Multatuliprijs toegekend aan Brandt Corstius televisie Twee ontslagen bij Franse staatsomroep Nieuwe opzet nationale finale songfestival Recordprijs voor schilderij Samuel Morse n radio EXCELLENTIE PANDA EN DE MEESTER-KOEKENBAKKER APPIE HAPPIE en DE BARON VAN BAYERN MUNCHHAUSEN [DONDERDAG 6 JANUARI 1983 PZC/radio-tv en kunst 15 NEDERLAND-1 NOS 09 30 Nieuws voor slechthorenden 10.30 Open school Fries, .en 17 |ier fierder" 13.00 Nieuws voorslechthorenden TROS 16.00 Aktua Matinee Actualiteiten. 16.15 Skiën leer je zo (1) Herhaling van de zes-delige instructieve serie over skiën. In deze eerste aflevering een overzicht van wat in de serie wordt behandeld de eerste begin selen in de sneeuw, algemene produkt-informatie over ski's en schoenen, kunststofbanen en eenvou dige ski-gymnastiekoefeningen 16.33 Sons and daughters Australische serie met Rowena Wallace. Brian Blaun, Alexandra Fowler 17 15 Weekendweersverwachting Jan Pelleboer geeft zin visie op het weer. TELEAC 18.25 Kunstgeschiedenis ..De nieuwe wereld" NCRV 18.55 Professor Balthasar Tekenfilmserie. 19 00 De Harold Lloyd show Fragmenten uit films van en met Harold Lloyd 19 25 De familie Knots De belevenissen van een wonderlijke familie, mei Simon Minkema, Hetty Heyting en Marmx Kap pers: „Eenzaam, maar niet in je uppie". Tante Til is helemaal uit haar doen nu haar man Frederik naar Amerika is vertrokken. Ze klampt iedereen in huis aan voor een praatje of een spelletje, maar nie mand heeft tijd voor haar. Eigenlijk is opa Knots de enige, die een beetje begrip heeft voor de eenzaam heid van zijn dochter NOS 20.00 Journaal NCRV 20.28 Armoede Nederlandse tv-serie met Ellen Vogel, Jan Retel, Eric Schneider. Af I. 2: „Amelie". Voorjaar 1900 Paul Terlaet vermoedt dat het niet goed gaat met zijn moeder Amelie. Hij probeert zijn broer Bernard, die dokter is, zijn onbestemde angst uit te leggen. De familie betrekt het landgoed Hogher Heyden Alles lijkt te gaan zoals vorige zomers, maar een dramatische gebeurtenis geeft het leven van de familieleden een andere wending. Beeld uit de tv-serie 'Armoede' 21.45 Hier en nu Actualiteitenrubriek. 22 15 In Stemming Muziekprogramma met de close harmony-groep „Umbellifera" en het kinderkoor „De Ruimtevo- gel" 22.40 Maggie Forbes „De bankrover Britse politieserie met in de hoofd rol Jill Gascoine als adiudant Maggie Forbes NOS 23.35 Journaal 23.40 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.15 en 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.20 Paspoort. Informatie voor Turken 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal VARA 19.11 Alleen op de wereld TV-serie met Fabrice Josso. Francois Pinat, Celine Ertaud: Na een vreselijke tijd in de mi|n, zijn Remi. Lise en Oom Gaspard gered Voor Lise lijkt het te laat Ondertussen krijgt moeder Barberin bezoek van Jonathan Gray, een Britse advocaat, die op zoek is naar een kind, dat jaren geleden is ontvoerd 20.06 Het zwarte gat in de tijd Film van Jan Boon, met Bertus Bakker, Ellie Tap en Josephine Hamming, naar aanleiding van enkele vondsten tijdens een opgraving. De skeletten van een longen en een meisie in het moeras, een inge slagen schedel van een jonge vrouw, het plotselin ge verdwijnen van de bevolking uit het Noorden van Holland zo'n 2500 jaar geleden vondsten en feiten mengden zich met fantasie, tot een boeiende film 20.50 Kijk haar Vrouwenmagazine Een vrouw is alleen thuis Een man dringt haar huis binnen en dreigt haar met geweld te verkrachten Zij schiet hem dood Eigen rechter spelen? Berechting van de dader' Zelfver dediging? NOS 21 30 De galei van Giens. Documentaire: In 1967 ontdekten duikers in de Middellandse Zee het bijna 2000 jaar oude wrak van een Romeins koopvaardijschip. Het leverde verbazingwekkende bijzonderheden op over de scheepsbouw in die tijd Van de lading zijn 6000 amforen terug gevonden Sommige nog met wijn Maar met alleen de archeologen hebben belang stelling voor deze kruiken Er zijn kapers op de kust die nergens voor terug deinzen. 22 30 Journaal 22.45 Nieuws voor slechthorenden 18.00 Tik Tak Kleuterprogramma 18 05 CHIPS. Amerikaanse jeugdserie over de belevenissen van twee motoragenten van de „Califonia Highway Pa trol" met Larry Wilcox en Erik Estrada. Afl. 23: „De zwijgende verdachte" 18.50 Het land van het Zwin. Documentaire van Alexandre Halot. 19.00 Sherpaland. Belgische film van Tryphon Staepen over de sher pa's van het grensgebied Nepal-Tibet 19.20 Uitzending door derden. Programma verzorgd door de Christen-Democrati sche Omroep. 19.40 Belgische Quarté. Mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-zaken 20.15 Cinemanie. Filmkwis over de populaire speelfilm op het grote en kleine scherm. Presentatie: Michel Follet. 21.00 Panorama. Actualiteitenmagazine Een aantal in België werk zame buitenlandse jurnalisten geven hun mening over wat er in België het afgelopen jaar gebeurde 21 50 Dallas. „Jock's testament". Amerikaanse serie Jock wordt door de rechter juridisch dood verklaard en het testament is voor alle Ewings, Gary uitgezon derd, gunstig. Maar de competitie tussen J R. en Bobby werd ingebouwd.. 22.40 -23.00 Belgische Quarté Journaal en Coda (muziek). 19.00 Een vinger in de pap. Jongerenmagazine. Vandaag: „Een plekje voor je zelf". 19.40 Mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-zaken 20.15 -22.55 De koopman van Venetie (The Merchant of Venice). Klassiek drama van Wil liam Shakespeare,onder regie van Jack Gold met Warren Mitchell, Gemma Jones en John Nettles De rijke jood Shylock haat de inwoners van Venetie en de koopman Antonio in het bijzonder. De kans om zijn geldzucht te bevredigen doet zich voor als hij geld uitleent aan Antonio's vriend Bassanio. An tonio stelt zich borg- als de lening binnen de 3 maanden niet is terugbetaald zal Shylock een pond van Antonio's „vlees" opeisen BELGIE FRANS 1 16.45 Mededelingen Onem 17.00 Schooltelevisie 17.25 Plein jeu Gevarieerd programma met o a Lollipop, kinder programma, spelprogramma, Sylvie des trots or- mes, Les invites d'Arlette Vincent; Micro-défi, spel programma 19.08 Ce soir. Regionaal nieuws 19.30 Journaal 19.55 Autant Savoir Documentaire over de R T T 20 20 Operation clandestine (The Carey treatment) Amerikaanse politiefilm (1972) van Blake Edwards, met James Coburn, Jen nifer O'Neal en Pat Hingle. 21.55 Le carrousel aux images et Ie monde du cinema Filmnieuws, gepresenteerd door Selim Sasson 22.50 Journaal BELGIE FRANS 2 18.00 The Saint Britse serie met Roger Moore als Simon Templar 18.50 Les ours mal léches. Tekenfilm 19.00 Politieke uitzending De socialistische gedachte 19.30 Journaal 19.55 Le monde du baroque Reeks over de barok 21 00 -23.35 Der ring des Nibelungen Opera van Richard Wagner met Donald Mclntyre. Matti Salminen en Hermann Becht. AMSTERDAM - Het bestuur van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de Multatuliprijs 1982, een bedrag van 7.000 gulden, toegekend aan Hugo Brandt Corstius. Hij krijgt de prijs voor zijn bock 'Opperlandse taal- en letterkunde'. Dr Hugo Brandt Corstius (47» is buiten gewoon hoogleraar automatische infor matieverwerking aan de Rijksuniversi teit Rotterdam Hij is tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als medewerker van de wetenschappelijke PARIJS - De voorzitter van de raad van beheer en de algemeen directeur van de Franse slaatsomroepdienst zijn van het toneel verdwenen als gevolg van een mislukken van een recht streekse televisietoespraak van presi dent Francois Mitterrand vanuit diens buitenverblijf te Latche in Zuidwest- Frankrijk. Naar dinsdag in een gemeenschappe lijk communique van de ministeries van verkeer en de PTT werd bekendge maakt.. nam Maurice Remy ontslag als voorzitter van de raad van beheer van de 'Télédiffusion france' iTDFi. terwijl Jean Guillermin werd ontslagen als di recteur-generaal. De in 1975 opgerichte TDF heeft voornamelijk tot. taak de programma's van de overheid via radio en televisie te verzorgen. Er werken 4 000 mensen Het socialistische staats hoofd zou zich zaterdagavond tijdens het journaal van het tweede net recht streeks tot de Franse kijkers richten. De uitzending kon echter niet door gaan, doordat de speciale auto van de TDF die voor het doorzenden van de rede moest zorgen, niet ter plaatse was. Het voertuig bleek in Nancy, in noord oost-Franknjk te staan. De twee be trokken technici meenden dat zij pas zondag in Latche moesten zijn Als ge volg van het misverstand kon de rede van Mitterrand pas zondag worden uit gezonden HILVERSUM - De werkgroep amuse ment van de NOS heeft voor de natio nale finale van het songfestival, die op 23 februari in het Congresgebouw in Den Haag wordt gehouden, voor een nieuwe opzet gekozen. Daarmee hoopt men straks in het Eurovisie Songfesti val meer succes te oogsten en boven dien een doorbraak naar nieuw talent te bewerkstelligen. De werkgroep heeft daartoe een aantal producers op het gebied van de popmu ziek benaderd, die een zelf geschreven nummer door een zelf gekozen groep of solist zullen laten uitvoeren. Piet Souer koos daarbij voor het zange resje Bernadette, Richard Dubois en Peter van Asten voor de groep Misti- que. Hans van Hemert voor de groep Vulcano, Peter Koelewijn voor de groep Music Hall en Martin Duyser voor de groep Deuce Deze artiesten zullen tijdens de natio nale finale niet alleen het nummer van hun producer ten gehore brengen maar ook het winnende nummer uit een aan de gang zijnde open competitie De muzikale begeleiding tijdens de fi nale is door het Metropole Orkest onder leiding van Rogier van Otterloo. Bob Rooyens voert de regie van de directe televisie-uitzending Het staat nog niet vast, wie het programma zal presente ren. staf van de afdeling algemene taalwe tenschappen. Momenteel verblijft hq als gastdocent in de Verenigde Staten Brandt Corstius is bekend onder tal van pseudoniemen. Hij is sinds een aan tal jaren als columnist verbonden aan het weekblad Vrij Nederland waar hij publiceerde dan wel publiceert onder de namen Piet Grijs. Battus. Jan Eter. Victor Baam en andere Verder schreef hij onder de namen drs. G van Bueren (NRC-Handelsbladi en Stoker iDe Volkskrant) Zijn publica ties onder de naam Jan Eter in 1978 over het reilen en zeilen van de toenma lige prinses Beatrix en prins Claus leid den tot een onderzoek naar mogelijkhe den tot strafvervolging wegens majes teitsschennis Tot daadwerkelijke ver volging kwam het niet Opschudding veroorzaakten verder zijn felle epistels m VN over de plannen van de Leidse professor Buikhuizen hersenenonder- zoek te verrichten bij jeugdige delin quenten „Opperlandse taal- en letter kunde" ivan computergrapjes met taal tot en met onomatopeeën - door klank nabootsing gevormde woorden i ver scheen in 1982 nadat Brandt Corstius deze nieuwe vorm van Nederlands taal gebruik een aantal jaren daarvoor had geïntroduceerd in bijdragen aan onder meer NRC-Handelsblad en het maand blad Onze Taal. CHICAGO - De Amerikaanse magnaat Daniel Terra heeft voor de recordprijs van 3,25 miljoen dollar (ongeveer 8.5 miljoen) het schilderij 'The gallery of the Louvre' van de Amerikaanse uit vinder en schilder Samuel F. B. Morse gekocht. Het, werk. dat Morse (1791-1872) in 1832 schilderde, is bestemd voor de verzame ling Amerikaanse schilderkunst die Terra, de zoon van een geïmmigreerde Italiaanse lithograaf, bijeen heeft ge bracht. De 71-jarige Terra bouwde des tijds met, 2.000 geleende dollars het gro te chemische concern Lawter op De nieuwe aanwinst stelt de grote zaal van het Panjse museum het Louvre voor, met 38 beroemde werken aan de muren van meesters als Da Vinei, Rubens, Rembrandt. Raphael en Titiaan. r r hebt zich misschien wat te oud \j gevoeld om naar de vijf afleve ringen van .AUeen op de wereld" te kijken, maar ik werd er door fami lieomstandigheden min of meer toe gedwongen, en heb toen geconsta teerd dal deze kinderklassieker nog niets van zijn oorspronkelijke kracht verloren heeft Wie was die Hector Malot nu eigenlijk, vroeg ik mij af Wanneer schreef hij dat boek'1 Hoe oud was hij toen'' Wat had hij nog meer geschreven? Werd Sans familie" zoals de oorspron kelijke titel luidt) meteen door zijn uitgever geaccepteerd, of moest hij ermee leuren'' Zoals J1A.SH van Richard Hooker, dal pas door de 22ste uitgever goed genoeg voor uitgave werd bevonden. Of ..Kon-Tiki" van Thor Heyer dahl. dat door twintig uitgevers werd afgewezen voordat het bij de eenentwintigste een oplage van ve le miljoenen bereikte Of Jonathan Livingstone Seagull" van Richard Bach, waarvan in 1975 alleen al tn de Verenigde Staten zeven miljoen exemplaren verkocht werden, maar dat door achttien uitgevers werd afgewezen Of .Dust for Life" van Irving Stone, het. verhaal over Vincent van Gogh, dat door zeven tien uitgevers werd geweigerd, maar waarvan 24 miljoen exem plaren in 70 verschillende edities werden verkocht toen een uitgever het eenmaal had aangedurfd. /k kom op die gedachte van de aanvankelijke weigering door dat Nescio, wiens verhalen „De Ti taantjes" en ,JDe uitvreter" deze week m een tv-serie van Hugo Hei- nen en Jan Keja te zien zijn ge weest, ook niet. ondanks hun latere roem en heiligverklaring, onmid dellijk als literaire meesterwerkjes herkend zijn „De uitvreter" werd eerst geweigerd door „De Noten kraker" voordat het door De Gids geaccepteerd werd. En toenin 1918 de eerste druk van „Dichtertje. De uitvreter, Titaantjes" als boek ver scheen in een oplage van 500 exem plaren waren er vier jaar later, in 1922, pas driehonderd verkocht, inclusief de veertig presentexem plaren En weer mjf jaar later, in 1927. waren er 321 exemplaren ver kocht met meer dan zo'n twintig exemplaren in vijf jaar! En pas in 1933 was er reden om na de eerste druk van 500 exemplaren een twee de druk te maken! (ik ontleen een en ander aan de Synthese-uitgave over Nescio van Rob Bindels). aspeuringen in de Universi teitsbibliotheek in Amsterdam naar gegevens over Hector Malot. leverden weinig meer op dan wat simpele autobiografische feiten: hij leefde van 1830 tot 1907. was lite rair criticus, werd tot de realisti sche romanciers gerekend, ver wierf zijn eerste bekendheid met de serie „Victimes d'Amour", schreef zijn grote succes „Sans familie" in 1878 (hij was toen dus 48 jaari. en had tenslotte een oeuvre van 70 ro mans op zijn naam staan. De UB beschikte echter niet over enigerlei biografie, of zelfs maar een tijd schriftartikel over het leven en werken van Hector Malot. Het enige interessante leek het 400 pagina's dikke boek van de journa list. en schrijver Jules Valles. ..Cor respondence avec Hector Malot". Alle bneven van Vallés (die in 1870 als lid van de Commune Parijs op het nippertje kon ontvluchten naar Londen, waar de over hem uitge sproken doodstraf niet kon worden voltrokkenaan Malot staan erin, met één brief van Malot van Vallés. En omdat Vallés voornamelijk over zijn eigen sores schrijft, zijn eigen boeken en artikelen en de ho noraria die hij daarvoor krijgt, krijgen we vrijwel niets te horen over hét grote succes van .Alleen op de wereld", ook al verscheendat i zoals een voetnoot preciseertop 19 april en voltrok de correspon dentie zich tussen 1862 en 1884. TRIJFEL Nico Scheepmaker „Wanneer is uw roman klaar?", vraagt Vallés een keer, en een jaar later schrijft hij in een tijdschriftar tikel dat hij de recente romans van Hector Malot helaas nog niet gele zen heeft. In een brief aan Malot schrijft hij echter: „Ik heb de naam van „Sans familie" niet genoemd. Het is weliswaar een gewild werk, maar ik ben onbevoegd erover te oordelen. Ik kan helaas niet met plezier een kinderboek lezen dal op een zoetelijke toon geschreven is, mijn smartelijke herinneringen ko men tegen deze loon in opstand". Dat is alles wat Valles er in al die brieven aan zijn geeerde vriend over wil loslaten. Er blijkt in ieder geval wel uit dat „Sans famil ie" al acht maanden na zijn ver schijning een gewild boek ivas ge worden. Een tweede bewijs daar van is dat de Nederlandse verta ling, AUeen op de wereld" een van de weinige voorbeelden waarbij de titel in vertaling betermooier en welsprekender is dan de originele titell, al in 1880 verscheen, twee jaar na de eerste uitgave! HILVERSUM-1 HILVERSUM-2 HILVERSUM-3 DONDERDAG 12.40 Middagpauzedienst. 13 06 Hier en nu 13.20 NCRV-globaai 16 02 Gouden regen Ensemble olv Ferry Wienneke 16.30 Kletsmajoor. 16.40 Van stad en land 17.02 Rozegeur en prikkeldraad NCRV: 18.06 Hier en nu-magaz. 19.02 Muziek in vrije tijd. 20 03 Vierkant 21 02 Op de vrije toer 22.02 NCRV-Don- derdag-Sport. 22 55 Eerlijk gezegd NOS 23.02-24.00 Met het oog op mor gen KRO: 0 02 Oogluik. 1.02 Nie mandsland 6 02 Ontbijtshow (6 50 Het levende woord) VRIJDAG 7 JANUARI Ieder heel uur nieuws. KRO Vervolg Ontbijtshow (7.01 Echo) 8.06 Echo. 8 16 Muziek om op te schieten, een kwestie van accent 8 53 Pastoor A C Raad- schelders 9.03 Adres Onbekend 10 03 Muziek op bestelling 11 03 Ratel 11.53 Pastoor A C Raadschelders DONDERDAG 1200 Radiojoum. 12.03 Per saldo. OVERHEIDSVOORL 12 16 Uitz. voor de landbouw. AVRO: 12.26 Meded voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws 12.36 Ra diojoum 12 50 Regionaal 13.00 Nws 13. io Instrumentaal allerlei (13.30 Nws.). 13.57 Per Saldo. NOS: 14.00 Oor logsvoorbereiding en vredesverwach- ting. 14.30 Nws. RVU 14.33 Allemans veren. KRO 15.03 Mensen met een stem (1). 15 20 Kruispunt 15.30 Nws. 15.32 De wereld op donderdag. (16.30 en 17.30 Nws KRO. 18 00 Nws. 18.10 Grenzeloos. IKON: 18.30 Kleur KRO: 19.00 Tussen de regels. 19.10 Agenda. 19 20 Wetenschap. 20 00 Nws. 20 03 Ra dio Vitrine 20.30 Spektakel TELEAC: 21 30 Kunstgeschiedenis 22.00 De An tieke Wereld. KRO: 22.30 Nws. 22 40 De liturgie van de goede week en Pasen 1 23.00 Het kastje van oma VRIJDAG VPRO 7.00 Nws. 7 10 Ochtendgymn 7 20 Radionieuwsdienst VPRO (7.30. 8 00. 8 30 Nws NOS 9 05 Gymn. v d vrouw 9 15 Werkbank. 9.24 Waterstan den 9 30 Nws. VPRO: 9.33 Typisch Vrouwenwerk! DONDERDAG 12.03 De Nederlandstalige Top Tien 13.03 50 Pop of een envelop. 15.03 TROS Top 50. NOS: 18.04 De Avondspits TROS: 19.02 Poster. 20.02 Soul Show 22.02 Sesiun. 23.02-24.0Q De L.P. Show VRIJDAG Ieder heel uur nieuws. EO: 7.02 Rond uit op 3.8.03 Tijdsein 9.03 De Muzikale Fruitmand. 10.03 Muziek Motief NCRV: 10.30 Pop non stop. 11.03 Pops- jop (11.45 Weerman Hans de Jong). HILVERSUM-4 DONDERDAG 12.25 Operette. 13.00 Nws. 13.05 Joeri Sasjmet. EO 14 30 Orgelbespeling. 15.00 Open huis. 16.00 Lichten uitzicht. 16 40-17.00 Theologische verkenningen. 21.15 Nederlandse muziek VRIJDAG VOO: 7.00 Nws 8.02 Ochtendstemming (8.00-8.05 Nws.) 9.00 Strauss en Co. 9.45 Het meesterwerk. 10.30 Muziek voor miljoenen. SS CS co O O

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15