Autobedrijven Jos Voet B.V. Tennisclub Zaamslag niet tevreden over nieuwe banen STER ti j Bezoek tijdens de braderie onze showroom en win een Golf Cabriolet deelnemersformulieren gratis verkrijgbaar. BANDENSERVICE Bram van de Velde wint pinkstertrofee Bejaardenbollingin Oostburg werd een gezellig gebeuren MOTORCROSS IN BELGIE Wissel Zeeuws-Vhandene TE LAAT KLAAR EN ONVOLDOENDE AFGEWERKT OP OVERDEKTE BAAN 'RAAK TEGEN STAAK' Medewerking wordt verleend.dpo'r $pèciaji.stefl: var v?' en =MOKROt= 0^tSsu van plan bent nog even dóór te rijden... stop dan evenf^Zg. Alle dames en heren automobilisten uit Iemeuzen_enomgeving binnenkort veilig op vakantie! Het bestuur van de tennisven de betonnen banen zijn aanc, \st tevreden over de nieuwe kunststo_fbanen die ter vervanging v ij Hallo ij PAPPA ij: >i van harte gefeliciteerd S met je verjaardag. Pascal en Leonie i';i hartelijk gefeliciteerd met jullie 45-jarig hu- welljk Het is voor ons een droeve plicht u te moeten meedelen, dat in het St.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil, nog gesterkt door het Sacrament der Zieken, zacht en kalm van ons is heengegaan onze geliefde, zorgzame vrouw, moeder, oma. schoonzuster, zuster en tante, mevrouw MARTHA LEON1A PIIILOMENA G1LISSEN echtgenote van Marinus de Rubber Geboren te St.-Lambrechts-Herk. 5 mei 1909. overleden 8 juni 1981. Sas van Gent M. de Rubber Terneuzen J F de Witte-de Rubber G A de Witte Ingrid. Diana Hoek. A D de Rubber S M de Rubber-Dierx Roland. Wendy Familie Gilissen Familie De Rubber Sas van Gent. 8 juni 1981 Nico uyt den Bogaerdstraat 11 De plechtige uitvaartdienst, waarbij wij u be leefd uitnodigen, zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni a s. om 10.00 uur in de Parochiekerk van H. Maria-Hemelvaart te Sas van Gent. Bijeenkomst aan de kerk om 09 45 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula van de begraafplaats St.- Jans Schorre Voor uw blijk van medeleven, tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma MAATJE CATHARINA HERREBOUT weduwe van Pieter de Putter betuigen wij u onze oprechte dank. Rmderen en kleinkinderen Terneuzen. juni 1981. In plaats van kaarten Het is ons door de vele blijken van medeleven, hetzij persoonlijk of schriftelijk tot uiting gebracht na het over lijden van mijn lieve man en onze lieve vader, groot- en overgrootvader JOSEPHUS PHILEGONUS VAN TROOST niet mogelijk ieder persoonlijk te bedanken. Daarom kunnen wij niet anders dan op deze wijze onze hartelijke dank betuigen voor uw vriendschap en sym pathie, welke ons in deze droeve dagen hebben gesterkt. M. L. van Troost-Tieleman kinderen, klein- en achter kleinkinderen POSTBUS 124, 4330 AC MIDDELBURG, TEL. (01180) 15256 zaterdag 13 juni 20.00 uur concertcom. herv. kerk Hervormde Kerk G roede HET ZEEUWS-VLAAMS KAMERKOOR o.l.v. Ton van Lare m m.v. Erwin Neve (orgel) en Mira van Groenendaa! (viool) Werken van o.a. J.S. Bach, Coupérin en Frescobaldi Kaarten f 5,00 a/d kerk. jeugd t/m 12 jaar gratis toegang vrijdag 19 juni 20.00 uur Kerk St. Anna ter Muiden TORENKONSERT: Fanfare St. Jutiemis speelt '300 Uren' Toegang gratis zaterdag 20 juni 19.30 uur j'uit-west Vismijn Breskens NEDERPOPFESTIVAL met Jan van de Grond Groep. Polle Eduard Band en Barrelhouse Kaarten f 15,00 vanaf 15 |uni van 13-16 uur te reservere bij buro Uit in Zeeland Terneuzen, tel. (01150) 95555 zaterdag 20 juni 20.00 uur Basiliek St. Willibrord Hulst TORENKONSERT: Fanfare St. Juttemisspeelt'300 Uren' Toegang gratis ATTENTIE ATTENTIEATTENTIE Dinsdag 23 juni a.s. verschijnt als speciale PZC bijlage onze Uit krant met daarin het theater-abonnementenprogramma voor het nieuwe seizoen Meer voorstellingen dan ooit Na verschijning heeft u tot 31 juli de lijd om uit het rijk gevarieerde aanbod uw keuze te bepalen en uwinschrijfbon in te zenden 1 WACHTEBEKE'FRASNES - Motocr- sosscr Bram van de Velde is tijdens de pinksterdagen winnaar geworden van de pinkstertrofee bij de Nationalcn 500 cc. Voor deze trofee telden twee wed strijden mee; zondag in Wachtebeke werd de Zeeuwsvlaming vijfde en een dag later legde hij beslag op de vierde plaats in Frasncs. Wat punlenaantal betreft eindigde hij gelijk met Rudie Walhout, maar diens prestatie tijdens de laatst meetellende cross was min der dan die van Van de Velde. Ledenvergadering supportersclub VV Zaamslag ZAAMSLAG - Morgen ivrijdag' houdt de supportersclub van de voetbalver eniging Zaamslag een ledenvergade ring. Op de agenda komen onder meer voor de plannen voor het komende sei zoen. Verder komt een voorstel aan de orde om ook dit jaar weer met een stand deel te nemen aan het dorpsfeest ln sep tember De vergadering wordt gehou den in cafe Het Wapen van Zeeland en begint om 20 00 uur. Het. werd overigens toch een succesvol pinksterweekeinde voor de bij de BLB «Belgische Lielhebbersbond) aangeslo ten crossers van mc 'Axel' Naast de eindzege van Bram van de Velde waren er ook dagklassementen voor Tonnie Colijn. Jos Overbeeke en Frans Lensen. die in Wachtebeke de Internationalen op zijn naam schreef via een eerste en een derde plaats in de manches. Zoals gebruikelijk waren er met name bij de debutanten 250 cc weer heel wat ereplaatsen voor de Zeeuwse crossers. Alleen in Wachtebeke werd de zege op geëist door een Belg. terwijl de overige plaatsen op het erepodium werden in genomen door Robert Beijer en Niek Majoor Bosschardt spreekt in Groede GROEDE - Majoor A. M Bosschardt spreekt vrijdagavond 12 juni tijdens een classicale zendingsavond in de her vormde kerk in Groede. De majoor van het Leger des Heils vervangt de eerder aangekondigde heer Filius. die ziek ge worden is. De avond begint om 18.00 uur. Weemaes. In Frasnes ging de zege in deze categorie naar Jos Overbeeke. Pechvogels in Wachtebeke waren Ed ward van de Rlooster en Jacky Lensen. die beiden ten val kwamen en daardoor ook een dag later niet op de uitslagen lijst voor kwamen. Zondag treden de BLB-crossers aan voor een wedstrijd in Egem-Pittem. Dc uitslagen van het pinksterweekeinde Wachtebeke debutanten 125 1 Glno van Cutsem iBi. 10 Martin Jansen: 30 Peter de Moor. Uitgevallen Ronald de Paepe Debu- latnten 250' 1 Guy Franckaert «Bi. 2 Robert Beijer 3 Niek Weemaes. 8 Peter de Booy. 9 Erwin Adam: 11 Tonnie Oppeneer: 17 Cor Goossen. 19 Robbie Antheums: 29 Sam Jans sen 31 Evert Leeraert. Uitgevallen Jos Over beeke. Junioren 250: 1 Jos Hermans iBi. 10 Peter van de Ree. 14 Jacky Lensen Uitgeval len Jean-Paul van Rie Junioren 500 1 Pa trick de Clerck iBi. 16 Chris de Pooter.: Ser- nioren 125 1 DieudonneStouvenaeckersiBi: 8 Ko Walhout. Nationalen 250: 1 Tonnie Co- lijn. 3 Rudie Walhout: 5 Bram van de Velde. 8 Hans Kolijn. Uitgevallen Noel Weemaes. Na tionalen 500: 1 Danny Gabriel (Bi; 8 Eddy Leenkncgt. Uitgevallen Edward van de Klooster Inters B. 1 Hugo Daemers (Bi; 6 Johan Schelleman. 8 Roger Vink. Inters A: 1 Frans Lensen. Frasnes debutanen 125.1 Pe ter Dhanis «B>: 28 Martin Janssen. Uitgeval len Ronald de Paepe Debutanten 2501: Overbeeke. 7 Erwin Adam. 11 Peter de D:: 12 Herman Muller. 20 Chris Janssen: 24P. bie Antheunis: 32 Sam Janssen 33 E> Leeraert Senioren 125 1 DieudonneS:» naeckersiBi. 17 Ko Walhout National^ 1 Martin Benoot (Bi. 4 Nram van de VtÜ Rudie Walhout. 8 Hans Kolijn. 9 Adwe.li vriendt Inters A. 1 Ronald van de Mm iBi: 9 Frans Lensen Peuterspeelzaal te Aardenburg houdt een ouderavond AARDENBURG - Donderdagara wordt in Aardenburg een ouderara van de peuterspeelzaal 'De Bengal gehouden. De bijeenkomst is ir. dorpshuis en begint om acht uur V de pauze praat maatschappelijke ster De Metsenaere over haar weii de relatie met de speelzalen. Na deft ze besteedt de heer Berends aandit aan kinderen met verschillende sli nissen, waarna de heer Heijensietsu telt over het functioneren van hel Vi! team. ■jfer Totale verlichting Ruitenwisserbladen ik, Bandenspanning Üf Bandenprofieldiepte Wiellagerspeling "A" Wielbalans Test onze koffie, terwijl specialisten uw wagen testen KOIMTROLE-PROGRAMMA: Terneuzen, Mr. FJ. Haarmanweg 2,01150-13828. Wielsporing cUitlaatpijpen en dempers Schokdempers jï Akku_ Elke deelnemer ont vangt een testrapport en mag een keus maken uit een serie Europese wegenkaar ten (meest rece« itgavent TERNEUZEN, TEL. 01150-13456 DONDERDAG 11 JUNI 1981 ZAAMSLAG - De tennisvereniging Zaamslag is niet te spreken over de manier waarop de nieuwe tennisbanen door de gemeente Terneuzen afgeleverd worden. Na vijfjaar behelpen op de ge scheurde betonbaan dacht de tennisclub eindelijk uil dc problemen te zijn toen de goedkeuring voor de aanleg van twee nieuwe banen aan het begin van dit jaar werd verkregen. Veel problemen zou die vernieuwing naar verwachting niet met zich meebrengen. De leden van de club zouden hoogstens drie of vier weken geen gebruik van hun accommodatie kunnen maken. Nu, ruim zes weken na het begin van de reconstructie van de tennisbanen, kan er nog niet gespeeld worden. Niet alleen de tijdsduur maar vooral de Cees Hamelink: ..Bij de aanleg van de Onze oude netten voldeden niet aan de banen is ons verteld dat het aanbren gen van de kleurcoating pas na een half jaar zou gebeuren Dit omdat er in het begin nog wat chemische stoffen moe ten ontwijken die een negatieve invloed op de deklaag hebben. Wie schetst onze verbazing toen we zagen dat op het sportpark Oude Vaart, waar tegelijker tijd eenzelfde soort banen werden aan gelegd. de toplaag wel werd aange bracht We hebben het idee dat we met een kluitje in het riet gestuurd zijn". manier waarop de banen aan de verent ging zullen worden opgeleverd is er de oorzaak van dat het bestuur van de club op de achterste benen staat De nieuw aangelegde kunststofbaan die de firma Sevin in Zaamslag heeft aange legd is niet waterdoorlatend Daardoor moet aan de vlakheid en de afwerking van een dergelijke tennisbaan erg veel aandacht worden geschonken In Zaamslag schijnt die zorgvuldigheid bij de aanleg niet geleid te hebben tot een vlakke baan Na het gTote aantal regen buien van de laatste tijd bleek dat er op ongeveer tien plaatsen op de tennis baan plassen gevormd waren Doordat de baan niet waterdoorlatend is moe ten die plassen door verdamping ver dwijnen. hetgeen zeker in het Neder landse klimaat erg veel onbespeelbare uren met zich meebrengt Een ander probleem dat bij het bestuur van de tennisvereniging veel kwaad bloed heeft gezet is de deklaag van de zogenaamde Laykoldbaan Secretaris Palen Verder zijn er moeilijkheden gerezen rond het aanbrengen van de palen voor het net. Werknemers van de dienst openbare werken die de palen in de grond moesten zetten hadden niet de beschikking over de juiste materialen zodat de pas aangebrachte toplaag be schadigd werd. „In eerdere toezeggin gen was ons verzekerd dat we ook nieu we netpalen en netten zouden krijgen. de KNLTB. maar den toch weer aangebracht". Al deze problemen heeft het bestuur van Zaamslag in een brief aan het colle ge van b en w van Terneuzen op een rij gezet. In die brief wordt verder gesteld dat de tennisclub niet van plan is de banen op de huidige voorwaarden in ge bruik te nemen. Hamenlink ..We heb ben nu al vijf jaar gesukkeld op onze oude baan en nu willen we toch einde lijk wel eens over een gave accommoda tie beschikken We zijn nu noodge dwongen uitgeweken naar een overdek te hal maar de kosten die daaraan ver bonden zijn. zijn voor ons niet lang meer op te brengen. Door het lange wachten op de nieuwe banen beginnen onze leden ook steeds ongeduldiger te worden. We verwachten niet dat het college erop uit is om een florerende tennisvereniging op te heffen, maar men moet wel begrijpen dat we de ba nen zoals ze er nu bij liggen niet kunnen accepteren". Wethouder A J Rekveld van Terneu zen kon nog niet veel duidelijkheid ver schaffen over de gerezen moeilijkhe den ..Op de eerstkomende commissie vergadering zullen we de brief van de tennisvereniging uitvoerig behandelen Wat betreft het coaten van de baan wa ren ook wij'erg verbaasd toen we zagen dat in tegenstelling tot de gemaakte af spraken de banen op Oude Vaart al ge coat werden Ik kan begrijpen dat Zaamslag daar vreemd tegenaan kijkt, maar het kwam ook voor ons als een volslagen verrassing Verder wil ik niet op de zaak vooruitlopen omdat donder dag bekeken wordt of we de problemen uit de wereld kunnen helpen. Schapenscheren kinderboerderij te Terneuzen TERNEUZEN - Zaterdag wordt bi} de kinderboerderij aan de Evertsenlaan in Terneuzen het jaarlijkse schapen- scheerfeest gehouden Om half twee neemt schapenscheerder Nico van de Kerkhove hel, eerste schaap onder han den De toegang tot de kinderboerderij is gratis. Naast het schapenscheren worden er tal van oude ambachten ge demonstreerd Evenementencomité Biervliet vergadert BIER VLIET - Het evenementencomité van Biervliet vergadert vandaag i don derdag) in het voormalig gemeente huis. Het dagelijks bestuur van het co mité is onlangs gewijzigd. Mevrouw De Jonge-van Hoeve trad af en ln haar plaats zijn mevrouw Bij-Buijck-van Waes en de heer A de Meijer gekozen. De vergadering begint om 19.30 uur. PZC/ streek OOSTBURG - De bejaardenbolling die woensdag in Oostburg werd gehouden is een succes geworden. Op de overdekte baan van de Oostburgse bolclub 'Raak tegen Staak' waren dertig dames en heren aanwezig om iu pelotons van drie te proberen eën van de hoofdprijzen te winnen. Voorzover dat niet lukte was er niets aan de hand, want wie niet in de prijzen viel genoot in elk geval zichtbaar mee van de uitstekende sfeer die er op en rond de baan heerste. Lflteindelijk ging het drietal J. Ekkebus. J. Roets en mevrouw L. Paepe, met de eerste prijs strijken. Zij kregen een medaille aangeboden uit handen van de heer J. Ouwendijk. Namens de Oostburgse VW zwaaide de heer Ouwendijk lof toe aan het organiserende 'Raak tegen Staak' en hij sprak bovendien nog eens zijn bewondering uit over de schitterende overdekte accommodatie die deze Oost burgse bolclub heeft. Een accommodatie die overigens ook gebruikt zal worden voor de komende belangrijk krulbol-evenementen, zoals het Nederlands clubkas pioenschap en de keizerbolling. De wedstrijdleiding van deze bolling was in handen va: K. Hubregtse. A Blaauw trad op als scheidsrechter ea M. van Steenberghe verzorgde de administratie De boilers kwamen uit Biervliet, IJzendijke, Eede, Aar denburg en Oostburg. De verdere uitslag was: 2 A. Hubregtsen met P. van Hijfte en A. Paepe; 3 P. Staelens met J. Moens enP Bailly. Eén van de deelneemsters in actie tijdens de bejaardenbolling in Oostburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 30