Deelnemers Culturele Dag: Streekradio Zeeland moet Bulkcarrier na 12 uur losgetrokken Zeeuwsch-Vlaanderen aansluiten op Belgisch kabel-televisienet almanak PZC/ GEEN STANDPUNT OVER FINANCIERING Gedood bij ongeluk met aanhangwagen Mondigheid burger wordt gediend met bestaan streekradio9 Zeeuws nieuws in plaats van pop MAANDAG 12 OKTOBER 1981 provincie KAPELLE - Streekradio in Zeeland moet. Tot deze unanieme uitspraak kwamen zaterdag onge veer 150 congresgangers, die in Kapelle discussieerden over de toekomst van de omroep. Er restte na afloop van de culturele dag van de Zeeuwse culturele raad eigenlijk nog maar één vraag: hoe lang zal het nog duren? tijdswille niet tot een nadere stand puntbepaling over de financiering van de streekradio. ..Terwijl", aldus De Bres, „de hele boel daar wel mee staat of Want hoe het nu precies verder moet en kan gaan is mede afhankelijk van de subsidiëring van Omroep Zeeland, die zaterdag de eerste proefuitzending be leefde. Het congres kwam - zoals voor zitter J. de Bres van de initiatiefgroep Omroep Zeeland het uitdrukte - om der Wijkraad binnenstad Terneuzen; optreden politie is onjuist TERNEUZEN - De wijkraad voor de binnenstad in Terneuzen is boos op de politie. De raad veroordeelt het optre den van vooral jonge agenten tegen binnenstadsbewoners, die een kleine overtreding maken. Voorzitter Huub Kemper: „Het is toch onbegrijpelijk dat fietsende kinderen op de promena de worden afgebekt en er al snel bekeu ringen worden geschreven, terwijl op een steenworp afstand prostitutie en drugshandel ongemoeid worden gela ten". De wijkraad klaagt al jaren over de prostitutie en het aantal café's in vooral de Dijkstraat en directe omgeving. Vol gens Kemper heeft stadsvernieuwing nauwelijks effect, wanneer niet eerst drastisch wordt opgetreden tegen deze excessen. De voorzitter van de wijk raad: „Wij krijgen er steeds meer klach ten over. En de mensen klagen dan te gelijkertijd over de houding van de poli tie. Ik zeg het al: op de promenade hou den ze je voor het minste geringste aan, terwijl ze 's nachts, lijkt het wel, met de ogen dicht door de Dijkstraat racen. De verhouding is toch volkomen zoek. De politie moet de aandacht gewoon ver leggen". De wijkraad wil zo snel mogelijk met b en w overleggen over de ontstane situa tie. In een brief aan het college (met afschriften aan de hoofdinspecteur' korpschef van de Temeuzense politie en aan de raadsfracties) wordt daar op aangedrongen. Huub Kemper: „Dinsdagavond verga deren we. Het zou prachtig zijn als dan al iemand van het college aanwezig zou kunnen zjjn om onze problemen aan te horen". Tijdens de vergadering van dinsdag avond komt het resultaat van een on derzoek naar de reacties van de betrok ken bewoners op het stadsvernieu wingsplan 'Lange KerkstraabNieuwe- diepstraat' ter sprake. Bovendien wor den de wensen van bewoners van het volgende vemieuwingsplannetje dat op stapel staat, 'Centrum 1' (Westkolk- straat, Nieuwstraat, Dijkstraat), ge peild. De vergadering, in buurthuis 'De Sluis', begint om acht uur. DOMBURG - De 66-jarige Jacobus Maas uit Domburg is zondagavond om streeks vijf voor half zes bij een onge luk in Domburg om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde met een tractor en een daarvoor geplaatste aanhang wagen op de afrit naar het strand van de duinovergang aan het eind van de Bad- straat in Domburg. De bewuste tractor, die het strand op wilde rijden, ging op een gegeven mo ment slingeren waardoor de aanhang wagen werd geschaard. Deze aanhang wagen raakte een muur; tussen de aan hangwagen en de muur raakte het slachtoffer bekneld. Het is nog niet be kend of hij iets te maken had met de bestuurder van de tractor of dat het zo maar een voorbijganger betrof. Ook de naam van de bestuurder van de tractor kon de rijkspolitie zondagavond nog niet geven. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan onder meer borstletsel, volgens een politiewoordvoerder Toen een gewaarschuwde arts arriveerde was hij al overleden. ZEEUWSE Toilet Een oplettende reiziger kwam in Zeeuwse h-Vlaander en or een raadselachtige mededeling te staan, toe hij in een wegrestaurant naar het toilet ging. Er hing een bordje met de medede ling: Toiletten bij gebruik consumptie gratis, bij geen gebruik consumptie 30 cent, vooraf betalen'. De oplettende reiziger legt ons de volgende vragen voor: l. Wordt de consumptie bij gebruik der toilet ten gebracht of moet je die voor of na zelf halen? 2. Waarom wordt het gebruik der toiletten zo gestimuleerd? 3. Hoe kan de restaurateur ervan bestaan, als zó veel gratis con sumpties verstrekt worden? 4. Waarom moest ik bij geen ge bruik geen 30 cent maar wel 1,75 voor de koffie betalen? Hier past slechts een aanbeveling: probeer de oplossing in ieder geval niet vooraf te vinden, wellicht is het dweiltarief aanzienlijk hoger dan 30 cent. valt". Eén van de vijf discussiegroepen wist wel aan te geven waar de centen van daan moeten komen. De groep toonde zich een voorstander van een centrale financiering, dat wil zeggen uit de pot van de omroepbijdragen. Het wachten is op de besluitvorming van de nieuwe minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, A. A. van der Louw. Zijn voorganger, mevrouw T. Gardeniers-Berendsen. heeft een voor stel ingediend dat uitgaat van financie ring door middel van zogeheten opcen ten. een soort provinciale belasting (provinciale staten van Zeeland willen op die manier ook de vaste oeververbin ding Westerschelde bekostigen). Het voorstel van de voormalige minister heeft echter, ook in de tweede kamer, de wind van voren gekregen. Het congres ondervond duidelijk de weerslag van deze onduidelijkheid. Vandaar ook dat Pluimvee in ren Eede vergiftigd EEDE - Vrijdag zijn bij de heer J. L. M. J. S. uit Eede kalkoenen en parelhoen ders vergiftigd. S. ontdekte dat een nog onbekende volle mais in de kippenren en het kippenhok had gestrooid. S. ge bruikt zelf altijd gebroken mais. De al gemene inspectiedienst zal de dieren meenemen naar een laboratorium in Rotterdam voor nader onderzoek. Om hoeveel dieren het gaat was bij de poli tie niet bekend. KAPELLE - Streekradio kan een waarborg zijn voor goede veelvormige berichtgeving. De democratie en daarmee de mondigheid van de burgers is gediend met een pluriforme informatieverstrekking. Zeeland zou een voortreffelijk draagvlak voor zo'nstreekradio kunnen zijn. Dit zei drs M. Dijkstra, lid van de raad van bestuur van de NOS, zaterdag op een studiedag van de Zeeuwse culturele raad over de streekradio in Kapelle. Drs Dijkstra, bij de NOS belast met maatschappelijk werk. A, regionale zaken, bracht naar vorën dat het belang van de streekradio eigenlijk al buiten kijf staat. Zijn inleiding was. vond hij zelf. in feite overbodig. Dijkstra signaleerde het in zijn ogen alarmerende verschijn sel dat op regionaal niveau steeds meer sprake is van een monopolie positie van éèn krant. „Dat is wel een ontwikkeling die eigenlijk om gebogen behoort te worden. Het is niet goed dat ergens monopolies bestaan in de nieuwsvoorziening. Het behoort dan ook een opdracht van de overheid te zijn om de media in stand te houden en zo mogelijk uit te bouwen", meende de NOS- man. In het verlengde hiervan stelde drs Dijkstra een andere ontwikkeling, momenteel vooral in België en Frankrijk actueel, aan de orde. Daar worden onder druk van lokale piraten de frequenties vergeven aan deze illegale stations. Ook in Nederland speelt dit probleem, al dus het lid van de raad van bestuur van de NOS. Hij trok een vergelij king met de toestand waarin de geïnteresseerde krantelezer zijn nieuws alleen kan halen bij een lan delijk dagblad en de huis-aan-huis- bladen 'en daartussen niks'. Dijk stra: „Ik durf dat gerust een ramp zalige toestand te noemen". Volgens Dijkstra moeten deze ont wikkelingen serieus worden opge vat en nopen zij tot een ingrijpen op korte termijn. Net zoals de nieuwe minister van cultuur, recreatie en van der Louw. de tv-piraten te lijf wil gaan met het uitbreiden van de te levisiezendtijd. zou hij - beweerde Dijkstra - ook de armslag van de radio moeten vergroten. De inlei der van de culturele dag in Kapelle onderstreepte juist het belang van radio omdat dit medium uiterst ac tueel is, elke minuut in de lucht kan komen, goedkoop, professioneel en bovendien gemakkelijk te hante ren is. „Iedereen kan met een toe- stelltje van nog geen vijfentwintig gulden luisteren", sprak Dijkstra, Hij vond het betreurenswaardig dat de discussie over de streekra dio de laatste jaren in financieel vaarwater is gekomen. Daarom is- de laatste zes jaar, behoudens de experimenten van STAD en Om roep Brabant, geen enkele beslis sing genomen en niets van de grond gekomen. „Men wil blijkbaar af van een be slissing op rijksniveau. We weten allemaal dat een verhoging van de omroepbijdragen een uiterst ge voelig punt is. Een tientje voor 23 regionale zenders kan er blijkbaar niet van af. In dat licht is het wel vreemd dat volgende week in de kamer een wijziging van de finan ciering van de Wereldomroep aan de orde komt. De Wereldomroep gaat dat tientje in de omroepbij drage meer kosten. Let op mijn woorden: dat kan opeens wel. Wel een tientje voor de Wereldomroep, maar niet voor de streekradio". een duidelijke uitspraak achterwege bleef. Over de status van Omroep Zeeland kwam men wel tot een advies. De stree kradio kan, zo oordeelde ook de discus siegroep, die zich over dit facet boog, het beste functioneren onder de para plu van de NOS. Later valt eventueel te denken aan een samenwerkingsver band met andere regionale omroepen. Iets waar de NOS zich zelf sterk voor maakt. Op de culturele dag werd voorts ook al gesproken over een eventuele vestigingsplaats van de omroep. Daar bij ontspon zich het gebruikelijke touw trekken tussen Vlissingen. Middelburg en Goes. In de ogen van de discussie groep valt Zeeuwsch-Vlaandéren af, omdat daar geen sprake kan zijn van goede - geografische - verbindingen. Maar wie van de drie steden op Walche ren en Zuid-Beveland de centrale vesti gingsplaats wordt, kwam niet duidelijk uit de verf. Tevens werd op de culturele dag in Ka pelle gesteld dat alle streken van Zee land in de programma's naar evenre digheid aan de orde moeten komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan vaste ver slaggevers voor de verschillende 'doel gebieden' van Zeeland. In november van dit jaar zal de Zeeuw se culturele raad een advies opstellen over Omroep Zeeland. Dit advies zal aan gedeputeerde staten worden over handigd. t ADVERTENTIE) beveiligingen Specialisten in het ontwerpen, instal leren en onderhouden van electroni- sche en bouwkundige beveiliging. Door een jarenlange ervaring, een uniek systeem en een beproefde for mule, kunnen we u veilige zekerheid en betrouwbaarheid aanbieden Redelijke kosten, mede door eigen im port. colijn b.v. goes kloetinge tel 01100-137 20 tbbs erkend beveiligingsbedrijf Rob van Hoek en Ingrid Driessen vormden getweeën het presentatieteam van Omroep Zeeland. KAPELLE - Het popstation brengt even geen muziek meer. De omroepster.Jiet radioprogramma van Hil versum 3 wordt op de FM-zender Goes onderbroken voor een proefuitzending van Omroep Zeeland". Drie minu ten over negen: het Zeeuwse volkslied in een sterk ver basterde uitvoering van de Middelburgse fanfare Sint Juttemis in de lucht. Even later klinkt de stem van pre sentator Rob van Hoek. Lang staat hij niet bij het ge denkwaardig moment stil. De actualiteit dringt: een gif- vondst in de Thoolse bodem. In het gemeenschapscentrum De Vroone in Kapelle heerst na afloop van de proefuitzending een euforische stemming. Directeur H. W. A. Koch van de Zeeuwse cul turele raad loopt trots rond. Datgene waar hij zich al zo lang sterk voor maakt (vanaf 1966 is de raad al in de weer met de streekradio) blijkt dus helemaal geen lucht kasteel te zijn. Omroep Zeeland bestaat. Dan brengt voorzitter drs H. J. Vader precies om half elfde gemoede ren tot rust. „Het tij", zegt hij, „lijkt thans te keren". Boven het spreekgestoelte hangt een doek waarop met koeieletters staat waar het in Kapelle eigenlijk om gaat: 150 congresgangers discussieren een volle dag over nut en onnut van de streekradio. Het resultaat van de mee ting staat echter al van te voren vast. Wie durft er nu nog nee te zeggen? Later merkt directeur Koch onder vier ogen op: „Beschouw het als een opinie-peiling, een soort verknipte enquête. We hebben nu in ieder geval een dui delijke uitspraak" Te weinig Zeeuws „Heb ik gehoord", spreekt de pomphouder. „Maar het is aan mij niet besteed. Te weinig Zeeuws. Kijk. als je iets doet moetje het wel voorde Zeeuwen doen. Nee, dat heeft niets met dialect te maken". Hij is niet de enige die kri tiek heeft. Op de redactie van Omroep Zeeland, ondergebracht in de kantoren van de Kapelse veiling, verzucht een redac tielid dat de uitzending een beetje te vol met informatie zat. Er zat zo'n vaart achter het programma dat even uitblazen er niet bij was. „Maar", zo voegt hij onmiddel lijk eraan toe. „we zijn overstroomd door reacties, posi tieve vooral Terug naar De Vroone. Daar vindt ondertussen een ple naire discussie plaats. Het forum onder leiding van voorzitter J. de Bres van de initiatiefgroep Omroep Zee land weet geen raad met de vele opmerkingen. Na bijna twee uur praten komt De Bres tot de slotsom dat het congres een streekradio 'gewenst' vindt. Over tot het volgende punt: het programma van die omroep. Iemand brengt de handen op elkaar met het gevleugelde gezegde dat 'de radio de eilanden bij elkaar brengt'. De vergade ring komt niet meer toe aan enkele punten zoals de fi nanciering van de omroep, maar neemt het voor lief. Het kan niet meer kapot. Koch schudt ten afscheid wat han den en spoedt zich dan naar het veilinggebouio waar van zes tot zeven het tweede deel van de uitzending de ether in gaat. Kees Slager, free-lance journalist voor VARA en VPRO, bonjourt een ieder met vaste hand het presentatiege deelte uit. Er zijn wat problemen met een te lang inter view met PZC-crosswinnaar Johan Breel en de tijd dringt: pottekijkers kan men nu niet gebruiken. In een belendend vertrek worden enkele minuscule transistor radio's te voorschijn gehaald. Volume op zacht, want het minste of geringste geluid kan tot de microfoons door dringen. De voorzitter van de popvereniging Zeeland staat met engelengeduld zijn beurt af te wachten. Straks zal hij aan een kort vraaggesprek onderworpen worden. Hij moet het een en ander vertellen over de nieuwe elpee die de vereniging op de markt heeft gebracht. Hel feest gaat echter niet door: Kees Slager komt vertellen dat de uit zending is uitgelopen en dat het vraaggesprek komt te vervallen. Om de pil te vergulden belooft hij in ieder geval een nummer van de elpee te draaien. De Vlissingse formatie Balls krijgt zegge en schrijven dertig seconden, dan worden zij resoluut weggeveegd. De voorzitter van de popvereniging is boos, teleurgesteld. Hij had beter moeten weten: het popstation brengt even geen muziek PLEIDOOI TERNEUZENS RAADSLID DE ZEEUW: TERNEUZEN - Voorzitter W. de Zeeuw van de VVD-fractie in de gemeente raad van Terneuzen vindt dat alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten aangeslo ten moeten worden op het Belgische kabel-tv-net. Volgens hem is dan in ie der geval een optimale beeldkwaliteit en een ruime keuze uit een groot aantal tv-zenders verzekerd. De Zeeuw schrijft één en ander in een brief aan de collega-WD'ers in de andere Zeeuws- Vlaamse raden. Op dit moment krijgt alleen Sluis tv- beelden via de Belgische kabel, terwijl Hulst pogingen in het werk stelt hetzelf de te bereiken. Hulst heeft al een mon delinge toezegging van de vorige minis ter van erm, Gardemers. die tijdens een bezoek aan Hulst liet weten weinig be zwaar te hebben tegen een verbinding met het Belgische kabel-net. Zwaar woog bij haar vooral de verbetering van de beeldkwaliteit. Op dit moment is de kwaliteit van vooral de Duitse zenders erg wisselend. Hulst aast momenteel op goedkeuring van de PTT. Gezamenlijk In de brief aan zijn collega-raadsleden wijst De Zeeuw op de plannen die bij voorbeeld de gemeente Oostburg heeft ten aanzien van de aanleg van een ka belnet. En momenteel wordt ook in Terneuzen onderzocht op welke wijze de tv-ontvangst in grote delen van de PERKPOLDER - Zestien sleepboten van de Unie van Redding- en Sleep diensten, Willem Muller en Leen Pol derman hebben zondagochtend om kwart voor tien de Liberiaanse bulk carrier 'Orient Alliance' vlot getrok ken. Het schip, geladen met 47.809 ton sulfaat van Galveston op weg naar Antwerpen liep zaterdagnacht om een uur of één vast op het Konijnenschor tussen boei 56 en 58 op de Westerschel de, oostelijk van Perkpolder. Het schip gooide direct twee ankers uit om de stranding te voorkomen. Deson danks liep de Liberiaan (45.127 brt en een dead weight van 77.388 ton) aan de grond. De uitgegooide ankers bezorg den het schip later overigens nog de no dige problemen. De kapitein van het schip vroeg direct sleepboothulp. Hij sloot een contract af met zowel de Union als Muller. Ook Polderman werd bij de berging betrokken. Het schip liep vast als gevolg van een 'black out', een volledige stroomuitval. In de nacht van zaterdag op zondag maakten zestien slepers aan het schip vast. Negen van de Union, zes van Mul ler en één van Polderman. De Union le verde bijna 25.000 pk (totale trekkracht bijna 250 ton), Muller bracht bijna 7500 pk in (geschatte trekkracht iets meer dan 100 ton), De Union hield twee sle pers met 11.000 pk stand by. Nadat de slepers de bulkcarriër hadden vlotge- trokken, ontstonden er problemen met de ankers van het schip. Het schip was, nadat de ankers waren uitgegooid om een stranding te vermijden, twee maal 'rondgegaan' op het tij. Als gevolg daar van zaten de twee ankers in de knoop. Zo erg zelfs, dat de ankerkettingen moesten worden doorgebrand. Dat ge beurde zondagmiddag rond één uur. Daarna koerste de 'Orient Alliance', be geleid door twee Union-slepers naar Antwerpen. Later op de middag ont fermde het speciale bergingsvaartuig 'Salvor 12' van Union - Antwerpen zich over beide ankers. kern Terneuzen kan worden verbt terd. Het Terneuzense raadslid: „Wan neer je al die plannen op een rijtje zcl, is het toch veel zinvoller om de koppen eens bij elkaar te steken en gezanten' lijk onderzoek te laten verrichten nan de verschillende mogelijkheden. D ten we de plannen zoveel mogelijk oj elkaar afstemmen en proberen tart voorbeeld van Sluis te volgen". Uit een onderzoek van de woningbouw vereniging 'Terneuzen' (het is overigen» nog niet afgerond) is voorlopig dulde lijk geworden dat, wanneer een aantal aanvullende voorzieningen wordt ge troffen, het zenderpakket kan worde uitgebreid met drie zenders (twee Fran se en één Engelse). De Zeeuw „Dau toch al met al onvoldoende om de klar: te strikken. Sluiten we aan op Belg)- dan zijn de mogelijkheden zoveel rui mer". Het Terneuzense raadslid vindt dat 'de kabel' in het eerstvolgende overleg va: de b en w's van Zeeuwsch-Vlaandero ter sprake moet komen. Zelf neemt h: nog deze week contact op met de WD fractie in de Tweede Kamer. Die m&' onderzoeken hoe op landelijk poli»* niveau over zijn suggestie wordt gr dacht. Daders inbraak in Breskens aangehouden BRESKENS - De politie heeft de fc ders van een inbraak in de nacht vc zaterdag op zondag bij de firma Proef Masts aan de Middenhavendam Breskens aangehouden. Getuigen kot den een nauwkeurig signalement geve van de daders die na de inbraak boord van een schip gingen dat in1 haven lag. De daders werden meege» men naar het bureau waar ze werek geconfronteerd met de getuigen Da ders legden een bekentenis af en de f s.olen goederen werden teruggegerf- Lichtgewonde bij auto-ongeluk IJZENDIJKE - Bij een aanrijding dagmiddag omstreeks twee uur op: kruising Zevenhofstedenlaan en n>- weg 61 te IJzendijke heeft mejuffiv' M. A. V. A uit Oostburg een lichtebr senschudding opgelopen. Zij werd/ ambulance naar het ziekenhuis teOtf burg vervoerd waar zij na behandel» huiswaarts keerde. Het ongeval ge1*-' de toen de bestuurder van een p# nenauto de Belg J. A. 'J. B. uitDeiS" monde, die over de rijksweg reed.r voorrang kreeg van mejuffrouw A de kruising over wilde steken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 2