'De Schelde' droeg fregat over aan de Griekse marine A. de Kam nam afscheid van brandweer in Axel Waddenzee-mosselen niet naar België Personeel Blaauwe Hoeve is boos op de ondernemingsraad SCHUTTEVAER VREEST BEPERKINGEN BINNENVAART OP DE WESTERSCHELDE Wissel Zeeuws-Vlaanderen 'ALSOF JE EEN DOCHTER AFSTAA T EN agenda MAANDAG 12 OKTOBER 1981 VLISSINGEN - „Het is alsof je een dochter afstaat voor een huwelijk". Zo karakteriseerde ing J. A. Smit, directeur van de Kon Mij 'De Schelde', de overdracht van het bij de KMS gebouwde standaard-fregat 'Elli' aan de Griekse marine. Dat gebeurde zaterdag op de werf van 'De Schelde' onder grote belangstelling van talloze genodigden uit bestuurlijke, militaire- en handelskringen. Directeur Smit hield zijn overdrachtstoespraak dwars tegen een forse wind in, staande op een met de Griekse vlag versierd spreekgestoelte, opgesteld aan de kade van de timmerfabriek, waar ook het standaard- fregat 'Elli' was afgemeerd. 1 Het ging hier om het zesde standaard NATO-fregat uit een serie van twaalf, waarvan de kiel in 1977 werd gelegd. Aanvankelijk bestemd voor de konink lijke Nederlandse marine, zou het schip de naam 'Pieter Florisz' krijgen. Maar - zoals ing Smit in zijn toespraak zei - na lange en ingewikkelde, maar vriendelij ke onderhandelingen was er in septem ber 1980 een contract getekend met de Griekse marine voor de levering van een fregat van het 'Kortenaer'-type. Dit schip kon bij wijze van spreken vanuit voorraad' geleverd worden, dankzij de medewerking van de Neder landse marine. En er is uit die serie nog een fregat voor de Grieken bestemd: de 'Witte de With', die wellicht medio 1982 zal kunnen worden afgeleverd, en dan de Griekse naam 'Limnos' zal krijgen. Vm de tien fregatten, overgebleven voor de Nederlandse marine, zijn er al vijf in de vaart. Tien van de serie wor den bij 'De Schelde' gebouwd en twee bij Wilton Feijenoord. De twee, die dus worden geleverd aan de Grieken uit de totale serie van twaalf, worden door in middels reeds geplaatste orders voor de koninklijke marine weer aangevuld. Goede resultaten Schelde-directeur Smit had waarde ring voor de Nederlandse marine om- dal akkoord was gegaan dat schepen uit een voor haar bestemde serie nu aan de Griekse marine konden worden geleverd. Het schip waar het hier om gaat, het fregat 'Elli' is aangepast aan de wensen van de Grieken. Het schip heeft met een Griekse bemanning, maar onder de vlag van 'De Schelde' en met hulp van de Nederlandse marine al geruime tijd proef gevaren. De resultaten daarvan waren zo bevredigend dat op 7 juli 1981 bekend kon worden gemaakt dat de Griekse marine een tweede schip van dit type nog vóór het eind van 1982 in baa bezit wil hebben. De heer Smit beschreef de betekenis tan de oorspronkelijke Nederlandse samen van de fregatten, die van de zee- belden Pieter Florisz en Witte With. Hij hoopte dat deze fregatten in samenwer- 1 met die van de Nederlandse mari- het internationale evenwicht zullen m handhaven en een belangrijke ige zullen zijn tot de gevechts- liracht van de NAVO. Kan het slot van zijn speech droeg de h«r8mit in het Grieks aan de Griekse ainlraal Konofaos het fregat 'Elli' ic'r.e- uitte al& metJ ig. W jjnte •naijö igyp* !SlSS'-: rouws iscfc' gfflW ïS (l!VLi9«"n eron Alarmnummer a* T.i.r 'brandweer en ambulance). Ku HBïhe hulpdienst Zeeland, lel. 01180- lyElP Pn nnrtif n,Ad?e en nacht bereikbaar ,U pdicnst Zeeland vc n btS 01180-36251 van 10 00-24.00 7.1 van 20.00-24.00 uur ESgr.VUanderen Hulpgroep by j.M! ffi00!?:"1 'AA», tel 01174-345 ffk 1l84-n||5 iif Va" ra'n lijr Zeeland' tel S 4645. dag en nacht bereikbaar, over. Hij wenste de bemanning succes en een goede vaart toe. De Griekse vloot-kapitein Katagas beantwoordde de toespraak en consta teerde dat het 'een dag van emotie en trots' was voor de Griekse marine, en bracht dank uit aan de koninklijke ma rine en De Schelde. Een bisschop van de Grieks-Orthodoxe kerk las daarna gebeden volgens de By zantijnse ritus en zegende het schip en zijn bemanning, waarna de Mariniers kapel Bortnianski's hymne 'Ich bete an die Macht der Liebe' speelde. Onder het spelen van het Griekse volkslied werd daarna de Griekse vlag aan de achter steven gehesen, waarna de bemanning, die eerst op de kade vóór het schip stond opgesteld, aan boord ging. De scheepscommandant. kapitein De- mestiehas, verwelkomde zijn mannen aan boord, daarbij lovende woorden sprekende over de kwaliteit van het schip en de goede samenwerking met koninklijke marine en De Schelde. Na een driewerf 'hoera' van de bemanning kregen de genodigden gelegenheid het fregat te bezichtigen. Tijdens die be zichtiging viel het op dat in het restau rant en tal van andere verblijven me nige foto van het Vlissingse de wanden sierde. GOES - Ziekenhuis De Bevelanden, 15.30-16.30 uur: uitzending Nomen Nes- cio; MIDDELBURG - Gasthuis, 20-21.30 cu: uitzending Rawa; VLISSINGEN" - Bethesda/St.-Joseph- aekenhuis, 20-21.30 uur: uitzending Rawa; bioscopen bergen op zoom - Roxy i, 20 uur: Chnstiane F., wir Kinder von Bahnhof Zoo,12 jr. Roxy n, 20 uur: Apocalypse now, 12 jr; Cinem'Actueel I, 20 uur: My name is nobody, 12 jr; Cinem'Actueel II, 20 uur: Het meisje met het rode haar, 12 Jr; Cinem'Actueel m, 20 uur: Excalabur, 12 Jr. GOES - Grand, 20 uur: Christiane. F 12 jr; HULST - De Koning van Engeland, 11.30 uur: Her name was Lisa, 18 jr; 20 uur: For your eyes only. a.l.; 20 uur: we last hunter, 16 jr; 20.15 uur: Chris- öane F.. 12 jr; 20.15 uur: Het meisje met bet rode haar, 12 jr; MIDDELBURG - City, 20 uur: For your eyes only, 12 jr; 00STBURG - Ledel, 20 uur: Christiane L 12 jr. TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: For your eyes only, a.l.; 20 uur: De vrolijke Tiroler sex-kliniek. - ]r' oe^ JJ'^INGEN - Alhambra I, 20 uur: Tweee vorstinnen en een vorst a.l.; Alhambra II, 20 uur: This is America II, 16 jr; JNTOONSTELL1NGEN IRUINISSE - Aquadelta Congrescen- rurn, 030-18 uur: werken Rein Schre- "vdus; -Landbouwmuseum, 10-12 en HPrvtfUr: ouc*e landbouwwerktuigen; Burgemeester A. de Kam (midden) plaatste een gedenksteen in de nieuwe brandweerkazerne in Koewacht. Geschenken het achterschip, waar de bemannind BURGEMEESTER PLAATSTE GEDENKSTEEN stond aangetreden, nog toespraken ge houden en geschenken uitgewisseld. De 'peetmoeder' van het schip, me vrouw J. van Eekelen-Wentink, bood de commandant een bord in Delfts blauw aan, voorstellende de wapens van de Griekse en Nederlandse mari ne. Zij kreeg uit handen van de comman dant kapitein Demestichas een fraai gouden sieraad in oude Griekse stijl. Schelde-directeur Smit bood de Neder landse vlag aan. Met een in het Neder lands gesproken dankwoord bood de scheepscommandant aan ing Smit een kopie van een oud Grieks beeld aan. Onder de tonen van marsmuziek, ge speeld door de Marinierskapel, bega ven de genodigden - waarbij ook burge meester drs Th. J. Westerhout van Vlls- singen - zich per bus naar het Schelde- kwartier, waar een lunch wachtte en het Trio Hellenique optrad. Daar sprak RSV-presidentdirecteur A. Stikker nog over de goede menselijke samenwer king tussen Grieken en Nederlanders, uitte de Griekse vice-admiraal S. Kono faos zijn waardering voor de perfectie en traditie in de Nederlandse scheeps bouw en bood de Nederlandse vice-ad- miraal H. L. van Beek een geschenk aan officieren en beman ning van de 'Elli' aan namens de koninklijke marine. Hoewel 'Elli' als naam erg Nederlands aandoet, stamt zij uit de oude Griekse mythologie. AXEL - Zaterdag heeft burgemeester A. de Kam van Axel afscheid genomen van de leden van het brandweerkorps van zijn gemeente. Dit gebeurde in res taurant Zeelandia te Koewacht, waar de leden van de korpsen Axel, Koe wacht en Zuiddorpe bij elkaar waren gekomen. De heer C. de Pooter, commandant van het Axelse brandweerkorps, noemde de heer De Kam in zijn afscheidstoespraak 'een goede baas'. „Eentje die zachtaar dig, maar als het moest ook streng kon zijn". Iemand die veel van het korps heeft geëist, maar volgens de Axelse commandant daar ook toe gerechtigd was. Want hij was volgens hem een baas. die ervoor zorgde, dat de Axelse brandweer onder alle omstandigheden met de modernste hulpmiddelen kan uitrukkken. Toen volgens spreker de heer De Kam acht jaar geleden in Axel werd geïnstalleerd als eerste burger, was het met de brandweerkorpsen net als met de hele gemeente zeer zwak ge steld. In die acht jaar is de gemeente van het predikaat artikel 12-gemeente verlost heeft het korps zowel bmnen als buiten de gemeente een goede naam verworven. Diverse hulpmiddelen zijn er gekomen. Dit alles eiste grote finan ciële offers, „maar doordat u dit alles op goede wijze wist te brengen en de raad van de noodzaak ervan wist te overtui gen is het er allemaal gekomen. Uw en thousiasme werkte positief door op de leden van het korps". Respect. korps. Ook de manier waarop de bur gemeester in die acht jaar erin is ge slaagd om van de drie afzonderlijke korpsen één geheel te maken dwong groot respect af bij de leden. Uit dankbaarheid hiervoor overhandig den zij hun baas een foto-album dat acht jaar brandweer onder leiding van burgemeester De Kam in Axel in beeld brengt. Voorts ontving de heer De Kam 'MOET DE SFEER NU ECHT VERPEST WORDEN?' HULST - Een twintigtal personeelsleden van verzorgings- en verpleeghuis 'De Blaauwe Hoeve' in Hulst is uiterst ontevreden over het functioneren van de ondernemingsraad. In een brief, die op de publikatieborden in het tehuis is opgehangen, verwijten zij de or een volkomen verkeerde aanpak. „Wij krijgen het idee dat de sfeer en het werkklimaat in 'De Blaauwe Hoeve' zoveel mogelijk verpest moeten worden," schrijven de ontevreden personeelsleden. Het conflict heeft de werksfeer in het tehuis danig vertroebeld. een grote foto van het korps met be schikbaar materiaal en een decoupeer- zaag, die volgens de commandant hem zeker van pas zal komen, nu hij na zijn burgemeestersambt als hobby bouw vakarbeider heeft gekozen. Mevrouw De Kam mocht als dank van het korps een bloemenhulde in ontvangst nemen. Dit alles gebeurde nadat eerder op de dag de burgemeester een gedenksteen had geplaatst in de nieuwe brandweer garage van Koewacht. Onder het toe ziend oog van de leden van dne korpsen en wethouder P. T A. M. R. Apers. In zyn dankwoord stelde de heer De Kam dat hij in acht jaar veel heeft bereikt, maar dat dit niet alleen zijn verdienste is geweest. Hij was van mening, dat dit alles tot stand is gekomen door inzet en redelijkheid van het korps, waarmee steeds is gewerkt. Als de brandweer iets vroeg en het was niet haalbaar, dan werd er steeds gezocht naar een redelijk alternatief. Een voorbeeld noemde hij de nu in Koewacht in aanbouw zijnde garage. Deze was financieel niet haalbaar, maar dankzij de zelfwerkzaamheid van de leden van het korps, komt de garage er toch. Ik zal altijd met veel genoegen terugdenken aan mijn tijd bij het korps in Axel, stelde de burge meester. Na de officiële plechtigheid bleven de leden van het korps nog ge durende geruime tijd bijeen en werden nog diverse herinneringen van de afge lopen acht jaar opgehaald. Studiedag van De commandant van de 'Elli' bood een kopie van een Grieks beeld aan Schelde- directeur Smit. In de open brief wordt ook vastgesteld dat de OR nauwelijks of zelfs geen con tact onderhoudt met de achterban. Het personeel moet het doen met publika- tie van de beraadslagingen 'waarin u meent uw gram te moeten spuien'. De brief verder: „Uit de verslaglegging blijkt dat de huidige leden zich voorna melijk ten doel stellen om, via oirbare of onoirbare middelen, zoveel mogelijk te gen het huidige bestel aan te schoppen. Uit niets blijkt dat men uit is op een zo prettig mogelijke samenwerking en het scheppen van een aangenaam werkkli maat." De briefschrijvers vragen zich af of het doel van een or is het behartigen van de belangen van alle mensen door middel van een vruchtbare samenwerking zo wel naar boven als naar beneden 'of het doel heeft de werksfeer te vertroebe len." Or-voorzitter A. d'Hooghe noemt de brief 'een stommiteit, die de naam van het tehuis geen goed doet'. „Wij als or zijn er enorm door verrast, vooral om dat ons tot nu toe helemaal niets was gebleken van onvrede. Dit komt ontzet tend koud op ons dak vallen." Hij wijst op het 'vragen-half-uurtje' dat aan ie dere or-vergadering vooraf gaat. „Dan kunnen de mensen met suggesties en kritiek komen. Maar tot nu toe hebben we nooit iemand zien verschijnen". d'Hooghe over de kritiek van de twintig personeelsleden' „Het is verdachtma- kerij zonder dat er echt duidelijk uit komt wat wij nu fout hebben gedaan. Het is allemaal erg vaag. Och, ik kan me wel voorstellen dat, wanneer je als or aan de weg timmert, je mensen tegen je in het harnas jaagt. Maar of dót er nu achter zitWij proberen de belangen in ieder geval zo goed mogelijk te beharti- Dinsdag vergadert de or over de gere- Gropatex over zen problemen. Dan wordt ook een standpunt bepaald. Voorzitter d'Hoog- OntC12CIllll2SW6t he tenslotte: „En daarna moeten de mensen maar eens voor de dag komen met hun op- of aanmerkingen. Deze he le zaak moet zo snel mogelijk uit de wereld, want de werksituatie lijdt er onder." Een andere vraag van de twintig onte vreden personeelsleden: „Wordt de or alleen maar gebruikt of misbruikt ten gunste van personeelsleden, die menen dat zij tekort zijn gedaan?" Aan het slot van de brief spreken de opstellers de hoop uit dat het schrijven 'een aanzet geeft naar een goede sfeer in 'De Blaauwe Hoeve'. TERNEUZEN - De Koninklijke Schippersvereniging 'Schuttevaer' is bang dat de plannen voor het verder uitdiepen van de Westerschcldc nadelige gevolgen hebben voor de binnenvaart. Hoofdbestuurslid W. G. de Meijer (ook voorzitter van de afdeling Terneuzen van 'Schuttevaer'): „De binnenvaart dreig t zo langza merhand een beetje in de verdrukking te komen op die Westerschelde. Voor ons is dat reden de ontwikkelingen nauwlettend te volgen". Tijdens de proefuitzending van 'Omroep Zeeland', zaterdag, verwoordde De Meij er de ongerustheid onder de binnenschippers. „Het zou in de toekomst weieens zo ver kunnen komen dat, wanneer er grote zeeschepen van of naar Antwerpen en Gent moeten passeren, de binnenvaart wordt geconfronteerd met allerlei beper kende maatregelen". Dat zou voor 'Schuttevaer' niet acceptabel zijn. Hoofdbestuurder De Meijer: „Je hoort steeds vaker praten over beperkende maat regelen als het gaat om LPG-schepen. Wordt de Schelde uitgediept - en die plan nen worden nu toeh op verzoek van België onderzocht - dan worden de schepen automatisch ook groter. En dat zou voor de binnenvaart weieens onplezierige gevolgen kunnen hebben". oiuuuc v ace is niet bijster tevreden over de inhoud van het nieuwe Westerschel- de-reglement. Dat reglement werd dit voorjaar definitief vastgesteld. De Meijer: „We hebben het als schippersvereniging ook in de voorbereidingsfase tientallen malen gezegd: het is fout om voor een rivier als de Westerschelde een reglement op te stellen met het zeevaartreglement als basis. Maar men heeft nauwelijks naar ons geluisterd. Het reglement is vastgesteld, zonder dat er ten gunste van de binnenvaart de nodige veranderingen in zijn aangebracht". De hoofdbestuurder van 'Schuttevaer' vindt hel onjuist dat de zeevaart steeds nadrukkelijker 'het recht van de sterkste' doet gelden. De Meijer: „Het maakt het er voor de binnenvaart allemaal niet veiliger op. Neem de communicatie. Meest al neemt de zeevaart niet eens de moeite aan de binnenvaart gegevens over de positie en dergelijke te verstrekken. Nu geef ik toe dat dat ook weieens aan de binnenvaart zelf ligt, maar de praktijk leert dat de zeevaart zich weinig van de binnenschipper aantrekt". Dc Meijer vindt dat. vooral gezien de cijfers, volkomen ten onrechte. „Kijk naar het stuk tussen Terneuzen en Hansweert'. zegt hij. „Jaarlijks passeren daar 20.000 meer binnenschepen dan zeeschepen" Hervormde vrouwen Zeeland bijeen GOES - De hervormde vrouwengroep in Zeeland houdt dinsdag 13 oktober een bbesturendag in de Oosterkerk in Goes. Spreker op de bijeenkomst is me vrouw H. van Nieuwenhuize uit Burg- Haamstede die het onderwerp 'de vali de en invalide mens in de samenleving' belicht. Op de besturendag in Goes owrdt tevens afscheid genomen van provinciaal presidente mevrouw S. A. Altena-Prijs. Aanvangstijdstip van de bijeenkomst in de Oosterkerk is 10 uur. Lichte schade bij botsing in Hulst HULST - Bij een aanrijding op de splitsing Minderbroederstraat - Kloos tergang te Hulst zijn zondagmorgen om 11.30 uur twee personenauto's licht beschadigd. De aanrijding gebeurde toen S. V. uit het Belgische Dendermonde op de splitsing linksaf ging en daarbij geen voorrang verleende aan autobestuur- ster D. R. uit Vogelwaarde. rciXKENSZAND - De Stenge, 10-12 mnc uur werken amateurs. T-Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- irjom werken diverse kunstenaars: Innn B'bll°theek 'Tijd'; b!nBURG-Van Benthem en Jut- 6rachteiy UUr: foto"expositie k'eder- TERNEUZEN-Ter Schorre, 11-21 uur: «erken van Frans Kegels; PSSmGEN - Bellamy 19'. 10-12.30 uzpxTA 17 uur; werken Lex Willems; hw i-!JKE Museum. 10-12 en TtpbILUur foto-tentoonstelling; ku GravensLeen'10"17 uur; Van één onzer verslaggevers) OOSTENDE - België houdt nog ruim een maand haar grenzen gesloten voor mosselen uit de Waddenzee. Pas na 17 november willen de Belgische autori teiten de import van de schelpdieren uit dit water weer toestaan. Dit heeft het rijksstation voor de zeevisserij in Oostende zaterdag laten weten. Zoals gemeld zijn bij het eten van mos selen uit de Waddenzee enkele weken geleden vergiftigingsverschijnselen op getreden. De aanvoer van mosselen van de kweekpercelen in de Waddenzee werd daarop stilgelegd. Volgens het rijksinstituut voor vïsserijonderzoek (RIVO) in IJmuiden is het fytoplank- ton, dat het gif produceert, inmiddels geheel verdwenen. Woensdag wordt de Waddenzee weer 'vrij' gegeven. Ook in de Oosterschelde kwam het plankton voor. Het besmette gebied ligt globaal ten westen van de Zee- landbrug. Uit monsters bleek dat het plankton niet tot de verwaterpercelen op de Yersekse Bank is doorgedron gen. De problemen met de mosselen in de Waddenzee betekenden nog niet di- rec t een strop voor de Yersekse mossel handelaren. In dc Oosterschelde wa ren namelijk nog ruim voldoende voorraden aanwezig om de binnen landse- en buitenlandse markt te kun nen In het Zuidbevelandse vissersdorp is zondag grote beroering ontstaan nadat de ANP-nieuwsdienst in de radio-uit zending van 20 uur had vermeld dat België de totale inport van Nederlandse mosselen aan banden had gelegd. Voor zitter C. Sinke van de Yersekse mossel- handel stelde officieel nog van niets te weten. Hij benadrukte voorts dat het bericht de Belgische afnemers wel 'kop schuw' had gemaakt Nu al kon de mos- selhandel minder bestellingen noteren Overigens liet voorzitter Sinke weten dat het laden van de vrachtwagens met bestemming België, ondanks de even tuele maatregel, zondagnacht gewoon door zou gaan Verbijsterd Ook voor dr. P. Hagel, hoofd van de afdeling chemisch onderzoek van het RIVO, kwam het ANP-bericht als een donderdag bij heldere hemel. „Ik ben verbijsterd", zei hij desgevraagd. En dat terwijl de zaak in feite helemaal achter de rug is. Deze week nog hebben wij de Belgen uitvoerig ingelicht over de stand van zaken met het fytoplank- ton. Mijn stellige mening is dat hier sprake is van een misverstand. De soep zal wel niet zo heet gegeten worden als hij opgediend is". Het ANP-bericht is afkomstig van het Belgische persagentschap Belga. Daar verzekerde men dat het alleen om de mosselen uit de Waddenzee gaat en niet om dat gedeelte dat van de Ooster schelde afkomstig is. Voorzitter Sinke van de Yersekse mosselhandel onder streepte in dit licht het gegeven dat dat alle mosselen die Belgie bereiken uit de Oosterschelde komen. Nog onduidelijk is of de maatregel straks ook van toe passing is voor de mosselen die van de kweekpercelen in de Waddenzee naar Yerseke worden vervoerd om daar ruim een week te verwateren. Sinke gaf aan dat h et voor de mosselhandel zo lang zamerhand wel de hoogste tijd is dat de slinkende voorraden in de Oosterschel de aangevuld kunnen worden. Sommi ge mosselboeren hebben nog voor meer dan een week voorraad, andere zitten op dit moment minder ruim in het jasje. België is een zeer belangrijk afzetge bied. Van de totale export gaan onge veer de helft naar dit land. De laatste tijd neemt echter ook de Franse markt en de afzet in eigen land in belangrijk heid toe. KAPELLE - De Gropataz, een samen werkingsverband tussen de ZLM en de CBTB West-Nederland op het gebied van grond- en pachtzaken, houdt woensdag 18 november een studiebij eenkomst waarbij de nieuwe onteige ningswet centraal zal staan. Dit ter ge legenheid van het 12.5-jarig bestaan van Gropataz. Mr. P. C. E. van Wijnen, een onteigeningsdeskundlge uit Breda, zal op deze bijeenkomst het één en an der vertellen over deze wet. De studie middag is in 'De Vreone' ln Kapelle en begint om 14 uur. Korps W olphaartsdijk won regionale brandweerwedstrijd WEMELDINGE - Tijdens de regionale brandweerwedstrijden die zaterdag in Wemeldinge werden gehouden kwa men Pechiney I in groep A met 608,5 punten en Wolphaartsdijk in groep B met 649 punten hef beste voor de dag. Wolphaartsdijk was de winnaar van deze dag. Beide ploegen kregen naast de eer van de overwinning een verzil verde miniatuur brandweerman als aandenken. De bevelvoerdersprijzen waren in groep A voor Goes I met 166 punten en in groep B voor Heinkens- zand met 175 punten. Het geheel was een binnengebeuren, een zogenaamde hogedrukwedstrljd. De beide regionale commandanten de heren J. M. W. Beenakker uit Vlissingen en E. Vesseur uit Terneuzen waren zeer tevreden over het geleverde werk en de getoonde paraatheid Tevreden was ook de heer H. den Hartog, vooratter van de organisatiecommissie die vooral de inzet prees. Algemeen wedstrijdlei der C. Schout uit Vlissingen benadruk te dit nog eens tijdens de officiële ont vangst in het dorpshuis die tussen de wedstrijden door plaats vond. HIJ gaf aan burgemeester G. Huitsing van Ka pelle, die deze bijeenkomst opende, de opdracht mee (de burgemeester is re gio-raadslid) om de korpsen nog meer te motiveren dan tot nu toe. Tijdens de ze bijeenkomst werd door het Wemel- dingse korps een attentie overhandigd aan de heer C. de Vriend, brandweer commandant van Sas van Gent. die voor de laatste keer tijdens wedstrijden aanwezig was in verband met zijn aan staande pensionering. De uitslagen waren, groep A 2 Vlissingen <302.5 punten; 3 Goes I 601; 4 Goes U 600; 5 Ovezande 592.5; 6 Wemeldinge 591,5; 7 Kapel le 584; 8 Oostburg 581; 9 Westdorpe 579,5. Groep B: 2 Heinkenszand 602.5; 3 PZEM Borssele 591; 4 Philippine 578; 5 Middelburg 577,5:6 Kattendljke 576:7 Amemuiden 574:8 "s-Heer Arendskerke 571.5; 9 's-Gravenpolder 540; 10 Yerseke 522,5. Na de prijsuitreiking werd bekendge maakt dat zaterdag 17 oktober het korps Wemeldinge het veertigjarig be staan in het dorpshuis mét een feest avond voor leden en genodigden hoopt te vieren. De aanvang is om zeven uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 19