FAMILIE BERICHTEN Koopmans PPR: geen zin in middenkoers MAANDAG 12 OKTOBER 1981 PZC/binnen -buitenland 11 oktober 1981 werd bij ons geboren JONATHAN Ad, Renée. Marije, Jochem Poelman. Klaproosstraat 31, Arnemuiden. FAMILIE BERICHTEN Na een kortstondig lijden is zacht en kalm van ons heengegaan, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa FREDERICUS LOURENS CELESTINUS HOORNICK op de leeftijd van 62 jaar. Middelburg: A. A. Hoornick-Lockefeir M. A. Hoornick-Joziasse H. G. Joziasse Miranda Lisette F. J. Hoomick I. Th. Hoornick-'t GUde Angelo Remy Goes: J. F. Hoornick L. Hoornick-Siwabessy Edwin Vanessa. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur van 17.30 tot 18.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 14 oktober 1981 om 12.20 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie en belangstellenden een rouwdienst plaats in de aula op de begraafplaats die aanvangt om 12.00 uur en geleid zal worden door pastoor J. Hen- drikse. Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats. Hij zal als een herder zijn kudde weiden in Zijn arm de lammeren vergaderen en ze in Zijn schoot dragen (Jes. 40:11A) Na een langdurig, zeer geduldig gedragen lijden, vertrouwend op zijn Heer, is van ons heenge gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa QUINTEN MEULBLOK op de leeftijd van 65 jaar. Zijn diepbedroefde vrouw, kinderen en kleinkin deren. Wolphaartsdijk: K. Meulblok-Vleugel Middelburg: Huib en Ria Meulblok- Reijnaars Hugo en Martijn Pijnacker: Eleen en Aad Kranenburg- Meulblok Wolphaartsdijk: Dick Meulblok Karin Fraanje. 10 oktober 1981. 4471 PX Wolphaartsdijk, Pr. Bernhardstraat 33. De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 14 oktober om 14.00 uur vanuit 'De Brug' op de algemene begraafplaats te Oud-Sabbinge. Vertrek vanuit 'De Brug' om 13.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in 'De Brug', Oostkerkestraat te Wol phaartsdijk. Geen bezoek aan huis. Heden overleed na een langdurige ziekte zacht en kalm onze geliefde broeder, zwager en oom Q. MEULBLOK echtgenoot van K. Vleugel in de ouderdom van 65 jaar. P. Maartense-Meulblok P. Meulblok C. Meulblok-Flipse C. Meulblok-Ossewaarde F. J. Ossewaarde Neven en nichten. Wolphaartsdijk. 10 oktober 1981. Enige en algemene kennisgeving. Donderdag 8 oktober is na een langdurige ziekte ingeslapen, onze lieve moeder en oma ADRIANA MARIA KODDE geboren Mindei;houd op de leeftijd van 65 jaar. Na een dappere en moedige strijd, heb jij nu je rust verdiend. Enschede: Marleen en Diederik Dimitri West-Berlijn: Louise en Jürgen Enschede. 12 oktober 1981. Gronausevoetpad 175. Correspondentieadres: Gouwestraat 14, 7523 GM Enschede. Op moeders wens heeft de crematie heden in alle stilte plaatsgehad. Van het concert des levens krijgt niemand een program. Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat vrij onver wachts van ons is heengegaan, op de leeftijd van 68 jaar onze lieve moes en oma ALIDA VAN VLIET sinds 25 februari 1970 weduwe van Johannes Kruit Zeist: N. Audiffred Beverwijk: Jantine en Frïco Biggekerke: Johanna en Henk Zoutelande: Corneel en Maarten Vroomshoop: Anne en Hans Middelburg: Irene en Dolf Dacca: Greet en Henk Almere: Henk en Catrien Middelbrug: Alice en Jan Zoutelande: Eveline en Robert Middelburg: Nico en Annemarie Zoutelande: Hans en Ria en kleinkinderen. Zoutelande, 10 oktober 1981. Duinweg 12. Correspondentieadres: Zwinstraat 11. 4374 BS Zoutelande. Moes is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur van 17.30- 18.30 uur. De begrafenis zal D.V plaatsvinden donderdag 15 oktober a s. om 14.30 uur op de begraafplaats te Zoutelande. Hieraan voorafgaand vindt voor de familie en belangstellenden een rouwdienst plaats in de Nederlands Hervormde Kerk te Zoutelande. die aanvangt om 13.30 uur en zal worden geleid door ds. Sj. Bruining. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in 'De Zeemeermin', West- kapelsewee 8 Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; uit: 'Adieu' van Nel Benschop. Voor onze schoonzuster en tante ALIDA KRUIT-VAN VLIET W. Oosthoek A. Oosthoek-Kruit en kinderen. Westkapelle, 10 oktober 1981. Zingt dan de Heere, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van Zijn genadig aangezwht. In Christus is ons leven! (Lied 169:6). Heden overleed geheel onverwachts ons gezien lid, mevrouw A. KRUIT-VAN VLIET Wij verliezen in haar een toegewijd en plichtsge trouw lid. God geve haar kinderen en vriend de kracht dit zware verlies te dragen. Het bestuur, dirigent en leden van het Hervormd Kerkkoor 'Maria' te Westkapelle. 11 oktober 1981. Plotseling werd uit het leven weggenomen ons trouw lid van het zangkoor, mevrouw ALIDA KRUIT-VAN VLIET in de leeftijd van 68 jaar. Het laatste lied dat ze met ons zong was Gezang 114Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest. Namens dirigent en leden van het Chr. Zangkoor 'Hosanna'. Zoutelande, 10 oktober 1981. Dankbaar voor alles wat hij voor ons deed, geven wij met droefheid kennis dat heden, na een zorg zaam en liefdevol leven, op de leeftijd van 79 jaar toch nog vrij onverwachts, voorzien van het Sa crament der Zieken, is overleden mijn dierbare man, onze zorgzame vader en opa BERNARDUS MORAUW echtgenoot van Maria Pover Nisse: M. Morauw-Pover Goes: P. N. Morauw J. Morauw-Moison Goes: J. van 't Westeinde-Morauw P. van 't Westeinde Ovezande: N. M. Morauw M. A. Morauw- van 't Westeinde en kleinkinderen. 4443 RK Nisse, 10 oktober 1981. Nissestelle 14. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van 'Stengehof. Gelegenheid tot bezoek maandag na de avond mis. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Ovezande, waar na de begrafenis op de R.-K.-Kerkhof aldaar. Maandagavond 12 oktober om 19.00 uur zal voor zijn zielerust een Eucharistieviering worden ge houden in de voornoemde parochiekerk. Gelegenheid tot condoleren maandag na de avondmis in 'Stengehof en dinsdag na de begra fenis in R2. Voor ons nog onverwacht, maar op Zijn tijd, nam de Heer tot Zich, onze lieve vader en opa KLAAS BEK weduwnaar van Carolina U. R. de Vliegher Hij mocht 80 jaar worden. Ieder die hem gekend heeft zal beseffen wat wij in hem zullen missen. Oost-Souburg: M. Kesteloo-Bek C. J. Kesteloo Vlissingen: Carla, Sidney Koudekerke: Conny. Wouter Oosterbeek: Tiny Oss: Th. A. Bek M. J. W. Bek-Hermes Niky, Meriam Antoinette, Theo Car o Desirée Middelburg: j. M. Th. Bek H. F. Bek-Sterk Monique. 4383 VN Vlissingen, 10 oktober 1981. Hercules Segherslaan 160. Onze vader en opa is opgebaard in het rouwcen- trum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissin gen. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 13 oktober a.s. van 18.00-19.00 uur. De gezongen uitvaartdienst zal worden gehou den .op donderdag 15 oktober a.s. om 11.00 uur in de O.L. Vrouwekerk, Brouwenaarstraat te Vlis singen, waarna de teraardebestelling op de alge mene begraafplaats zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in bovengenoemd rouwcentrum. Geen bezoek aan huis. Met droefheid geven wij u kennis, dat de HEERE voor ons onverwacht uit ons midden heeft weg genomen, mijn innig geliefde man. onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader SIMON VAN DER MEULE echtgenoot van Adriana de Visser in de ouderdom van 86 jaar. Geve de HEERE ons de kracht, dit smartelijk verlies te dragen. Domburg: A. van der Meule-de Visser Domburg: Jac. van der Meule Grijpskerke W. van der Meule J. J. J. van der Meule-Bierens Luttelgeest: N Maljaars-van der Meule A. Maljaars Domburg: A. van der Meule Klem- en achterkleinkinderen. 4357 RJ Domburg. 10 oktober 1981. Schelpweg 11. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben woensdag 14 oktober a.s. te Domburg om 13.00 uur. Vertrek van de Kerk der Ger. Gemeente Aagte- kerke om 12.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de hal van bovengenoemde kerk. Aan huis liever geen bezoek Geen bloemen. Heden werd onverwacht tot onze droefheid uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zwager en oom SIMON VAN DER MEULE echtgenoot van Adriana de Visser in de ouderdom van 86 jaar. Zoutelande: J. de Visser-van de Woestijne Domburg: L. de Visser Aagtekerke: J. de Visser J. de Visser-Dekker Zoutelande: A. M. de Visser-Wisse Meliskerke: J de Visser M. de Visser-Wisse Neven en nichten. Domburg, 10 oktober 1981. Na een liefdevolle verzorging in het verpleegte huis 'Der Boede' is van ons heengegaan onze lieve zorgzame vader en opa JACOBUS JOHANNIS VAN DE SANDE weduwnaar van Wemelina Ettina Kanning op de leeftijd van 82 jaar. G. M. C. Pennarts-van de Sande L. J. Pennarts Marianne Robert-Jan Henriètte. Koudekerke, 10 oktober 1981. Correspondentieadres Schubertlaan 3, 4384 LL Vlissingen. Een korte dienst, voor familie en belangstellen den, geleid door drs. W. M. Buissing-van Beers, Evangelisch Luthers predikant, zal worden ge- nouaen woensdag 14 oktober a.s. om 11.30 uur in het rouwcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 12.00 uur op de algemene be graafplaats te Vlissingen. Na de teraardebestelling is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraaf- Met leedwezen namen wij kennis van het overlij den van mijn lieve zwager, onze beste oom, de heer J. J. VAN DE SANDE op de leeftijd van 82 jaar. Goes: E. Fastenau-Kanning Terneuzen: S. Fastenau-Leunis Amsterdam: N. H. Fastenau C. Fastenau-Melse Zoutelande: H. H. F. Fastenau S. C. Fastenau-Rosendaal. Zoutelande, 10 oktober 1981. Heden overleed onze geliefde broer en zwager J. J. VAN DE SANDE op de leeftijd van 82 jaar. Goes: J. J. van de Sande Vlissingen: S. M. Gijzen-van de Sande Apeldoorn: J. van de Sande- van de Vijver Leiderdorp: J. P. Scholte. Vlissingen, 10 oktober 1981. Rust nu maar uit je hebt je strijd gestreden je hebt als moedig mens gedaan wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan. Na een kortstondige ziekte is in het 'Bethesda/ St-Josephziekenhuis' te Vlissingen, zacht en kalm van ons heengegaan, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder NEELTJE RIETECO-DE PUTTER op de leeftijd van 83 jaar en 3 maanden. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Vlissingen, 10 oktober 1981. Leeghwaterstraat 32. Correspondentieadres: P. J. Rieteco, J W. Frisoweg 25, 4325 AC Renesse. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag van 19.15^-20.00 uur. De crematie zal plaatshebben woensdag 14 ok tober a.s. om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van voornoemd rouwcentrum om 13.30 uur. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van crematorium. Na een kortstondige ziekte overleed mevrouw N. RIETECO-DE PUTTER Zij was een moeder en oma voor ons. J. Florusse C. D. Florusse-Huisson Jacky - Melinda Diana - Peter Torinyr Vlissingen, 10 oktober 1981. Jacob Marislaan 7. Op de leeftijd van 85 jaar nam de Heere tot Zich onze beste zwager en oom JASPER VERHAGE weduwnaar van Maria Pieterse Oost-Souburg: J. Wisse-Pieterse P. Wisse Middelburg: J. Pieterse M. S. Pieterse-Riemens Middelburg: N. Koole-Pieterse M. Koole Gapinge: E. de Buck-Pieterse P. de Buck en verdere familie. Middelburg, 9 oktober 1981. Na een liefdevolle verpleging in 'Ter Reede' is van ons heengegaan onze lieve moeder en oma JANNETJE DEKKER weduwe van Adriaan Jacobus Osté op de leeftijd van bijna 87 jaar. Vlissingen: N. Osté Vlissingen: A. J. Osté A. Oste-Jobse Australië: J. P. C. Jobse J. M. Osté-Brinkman Vlissingen: J. M. A. Smit Roeters-Osté H. A. M. C. Smit Roeters Denemarken: A. P. Pitters-Osté P. C. Pltters Vlissingen: P. A. Osté L. Osté-van Eenennaam Zaandam: C. Veldkamp-Östé W. M. Veldkamp Klein- en achterkleinkinderen. Vlissingen, 11 oktober 1981. 'Ter Reede'. Correspondentieadres: Verkuijl Quakkelaarstraat 248, 4381 TS Vlissingen. Geen bloemen. De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 15 oktober a.s. om 12.45 uur in 'Ter Reede', waar na de teraardebestelling zal plaatshebben om 13.30 uur op de algemene begraafplaats. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. plaats uw familieberichten in de pzc Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed nog onverwachts in het ver pleeghuis 'Der Boede' onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder JERINA VERHAGE weduwe van Kornelis Roclse op de leeftijd van bijna 85 jaar. „Ik weet aan wie ik mij vertrouwe". Westkapelle: L. K. Roelse A. Roelse-Huibregtse B. Faasse-Roelse K. Faasse P. Roelse K. Roelse-Minderhoud W. Huibregtse-Roelse J. Huibregtse Zoutelande: J. Roelse W. Roelse-Dingemanse Hoofddorp: J. W. C. Dekker-Roelse J. Dekker Vlissingen: A. J. van Rooyen-Roelse J van Rooyen Klein- en achterkleinkinderen. Westkapelle, 10 oktober 1981. Correspondentieadres: Zuidstraat 123, 4361 AH Westkapelle. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 14 oktober, om 12 uur, vanuit het jeugdgebouw van de Hervormde Gemeente. Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats. Heden overleed onver wachts onze geliefde schoonzuster en tante JERINA ROELSÉ- VERHAGE wed. van K. Roelse oud 84 jaar. L. A. Roelse J. Roelse-Cijsouw W. v. Vaardighem M. J. Minderhoud- Roelse J. Janisse W. Janlsse- Minderhoud Neven en nichten, Westkapelle, 10 oktober 1981. Heden overleed nog onverwachts onze ge liefde zuster, schoon zuster en tante JERINA ROELSE- VERHAGE in de ouderdom van bijna 85 jaar. Familie Verhage. Westkapelle, 10 oktober. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed onze lieve moeder MARIA THEODORA KODDE-DE BUCK weduwe van Christiaan Kodde in de ouderdom van 83 jaar. Nunspeet: C. Th. Suurmond-Kodde ir. W. F. Suurmond. Middelburg, 10 oktober 1981. Bree 41. correspondentieadres: Familie Suurmond, Spoorlaan 8, 8071 BP Nunspeet. De crematie zal plaatshebben donderdag 15 ok tober a.s. om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de aula van het crematorium. Geen bezoek. Aan» lijke den: zoali lang' keoi ber 1 Griel eenf dank lands eenfi 'Witti alk de Gi bij Wi worde totale midde Goe Schel, ringt dat al nit ee aan de pleve Het sc fregat van de Grieks vlag va de Nee proef j waren bekent Grieks dit typ haar bi Debet ran di (Slot van pag. 1) oplichtingsplannen van Hennie Thoonen, die hij verantwoordelijk acht. Koopmans erkent dat het zijn ei gen stomme schuld is door zich te hebben ingelaten met „verkeerde" mensen. Hij wil het bedrag, dat hij van de verzekering heeft gekregen voor zijn auto, terugbetalen. De heer Nijdam, secretaris van de boksbond. zei gisteravond dat in het verleden leden leden van de NBB zijn geroyeerd, die in aanra king waren gekomen met de justi tie. Nijdam: „Mocht blijken, dat waar is wat er over Koopmans ge zegd wordt, dan is het niet onmoge lijk dat er met hem hetzelfde ge beurd. In geval hij geen lid mag zijn van de boksbond, kan hij zijn Euro- titel niet meer verdedigen". UTRECHT - Een grote meerderheid van de PPR voelt niets voor het voor stel van haar leden Van Huiten en Jur- gens om een koers te gaan volgen in het politieke midden. Dit werd zaterdag duidelijk op een vergadering van de kerngroep van de PPR in Utrecht. De kerngroep vond bovendien de manier waarop het voorstel is ingebracht door Van Huiten niet netjes. Een groep in de partij, die de naam Go- debald-groep heeft meegekregen, heeft Van Huiten, de voormalige staatssecre taris van verkeer en waterstaat, kandi daat gesteld als nieuwe voorzitter. Hij heeft aan het aanvaarden van die func tie de voorwaarde verbonden dat zijn koersvoorstel door de partij wordt aan genomen. Het voorstel komt erop neer dat de PPR de samenwerking met PSP en CPN zou verbreken en zich opstellen tussen PvdA en D'66 Van Hul ten wil de PPR van 'klein links' bevrijden. Partijbestuur en tweede-kamerfractie hebben zich fel tegen zijn voorstel ge keerd. In een beleidsnota zegt het be stuur dat de PPR naar een progressieve meerderheid blijft streven. PSP en CPN horen daarbij. Over deze nota beslist het congres van de PPR medio novem ber. Dan wordt ook het partijbestuur gekozen. Een door paarden getrokken affuit met de kist waarin de stoffelijke resten wm vermoorde Egyptische president arriveert bij het monument voor de onbekt* soldaat in Cairo. Onder het monument werd de president zaterdag ten gedragen. 'Boeng Tomobekend uit de strijd van de Indonesiërs tegen de Nederlan ders en de Britten na het einde van de tweede wereldoorlog in 1945, is woens dag op een pelgrimsreis naar Mekka overleden, zo is zaterdag door de fami lie bekendgemaakt De 61-jarige Suto- mo, zoals zijn eigenlijke naam is, over leed volgens het Indonesische ministe rie van buitenlandse zaken kennelijk tengevolge van uitputting door hitte. Hij werd in Mekka begraven. In 1955 werd hij minister van zaken voor oud-strijders. Hij werd onder de regering van president Suharto twee maal gevangen gezet op beschuldiging van het opzetten van studenten tegen de regering. (Slot van pag. 1) raél een tegemoetkomende houding ten aanzien van het nieuwe regime in Egypte. Amerika zal ijveren voor een herstel van de betrekkingen tussen de „gematigde Arabische regimes" en Egypte; in het bijzonder Saoedi-Arabie. De VS hebben Moebarak bij monde van een hoog geplaatste Amerikaanse func tionaris beloofd dat Washington actief zal deelnemen in de Palestijnse auto- nomieonderhandelingen, „teneinde een substantiële overeenkomst te be reiken". Hiermee zou de Amerikaanse regering - tot dusver nogal lauw ten aanzien van de Camp-Davidaccoorden - deze overeenkomst voor Egypte wil len doen herleven. In Cairo was het zeer stil tijdens de begrafenis. Dat was ook de opzet van de autoriteiten: teneinde de situatie in de hand te kunnen houden, wenste men geen massale manifestaties, in de stad noch bij de begrafenis. De vele hoog waardigheidsbekleders, onder wie prins Claus en minister Van der Stoel van buitenlandse zaken, zaten even eens min of meer gevangen binnen een afgegrendeld cordon van veiligheids politie buiten het centrum van Cairo. Door het hele land werden in mos keeën rouwdiensten gehouden. De plechtigheid werd ook via de tv uitge zonden. Overal zagen groepjes mensen de uitzending zwijgend aan. De veiligheidsmaatregelen rond Moe barak zijn uiterst scherp. Het is niet mo gelijk de straat waar hij woont te berei ken. In een straal van 500 meter rond zijn huis worden alle auto's aangehou den. Staatslieden die zelden of nooit met el kaar spreken, ontmoetten elkaar bij de begrafenis. Wie had kunnen vermoeden dat de Israëlische premier Begin en de Duitse bondskanselier Schmidt aan het graf van Sadat elkaar de verzoenen de hand zouden drukken, na de beledi gende woorden van Begin enige maan den geleden aan het adres van Schmidt. Na de begrafenis gingen de staatslie den direct over tot de orde van de dag met als belangrijkste besprekingen die tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Haig, en vice-pre sident Moebarak. Haig kwam „gerustgesteld" van die be sprekingen vandaan. Moebarak had hem verzekerd dat de Egyptische? tiek ongewijzigd blijft. Haig uitte e krachtige waarschuwing aan al dis nen die boze plannen hebben met. Egyptische regime, in het bijzonds Libische president Gaddafi. De W schap van Haig was dat Amerika? inmenging in het Midden-Oosten1 dulden van buitenaf. Begin zei zaterdagavond bij zijntë keer uit Egy p.te dat Israël zeer nau« tend de ontwikkelingen in Eg)?* „U1 andere Arabische landen gadeslaat: voegde er echter aan toe vertrouï® hebben in de kracht van de EgyP1® regering die zijns inziens haar —-7 problemen zal overwinnen. Nei> &ord.enI VS heeft Israël radicale Arabisch den als Libië, Syrië en Irak ge® Jtwwsch. schuwd geen profijt te trekken ts «150-1220 overgangsperiode in Egypte om^ gWonisc tuatie van instgabiliteit te creers p fee_ het Midden-Oosten. De Israëlische minister van landse zaken Shamir verwierp]* fceawsch- sen met klem suggesties dat Isrw gnkpfp); SCll 1UCI MCUI JUggnhltO MM- versneld wil terugtrekken uit ta terende deel van de Sinai als f van goede wil tegenover EgyPlt IEXTOi BRl'IXi trum, 9.; rdus; ïILLE &-171111 HEIXKI en 13-n HULST 18 uur: s KAPELl middei tag, 9-: «tachter TERNE! •erken 1 yüssih en 1330- UZENDl herik; rinse ku Achting "84-1464!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 18