'Betere voorlichting over spitten van zagers nodig' Wrakkenspecialist bij afscheid van rijkswaterstaat geridderd Verzetskruizen voor drie leden Goese familie Pik iSEMFTl Instructrice Den Exter nam afscheid van Axelse ruiters GS wijzen beroep tegen weigering van horecavergunning Domburg af Wissel Zeeuws- Vlaanderen PZC/ provincie RIJKSPOLITIE IN ZEELAND: Christelijke bestuurders vergaderen in Kapelle VEEL LOVENDE WOORDEN VOOR F. J. VAN DAALEN ZATERDAG 30 OKTOBER 1982 SINT-ANNALAND AVEMELDINGE - „Het wordt tijd dat er eens betere voorlichting wordt gege ven over het spitten van zagers. Nu bestaat er vooral veel onduidelijkheid over de plaatsen waar wel en waar niet gestoken mag worden". Dat is de mening van de opperwachtmeester van de rijkspolitie in Sint-Annaland, H. Fransen, en de opperwachtmeester van de rijkspolitie te water in Wemeldinge, C. B. Langendoen. Ze komen tot die conclusie naar aanleiding van het grote aantal spitters dat regelmatig wordt betrapt op plaatsen waar het steken van zagers verboden is. Als illustratie licht Langendoen toe dat ongeveer 40 procent van het werk van de rijkspolitie te water op de Ooster- schelde in beslag wordt genomen door illegale zagerspitters. In Sint-Anna land, met één van de drie politiebu reaus op Tholen, dat nog niet zo lang geleden werd geopend, zijn dit jaar acht processen-verbaal opgemaakt wegens vernieling van een mossel- of oesterper ceel, en is tegen 13 spitters proces-ver baal opgemaakt omdat ze zich op een verboden plaats bevonden. Langendoen: „Het zagerspitten be staat eigenlijk al zo lang er water door de Oosterschelde stroomt. Het is ook niet zo dat we een hetze tegen zagerspit ters houden. We worden echter enorm vaak geconfronteerd met illegale spit ters". Uit de woorden van Langendoen blijkt dat het niet zelden gaat om zogenaam de beroepsspitters, die met verkoop van de zagers een boterham verdienen. Twee j aar geleden was er in dat verband op het eiland Tholen sprake van een zogenaamde 'steunfraude'. omdat ver schillende zagerspitters ook nog eens een uitkering in het kader van de ww bleken te ontvangen. Als dit geconsta teerd wordt gaat de informatie altijd di rect naar het Gemeenschappelijk Ad ministratiekantoor (GAK), verklaren de beide politiemannen. Eén van de vele bezwaren die aan het illegale spitten kleven is aldus Fransen, dat er regelmatig schade wordt aange richt aan mossel- en oesterpercelen. Door het spitten wordt de structuur van de grond op de percelen verstoord en dat werkt nadelig voor de oester- en mosselkwekers. Niet alleen moeten die een homogene grondstructuur op hun percelen hebben, maar daarnaast ho ren ook de percelen egaal te zijn. Door het spitten echter komen ze vol met bobbels en kuilen te zitten, wat het kor ren van mosselen en oesters erg be moeilijkt. Veel problemen worden veroorzaakt doordat nergens erg duidelijk staat omschreven waar wel en waar niet mag worden gespit. Langendoen legt nit: „Het is in ieder geval toegestaan oin over het algemeen bij laag water op 500 meter buiten de dijk te spitten, mits op die plaats geen percelen lig gen. Verder is het overal langs de Oos terschelde verboden binnen 100 meter van de dijk te spitten in verband met gevaar voor beschadiging van de dij ken. Er zijn echter wel gebieden bin nen 500 meter van de dijk waar gespit mag worden. Dat zijn de zogenaamde spitvakken. Op die vakken mag gespit worden als de spitter in het bezit is van een vergunning, zoals die door de Del tafederatie wordt afgegeven, dat is het overkoepelend orgaan van de sportvis sersverenigingen". De Oosterschelde kent verschillende van die spitvakken. Ze staan omschre- Zeeuws-Vlaamse ambulances houden zelfde tarief TEKNEUZKN - Het algemeen bestuur van de Centrale Post Ambulancever voer Zeeuwsch-Vlaanderen praat vrij dag 5 november in Temeuzen over de begroting voor '83. Die begroting houdt weinig of geen verrassingen in. Aan de hand van de ritten, die de zie kenwagens de afgelopen jaren maak ten, is uitgerekend dat volgend jaar per rit een tarief van 60 gulden zal wor den berekend aan de ambulanceëx- ploitanten. Dat bedrag is gelijk aan dat van dit jaar. Er wordt vanuit, gegaan dat de ambu lances volgend jaar zo'n 3400 maal zul len moeten uitrukken, 50 keer meer dan de raming van '82. Het bestuur consta teert in het jaarverslag '81„In het alge meen kan worden gezegd dat ons aller werk zonder grote problemen kon wor den verricht." Het algemeen bestuur buigt zich vrij dagmiddag om twee uur (in het stad huis van Temeuzen) ook over de reke ning '81 en het jaarverslag van datzelf de jaar. Bovendien moeten een voorzit ter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede een al gemeen adjunct worden aangewezen. Thea Beekman te gast bij Sasse bibliotheek SAS VAN GENT-Jeugdboekenschrijf ster Thea Beekman is vandaag (zater dag) te gast bij de bibliotheek van Sas van Gent. Om 14 en 15 uur praat ze met leerlingen van de vijfde en zesde klas van de Sasse lagere scholen, scholieren van het nijverheidsonderwijs en be langstellende ouders over haar boe ken. Dat gebeurt officieel nog in het kader van de kinderboekenweek, al is die al weer voorbij. Omdat Thea Beekman in die periode nog drukbezet was, vroeg ze of ze zaterdag naar Sas van Gent mocht komen. De bibliotheek en de plaatselij ke boekhandel maakten er meteen maar een 'Thea Beekmandag' van. Enkele boeken van haar hand: 'Zwerf tocht met Korilu' (in 1971 bekroond met een Zilveren Griffel), 'Kruistocht in spijkerbroek' (in 1974 goed voor een Gouden Griffel en in 1976 bekroond met de Europese prijs voor het beste histori sche jeugdboek!. 'Stad in de storm' (Zil veren Griffel 1980) en 'De gouden dolk', dat onlangs uitkwam. ven in de visvergunning, maar aan de duidelijkheid daarvan valt, volgens Langendoen, nog wel het een en ander te verbeteren. Opmerkelijk is dat de provincie Zeeland allerlei fraaie folders uitgeeft over de sportvisserij, het sport- dulken en andere waterrecreatie, maar weinig aandacht besteed aan het zager- spitten. „Niet alleen voor de zagerspitters is het onduidelijk waar wel en waar niet ge spit mag worden. Ook de controlerende rijkspolitiemannen hebben daar vaak moeite mee", zo geven Fransen en Lan gendoen aan. Het is vaak heel slecht te zien of iemand zich nu binnen of buiten de 500 meter-grens bevindt. En of hij zich dan ook nog op een perceel be- ADVERTENTIE hoe je door open kalkulatie tot een reële prijs komt SCHOONMAAKBEDRIJF Senft en Co. B.V. Z hoofdkantoor i] qcuct Zamenhofstraat 10 r «Tl 2518 PB Den Haag Postbus 474 2501 CL Den Haag Tel. 070-46 95 45 vindt. Langendoen pleit in dat kader dan ook voor duidelijke markeringen van mossel- en oesterpercelen. Daar naast zouden gemeenten ook wat meer kunnen doen aan de markering van de spitvakken. Als voorbeeld noemt hij de Reimerswaal, waar na lang overleg tus sen rijkspolitie te water en de gemeente de spitvakken met palen aangegeven gaan worden. Ook komen bij de dijk- overgangen borden met informatie voor de zagerspitters te staan. Dit pro- heterdaad te betrappen. Voor dat doel worden soms gerichte acties gehou den, waarbij de politie hele dijkvak ken tegelijk afspeurt op zoek naar spit ters. Ook de rijkspolitie te water wil nog wel eens de auto pakken, omdat vanaf de dijk vaak beter te controleren is of de spitters op verboden gebied zijn of niet. Een andere keer scheert men met een grijze rubberboot over het water om de spitters te vlug af te zijn. Als dat lukt worden boete's (variërend van 50 tot 150 gulden) uitgedeeld en be staat de kans op verbeurdverklaren van het gereedschap en de zagers. Maar ook dat verschilt vaak van geval tot. ge val. Als de spitter al een heel stuk onder handen heeft gehad - dat is te zien aan het aantal kuilen - zal over het alge- bleem nijpt in "die gemeente destemeer "leen de boete boserfln. En akdepoli- rinarer Snes de nevers van de Reimers- Ue eens recreant tegen het lijf loopt daar er langs de oevers van de Reimers- waal nogal wat mossel- en oesterperce len liggen. Een andere oplossing kan volgens de politiewoordvoerders gevonden wor den in het pachten van één of meer per celen door een particulier, met als doel dit voor de zagerspitterij te exploiteren. Alleen moet in dat geval de Dienst der Domeinenwei bereid worden gevonden de percelen voor dat doel te verpach ten. Er liggen in ieder geval genoeg per celen in de Oosterschelde die. ofwel niet gepacht zijn, ofwel niet in gebruik zijn. Een andere suggestie van Langendoen is het kweken van zeeaas op commer ciële basis. Bij het Yersekse Delta Insti tuut worden al zagers in bakken ge kweekt. Dan komt de Oosterschelde er nog maar nauwelijks aan te pas. Dat het lucratief zal zijn staat wel vast: als het aas schaars is wordt er meer voor betaald dan voor biefstuk. Op heterdaad Voorlopig probeert de rijkspolitie zo veel mogelijk de illegale stropers op die met zijn eerlijkste gezicht laat we ten dat hij er niets van begrepen heeft, valt de straf ook nog wel eens mee. Te gen de beroepsspitters is men evenwel over het algemeen onverbiddelijk. OP JONGE LEEFTIJD ACTIEF TEGEN BEZETTERS GOES - Twee broers en een zus van de Goese familie Pik hebben vrijdagmor gen het verzetsherdenkingskruis ont vangen. Dat gebeurde tijdens een bij eenkomst in het stadhuis van Goes, waar burgemeester mr. W. Blanken hen de onderscheidingstekenen op speldde. De burgemeester zei het insti tuut verzetsherdenkingskruis als een uitstekend middel te beschouwen om de dank van de maatschappij tot uit drukking te brengen aan diegenen die tijdens de tweede wereldoorlog in ac tie kwamen tegen het onrecht dat de bezetter de Nederlandse bevolking aandeed. De broers en zus Pik belandden op jon ge leeftijd in het verzet. Mevrouw Dina Leenheers-Pik was 21. Marinus Pik 19 en Johan Pik was 16 jaar. Voor me- De scheidende instructrice Suns den Exter ontving uit handen van voorzitter Rinus Murre van de ruitervereniging Axel een Delftsblauw bord DRUKBEZOCHTE FEESTA VOND Slager Biesbroeck uit Hulst bekroond HULST - De Hulster slager Emiel Bies broeck heeft tijdens de Slagers Vak Tentoonstelling (Slavakto) in Utrecht vijf gouden en vier zilveren medailles in de wacht gesleept met zijn inzendingen. Drie verschillende salades, waarvan er één werd gehonoreerd met het maxi mum aantal van 50 punten, en een cou vert met rookvlees en snijworst waren goed voor goud. Zilver ging naar een koud buffet, een fondue, een ham-sala de en een paté. Aan de wedstrijd namen 1500 slagers uit zes verschillende lan den deel. Marinus Pik ll.). Dina Leenheers-Pik, Johan Pik en burgemeester Blanken vrouw Leenhees begonnen de verzets activiteiten eind 1941 toen ze haar late re echtgenoot, die al in de illegaliteit werkte, leerde kennen. Ze werkte mee aan de verspreiding van de illegale bla den 'Vrij Nederland' en 'Ons vrije Ne derland' en ze werd ook betrokken bij de ondersteuning van gezinnen waar van de man naar Engeland was ontko men. Ze zorgde voor de verdeling van geld, voedidng en distributiekaarten. Via broers Via Dina kwamen haar broers Marinus en Johan ook in het verzet terecht. Va der Pik was eigenaar van een brand- stoffenhandel en kwam daardoor vaak in de dorpen en op de boerderijen in Noord- en Zuid-Beveland. Daar zaten veel onderduikers. Door bij de bezor ging van kolen een handje te helpen, kon Marinus bonkaarten en kranten verspreiden. Hij dook onder oj^een schip dat door de Duitsers was gevor derd voor transport en opslag van mu nitie. Op een gegeven moment is nog het plan gemaakt dit schip op te blazen om daarmee de Goese haven te blokke ren, maar dat is mislukt. Johan Pik heeft in eerste aanleg koe riersdiensten verricht en illegale bla den verspreid. Hij heeft ook een rol ge speeld bij de bevrijding van Goes. De echtgenoot van Dina, J. M. Leenheers, heeft al bij een eerdere gelegenheid het verzetsherdenkingskruis ontvangen. TERNEUZEN - De landelijke ruiter vereniging Axel heeft vrijdagavond in Terneuzen op feestelijke wijze af scheid genomen van instructrice me vrouw Suus den Exter. Tijdens een drukbezochte feestavond werden eerst enkele films vertoond met onder ande re beelden van een ponykamp en het pinksterconcours te Axel. Na deze filmbeelden ging voorzitter Ri nus Murre in op de carrière van me vrouw Den Exter. Hij schetste in het kort haar loopbaan als instructrice. De successen waren groot, zoals tijdens de Zeeuwse clubkampioenschappen en de afvaardiging naar de Levade, memo reerde de voorzitter. Hierna overhan digde hij de scheidende instructrice twee Delftsblauwe borden. Het succes volle eerste achttal nam officieel af scheid van mevrouw Den Exter met de overhandiging van een fraai bloem stuk. Bromfietser gewond KUITAART - Bij een aanrijding op rijksweg 60 in Kuitaart is donderdag avond omstreeks kwart over negen de bromfietser M. de B. uit Hulst licht ge wond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder van een auto, L. V. uit Oosterhout, vanuit een uitrit de rijksweg opreed en daarbij geen voor rang verleende aan de bromfietser. Bij de aanrijding liep de B. een gebroken middenhandsbeentje en enkele ineu- zingen op. De bromfiets werd geheel vernield, de auto werd licht bescha digd. Mevrouw Den Exter ging in haar dank woord m op de successen: „Vooral het laatste jaar had ik de beschikking over een groepje harde werkers". Na dit offi ciële gedeelte werd de avond onder het genot van een drankje en een hapje op feestelijke wijze voortgezet. B en W informeren omwonenden over vervuiling Cruson OOSTBURG - B en w van Oostburg willen de omwonenden binnen drie weken voorlichten over de nieuwe ge vallen van bodemverontreiniging op en rond het terrein van het metaalve- redelingsbedrijf Cruson in Breskens. Waarschijnlijk zal burgemeester mr C. T. Spijkerboer zelf de informatiebij eenkomst leiden. Dat gebeurde ook tij dens het bekend worden van de eerste resultaten. B en w van Oostburg zullen de kwestie Cruson dinsdag bespreken m hun we kelijkse overleg Het bedrijf kwam afge lopen vrijdag opnieuw in de publiciteit, toen Gs de resultaten bekend maakten van een nader onderzoek naar bodem verontreiniging op en rond het terrein van het metaalveredelingsbedrijf. Bij elf boringen kwamen drie 'vervui lingshaarden' aan het licht. Het raadge vend Ingenieursbureau DHV uit Amersfoort vond vrij hoge concentra ties tolueen, xyleen, ethylbenzeen, or ganische chloorverbindingen en vooral chlorotheen. KAPELLE - De Vereniging van Chris ten-Democratische Gemeente- en Pro vinciebestuurders houdt donderdag 4 november in 'De Caisson' in Kapelle een ledenvergadering. De aanvang is 19.30 uur. Op deze vergadering houdt gedeputeer de drs R. C. E. Barbé een inleiding over 'de stimulerende rol die provincie en ge meenten kunnen spelen bij het bevor deren van de werkgelegenheid'. Na deze inleiding van de gedeputeerde is er ge legenheid tot het uitwisselen van ken nis en ervaring op dit terrein. Vragen zullen worden beantwoord door de fo rumleden. Naast de heer Barbé hebben daarin zitting: de heer J J J C. Ver meulen, directeur van het arbeidsbu reau in Goes, de heer F J. Burger, chef afdeling economische zaken en ruimte lijke ordening ter provinciale griffie en de heer R. A. M. Meijer, beleidsmede werker financiën en economische zaken van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten. Voorts wordt tijdens de vergadering on der meer een bestuursverkiezing ge houden. Stakingsoproep voor katholiek onderwijs Zeeuwsch-Vlaanderen TERNEUZEN-De afdeling Zeeuwsch- Vlaanderen van de Katholieke Onder wijzersvereniging (KOV) heeft de le den deze week opgeroepen tot staking uit protest tegen het onderwijsbeleid van de nieuwe regering. Of het in no vember inderdaad tot een meerdaagse actie komt hangt volgens afdelings- voorziter E. E. F. Hendriks af van een laatste gesprek met het ministerie, ko mende woensdag. Op de (besloten) bijeenkomst in Ter- neuzen waren ongeveer 80 onderwijs krachten aanwezig, gemiddeld één per rooms-katholieke school. Volgens Hen driks is het voor het eerst in het 60-jarig bestaan van de KOV dat er tot een der gelijke actie wordt opgeroepen. De bezwaren van de onderwijskrachten richten zich voornamelijk op de in het regeerakkoord voorgestelde verhoging van de leerlingenschaal van 30 tot 32. het verhogen van de leeftijd waarop kinderen naar de kleuterschool mogen en de korting op de salarissen, al is dat volgens Hendriks „niet het zwaarste punt". De KOV zegt lang geaarzeld te hebben met verzet tegen de onderwijsparagraaf in het akkoord van CDA en WD. Op tegenwerpingen, dat een staking niet in het belang van de leerlingen zou zijn, zegt de Zeeuws-Vlaamse voorzit ter. „De keus is tussen een staking van enkele dagen of een onderwijsbeleid dat het kind vier jaar lang benadeelt." Hij heeft de indruk, dat er in Zeeuwsch- Vlaanderen een bereidheid bestaat om het werk neer te leggen. VERZAMELDE FEITEN RECHTVAARDIGEN BESLUIT MIDDELBURG - Het beroep dat de fir ma Dourleijn-Van der Steen bij gs heeft ingesteld tegen het besluit van b en w van Domburg om geen horeca vergunning te verlenen is door de der de kamer van gedeputeerde staten af gewezen. Geconcludeerd wordt dat het gemeentebestuur niet onverantwoord heeft gehandeld door de vergunning te weigeren. De zaak draaide voornamelijk om het feit dat het Domburgse gemeentebe stuur van mening is dat F van der Steen een vergunning onthouden moest worden omdat hij niet zou vol doen aan de moraliteitseisen die aan het verstrekken ervan worden gesteld. B en w vonden namelijk dat de aanvra ger 'van slecht levensgedrag' is. De heer Van der Steen heeft dit steeds bestre den Hij vond dat hij ten onrechte zwart werd afgeschilderd en zocht zijn heil bij gs na een kort geding over de zaak ver loren te hebben. Gs laten in het midden of het gemeente bestuur niet in een vroeg stadium al met uitvoeriger uitleg over de weige ring naar voren had kunnen komen. Uit het verweerschrift van de gemeente is volgens de uitspraak van gs gebleken dat Van der Steen bij de politie niet gunstig bekend staat en dat er in de periode 1965-1979 tegen hem 13 maal proces-verbaal is opgemaakt. Boven dien blijkt dat Van der Steen zich meer dere malen agressief heeft gedragen, ook eenmaal tegenover de gemeentese cretaris van Domburg. Overwegingen Gs zijn van mening dat genoemde poli tierapporten over Van der Steen (en de daarin opgesomde processen-verbaal) op zichzelf geen weigeringsgrond voor de vergunningsverlening vormen. „Echter, bij de beoordeling van het feit of iemand van slecht levensgedrag is kunnen deze verbalen - naast andere omstandigheden - wel in de overwe gingen betrokken worden. Uit de vele processen-verbaal die in de loop der jaren tegen de heer Van der Steen zijn opgemaakt kan worden afgeleid dat hij voortdurend de aandacht trekt van de politie. Daarnaast staat het agres sieve karakter van de heer Van der Steen, hetwelk niet past bij een be drijfsleider van een horeca-inrichting aan wie blijkens de memorie van toe lichting van de drank- en horecawet extra zware eisen dienen te worden ge steld, aangezien hij moet uitsteken bo ven het gemiddelde" aldus de overwe gingen. Gs zeggen verder dat alle feiten en om standigheden op zichzelf niet voldoen de reden vormen om de gevraagde ver gunning te weigeren. Alle feiten tesa- men geven een zodanig totaalbeeld dat b en w van Domburg niet onverant woord hebben gehandeld bij het vast stellen van het feit dat Van der Steen in enig opzicht van slecht levensgedrag is, zo luiden de overwegingen bij de uit spraak verder. De heer Van der Steen en zijn medefirmant kunnen nu nog be roep instellen op grond van de Wet Ad ministratieve Rechtspraak Overheids beschikkingen (AROB) bij de Raad van State. MIDDELBURG - De heer F. J. van Daa- len, technisch hoofdambtenaar bij de afdeling waterwegen, havens en scheepvaart van de Zeeuwse directie van rijkswaterstaat is vrijdag be noemd tot ridder in de Orde van Oran je Nassau. Dat gebeurde tijdens een re ceptie in de kantine van rijkswater- slaat in Middelburg. Deze receptie werd gegeven ter gelegenheid van het afscheid van de heer Van Daalen, die na 42 jaar rijksdienst van de VUT-rege- ling gebruik maakt. Hoofd-ingenieur- directeur O. Boom van de RW'S-direc- tie Zeeland reikte de heer Van Daalen de koninklijke onderscheiding uit. Ir. Boom luidde een bel, alvorens zijn toespraak te beginnen „Het is een méér dan bijzondere dag, vandaar dit belgelui" De heer Boom stelde vast dat de Westerschelde niet zo'n onveilige ri vier is. als wel eens wordt gezegd, een eigenschap, die mede te danken is aan de activiteiten van de heer Van Daalen, die als 'wrakken-specialist' van rijks waterstaat heel wat obstakels uit de ri vier had doen halen. „Ook als bestrijder van scheepsbranden werd u bekend. Met name bij een brand als van de 'Atti- can Unity' speelde u een uitzonderlijke rol." Ir. Boom wees er op dat de heer Van Daalen in 1946 van de Dienst Droogma king Walcheren bij rijkswaterstaat was gekomen, „maar u had ook al verdien sten als man van de inlichtingendienst voor Nederland in de Tweede Wereld oorlog. U kreeg hiervoor al onderschei dingen, maar vanwege uw verdiensten voor rijkswaterstaat hpeft het de konin gin behaagd u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau." Na de uitreiking van dc onderscheiding voerde de heer J van Rooijen het woord als onmiddellijke chef van de heer Van Dalen. Nauwelijks was hij begonnen de diverse kwaliteiten van de afscheid ne mende hoofdambtenaar te prijzen, of hij werd onderbroken door een 'koe rier'. die een 'telex' bracht. De heer Van Rooijen verzocht de heer Van Daalen dit spoedbericht' zelf voor te lezen Berging Het bevatte de mededeling dat er in 'het zorgvuldig geruimde wrak 'Vut '82' een niet onbelangrijke deel van de lading was achtergebleven. De heer Van Daalen werd alsnog verzocht zijn persoonlijke medewerking te geven aan de berging van de 'restanten'. Hij kreeg hiertoe een 'tros' in de handen gedrukt. Toen hij deze inhaalde bleken er aan het eind twee in volledige dui kersuitrusting gehulde ambtenaren te zitten, de heren Hengst en Van der Wijk, die een met zeepokken bedekte kist met geschenken voor de heer Van Daalen meevoerden waarin onder meer gereedschap en een pennenstan- daard in de vorm van een scheepstele- graaf, die op 'dead slow ahead' was in gesteld. Na de afscheidswoorden van de heer Van Rooijen werd nog gesproken dooi de heer De Haas. oud-administrateur van de Dienst Droogmaking Walcheren en de heer W. Mange namens een aantal bergingsbedrijven. De afscheidswoor den gingen vergezeld van geschenken Aan het slot van de druk bezochte re ceptie dankte de heer Van Daalen ie dere spreker persoonlijk en richtte hij afscheidswoorden tot directie en colle ga's. Velen maakten daarna gebruik om de heer Van Daalen en zijn familie de hand te drukken Hoofdingenieur directeur Boom speldt de heer Van Daalen de bij de onderschei ding behorende versierselen op. Vereniging van Huisvrouwen in Temeuzen 60 jaar TERNEUZEN - Vrijdag werd in het Zuidlandtheater in Terneuzen het zes tigjarig bestaan van de plaatselijke af deling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen gevierd. De bijeen komst begon met een koud buffet, waar ongeveer 150 leden en genodig den aan deel namen. Na het koud buffet werden er in de grote zaal enkele toespraken gehouden, on der anderen door de landelijke voorzit ster van de vereniging, mevrouw Zaal, de voorzitster van de gewestelijke afde ling, mevrouw Repko en door de loco burgemeester van Temeuzen. de heer A J Rekveld. De avond werd besloten met een muzikale show, uitgevoerd door het Scheldeloodsenkoor. Inbraak in garage SLUIS - In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken in de garage van M van de P. in Sluis. Er werd een be drag van 100 gulden ontvreemd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 | | pagina 39