POSTZEGELS PUZZELEN BRIDGE DAMMEN SCHAKEN MAZDA 626 LANCIA PRIS1 m S m m m W' a m m w mi m. m doorbraak in derde generatie nieuw model in wigvorm El El a as ffiEsu aasamra o El i 2: s ra ra m n? isë, ra 11 üi II S f m 8§ s B O s ftil II a JU IP 1 s s v i gg 12 81 P Hf B li P r i DONDERDAG 6 JANUARI 1983 (Door Jan de Vos i De nieuwe middenklasser van Mazda, in de derde generatie toch nog 626 genoemd, is in Japan zelf 'Auto van het Jaar' geworden. Komt er geen Japanse auto aan te pas als de Europese jury van auto journalisten een 'auto van het jaar' (Audi 100 ditmaal) moet kiezen, in Japan zelf selecteert men dus ook en dan blijkt zo'n nieuwe 626 van 4,43 meter lang en een gewicht dat meestal onder de 1000 kilo blijft, toch maar als de beste uit de bus te komen. Twee jaar geleden haalde Mazda die titel met de 323 (1980). Van die 323 ishet beste nu in die nieuwe 626 terug te vinden. Op de RAI Personen Auto die 3 februari in Amsterdam begint, zal het publiek die nieuwe 626 kunnen zien. We reden er in op een Mazda-testbaan, en de eerste impressie is: een Japanse auto die eindelijk eens helemaal op Europese leest is geschoeid, qua inte rieurruimte. uiterlijk en techniek. Daarbij komt dat de aerodynamiek- waarden concurrerend zijn met de luchtweerstandscoëfficiënten van prijswinners als Audi 100 en Ford Sier ra. De 626 coupé noteert Cw 0.34, de vjjfdeurs hatchback 0.35 en de vier- deurs saloon 0.36. Het is niet zo dat de Japanse techniek en dergelijk zo inferieur is aan de Euro pese. het is meer dat de Japanners uit gaan van bepaalde maximumsnelhe den in eigen land en maten van eigen mensen. Dat is thans volkomen door broken. nog afgezien van de kwalitei ten van zo'n nieuwe 626 door de perfec te onafhankelijke wielophanging rondom. Elke oneffenheid wordt dan opgevangen. Een der fraaiste aanpassingsoplossin gen die Mazda ten aanzien van vering heeft toegepast vindt men terug in de tweedeurs-coupé waarvan sommige zijn toegerust met het Mazda (nieuw) Electronic Variable Shock Absorder System Een kwestie van een 'druk op de knop systeem' op het dashboard keuze tussen Normaal, Sport of Auto vering. De Mazda 626, voorwiel aangedreven, is in 1979 op de markt gebracht en in middels zijn meer dan 700.000 stuks in meer dan 80 landen verkocht. Bij de vernieuwing van de 626 stond voorop: méér aerodynamiek, meer comfort en meer functioneel. Dat is verwerke lijkt in twee-, vier- en vijfdeurs-mo- dellen met naar keuze een motor van 1,6 (80 pk) en 2 liter (100 pk). Het vreemde lijkt dat deze nieuwe 626 7 cm langer en 25 mm breder is dan zijn voorganger, maar dat het gewicht er minder op geworden is (998 kilo voor LX). Intussen zijn de inteneurmaten voor hoofd-, been- en schouderruimte alles bij elkaar met 2,54 cm toegeno men. De kofferruimte is nu 388 liter. De zuinigheid, volgens fabrieksopga- ve: 90 km per uur constant vraagt 6,1 liter voor 100 km door de 1,6 liter-mo tor en 6,3 door de 2 liter. Zeg maar 1 op 16 km. (Door Jan de Vosi Lancia heeft een nieuw model op de markt gebracht, de Prisma. Het is een reisauto in de middenklasse van bescheiden exterieur-afmetingen en met een ruime kofferbak van bijna een halve kubieke meter. Men had al zo'n model in de Lancia Beta Trevi sinds vorig jaar, maar kennelijk vond Lancia het gat tussen de Delta met zijn vijfde deur en de klassieke Trevi iets te groot. Vandaar een nieuwe auto die volgens de Lancia-mensen zowel de Delta- als de Beta- rijders moet aanspreken, nog afgezien van mogelijke kopers die nog met „wee moed" terugdenken aan de befaamde Flavia- en Fulvia-modellen. of 14 inch) en het gebruik van lichter metaal. Zo is de radiateur van licht metaal en de bumpers van lichtere kunststof gemaakt. Zelfs de wielen zijn minder zwaar geworden. Uit drukkelijk stelt Lancia dat de slogan „Het gewicht bepaalt de veiligheid" beslist is achterhaald. De Prisma weegt rond de 950 kg. De eerste indruk tijdens een proefrit is dat deze Lancia een heel eigen imago en karakter heeft. De eerste ogenblik ken denkt men dat het rijgeluid zich onbetamelijk opdringt. Maar hoe lan ger men rijdt, hoe „gewoner" dat speci- De nieuwe Prisma, 4.18 meter lang, heeft vier deuren en heeft een wigvorm meegekregen zodat in tegenstelling met de Delta, de grille iets achterover helt. en het achtergedeelte duidelijk hoog is gehouden. In elk geval een stukje minder luchtweerstand! Er staan drie, al bekende, motoren ter beschikking. De 1,3 liter die evenwel niet op de Nederlandse markt komt, de 1,5 en de 1,6 liter, beide met een vijfbak en de 1,5 ook met automaat. Respectievelijk leveren ze 85 pk en 105 pk, met een top van 165 km per uur en 178 km per uur. De bak schakelt gemakkelijk en de vijfde versnelling zorgt voor een zuini ge tocht als men langere tijd op een snelweg zit. Bij het 1,6-model bereikt met de top 176 km per uur) in de vijfde, maar de 1,5 is in de vierde het snelst (165 km per uur). Dat hangt samen met de reductiegetallen van de versnellin gen. Ze moeten zuinig zijn die motoren, want fabriekopgave is: 15,6 km op één liter voor de 1,6-motor en 16,9 km op één liter voor het 1,5-model. De zuinigheid is vooral gekregen door de wigvorm, maar ook door een ver minderde rolweerstand (bandmaat 13 autovaria fïeke Lancia-geluid wordt. Op den duur kan men het niet meer missen, zou men bijna zeggen. Het rijdt overi gens comfortabel in deze Prisma, met voorwielaandrijving die neutraal aan doet. en een instrumentenpaneel dat wemelt van de inlichtingen. Het stuur is verstelbaar, waardoor de zit nog comfortabelere wordt. Goed beremd. De 1,6 heeft zelf op alle wielen schijf remmen. Prijsindicatie: f27.000. h. wit FRANKRIJK - In Midden- Spanje, aan de zuidelijke rand van Oud-Gastilië, ligt het ongeveer 25.000 inwoners tellende plaatsje Avila. In de rooms-katholieke wereld heeft de stad grote bekend heid gekregen als geboorte plaats van de heilige There- sia (1515-1582). Haar ge schriften, die doordrongen zijn van een diepgaande mystiek, zijn ware meester werken van een zuiver Casti- liaans taalkunstenaarschap. Op een zegel van 2,10 franc (oplage 6 miljoen) heeft Frankrijk op 22 november Sainte Thérèse d'Avila her dacht. Begin december 1936 maak te het viermotorige water vliegtuig Late 300 de eerste succesvolle vlucht Dakar- Zuid-Amerika. Aan boord waren Jean Mermoz, Ale xandre Pichodou. Henri Ezan, Edgar Cruveilher en Jean Lavidalie. Een zegel van 1,60 fr. (oplage 8 miljoen) met vliegtuig en namen, die op 6 december verscheen, herinnert aan deze vlucht. M.po SS Iedereen kent de Eiffeltoren, of heeft er op zijn minst van gehoord. De bouwer of ont werper van dit beroemde mo nument, dat op 15 mei 1889 werd ingewijd, Gustave Eif fel (1832-1923) is op 20 decem ber door Frankrijk gememo reerd met een 1,80 0,40 fr zegel (oplage 3 miljoen), waarop een portret van Eiffel en een fragment van de to ren. De zegel hoort thuis in de serie 'beroemde perso nen'. Op 6 april 1682 bereikte de Franse ontdekkingsreiziger Robert Cavelier de la Sale het deltagebied van de Mis sissippi. Ter ere van de zon nekoning Lodewijk XIV, gaf hij het land de naam Louisia na. Nog heden ten dage kent Lousiana, gelegen aan de Golf van Mexico, aanzienlij ke verschillen met de staten die Engelse koloniën zijn ge weest: veel dingen doen Franser aan. Cavelier de la Salie staat op en zegel van 3,25 franc (oplage 5,5 mil joen), die Frankrijk op 20 de cember heeft uitgegeven. De ze zegel stond niet voor 1982 gepland. Het Franse uitgifteprogram ma 1982 is op 20 december afgesloten met een zegel van 1,80 franc (oplage 10 miljoen), waarmee de Franse socialis tische staatsman en schrij ver Léon Blum (1872-1950) wordt geëerd. Blum, wiens politieke carrière pas in 1919 begon, was o.a. voorzitter van de socialistische partij (SFIO), stichter van het dag blad La Populaire en verder was hij voor en na de tweede wereldoorlog premier. ANDORRA (FRANS) - Het Franse deel van het m de Py reneeën gelegen staatje An dorra heeft in 1982 acht emis sies op de markt gebracht met in totaal tien zegels. De achtste en laatste verscheen op 6 december en is gewijd aan Thomas van Aquino (op lage 500.000 stuks). MAN - Het eiland Man is op 5 oktober met niet minder dan vier emissies gekomen. En toch, ook al zou men dat nu niet zeggen, overvoert het ei land de markt niet, want er komen niet of nauwelijks meer zegels uit als in Neder land. m te beginnen werd op 5 oktober het 150-jarig be staan van de Pakketvaart maatschappij Douglas-Li- verpool herdacht: 12p, de Mona I (in de baai van Douglas), die in 1832 in dienst werd genomen: 19'/2p, de Manx Maid II voor Liver pool. De kerstzegels, twee stuks, tonen: 8p, de Drie Koningen en lip, winterlandschap met op de voorgrond een rood borstje. •S.t O! MAN 19/«'j De 21ste verjaardag van lady Diana en de geboorte van prins William werd gevierd met de uitgifte van een sou venirvelletje waarin een ze gel van 50 pence. Op de zegel de prinses en de baby. Tot slot verschenen acht nieuwe postzegels (met wapen) in waarden van lp. 2p, 5p. lOp. 2Op, 50p £1 en £2. NEDERLANDSE ANTIL LEN - De Antilliaanse poste rijen kwamen op 17 novem ber met drie zegels en een souvenirvelletje ten behoeve van sociale en culturele doel einden: 35 15 c.. Sabaans woonhuis; 75 35 c., Aru baanswoonhuis en 85 40 c., Curagaosch woonhuis. Deze drie zegels zitten ook in het velletje Einde verkoop: 16 januari. SURINAME - „Scholieren schoonmaakactie", dat is het thema waaronder in Su riname op 17 november de jaarlijkse kinderzegels in roulatie werden gebracht. Op de zegels, vfjf stuks, staan tekeningen afgebeeld ge maakt door leerlingen van de Dennertschool te Paramari bo: 20 10 c.; 35 15 c.; 50 25 c.; 65 30 c. en 75 35 cent. Ook hier een souvenir velletje. Daarin zitten dne zegels en wel een waarde van 35 15 c., een van 75 35 c. en nog een van 35+15 cent. In Suriname loopt de ver kooptermijn van dit velletje op 10 januari af. Suriname heeft voor 1983 ne gen emissies op het program ma staan (58 zegels) en de Antillen zeven emissies met ten minste 18 zegels. Beide landen komen daarnaast nog met één of meer velletjes. Horizontaal: 1 steenafval; 3 brand. 5 baard; 8 gezet; 11 water in Noord-Bra bant; 12 bergweide; 14 jaartelling; 16 muzieknoot; 17 er genoeg van hebben de; 18 los; 19 loflied; 21 papegaai; 23 vogel; 24 eilandje voor de Franse kust; 25 telwoord; 27 tussentijds: 28 boom, 29 kleur; 31 zachter muziekafk 33 Chinese maat, 34 voorzetsel; 35 bloed gever; 36 militaire rang; 38 loom-traag, 40 rivier in Italië; 42 drankgelegen heid; 43 slot; 44 zandheuvel; 45 groen te; 47 kledingstuk; 50 reeds; 51 hap pen; 53 hetzelfde; 55 bijbels figuur, 57 muzieknoot: 59 Afrikaanse rivier; 60 heilige; 61 grondtoon; 62 roeipen, 64 familielid: 65 motorraces; 66 houding. 67 hoge berg; 69 rivier in Schotland; 70 platvis; 72 Ver. Staten, 74 grondsoort, 76 schaakterm; 77 rivier in Italië; 78 soort brood; 79 beweging met de tong; 80 groet; 81 lichte klap. Verticaal: 1 gebergte in Oost-Europa; 2 dieregeluid; 3 vlug-snel, 4 ter herin nering; 6 dat is; 7 vernauwing van het strottehoofd; 9 titel; 10 bekende; 12 aartsbisschop; 13 kleur; 15 ten bedra ge van; 17 uitroep van afkeer; 20 water in Friesland; 22 voedsel; 26 oude leng temaat: 28 eikeschors; 29 dorre-droge zandvlakte; 30 visnet. 32 stoot. 34 kor ting; 37 nutteloos; 38 stuk stof; 39 sportartikel. 40 zangstem; 41 vrouwe lijk dier; 46 telwoord. 48 reis, 49 verho ging-platform; 52 roofdier; 54 reep: 56 Japans spel: 58 vrucht; 60 gespannen, 61 bolgewas; 63 muzieknoot, 66 Duitse N.V.; 68 soort onderwijs; 71 deel van de bijbel; 73 muzieknoot; 75 het Romein se Rijk; 76 muzieknoot. 77 onmeetbaar getal. Uitslag vorige puzzel a De Amerikanen zijn er heilig van overtuigd dat hun Helen Sobel de sterkste speelster aller tijden is. de Engelsen zijn er al even zeker van dat die eer Rixi Markus toekomt. Rixi, Oostenrijkse van geboorte en na de tweede wereldoorlog genaturaliseerd tot Engels onderdaan, heeft in ieder geval het voordeel dat het hoogtepunt van haar carrière zich uitstrekt over een langere periode en boven dien in een tijd dat de media bepaald meer bridgeminded waren dan toen Helen Sobel haar triomfen vierde. Hoe het ook zij, feit is dat Markus een formidabele speelster is met een geheel eigen stijl van bieden en schrijven Zij heeft een aantal boeken op haar naam staan, veelal autobio grafisch van opzet en. zonder tot de echte bestsellers te behoren, altijd prettig leesbaar. Haar laatste boek 'Play better bridge' is opnieuw een goed voorbeeld van wat de Engelsen zo treffend Daisy picking' noemen Madeliefjes plukken ófwel te hooi en te gras wat onderwerpen bij elkaar zoeken en deze vastleggen met echt gestructureerd, laat staan grondig uitgewerkt, wel leuk om te lezen. Een hoofd stuk over 'De kampioenen' is natuurlijk onvermijdelijk, waarbij ook de Zweed Sven-Olov Flodq vist ten tonele wordt gevoerd met dit spel: t. schipperheyn Zuid. niemand. Het spel werd gespeeld tijdens het EK in 1974 Zuid opende 1 Ru - Noord 1 Ha, zuid 1 Sch en noord 4 Sch. West startte met drie ronden klaveren, de derde voor KI. V. Zuid incasseerde Sch. H en west (Flodqvist) gooide de vrouw!, een 'listige speelwijze' die zuid in de veronderstel ling bracht dat de troeven 4-1 zouden zitten. Zuid schakelde over op de hartenkleur: Ha A, Ha H en een harten getroefd en o schrik, overgetroefd door west Deze speelde opnieuw klaveren en zuid kon niet voorkomen dat oost Sch. 10 maak te. Een spel van de Pool Janusz Polec: Noord Sch. A 8 Ha. 6 32 Ru. H 7 6 5 KI V 7 6 3 West Sch. 7 2 Ha. V B 8 7 Ru. 10 9 8 KI. A B 8 5 Oost Sch. 9 6 3 Ha. A H 10 9 5 4 Ru. 3 2 KL 9 4 Noord Sch. A B 5 4 Ha H 10 9 8 5 3 Ru. 8 KI B3 West Sch. V 9 Ha. B2 Ru H 9 3 2 KI H 10 86 4 Oost Sch. 10 7 6 Ha. V 7 6 Ru. V 7 5 4 KI. A7 2 Zuid Sch. H 8 3 2 Ha. A 4 Ru. A B 10 6 KI. V9 5 Zuid Sch. H V B 10 5 4 Ha. - Ru. A V B 4 KI H 10 2 Zuid speelt 6 Sch waartegen west start met Ha V. getroefd. Zuid trok de troeven (west een harten weg) en maakte ver volgens zijn contract. Kunt u zien hoe? Het boek dat slechts in een beperkte oplage werd gedrukt is onwaarschijnlijk mooi uitgevoerd. Het bevat ca. 200 handen, tips over uit- en tegenspel, waaronder een selectie van de Bols-tips en aller lei andere voornamelijk speeltechnische wetenswaardighe den. De Nederlandse Bridgebond heeft een beperkt aantal exemplaren in voorraad voor de prijs van 27,50 (exl ver zendkosten). Volgende week nog een tweetal fraaie spellen van de grote Italiaanse sterren (en soms partners van Rixi) Belladonna en Garozzo. 1. anderson Oud-wereldkampioen Ton Sy- brands bracht op 18 december jl. het wereldrecord simultaan blind- dammen op zijn naam. In 6 uur en 20 minuten won hij 9 partijen en werd 1 partij remise; een score van maar liefst 95%, terwijl hij aan 55% vol doende zou hebben gehad om het sinds 1955 op naam van wijlen Wim Huisman bestaande record te verbe teren. Huisman speelde tegelijk 8 partijen blind (5 gewonnen, 1 remise, 2 verlo ren). Bekende blindspelers waren ook Ben Springer. Ph. Idzerda, Piet Roo- zenburg en Pierre Ghestem. Behalve Huisman en Idzerda waren deze spe lers ooit wereldkampioen en men moet inderdaad van die klasse zijn om zulk een prestatie te kunnen verrichten. Overigens wil dit geenszins zeggen, dat elke grootmeester in staat moet worden geacht tot blindspelen. Behal ve over een enorme speelkracht moet men namelijk over een feilloos fotogra fisch geheugen beschikken, waarbij het brein alle signalen als in een com puter vastlegt. Sybrands speelde alle partijen met wit en gebruikte zeven verschillende ope ningen. Behalve het Incourante 32-27 en 35-30 kwamen ze allemaal aan bod. T. Sybrands - J. Riesenkamp 2-0 1.33-2818-23 2,39-3317-213.35-30 20-25 4. 34-29 23x32 5. 30x39 21-26 6. 40-34 16-217.45-4011-168.31-2719-24 9.37-21 26x37 10.42x3121-26 11.41-37 24-30 12. 47-42 30-35 13. 34-29 14-19 14. 39-34 15- 20 15. 43-39 19-24 16. 27-22 10-15 17, 31- 27 7-11 18. 37-31 26x37 19. 42x31 12-17 20. 46-41 13-19 21. 41-37 17-21 22. 29-23 9-14 23. 34-29 21-26 24. 40-34 24-30 25. 44-40 35x44 26.49x40 30-35 27.48-43 35- x44 28. 34-30 25x34 29. 29x49 20-24 30. 39-34 5-10 31.43-39 15-20 32.34-29 11-17 33. 22x11 16x7 34. 39-34 6-11 35. 50-44 7-12 36. 44-40 12-17 37. 27-22 11-16 38. 22x11 16x7 39. 31-27 8-13 40. 40-35 7-12 41.27-221-6 42.36-313-9 43.22-1712x21 44 31-27 10-15 45 27x16 20-25 46, 29x20 15x24 47.34-29 24-30 48.35x2419x30 49. 23-18 13x22 50.28x17 2-7 51.32-27 30-35 52. 49-44 4-10 53. 27-21 26-31 54. 37x26 7-12 55 17x8 9-13 56.8x19 14x34 57. 33- 29 34x23 58. 16-11 6x17 59. 21x12 23-29 60.12-7 29-34 61.7-135-406244x35 Tijd 6 uur en 20 minuten. T. Sybrands - drs. H. L. Simons 2-0 1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-22 4.33-2914-20 5.38-3310-14 6.42-38 16-21 7.31-26 11-16 8. 37-31 5-10 9.31-27 22x31 10. 36x27 12-18 11. 39-34 7-11 12. 44-39 18-23 13. 29x18 13x31 14. 26x37 20x29 15 34x23 25-30 16. 37-31 9-13 17. 31-27 15-20 18. 41-37 3-9 19. 46-41 10-15 20. 47-42 20-25 21. 33-28 14-20 22. 39-33 I-7 23.43-39 7-12 24.41-36 30-35 25.39-34 35x44 26. 50x39 21-26 27.45-4017-21 28. 49-44 9-14 29. 34-29 13-18 30. 39-34 8-13 31. 44-39 12-17 32. 23x12 17x8 33. 27-22 14-19 34. 29-23 19-24 35. 34-29 11-17 36. 22x11 6x17 37. 36-318-12 38.40-35 13-18 39.31-27 4-10 40.39-3410-14 41. 4843 2-7 42. 43-39 7-11 43. 27-22 18x27 44. 23-18 12x23 45.28x30 27-3146.30-24 25-30 47. 34x25 31-36 48.39-34 26-31 49.37x26 36- 41 50. 42-37 4147 51. 33-28 47x22 52. 24-19. Tijd 6 uur en 12 minuten. T. Sybrands - J. A. den Engelsman 2-0. 1.33-2919-23 2.35-30 20-25 3.40-3514-20 4. 44-40 10-14 5. 38-33 5-10 6.42-38 17-22 7. 50-4411-17 8.30-24 6-119,32-28 23x32 10. 37x28 16-21 11. 41-37 21-27 12. 4842 II-1613.28-23 7-1114.46411-615.35-30 13-19 16. 24x13 8x28 17. 29-24 20x29 18. 34x21 17x26 19. 31-27 22x31 20. 36x27 25x34 21. 40x29 9-13 22. 4540 12-17 23. 37-32 17-21 24. 39-34 3-9 25.29-23 18x29 26.34xij q-8 27. 43-39 15-20 28. 33-28 11- 17 29.41-37 8-12 30.38-3312-18 31.23x12 17x8 32. 40-34 20-24 33. 44-40 14-19 34. 42-38 10-15 35. 34-29 15-20 36. 39-34 20- 25 37. 29x20 25x14 38. 34-29 4-10 39. 29- 23 6-11 40.494311-17 41,43-39 17-22 42. 27x18 13x22 43. 28x17 18x28 44. 32x23 21x12 45. 40-34 9-13 46. 33-29 16-21 47. 29-24 21-27 48. 39-33 13-18 49. 33-29 10- 15 50. 34-30 14-20 51. 23-19 27-31 52.19- 13 31x33 53.13x2.Tjjd 6 uur en 16 min. Andere records Jannes van der Wal heeft aangekon digd, dat hij het komend voorjaar zal trachten het wereldrecord (gewoon) simultaanspelen te verbeteren. Dit record staat op naam van Harm Wiersma, die in 1980 in Slagharen 200 partijen simultaan speelde. ■Wat o.i. nog maar weinig met dammen van doen heeft is de poging, die Harm Wiersma zegt te zullen ondernemen om het wereld-uurrecord, dat met 26 uur op zijn naam staat te verbeteren. De tegenstanders zijn in deze uitput tingsslag, die Wiersma met zichzelf aangaat, in feite bijzaak. Neen, dan zien we Wiersma liever bezig als in on derstaande partij, gespeeld in de lan delijke competitie aan het eerste bord in de wedstrijd Fivelgo - IJmuiden. J. v. d. Wal - H. Wiersma 0-2 1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 41-37 6-11 5. 4641 8-12 6. 34-29 19-23 7.40-3414-19 8.454010-14 9.32-28 23x32 10. 37x28 16-21 11. 41-37 5-10 12. 38-3211-1613.43-38 3-814.4943 7-1115. 4741 1-6 16. 5045 21-26 17. 29-23 18x29 18. 34x23 20-24! Tijd: wit: ca. 2.25 uur; zwart: ca. 0.45 nun. Wiersma 3S® Hg Stand na 18. „..20-24!! Plotseling staat wit verloren. Op 31- 27x27 volgt 17-22; 27x7 26-31; 37x26 8- 12; 7x18 13x22; 28x17 19x46! Op 40-34 volgt 22-27; ad üb; 13-18 en 9x49. Ook 39-34 is verhinderd, dus speelde wit tenslotte 19.32-27, waarop zwart met 13-18 antwoordde en wit de strijd staakte. Er valt inderdaad niets meer te redden. c. jansen De Brit Anthony Miles is een echte beroepsschaker. Hij trekt van toernooi naar toernooi, meestal sa men met zijn vrouw. Aan de strijd om het wereldkampioenschap doet hij niet meer mee. Volgens zijn eigen zeg gen kan hij toch geen wereldkam pioen worden, dus waarom zou hij zijn tijd verdoen met zonetoernooien e.d. waarmee bovendien geen droog brood is te verdienen? De meeste grote schakers lassen af en toe een rustpauze in om nieuwe ener gie op te doen of om openings theorie te bestuderen. Dat is niets voor Miles. Hij zou zich maar vervelen! De beste sti mulans voor hem is een nederlaag! Ivanov - Miles (Olympiade 1982. Lu- zem) I.PI3 2.c4 b6 3.g3 c5 4.Lg2 Lb7 5.0-0 g6 6.Pc3 Lg7 7.d4 Pe4 Miles is geen grote openingsexpert Bekend is 7 cxd4. 8.Dd3 Pxc3 9.bxc3... Wit heeft nu een drukkend overwicht in het centrum. 9....0-0 10.e4 cxd4 Zwart probeert te genspel te krijgen langs de c-lijn. waar pion c4 een aanvalsobject is II.cxd4 d6 12.Lg5! Pc6 13.Tacl Tc8 14.Tfdl Tc7 15.De3 Da8 16.Lh6 Pa5. Met een dubbele aanval op de pionnen c4 en e4. Het lijkt er op, dat zwart in het voordeel komt. 17.Lxg7 Kxg7 18.c5!... Zeer sterk ge speeld! De zet komt neer op een pio noffer 18.... Lxe4 19.d5ü... De fraaie pointe Zwart kan niet verhinderen, dat wit tot c5-c6 komt. 19Lxf3 20.Lxf3 Dc8 Op 20.bxc5 volgt 21.Dc3t en 20... dxc5 kan niet we gens 21 De5t- Ook niet goed is 20....Txc5 21 Txc5 dxc5 22.e6! met aan val op Da8 en 23.dxe7 met winst. 21.c 6Deze formidabele vrijpion ga randeert wit op langere termijn de ze ge. 21Df5 Kansrijker was 21....e6!. om door een pion terug te geven het mach tige bolwerk d5-c6 te ondermijnen. 22.Td4 Df6 23.Tel Te8 24.Dd3 Kg8 25.Tf4 Db2 26.Lg4 f5 Anders volgt 27.L- d7. ZIE DIAGRAM I 27.Lxf5!... Een stukoffer om de zwarte koningsstelling op te blazen. Het paard a5 staat volkomen werkloos toe te zien hoe aan de andere kant de be slissing valt 27...gxf5 28.Dxf5 Kh8 Een betere zet is er met Er dreigde 29,Df7t 29.Dh5!... Wit zet de aanval in op h7 29Tcc8 30.Th4 Dg7 31.Te6 Tf8 32- .Th6! Dal* Op 32... Tf7 beslist 33.TX- h7T Dxh7 34.Dxf7! enz. 33.Kg2 Txf2t Een laatste wanhopige poging 34.Kxf2 Tf8t 35.Tf4! Txf4T 36.gxf4 Dd4t 37.Kg2 Dd2t 38.Kh3 Dd3T 39.Kh4 De4 40.Txh7:! Zwart gaf het op. Na afruil op h7 loopt de c-pion door Op een enorme manifestatie als de olympiade gebeuren natuurlijk schaakongelukkenaan de lopende band. Wat te denken bijvoorbeeld van de volgende partij. Nishimura (Japan) - Marko (Papua ns'ieuw-Guinea): I.e4 c6 2.Pf3 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Pd7 5.De2 Pgf6?? 6.Pd6 mat!! Ook op het hoogste niveau is schaak blindheid een regelmatig voorkomend verschijnsel- In de wedstrijd tussen Joegoslavië en Tsjechoslowakije ont stond tussen Ivanovic en Ftacnik de volgende stelling ZIE DIAGRAM II Wit had de dames moeten ruilen. Hij speelde echter zeer bedachtzaam 37.Dh3??. maar kreeg de schrik van zijn leven: 37... Dxeltü en mat op de volgende zet!! Zo'n nederlaag blijft je wel even bij natuurlijk. Erger is mis schien nog wel wat de Brit Stean over kwam. In zijn üevehngsvariant werd hij door de Rus Beljavski in 15 zetten vernietigd. Zo ging dat: Beljavski - Stean: l.e4 c5 2.PI3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Db6 8.Dd2 Dxb2 9.Pb3 Pbd7 10.Ld3 b5 II.0-0 Pc5? Reeds de beslissende fout. 12.Pxc5 dxc513.Lxf6gxf614.Tabl Da3 15.Pxb5!... En zwart gaf het op. Hij ver liest een toren <Pc7t) of gaat mat (15...axb5 16.Lxb5 Ke7 17.Tfdl enz. De oplossing van 'het probleem' van de vorige week: l.f2 e5 (e6) 2.K12 Df6' 3 Kg3 Dxf3tü 4.Kh4 Le7 mat!! Een las tige puzzel! probleem van de week: W. J. Wood 1937 DIAGRAM H Wit aan zet, maakt remise! Rectificatie: In nr. 1 van de oploswed strijd moet pion a2 op a4 staan. Excu ses! De oplostermijn is verlengd tot 10 januari!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13