Diepgaand conflict rond carnaval Kloosterzande luctor b.v. Negen Zuidafrikaanse fascisten opgepakt Carnavalsprins Kloosterzande kwam als duveltje uit 'n doosje Plaats uw familie berichten in de PZC 4 Wissel Zeeuws-Vtaanderen DREIGENDE BOYCOTGROTE OPTOCHT Russisch voorstel kernwapens NOS-redacteur Hans Hillen woordvoerder van 'financiën' familieberichten Kunstgebit reparatie 25°/. korting MAANDAG 13 DECEMBER 1982 KLOOSTERZANDE - Een diepgaand meningsverschil tussen horecaondernemers van Klooster zande en de carnavalsverenigingen van Lamswaarde en Vogelwaarde dreigt uit te groeien tot een 'boycot' van de grote optocht in Kloosterzande op carnavalsdinsdag. 'De Lamsoren' uit Lamswaarde en 'De Vogelpiek' uit Vogelwaarde hebben aangekondigd op de dinsdag een 'eigen' optocht te houden. Dat zou regelrechte concurrentie betekenen voor de grote optocht van de 'Kloorianen' uit Kloos terzande op dezelfde dag. die in het verleden is uitgegroeid tot de grootste carnavalsstoet van heel Zeeuwsch- Vlaanderen Vandaag (maandag) houden de drie carnavalsverenigingen een gezamenlij ke vergadering over de problemen. Dan zal worden gepraat over het even tuele verschuiven van een optocht naar dinsdag, als concurrentie van de op tocht van de Kloorianen. Oorzaak van het meningsverschil is het voornemen van de horeca in Klooster zande om tijdens de carnaval vier da gen lang een grote feesttent op te zetten in het dorp. De carnavalsverenigingen in Lamswaarde en Vogelwaarde zien dat als oneerlijke concurrentie. In het verleden was het carnavalsge- beuren gespreid over de kernen van de gemeente. Zaterdag was min of meer 'de dag' van 'De Vogelpiek' in Vogel waarde. en zondag heeft 'De Lamsoren' altijd de optocht gehouden. 'De Kloor ianen' hadden de dinsdag gereserveerd voor de grote optocht, het natuurlijke hoogtepunt van de carnavalsviering. Voor het eerst hebben de horeca-onder- nemers van Kloosterzande dit jaar het plan opgevat om in een feesttent een carnavalsprogramma van vier dagen in elkaar te zetten. Volgens een zegs man van de horeca-ondernemers gaat het plan in ieder geval door. De carna valsverenigingen hebben gedreigd hun activiteiten gedeeltelijk naar dinsdag te verschuiven als represaille. De carnavalsvereniging van Klooster zande staat feitelijk buiten de ruzie, maar dreigt er niettemin het slachtoffer van te worden. Voorzitter Theo Tiele- man is weinig gelukkig met de situatie. „Het initiatief van de tent is niet van ons afkomstig", benadrukt hij Desge vraagd wil hij echter wel kwijt dat het bestuur van 'De Kloorianen' gedeelte lijk achter de plannen van de horeca staat. „Natuurlijk hadden we het liever anders gezien, maar anderzijds zijn we als carnavalsvereniging vooral finan cieel afhankelijk van de horeca", zegt hij. Een woordvoerder van de horeca bena drukte dat het plan voor de tent on wrikbaar vaststaat. Vandaag (maan dag) bespreekt de horeca de zaak, maar die vergadering gaat volgens dc zegs man alleen nog over het programma dat tijdens de vier carnavalsdagen in Unieke excursie 'Steltkluut' HULST - De vogelwacht 'De Steltkluut' Oost-Zeeuwsch-Vlaande ren hield zaterdagmorgen een excursie op een gedeelte van de opgespoten ter reinen op de linker-Scheldeoever nabij Antwerpen. Voor de vogelwacht en de ruim 35 belang stellenden was dat een unieke gebeurtenis omdat de Belgi sche staat daar bij hoge uitzondering toestemming voor geeft. De deelne mers, onder wie wethouder mr E. de Rechter van de gemeente Hulst, beke ken naast de vele vogelsoorten die het terrein huisvest, de grote concentra ties oever-zwaluwen. Ook was er gelegenheid om te zoeken naar fossiele schelpen, haaietanden en recente schelpen. De excursie stond on der leiding van Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen. Ook daalde men af in 22 meter diepe bouwputten. Daar werden in grondlagen (versteende klei) wervels van walvissen en botten van histori sche dieren gevonden. Volgens de heer Bleijenberg moeten die grondlagen zo'n vijf a zes miljoen jaar oud zijn. In de putten werden verder ook afgebrande boomstammen in de turflagen gevon den. Onder leiding van vogelkenner A. de Kind uit Sint-Jansteen werd zondag morgen een wandeling door de bossen van de WMZ in Clinge gehouden.' Ook die excursie was door De Steltkluut op touw gezet. Centraal hierbij stond het signaleren van trekvogels en vogels die in ons land overwinteren. Eveneens zondagmorgen stond er een plantenex- cursle nabij de Plattedijk op het pro gramma. Die ging uit van de planten- werkgroep die wilde nagaan hoe ver schillende planten reageren op de ko mende winter. Ook voor deze excursies was veel belangstelling. Vrouw breekt enkel op zeedijk Zaamslag ZAAMSLAG - De 21-jarige vrouw H. M. M. uit Zaamslag heeft zaterdagmiddag om half drie haar enkel gebroken bij een val op de Scheldedyk. vlakbij De Griete in Zaamslag. Ze was haar hond aan het uitlaten, toen ze uitgleed over de aan groei van zeewier op de zeekant van de dijk. Bij de val brak ze haar enkel. Ze werd na tussenkomst van een arts over gebracht naar het ziekenhuis in Sluis kil De politie van Temeuzen ontfermde zich over de hond. Commissie financiën Sas van Gent bijeen SAS VAN GENT - De financiële com missie van de gemeente Sas van Gent vergadert morgen - dinsdag - over de nieuwe belastingvoorstellen voor het komende jaar. Ook de tariefswijzigin gen voor de sporthal, het zwembad en de sportvelden komen aan de orde. De commissievergadering begint om 19.00 uur in het gemeentehuis aan de West kade. de feesttent afgewerkt zal worden. Vol gens hem is het niet de bedoeling om het carnavalsgebeuren in Lamswaar de en Vogelwaarde af te breken. „De activiteiten in de tent zullen geen en kele invloed hebben op het carnaval in de buitenkernen", stelt de zegsman. Maar de carnavalsverenigingen van Lamswaarde en Vogelwaarde denken daar duidelijk anders over „In het verleden hadden alle carnavalsvereni gingen hun 'eigen' dag en dat willen we graag zo houden", wordt gezegd. De horeca van Kloosterzande heeft an dere belangen. In plaats van alles te concentreren op de dinsdag, lijkt een spreiding van de activiteiten verstan dig. „Op zaterdag en zondag was er in Kloosterzande vrijwel niks te doen", zeggen de ondernemers. „Onze vaste clientele moesten we teleurstellen. Ge zien de langdurige voorbereidingen en de kosten van de carnavalsviering is Dorpsbelangen en toerisme vergadert ZUIDZANDE - Het bestuur en de ge meenteraadsfractie van Dorpsbelan gen en Toerisme van Oostburg komen maandag 13 december in openbare ver gadering bijeen in zaal Wijffels in Schoondijke. De vergadering begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. Het belangrijkste onderwerp van deze avond is de agenda van de ge meenteraadsvergadering van donder dag 16 december. het gewoonweg met meer te doen om alles op één dag te concentreren. Het is op de dinsdag altijd verschrikkelijk druk, maar één dag kan niet alle kosten goedmaken Daar moeten de carna valsverenigingen maar eens aan den ken We stoppen elk jaar heel wat geld in het carnaval en we begrijpen met waar ze zich in Lamswaarde en Vogel waarde zo druk over maken. In Brabant en Limburg wordt carnaval heel vaak in één grote tent gehouden, tot ieders te vredenheid". Over het programma in de feesttent wil de horeca-zegsman niet veel kwijt. Alleen de naam van zangeres 'Vanessa' wordt als een mogelijkheid genoemd. De carnavalsverenigingen van Lams waarde en Vogelwaarde zijn - begrijpe lijk - bang, dat ze daar niet tegenop kunnen. Maandag (vandaag) bespre ken zowel dc drie carnavalsverenigin gen als de horeca van Kloosterzande dc gerezen moeilijkheden. NA WAPENVONDSTEN JOHANÉSBURG - De Zuidafrikaanse nis genomen. Dit gebeurde nadat op di- veiligheidspolitie heeft het afgelopen verse plaatsen in Zuid-Afrika geheime weekeinde de leider van de'Afrikaner wapenopslagplaatsen van de organi- Weerstandsbeweging', Eugene Terre- sat ie waren ontdekt. Een grote hoe- blanche, en acht andere leden van deze veelheid vuurwapens, munitie, hand extreem-rechtse organisatie in hechte- ISlot van pagina 1) Nadat twee verlate Zwarte Pieten het cadeau hadden open gemaakt, kwam die nieuwe prins carnaval der Kloorianen. Wannes I. tevoorschijn. WARSCHAU - Géneraal Jaruzelski tij dens zijn tv-toespraak zondagavond Jaruzelski schort oorlogstoestand op (Slot van pagina 1) zes maanden, tot de Poolse nationale feestdag op 22 juli, zal worden aange kondigd op de volgende zitting van het Poolse parlement, op 23 december. Opschorting betekent dat enkele of alle beperkende maatregelen die van kracht zijn onder de oorlogstoestand, van internering tot avondklok en het verbod van vakbondsactiviteiten, ieder moment dat het noodzakelijk wordt geacht opnieuw kunnen worden inge voerd. Aangenomen wordt dat de haviken bin nen het regime op dit punt hebben ge wonnen van de oorspronkelijke opzet, namelijk het einde van de oorlogstoe stand voor Kerstmis bekend te maken, vanwege de angst voor meuwe moeilijk heden tijdens het bezoek van de paus m juni van het volgende jaar. Het kerstpresentje van de Poolse rege ring voor het volk bestaat uit extra rantsoenbonnen voor een stuk zeep. een pak waspoeder en een kilo suiker Bovendien geeft de regering een bijzon dere postzegel uit ter herinnering aan de eerste verjaardag van de afkondi ging van de oorlogstoestand. Aanslag Lech Walesa is volgens Italiaanse poli tiefunctionarissen het doelwit ge weest van Bulgaarse agenten tijdens zijn bezoek vorig jaar aan Italië en het Vaticaan. Dit zou gebleken zijn uit het onderzoek naar de aanslag op de paus. De aanslag isniet doorgegaan doorwei- gering van de Rode Brigades om met de Bulgaren samen te werken. nung de nul-optie te laten varen. De onderhandelingen worden op 27 ja nuari in Zwitserland hervat. Tegen die tijd zal Reagan moeten hebben beslist over de instructies die Nitze meekrijgt, hu de omtrek van de Russische tegen voorstellen zo ongeveer bekend is ge worden. Volgens politieke waarnemers in de Amerikaanse hoofdstad zouden zowel Paul Nitze als Eugene Rostow, die aan het hoofd staat van het Ameri kaanse bureau voor Wapenbeheersing en Ontwapening, de Russische sugges ties in overweging willen nemen. Wanneer de NAVO-landen afzien van de 572 Pershing-2 en kruisraketten (waarvan er 48 in Nederland zouden moeten komen) zouden de Russen hun ruim 600 raketten voor de middellange afstand willen terugbrengen tot 250, waarvan 150 gericht op West-Europa en 100 op Azië Het aantal raketten dat de Russen op West-Europa gericht willen houden, beslaa ongeveer het totaal van de Britse en Franse raketten, waarover de Amerikanen in Genève niet onder handelen. Volgens de New York Times zouden de Russen onder meer ook wil len toezeggen geen raketten van het oosten naar het westen te verplaatsen. Voor de VS blijft het desondanks een bezwaar dat de Sowjet-Unie een over wicht behoudt in bommenwerpers die kernwapens kunnen afleveren. PNEM: goedkopere electriciteit voor Brabantse industrie DEN BOSCH (ANP) - De Provinciale Noordbrabantse Electriciteits Maat schappij !PNEM) levert de Brabantse industrie volgend jaar goedkopere elektriciteit. De kilowattuurprijs zal worden verlaagd met 0,2 tot 0,3 cent. De elektriciteit voor huishoudelijk ge bruik zal niet of nauwelijks in prijs stij gen. Een en ander is het gevolg van de daling van de brandstofprijs. granaten en dynamiet werd in beslag genomen. Een deel van de wapens, waaronder tal rijke automatische geweren, was in maisvelden en rivieren verstopt. Dit werd zaterdag door de minister van wet en orde, Louis le Grange, en het hoofd van de veiligheidspolitie, luitenant-ge neraal John Coetze. bekendgemaakt De Weerstandsbeweging werd in 1974 opgericht en voor het eerst bekend toen zij verleden jaar professor Floors van Jaarsveld met teer en veren bekladde omdat hij de herdenking van een histo rische gebeurtenis (Geloftedag) kriti seerde Eugene Terreblanche had ook ver klaard dat hij bij een machtsovername alle partijen zou verbieden en de joden van verkiezingen zou uitsluiten Alleen blanke christenen en leden van de 'Afri kaner Weerstandsbeweging' zouden kunnen kiezen. Een onderdeel van de organisatie wa ren zogenaamde 'blitzcommando's', die zich ook 'Stormvalken' noemden, zwarte hemden droegen en bij verga deringen op zware motorfietsen ver schenen. Zij waren ook bij de oprich ting van dr. Andries Treurnichts Con servatieve Partij aanwezig, die in april van dit jaar in Pretoria plaatsvond. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Drs. Hans Hillen, parle mentair redacteur van het NOS-jour- naal, treedt in de voetsporen van zijn vroegere NOS-collega Charl Schwie- tert. Hillen wordt vrijwel zeker de nieuwe directeur voorlichting van het ministerie van financiën, een functie die eigenlijk was bedoeld voor Schwietert. Het is opmerkelijk dat nu opnieuw een parlementair redacteur van het NOS- journaal wordt aangetrokken als woordvoerder van de minister van fi nanciën, nu dr. H. O. Ruding. Na het gebeurde met Schwietert heeft een ex tra zorgvuldige sollicitatieprocedure plaatsgevonden, zo zegt men op het mi nisterie van financiën. Minister Ruding is met de benoeming van Hillen al ak koord gegaan. KLOOSTERZANDE - Kloosterzande heeft zaterdagavond al een voorproef je gekregen van het komende carnaval dat ondanks de huidige meningsver schillen over ruim twee maanden weer in alle hevigheid moet losbarsten. Dat gebeurde tijdens een-verlaat-Prinsen bal in een bomvolle zaal Van Leuven. Hoogtepunt van dat jaarlijkse gebeu ren was natunrlijk de presentatie van de nieuwe prins carnaval. De laatste weken werden verschillende namen voor die 'functie' genoemd, maar tot vlak voor de presentatie bleek het me rendeel er naast te zitten. Om precies elf minuten over elf uur was het dan zover. Sinterklaas die met zijn vier pieten voor die gelegenheid nog even in ons land was gebleven, reed op dat tijdstip een aanhangwagentje de zaal binnen. Daarop stond een grote doos met de nieuwe prins voor de Muzikanten majoretten Qingse fanfare gehuldigd CLINGE - Tijdens de jaarlijkse con tactavond van de Clingse fanfare 'Wel doen door Vermaak' afgelopen zater dagavond is een aantal muzikanten en majoretten gehuldigd. De majoretten kregen een bondsinsigne opgespeld door de voorzitter van de Federatie van Katholieke Muziekbonden, afde ling Zeeuwsch-Vlaanderen, de heer G. de Deckere, vanwege hun 10-jarig lid maatschap. De jubilerende majoretten waren Elly Acke, Linda Pilaet, Mariel- le van Goethem en Marion Verbunt. Dc muzikanten Ferdinand Acke en Petrus Pauwels kregen een gouden bonds- speld met diamant vanwege hun 50-ja- rig lidmaatschap van 'Weldoen door Vermaak'. Voor 25 jaar lid zijn van de Clingse fanfare kregen de muzikanten Frans Pilaet. Jo Pilaet, Richard Pilaet en Gerard Seghers een zilveren bonds- speld uitgereikt door de heer De Dec kere. De voorzitter van 'Weldoen door Ver maak', Alois van Dorselaer huldigde te vens de dirigent van de fanfare, de heer Gustaaf Pilaet. vanwege zijn 10-jang di rigentschap van 'Weldoen door Ver maak' Dirigent Gustaaf Pilaet kreeg een gouden 'sol-sleutel' opgespeld Tij dens de contactavond kregen alle leden van het oudercomité een attentie van het bestuur van 'Weldoen door Ver maak', vanwege hun veie inspanningen voor de fanfare tijdens het afgelopen jaar. Schrijfavonden van Amnesty in Oostburg TERNEUZEN - De Afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van Amnesty In ternational houdt dinsdag en donder dag schrijfavonden ten behoeve van po litieke gevangenen in Chili, de USSR en Zaire. Dinsdag is de schrijfavond van 19.00 tot 21.00 uur ten huize van de fami lie Kramer aan de Zegveldstraat 5 in Zuidzande. en donderdag kunnen er brieven geschreven worden in het ge bouw van het Maatschappelijk Werk aan de Nieuwstraat 7 in Oostburg. eveneens van 19.00 tot 21.00 uur. Kloorianen. Onder de carnavals-klan ken van de boerenkapel 'Windkracht Negen' overhandigde Sinterklaas zijn cadeau aan voorzitter Th. Tieleman van de camavalsstichting. De vier zwarte pieten maakten daarna de doos open. waaruit prins Wannes I (Wies Boogaart) te voorschijn kwam. „Een verlaat cadeau, en voor velen hier een verrassing", aldus de goedheiligman Daarna kon het grote feest echt goed beginnen. Voor het echter zover was stelde de nieuwe prins zijn hofdames Esmeralda en Chantal de Nijs, aan de vele aanwezigen voor. De nieuwe cham petters voor de carnaval vierende Kloorianen zijn in februari '83 Cees Ra- senberg en Stanny van Waterschoot. Tot slot volgde de voorstelling van vol ledige raad van elf door prins Wannes I. Als nieuwe leden hebben daarin zitting: Ad Maayen, Jan Neeteson. Theo Otjes en Eugene Burm Nadat de prins hen allen een onderscheiding had opge speld barste het feest in alle hevigheid los. Axels koor gaf kerstconcert met Antwerps orkest AXEL - Het christelijk gemengd koor ASAF uit Axel gaf zaterdagavond in samenwerking met het Antwerps ka merorkest een kerstconcert in de gere formeerde kerk in Axel. Er waren on geveer 350 belangstellenden. Het (uit gebreide) koor bestaat momenteel uit zo'n vijftig leden en bracht, onder lei ding van Anton de Kort, onder meer kerstcantates van Buxtehude en werk van Haydn. Als soliste trad mevrouw Rita Pieters-Praet op. Het Antwerps kamerorkest, onder lei ding van de vaste dirigent George Ver wilt, speelde onder meer de kerstfanta sie 'Susa Nina' van de componist Ar- mand Preudhomme. Aan het slot van het concert sprak wethouder P. T. A. M. R. Apers van Axel een dankwoord, waarin hij tot uitdrukking liet komen, dat deze eerste samenwerking van het koor met een professioneel orkest voor herhaling vatbaar is. Algemene kennisgeving Met droefheid geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed rustig is ingeslapen onze beste neef JO HAAK op de leeftijd van 57 jaar. Neyen en nichten Zaamslag. 12 december 1982 Plein 18 Correspondentieadres mevr. E. Dekker-Dees. Kinderdijk 17. 4571 SX Axel De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 15 december a.s. om 13.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Zaamslag. Vooraf zal een samenkomst worden gehouden in 'De Rank', die aanvangt om 13.00 uur. Zij die de dienst en de teraardebestelling wensen bij te wonen worden verzocht om 13.00 uur aan wezig te zijn in 'De Rank'. Gelegenheid tot condoleren in 'De Rank' na de teraardebestelling. Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan onze zorgzame moeder en lieve oma MARIA HELENA KAAN weduwe van Ph. J. van Aalst in de ouderdom van 76 jaar Sas van Gent: D van Aalst C van Aalst-Vinke Temeuzen: A. Meeusen-van Aalst G Meeusen Temeuzen: J Dooms-van Aalst P Doorns Temeuzen M. Roose-van Aalst A. Roose Temeuzen J. van Aalst S. van Aalst-de Zoete Klem- en achterkleinkinderen 11 december 1982 Fahrenheitlaan 626 4535 EJ Temeuzen Correspondentieadres: D. van Aalst, Spiegellaan 5, 4551 BW Sas van Gent De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 15 december a.s. om 13.45 uur op de Zuiderbegraaf- plaats. Samenkomst om 13 30 uur in de zaal van de Opstandingskerk, Bellamystraat. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Geen bezoek aan huis Zij die geen rouwbnef hebben ontvangen gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen Zeer bedroefd geven wij u kennis van het plotse ling overlijden van mijn innig geliefde man. onze lieve pap en opa PIETER DE GROOT echtgenoot van Anna Josina van der Leije op de leeftijd van 78 jaar Schoondijke: A J de Groot-van der Leije Kinderen en kleinkinderen 4571 JD Schoondijke, 12 december 1982 Tragel West 33 De crematie zal plaatsvinden op donderdag 16 december a.s. om 14.00 uur in het crematorium te Middelburg. Zij die de plechtigheid voorafgaande aan de cre matie wensen bij te wonen worden verzocht om 14.00 uur aanwezig te zijn in het crematorium Gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium na de plechtigheid. Geen bloemen Heden overleed zacht en kalm onze geliefde va der en opa IZAAK JACOB HERMAN weduwnaar van S. C. de Kramer in de ouderdom van ruim 86 jaar Groede. J. S. Hennekeij-Herman A. J. Hennekeij Jaap en Suzie Sjaak Oostburg. I. G Herman A. L, H. C. Herman-Gerritsen Jacques Groede. 10 december 1982 Voorstraat 25 Correspondentieadres Voorstraat 52. 4503 BK Groede De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 14 december a.s. om 14.30 uur op de algemene be graafplaats te Groede vanuit 'De Wulpenhoek'. Slijkstraat 9, Groede Bezoek mortuarium van het St.-Anthoniuszie- kenhuis te Oostburg. hedenavond van 18.30- 19.00 Uur Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen klaar terwijl u wacht Inl. Axelsestraat 8 Zaamslag, tel. 01153-1650. SPORTPRIJZEN Grote aantallen nog interessantere korting Het avond spreekuur maandag 13 dec. van drs. Schaub in Temeuzen vervalt Wel afspraken 01150-95017 Schaub en Kop dierenartsen Bouwplan voor het plaatsen van een serre met een tuinhuisje aan de Schoolstraat v.r.v. M. Ferket-van Goethem en Jo van Hoye, Vylainlaan 36 te Heikant Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst brengen ter openbare kennis, dat zij voorne mens zijn in afwijking van het ter plaatse als uit- breidingsplan tot stand gekomen bestemmings plan 'herziening 1957 van het uitbreidingsplan in onderdelen buurtschap Heikant' met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke orde ning bouwvergunning te verlenen voor het plaat sen van een serre met een tuinhuisje op een per ceel gelegen aan de Schoolstraat, kadastraal be kend Sint-Jansteen, sectie D, nr, 1086. De grond ter plaatse heeft de bestemming 'geslo ten bebouwing GA', waarop slechte woningen mo gen worden gebouwd ten minste twee en ten hoog ste zes aanéén en enkele vrijstaande eengezins huizen met bijbehorende bijgebouwen. Het bouwplan ligt met ingang van 14 december 1982 gedurende veertien dagen op de afdeling al gemene zaken voor een ieder ter inzage. Een ieder die bezwaar heeft tegen het bouwplan kan gedurende voornoemde termijn bezwaren in dienen bij burgemeester en wethouders. Hulst. 13 december 1982. BALANCEREN UITLIJNEN bandenhandel Tivoliweg 63, Hulst, tel. 01140-12461/14080

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 | | pagina 20