Poolse primaat Glemp één van 18 nieuwe kardinalen Overeenkomst over publikatie programmagegevens blijft uit Vakantiegeld hoger dan berekening Unie BLHP Overheid traagste betaler \Ooievaar uit Het Liesveld gestolen POSITIEVE REACTIES IN WARSCHAU "GAK: minder ziekengeld premie nodig Bezuinigingen school-vervoer gehandicapten Politie haalt dronken kapitein van brug Eén klasse tarieven specialisten Troonsafstand Miss France SOWJET-UNIE ONTKENT DRUK OP NEDERLAND RECHTBANK: INTREKKING UITKERING JONGEREN MAG Tien geheime rapporten politie gestolen Toogdag CBTB in Giessenbwg —■DONDERDAG 6 JANUARI 1983 PZC/binnen-buitenland 11 gEIST (ANP) - De vogelbescherming in Zeist verzoekt opsporing van een ooie- het toegangshek naar het ooievaarsdorp te forceren. Toen dat niet lukte, is door Vaar die in de nacht van 28 op 29 december uit het Ooievaarsdorp Het Liesveld in middel van een plank over een sloot toegang verkregen tot het reservaat, waar uit Groot-Ammers (Alblasseru aard) is gestolen. Het dier heelt een ring met het een van de kooien met broedparen een ooievaar is weggenomen nummer 166 om zijn poot. De vogelbescherming is 'zeer verontwaardigd' c fliefstal. gen of meer mensen hebben in de nacht van 28 op 29 december eerst geprobeerd ren in Het Liesveld x de In het ooievaarsdorp Het Liesveld is de vogelbescherming al dertien jaar bezig het aantal ooievaars in Nederland te vermeerderen Op dit moment ztjn er 75 broedpa- Khoraiche. in Beiroet (Libanon), aarts bisschop Yago van Abidjan (Ivoor kust), aartbisschop Sabattini, prefect van het opperste gerechtshof van de VATICAANSTAD (UPI/DPA) - Paus Johannes Paulus II heeft woensdag aangekondigd dat hij tijdens een consistorium op 2 februari 18 nieuwe kardinalen zal benoemen. Tot de nieuwe kardi nalen behoren de Poolse primaat, aartsbisschop Glemp van Warschau, bisschop Meisner van Berlijn, de voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Bemardin van Chicago, alsmede aartsbisschop Lustiger van Parijs. De benoeming van Glemp is in War- aartsbisschop Kuharic van Zagreb schau door kerkelijke functionarissen (Joegoslavië), aartsbisschop Williams knet vreugde en door de minister van van Wellington (Nieuw-Zeeland). de godsdienstzaken met tevredenheid be- Maronitische patriarch van Antiochie. groet. Minister Adam Lopatka zei te ho pen dat hierdoor de betrekkingen tus sen Kerk en staat in Polen zullen verbe- :ren". Het feit dat Glemp. die als pri- lat van Polen ervoor in aanmerking 'am. niet eerder tot kardinaal is be- ïoemd. had zijn positie niet bepaald (versterkt. Glemp werd primaat van Po len op 7 juli 1981, als opvolger van de ^verleden kardinaal Stefan Wyszynski. Kernwapens De 54-jarige aartsbisschop Joseph Ber- jnardin is voorzitter van de commissie, die namens de Amerikaanse bisschop pen een verklaring over oorlog en vrede Voorbereidt In het ontwerp, dat eind prig jaar bekend werd. wijzen de bis schoppen de uitgangspunten van de Amerikaanse buitenlandse politiek af. ;De afschrikking met kernwapens is in !strijd met het evangelie, aldus het ont- iwerp. Regeringsfunctionarissen heb ben hier reeds felle kritiek op geuit, panneels van Mechelen en Brussel, de voorzitter van de Zuidamerikaanse bis schoppenconferentie Celam, aartsbis schop Trujillo van Medellin (Colum bia), aartsbisschop Martini van Milaan, de Franse theoloog Pater Henri de Lu- bac S. J., bisschop Vaivods, apostolisch administrator van Riga (Letland). (UTRECHT (ANP) - De bedrijven die lid zijn van de hij het Gemeenschappe lijk Administratie Kantoor (GAK) aan- jgesloten bedrijfsverenigingen hoeven idankzij het teruglopende ziektever zuim dit jaar 225 miljoen gulden min der aan premie voor de ziektewet - die per bedrijfstak wordt vastgesteld - op te brengen dan in 1982. (De president-directeur van het GAK, (mr.H. B. M. H. Boitelle, heeft dit woens dag in zijn nieuwjaarsrede meegedeeld. Per bedrijf wordt vastgesteld hoeveel de werknemers bijdragen aan de af te 'dragen premie. Hun bijdrage mag ech ter nooit hoger zijn dan éen procent. •wat ongeveer neerkomt op bijna een derde deel van de af te dragen premie. Het GAK (dat ongeveer tweederde van alle werknemers bestrijkt) keerde in 1981 een bedrag van 2,77 miljard gulden tan ziekengeld uit en vorig jaar 2,75 mil- De Poolse primaat Glemp. |ard. loewel de stijging van het aantal men sen dat een arbeidsongeschiktheidsuit- kering krijgt, afneemt, keerde het GAK vorig jaar in deze sector 6,8 procent meer uit (ruim 10 miljard gulden) dan in 1981. Het bedrag aan werkloosheidsuit keringen steeg met 25 procent van ruim 1,2 tot 1,5 miljard gulden. DEN HAAG (ANP) - Gehandicapte leerlingen van het lager- en buitenge woon onderwijs zuilen voornamelijk met het openbaar vervoer naar school moeten. Kan dit echt niet. dan kan ge bruik worden gemaakt van aangepast vervoer. Daarmee wordt dertig mil joen gulden per jaar op de kosten van schoolvervoer bespaard. Staatssecretaris Van Leijenhorst van onderwijs en wetenschappen heeft dit de gemeenten geschreven die het ver voer vergoeden en op hun beurt daar van tachtig procent van de rijksover heid terugkrijgen. De totale kosten. 120 miljoen gulden, moeten met een kwart worden teruggebracht. Deze kosten mogen niet op de ouders worden afge wenteld. Van Leijenhorst heeft daarom tot een aantal maatregelen besloten Hij wil de vergoeding op grond van de kosten van een abonnement bij het openbaar ver voer en dan alleen voor gehandicapte kinderen die voor onderwijs meer dan vier kilometer van de school van hun levensbeschouwelijke richting wonen. Voor het voortgezel buitengewoon on derwijs geldt een afstand scliool-huis van meer dan acht kilometer. Kan een leerling niet zelfstandig met het openbaar vervoer, dan worden ook de vervoerskosten van een begeleiden de ouder of verzorger vergoed. Is ook zulk vervoer niet mogelijk, dan beslist de gemeente hoe zo goed en goedkoop mogelijk aangepast vervoer wordt ver wezenlijkt. ROTTERDAM (ANP) - De Rotter damse rivierpolitie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in de Rotterdamse haven tot drie keer toe moeten optreden tegen een dronken Westduitse kapitein. De politie zag zich uiteindelijk ge noodzaakt de kapitein van de brug van diens kustvaader Antilope' te verwijderen, toen het schip zigzag gend op weg was naar open zee. De Antilope doorkruiste op dat mo ment de routes van binnenkomen de schepen Aanvaringen konden ternauwernood worden voorko men. aldus de politie. De rivierpolitie had de kapitein, de 41-jarige F. F ai eerder die nacht in kennelijke toestand van een afge meerde Nederlandse coaster ge haald, die hij ondanks nei vci^ck van zijn Nederlandse collega, niet wilde verlaten. Nog geen uur later bereikte de rivierpolitie het bericht dat de kapitein met zijn schip slin gerend over het Calland-kanaal voer. De politie enterde het schip en maakte een van mets wetende stuurman wakker, die daarop het roer overnam. Even later slingerde de coaster opmeuw door de Rotter damse haven Toen politiemensen het schip voor de tweede keer en terden bleek de stuurman blinde lings de bevelen van de aangescho ten kapitein op te volgen. De politie belastte daarop de stuurman met het commando önder begeleiding van de rivierpolitie is de Antilope uiteindelijk aan een kade afge meerd. apostolische signatuur, aartsbisschop Casoria. pro-prefect van de congregatie voor de sacramenten en de godsdienst, aartsbisschop Moratinos van Caracas (Venezuela), aartsbisschop Kitbunchu van Bangkok (Thailand) en aartsbis schop De Nasciemento van Lubango (Angola). De Amerikaanse aartsbisschop Mar- cinkus, hoofd van de bank van het Va- ticaan (instituut voor religieuze werken), ontbreekt op de lijst. Hij werd als kandidaat genoemd voordat bekend werd dat dc bank betrekkin gen onderhield met de Italiaanse Ban co Ambrosiano. die vorig jaar in de confiture geraakte. De totale sterkte van het kardinalen college is met de benoeming van heden op 188 gekomen. Toneelontmoeting - Het eenakter festival België - Nederland wordt op 7 en 8 januari gehouden in het Neder lands Congresgebouw in Den Haag. Drie Nederlandse en drie Belgische groepen brengen er uitvoeringen. Het festival staat onder het motto 'herken baarheid', dat uitgangspunt was voor regisseurs en spelers. UTRECHT (ANP) - De particuliere ta rieven derde klasse van de meeste spe cialisten zijn met ingang van 31 decem ber 1982 verhoogd. Desalniettemin gaan de specialisten over het algemeen minder verdienen, doordat over de he le linie de vermenigvuldigingsfactor voor de klassen twee en een is afge schaft. Dit betekent, dat de specialisten voor taan voor iedere particuliere patiënt, ongeacht de klasse waarin hij of zij wordt verpleegd, hetzelfde tarief in re kening zullen brengen. Over de tariefswijzigingen is overeen stemming bereikt tussen de particulie re verzekeraars en de Landelijke Spe cialisten Vereniging. Het resultaat is in middels bekrachtigd door het centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (COTG). Bij het vaststellen van de nieuwe tarie ven is rekening gehouden met de door de overheid voor 1982 vastgestelde aan vaardbare inkomens voor de specialis ten. INLA ILLEGAAL IN IERLAND DUBLIN (AFP. UPI) - Dc regering van de Ierse Republiek heeft het Iers Natio naal Bevrijdingsleger woensdag offi cieel illegaal verklaard. Dat houdt in dat mensen waarvan be wezen is dat ze lid zijn van deze. zeer gewelddadige, beweging voor ten hoog ste zeven jaar gevangengezet kunnen worden. Reden voor de maatregel is een bomaanslag in Noord-Ierland waarbij 18 personen werden gedood. NICE (AFP) - Een 17-jarig meisje dat op oudejaarsavond in Marseille tot Miss France 1983 werd gekozen, heeft besloten van haar titel af te zien om naar huis en school terug te keren. Corinne Ascione, de dochter van een arbeider, had zich enkele maanden op de miss-verkiezing voorbereid, hierbij gesteund door haar ouders die 6.000 frank (ongeveer 2.300) hadden gespaard om hun dochter de nodige kleren, waaronder een bontjas, te verschaffen. Voor haar ouders was haar beslissing een zware slag Haar moeder volstond met de woorden: „Ik had graag gezien dat zij deze titel kreeg om zo boven ons arbeidersmilieu uit te komen". DEN HAAG (ANP) - De Sowjetambas- sade in Den Haag heeft woensdag aan tijgingen van de hand gewezen als zou de Sowjet-Unie Nederland door drei gementen onder druk zetten om in Rot terdam vertegenwoordigd te mogen zijn. De Sowjet-Unie dringt zoals bekend al jaren aan op de vestiging van een Sow- jet-consulaat in Rotterdam en het ver strekken van verblijfsvergunningen voor Sowjet-directeuren van gemengde bedrijven. Het Nederlandse kabinet zal zich waarschijnlijk in de tweede helft van deze maand met deze kwestie be zighouden. „In verband hiermee verklaart de am bassade dat methodes van zulk soort, als druk enzovoorts vreemd zijn aan de Sowjet-diplomatie De geschiedenis van onze betrekkingen kent zulke voor beelden niet sinds de tijd van Peter de Grote", aldus een persmededeling van de ambassade DEN HAAG (ANP) - De president van de rechtbank in Den Haag mr M. R. Wijnholt, heeft woensdag in kort ge ding de eis om werkloze 16-en 17-jarige schoolverlaters per 1 januari alsnog voor een uitkering krachtens de rijks groepsregeling werkloze werknemers (rww) in aanmerking te laten komen afgewezen. Dit was geèist door de stichting NW Jongerencontact, de Vereniging van Werkende Jongeren in Nederland en twee werkloze minderjarige schoolver laters. Eisers hadden het kort geding aangespannen tegen de Staat (het mi nisterie van sociale zaken en werkgele genheid). Volgens de president is de eis op grond van de onrechtmatigheid niet haal baar. omdat het de rechterlijke macht niet is toegestaan te beoordelen of een wet. in formele zin tot stand is gekomen in strijd is met m andere wetgeving ver vatte regels. (Van ome redactie economie) UTRECHT - Dc vakantietoeslag zal dit jaar lager uitvallen dan vorig jaar, maar lang niet zoveel als de Unie voor Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel liceft berekend. Volgens de Unie raken middeninkomens tussen de f36.000 cn I 60.000 een derde tot bijna de helft van de vakantietoeslagen (ver geleken met vorig jaar) kwijt. Volgens de juiste berekeningen, beves tigd door de belastingdienst, zullen de dalingen veel minder sterk zijn. Ook het ministerie van sociale zaken zegt dat zij alleen de trend hebben bevestigd, maar niet de berekeningen van de Unie heb ben kunnen controleren Mensen met een bruto-inkomen van f36.000 krijgen een vakantietoeslag van bruto f2700. Netto bleef daar vorig jaar f 1341 van over. dat wordt nu f 1270. Bij een bruto-mkomen van f 48.000 is de vakantietoeslag bruto f3600; dat was Bevrijdingsfront ontbonden - De Franse regering heeft woensdag het 'Nationale front voor de bevrijding van Corsica (FLNC) voor ontbonden ver klaard Deze ondergrondse beweging voor een onafhankelijk Corsica heeft, naar eigen zeggen, in 1982 300 aansla gen gepleegd vorig jaar netto f 1858 en dat wordt dit jaar f 1685. Voor een bruto-inkomen van f60.000 UTRECHT - Op het hoofdbureau van de Utrechtse gemeentepolitie zijn door onbekenden tien strikt geheime rap porten ontvreemd. Zij bevatten infor matie over criminelen en zijn alleen bestemd voor intern gebruik. De stukken werden eind vorige week door iemand' afgeleverd bij de redactie van 'Het Dinsdagblad' in Utrecht. Een medewerker van dat huis-aan-huis- blad legde ze voor aan de politie, die de documenten herkende als afkomstig van de herkenningsdienst. De rappor ten werden op het politiebureau nog niet vermist. De politie gaat er vanuit dat het mate riaal 'kwaadwillig' is weggenomen uit het bureau. Er zijn besprekingen gaan de tussen de politie en 'Het Dinsdag blad' over de teruggave van de stukken. geldt een bruto-vakantieslag van f4500. Dat was vorig jaar netto f2040, dat wordt dit jaar f 1833. Volgens de berekeningen van de Unie zou bij een bruto-vakantietoeslag van f2700 dit jaar netto f861 worden be taald; bij f 4000 bruto f 1323 netto en bij f4500 bruto f 1114 netto. De Urne BLHP is tot haar berekeningen gekomen zonder rekening te houden met de nieuwe manier van belasting heffing. Volgens voorlichter A. Moes kops van de BLHP zijn er evenwel ver schillende interpretaties mogelijk. DEN HAAG - Het Haagse onderzoekbureau Dongelmans heeft berekend dat de overheid tot de traagste betaler moet worden gerekend in Nederland. door de handel en particulieren, met respectievelijk 46.2 en 48,8 De overheid loopt op kop met 52,3. De totale overschrijding vane toegestane betalingsterijnen leidt voor het Nederlandse bedrijfsleven op jaarbasis tot een Het gemiddelde van de betalingsdisciphne wordt uitgedrukt verlies van 3.26 miljard. Vorig jaar gingen bijna 8600 bedrij- ïn het cijfer 49.5 dat staat voor het aantal dagen dat de ven en particulieren failliet tegen dik 7100 in 1981. Dit bete betaling te laat is. Onder dit gemiddelde liggen de betalingen kent een toenmeming van 21 pet. AMSTERDAM - De omroepen en de dagbladen zijn het niet eens geworden over de wijze waarop de gegevens over de radio- en televisieprogramma's in de krant mogen worden afgedrukt. Tij dens onderhandelingen die tussen de NOS en de vereniging van dagbladuit gevers, de NDP, de laatste maanden zijn gevoerd, is gebleken dat de stand punten te ver uit elkaar liggen. Beide partijen zijn woensdag zonder resul taat uit elkaar gegaan. Volgens de omroepwet bezitten de om roepen het monopolie over de publika tie van de volledige programmagege vens. Zij kunnen daarmee hun omroep bladen vullen en het aantal abonnees op die bladen bepaalt de aanhang van de betreffende omroep en de hoeveel heid zendtijd die wordt toegewezen. Daarom mochten de dagbladen tot het begin van het vorige jaar die program magegevens slechts mondjesmaat en in bescheiden opmaak afdrukken Omroepwet Volgens de omroepwet moeten de NOS namens de omroepen en de Nederland se Dagblad Pers. de NDP. namens de dagbladen een overeenkomst treffen over de wijze waarop de kranten de programmagegevens publiceren. Tegen het einde van 1981 namen de dagbladen geen genoegen meer met de beperkingen die de bestaande overeen komst hun oplegde. Zij waren van me ning dat de televisie zo belangrijk in het leven van de mensen is geworden dat ook de dagbladen uitvoerig moesten kunnen vermelden wat er op ..de buis" zoal te zien zal zijn Daarom begon een aantal kranten met de publikatie van alle gegevens, voor zien van een uitvoerige toelichting. ZU konden die uit Belgie betrekken en pas seerden daarmee de overeenkomst met de NOS. De vereniging van dagbladuit gevers NDP heeft die overeenkomst dan ook per 1 januari van dit jaar opge zegd Omdat de wet een dergelijke over eenkomst voorschrijft, zijn de dagbla den met de NOS in onderhandeling ge gaan over een verruiming van de moge lijkheden voor de kranten Kort geding Inmiddels had de NOS een kort geding aangespannen tegen een van de kran ten die ruim aandacht aan de televisie programma's besteedt, het Nieuws blad van het Noorden in Groningen. De rechtbank in Groningen stelde de NOS in het ongelijk, omdat het Nieuws blad kon aantonen de gegevens uit Bel- gié te importeren, hetgeen binnen het kaaer van de Europese verdragen door de NOS niet kan worden verboden De NOS ging daarop in hoger beroep Eind november vorig Jaar diende deze zaak voor het Gerechtshof in Leeuwarden, dat voor 19 Januari uitspraak zal doen Hangende die uitspraak wa* de NOS bereid om de bestaande overeenkemst met de NDP met eén maand te verlen gen tot februari van dit Jaar De dagbla duitgevers wensen dat de redacties zelf kunnen bepalen hoe de radio- en tv-ru- brieken in de krant komen Zij boden aan de tekst te beperken tot een halve dagbladpagina. Bovendien wilden zij aanvaarden dat de publikatie van omroepprogrammagegevens ln het algemeen slechts een periode van vie rentwintig uur zou beslaan. Dat houdt in dat zij geen wekelijkse omroepgidaen op de markt zouden willen brengen. Hoewei dene opstelling van de NDP- d« legatie betekent dat de emreepeo kon moaopelie veer de •zarnepgidaen ••aden behouden, wilde de NOS-del*- gatie vnatheuden aan bet ende con tract. Naar de mening raa de dagbla duitgever* hebben de eaereep-verte- genweordigers tijdens de beeprekla- pen doorlopend gekoerst naar een re ducering van de radio- en tv-program- magegevens in dagbladen, die niet te rijmen is met de functie van het dag blad in deze tijd. Het belang van de omroepprogrammagegevens Is toege nomen en dit moet in de redactionele kolommen tot uiting kannen komen, zeker als de lezers dit verwachten. Advies Belgische havencommissie: plan Anselin uitvoeren GENT - De Belgische nationale haven commissie heeft woensdag haar goed keuring gehecht aan he'. plan-Anselin voor een betere toegankelijkheid van de haven van Gent. Het advies van de havencommissie wordt uitgebracht aan de Belgische regering, die eventu eel onderhandelingen kan beginnen met Nederland. De Gentse burgemeester De Paepe zei woensdag op het nieuwjaarsdiner van het Gentse gemeentebestuur dat de na tionale havencommissie even voordien eenstemmig positief over het plan An selin had geadviseerd. De Paepe was dit plan. genaamd naar de Gentse univer siteitsprofessor Anselin. voor de laatste keer voor de nationale havencommissie gaan bepleiten. De 69-jarige De Paepe neemt binnenkort afscheid van de ac tieve politiek. Als burgemeester was hij tevens schepen van de haven, een func tie die hij nauw ter harte nam. Het plan Anselin kwam gereed in het naj aar van '81 en voorziet onder meer in de bouw van een nieuwe sluis ten wes ten van de huidige zeesluis in Temeu- zen. De sluis zou 500 meter lang moeten zijn en 68 meter breed. Er zouden sche pen tot 125.000 ton in kunnen worden geschut. Het kanaal zou op diverse plaatsen worden aangepast, maar het huidige tracë bewaren De vaarweg naar Gent krijgt in het plan-Anselin een diepte van 18 meter De. volgens het rapport, hinderlyke bruggen ln Sluis kil. Sas van Gent en Zelzate moeten door tunnels worden vervangen. De kostprijs wordt geraamd op 42 miljard Belgische frank fbljna 3 mfijoem gul den). Gehoopt wordt op een belangrijke Nederlandse Inbreng voor de financie ring van het project OBSSENBimG - De Christelijke Boe ren- en Tminderabeod West-Nederland beodt donderdag januari de jaar lijkse toogdag In het gemeenschaps hui» De Til' in Giesaenburg. Het ech- lendproeramma vermeldt onder anke- re de Jaarrede van voorzitter P. W. Blokland, 's Middags houdt drs G. van den Berg, president-directeur van Ce- beco-Handelsraad in Rotterdam een rede over Teranderend ondernemer schap'. De bijeenkomsten beginnen om 10.30 en 13.30 unr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11