Sociaaldemocraten tegen neutronenwapen S. M. OVERTOOM De Schelde CDA eisen Folklore centraal in wintermode 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1981 FAMILIE BERICHTEN Wij zijn erg blij met de ge boorte van ons zoontje en broertje BRAM Jaap. Karin en Thijs Peene Torenstraat 7 4361 CS Weslkapelle Tijdelijk: Bethesda Vlissingen 28 augustus 1981 Met diepe droefheid geven wij ti kennis dat voor ons onverwachts is overleden mijn in nig geliefde klein dochter en onze nicht JANTINA LEl/NTJK DE VISSER op de leeftijd van 19 jaar Uit aller naam wed. N Baayens- Comellsse Middelburg 27 augustus 1981 Met verslagenheid bereikte ons hel ontstellende bericht dat ons geliefd nichtje JANTINA LEUNTJE DE VISSER op de leeftijd van 19 jaar is overleden Wij hopen dat haar ouders, broers en zusters de kracht mogen ontvangen om dit voor hen zo zware verlies te dragen Middelburg 27 augustus 1981 Geheel onverwacht is van ons heengegai lieve schoondochter zuster en tante RIETJE SCHOT-KEUMEI. op de leeftijd van 42 jaar. Middelburg Trees en Simon Vlissingen Ineke Caesar en Thea Leo Neef en nichten Vlissingen. 27 augustus 1981 Na een kortstondige ziekte is overleden, op de leeftijd van ruim 42 jaar MARIA SCHOT geboren Keijmel Dochter van M. Keijmel de Bruïjne Vlissingen. Scheldestraat 49 Gelijk het gras u s k'ortstondia leven" Psalm 103 Heden. 27 augustus ontvingen wij het droeve bericht uit Pretoria Zuid-Afrika. dat de Heer plotseling uit onze familiekring heeft weggeno men onze geliefde broer, behuwdbroer zwager en oom WILLEM HAMELINK echtgenoot van Jannie van Tatenhove op de leeftijd van 50 jaar Sterke de Here zijn vrouw en kinderen in dit smartelijk verlies. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 1 seJW tember te Pretoria Fam. Hamelink Na een korte ziekte is toch nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa HANS MARTENS op de leeftijd van 57 jaar Vlissingen Truus Martens-Verdaasdonk Vancouver Hans Martens iCanada i Kathleen Martens-Robsen Thera Zoutelande Rob Martens José Kersten 4381 KB Vlissingen. 28 augustus 1981 Boulevard de Ruyter 234 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum> De Voorzorg'. Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen maandag van 19 00-20.00 uur. De gezongen uitvaartdienst zal worden gehou den dinsdag 1 september a.s. om 10 45 uur in de parochiekerk van O L Vr. van de H Rozenkrans aan de Singel te Vlissingen. waarna de crematie zal plaatshebben om 12.00 uur in het cremato rium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de aula van het crematorium. Heden ontvingen wij het droeve bèricht uit Au stralië dat geheel onverwachts is ovprleden mijn dierbare kleinzoon, onze lieve neel ADRIAAN JOHANNES (ADJOl RIDDERHOF geboren 14 december 1951. overleden 28 augus tus 1981 Zijn leven was Christus te dienen1 Fam N. F Verwijs-Dees Fam, Ridderhol Yerseke. 28 augustus 1981 De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Psalm 23 Heden heeft de Here tot Zich genomen onze lieve moeder en grootmoeder JOHANNA KAMPMAN-PASSENTER op de leeftijd van 89 jaar C Kampman Amstelveen J H Kampman M Kampman-Streefkerk Hanneke Janet Bloemendaal. 26 augustus 1981 Bloemendaalseweg Ï2ü Correspondent iead res Ruslandstraat 47 2034 XB Haarlem De begrafenis zal plaatshebben maandag 31 au gustus om 12.00 uur op de begraafplaats te Dom burg. Na afloop gelegenheid tot condoleren in de aula De Heer us bij mij. ik zal met vrezen" Met diepe droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn geliefde vrouw en onze zeer zorgzame moeder, groot- en overgroot moeder JACOBA MARINA WAVERIJN echtgenote van Jan J. de Koeijer op de leeftijd van bijna 74 ïaar Yerseke: J J de Koeijer C L Bakker-de Köeijei W Bakker Argentinië J D van Strien-de Koeijer J van Strien "s-Heer Hendriks- kinderen D C Lokerse-de Koeijer J Lokerse Biezelinge D J de Koeijer P de Koeijer-de Jager Australië J de Koeijer K de Koeijer-Mac Inerney Goes. J M. Jobse-de Koeijer J A. Jobse Middelburg C. J. Kole-de Koeijer A. D Kole Vlake J D de Koeijer M P. de Koeijer-Schrijver Ouddorp L C van der Stoep-de Koeijer P van der Stoep Harhngen J F van Stee-de Koeijer J van Stee Vlake M. Markusse-de Koeijer M C Markusse Bleskensgraaf: F J van der Dussen-de Koeijer G van der Dussen Klein- en achterkleinkinderen 4401 GP Yerseke. 28 augustus 1981 Langeville 60 Onze vrouw en moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van hel ziekenhuis Bergzicht' te Goes Bezoekuur van 15.00-15.30 uur De begrafenis zal D.V plaatsvinden op woens dag 2 september a s. op de algemene begraaf plaats te Yerseke om 14 00 uur vanuit het vereni gingsgebouw. Molenlaan IA Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw Geen bloemen Heden heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve schoondochter schoonzuster en tante JACOBA MARINA WAVERIJN echtgenote van J. J. de Koeijer Yerseke C. L de Koeijer-van de Velde en huisgenote Yerseke. D van der Endt-de Koeijer Yerseke J J de Koeijer M de Koeijer-Schippers Tholen C L Baaij-de Koeijer Yerseke J J de Koeijer A de Koeijer-Hirdes Amersfoort C Mol-de koeijer A. Mol Rotterdam J de Koeijer J de Koeijer-van Dijkt* Yerseke A de Koeijer J de Koeijer-van Houdt Yerseke W. de Koeijer W de Koeijer-van Boven Tholen F Schot-de Koeijer J. Schot Lissc: J de Jonge-de Koeijer W de Jonge ■irj lYersélte* J Hoogstrate-de Koeijer J Hoogst,ra te YèMeKe D. C. de Koeijer N Jde Koeijer-van de Velde Neven en nichten 28 augustus 1981 Heden overleed onze geliefde schoonzuster en tante JACOBA MARINA WAVERIJN echtgenote van J. J. de Koeijer Uit aller naam F Wavenjn-Sinke Hoek. 28 augustus 1981 Enige en algemene kennisgeving Na een liefdevolle verpleging in 'Der Boede' is op 26 augustus overleden de heer JAN MARINES WIJKHÜlJS sinds 1954 weduw naar van Jacoba Kodde op de leeftijd van 82 jaar. Executeurs-testamentair S Wijkhuis Pz C Wijkhuis De teraardebestelling heeft inmiddels in stilte plaatsgevonden Met leedw ezen geef ik u kennis van het overlij den van de heer JAN MARINES WIJKHEUS op de leeftijd van 82 ïaar De huisgenote mej. W. Wouters 4331 NE Middelburg. 26 augustus 1981 Domburgs Schuilvlot 17 Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van onze geliefde zorgzame vader, behuwd-, groot,- en overgrootvader JACOB KRAMER weduwnaar van J. Karman in de ouderdom van 93 jaar. Kortgene P L. Verwei-Kramer J Verwei Colijnsplaat J G. Kramer J Kramer-Bakker Nisse G Kramer J Kramer-van de Woerdt Medembhk L Vroonland-Kramer J Vroonland Middelburg H Joosse-Kramei J Joosse Klein- en achterkleinkinderen Kortgene 27 augustus 1981 Pensiontehuis Noord-Beveland! Correspondentieadres Torend ij k 70. 4484 AV Kortgene De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 31 augustus om 14 00 uur te Colijnsplaat Vertrek vanuit het pensiontehuis Noord-Bete- land Gelegenheid lot condoleren na de begrafenis tn het pensiontehuis 'Noord-Beveland Enige en algemene kennisgeving Met grote droetheid. maar dankbaar wat hij voor ons geweest is en altijd zal blijven, delen wij u mede. dat wij plotseling afscheid hebben moe ten nemen, na voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, van mijn innig geliefde man. onze zorgzame vader, schoonvader opa. broer en zwager JACQUES CAMIEL EUGENE WIJFFELS echtgenoot van Marie Antoinette Marcello de Dobbelaere geboren te IJzendijke op 9 december 1922 en overleden te Oostburg m het St -Anthoniuszie- kenhuis op 26 augustus 1981 IJzendijke M. A M Wijffels- de Dobbelaere IJzendijke Jacqueline en Hans Haverbeke-Wijffels Mans en Jeroen Biervliet: Ems en Enk Doens-Wijffels Michel en Martin IJzendijke Henk Wijffels Marjos de Milliano IJzendijke Monique Wijffels Hannie de Meijer Fam. Wijffels Fam De Dobbelaere 4515 CJ IJzendijke 26 augustus 1981 Koninginnestraat 59 De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de ter aardebestelling waarbij u beleefd wordt uitgeno digd vindt plaats op maandag 31 augustus om 10.00 uur in de Parochiekerk van O L vrouw ten Hemelopneming te IJzendiike De Vigiliedienst zaterdagavond om 19.00 uur in de bovengenoemde kerk. waarna bezoek aan het mortuarium in het St.-Anthoniusziekenhuis te Oostburg Bezoek aldaar van 20.00 tot 20.30 uur Liever geen bezoek aan huis Op 27 augustus is onze lieve oma F.. VAN SCHAGEN-LAKO overleden Joke Piel Monique Vlissingen. augustus 1981 Bedroefd om zijn heengaan maai' dankbaar voor alles wat hij voor ons m zijn leven heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man. onze vader en opa SIMON JOHANNIS BOOGAART op de leeftijd van 80 jaar Hoorddorp C J Boogaarl-de Hullu Amstelveen Mies en Leen Hengelo Jan en Ada Brakel Bram en Belt\ en kleinkinderen 2131 LV Hoofddorp 28 augustus 1981 IJweg 942 De crematie zal plaatsvinden op dinsdag l sep tember om 13.00 uur in het crematorium 'Velsen' te Driehuis-Weslerveld. Vertrek van IJweg 942 om 12.15 uur Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole ren m een van de ontvangkamers nabij het cre matorium. Geen bloemen Heden is na een kortstondige ziekte nog onver wacht van ons heengegaan mijn innig geliefde en zorgzame vrouw, onze lieve zuster schoon zuster en tante op de leeftijd van 65 jaar H Kruiderink P J Haartsen M E Haarlsen-Dek Wim en Nd Cobi en Gijsbert 27 augustus 1981. Woestijgerweg 192 A 3817 SR Amersfoort De overledene is opgebaard in hel uitvaartcen trum vam de Gooische Uitvaartverzorging aan de Westerstraat 92 te Amersfoort Bezoek om afscheid te nemen aldaar op zater dag 29 augustus van 19.00 tot 19 30 uur Geen bezoek aan huis De rouwdienst, welke geleid zal worden door ris B C Jukema zal worden gehouden op maandag 31 augustus om 13.30 uur In de aula van de be graafplaats 'Rusthof aan de Dodeweg te Amers foort Daarna zal de teraardebestelling plaats hebben Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer van de begraafplaats. Bedroefd geven wij u kennis dat een week voor haar 81-sle verjaardag, voorzien van het II Sa crament der Zieken, heel zacht van ons is heen gegaan mijn dierbare vrouw, onze moeder ADRIANA MOL echtgenote van Cornells Bek Heinkenszand C Bek Sas van Gent: Nathalie Coppieters-Bek Richard Coppieters 4451 RD Heinkenszand. 27 augustus 1981 Wesldijk 7 De overledene ligt opgebaard in het mortuarium te 's-Heerenhoek. De plechtige uitvaartdienst, waarbij'u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op maan dag 31 augustus a.s. om 10.30 uur m de parochie kerk van de H. Blasius te Heinkenszand waarna de begrafenis op het R -K. Kerkhol aldaar Samenkomst in de parochiekerk. Gelegenheid tot condoleren in het dienstge bouw achter de N -H. Kerk. Zij die bij vergetelheid geen uitnodiging hebben ontvangen geheven dit als zodanig te beschou- Heden overleed tol onze diepe droellieid. onze gehelde vader, behuwd-, groot- en overgrootva der C ORNELLS VAN DE KETTERIJ weduwnaar van Grietje Sierevelcl op de leeftijd van ruim 80 jaar Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen Arnemuiden KI van de Ketterij J C van de Ketterij-Poortvliet Cl Koppejan-van de Ketterij P Koppejan A v an de Ketterij C van de Ketterij-Maljers J. van Belzen-van de Ketterij J van Belzen Klem- en achterkleinkinderen 4341 AM Arnemuiden. 28 augustus 1981 Vollenhovenstraat 15 De begrafenis zal D.V plaatshebben op dinsdag I september 1981 om 12.00 urn* op de algemene begraafplaats te Arnemuiden. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie een rouwdienst plaats in het Verenigingsgebouw van de Ned. Hervormde Kerk. die aanvangt om II 20 uur en geleid zal worden door de Weleer waarde Heer Ds. A Schaap Na de teraardebestelling is er gelegenheid de familie te condoleren in het Verenigingsgebouw van de Ned. Hervormde Kerk Geen bloemen Heden overleed onze zwager en oom CORNELIS VAN DE KETTERIJ op de leeftijd van 80 jaar G Siereveld N Wondergem J van Belzen N Siereveld Wed. Siereveld-Siereveld Wed. J. Marijs-Siereveld Arnemuiden. 28 augustus 1981 STEENHOUWERIJ 'DE KUIJPER', Grafmonumenten met 15 jaar schriftelijke garantie. Catalogus vrijblijvend ter inzpge NIEUWSTRAAT 26, MIDDELBURG. TEL. 01180-12579. Heden overleed tot onze diepe droefheid ons trouw lid. de heer C. v. d. KETTERIJ in de leeftijd van ruim 80 jaar Trooste de Hccrc de diepbedroefde kinde- A. Stutterheim geen spreekuur i 2 september wegens verhuizing Tel 01186-1760 Bëgrafenis- én crematievér^orgïnj Overtoorn-Grbén - Rochussenstraat 3; yiïssmgep tel. 01184-13417. b.g.g. 12772.: Plaats uw familie berichten in de PZC EUROPEES BERAAD IN KOPENHA GEN KOPENHAGEN (DP.VANPl - Leiden de vertegenwoordigers van de sociaal democratische partijen van Noord- en West-Europa hebben zich tijdens een tweedaags beraad in de Deense hoofd stad Kopenhagen eensgezind uitge sproken legen de invoering van het neutronenwapen. Uit het tijdstip waarop de Verenigde Staten de produktie van het neutronen wapen bekendmaakten, zonder consul tatie met de N AVO-bondgenoten. blijkt dat er iets schort aan de bereidheid van de Verenigde Staten tot een dialoog met West-Europa. De deelnemers aan het beraad menen dat invoering van het neutronenwapen de drempel voor een nucleair conflict verlaagt Deelnemers aan bijeenkomst in Kopen hagen. die vrijdag werd afgesloten, wa ren vertegenwoordigers van de sociaal democratische partijen van Noorwe gen. Denemarken Nederland. Belgie en Luxemburg, die in het kader van deze Skandilux-groep geregeld informeel overleggen over wapenbeheersing De delegatie van de Partij van de Arbeid bestond uit de heren Van der Stoel, Ste- merdmk. De Vries en Van Traa Slot van pag. 1) nooge. die namens de Zeeuwse gemeen ten lid is van het dagelijks bestuur van de PZEM De gemeenteraad drong bij de wethouder aan om in de raad van bestuur van de PZEM voor te stellen de ongeveer 25 miljoen gulden winst, van de PZEM over 1980 gedeeltelijke te ge bruiken om de tarieven voor de klein en midden-verbruikers minder snel te laten stijgen De Vlissingse wethouder stelde, dat het bestuur van de PZEM dit ook serieus wil bekijken, dit najaar Hu zei overtuigd te zijn van de mogelijk heid daartoe De winst is volgens hem echter met-structureel, zodat niet zon der meer kan worden gekort op de tarie ven. De winst is namelijk te danken aan het feit dal in 1980 geen wisseling van splijtstofstaven heeft plaatsgevonden. Zowel het raadslid M Nelemans PvdA- PPRi aisM DekkeriCDA'enC J van der Weele iRPCUi meenden, dat deze winst moet gaan naar de Zeeuwse klein verbruikers De heer Dekker zei zelfs begrepen tc hebben, dal de winst in 1980 een omvang zou hebben van onge veer zestig miljoen gulden, maar wet houder Bruinoogc stelde, dal voor het afbouwen van de kerncentrale ook geld is gereserveerd moet worden en deze niet mag worden beschouwd als winst De deelnemers pleitten ook voor een spoedige hervatting van het Russiseh- Amenkaanse Salt-overleg. over de be perking van de strategische bewape ning. waarbij ook Europa een aanzien lijke inbreng zou kunnen hebben. Voorts dringen ze aan op een spoedig begin van de Russisch-Amerikaanse besprekingen over een beperking van de Eurostrategische raketten de crui se- en pershing-raketten voor Westeu ropa en de SS-20 raketten in de Sowjet- Unie. Volgens conferentiekringen is de Skandilux-groep eensgezind voorstan der van de zogenaamde 'nul-optie': te genover het niet plaatsen van de Euro- strategische raketten in West-Europa zou dan een aanzienlijke vermindering van het aantal Russische SS-20 raket ten moeten staan (Slot van pag. li uitgaven voordat er eenzelfde bedrag elders is bezuinigd, alsmede de eis dat Nederland met in het buitenland geld mag lenen. Voorts moet opnieuw onderhandeld worden over de kwestie van de aftrek baarheid van hypotheekrente en over de vraag of er beleggingsvoorschriften voor grote beleggers zoals pensioen fondsen) moeten komen. Het CDA wil dat laatste met. Tenslotte zal nog onderhandeld moe ten worden over het hete hangijzer waarop de formatie twee weken gele den mede vastliep de vraag of in de formatie reeds vastgelegd moet worden hoeveel en waar volgend jaar bezuinigd moet worden. Van onze moderedactrice Hoezeer we nog hopen op een zon nige na-zomer die ons 'weinig om het lijP aanbeveelt, de eerste teke nen dal de herfst en winter in aan tocht zijn hebben we ook reeds oor u kunnen vaststellen. De mo depresentaties voor het koude sei zoen zijn gestart met als eerste, bij na traditiegetrouw. C en A die in het Amsterdamse Krasnapolsk> haar bont gekleurde collectie ten tonele voerde. De mode vindt deze winter haar in spiratie in de onuitputtelijke bron die de folklore nu eenmaal biedt. De nieuwe C&A collectie bijvoor beeld laat de Oekraïne centraal staan. Het resultaat geeft bonte kleuren en folkloristische motieven vertaald voor kleren als wijde, ka toenen rokken met kleurige randen en biezen, grote omslagdoeken met franjes waar we alles mee mogen doen en handgebreide truien en vesten met noppen bloemen kruisjes en bollen. Knickerbockers van flanel ol nb- De folklore look m optimaforma. Versclieidei zwart katoen met diverse felkleurige banen Fel gedessineerde omslagdoeken óomplemei e rokken over elkaar Elk e 'ii biesjes, o.a. ran satijn teren liet beoogde beelxl cord moeten volgens de modema kers razend populair worden Te genstanders van deze dracht heb ben als alternatief bolle broek-vor- men. winter-bermuda's of de 'nor male' rechte pantalons Het wordt me het wintertje wel moeten de modemakers gedacht hebben. En koud zullen we het daarom dan ook met hebben ln bontjassen of jassen met hier en daar een randje bont. terwijl ook laarzen en mutsen met brede bont- randen zijn afgezet Het hoofd koel houden lijkt deze winter onmoge lijk. want vaak wordt onder de bontmuts nog een dikke sjaal ge knoopt. Meer dan eén rok dragen mag ook en vrijwel overal dragen we gebreide kousen of maillots on der. Wordt het allemaal wat te bont voor de ogen dan is er nog de rust gevende klassieke Engelse stijl, leeftijdloos, smaakvol en kwalita tief van hoog gehalte. De extra pit zit 'm dit seizoen in accentjes van zilver- en gouddraad die in sommi ge geruite dessins zijn verwerkt. Dezelfde toepassing vinden we te rug in pullovers van zachte wol en in grote lange vesten Wie de etalages en collecties van vroege vogels bekijkt zal bespeu ren dat winterwit als een 'rode draad door alle genres loopt Witte wollen maxi-truien. witte nb- of wollen broeken witte vesten, maar ook rimpelrokken en pakjes eventueel gemengd mei een draad je goud Wit zijn ook vele jassen, lacks of parka-modellen Andere kleuren die in de wintercol lecties voorkomen zijn de groenen, bruinen, oker rood. bordeaux zwart, grijs en felle folkloristische tinten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 8