van der Lijke in de ouderdom van 86 jaar. Oostburg: A. J. van der Lijke C. J. van der Lijke-Hoste Hoek: J. A. van der Lijke P. S. M. Verschelling Oostburg, 5 januari 1983, 'de Burght' Correspondentieadres: Zuidzandsestraat 17, 4501 AL Oostburg. De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 8 januari om 10.30 uur in het bejaardencentrum 'de Burght' te Oostburg, waarna de teraardebe stelling op de algemene begraafplaats te Aar denburg om plm. 11.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in 'De Burght'. Grandioos assortiment uitlaten uitsluitend originele uitlaten r snelle en vakkundige montage - voordelig 1 jaar garantie 'iiiÜiiWMii/iiwj.wf Op onze totale bij-de-tijdse kollektie lamsvacht, suède en lederen kleding. Wie 't eerst komt, die t eerst maalt! Meerminnestraat 1, Sluis tel. (01178) 1522, zondags geopend Winkelcentrum „Trefpunt" Vismarkt, Hulst tel. 01140) 15659 zondags geopend van 2 tot 6 uur; dinsdags gesloten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24