Nieuwsbox: satirische actualiteit van KRO Voordeel- driedaagse! corduroybroek Btw-maatregel voor artiesten uitgesteld TELEVISIE NOORD ZUID- TROFEEEN UITGEREIKT qPeslfhenette van^althe Opnamen voor 'Babbelonië' afgelast radio PANDA EN DE MEESTER-ONTSPANNER oiaaea APPIE HAPPIE EN DE STERKSTE MAN TER WERELD 198' WOENSDAG 7 OKTOBER 1981 "l PZC/radlo -tv en kunst 17 VANDAAG EERSTE AFLEVERING RADIOPROGRAMMA •ADV FR Tl- V/7h HILVERSUM - Vorige week woensdag kwam met veel bombarie een einde aan het KRO-radiopro- gramma „Rauhfaser". Dit programma, dat voortkwam uit „Gort en watergruwel", heeft zo'n vier jaar gelopen. Het waren niet de teruglopende luistercijfers die de aanzet hebben gegeven tot het stoppen van de uitzending, maar de samensteller had er geen zin meer in. Hans Wijnants hierover: „Ik vind dat je een programma niet heel lang moet doen. Ik ben bang dat je anders een soort bloedarmoede krijgt. Je moet verder gaan. Die doorstroming is erg belangrijk". Hans Wijnants begint vandaag (woens dag) met een programma dat hij zelf omschrijft als een Hilversum 3-versie van „Op de valreep", dat de KRO-radio via Hilversum 2 al geruime tijd uit zendt „Nieuwsbox" wordt geen actua liteitenrubriek maar er wordt wel inge gaan op het nieuws, zij het dan dat het tweede-, derde- of vierde-rangsmeuws is. Hans Wijnants: „Uit regionale kran ten pikken we berichtjes die onbenullig lijken en geven daar dan op een wat satirische manier commentaar op. De bedoeling is om een beetje leuke humo ristische rubriek te krijgen. Wathetpre- cies gaat worden, weet ik nog niet. Het programma moet natuurlijk nog groeien. Het zal in ieder geval geen ob jectieve uitzending worden". Voorts zal in „Nieuwsbox" aandacht worden besteed aan de Amerikaanse VOO 20.32 Dynastyfamiliefeuilleton 21.15 Info Show 22.10 Dynasty deel 2 NOS 23.07 Journaal 23.12 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS-NOT 10.00 Schooltelevisie NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NCRV 15.30 Bolke de beer 15.40 De kameel 15.45 De fluit en de bombardon muzikaal sprookje 15 55 De grote klok 1640 De familie Knots 17.05 Meneer Rossi avonturenserie NOS 18.20 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.43 Follow Me - 2 les 1 Engels voor gevorderden NOS 18.58 Journaal 19.00 Van gewest tot gewest PP 19.50 Uitzending van de PSP NOS 20.00 Schrale troosttv - film 20.50 Cinivisie 21.37 Journaal 21.55 Den Haag vandaag 22.10 Studio Sport 22.40 Journaal 22.45 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND n NOS 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal 1 IKON 1859 Borsten documentaire voor de jeugd IKON-KRO-RKK 19.25 Kenmerk NOS 20.00 Journaal SOCUTERA 20.27 Mensen met een handicap - 2 filmpje van het Na tionaal Orgaan Gehandicaptenbeleid 15.30-16.30 Open school 17.00 Op het Schildpadplein, kindermagazine 18.00 Klein, klein kleutertje 18.15 Tita Tovenaar 18.20 Boter, korte film 18 25 Chips, jeugdreeks 19.10 ABC - Red mee: Verdrinking 19.17 Uitzending door derden. Vlaams Nationale Om roepstichtmg 19.37 Belgische Tiercé uitslagen: Mededelingen: Morgen 19.45 Nieuws 20.10 Weerman 20.15 Nationale loterij 20.20 Arnold, komische reeks 20 45 Een familie, tv-spel 22.30 Fundamenten, gesprek met Jean Fourastié 23.20-23.35 Belgische tiercé winstverdeling; Nieuws Tot 20.15 uur zie BRT-1 20.15 Die goeie ouwe tijd, show voor zestigplussers 21.05-23.55 Figaro's bruiloft, opera van W. A. Mozart BELGIE FRANS 12.00 Teletekst. 14.30 en 15.00 Schooltelevisie. 16.00 Ge- var. jeugdprogr. 17.30 Gevar. jeugdprogr 19.00 Reg. magaz. 19.25 Weerber. 19 30 Nws. 19.55 Spel- progr. 20.45 Theodor Chmdler. tv-serie. 21.45 Showprogr 22 45 Nws en weerber. FRANKRIJK RIJSSEL 12.50 Réponse a tout. Aans Les Tifins 12.25 Voor de vrouw 12.30 Midi première. 13.00 Journaal. 13.35 Portes ouvertes 13 55 Les visiteurs du mercredi 18.25 L'ile aux enfants. 18.50 Avis de recherche. 19 20 Regionaal jour naal. 19.45 Kwis. 20.00 Journaal. 20 30 Les mercredis de 1'information. 21.30 Les grandes enquêtes. 22.25 Ques tionnaire. 23.25 Journaal. Fluit en bombardon NED. 1, 15.45 uur Het achtdelige muzikale sproolye 'De fluit en de bombardon', waar de NCRV vanmiddag mee begint, werd geschreven door Rita Tornq- vist en is bedoeld om jonge kinde ren - in de leeftijd van vier tot zeven jaar - op een speelse manier ver trouwd te maken met muziek en muziekinstrumenten. Deze eerste aflevering is getiteld 'De kleine fluit' en gaat over een oude man die zijn huisje in het bos verlaat. Hij wil namelijk dat meer mensen dan al leen zijn vrouw naar zijn prachtige fluitspel kunnen luisteren. Maar in de herberg van het dorp is het zo'n lawaai, dat niemand de heldere to nen uit het kleine fluitje hoort.. De Grote Klok NED. 1, 15.55 uur Omdat dierendag net achter de rug is. heeft de redactie van 'De Grote Klok' als thema de vivisectie geko zen. De drie hoofdpersonen, Joris. Pun en Doortje. komen terug van vakantie en treffen een verdrietige mevrouw Onwel aan in de drukke rij Haar hondje Plato is verdwenen en ze is bang dat hij is gestolen. Daar schrikken ze allemaal erg van want als Plato in verkeerde handen terecht is gekomen, zou hij wel eens voor vivisectie gebruikt kunnen worden. Ze beginnen een speuractie en ontdekken dat een louche dierenhandelaar Plato wil verkopen op de dierenmarkt, Pim en Door besluiten om er achter aan te gaan. De redactie van 'De Grote Klok' wil door middel van dit ver haal laten zien dat er veel kwalijke vormen van vivisectie voorkomen, zoals bijvoorbeeld de proeven op le vende dieren ten behoeve van de cosmetica-industrie. Schrale troost NED. 1. 20.00 uur Het tv-spel 'Schrale troost' speelt zich af m Australië en gaat over Ray. die op een timmerfabriek werkt en gelukkig is met vrouw en kinderen. Dan moet het bedrijf in krimpen en Ray komt op straat te staan. Aanvankelijk is hij optimis tisch. maar dat verandert wanneer de ene na de andere sollicitatie op niets uitloopt Hij moet zien rond te komen van een schamele uitkering en de problemen thuis tasten sijn leven en dat van zijn gezin grondig aan. Uiteindelijk besluit Rav ertoe om op goed geluk naar het noorden van Australië te trekken, in de hoop daar werk te vinden Zijn ge zin blijll in zorgen achter. De hoofd rollen in dit door Laura Jones ge schreven tv-spel worden gespeeld door Steve Bisley en Lynetle Cur- ran Borsten NED. 2, 18.59 uur De IKON besluit vanavond de serie programma's over kinderen en ero tiek met het filmpje 'Borsten', evenals de voorgaande drie samen gesteld door Marion Bloem en Ivan Wolffers. Het onderwerp van van avond wordt omschreven als:Voor mannen vaak een lustobject. Voor meisjes en vrouwen vaak een le venslang complex'. 'Gewoon, niet te groot en niet te klein. Wat een beetje past bij je lichaam', zegt een 12-jarig meisje in de film. En een 17-jarig meisje 'Mijn zwager zegt dat niet alle mannen borsten zo be langrijk vinden, maai- volgens mij tenminste dat is mijn ervaring, is het 't eerste waar ze naar kijken De tijd waarin bij meisjes de bor sten komen, is een spannende pe riode. Je wilt erbij horen, maar toch ook niet de eerste zijn. Enerzijds is er op die leeftijd de angst voor het nieuwe, anderzijds de blijdschap er bij te horen. Die ambivalentie le vert sterk wisselende gevoelens op. om nog niet te spreken over de te leurstellingen die erop volgen wan neer de borsten niet op het 'ideaal type' lijken. Een familie BRT-1. 20.45 uur Het tv-spel 'Een familie', geschre ven door Ronald Harwood. gaat over de familie Kiiner die naar bui ten een hechte, gesloten gemeen schap vormt, maar in werkelijk heid wordt de familie gedomineerd door de stamvader Ivan Kiiner, die als een patriarch regeert. Zoon Freddie, een arts van middelbare leeftijd is één van de slachtoffers van het patriarchaat. Toen hij met de Italiaanse partisanen tegen de Duitse bezetter vocht en verliefd werd op een lokaal meisje, daalde zijn vader per valscherm uit de lucht neer om hem te 'redden'. Het blijft voor Freddie een pijnlijke jeugdervaring. Toch is hij de enige die zijn nichtje Paula zou kunnen begrijpen. Zij. een tiener nog. wei gert haar bed te verlaten in een soort machteloos protest tegen de verstikkende atmosfeer van de fa milie. Het tv-spel wordt gespeeld door acteurs en actrices van de KNS te Antwerpen, onder wie Paul s Jongers. Martin van Zundert en Camilia Blereau. Figaro's bruiloft BRT-2. 21.15 uur Op hel tweede Vlaamse net is van avond de opera buffa 'Le Nozze di Figaro' van W A Mozart, uitge voerd door het Londen Philharmo nic Orchestra, te zien en te horen. Figaro is het manusje van alles van graaf Almaviva en is smoorverliefd op Susanna, de meid van de gravin. Maar ook de graaf heeft een oogje laten vallen op de bekoorlijke Su sanna Hij geeft Figaro een kamer tussen hem en die van de gravin in, m de hoop dan beter contact met Susanne te kunnen krijgen. Er rij zen nog meer problemen voor Figa ro voordat hij met zijn Susanna zal kunnen trouwen. Pun Vosmaer (als Pimi. Nanny Cijs als mevrouw Ontceli en Anna v Staak tals Doortjei in 'De Grote Klok'iNed. 1. 15 55 uuri ochtendbladen die op het tijdstip dat „Nieuwsbox" in Nederland op de radio is m Amerika uitkomen Een correspon dent zal het nieuws over Nederland en Europa in deze kranten voorlezen „Het zal dus wel een hele korte rubriek wor den". aldus Hans Wijnants. Geheel in stijl van de Hilversum 3-pro- gramma's zal ook „Nieuwsbox" een kwis bevatten. Hans Wijnants: „Dat doet iedereen toch. Waarom wij dan niet. We geven citaten uit het nieuws die verminkt of correct worden opgele zen. De vraag aan de luisteraar is dus wat goed is en wal niet. De kwis bevat drie ronden en indien de kandidaat overal doorheen komt. mag hij een prijs weggeven. Die prijzen zijn bloe men of een enkele reis België. Men mag zelf uitmaken aan wie de reis wordt gegeven. In de proefuitzending die we enige tijd geleden hebben gedaan kreeg Hans Wiegel de enkele reis Bel gië. Ik weet eigenlijk niet of hij is ge gaan. Ik denk het niet". „Nieuwsbox" brengt zowel fictie als werkelijkheid. Hans Wijnants is niet bang dat de luisteraars een en ander zullen verwarren. „Domheid is geen ex cuus om niet te hoeven nadenkenal dus Wijnants. Hans Wijnants vindt niet dat hij nu af scheid heeft genomen van de jongeren programma's „Nee. want „Rauhfaser" was ook geen jongerenprogramma. Het ging er alleen voor door Het drammen tegen kernwapens is toch niet iets wat speciaal is voorbehouden voor de jon geren, of wel soms. Ik heb me heel lang verzet als mensen tegen me zeiden dat „Rauhfaser" een jongerenprogramma was. Dat lijkt zoveel op padvinderij. „Rauhfaser" was een programma voor actievoerende minderheden en het pro gramma dat nu voor „Rauhfaser" in de plaats komt, „Krachtvoer", zal op die basis doorgaan. Weetje wat echt jonge renprogramma's zijn: „Praatpaal 15" en „Dertien Speciaal" van de AVRO „Nieuwsbox" wordt in ieder geval een gezinsprogramma. „Het gaat een uit zending worden waarbij men naar huis rijdt of het eten klaar maakt. Radio is voor mij in de eerste plaats amusement en zeker op Hilversum 3. „Nieuwsbox" is een luchtig en relativerend program ma. Er zit wel informatie m, maar het amusement overheerst". Over luistercijfers voor dit programma maakt Hans Wijnants zich niet druk. „Ik weet ook wel dat ik nooit zo'n hoge luisterdichtheid krijg als de hitpara des. De TROS en de VOO strijden om de hoogste luisterdichtheid. Dat is toch heel makkelijk. Je hoeft alleen maar te zorgen dat je de plaatjes in de juiste volgorde op de draaitafel legt Succes verzekerd Wat de muziek in „Nieuws box" betreft, dacht ik aan een derde deel bekende plaatjes, een derde deel wat oudere nummers en een derde deel nieuw spul Daarnaast zal ik misschien nog wat muziek draaien die ik zelf de moeite waard vind". 'Nieuwsbox' wordt vanmiddag van l(j.34 tot 18.03 uur via Hilversum 3 uit gezonden. AMSTERDAM - De Vlaams-Neder landse Wisseltrofee 1981 voor televisie is dinsdag uitgereikt aan de afdeling drama van de Belgische omroep BRT en de NCRV voor de gezamenlijke pro- duktie 'De blijde dag', een televisie spel. De Noord-Zuid-Radiotrofee ging naar de Regionale Omroep Brabant te Eindhoven, de Regionale Omroep Zuid te Maastricht en de Gewestelijke Om roep Limburg te Hasselt (België) voor hun gezamenlijke produktic 'Een nieuw liedje'. De prijs is beschikbaar gesteld door de stichting co-produkt ie- prijs BRT Nederlandse zendgemach tigden. Alleen woensdag, donderdag en vrijdag a.s piekfijn gereinigd HILVERSUM - De opnamen van het AVRO-tv-spelletje Babbelonic zijn maandag te elfder ure afgelast. Het uit enkele honderden mensen bestaande publiek zat al klaar in de studio toen werd besloten de opnamen geen door gang te laten vinden. De beslissing viel na protesten van de bedenkers van het spel Bart Schuil en Jan Meulcndijks. Het tweetal maakte bezwaren tegen de opnamen in de studio omdat contrac tueel is vastgelegd dat Babbelonic voor theaterpubliek in de regio moet worden opgenomen. De AVRO wijst er in dit verband op dat dit facilitaire problemen oplevert De bedenkers van het spel zouden daarvan volgens de AVRO op de hoogte zijn. De opnamen van gisteren waren voor de uitzendingen in november en decem ber Veronica iVVOi geeft in haar televi- siernbnek 'Infoshow' vanavond woensdageen verslag over de stopko gel. Verder besteedt Veronica aan dacht aan de 6-uurs speedbootrace op de Seine en de nieuwe film van Dimitri Frenkel Frank 'Hoge hakken echte lief de HILVERSUM-1 DEN HAAG - Artiesten en musici zijn voorlopig vrijgesteld van btw-plicht. Staatssecretaris Kombrink van Financiën heeft de richtlijn die het departement onder het vorige kabinet een halfjaar geleden aan de inspectie van de belastin gen liet uitgaan, voor drie maanden ongedaan gemaakt. De maatregel zou per 1 oktober jl. zijn ingegaan. Het vorige kabinet concludeerde des tijds dat artiesten en musici voortaan als zelfstandige ondernemers moeten worden beschouwd. Dat hield in dat de ze beroepsgroep verplicht werd btw in rekening te brengen bij het afsluiten van contracten Met name de Nederlandse Toonkunste naars Bond (NTB), maar ook de Kun- stenbond-FNV protesteerden heftig te gen dit besluit. Als argument werd aan gevoerd dat artiesten en musici voor een belangrijk deel in loondienst zijn, bijvoorbeeld bij gesubsidieerde instel lingen of anderszins onder een baas werken Btw-plicht zou betekenen, al dus de NTB. dat artiesten aanzienlijk hogere gages moeten gaan rekenen Het resultaat daarvan zou zijn dat vele conuacwui met worden afgesloten, zo dat de werkgelegenheid in deze sector danig in de verdrukking komt. Boven dien werd voorzien dat de voorgeno men maatregel het zwart-werken zou stimuleren, waardoor de rechtspositie van de kunstenaars in de kou zou ko men te staan. Staatssecretaris Kombrink heeft nu te kennen gegeven dat alle contracten, af gesloten vóór 1 januari 1982, gevrij waard zijn van btw-plicht, mits zij wor den uitgevoerd vóór 1 oktober 1982. Te zijner tijd zal opnieuw worden bekeken of er btw-afdracht zal moeten plaats vinden. De NTB heeft inmiddels een ge sprek met Kombrink aangevraagd. De belastinginspectie is van de maatregel van de staatssecretaris in kennis ge steld. 9.03 (S) Wie weet waar Willem Wever woont 10.02 SMuziek bij de koffie. 11 30 (Si Taalfuurtje. HILVERSUM-2 12.16 Nederland en de Derde Wereld. VARA: 12.30 N ws. 12.35 Woudsend- Centraal. 13.00 Nws. 13.11 Dingen van de dag (13.30 Nws.). 14.00 Oude school liedjes. 14.20 De Schuurpapier (14.30 Nws.). 14.50 Kinderen een kwartje. 15.30 Nws. 15 32 Leef-tijd-genoeg 16.30 Nws. 16.32 De Radiorechtbank. 17.00 Dingen van de dag. 17.30 Nws. 17.35 Onder vuur 118.00 Nws P P 18.20 Uitz. van het GPV. Overheidsvoorlichting: 18 30 Uitz. van het Ministerie van Volkshuis vesting en R.O VARA: 18.45 De Rode Draad. 19.30 Luchtruim 20.00 Nws. 20.03 Het zout in de pap. 20.45 Vrije tijd, blije tijd. NOS: 21.10 Tambu. RVU: 22 10 Follow me. VARA: 22.30 Nws. 22.40 VARA's Kursief 23.00 (S) Kompo- nisten komponeren radio (IV). 23 55 Nws. DONDERDAG AVRO 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymnas tiek. 7.20 AVRO Aktueel en informa tief 7.36 en 8.33 AVRO's Radiojournaal. 7.30. 8.00 en 8.30 Nws. NOS 9.05 Gymnastiek voor de vrouw 9.15 Werk bank. 9.25 Waterstanden. 9.30 Nws. 9.32 Werkbank speciaal. AVRO 10.02 Men sen. mensen. 10.30 Nws. 10.32 De kern van de zaak Discussie 11 00 Radio La- waaipapegaai. 11.10 Schoolradio. 1! 30 Nws. 11.32 AVRO-tema. 11.45 Regio naal. provinciele informatie. 11.55 Bui tenland Spectrum. HILVERSUM-3 13.06 (Si Welingelichte Kringen. 13.35 iSi Een klap op je kop. EO: 14 20 Theo logische Verkenningen. 14.35 Radio- Kleuterkrant. 15.02 Open Iluis. 16.15 EO-Aktiet 16 20 Lichten uitzicht. 16.55 EO-Metterdaad. 17.02 Tijdsein. 17.45 EO-Metterdaad. 17.55 Meded. NOS: Ieder heel uur nws. NCRV: 18 06 (S) Hier en nu-woensdagmagaz. 19.02 (S) Muz. in vrije tijd. NOS: 20.03 (S) Langs de lijn. sport en muz. 23.02 (S) Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 (S) Late date. 1 02 (SO) Metropole Orkest. 1 03 (Si Blues in the Night. 2.02 (S) Nachtdienst. 6.02 Om nooit te vergeten. 6.09 (Si Vandaag donderdag DONDERDAG 7.03 Het levende woord. 8 06 Hier en nu. De televisie-actualiteitenrubriek Kenmerk' van IKON KRO/RKK be steedt vanavond nvoensdagi via Ne derland 2 aandacht aan het functione ren en de toekomst van de 'tegenbewe ging'. Over het geweld dat de laatste tijd onvermijdelijk schijnt te zijn bij ac ties discussiëren Mient Jan Faber van hel IKV. Mira van Wij Vrouwen Eisen. Arte. kraker uit Nijmegen en Wiek van de anti-kernenergiebeweging. 12.34 Popslag. 13.13 Weeshuis van de* Nits. 14.34 K-Rock. 16.34 Nws. - box. NOS: Ieder heel uur nws. 18 04 De Avondspits met de Nationale Hitpara de KRO: 19.02 Krachtvoer. 21.02 Stam pij met Hanneke. 22.02 RocktempeL 23.02 Walhalla. DONDERDAG Ieder heel uur nieuws. TROS 7.02 De Havermoutshow. 9 03 De Hugo van Gelderenshow. 11.03 De Polderpoppa- rade. HILVERSUM-4 12.00 (S) Pianowerken uit de Roman tiek. 12.30 (S) Divertimento. 13.00 Nws. 13.05 (S) Het sneeuwmeisje. opera. 16.30 (S) Literama. 20 00 Muz. in NCRV Studio 2: vioolcon cert. 21.30 (S) Literama. 22.25 (Si Klass. orgelmuz. DONDERDAG VARA 7.00 Nws. 7.02 (S) Morgenrood. 8 00 Nws. 9.00 Uit de Russische Pianis- tenschool. 10,05 (S) Voor mensen met twee linker oren. EVEN PUZZELEN Horizontaal: 1 persoonlijk voornaam-, woord: 2 spoed: 6 voorzetsel. 9 jongere broer of zuster. 11 deel van een schip 13 overzetplaats. 15 omroepvereniging: 16 familielid; 18 koordans: 19 persoonlijk voornaamwoord. 20 boom. 21 inhouds maat: 23 de dato: 24 ter plaatse: 25 voedsel. 26 jongensnaam. 28 stilte: 30 dat is; 31 noot. 32 vlug: 34 alvorens 36 heidemeer: 37 snoepgoed; 38 vergiffe nis: 39 ingewand van haring; 41 bevel; 42 vismand; 43 inhoudsmaat Verticaal: 1 opmerkelijk; 3 water in N. Brabant. 4 bijbels figuur. 5 vreemde ti tel: 7 zuidelijk. 8 pausennaam. 10 afge legen. 12 vreemde munt. 14 gelofte: 16 rund: 17 ten bedrage van: 20 boom: 22 gesteente. 27 hevig; 29 in: 30 utel: 31 boom. 33 klompje planten; 35 moment 36 huid: 39 bevel; 40 Chinese munt. Uitslag vorige puzzel. li]KB "ËKB I3HB "ffl "BE mEB ■aüB «H SE■HHËBB SHSSB "aas] an■asQsa BBS"HEB"S (SBB "S® IEB"H0B 12EËEQ o> E

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 19