Ja PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Militairen strijden om macht Suriname Ziektewetplan later Storm verrast Zeeland I Benzineprijs kan zes cent omlaag BOUTERSE IN FORT ZEELANDIA KABINET DIEPER IN PROBLEMEN Koningin ontvangt geen ongehuwde partners GISTEREN SNEL TERUGGETROKKEN Regenachtig Zwaai" bewolkt en enige tijd. regen* yiddagtemperatuur ongeveer 2 gra den. Krachtige, aan de kust stormach- tige zuidwesten wind. 225e jaargang no. 59 Vrijdag 12 maart 1982 tamse bv sinds 1881 UW VERWARMINGSINSTALLATEUR Postbus 154 - 4460 AD Goes - Telefoon 01106-1740 den haag - De regering is niet van plan de protocollaire regels voor officiël ontvangsten van de koningin zo te wijzigen, dat behalve echtgenoten van gasten ook nlet-gehuwde levensgezellen welkom zijn. Zolang het huwelijk in de wet nog niet gelijkgesteld is met andere samenlevingsvormen, ligt zo'n wijziging „niet in de rede" VanAgt schrijft dit in een brief aan de voorzitter van de PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad. U.van Otterloo. Een deel van de Haagse PvdA-fractie had eerder iae week geweigerd een officiële ontvangst op paleis Huis ten Bosch te bezoeken, omdat niet-gehuwde partners met mee mochten. In zijn brief aan de fractievoorzitter wijst Van Agt er op, dat de levensbeschouwe lijke, maatschappelijke en politieke discussie over verschillende samenlevings vormen nog niet is voltooid De reacties op het voorontwerp van wet op de gelijke behandeling maken volgens Van Agt het controversiële karakter van het onder werp extra duidelijk. Een woordvoerder van de Rijks Voorlichtings Dienst wijst er op. dat de bewuste protocollaire regels uitsluitend van toepassing zijn op officiële ontvangsten door de koningin. Bi) minder officiële ontmoetingen zijn de regels soepeler PARAMARIBO (ANP)-In Suriname woedt sinds donderdagochtend een machts strijd tussen verschillende groeperingen in het leger. De strijd begon in de nacht van woensdag op donderdag in de Memre Boekoekazerne met een poging tot een staatsgreep van de groep Hawker-Rambocus. De leiders van de coup tegen het militaire gezag van Desi Bouterse willen dat er in Suri name op korte termijn een bur gerregering komt en dat er bin nen enkele maanden algemene verkiezingen gehouden wor den. De opstandige militairen wor den bestempeld als 'rechts'. visfraude («gen vissers betrokken btj de mlljoe- ncnzwendel met 'zwarte vis' Is door de arrondissementsrechtbank in Middel burg één tot vier maanden gevange nisstraf geelst. Uit de behandeling van de rechtszaak bleek dat een vishande laar uit Tholen de aanzet tot de vis fraude heeft gegeven PAGINA 3 bezuiniging De vf)f ministers van het zogenaamde 'kernkabinet' hebben nog geen over eenstemming bereikt over de nieuwe bezuinigingen. Geen van de vijf minis ters toonde zich gisteren optimistisch over de kans op succes, maar volgens minister Van der Stee Is het voorbarig om van een 'crisis' te spreken. pvda-dissidenten Vjjf van de acht bestuursleden van de afdeling Vlissingen van de Party van de Arbeid eisen het aftreden van voor zitter H W K. Meijer. De bestuurcrisis in de afdeling draait om de invloed van linkse jongeren op de partijpolitiek. Ook de Indeling van de kandidaten uit de hoek van de dissidente jongeren op de kandidatenlijst voor de raadsver- kiezingen is een bron van ernstig me- f nlngsverschll. I PAGINA 13 I wegenbeheer Het ministerie van verkeer en water- I staat werkt aan het ontwerp van een I wet sanering wegenbeheer. dat drasli- sche gevolgen voor duizenden mede- i wakers van Rijkswaterstaat zal heb- ben. Minister Zeevalking wil het be- I beer en onderhoud van rijkswegen, ka- nalen en dijken overdragen aan pro- i vindes en gemeenten. PAGINA 15 parijs-nice I Bert Oosterbosch heeft de proloog van de wegwedstrijd Parys-Nlce gewon- I oen Oosterbosch, die voor het eerst dnds lange tijd van zich deed spreken, won met overmacht een tijdrit over 5,7 kilometer PAGINA 21 faillissementen Slechts een derde deel van de faillisse menten van besloten vennootschap pen in Nederland wordt netjes afge handeld. In een groot aantal gevallen ««sprake van 3trafbare fraude. Ge middeld laat een bv die in Nederland ""bet gaat een miljoen gulden schuld achter. Nieuws uit Zeeland: 2, 5, 7 en 9. Binnen- en buitenland: 3 en 13. Opinie en achtergrond: 4 Sport: 15. Kun$t en cultuur: 17. Badio en televisie: 19. financiën, economie: 21. Niet duidelijk is of ook rechtse politici een rol hebben ge speeld. In de loop van de middag (vroeg in de avond Nederlandse tijd) gaf het mili taire gezag van Bouterse. Horb en Fer- nandes een communiqué uit, waarin werd meegedeeld dat het militaire ge zag het fort Zeelandia, de marinebasis en alle boten, het vliegveld Zanderij en twee buitenposten had heroverd op Hawker en de zijnen. De opstandelin gen hadden toen nog de Memre Boe koekazerne en de muniticbunker in handen. Een aanval op fort Zeelandia door de groep-Hawker werd afgesla gen, zo werd vanuit het fort tegenover ANP-verslaggever bevestigd. Of er bij de gebeurtenissen ln Suriname doden zijn gevaüen. is niet bekend. Wel staat vast dat er gewonden zijn. De situatie in Paramaribo was gister avond nog onoverzichtelijk. Zeker lijkt dat veel militairen de kant van Bouter se hebben gekozen. Rambocus' blijkt licht gewond te zijn door een schamp schot Hij is fysiek nog in staat door te gaan. Raad Laat in de ochtend hadden de plegers van de coupe via een radiozender be kendgemaakt dat Suriname onder het gezag stond van een *nationale bevrij- dingsraad'. Deze raad maakte via de officiële staatsradio (SRS) bekend dat er een avondklok is ingesteld van 19.00 uur 's avonds tot 05.00 uur in de och tend. Nadat aUe radiozenders enkele uren uit de lucht geweest waren, begon Radio- Paramaribo tRapar) tegen 17 00 uur Su rinaamse tijd (tegen 21.30 uur Neder landse tijd) weer uit te zenden. De radio liet een boodschap van Bouterse horen, die alle militairen opriep zich te melden bij fort Zeelandia en de 'wilde actie' van Hawker en Rambocus niet te steunen. Hij bestempelde berichten dat alle mili taire leiders geluiquideerd waren als leugens. Via Radio-Rapar heeft Bouterse gezegd dat alle 'toppers' zich in fort Zeelandia bevinden. Hij verklaarde dat de opstan delingen de namen van minister Neede, Leeflang en Vrijhet hoofd van politie in Paramaribo hebben misbruikt. De poli tie, zo zei Bouterse. staat volledig onder het militaire gezag Sergeant-majoor Wilfred Hawker, die zijn commando-opleiding in Neder- (Slot zie pagina 8 kolom 7) Na afloop van het beraad in het 'kernkabinet' staat minister Den Uyl de pers te woord. Het kernkabinet, ook 'vijfhoek' genoemd, wordt gevqrmd door de ministers Van Agt, DenUyl, Terlouw, Van der Stee en Van Thijn. Ook gisteren kon binnen die vijfhoek geen overeenstemming kunnen be reiken over nieuwe bezuinigingen. Het kabinet dreigt daardoor in grote problemen te geraken. Minister van financiën Van der Stee noemde het gisteren echter voorbarig om na al over een mogelijke kabinetscrisis tc spreken- (Zte verder pagina 3) Van onze redactie economie) DEN HAAG - De ziektewetplannen van minister van sociale zaken Den Uyl zullen, naar verwachting, begin volgende week alsnog bij de Tweede Kamer worden ingediend. Gisteren werden ze, na een gesprek tussen de ministers Van Agt, Den Uyl en Terlouw (economische zaken) en de voorzitters van de werkgeversbonden, terugge haald, toen ze al ter tekening op het kabinet van de koningin waren be zorgd. De wetswijzigingen zullen de werknemers bij ziekte terugwerpen op 92 procent van bun normale loon. Het is niet duidelijk geworden wat pre cies de aanleiding voor het terugtrek ken is geweest. Gisterenmiddag werd gemeld dat het kabinet de plannen in zijn vergadering van vandaag opnieuw in overweging zou nemen; daarbij zou zwaar het verzoek van de werkgevers meewegen om de plannen verder maar te vergeten. In het gesprek met de drie ministers hebben werkgeversvoorzitters Van Veen, Van Eijkelenburg. Perquin en Schouten nogmaals hun argumenten tegen de ziekengeldmaatregelen op ta fel gelegd. De werkgevers vrezen dat de bezuinigingen die Den Uyl beoogde, in GOES - Springtij en een onverwachte west-noord-westerstorm hebben In de nacht van woensdag op donderdag in Zeeland voor gei aar en problemen gezorgd De waterstand rees-met name in het oostelijk deel van de provin cie-tijdens hoogwatei omstreeks 04.00 uur tot grote hoogte ruim 1.5 meter boven het gebruikelijke peilt. In de pas aangelegde Markiezaatskade tussen de Kreekraksluizen en Ber gen op Zoom werd een fors gat geslagen. Het havengebied van Bruimsse kwam bijna 'n halve meter onder water te staatsfabrieken hepn er vol. Op iti..müendc plaatsen ontstonden gaten in de glooiingen van de dijken en was er duinafslag. De juiste omvang van de schade kan pas vandaag, vrijdag, bg laag water worden vastgesteld. Voor de stormvloed was door provinciale waterstaat aan de waterschappen geen alarm voor 'beperkte i dijkbewaking uitgegeven. Wel had de stormvloedwaarschuwingsdienst drie uur voor hoogwater een spoedalarm uitgegeven Dat alarm werd echter met doorgespeeld, omdat de stormvloed niet als voldoende ernstig werd beoor deeld. Foto. het gat m de kade. izie ook pagina 7) aanzienlijk hogere kosten voor het be drijfsleven zullen verkeren. Berichten als zou Den Uyl de eerste twee ziektedagen voor rekening van de werknemers willen laten, worden in middels niet serieus genomen. De werkgevers zullen voor de eerste vijf dagen moeten opdraaien. Wel zullen ze zich daartegen bij de bedrijfsvereni ging kunnen bijverzekeren. Rechtop blijft ook het voorstel dat over de ziekte-uitkering alle sociale premies moeten worden betaald. Dat brengt de hoogte van de uitkering op 92 procent van het normale nettoloon. Bonden van de FNV voeren al dagen lang actie om werkgevers ertoe te dwingen hun perso neel in geval van ziekte het volle loon te blijven doorbetalen, wanneer de wijzi ging van de Ziektewet het zou halen. Volledige doorbetaling van het netto loon zou echter zo veel kosten dat de stijging van de totale loonsom zou uit gaan boven de 6.5 procent stijging die het kabinet wil toelaten. Zouden werk gevers en -nemers elkaar toch kunnen vinden op het punt van de volledige doorbetaling, dan dreigt een loonmaat regel om de kosten weer terug te druk ken. Volgens de werkgeversorganisaties zijn er twee mogelijkheden: of het ka binet besluit van de wijziging in de ziektewet af te zien of de operatie wordt vooruitgeschoven naar 1 janua ri 1983. „Bij dat laatste hebben alle partijen de tijd zich nog eens rustig op de gevolgen te heraden". CNV-voorzitter Van der Meulen zou het verstandig vinden de ziekengeldplan nen uit de 'arena' te nemen. „Het kabi net doet er goed aan de lucht te zuive ren door het voorstel, dat politiek en maatschappelijk gezien op zulke grote verschillen van mening stuit, terug te (Slot zie pagina 8 kolom 5) Staatsgreep in Suriname Dl |e situatie in Suriname na 'de militaire staatsgreep yWCr van gisteren (gericht tegen het linkse militaire regime) is onduidelijk en verwarrend. De 'rebellen', die zich natio nale bevrijdingsraad noemen, hebben vanuit een versterkt kampement al me nige verklaring de wereld ingestuurd, terwijl ook legerleider Bouterse van achter de veilige muren van Fort Zee landia eveneens enkele communiqués heeft uitgegeven Er lijkt een soort pat stelling te zijn ontstaan beide militaire groeperingen zijn aan elkaar gewaagd. Gisteren hebben zij voorzichtig eikaars sterkte afgetast. In hoeverre de 'oude' of 'nieuwe' militaire machthebbers de steun van de bevolking genieten, is een onbeantwoorde vraag Paramaribo was gisteren een 'spookstad': weinig ver keer en weinig mensen op straat; wèl een voortdurende schotenwisseling tussen de elkaar vijandig gezinde mili tairen. Over de uitslag van de strijd valt geen zinnig woord te zeggen. Factoren als toeval en geluk spelen bij dit soort 'operetterevoluties' vaak een beslissen de rol. Het is evenmin te verwachten, dat de strijd lang zal duren. De leiders van de staatsgreep kwamen al eens eer der in opstand tegen legerleider Bou terse. Dat was bijna een jaar geleden. Door verraad mislukte hun poging om de macht over te nemen. Deze keer lijkt het er op. dat de 'samenzweerders' hun zaken beter hebben voorbereid: de staatsgreep kwam als een verrassing voor het heersende militaire regime. De positie van Bouterse c.s. was de laatste tijd al ernstig ondergraven als gevolg van een conflict tussen de inmiddels afgetreden president en rege ringsleider Chin A Sen en de Nationale Militaire Raad van Bouterse. Zolang Sen staatshoofd was, had de bevolking van Suriname nog het uitzicht op een terugkeer naar de democratische waar den van vóór de staatsgreep van 25 fe bruari 1980. Maar het vertrek van Sen heeft op kortere termijn elke overgang naar een burgerbewind geblokkeerd. De eens zo populaire militairen van Bouterse, die de uitbuiting en corruptie uit de Surinaamse samenleving zouden bannen, ontmoetten de laatste tijd wei nig sympathie onder de bevolking. De militairen waren nadrukkelijk aanwe zig in het straatbeeld van Paramaribo, maar daar is ook alles mee gezegd. Het elan van de eerste Surinaamse revolu tionairen moet na twee jaar niet ge zocht worden onder de groep-Bouterse. Wat staat Suriname te wachten als de rebellerende militairen van eer ste luitenant Rambocus, sergeant-ma joor Gorré en sergeant-majoor Hawker aan de macht komen? De nationale be vrijdingsraad zou op korte termijn een nationale regering willen vormen, be staande uit vertegenwoordigers van al le politieke partijen en groeperingen. Binnen drie maanden zouden nieuwe verkiezingen moeten worden gehou den. Dat klinkt in elk geval positief. De leiders van de jongste staatsgreep hechten kennelijk meer aan de demo cratische verworvenheden, dan de mili tairen rond Bouterse. Deze laatste keer de zich begin dit jaar tegen een bur geroplossing. Van Bouterse en zijn NMR-militairen had de Surinaamse be volking dan ook weinig meer te ver wachten Veel mooie woorden, maar de daden ontbraken. Als de militairen van de groep-Hawker-Rambocus de signa len uit de samenleving willen verstaan, kunnen zij de democratie een dienst be wijzen. Maar zijn het misschien méér dan Bouterse en zijn groep links gerich te militairen avonturiers, die - eenmaal van de macht geproefd - hun eigen, be perkte doelen willen verwezenlijken in Suriname? De tijd zal het moeter. leren. Bouterse en zijn NMR hebber, een kans gehad wat voor de bevolking van Suri name te doen, maar hem niet gegrepen. In feite verspeelden zij hun beste kans, toen zij het democratiseringsproces van Chin A Sen frustreerden. Dat heeft de staatsgreep van gisteren ongetwij feld verhaast. Dim De politie in Mexico-Stad heeft don derdag een man aangehouden die vol gens haar mogelijk 'Carlos de jakhals' is. de meest gezochte terrorist ter we reld De man die in het bezit was van vijf pistolen en drie valse paspoorten, ver klaarde zelf dal hij een lid was van dc Baskische afscheidingsbeweging ETA. DEN HAAG - „Op basis van de huidige situatie op de Rotterdam se vrije markt zou de prijs van benzine met 5 a 6 cent per liter kunnen dalen. De situatie verandert op het ogenblik met het uur, maar Shell zou ermee akkoord kunnen gaan als het ministerie van Economische Zaken zou besluiten een grotere stap dan 2 cent prijsverlaging toe te staan, echter op voorwaarde dat in dien de markt omslaat ook een grotere stap naar boven mag worden gedaan". Dit zei de heer A.C. Helfrich. president-direc teur van Shell Nederland op een persconferentie waar de jaarcij fers werden toegelicht. President-directeur van de Koninklijke Shell Groep D de Bruyne zei dat de olieproducerende landen op weg zijn naar een nieuw pnjsevenwi'cht waarbij hu een prijsverlaging van de huidige 34 dollar per vat (159 liter) tot circa 30 dollar niet uitsloot „In ieder geval zal een flinke prijsdaling van grote betekenis zijn voor de wereld. Een belangrijke vermindering van de energiekosten zal een grote stimu lans voor de staatshuishoudingen betekenen", aldus De Bruyne.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 | | pagina 1