PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ambtenaren krijgen drie extra vrije dagen Warschau-pact biedt NAVO met-aanvalsverdrag aan Radio-actieve satelliet valt terug naar aarde INRUIL VOOR PRIJSCOMPENSATIE JANUARI Britse minister van defensie John Nott mogelijk weg Schorsing Van der Duim opgeheven Vier mensen komen om bij poging hond te redden Sharon: Israël heeft antwoord op SA-5 raket AUTOMOBILIST VERWONDT 15 SOLDATEN Regen en veel wind Veel bewolking en perioden met regen. Middagtemperatuur ongeveer 11 gra den. Zuidwestenwind, boven land toe nemend tot hard, aan de kust tot stormachtig, in het Waddengebied tol zuidwesterstorm 226e jaargang no. 4 Donderdag 6 januari 1983 De nieuwe advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v. d. Bulck. PARAMARIBO (ANP) - Twee Ameri kaanse diplomaten moeten vóór 15 ja nuari Suriname verlaten. Naar de na tionale voorlichtingsdienst woensdag meedeelde, heeft het militaire gezag dit maandag aan ambassadeur Deum- ling laten weten. Het gaat om de diplomaten Donovan en La Roche die „zich niet volgens de diplomatieke regels hebben gedragen". De nationale voorlichtingsdienst meld de dat Donovan en La Roche openlijk kritiek geuit hebben op het revolutio nair proces. Ook zouden zij zich voor standers hebben getoond van activitei ten tegen de leiding van Suriname. Een van de uitgewezen diplomaten zou zelfs getracht hebben een hoge functionaris van het ministerie van buitenlandse za ken op te zetten tegen de minister De nationale voorlichtingsdienst meldde voorts dat de Amerikaanse regering ge reageerd heeft met de uitwijzing van de Surinaamse vertegenwoordiger in Was hington. Rudy van Bochove. Suriname heeft daartegen geprotesteerd omdat deze diplomaat zich op geen enkele wU- ze schuldig zou hebben gemaakt aan inmenging in de binnenlandse aangele genheden van de Verenigde Staten. Ru dy van Bochove heeft veertien dagen de tijd om de Verenigde Staten te verlaten Van onze redactie economie DEN HAAG - Ambtenaren en trendvolgers krijgen dit jaar drie roostervrije dagen extra in ruil voor de per 1 januari ingeleverde prijscompensatie van 2,06 procent. Deze operatie kost de overheid 315 miljoen gulden tegen een opbrengst van de bevriezing van de overheidssalarissen en de inkomens van de trendvolgers van 1,3 miljard gulden. Volgens minister Rietkerk van binnen landse zaken was dit het uiterste waar toe hij kon gaan. Aanvankelijk wilde hij tijdens de onderhandelingen over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1983 met de ambtenarenbonden niet verder gaan dan twee roostervrije dagen. Vol- Ifl jllll WCCE gens de minister leveren de drie rooster- vpje dagen in de gehele secundaire sec tor 5000 arbeidsplaatsen op. Bonden en minister hebben met elkaar afgesproken dat nog overleg gevoerd zal gaan worden over een arbeidstijd verkorting tot 32 of 36 uur per week voor nieuw te benoemen ambtenaren Met name de bonden hadden bij de minister aangedrongen om door middel van de ze werktijdverkorting zoveel mogelijk schoolverlaters in dienst te nemen De ambtenarenbonden zijn het niet eens met de stelling van de minister dat de drie roostervrije dagen gelden voor het gehele jaar. Jaap van der griep In Zeeland is er een 'nog zeer milde' toename van het aantal griepgevallen te constateren. Er zl)n wel regionale verschillen: in Zeeuwsch-Vlaanderen zl)n er minder griepgevallen dan op Walcheren. PAGINA 3 matiging Een matiging met 10 procent van de reële lonen, levert na verloop van tijd 300.000 banen op Prof dr F.W. Rutten, secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken, schrijft dat in het weekblad Economisch-Statisti- sche Berichten. Rutten meent dat loonmatiging, anders dan arbeidstijd verkorting, een positief effect heeft op produktie en werkgelegenheid. uranium Een woordvoerder van de Taiwan Po wer Company heeft ontkend dat zijn bedrijf behoefte heeft aan verrijkt Urenco-uranium. Volgens de staatse- lektriciteitsmaatschappij in Taiwan is de reserve aan uranium groot genoeg voor de komende tien jaar. PAGINA 7 pantservoertuigen Scheldebouw-Middelburg begint ver moedelijk halverwege dit jaar aan een opdracht voor de Koninklijke Neder landse Landmacht. Het gaat om de produktie van onderdelen voor pant servoertuigen Met de opdracht, waar voor het fabriekscomplex moest wor den uitgebreid, is een bedrag van on geveer 130 miljoen gulden gemoeid. PAGINA 11 kardinalen De aanstaande benoeming tot kardi naal van de Poolse primaat Glemp is in Warschau door kerkelijke functio narissen met vreugde begroet. Ook de Poolse minister van godsdienstzaken reageerde positief. Paus Johannes Paulus n zal in totaal 18 nieuwe kardi nalen benoemen. PAGINA 19 steun kranten De Nederlandse Dagbladpers (NDPi is blij met de aanbieding aan het parle ment van het besluit compensatiere geling dagbladen. Verlieslijdende dag bladen met een oplage kleiner dan 150.000 exemplaren kunnen hierdoor aanspraak maken op financiële steun van de overheid Het geld hiervoor komt uit de STER-pot Nieuws uit Zeeland: 2, 5, 7 en 9. Binnen- en buitenland: 3 en 11. Sport: 12. Varia: 13,14 en 17. Radio en televisie: 15. Financiën: 19. LONDEN (RTR) - De Britse minister van defensie John Nott wordt vandaag misschien vervangen. Dat werd al thans woensdag in welingelichte krin gen in Londen verwacht. Als mogelijk opvolger van de 50-jarige Nott werd minister van milieu Michael Heseltine (49) genoemd. Nott, vroeger minister van handel, werd twee jaar geleden minister van defen sie. Hij kreeg heel wat kritiek te verdu ren tijdens het Britse conflict met Ar gentinië over de Falklandeilanden. Vijf maanden geleden zei hij niet meer mee te zullen dingen naar een parlementsze tel bij de volgende algemene verkiezin gen. In welingelichte kringen werd deze kabinetswijziging de laatste genoemd voordat premier Thatcher verkiezingen zou uitschrijven Politieke waarnemers verwachten die later dit jaar. Scheur, de voorzitter van de AbvaKa bo kondigde aan, dat als er per 1 juli dit jaar weer een prijscompensatie uit de lucht valt, de minister weer voorstel len zullen bereiken om dat te gaan ge bruiken voor extra werkgelegenheid. „Dan zal dc minister ongetwijfeld wel weer komen met de slechte financiële positie van de overheid, maar wij zijn gerechtigd voorstellen in te dienen", aldus Van der Scheur. De minister kondigde ook aan, dat hij dit jaar een begin wil maken met het volgens het regeerakkoord terug schroeven van de werkgelegenheid bij de overheid met 1 procent per jaar. Dat zou dan voor dit jaar betekenen dat er 1700 a 1800 banen niet kunnen worden opgevuld. De bonden wijzen erop, dat in het re geerakkoord de beperking van de werk gelegenheid bij de overheid niet voor 1983 geldt, maar pas voor 1984 is aange kondigd. „We zullen eerst nauwkeurig bestuderen waartoe dit alles leidt", al dus de bonden. De reductie van de werkgelegenheid met 1 procent per jaar zou er na vier jaar op neer kunnen ko men dat de overheid via de ingeleverde prijscompensatie wel 5000 banen heeft geschapen, maar er meer zal moeten in leveren. Minister Rietkerk wilde zich hierover op geen enkele manier uitla ten. Wel deelde hij mee, dat de werkgelegen heid die nu ontstaat door de invoering van de drie roostervrije dagen in de ver schillende sectoren van het overheids apparaat ingevuld moet worden. In de diverse takken van dit apparaat zal men naar eigen bevinding invulling moeten geven aan het akkoord tussen minister en bonden, zo zei Rietkerk Roep om actie „Wij willen actie, wij willen actie". Zo reageerde woensdag een deel van de AMSTERDAM - De tuchtcommis- sie van de KNSB (schaatsbondi heeft de voorlopige schorsing, die wereldkampioen Hilbert van der Duim door het bestuur was opge legd, opgeheven. In plaats daar van volstond de tuchtcommissic met een berisping. Van der Duim kwam tijdens een tv- uitzending op 29 december in beeld met ongeoorloofde reclame en werd twee dagen later door het be stuur van de KNSB voorlopig ge schorst. Nu deze straf is omgezet in een berisping kan Van der Duim deelnemen aan de Nederlandse aal- roundkampioenschappen. die dit weekeinde in Deventer worden ge houden f Zie ook pagina 12) /Van ome correspondent) LONDEN - Bij een poging een hond te redden die bij de Westengelse bad plaats Blackpool in zee was terecht ge komen. zijn vier mensen, onder wie drie politieagenten, om het leven geko men. Twee agenten raakten gewond, van wie een er gisteravond nog zeer ernstig aan toe was. De hond werd door metershoge golven van de boulevard in zee geslagen Zijn baas, de 25-jarige Alistair Antony uit Glasgow, aarzelde geen moment en dook het dier achterna. Enkele meters buiten de boulevard kwam hij echter in moeilijkheden Daarop sprongen zes politiemensen in de woedende golven, in een poging An tony aan wal te brengen. Het mocht niet baten. Slechts een van de agenten slaagde erin. zonder kleerscheuren weer aan land te komen Twee van zijn collega's raakten gewond Antony en drie agenten, twee mannen en een jonge vrouw, haalden hel niet en verdwenen in de razende zee Later werd het lijk van een van de agenten in het water aangetroffen. De drie overige mensen waren gisteravond laat nog niet gevonden 30.000 ambtenaren in Amsterdam op het voorstel van minister Rietkerk. De resultaten waarmee Abva-Kabo-onder- handelaar Theo Sonneveld uit Den Haag terugkeerde werden onder meer beoordeeld als „zeer duur betaald" Een spreker meende „het actiemodel mag niet in de ijskast worden opgeborgen' Een ander zei „veel van mijn collega's kunnen de nota's van gas en elektra nu al niet meer betalen, hoe moet dat straks als er nog meer loon is ingele verd" Ook Amsterdamse werknemers van sociale werkplaatsen, de zgn. WSV'ers protesteerden woensdag heftig tegen de bezuinigingsplannen die hun netto salaris met 150 gulden zullen deren. DEN HAAG - Minister Rietkerk van binnenlandse zaken heeft de ambtenaren drie extra vrije dagen aangeboden in ruil voor de prijscompensatie perl januari Foto de minister rechtsontvangt voorzitter Van der Scheur van de ABVAIKABO voor overleg. TEL AVrV' (RTR)- Israël heeft een ant woord op de nieuwe Russische luchlaf- weerrakelten van het type SA-5, waar voor volgens de Israëliërs in Syrië twee bases worden ingericht. Dit heeft de Israëlische minister van defensie, Ariel Sharon, woensdag gezegd in een vraaggesprek voor de televisie. Sharon zei dat de hypermoderne raket ten. die nog nooit buiten de Sowjet- Unie zijn opgesteld, de Israëliërs niet bang hoeven te maken. Volgens de be windsman moet Israël de ontdekking van de lanceerbases wel serieus nemen, maar met kalmte behandelen'. „Aan de ene kant moeten wij alle noodzake lijke voorbereidingen treffen, maar aan de andere kant gewoon ons eigen leven blijven leiden", aldus de minister. De lanceerbases moeten volgens Sha ron worden gezien als een gebaar van de Sowjet-Unie om het prestige terug te winnen, dat zij verloor toen Israël tij dens de oorlog in Libanon vrij gemak kelijk de Syrische SAM-6 luchtdoelra ketten van Russische makelij uitscha kelde. De minister verklaarde dat ook in Mongolië en Oost-Duitsland voorbe reidingen worden getroffen voor de aan leg van dezelfde bases. CELLE (AP) - Op het terrein van dc kazerne van Wietzenbruch bij Celle in Noord-Duitsland zijn woensdag min stens 15 recruten ernstig gewond ge raakt toen een soldaat met zijn auto op hen inreed, aldus de politie. De recruten liepen gehuld in donkere kleding in een groepje van ongeveer 20 over het terrein naar hun barakken toen het ongeluk gebeurde. De bestuur der van de auto zou volgens de politie te hard hebben gereden. WESTEN: PROPAGANDA-ZET f Van onze correspondent) WENEN - De landen van het War schau-pact hebben woensdag na af loop van de topconferentie van de Oostblok-leiders in Praag aan de NA- VO-landen een niet-aanvalsverdrag voorgesteld. Tsjechoslowakije zal de politieke verklaring als officieel docu ment overbrengen aan de Verenigde Naties en de deelnemers van de veilig- Sowjet-leider Andropov tijdens de bijeenkomst van het Warschau-pact heidsconferentie in Europa. In het Westen wordt het aanbod als een pro- pagandazet van het Oostblok be schouwd, en het is onwaarschijnlijk dat het serieus zal worden genomen. De Warschapact-landen zelf spreken van een „nieuw groot vredesvoorstel", dat ook door landen buiten de NAVO ondertekend kan worden, NAVO-diplo- maten wilden de precieze tekst van de documenten die in Praag zijn aangeno men bestuderen, alvorens een definitief commentaar te geven. Maar een Britse functionaris zei dat hij het resultaat van deze eerste top van het Warschau pact met de nieuwe Sowjet-leider Yuri Andropov „nogal mager" vond als in derdaad het voorstel van een niet-aan valsverdrag het belangrijkste idee zou zijn. AI eerder zijn van de zijde van het War schau-pact dergelijke voorstellen ge daan. De eerste maal in mei 1958. en dat werd later herhaald in 1963 tijdens ont wapeningsonderhandelingen in Genë- ve is herhaald. Beide keren is het voor stel door de NAVO-landen afgewezen Controle In het Westen wordt nog afgewacht in hoeverre hel jongste voorstel om we derzijds af te zien van geweld gebon den is aan ontwapening in Europa en of er in de verklaring een clausule wordt opgenomen die de mogelijkheid opent elkaar te controleren. Ook staat niet precies vast wat het ant woord is van het Warschau-pact op het tweevoudige besluit van de NAVO om voor het eind van het jaar in Europa kruisvlucht- en Pershing-raketten te stationeren als er geen schot komt in de SALT-onderhandelingen in Genève Het Tsjechoslowaakse partij-orgaan Rude Pravo ging in de uitgave van dins dag zo ver om te schrijven, dat als de voorstellen van het Warschau-pact een positieve echo in het Westen zouden krijgen, het Warschau-pact bereid zou zijn zichzelf op te heffen. Het ligt voor de hand dat de bedoeling van het nieuwe vredesvoorstel is het stationeren van een nieuwe generatie atoomwapens in Europa tegen te hou den en tegelijkertijd de Europese vre desbewegingen te versterken, waar van het laatste een duidelijk propa gandistische achtergrond heeft. iDoor Chnet TUulaen DEN HAAG - De Russische satelliet Kosmos-1402 valt volgens de Ameri kaanse autoriteiten terug naar de aar de. De kunstmaan zou zijn uitgerust met een radipactieve energievoorzie- ning.waardoor er besmettingsgevaar kan ontstaan als gevolg van de ver branding van de satelliet in de aardat mosfeer. De Kosmos-1402 werd op 13 augustus 1982 gelanceerd. Als doel gaven de Rus sische autoriteiten op het verrichten van wetenschappelijke waarnemingen. Volgens ruimtevaartknngen betrof het echter een kunstmaan die bedoeld was om de oceanen te verkennen. Met be hulp van een krachtige radar zou de sa telliet de positie van schepen op de oceanen kunnen vaststellen. Voor de krachtige radar is een fikse energiebron nodig die wordt gevonden in de minia- tuuricemreactor aan boord van de Kos mos 1402 Net als alle Amerikaanse en Russische spionagesatellieten werd de Kosmos- 1402 in een relatief lage baan boven de aarde gebracht. Het hoogste punt was 279 kilometer en het laagste punt 254 kilometer De oorspronkelijke baan werd eenmaal in de 89.6 minuten door lopen. Onbestuurbaar Satellieten in zo'n lage baan vallen rela tief snel terug naar de aarde. Om dit te voorkomen worden ze regelmatig opge krikt met behulp van een ingebouwde raketmotor Waarschijnlijk lukt het de Russen nu niet meer deze motor te ge bruiken. De Kosmos-1402 is daarom ombestuurbaar geworden en valt onge controleerd terug naar de aarde. De Amerikaanse Norad (North Ameri can Defense Command) houdt voortdu rend alle satellieten en alle ruimte schroot dat om de aarde draait in de gaten Norad heeft nu opgemerkt dat de baan van de Kosmos-1402 snel veran dert en heeft berekend dat de satelliet over enkele weken zal terugvallen. De kunstmaan heeft een baanheliing van 65 graden en zal daarom ergens tussen Gevarenzone Nederland ligt dus ook in de potentiële gevarenzone. Het is niet mogelijk nu al te voorspellen in welke baan de terug keer zal plaatsvinden. Dat kan pas on geveer een dag voor de terugval. Een soortgelijk incident deed zich in ja nuari 1978 voor toen de Russische Kos- mos-954 in het noorden van Canada uit eenviel. Deze satelliet was op 18 sep tember 1977 gelanceerd en had even eens een radioactieve energiebron aan boord Na de terugval van de Kosmos-954 zet te de Canadese overheid een giganti sche zoekactie op louw, maar die lever de geen radioactief materiaal op. De Canadese overheid claimde de kosten van deze zoekactie bij de Russische overheid. In mei 1981 besloot de Russi sche regering Canada een schadeloos stelling te betalen van 6 miljoen gul den voor de kosten, gemaakt voor de zoekactie. Duitser betaalt tevergeefs hoge bruidsschat GRONINGEN - De 35-jarige Duit ser H. H. O. uit Stadtland Roden- kirchen raakte enkele weken gele den nogal onder de indruk van de charme van de Groninger prosti tuee mevrouw A. D. V. V. (32) en vroeg haar ten huwelijk. De vrouw voelde daar wel iets voor. maar dan moest de Duitser eerst 40.000 mark betalen. O. trok zijn portefeuille en overhan digde de verbouwereerde mevrouw V. het gevraagde bedrag. „Ik ben over veertien dagenlerug voor het huwelijk", kondigde de Duitser aan. Dinsdag meldde hij zich inderdaad in de Groninger Nieuwstad. maar mevrouw V. zag intussen niet zo veel meer in het avontuur De Duit ser wilde toen zijn geld terug, maar daar herinnerde de vrouw zich niets meer van De man schakelde daarop de Gro ninger politie in, die in de kwestie bemiddelde. Mevrouw V wist weer waar het geld was en O. kreeg zijn huwelijksgeschenk terug. Hij was weliswaar een illusie armer, maar was toch zo blij dat hij zijn geld te ruggekregen had dat hij geen aan klacht tegen de vrouw indiende

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1