Vrees Unie BLHP: verlies 1300 banen bij KMS-groep bfiWiri Flatbewoners Terneuzen boos over problemen cv-installatie Fietspad laat spoor van lekke banden achter Griep aarzelend in opmars PZC/provincie UITSPRAAK MARINEORDERS GEVRAAGD Huurder stal woning in Temeuzen leeg Music Centre Sluis gaat weer open HALVE PRIJS. CARAVAN GESTOLEN IN KAPELLE (Bar Sc ©uöc ê>miöse IN RENOVATIEWONINGEN AXELSESTRAAT Herstel van funderingsmat Oosterschelde kan beginnen Ombouw centrale op 28 januari in de staten DONDERDAG 6 JANUARI 1983 21 VLISSINGEN/ROTTERDAM - De Unie BLHP (beambten, leidinggevend- en hoger personeel) vreest, dat bij de KMS-groep in Zeeland ruim 1000 arbeidsplaatsen geschrapt zullen worden. Op basis van het onlangs door de Raad van Bestuur van RSV gelanceerde saneringsplan is de Unie BLHP gaan cijferen en tot de - zeer voorzichtige - slotsom gekomen, dat bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde zo'n 1300 banen gevaar lopen. Dat is ongeveer een derde deel van het totale KMS-personeelsbestand. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de consequenties die een vertraging van de opdracht voor de bouw van een nieuwe serie M-fregatten voor de KMS zal opleveren. Bij de berekeningen is de Unie BLHP er vanuit gegaan, dat Rijn-Schelde-Verolme RSV-Montage in Vlissingen (ruim 500 werknemers) zal afstoten. Een en ander staat in een nota van de Unie BLHP aan haar 1200 leden by het RSV-concem. Een woordvoerder van RSV kon de cijfers die de Unie woens dag openbaar maakte gisteravond be vestigen noch ontkennen. De directie van de Koninklijke Maatschappij De Schelde was woensdagavond niet be reikbaar voor een reactie. Zoals eerder gemeld, zullen bij RSV <met in Nederland 1700 werknemers) mogelijk 7500 arbeidsplaatsen verdwij nen. waarvan 4500 door verkoop van een aantal RSV-onderdelen. Volgens de becijferingen van de Unie zou het aan tal arbeidsplaatsen bij Wilton-Fij- enoord net als bij de KMS met ongeveer TERNEUZEN - De Terneuzenaar G. S. E. heeft bij de gemeentepolitie aangif te gedaan van diefstal van de inboedel van zijn woning in de Tholensstraat in de Terneuzense binnenstad. E. had de gemeubileerde woning tijdelijk ver huurd aan zijn stadgenoot M. B. Die maakte nauwelijks gebruik van het hem geboden wooncomfort, maar char terde een bestelwagen en haalde de wo ning leeg. Tot op dit moment ontbreekt van welk meubelstuk dan ook ieder spoor. SLUIS - Op vrijdag 21 januari zal de officiële opening plaats vinden van Europe's Music Center in Sluis. Nu is de zaak al officieus geopend. Volgens eigenaar R. de Smet is dit vooral te danken aan de bereidwillige medewer king van het arbeidsbureau en de vak bonden. De Smet nam de platenzaak in Sluis per 1 januari 1983 van Paul Metz over. Hij heeft de hele inboedel en voorraad overgenomen. Er zijn vijf personeelsleden afgevloeid. De Smet heeft één personeelslid overgenomen. De nieuwe eigenaar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Vooral ln de video-sector zijn er volgens hem nog uitbreidingsmogelijkheden. Momen teel werkt hij samen met zyn vtouw en één personeelslid in de winkel. Van 17 tot 21 januari zal de zaak in verband met een opknapbeurt en reorganisatie gesloten zijn. Vrijdag 21 januari zal Eu rope's Music Center officieel worden ge opend. (ADVERTENTIE) >S\ STRANDHOTEL 'W VLISSINGEN Mosselen zoals een keizer ze eet in witte wijnsaus Bomen Het is wel weer even wennen nu die boom de deur uit is. Vele dagen lang heeft ie stemmig groen staan te wezen in een hoek van de kamer. Tot de droge omgeving zelfs de bal len deed uitvallen. Toen hoefde ie niet meer De bewuste hoek van de kamer oogt nu wat onwezenlijk kaal. Zo af en toe worden we, op kousen voetendoor het vertrek schrijdend, nog wel op pijnlijke wijze aan die boom herinnerd. Als we niets ver moedend in een naald trappen, die fier overeind staande in de vaste vloerbedekking de grondige stof- zuigbeurt heeft overleefd. Alleen de jeugd beleeft in deze da gen nog echt lol van die afgedankte exemplaren. Want fikken willen ze best. Vooral als het er een hoop zijn. Zesendertig had dat Middelburgse knaapje er verzameld. In de gara ge achter het ouderlijke huis. Daar lagen ze in afwachting van het vreugdevuur van de volgende dag. De vader keek niet blij, toen die na zijn nachtdienst zijn auto in de ga rage wilde plaatsen. De kreten die hij slaakte, daar aan de rand van het overdekte bos, de den zelfs weinig vredig aan. Maar ja, kerstmis is ook al weer zover van ons vandaan 1300 (van 4100 naar 2800) verminderd worden. De electrogroep zou evenals de metaal- en machinegroep worden opge heven. Daarmee zijn in totaal 4000 ar beidsplaatsen gemoeid. In de nota be nadrukt de Unie BLHP dat het om 'voorlopige cijfers' gaat. De Unie BLHP vindt dat het kabinet, vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek van een projectgroep naar de bestaansmogelijkheden van Rijn-Schelde-Verolme, een principe toezegging moet doen over het naar vo ren halen van het nieuwbouwprogram- ma voor de Nederlandse marine. Het betreft de bouw van twee onderzeebo ten en vyf Multipurpose-fregatten. Het tydstip waarop met de bouw van de M- fregatten begonnen kan worden, is van groot belang voor de toekomst van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. Het kabinet gaat er nog steeds vanuit dat het nieuwbouwprogramma niet eerder dan in de tweede helft van de jaren tachtig uitgevoerd kan worden. In de zogeheten sterkte/zwakte-analy se. die RSV in opdracht van het minis terie van economische zaken heeft ge maakt, meldde de Raad van Bestuur dat de KMS haar marine-activiteiten zou moeten staken, indien het ministe rie van defensie niet eerder overgaat tot bestelling van de nieuwe oorlogs schepen. De kans dat het kabinet of een van de bewindslieden een voorschot neemt op de conclusies van de projectgroep is echter te verwaarlozen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van economische zaken zal minister Van Aardenne in ieder geval niet eerder een standpunt innemen dan na de rappor- VLISSINGEN - „Er is landelijk be zien wat de griep betreft een epide mische verheffing ten aanzien van de vorige drie jaren. Ook in Zee land is er dit beeld, al zijn er regio nale verschillen. In Zeeuwsch- Vlaanderen bijvoorbeeld zijn er minder griepgevallen dan op Wal cheren". Dat verklaarde desge vraagd de heer H. B. Bos, plaats vervanger van de geneeskundig inspecteur voor de volksgezond heid in Zeeland. Als zijn voorlopige indruk gaf de heer Bos dat er in deze provincie 'nog zeer mild' een toename van het aantal griepgevallen te constate ren is. Hy baseerde zijn indruk op gegevens, verkregen van de hoofd inspectie voor de volksgezondheid en van 'peilstation-artsen' in Zee land. Men heeft hier het aantal hui dige griepgevallen rond deze tijd van het jaar - overigens globaal - vergeleken met die van de vorige jaren. In 1978 was er het laatst spra ke van een griepepidemie. De griep die nu de kop op steekt is te vergelijken met de zogenaamde Hongkonggriep. De verschijnselen zijn: flinke koorts, hoesten en spier pijn. „Van complicaties die uitgelo pen zijn op bijvoorbeeld longont stekinghebben wij nog niets verno men", zei de heer Bos, die nog eens met nadruk wees op de mogelijk heid zich tegen griep te laten inen ten. Dat is vooral van belang voor mensen met afwijkingen aan de luchtwegen en hartpatiènten. Bij de medische dienst van het Ge meenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) in Goes zei men dat de toename van het aantal ge melde ziekte- (en griep)- gevallen 'nog niet veel meer was dan vorig jaar om deze tijd'. Luchtwegen Dokter De Beer, hoofd van de 'Ge zamenlijke Bedrijfsgezondheids dienst De Schelde' in Vlissingen, waarbij een groot aantal Walcher- se bedrijven en instellingen is aan gesloten, verklaarde „Er is een lichte, maar duidelijke stijging bij alle bedrijven ten aanzien van de luchtwegenaandoeningen waar te nemen. Daarbij zijn ook de cara- en bronchitispatiënten inbegrepen, maar de meerderheid van de ge vallen is duidelijk griepachtig, en die liggen ook duidelijk hoger dan vorig jaar om deze tijd". Dokter De Beer zei geloof te hechten aan de opvatting van de bekende viro- loog prof Masurel dat we op weg zijn naar een griepepidemie, "en die houdt niet bij Zeeland halt". Ook zijn collega-bedrijfsarts van Dow Chemical Nederland in Ter- neuzen denkt kennelijk in die rich ting: via voorlichtings-fünctionaris Van Loon liet de Dow-bedrijfsarts weten dat er nog geen noemens waardige stijging van het aantal ziekte- en griepgevallen bij het per soneel van Dow waargenomen was, "maar de dokter houdt er wel reke ning mee". Bij Hoechst Holland NV in Vlissin- gen-Oost werd tot nu toe geen ab normale stijging van het ziektever zuimcijfer geconstateerd. tage van de projectgroep, die rapporta ge is eind januari pas te verwachten. Een woordvoerder van het ministerie van defensie zegt dat er binnen de de fensiebegroting. die overigens nog door de tweede kamer behandeld moet wor den, geen financiële ruimte is voor het naar voren halen van de nieuwbouwop- drachten. Speling in het defensiestand punt zou uitsluitend kunnen plaatsvin den indiende financiering buiten het departement wordt gevonden. Werktijdverkorting De directies van de RSV-scheepswer- ven Wilton Feyenoord in Schiedam en RDM in Rotterdam hebben bij de ar beidsinspectie werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd. Het gaat om werknemers in de reparatie sector, de nieuwbouw en de algemene dienst. In totaal werken bij de beide werven 5.000 mensen. Voor hoeveel werknemers precies werktijdverkor ting wordt gewenst is niet bekend. De directies van de beide bedrijven hebben het personeel en de onderne mingsraden woensdag over de aanvra gen ingelicht Beide bedrijven kennen op dit moment een grote leegloop. Bij Wilton Feyenoord bijvoorbeeld is het reparatiewerk flauw, is men net begon nen aan de bouw van een duikboot voor Taiwan en wordt binnenkort een off shore order opgeleverd. De raad van be stuur van Rijn Schelde Verolme heeft in het analyse-rapport van oktober vorig jaar al aangekondigd dat de reparatie capaciteit bij RDM zou moeten worden teruggebracht en heeft dat onlangs nog eens in een gepubliceerd saneringsrap port bevestigd en ook voor Wilton Feye noord van toepassing verklaard. Bij beide bedrijven moeten in de ogen van de raad van bestuur in totaal 1300 ar beidsplaatsen verdwijnen. Het is niet bekend wanneer de arbeids inspectie een beslissing over de aanvra gen zal nemen. Volgens een werkne mersvertegenwoordiger van een van de betrokken bedrijven lijkt het echter niet aannemelijk dat de arbeidsinspec tie een positief besluit zal nemen voor uitlopend op de beslissing van minister Van Aardenne over de steunaanvraag van RSV ter grootte van 300 miljoen gulden. (ADVERTENTIE) Nu is het tijd om een bontmantel te kopen. Een extraatje van Modehuis Bobbe aan het begin van het nieuwe jaar. Nu de laatste modellen voor de MODEHUIS BOBBE EXCLUSIEVE DAMESMODE Coosje Buskenstraal 149-151 4381 LD Vlissingen Tel. 01184-12660. Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. OVEZANDE - Het gezelschap Zeeuwse bestuurders dat in novem ber vorig jaar het nieuwe fietspad tussen Ovezande en 's-Gravenpol- der, al fietsend, in gebruik nam, nag achteraf gezien van geluk spreken dat niemand een lekke band bij die tocht heeft opgelopen. Want dat is op het bewuste fietspad tegenwoor dig schering en inslag. De fietsenma ker van Ovezande, J. Boonman, (de enige uit de omtrek) maakt gouden tijden door. En menig huisvader brengt dezer dagen de lange winter avonden in het schuurtje door, al waar keer op keer de fietsbanden van het kroost geplakt moeten wor den. Op het nieuwe fietspad ligt een soort grind dat zo fijn en daardoor zo scherp is. dat menig scholier zijn of haar banden heeft lekgereden. Bij een nat wegdek zijn de problemen het grootst omdat het grind dan lan ger aan de fietsbanden blijft plakken. W. Goeree uit Driewegen bijvoor beeld weet er alles van. Hij heeft drie schoolgaande kinderen die dagelijks de rit Driewegen-Goes vice versa ma ken met alle problemen van dien. Een van zijn kinderen heeft al 14 lek ke banden opgelopen, ,,'t Is gewoon verschrikkelijk. Iedereen uit de om geving praat er al over. Provinciale waterstaat heeft er al wat aan ge daan, maar er zijn nog steeds klach ten. Laatst kwamen ze met z'n zeve nenterug uit Goes en van hen hadden er vijf een lekke band. Dat ging zelfs zo lang duren dat de ouders al onge rust werden". De slachtoffers moeten vaak van de plek des onheils ofwel naar Goes, ofwel naar huis, ofwel naar de fietsenmaker in Ovezande lo pen. En dat is een hele tippel die niet zelden de nodige schooltijd kost. Daar komt nog bij dat fietsenmaker Boonman - zijn winkel om 08.00 uur 's ochtends open doet. Maar rond die tijd horen de scholieren al in de schoolbanken te zitten. Het is ookal voorgekomen dat een van de kinde ren van Goeree met een lekke band opgepikt werd door een auto van pro vinciale waterstaat (de beheerder van het fietspad, waarvan de be stuurder wellicht nog iets goed pro beerde te maken en de ongelukkige wielrijder meenam naar Goes. Weer raak Deze week was het ook weer goed raak, vertelt Goeree: „Maandag re den er vier kinderen van Goes naar huis en van hen hadden er twee een lekke band. De volgende morgen had weer een van mijn kinderen een lekke band. En ik heb het ook al een paar keer meegemaakt dat ik 's ochtends naar mijn werk wilde gaan en voor dat ik vertrok nog even naar de ban den keek. Toen bleken er 's nachts weer te zijn leeggelopen. Tegenwoor dig is dat mijn eerste werk: eersteven naar die fietsen kijken". Hij sluit niet uit dat de gedupeerde ouders binnen kort de koppen bij elkaar steken en met een lijst met handtekeningen naar het Borselse gemeentebestuur stappen. Fietsenmaker Boonman weet er on dertussen ook alles van. Zijn eerste reactie was,De man die voor die lek ke banden heeft gezorgd kan bij mij een sigaar komen halen". Boonman vertelt dat het ondertussen al iets minder is geworden met het aantal lekke banden dat hem ter reparatie werd aangeboden. Het gemiddelde ligt op ongeveer 5 tot 6 per dag. Nor maal gesproken bestelt hy in de zo mermaanden een party banden en daar kan Boonman dan precies een jaar mee doen. Nu was hy de party die van de zomer was binnengeko men in oktober al kwijt. De gemeente Borsele weet van de he le affaire niets af. Daar haast men zich te verklaren dat het pad in be heer is by provinciale waterstaat. De man die zich by die dienst bezig houdt met het bewuste fietspad is het hoofd van de dienstkring T. J. Leenknecht. Hy weet ondertussen al van de problemen door telefoontjes van verontruste ouders. Die hebben er toe geleid dat het pad is schoonge veegd en schoongezogen, maar dat heeft nog steeds niet alles opgelost Er wordt nu overwogen om een dun laagje zand over het pad te strooien om te voorkomen dat de messcherpe flintertjes - in de fietsbanden prik ken. Pas in het vooijaar kan er even tueel gedacht worden aan een nieu we slytlaag. Leenknecht vertelt dat aan het grind dat over het fietspad is gestrooid geen strenge eisen door provinciale waterstaat zyn gesteld. En daardoor is min of meer toevallig een partij grind gestrooid waar erg scherpe flinters in zitten. Overigens onderschat Leenknecht de proble men met het fietspad niet. „Ik zou me zelf ook ergeren als het my over komt". KAPELLE - De heer A. H. uit Kapelle heeft woensdagmiddag bij de rijkspo litie in Kapelle aangifte gedaan van diefstal van zijn caravan. Deze stond geparkeerd in een hoek van het par keerterrein van Cederhof. De diefstal moest zyn gepleegd tussen vrijdag en woensdagmiddag. De cara van, met een compleet eiken interieur en een ingebouwde televisie-antenne, heeft een waarde van 26.000 gulden. (ADVERTENTIE) Koudekerke Sfeervol Gezellig Betaalbaar Vanavond wegens reservering gesloten. TERNEUZEN - De bewoners van een kleine twintig flatwoningen aan de Axelsestraat in Terneuzen kampen - hartje winter - met enorme problemen met de gloednieuwe cv-installatie. Een paar maanden geleden werden de flats gerenoveerd en voorzien van centrale verwarming. Nu, begin januari, be zorgt de cv-installatie hen zoveel kop- Een van de flatbewoners wijst op het gewraakte uitlaat rooster zorgen dat ze van de verhuurder, de Woningbouwvereniging 'Terneuzen', eisen dat er op zeer korte termijn maat regelen worden getroffen. Vlak voor kerst schakelde een aantal verontruste bewoners de storings dienst van de Woningbouwvereniging in omdat hun installatie niet normaal werkte. De deskundigen konden op dat moment weinig uitrichten. Een onder zoek bracht slechts bij een van de (indi viduele) installaties een mankement aan het licht. Dinsdag hingen verschillende flatbe woners opnieuw aan de bel. Op tal van plaatsen in het flatgebouw was de cv- ketel 'uitgewaaid'; hier en daar waren zelfs kleine ketelbrandjes ontstaan. Een oudere bewoonster „Het is toch te gek om los te lopen. Wij klagen steen en been, maar de woningbouwvereniging zegt dat we niet in paniek moeten raken en dat het zo'n vaart allemaal niet loopt. Maar ik weet wel dat verschillen de bewoners helemaal over hun toeren zijn. Die ketels deugen niet". Het leidde dinsdagmiddag tot een 'pro- testbezoek' van een tiental flatbewo ners aan de Woningbouwvereniging 'Terneuzen' Daar werd, op met mis te verstane wijze, duidelijk gemaakt dat voor de bewoners de maat vol was. „We hebben nu verschillende malen ge klaagd, maar de woningbouwvereni ging roept steeds dat het wel mee valt. Nou, het valt dus niet mee. Er zijn al mensen, die niet meer van huis durven omdat ze bang zijn dat hun huis af brandt". Een woordvoerder van de Woning bouwvereniging 'Temeuzen' erkent dat er sprake is van een 'probleemsituatie'. „We willen", zegt hij, "volgende week dinsdagmiddag met de bewoners om de tafel gaan zitten om de problemen door te spreken". Dat gesprek wordt verder by gewoond door externe experts. Vol gens de woordvoerder hoeven de bewo ners niet te vrezen voor gasoverlast in de woning op het moment dat de wind, via de uitlaatkoker, de 'waakvlam' uit blaast. „De plaats van de installatie is destyds gekozen in overleg met de be woners. We willen, nu de zaken niet naar wens verlopen, de problemen ook samen met de bewoners en de deskun digen uit de wereld helpen". De storingsdienst van de woningbouw vereniging blyft de komende dagen een oogje in het zeil houden. „We komen direct in actie, wanneer een van de be woners aan de bel trekt", aldus de woordvoerder. Verder zegthy: „Dezelf de installaties zijn geplaatst in wonin gen in het plan 'Oude Vaart' en in de binnenstad van Temeuzen. Gek ge noeg hebben we daar geen probleme- n. Een van de bewoonsters van de renova tieflatwoningen aan de Axelsestraat: „Er zit volgens ons maar één ding op: een nieuwe installatie. Maar daar zullen ze wel niet aan willen. Trouwens, ik heb gehoord dat ze dieinstallaties nu ook al in die renovatieflats aan het Magnolia plein willen inbouwen. Kunnen ze daar óók nog lachen. BURGHSLUIS - Zodra de weersoro standigheden het toelaten zal een bf gin worden gemaakt met het herstel van de beschadigde funderingsnu' voor de Oosterschclde-stormvloedk* ring in het sluitgat Hammen. Dat gt beurt vanuit een duikkamer die op d> mat wordt geplaatst. Vanaf het gt oponton Johan V zullen duikers me behulp van een duikklok in die kame worden gelaten om de scheur te rep» reren. Pas daarna zal het afrollen van de fua deringsmatten in het meest noordelyb van de drie sluitgaten in de monditj van de Oosterschelde worden voort» zet. De mattenlegger Cardium. die c laatste twee weken van 1982 in een va de werkhavens heeft gelegen, is inmiij dels weer terug in de Hammen. De zuil mond van de ponton is aan een nauagt zet onderzoek onderworpen om te voc komen dat bij het opschonen opnieu een mat beschadigd raakt. Alle mogen ke oorzaken zyn de afgelopen weken b( keken en waar nodig zyn verbeteringe aan de zuigmond aangebracht. Wa: neer de Cardium na het herstel van beschadigde mat weer aan de slag ka: zullen allereerst twee ondermatta worden neergelegd. Die liggen momei teel al kant en klaar op de rollen Ensj en Twensis te wachten. Het is de bed» ling dat daarna enkele kleinere boves matten worden afgezonken. MIDDELBURG - De ombouw van conventionele PZEM-centrale te Bor sele op kolen komt op vrijdag 28 jania ri aan de orde in de Zeeuwse statu Zoals gemeld beslissen de aandeelho) ders van het Zeeuwse nutsbedrijf op februari over deze zaak. De staten van Zeeland hebben zich december uitputtend beziggehoudi met het voorstel een aanvullend vor bereidingskrediet voor de ombouw geven. Dat voorstel kreeg de inste: ming van een grote meerderheid van: staten. Gs stellen voor om de vertegt woordigers van de provincie in de a« deelhoudersvergadering bindend ma daat te geven om in te stemmen meth krediet voor de ombouw. 802 milje* gulden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2