Steun van overheid voor verlieslijdende kranten CBS: Investeringen groeien 9 procent Hoogovens versterkt concurrentiepositie BRINKMAN KOMT MET REGELING Meer kans in staatsloterij Staat leent tegen 7,5 pet Mobil vertrekt definitief uit Libië Samenwerkingsverband Philips en ATenT AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Drukke handel op Damrak PZC/financiën en economie 19 0 DONDERDAG 6 JANUARI 1983 DEN HAAG (ANP) - Verlieslijdende dagbladen met een relatief kleine oplage kunnen aanspraak maken op financiële steun van de overheid, die komt uit de STER-pot. Dit staat in het besluit compensatieregeling dagbladen, dat minister Brinkman (WVC) woensdag het parlement heeft aangeboden. De Nederlandse Dagbladpers (NDP). de werkgeversorganisatie van de dagbla den in ons land. reageert bij monde van algemeen secretaris drs K. J. van der Zande. verheugd op deze regeling Het is hem echter nog niet duidelijk in hoeverre voorwaarden verbonden zijn aan eventuele steun. In het verleden is er sprake geweest, dat kranten zouden moeten werken aan een structurele verbetering van hun po sitie. Dat zou op gespannen voet kun nen staan met de 'profilering' van de kranten, waardoor de pluriformitiet, de verscheidenheid aan meningsuiting, binnen de dagbladwereld in gevaar zou kunnen komen. DEN HAAG (ANPi - De kans op een prijs in de staatsloterij wordt met ingang van de loterij van februari vergroot. Die kans wordt een op twee. tegen nu een op tweeëneenhalf De totale prijzenpot wordt daarvoor niet ver hoogd. maar het aantal grotere prijzen wordt verminderd, waar voor meer kleinere prijzen terugko men. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van financien woensdagavond meegedeeld. De NDP heeft overigens vandaag, don derdag. een kennismakingsgesprek met minister Brinkman, waarin wat de DEN HAAG - Op 11 januari kan worden ingeschreven op een 7,5 pet zevenjari ge staatslening 1983 per 1987-1990. Het bedrag wordt na inschrijving vastge steld. maar de uitgiftekoers wordt vooraf, op 10 januari voorbeurs, be kendgemaakt. zo heeft het ministerie van Financien meegedeeld. De lening kan worden afgelost in vier jaarlijkse termijnen, te beginnen op 1 februari 1987 Vervroegde gehele of ge deeltelijke aflossing is niet toegestaan. De stortingsdatum is vastgesteld op 1 februari 1983.Het is voor het eerst sinds 1978 dat de staat tegen een renteper centage van 7.5 pet op de markt ver schijnt. Op 14 december kon worden in geschreven tegen 7.75 pet. Toen sleepte de staatf 1.3 miljard in de wacht tegen 100,2 pet NDP betreft ook de compensatierege ling ter sprake zou kunnen komen. Ons land telt. aldus Van der Zande, negen tien verliesgeven en marginale 'dagbla dexploitaties'. Daarbij kan het ook gaan om bedrijven die meer dan een krant uitgeven, zoals het geval is bij de landelijke dagbladen 'Trouw' en 'Het Parool' (Perscombinatie) In april vorig jaar besloot de toenmali ge minister van erm. Van der Louw, reeds tot invoering van een compensa tieregeling voor de dagbladpers. Voor de regeling kunnen dagbladen in aan merking komen die voor wat betreft hun oplage in combinatie met hun geo grafische verspreiding in een relatief ongunstige positie verkeren. De oplage van de bladen die voor de regeling in aanmerking kunnen komen mag de 150.000 exemplaren niet over schrijden en hun spreidingsdichtheid mag niet hoger zijn dan 25 procent. Aan elke afzonderlijke krant binnen de regeling wordt ten hoogste drie jaren achtereen compensatie verstrekt. De compensatieregeling heeft een experi menteel karakter. Zij geldt voorals nog voor de duur van drie jaar. De regeling W.-Duitsland eist van Japan grotere import BONN - De Westduitse regering ver wacht van Japan dat het meer zal doen voor de openstelling van zijn markt voor Westeuropese exportprodukten. Dit heeft de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, woensdag meegedeeld aan zijn Japanse ambtgenoot. Sjintaro Abe, die in Bonn vertoeft om er het import- beleid van de regering-Nakasone uit te Genscher vertelde Abe dat de maatre gelen die Japan tot dusver heeft geno men op het gebied van verlaging van invoerrechten en afschaffing van ande re importbelemmeringen in de Bonds republiek onvoldoende worden ge noemd. Het is noodzakelijk dat Japan meer doet om te voorkomen dat het de vrijheid van de handel in gevaar komt. aldus de Westduitse minister. Abe is bezig aan een reis langs diverse Europese hoofdsteden om te proberen daar duidelijk te maken dat Japan echt niets meer kan doen ter bevordering van zijn invoer. Overal heeft men hem echter te verstaan gegeven dat het standpunt van de Japanse regering erg onbevredigend is gelet op de grote te korten aan Europese kant op de balan sen van de handel met Japan. DEN HAAG (ANP) - De investeringen in vaste activa (gebouwen, machines, installaties e.d.) in de Nederlandse industrie zullen in 1983 ten opzichte van 1982 naar verwachting toenemen met negen procent. Voor 1982 moet echter nog met een afneming met zes procent ten opzichte van 1981 worden gerekend. Dit blijkt uit gegevens van het centraal bureau voor de statistiek Die zijn ont leend aan een in oktober verrichte steekproef bij bedrijven in de nijverheid met tien of meer werknemers. Het effect van verwachte prijsontwikkelingen is niet uitgeschakeld. De verwachte stijging in 1983 is voor een belangrijk deel terug te voeren op een toeneming van de investeringen door de aardolie-industrie (plus 69 pro cent), de chemische industrie (plus 21 procent) en de voedings- en genotmid delenindustrie (plus 8 procent) Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat de investeringen in de bedrijfstak delfstoffenwinning, waaronder die op het Nederlandse deel van het continen tale plat, in 1982 zijn toegenomen met 38 procent en in 1983 naar verwachting met 23 procent. Bij de bouw- en installa tiebedrijven nemen de investeringen zowel in 1982 als in 1983 af, vorig jaar met 13 procent, dit jaar met 21 procent. staat alleen open voor verlieslijdende dagbladen. De uitkeringen per blad zijn vastge steld op ten hoogste 75 procent van het door betrokken blad geleden verlies. De compensatieregeling wordt ingevoegd met terugwerkende kracht to 1 januari 1981 Overeenkomstig de aanbeveling van het bedrijfsfonds voor de pers zal de regeling vooralsnog alleen worden toegepast over het jaar 1981. Regeling is jaarlijks een bedrag van 20 miljoen gulden gereserveerd. Uit het besluit blijkt dat de compensatie-uitkeringen niet behoeven te worden terugbetaald. Het besluit van de minister zal een de zer dagen, na publikatie in de staats courant, van kracht worden. NEW YORK (RTR/UPI) - De Ameri kaanse oliemaatschappij Mobil heeft dinsdagavond meegedeeld dat zij zich definitief heeft teruggetrokken uit alle exploratie- en produktie-activiteiten in Libië en dat zij een juridische proce dure tegen de regering van dal land op gang heeft gebracht om schadevergoe ding te krijgen. Daartoe is besloten nadat jarenlang was geprobeerd met de Libische rege ring tot overeenstemming te komen over de voorwaarden voor de terugtrek king. In de bekendmaking van de maat schappij staat dat Mobil schade heeft geleden doordat de Libische regering de concessie-overeenkomst uit 1955 de afgelopen jaren op allerlei manieren heeft geschonden, onder meer door ge knoei met prijzen, belastingen en royal ty's. Daardoor is de economische waar de van de concessies nihil geworden, wat voor Mobil reden was om de ban den met. Libië te verbreken, aldus de bekendmaking. De hoofdredacteur van het Amerikaan se vakblad voor de olie-industrie Petro leum Information International, James Tanner, verwacht niet dat de terugtrek king van Mobil uit Libië belangrijke ge volgen voor de maatschappij of voor de economie het land zal hebben. Daar voor was haar aandeel in de Libische olieproduktie zijns inziens niet groot genoeg. Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Dullse mark Franse frank Belgische frank Japanse yen lui Ure Oost shilling Iers pond Spaanse peseta A user dollar 2.S9825-60075 4,2145-2195 110 380-530 5.6175-6225 132275-325 113.60-70 19.165-215 35.925-975 31.340-390 37.255-305 2.11225-11475 15.7510-7610 3.9610-6710 2.0730-0830 2.5650-5750 1.4350-4550 14425-4725 75.45-70 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM ANP' - De advieskoersen <aan- en verkoopprijzen! voor buitenlands bankpapier geldend in Amsterdam op de vol gende werkdag luidden guteren Amerikaanse dollar Engelse pond Belgtsche fr (IOOi Duitse mark ilOOi Hal Ure 1IO.OOO1 Portugese esc r 100» Canadese dollar Franse fr UOOi Zwitserse Ir il00> Zweedse kroon 1100i Noorse kroon 100< Deense kroon 100» Oostenr sch itOOi Spaanse pes 1001 Griekse drachme 1100 Finse mark (100) Joegosl dinar i IOOi Ierse pond 37 50 40.50 13050 13350 34.50 37.50 36.00 38 00 29.75 32.75 1564 15.94 Algemeen 82.80 Algemeen-lokaal 86.90 Internationals 78 40 Industrie 64,00 Scheep- en Luehiv 154 10 Banken 204,60 Verzekering 172.80 Handel e a 70.10 CBS-obllg index 76 70 Rendem Slaatsl 12.21 waarvan 3-5 jr. 12.16 waarvan 5-8 Jr 12.24 8 Jr en langer 12 20 vstc drie 12.18 BNG-leningen 12.12 rena bankleningen 12.20 rend pandbrieven 13 76 100.10 103.10 99.40 10150 101,90 104.80 83.50 8550 125 40 127 70 194,80 197.00 198,00 203.80 79.00 80.60 108.40 7.18 KOSTEN STERK GEDAALD NIJMEGEN (ANP)- Het is de Hoogovens Groep gelukt om in IJmuiden de kosten met ongeveer f. 200 min op jaarbasis in 1982 omlaag te brengen. Voor 1983 zal dit kunnen oplopen tot f. 270 min. Mede hierdoor is het totale resultaat voor het staalbedrijf, ondanks een uiterst laag produktieniveau, aanzienlijk minder slecht dan in 1981. AMSTERDAM - Goud- en zilverprijzen. Amsterdam - Goud onbewerkt 37,600-38,400. bewerkt verkoop 40,320, zilver onbewerkt 895-965, bewerkt verkoop 1020 ..Het afgelopen verliesjaar heeft, hoe paradoxaal het ook klinkt, bewezen, dat wij in vergelijking met vele concur renten een goede uitgangspositie heb ben. Met andere woorden, zodra de marktsituatie verbetert, zal IJmuiden daarvan relatief meer kunnen profite ren", aldus de voorzitter van de raad van bestuur, drs. J.D. Hooglandt, in een Nieuwjaarstoespraak voor het perso neel. Er zijn al zwakke signallen die duiden op opklaringen op iets langere termijn. Zo is de inflatie zeker in Nederland tot een wat aanvaardbaarder peil gedaald. De eveneens dalende rentestand zal de rentelast van Hoogovens minder druk kend maken. Tenslotte is er de ver wachting. dat de energieprijzen in de naaste toekomst, hopelijk geleidelijk, een dalende richting zullen inslaan. Na de zomer van 1982 werd Hoogovens geconfronteerd met een onverwachte, vrij drastische vraagvermindering naar staal. We moeten in Europa in 1982 een produktie van maar 110 min ton ruw- staal) terug naar 1964 om een vergelijk baar produktieniveau aan te treffen. De produktie in het eerste kwartaal vam 1983 zal in Europa uiterst laag zijn. De Aftrek schilderwerk - Als de rege ring alsnog besluit om het schilderwerk aan de eigen woning aftrekbaar te ma ken voor de belasting, dan kunnen er op jaarbasis drieduizend werklozen aan de slag. Voorzitter W. Hafkamp van het be drijfschap schildersbedrijf heeft dit woensdag in zijn nieuwjaarstoespraak voorspellingen voor de rest van het jaar zijn al evenmin hoopgevend, al lijkt een zeker herstel ten aanzien van de staal- vraag in de tweede helft van het jaar wel realistisch. Schakelaar groep Holec schrapt banen AMERSFOORT (ANP) - Bij Coq BV, behorend tot de schakelaargroep van Holec, is een vermindering van het personeelsbestand op til. De directie is van plan circa 60 arbeidsplaatsen op te heffen, zo heeft is woensdag bekendge maakt. Oorzaak is de afneming van het elektri citeitsverbruik en de algemene econo mische teruggang, waardoor er belang rijk minder wordt geïnvesteerd in elek trisch schakelmaterieel. In een gezamenlijke reactie van de in dustriebonden FNV en CNV, en de bon den van hoger personeel op de aange kondigde ontslagen, zeggen de bonden wel akkoord te gaan met het ontslag van dertig werknemers van 57.5 jaar en ouder, maar niet met de overige dertig ontslagen. Als 'centrale eis' aan de werkgelegen heid bij alle onderdelen van het elektro technisch concern <op dit moment nog 5400 werknemers) hebben de bonden arbeidstijdverkorting met tien procent voorgesteld in plaats van gedwongen ontslagen, aldus districtsbestuurder H. van der Linden van de Industriebond FNV. (Van onze redactie economie) EINDHOVEN - Philips gaat samen met AT T International een joint-ventu re samenwerkingsverband vormen, die zich zal toeleggen op de ontwikke ling, produktie en verkoop van digita le telefooncentrales. Dat zijn compu tergestuurde telefooncentrales, waar in naast het normale telefoonverkeer een groot aantal andere voorzieningen ondergebracht kunnen worden. Philips was al geruime tijd in gesprek met American Telephone and Tele graph, waarvan AT T een dochter is. American Telephone is een door de uit vinder van de telefoon, Alexander Gra ham Bell, gesticht concern, dat met ruim 160 miljard gulden omzet in de te lecommunicatie het grootste in de we reld is. Het Philipsconcem boekte in 1981 een omzet van ruim 42 miljard gul den, maar daarvan had maar drie mil jard gulden betrekking op telecommu nicatie. Volgens het lid van de Raad van Be stuur van Philips. G Jeelof, moet de samenwerking met AT T gezien wor den als een ideale combinatie van het grote draagvlak en de technologie van AT T en de internationale spreiding (bedrijven in 63 landen) van Philips. In de eerste fase zullen studies worden uitgevoerd voor een uitgebreide geza menlijke activiteit voor ontwikkeling, fabricage en verkoop van digitale tele- RIJSWIJK (ANP) - De voorzitter van het produktschap voor zuivel, drs. H. Schelhaas, heeft woensdag in Rijswijk in zijn nieuwjaarsrede ge pleit voor de instelling van een we reld voedselbank. De overvloed aan voedsel in Europa en de Verenigde Staten kan via een dergelijke bank volgens Schelhaas ten dienste worden gesteld van de landbouwontwikkeling in de derde wereld. Ook een eventuele 'land- bouw'-handelsoorlog tussen Europa en de Veremgde Staten kan door de instelling worden voorkomen. Voor waarde is dan wel dat er een speciale 'code voor voedselhulp' komt, aldus de voorzitter van het produktschap. In die code zou moeten worden vast gelegd hoe de voedselhulp aan de derde wereld geschiedt. Schelhaas denkt daarbij zowel aan het schen ken van voedsel aan de derde wereld landen, als aan het verkopen van voedsel aan die landen. Met de op brengst van die verkopen kunnen dan weer landbouwprojecten in die landen worden betaald. Volgens Schelhaas zullen de landen in de derde wereld zeker tot het jaar 2000 niet volledig in hun eigen voed- selproduktie kunnen voorzien, ter wijl in het 'rijke westen' tot die tijd sprake zal zijn van voedseloverschot- ten. De ontwikkeling van de zuivelmarkt in 1983 vervult de voorzitter van het produktschap met zorg. Daarvoor noemde hij in zijn nieuwjaarsrede drie factoren: een stagnerende dan wel dalende koopkracht in de derde wereld, de toenemende melkproduk- tie ln de Europese gemeenschap en de omvangrijke Amerikaanse zuivel- voorraden Om de toenemende melkproduktie in de gemeenschap een halt toe te roepen moet de Europese commissie een veel doelmatiger beleid gaan voeren dan thans het geval is. Schel haas sprak de vrees uit dat de ver houding tussen de VS en Europa ze ker onder nieuwe druk zal komen te staan als de landbouwproduktie in beide gebieden blijft toenemen. Ondanks zijn zorg wilde Schelhaas geen pessimistische verwachtingen uitspreken voor 1983. Volgens hem zijn er bijna altijd wel meevallers, zoals een onverwachte vraag naar zuivelprodukten uit bij voorbeeld Oost-Europa of de derde wereld. ien: d: exdiv.: r: grdaan-hirdrn. f: laten: g: bieden en exdiv., h: laten en exdiv.; k. gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bi Binnen). Aandelen (hoofdfondscni Ahold AKZO ABN AMEV AMRO-bank Boskalis Westm. Dordtsche Petr Dordlsehe Petr pr 86 70 90*70 Elsevler-NDU 197.00 200.00 125,50 34.90 36.40 299,00 307.00 10050 104.40 46.30 46.20 29.00 29.50 87.10 90.8 130,00 133.00 44.50 45 20 115.00 119 00 90.40 94 70 82.20 86,50 84,00 87.00 14 20 15 00 Enma FGH Gist Brocades Helneken Helneken Hold Holl beton Gr Hoogovens KIM Kun OUe 92,00 96.30 Nat.Nederlnnden J22 90 126,80 Nedlloyd Groep 104,00 103.30 125,OOd 126 30 18.40 18.90 41.30 42.40 40.50 4 1 80 27.70 28 40 244.00 246.30 123.90 123.80 230,00 231,30 181.40 181.50 190.00 19650 68.00 68.30 23.90 26.50 92.00 94.00 Binnenl. Obligaties 12 75 Ned 81-91 133.70 12.50 ld 81-91 123,60 KMB Van Ommeren Pakhoed Hold Pakhoed Hold, c Philips Robeco Rodamco Rolinco Rorento Unilever Ver bezit VNU Volker Stevin WUH 12 25 ld 81-88 12 00 id 81-91 12 00 id 81-88 11.75 ld 81-91 11 50 id 80 1150 id 81-91 11 50 Id 81-92 1150 id 82-92 1125 id 82-62 11.25 id 81-96 11.00 Id 81-88 1100 id 82 10 75 Id 80 10.75 Id 81 10.50 id 74 10 50 id 80 1 10 50 id 82-89 I 10 50 id 82-92 1 10 25 id 80-90 1 10 25 id 80-87 I 10 25 id 82-92 I 10 00 id 80 I 10 00 id 82-89 10 00 id 82-92 10 00 id 82-92-2 975 id 74 9.50 Id 76-88 9.50 Id 76-91 9.50 id 80-95 9.25 Id 79-89 9.0ftid 75 9.00 Id 79 94 875 Id 75-1 8 75 id 75-2 8.75 Id 76-96 875 id 79-94 115.80 120.00 114.10 11430 115,50 117.80 119,30 119.50 118.60 122,30 111.00 117.80 114.90 114 20 135 30 124.10 116.30 120.30 114.20 114 60 115.80 118.10 119 70 119.90 119,00 122.60 111.20 118.20 115.30 114.60 107.00 121.00 111.80 79-89 8 50 Id 75-90 8.50 id 75-91 8.50 id 78-93 8.50 id 73-89 8 50 id 79-89 8 25 Id 76 96 8 25 Id 77-92 8.25 Id 77-93 8 25 id 79-89 8 00 id 69 8.00 Id 70-95 8 00 id 71-96 8 00 Id 70-1 8.00 id 70-2 8 00 id 70-3 8 00 td 76-91 8 00 id 77-97 8 00 Id 77-87 8 00 .d 78-88 71-96 7 75 Id 73-98 7 75 id 77-97 7.75 Id 77-92 7 75 Id 82-93 69-94 7 50 Id 71-96 7 50 Id 72-97 7.50 td 78-93 7 50 id 78-88-1 7 50 Id 78-88-2 7 20 Id 72-97 7.00 Id 66-91 7 00 Id 66-92 7 00 id 69-94 6 75 Id 78-98 6 50 id 68 93 1 6 50 id 68-93-2 68-94 6 25 id 66-91 6 25 Id 67-92 6.00 Id 67-92 5 75 Id 65-90-1 5 75 Id 65-90-2 5.25 Id 64-89-1 5.25 Id 64-89-2 5 00 Id 64-94 4 50 Id 58-83 4 50 Id 59-89 4 50 Id 60-85 4 50 id 60-90 4 50 id 63-93 4 25 Id 59-84 4 25 Id 60-90 4 25 Id 61-91 4 25 id 63-93-1 4 25 id 63-93-2 4 .00 Id 61-86 4 00 Id 62-92 3 75 id 53-93 3 50 id SI 47 3 50 Id 53-83 3 50 Id 56 86 3 25 Id 48 98 3 25 id 50-90 3 25 Id 54-94 3 25 Id 55 95 3 25 Id 55-85 12.00 BNG81-I 11 00 Id 74-84 11 00 Id 81-06 9 50 id 74 99 9 50 id 75-85 9 50 Id 76-01 9.00 Id 75-00 8 75 id 70-90 104.40 103.20 103,00 103,50 103.20 102 90 102,50 103.50 103 00 102,60 102 20 102,00 102.00 102,50 102.50 103.50 101.70 102.00 103.20 102.20 100 80 101 00 101.60 101.40 101.70 100 50 100 20 100.80 100.40 101.60 101.50 100.20 100 00 100.00 100.00 97.60 98,00 97.50 97.50 97,80 06,70 95.80 96.50 95.60 95.20 95.20 93.50 100.00 96 60 94.30 92.00 98.20 93 50 95,00 91.40 91.40 97 70 9150 91,70 91.60 86.00 93.80 89.50 89.00 96 10 127.20 106.50 12(1 00 105.70- 104 90 104,70 103 30 103,10 104.10 103.60 103.00 102.70 103,80 103.50 102 90 102,40 102.20 102.00 102.50 102 50 103,70 101 80 102 00 10480 103 00 101,00 101.00 101 70 101 40 1U2 00 100.70 100.50 100,80 100.50 101,50 101.80 100.(0 100 00 100 00 10(1.Oil 98,10 98.50 98 00 98 00 98 20 97 20 96 30 94 10 92 00 98,20 9380 94.70 91.40 91 30 97.30 9280 91.70 92.00 98.60 97.00 84,50 93.80 89.20 89.10 96.10 127 20 106.50 120,10 105.60 105.10 108 30 8 75 Id 70-95 103.50 8 75 Id 75-00 104,10 8 75 Id 77-02 104,20 8 50 Id 70-85 104.10 8 50 id 70-95 102,80 8 50 id 73-98 104.00 8 25 Id 70-85 103.30 8 25 id 70-96 103,30 8 25 Id 76-01 103.30 8 00 id 69-94 101,80 8 00 id 71-96 102 20 8 00 id 72-97 102.60 8 00 Id 73-79 101,30 8 00 Id 75-00 102.20 7.60 ld 73-f 'WM 50 Id 72-! 25 Id 100,50 100 10 99 60 7 00 Id 661V 7 00 id 72-97 7 00 id 73-83 6 75 Id 67-92 6 75 id 68-93 6 50 id 67-92 6 25 id 67-92 6 00 Id 651-90 6 00 ld 6511 5 75 id 6511 5 SO Id 65 90 5 25 id 64-89 5 25 id 65-90 5.00 Id 58-88 5 00 Id 64-89 4 75 Id 58 88 4 50 id 58-89 4 50 Id 59-84 4 50 id 60-85 4 50 id 62-92 4 50 Id 62-93 Pandbrieven 9 00 FGH 7 00 Id 72 6 00 id DW 4 75 ld X XA 4.50 ld DU 10 00 Sch.Ned 11.25 TilbH 8.75 TUb H 7 SO Westl BZ 6.00 ld X 12,38 id n 69 1100 Id 80 10 50 id 80 8 25 Id 70 800 Id 71 7 50 id 71 98.20 98 00 97,90 96.20 96 70 95.80 96,40 95.20 96.00 95 80 96.00 96 00 95 90 96.00 97 70 97.50 92 50 91.50 104.50 104.60 104.30 103,00 104.00 103.30 103,30 103 40 101 80 102.20 10270 101.30 102.40 100.50 100.30 100,00 100.00 99 40 96 50 97.00 96 20 96.40 95.50 96 00 96.00 96 40 96.40 96.00 95 50 97 70 98.00 93.00 92.10 10130 J0130 96,20 97 20 88,00 88 50e 58.00 90.00 91,00 8S80 89.50 9'.00 97 00 106.80 107.10 105.35 105 60 99.80 100 00b 101.00 100.50 9920 99.8O 96.30 96.50 Ranken. Handel, Indu- 11 25 Akzo 104 .80 10 75 AkZO 109 00b 9 50 Akzo jo3 00b 9 25 Akzo 101.90 11 25 ABN 74 104 50 10 50 ld 1974 105.00b 9 75 id 79-99 J05.00 9 50 id 79-94 9.00 Id 75 8.50 Id 1975 8 00 Id 71-86 8.00 Id 73-88 107.20 103,00 102.20 101.00 100,90 104 80 110.00b 103,50b 102.50b 104 50 107.00b 105.00 108.20 104.50 102.20 101.00 101.20 10.75 Amro 74 9 75 id 75 75 id 804)0 875 id 73 8 50 id 73 id 71-86 7.50 id 73-88 7 50 MeesH72 8 75 BanqueP 75 8 00 BwfLimb 8.50 BOZ 8.25 id 8 25 Breevast 71 8.00 Breevast 73 8 25 Bredero 71 8.00 Br Petr 7.25 id 72 10 00 Ceehom 7.25 CMC 72 9 50 CRBoerl bk 8 00 Elsev -NDU 7 25 Hagcmever 7 00 Hem Bier 6 00 Holec Div 8 00 Hoogov71 8 00 id 72 6 50 id 66 7.00 KLM 68 7.75 Lyons 11 00 Maasv O T 9.50 Maasv O T 9 00 Maasv O.T 11.50 Nat-Inv 80 11 00 id 74 9 75 id 74 8 50 Id 75-2 10.00 GasU 74 9 50 id 15j 8.75 id 7a 8 50 Id 15j 8 25 id 70 8 00 id 71 7 25 id 73 6 50 Id 66 6.50 id 68 9.75 NMB 74 8.50 NMB 76 6 75 id kap 72 8 75 NOB 76 7.75 id 73 7 00 Id 66 6.00 Id 64 8 50N.S 70 7 25 id 72 8.00 Wat sch 7 75 OTRA 72 7 75 Pakh 73 7 00 id 68 gfi so 7 00 id 72 97 oo 7 25 id 66 9720 6.50 Id 67 gg go 5.25 id 64 97 oo 7 75 Pechmey 94 0o 8 00 P en C-groej 75 Phillps75 103 90 "UK" ~*B 101.90 97.00 94.00 93,00 96.00 96,00 10380 103.80 103,70 104.50 105,00 105.20 103,50 103 00 102.50 103.00 101.80 101.50 101,00 100.60 99.50 99.50 102,50 102.00 94,05 96.00 99.50 100.00 99,50 100.00 93,20 93.50 86,50 88.50b 96,20 96.20 103.00 103.40 100.20 99,80 112.90 114.00 95 00 97,00 104.00 10400 100.00 100.00 94 00 96.50 98.20 98 55 91.00e 92.00e 94.00 95 00 94.50 95 00 99 00 99.00 99.50 99 50 95.50b 96.50 104.00 104.00a 103.50 103.50 101.50 10150 109.00 109.50 105.50b 106 00b 104.50 104.80 103.50 103.50 104.20 104 20 105.50 105.50 102.20 102.20 102.00 102.00 102.00 102 00 102.00 102.00 102 00 102.00 10100 101,00 100.70 100.70 100.50 100,50 99 00 99.00 99 00 99.00 105 00 104.80 10Ï.00 101.50 97.50 9800 102 50 102.50 lOO.OOt 100.50 97.50 98,00 95 00 96.00 102 40 102.60 99.70 99 90 100.00 100 20 86,50 85.50e 8 00 Philips72 6 00 Pegem57 5 50 id 58 5.00 Id 58 6.00 PGEM 64 4 50 id 59 6,50 R-R P(jp 4 75 id 62 8.50 RIJnIDls 7.12 RUnSch 6.00 Schiphol 8.50 Shell 75 8 25 Id 71 775 Id 72 14,9 SHV 72 13.7 SHV 73 7.00 Skol Br 8 00 SlavB 71 7 25 Total 72 8 75 Unilev75 6 00 Unllev66 7 12 VMF69 6.50 id 68 8 75 VNU 75 97,00 98,50 101,50 92,50 103.10 103.00 101,40 99.70 99.50 97,00 98,50 97,50 104.50 95,90 79.50 97.50 99.00 101,50 36.50b 93.00 104.00 102 50 102.00 99.70 99.70 97.00 98.50 98.00 104.50 96,20 80 00 100.20 100,30 Premie-obligaties 2.50 Alkm 56 64 2.50 Adam 51 2 50 Id 561 2.50 id 5611 2 50 id 56m 2 50 id 59 2.50 Breda 54 2 50 Dordr 56 2 50 E'hvn 54 2.50 Ensch. 54 2.50 Haag 521 2 50 ld 5211 2 50 R Kruis 2 50 Rdam 521 2.50 id 52n 62,10 67,20 78.10 77.90 71.90 64,55 64.10 66.05 68.05 85.50 84.75 72.55 87.50 85.00b 93.50 80.00e >0 ld 57 2 50Ulr 52 2 50 Z Holl 57 2 SO Id 59 Converteerbare Obligaties 4 75 Akzo 83 50 8,75 A 3 N 103 50 1 6 75 AmRo73 98 00 5.50 AmRo 69 8.50 Bosk W 75 6 25 Buhrm T 73 4 OOEtai 80 8.75 Els NDU 7.25 Fum 73 5.75 Glst-Broc 73 5 25 Hoogov 68 7.25 Kappa 73 8 75 KNSM 75 8 75 KBB 75 7 75 KNPap 72 7.25 Macmt 73 64.05 63.10 67 40 78.90 77.90 70.10 66.50 65.50 67.00e 85.50 85.20 87.80 84.45 94.50 81 95 82 50 142.00 89 40 88 00b 91.10 89 00 94.50 168 00 89 00b 100 40 45 00 97.00 101.10 101.00 41,00 100 40 100 00b 140 00 88 80 90.00 90.90 90 00 95.50 172.00 78 50b 89 00b 101.80 44.00a 7 00 NBM-B 72 7 75 Nutncia 72 8.00 Nijverd 70 8.00 idem uitgel 6 50 Oce 1 d Or 69 J03 00 4 75 Phil 68 93 25 10 00 Pont 74 82.00b 7.50 Proost B 71 93 80 6.50 Rolinco 67 74 70 6 50 Id 1000 80.50 8 00 Sanders 72 95 00 8 75 Schuit 76 8 75 Schuit 76 (Utg. 1 7 00 Slav Bk 74-75 95,00 7 00 Idem uitgel 8.75 Stevin Gr 76 93,00b 8 75 Stev.Gr76iutgi 9 00 VMF-Stork 76 90,90 91 50 8.25 Vih-But 70 10,80 8 50 Volk Stev 78 82.00 82.00 7 00Whave78 - io6 50 7 00 W'hav 78(ulgi 7 00 W'sanen 73 97,50 99 00 8.75 W.U Hyp75 95.50 06.60 Binnenl. Aandelen ACF Hold. 98,00 101,00 Amlas 82 20 82 90 Asd Rubber Asd Rijtuig Ant Brouw Ant. Verf 175,00b 175,00b 248,00a AssSt R dam 68.40 Audet 92,00 Aut Ind Rl 735 00b Ballast-N 7450 BAM Hold. Batenburg Beek.van Beers' Begcmann Bellndo Berkel s P BIydenst C Boer Druk Bols Borsumij W 31.50 392.00 60.50 115.50 51.50 375.00 20,00 81Ü.0U 195.00b 180.00b 248.00a 68 00 92.00 750,00 74.30 34.00 400 00 65 00b 116.00 5150 375,00c 21.00 805.00 71,00 115.50 Braat Bouw Bredero Bredero cert Buhrm Tetl c. Caland Hold Calve-D cert id 6 pet cert Centr Sulk, id eert Ceteco id eert Chamotte Cmdu-Key Clatmlndo Deli My Desseaux Dorpen Co Douwe Egberts Econosto EMBA Enks Fokker Fumes* Gamma H Id 5 pet PW Gel Delft c Gerofabr Glessen Goudsmit Hagemeijer Hoeks Mach Holdoh Holec HALL Trust Holl -Kloos Holl -seasearch Hunter D HVA-Myen cert IHC Ir.lei Ind Maatsch IBB Kondor Imematio Kempen Beg 79.50 195.00b 198,00e 152.00 146.00 32.00 29.00 1570.00 •9.00 99 00 175.50 176,50 13 00 1000 ■r,\< so 58.80 60.00 65 00 56.20 I8.00e 196.00 1 54 00 85,00 50.00 73.50b 51.00 137.50 1 47 30 219 50 2 110,00 1 3.35 11 70 '-'•J J) 155 on 33.50 28 90 255.00 600 00 99.00 100 00 181,00 181 SO 13 10 82.50 140.00e 1930 60 00 270 00 65 50 16.00 15 30 85.00 143.00 20.50 60.00 275.00 66.20 15.80 15.00 Kon Ned Pap 28-30 29,20 Krasnupsky 86.00 87.00 Kwatta 10.00b 10.20 Landre&GI Leids Wol Macintosh Maxw Petr Meneba MHV A dam Moeara En Id 1-10 112,80 101,00 88.50 228.50 61,50 11.50 5010.00 1035.00 480,00 235.00 24,00 140.00b 23.40 11280 102.00e 89.00 230.00 62.50 11,50 420.00 Mulder MIJnb W Naarden Naeff Nagron NBM-BOUW Nedap Ned Credtet 26 Ned Scheepsb 223,1 Ned Spnngst Nlerstrasz 580,1 Norn 74/ Nutncia GB Nljverdal Oce v d Gr Orenslein Oira Palembang Pallhe Pont Hout Porcel Fles Proost&Br Rademakers Ravast Reesink RIVA RonteiJisk Rommenholl Rljr. Schelde 5,20 55.80 172.00 138.50 56.00 500.00 235.00 24.10 140.00b 24,50b 5.50e 152.00 26.30 222.50 4250.00 600,00e 78.50 64.40 56,50 175 20 Ver Glasf VMF-Stork Verto cert VRG Gem. 1 Wegen C cei BinnBelf BOG Holland F 27 20 27/10 87.00 87.00 165.00 175.00e 1220.00 1265.00 120.00 121.50 552.00 558.00 320.00 330.00 Sumabel 45.50 Tokyo PH(S) 161,00 Tokyo PH 227,00 Uni-Invest 107.50 Viking 102.00 Wereldhave Concentre Umfonds Chemical F Col.Growth Japan Fund Technology F 31.50 Vance.Sand 15.20 200,00 342.00 25.40 21,50 27,50 Buitenl. Obligaties 5 75 EGKS 64 97,50 5.75 EGKS 65 97.20 9 00 Eurlnv 75 104.50 7 75 ld 72 100.70 5 75 Id 64 98.00 5 75 id 65 95,00 8 00 IntAm 71 100.00 7 00 ld 68 96.50 8 25 InlBk 71 103,00 7 00 All Lyons 97.00 3.50 Eng WLc 31.60 4 00 Nor Hyd 11 25 Reed 74 106.50 6.25 Rolhm Amerika lorig. 1 Am Express Am Expr ware Am. Motors Am TelZtTel. 115,00 342,00 25.70 21,60 27,50 32.00 15.50 104.60 100.80 98.30 95.30 100.30 97,00 103.00 97,00 31.80 60.10 28.60 4160 19 60 33 30 40.50 33.15 55.50 25,60 36.20 AU. Rich! Beth Steel Boeing Comp Burroughs Citicorp Cities Serv Colgate Cons Foods Control Data Dow Chemical Eastman Kodak 85 c Exxon Corp 29/25 Fluor Corp 20.20 Ford Motor 33 20 General Elcctr 92,00 General Motors 6110 Getty Oil 4&6O Gillette Gulf Oil 30,00 IBM 93,25 Intern. Flavor 26.75 Intern Paper 47^00 Intern Tei4:Tel 30'10 49Ï50 Litton Ind Lockheed At LTV Corp Mobil Oil North Am Phil .57 40 Occ Petr Corp 19 50 PepsiCo 34,80 Philip Moms 59 80 Philips Petr ■)- on Polaroid Corp. Quaker Oats RCA. 73,00 11.80 24.60 25.00 22.00 nep oieei >535 Sclilumberger 4510 Sears Roebuck 29 50 Shell Oil S perry Corp Standard Oil Tandy Texaco Texas Instr 36.15 32,10d 31.25 46.90 30.50 130.60 33,00 49.20 31 90 133,10 Union Carb 51.40 52,30 Union Pacif 46.20 US Steel 21.00 21.10 Warner Lamb. 27 40 27 75 Weslingh. El. 37.40 38.50 Woolworth 25.90 26.20 Xerox Corp 37.00 37.75 Buitenl. Aandelen All Breweries S60 00 576,00 Br Petrol 5OOU0 510,00 Gevaert Ph. Hoechsts 128,00 128.00 Hoesch 35,00 35.00 Imp Chem Petrofina Solvay Am Cyanam Am Standard Bell Teleph Can. Pacific Celanese Chrysler Columb Gas Cons Edison Curliss W East Airl. Gen Foods Goodrich Goodyear Husky Oil Imperial Oil Inco McDonnell Merck Co. Minnesota Nabisco Br National Can Nat Dist&C NCR Corp Procier&C Reynolds I. Shell Can Sterling Dr Sun OU C Transam C. U Brands Dat-Ichi K Nippon Elec Pioneer El. Sanyo Eleetr Sony Corp 67.50 68.50 - 91.00 75,00 75,00 51.00 49.50 73.30 75.00 109,00 113.50 41.50 43.00 73.50b 74 50 52.80 53.70 114.00 112.00 20.00 20.10 102.50 103.30 85,00 85.00 90.50 88.60 17 10b 17.30 59.20 59 20 30.00 30.00 - 110.00 223.00 221.00 190 00 196.00 96.00 95.00 58.50 59,50 - 62.80 - 220.00 309.00 309 00 131,50 135 00 42.40 44,00 57.20 58.50 79.30 84 60 61.50 61 50 20.20 21.00 521.00b 521.00b 215.00b 240 00 245.00 245.00 - 750 OO Claims, scrips, stockdiv.cd Doorlopend genoteerd: Nat Nediwrc'6i 425.00 455.00 NatNed(wrr'7l 308 00 32500 WUHB(wreB) 34.50 34^90 Afgifteprijxen funds IN' ABN beiegg.p. M ABN Oblie f AMRO OF AMRO OC ?2'°® AMRO AC jlTjs AMRO AF Amvabelegg 179ll Beleggvd" Bemco d.b Bemco J b Bemco A b. Bemco rend. E a L vgf v.w Ea.L. vgf d 148.80 188.28 155.84 180.36 179.60 11.09 14.04 Esmeralda 79G9 Umco 67.80 umfonds 1650 fooncentrales en mogelijk andere tele- communicatieapparatuur, zoals trans missiesystemen. Afhankelijk van het resultaat van die studies - de verwach ting is dat die in de herfst van dit jaar afgerond zullen worden - zal de joint venture, waarbij de bedrijven ieder voor 50 procent in deelnemen, omgezet worden in een internationale onderne ming die buiten de Verenigde Staten actief zal zijn op het gebied van tele communicatie via openbare netten. Die onderneming zal dan in Nederland gevestigd worden. AMSTERDAM - De Amsterdamse ef fectenbeurs ging woensdag bijzonder goed van start. De handel werd druk genoemd, terwijl de koersen hier en daar werkelijk omhoogschoten. De voortekenen waren er dan ook naar. Wall Street was zeer vast gesloten. Ove rigens gaf de dollar een klein beetje te genwind omdat de koers onder de f2,60 zakte. Ook de aankondiging van een nieuwe staatslening met een rente van 7,5 pet - de laagste sinds jaren - werd als steun in de rug opgevat. De obligatie- sector was 0.3 punt hoger, hoewel de handel niet uitgesproken druk was. maar eerder rommelig werd genoemd. Bovendien wordt een aanpassing van het rentepercentage van de nieuwe staatslening niet uitgesloten geacht, zo kon op de beursvloer worden gehoord, omdat de rendementen in de markt thans al onder de 7,5 pet zijn gezakt. Ook in de aandelensector putte men moed uit de aanhoudende rentedaling. Het wordt steeds interessanter om in aandelen te beleggen. Er worden al obli gaties omgezet in aandelen, aldus beurshandelaren. Een groot aantal fondsen was vast gestemd. Zo lijkt Ahold onstuitbaar De koers steeg nog eens f 3,50 naar f 129. Gist-Brocades klom f 3.60 naar f 118,80 en Heineken werd f 2 duurder op f 93. Bij de internationals schoot Unilever maar liefét f 5.40 omhoog naar f 194,90 en Akzo f 1.30 naar f 36.20. Voor Konink lijke Olie werd f 3,50 meer betaald op f 96,20- Philips werd f 0.70 hoger geprijsd op f 28,50. Ook Hoogovens bleef niet achter en steeg f 0,60 op f 14.90. De nieuwjaarsrede van topman Hooglandt werd blijkbaar niet al te pessimistisch opgevat Bij de banken was ABN f 6 in herstel op f 305 NMB was f 0,80 vaster op f 125,30. Amro viel uit de toon met een lichte daling op f 45.80. De hypotheekbanken waren eveneens vast, evenals de verze keraars. Zo klom Nationale-Nederlan- den f 3.60 op f 126.50. Ook de bouwers kwamen redelijk goed voor de dag. De scheepvaart was verdeeld. De lokale markt nam de goede stem ming voor de actieve fondsen zonder meer over Een groot aantal lokale aan delen was zelfs vast. Zo konden de bou wers. de voedingssector en de handels huizen flink in prijs stijgen. Hierbij werd Nutricia f 1 duurder op f 65, Douwe Egberts f 1 op f 75, Meneba f 1 op f 62,50 en Wessanen eveneens f 1 op f99. Van de handelshuizen klom Ceteco f 5 op f 181 Borsumij f 4,50 op f 120 en Hagemeyer f 0.80 op f 29.80 Bols ging f 2.50 omhoog op f 72,50 en CSM f 1 op f 100. Bredero Bouw was kopers f5 meer waard opf 251. en IBB-de Kondor f 2 op f 142. Oce-van der Grinten, die as. maandag doorlo pend genoteerd gaat worden, noteerde f 3 hoger op f 175. Andere fondsen die aantrokken waren KNP, BAM, Ver- eenigde Glas en ACF. Op de actieve markt gingen veel fond sen tijdens beurstijd omhoog. Zo wisten de bouwers en ook de internationals nog ca. f 1 aan de koersen toe te voegen. Op de optiebeurs werd woensdagmor gen bijzonder levendig gehandeld. On der invloed van de hogere aandelen koersen konden de premies van de call opties veelal flink stijgen De ochtend- omzet bedroeg niet minder dan 4098 contracten. Naast Koninklijke Olie. Philips en KLM kwam ook Gist-Brop- cades tot een goede omzet. 4

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19