Geen beleidsvisie b en w in begroting Aardenburg Kerstbomen in vlammen op Mogelijk toch snel voltooiing bestemmingsplan De Grein Eede DOOR POLITIEKE STRUBBELINGEN marktberichten Directie Vlaanderenhal wil snuffelmarkten zelf gaan organiseren Voorlopig geen trottoir in Handboogstraat IJzendijke TERNEUZEN - Het kostte aanvankelijk enige moeite, maar uiteindelijk wilde de berg toch nog 'likken'. Na enige vruchteloze pogingen wist de brandweer van Ter- neuzen woensdagavond omstreeks kwart over zeven vele honderden bomen in brand te steken. Dat gebeurde onder het oog van vele honderden gespan nen toekijkende Jongens en meisjes aan de Scheldedijk bij het Terneuzense openluchtzwembad. Aan de 'kerst- boombrand' was traditiegetrouw een loterij verbonden. De plaatselijke middenstand zond vele kinderen met fraaie prijzen huiswaarts. En de brandweer had nog ge ruime tijd nodig om het 'nleuwjaarsvuur' te blussen. donderdag 6 januari 9B3 dissel Zeeuws-Vlaanderen PZC/ streek De bouwgrond in het ontwerp-bestemmingsplan De Grein met op de achtergrond de boerderij van Rammelaere. NA VERPLAATSING LANDBOUWBEDRIJF AARDENBURG - Het ontwerp-bestemmingsplan 'De Grein' in Ede bij Aardenburg kan in de naaste toekomst misschien toch worden voltooid. Met landbouwer E. Rammelaere heeft de gemeente overeenstemming be reikt tot verplaatsing van zijn milieuhinderlijke be drijf. Ook gedeputeerde staten hebben het bedrijf vrij hoog op de lijst gezet van bedrijven die wegens hun overlast voor de omgeving voor gesubsidieerde sane ring in aanmerking komen. Dat heeft het Aardenburgse college van b. en w. tot optimisme gestemd. Het bestemmingsplan 'De Grein' ligt al jaren stil omdat er volgens de huidige normen niet meer gebouwd mag worden. Dat is een strop geweest voor de gemeente, die allerlei dure basisvoorzieningen namelijk niet binnen bepaalde afstand van het boerenbedrijf neergezet wor den wegens de stankoverlast. Onderhandelingen met de landbouwer hadden aanvankelijk geen succes. Nu de boerderij op de provinciale lijst is geplaatst voor milieuhinderlijke bedrijven, moet het ministerie van volksgezondheid de definitieve beslissing nemen. „We hebben goede hoop", zei wethouder R. van de Wijnckel woensdag. „Als het rijk de geldkraan nog even openlaat, kan de zaak geregeld worden. Dan moeten we alleen nog hopen dat we de bouwgrond ook daadwerkelijk nog kun nen verkopen". De mogelijke sanering van het bedrijf is door het college bekendgemaakt in de begeleidingsbrief bij de begroting voor 1983, die in de raadsvergadering van 25 januari aan de orde wordt gesteld. Bedrijfsvolleybal in Middelburg houdt toernooien MIDDELBURG - De Middelburgse Be drijfsvolleybal Vereniging (MBV) houdt, evenals vorig jaar, weer drie toernooien. De wedstrijden worden ge speeld op 12 maart voor de teams die in de tweede klas dames spelen en voor de herenteams uit de vierde en de vijfde klas; op 19 maart voor de herenteams uitkomend in de tweede en derde klas en de bovenste helft van de vierde klas en op 26 maart voor de eerste klas da mes en de herenteams uit de eerste klas en de bovenste helft van de tweede klas. De toernooien worden gehouden in sporthal 'De Kruitmolen' in Middel burg. Ook zijn inschrijvingsformulieren uitgegaan naar volleybalverenigingen uit Hulst, Goes. Kapelle, Zierikzee en Dordrecht. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. Schietingen LAMSWAARDE - Schutterssociéteit 'De Vrede' organiseerde een schieting in café P. Claessen in Lamwaarde waar aan 36 schutters deelnamen op twee lig gende wippen. Uitslag wip I eerste hoge vogel: J. Dobbelaer, Boschkapelle: tweede hoge vogel R Her- wegh, Heikant; eerste zijvogel: O de Moor, Sint-Jansteen, tweede zijvogel: R. Herwegh. Heikant. Grootste aantal kleine vogels (8): Mw. Olieslager, Lamswaarde. Uitslag wip II, hoge vogel A Verdurmen, Graauw. eerste zijvogel: J Visser. Boschkapelle; tweede zij vogel. J. Maas, Hulst Grootste aantal kleine vogels (5): J. Olieslager, Lamswaarde. dienst nemen van de technisch ambte naar R. van Vooren. Die werd enkele jaren geleden ontslagen, maar moest vorig jaar na veel juridische touwtrek kerij opnieuw in dienst worden geno men. Bovendien is de financiële toekomst van de gemeente nogal schemerig daar de hoogte van de rijksbijdragen nog kunnen worden veranderd. De vergadering waarin de begroting en de eerste wijziging, gekoppeld aan een investeringsschema, aan de raad gepre senteerd zullen worden begint 25 janua ri om 19.30 uur. Plan west In de begeleidingsbrief bij de concept- begroting wordt ook het recreatiepro ject 'Ydewalle' aan de orde gesteld. Het plan ligt sinds eind vorig jaar ter visie bij de gemeente. Burgers kunnen tot 24 januari bezwaar indienen. Be woners van 'plan West', dat grenst aan het nieuwe recreatieterrein, hebben zich al op het stadhuis laten zien. Vol gens een ambtenaar van de gemeente is er tot op heden nog geen bezwaar schrift ingediend. Een belangrijk strijdpunt - een korte doorsteek van Ydewalle naar Plan West via een bruggetje - is intussen van de tekening gegumd. Bewoners van de wijk vrezen grote overlast als de re creanten na nachtelijk cafébezoek hun tijdelijke onderkomen weer opzoeken via Plan West. Dat is nu niet meer mo gelijk. Om het plan nog eens gedetailleerd uit de doeken te doen wordt dinsdag 18 ja nuari een voorlichtingsbijeenkomst ge houden in het dorpshuis aan de West- molenstraat in Aardenburg. Deskundi gen zullen dan het plan nog eens toe lichten. De bijeenkomst begint om 20 uur. Bevolking in Sluis nam nauwelijks toe SLUIS - De bevolking van Sluis nam in 1982 nauwelijks toe. Eind 1981 was het totaal inwonertal in Sluis 3.030, ter wijl dit het afgelopen jaar toenam met slechts acht personen tot 3.038, waar van 1495 mannen en 1543 vrouwen. Door vestiging steeg de bevolking met 157, terwijl er 28 babies (13 jongen en 15 meisjes) werden geboren. Door vertrek verlieten 146 personen de gemeente Er overleden 31 mensen (18 mannen en 13 vrouwen). Vervolgens traden er 32 pa ren in het huwelijk, terwijl er zeven echtscheidingen werden uitgesproken. Toneeluitvoeringen In Sint-Jansteen SINT-JANSTEEN - In het kader van het 65-jarig bestaan brengt de toneel vereniging Camere van Rhetorica 'Sint Jan ten Steene' uit Sint-Jansteen na een première in 'De Warande' in Sint- Jansteen, zaterdag 15 en zondag 16 ja nuari de komedie 'Mr. Pickies' in de to neelzaal van het gemeenschapscen trum 'Den Dullaert' in Hulst voor het voetlicht. De aanvang van beide toneel avonden is om 20.00 uur. Commissievergadering in Aardenburg AARDENBURG - De commissie voor het midden- en kleinbedrijf en toerisme van Aardenburg vergadert woensdag 26 januari over het recreatieproject 'Ydewalle' en de mogelijke plaatsing van het carillon. Ook wordt advies uit gebracht over de standplaatsen op de markt. De commissie komt bijeen om 20.00 uur in het Aardenburgse stadhuis. VEEMARKT DEN BOSCH Aanvoer: totaal 6586; runderen 2563, graskal veren 210; vette kalveren 44; nuchtere kalve ren 2125. geiten 26; slachtvarkens 777, slach- trunderen 1341. Prijzen: melk- en kalfkoeien 2475-3175, gulste koeien 1400-1925; kalfvaar- zen roodbont 2050-3150, zwartbont 2025-2850; klamvaarzen 1700-2125; guiste vaarzen 1600- 2050; pinken 900-1825. graskalveren 600-1325; nuchtere kalveren fok-mesterij roodbont 200- 600, zwartbont 100-430,weideschapen 90-165; lammeren 80-180; stieren (resp. Ie en 2e kw.) 8,85-9.50 7,70-8,35; vaarzen (resp. Ie en 2e kw.) 7,60-8,70 6.90-7.60; koeien (resp. Ie. 2e en 3e kw.) 7,55-8,60 6,65-7,55 6,35-6,65; worstkoeien 5,75-7,00; dikbillen extra kw. 9,60-13,70; vette kalveren (resp. Ie, 2e en 3e kw.) 6,95-7.10 6,80- 6,95 6,65-6,80; slachtzeugen (resp. Ie, 2e en 3e kw.) 3,15-3,30 2,85-3,00 2.40-2,85; vette scha pen 170-240; vette lammeren 150-255. Over zicht (resp. aanvoer, handel en prijzen): melk en kalfkoeien groter-vlot-hoger; guiste koeien gelijk-normaal-gelijk; gTaskalveren kleiner-kalm-lager; vette kalveren kleiner- lui-lager; nuchtere kalveren groter-kalm-ge- HJk, schapen en lammeren gelijk-vlotter-iets hoger; slachtvee groter-lui-gelijk; slachtzeu gen groter-normaal-iets hoger. Aardappeliermijmnarkt Rotterdam. Datum 5 januari 1983. Bintje 50 mm opw, laten april 21.60, novem ber 24 00, mei 22,00, bieden april 21.50, no vember 23.00, mei 21.60, slot april 21.60. no vember 23.90, mei 21.80. Stemming april en mei: prijshoudend, november kalm. Open staande posities: april: min 104 is geworden 2753, november 40, mei: plus 102 is geworden 650. Omzet april 261, hoogste prijs 22 00. laag ste 21.20, laatste zaken 10x21.60. mei 175, hoogste prijs 22.00, laagste 21.50, laatste zaak 1x21.80. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam, datum 5 januari 1983. Bintje 35/50 mm opw. laten april 19.50, bieden april 19.00, slot april 19.00. Stemming april kalm. Openstaande posities april min 2 is ge worden 239. Omzet april 13 t.w. 5x19.20, 6x19.10, 2x19.00. Vismijn Colijnsplaat COLIJNSPLAAT - Aanvoer vis en gar nalen en gemiddelde prijs per kilo over de week van 26 tot en met 31 december 1982 van dc vismijn Colijnsplaat. export garnalen 18727 kilo 5,56, schol 188 ƒ3,23, schar 268 2,76. bot 448 0,79, kabeljauw 3426 4,93, wijting 1313 2,92, paling 2 14,16, kuit 37 3.87, steenbolk 69 2,02, schardijn 45 2,61, diversen 413. Totaal: 125.480,53. Duiven Bond Zeeland telt 2004 leden VLISSINGEN - De Zuidnederlandse Duiven Bond, afdeling Zeeland, telde in 1982 2004 leden. Deze zijn verdeeld over de kring midden (432), kring Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen (483), kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen (542), Wal cheren (156), kring Zuid-Beveland (346) en Zierikzee (61 leden). De deelname van leden in de verschillende kringen is als volgt: kring Midden op de Frank- rijkvluchten 42.044 duiven ingekorfd, gemiddeld 97 per liefhebber. In kring Oost ingekorfd 42.624duiven (88); kring West 64.719 duiven (119), Walcheren 22.835 duivelt (146); Zierikzee 9745 dui ven (159) en Zuid-Beveland 56.899 dui ven (gemiddeld 164 per lid). Jongerencentrum start jamsession voor popmuzikanten TERNEUZEN - Het Jongerencentrum Terneuzen (JCT) in de Nieuwstraat start zaterdagavond met een tweewe kelijkse 'jam-session', een vrij podium voor pompmuzikanten. Ze kunnen terecht tussen 20.00 uur en circa 20.30 uur. Met de jam-session vol doet het JCT aan de vraag van een aan tal bezoekers. De sessions zijn aan het begin van de maand op zaterdagavond, in het midden van de maand op zondag middag. Striptekenaar exposeert bij Bellemans Axel AXEL - Bij boekhandel-galerie Belle mans in Axel exposeren striptekenaar Fred Julsing en het echtpaar Terpstra. Julsing (geboren op 12 maart 1342) kreeg bekendheid door de strips 'Pep'. Hij tekende voorts 'Tom Poes' voor Marten Toonder, werkte mee aan de stripverhalen Panda en Kappie en droeg bij aan de jeugdbladen 'Jippo' en Taptoe'. Momenteel werkt hij aan illu straties bij een verhaal van Rindert Kromhout, dat binnenkort als feuille ton in Donald Duck verschijnt. Bij Bellemans zijn veertien tekeningen van Fred Julsing te zien: fragmenten uit te strips 'Hans en Grietje' en 'De rattenvanger van Hameien'. Llesbeth Terpstra is vertegenwoordigd met patchwork en vijf poppen. Haar man Klaas-Jan Terpstra maakte een aantal pasteltekeningen. Beide tentoonstel lingen lopen in de maand januari. j vnend, a.l.; Crnem'Actueel III, 20 uur: Reds, 12 jr. HULST - De Koning van Engeland, 20 uur: Young doctors in love, a.l.; 20 uur: Rocky (III), 16 jr.; 20 uur: Hells Angels USA, 16 jr.; 20.15 uur: De hete uurtjes van Solange, 18 jr, GOES - Grand, 20 uur: The radwarrior, 16 jr. VLISSINGEN - Alhambra 1,20 uur: De boezemvriend, a.l.; Alhambra II, 20 uur: E.T., a.l. TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Stichting Etce tera, 13.30-17 uur: 'Hannah de Miranda' sieraden en tekeningen en pentekenin gen van Joep de Bekker (t/m 23/1). BRUINISSE - Visserij- en oorlogsmu seum geopend van 14-16 uur. BURGH HAAMSTEDE - 10-12 en 14-17 uur; 'Rondom de bijbel', werken van Abraham Blankers (t/m 15/1). DOMBURG - Biologisch Museum, 10- 17 uur: De natuur in Zeeland. GOES - Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: recent werk van Gerard Menken (t/m 6/1). HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. HULST - Trefpunt: schilderijen van Jac. de Jonge (t/m 8/1); Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-18 uur: 'Feest der kleine formaatjes' (t/m 9/1). MIDDELBURG - Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten J en exposities; Museum, 10-17 uur: litho's van Odilon Redon (t/m 6/1); St. Janstraat 41,14-17 uur: touwplastie- ken van Anneke Ruimschotel; Zeeuws Kunstenaarscentrum, 10-17.30 uur: portretten van Tie Hof (t/m 6/1); Vlissingsestraat 14, 14-19 uur: werken van Ellen Flink-van Hemert. Galerie De Witte Swaen, 11-17.30 uur: werken van Serika Goth, Maurice Goth en W, Vaarzon Morel (t/m 31/1); Antiekhandel Witte, 9-18 uur: etsen van Günter May (t/m 2/2). TERNEUZEN - Hal Ter Schorre. 11-21 uur: werken van Ferdinand Slock (t/m 21/1); Museum, 9.30-12 en 13-17 uur: werken van Zeeuws-Vlaamse kunstenaars (t/m 14/1). VLISSINGEN - Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: levende reptielen, amfi bieën en insekten; Zaal Bellamy 19 (Stedelijk Museum), 10-12.30 en 13.30-17 uur: werken van Hans Andringa (t/m 7/1). YERSEKE - Atelier Dam Twee. 10-18 uur: werken diverse kunstenaars - ex positie over schaal- en schelpdieren. IJZENDIJKE - Museum, 10-12 en 13.30- 17 uur: 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100- 14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer J1150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- 15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in "°od, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van rn'n lijr Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur AARDENBURG - De gemeente Aardenburg wil in 1983 - net als in voorgaande jaren - ongeveer 200.000 gulden besteden aan kapitaalswerken. Welke dat moeten zijn, wordt in de ontwerp begroting voor 1983 nog niet vermeld. Door de politieke moeilijkheden in de afgelopen maanden is bet college van b. en w. nog niet toegekomen aan het aangeven van nieuwe beleidslijnen en prioriteiten op het vlak van kapitaalsinvesteringen. In de raadsvergadering van dinsdag 25 januari, als de begroting wordt besproken, zal dat investe- ringsschema er wel zijn. Tegelijk komt de eerste begrotingswijziging aan bod. Daarin wordt concreter ingegaan op verscheidene posten die in de begroting nog tamelijk globaal zijn inge schat. De eerste begrotingswijziging zal volgens wethouder R. van de Wijnckel ook dienen om hier en daar wat 'franjes' weg te knippen, zoals hij dat woensdag in een toelichting noemde. MIDDELBURG - Gasthuis, 20-21.30 uur: uitzending Rawa. TERNEUZEN - Julianaziekenhuis, 20- 15-22.15 uur: uitzending radio Juliana. VLISSINGEN - Bethesda-St. Joseph- ziekenhuis, 20-21.30 uur: uitzendingRa- wa. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Roxy I, 20 uur: E.T., a.l.; Roxy II, 20 uur: So fine, 12 jr.; Cinem'Actueel 1,20 uur: Young doctors In love, 12 jr.; Cinem'Actueel II, 20 uur: De boezem- Schematische voorstelling van het recreatieproject 'Ydewalle' in Aardenburg. 'ANIMO IS ERG GROOT' SAS VAN GENT - Directeur R. Ver steeg van 'De Vlaanderen' in Sas van Gent is van plan op korte termijn zelf twee snuffelmarkten in zijn complex te gaan organiseren. De aanvankelijke initiatiefnemer, het organisatiebu- Kaartclub kiest nieuw bestuur TERNEUZEN - De Terneuzense kaart club 'De Vriendschap' heeft dinsdag avond, tijdens de jaarvergadering, af scheid genomen van voorzitter W. de Zeeuw. De Zeeuw trekt zich na zes jaar terug teneinde zich nadrukkelijker te wijden aan een andere hobby: het le zen. Hij werd opgevolgd door L. J. van de Zande, die zijn voorganger met eni ge vriendelijke woorden uitwuifde. Hij bood de scheidend voorzitter een elpee aan. Dinsdagavond werd ook een nieuwe secretaris gekozen: G. Bouw man werd vervangen door C. van Eijk. De kaartclub telt momenteel veertig le den. IJZENDIJKE - Het Oostburgse college van b en w heeft het verzoek van de bewoners van de Handboogstraat in IJzendijke om een stoep in de betref fende straat door te trekken, afgewe zen. Men wil hiertoe pas overgaan als de nieuwbouwwijk Kleine Jonkvrouw II, waarvan de Iiandboogslraat deel uitmaakt, geheel is volgebouwd. Directeur M. Dooms van gemeentewer ken: „Normaal gesproken leggen we geen voetpaden aan op plaatsen waar nog gebouwd moet worden. Dat heeft geen zin. Ze worden kapot gereden en kosten de gemeente alleen maar geld". De bewoners van de Handboogstraat hebben de trottoir-kwestie bij de ge meente aangekaart via een door de dorpsraad van IJzendijke ondersteund schrijven. Het ontbreken van de stoep levert overlast op voor de bewoners van de Handboogstraat, zo stelde men. De heer A. Poppe woordvoerder van de bewoners: „Als het geregend heeft, is het hier één groot waterballet" reau Linssen uu öergen op Zoom, trok zich deze week terug, waarna Versteeg besloot zelf de organisatie ter hand te nemen. „Het is overduidelijk gebleken dat het verenigingsleven en de parti culiere sector grote belangstelling voor de snuffelmarkten hebben. Er is zoveel animo, dat het nu maar eens een keer moet worden uitgeprobeerd". Versteeg zal dezer dagen een onder houd aanvragen met b en w van Sas van Gent over de afgifte van een vergun ning voor het houden van een snuffel- markt. Hij verwacht daarover geen pro blemen: „In de wandelgangen heb ik begrepen dat het college in principe be reid is een vergunning af te geven, uiter aard op dezelfde voorwaarden als des tijds bij Linssen". Voor het organisatiebureau Linssen waren die voorwaarden enkele maan den geleden nog reden om de organisa tie van een aantal snuffelmarkten (b en w hadden voorlopig vergunning gege ven voor twee markten. Linssen plande in totaal zes) op te schorten. Hij had met name bezwaar tegen de eis van het Sasse college enkele dagen voor de snuffelmarkt een deelnemerslijst in te dienen om concurrentievervalsing met de middenstand te voorkomen. Linssen weigerde dat echter. Daarna liepen lijmpogingen van Versteeg en zijn juri disch adviseur mr G E Vioen spaak. De directeur van 'De Vlaanderen' had deze week opnieuw een gesprek met Linssen over de organisatie van de snuf felmarkten. In goed overleg werd daar bij besloten dat Versteeg zelf de organi satie ter hand zou nemen en dat Lins sen zich zou terugtrekken. Linssen be vestigde dat woensdag telefonisch, maar weigerde verder elk commentaar. Versteeg denkt de eerste snuffelmarkt in de eerste helft van februari in zijn evenementenhal te laten plaatsvinden. Hij zal daartoe alle verenigingen en in stellingen in Zeeuwsch-Vlaanderen aanschrijven. Voor de eerste snuffel markt krijgen die gratis ruimte voor een stand aangeboden; de evenemen tenhal biedt plaats aan ruim 150 stands. Versteeg. ..De genen die voor de eerste snuffelmarkt hebben ingeschre ven krijgen voorrang. Het is echter niet uitgesloten dat de ruimte ook bij even tuele volgende markten gratis beschik baar komt. Wij hebben immers het voordeel dat de evenementenhal niet behoeft te worden gehuurd. Zelf organi seren maakt het ook voor de tegenpar tij betaalbaar, terwijl eventuele detail handel makkelijker kan worden ge weerd". De financiële positie van de gemeente is over het algemeen redelijk. De belastin gen zullen in 1983 op hetzelfde peil blij ven. De post 'onvoorzien' is lager dan vorig jaar: bijna 90.000 gulden. Dit be drag - vorig jaar ongeveer 130.000 gul den - valt nu wat lager uit doordat de gemeente is gedwongen door gedepu- teerde staten, om 50 mille apart te leg gen voor het opvangen van tegenvallers in salarismaatregelen. De gemeentelij ke salarisverordening van Aardenburg werd namelijk afgekeurd door g.s. om dat er onder het gemeentelijke perso neel in verhouding veel hoofdcommie zen rondlopen. De verhoudingen moe ten weer worden rechtgetrokken, vin den g.s.. en om tegenvallers op te van gen is de 50.000 gulden geblokkeerd. De concept-begroting - met grote ach terstand in elkaar gezet door de Aar- Alleenstaanden Hulst bijeen HULST - De soos voor alleenstaanden 'Kontakt' uit Hulst houdt zaterdag 8 januari de maandelijkse bijeenkomst in het gemeenschapscentrum 'Den Dul laert' in Hulst. Op het programma staat een bingo en een verloting. Daarnaast kan er gedanst worden op de klanken van het orkest 'The Williams'. denburgse ambtenaren - gaat evenmin gedetailleerd in op het welzijnspro- gramma. Dat komt omdat de welzijns- commissie door de genoemde politieke strubbelingen nauwelijks uit de start blokken is gekomen. In de eerste begro- t-,fDe samen met de con ceptbegroting wordt gepresenteerd, wil het college daar nader op ingaan. Van de ongeveer 200.000 gulden die de ge meente dit jaar heeft uit te geven aan kapitaalswerken, moeten ook nog de salarisverhogingen worden afgetrok ken die voortvloeien uit het opnieuw in

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21