bestuur terneuzense boys functioneert nu optimaal TENNIS, extiA trimkoers waterlandkerkje met categorie c-trimmers zeer veel animo, weinig banen i PZC/ „Het is", zegt Terneuzense Boys-voorzitter Okke van der Maas, „alsof we een heel nieuw bestuur gekregen hebben. We kunnen bijzonder goed met elkaar uit de voeten. Het loopt lekker. Het klinkt misschien wat vreemd maar ik voel gewoon dat ik moet zeggen dat we een stel democratisch denkende mensen bij elkaar hebben. We zien het met de vereniging echt wel zitten...". AFSCHEID GUUST VOET Officiële Volvo-dealer vierdaagse trimklub tio fietsvierdaagse in Philippine De trimkoers in graauw smash speelt promotieduel J •2 PINGELCUP HVV-JEUGD VRIJDAG 30 MEI 1980 ZEEUWSCH-VIAANDEREN 4[ Het bestuur van Temeuzense Boys. Terneuzense Boys. De zaterdagama teurs. levend op een boogscheut af stand van die andere Terneuzense voet balvereniging die het laatste seizoen zo veel negatieve publiciteit haalde dat het bestaan van de buurman erdoor naar de achtergrond gedrongen werd. Zeer ten onrechte. Immers, na jaren lang vruchteloos storm gelopen te heb ben op de titel van de vierde klas ama teurs lukte het oefenmeester Rinie Dey in zijn laatste trainingsjaar de club het kampioen te bezorgen. „Daar hadden we nou helemaal niet meer op gerekend" zegt van der Maas. .Hoe het zo kwam weten we niet direct, maar bij het begin van de competitie '79-"80 zagen we de zaken toch metal te rooskleurig Er waren wat spelers ver trokken. secretaris Wim van Doorn had afscheid genomen en uit allerlei com mentaren klonk een mineurstemming door. Zo van..wat moet er nou van te recht komen. De voorspellingen van de aanhang borrelden ook niet over van optimisme, kortom, het leek erg moei lijk te gaan worden. Het zou een jaar worden waarin iedereen volledig aan de bak zou moeten om er een goed resul taat uit te slepen..." gat „Het is een grandioos seizoen gewor den" kijkt Okke van der Maas terug en het aanwezige secretariaat (Jos de Jon ge, algemene zaken, Rinus de Jonge voor wedstrijdgebeuren) kan moeilijk anders dan de jubelende voorzitter vol gen. Vooral dat duo De Jonge heeft het in dat eerste jaar niet gemakkelijk ge had wordt nu wel duidelijk. Jos de Jon ge: „Het was natuurlijk ook niet niks om op de stoel van Van Doom te gaan zitten. Wim was practisch dagelijks met de club bezig, kende Jan en alleman, vond alles goed en kon voor jeugdzaken bij wijze van spreken uit zijn bed ge haald worden. Een aantal mensen was van mening dat hij het accent zelfs te veel naar de jongeren verlegde, maar kom, dat is een kwestie van persoonlij ke smaak. Zeker is in elk geval wel dat Wim van Doorn voor een deel het ge zicht van de Boys bepaald heeft en nie mand kan er omheen dat hij zich voor de vereniging enorm verdienstelijk ge maakt heeft. Toen hij vertrok moest er een groot gat opgevuld worden. Niet zo gemakkelijk. Temeer daar Wim van Doom zich via jarenlange contacten op wedstrijddagen en oefenavonden wat gemakkelijker tussen spelers en sup porters bewoog. Rinus en ik waren maar een paar indringers, althans zo voelden we ons toch wel toen in de be gintijd we in de kantine alleenstonden. Het was zeker niet de gemakkelijkste tijd" herinnert Jos de Jonge zich. Toen de club echter van de ene dag op de andere toch niet in de versukkeling ge raakte en het omstreden duo zich bij thuis- en uitwedstrijden liet zien kon den er goede contacten met de trainer gelegd worden en konden er daarnaast nog een aantal positieve zaken geregeld worden, waardoor het dubbel-secreta- riaat voelde dat het stapvoets geaccep teerd werd. En naarmate de eerste se lectie naar de titel toeging werden de contacten beter. ombuiging Vanwaar die ietwat gereserveerde houding van een aantal Boys-mensen. Voorzitter van der Maas: „De club leef de vroeger bij gratie van de improvisa tie. Het was - te - dikwijls natte vinger werk. Jos en Rinus volgden een ander, strakker beleid. Niet dat bepaalde za ken nu ineens niet meer konden, er mocht evenveel als voorheen, alleen het bestuur wilde wel graag op de hoogte zijn en weten wat er allemaal gebeurde. Die ombuiging kostte wat moeite, de heren hebben het echter met VOGELWAARDE - Zondag 1 juni neemt Guust Voet officieel af scheid van de voetbalvereniging Vogelwaarde die hij vier seizoenen als trainer onder zijn hoede had Dat alles gebeurt tijdens een af scheidsreceptie die gehouden wordt in de kantine van W Vogel waarde en begint om 19-00 uur. Het hoogtepunt van die sportieve mid dag wordt wel de voetbalwedstrijd tussen het huidige eerste team van W Vogelwaarde en het team van Vogelwaarde dat aan het einde van de competitie '64-'65 kampioen werd. Aanvang 16.00 uur. Advertentie l GARAGI DUPOKT mmmjum BU Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen tel. 01150-13451 "VOLVO de nodige diplomatie en tact gered. Na tuurlijk kregen we de wind volop in de zeilen toen we kampioen werden, dat. tikte lekker aan. Veel vooroordelen gingen toen op slag overboord". Verdiend naar het schijnt omdat het be stuur bepaald niet stil heeft gezeten dat laatste jaar. Van der Maas brengt de uitbreiding van de kantine ter sprake, de moeite die men zich getroost heeft om een goed contact te krijgen met de OOSTBURG - Naast Philippine zal er ook in Oostburg volgende week een avondvierdaagse worden gehouden. De trimclub TIO heeft hiervoor de or ganisatie op zich genomen en dat al voor de vijfde maal. Alle afdelingen van TIO (dames, heren en jeugd) zijn actief, terwijl iedereen vanaf twaalf jaar deel kan nemen. De afstand is ie dere avond ongeveer dertig kilometer. De route loopt langs de mooiste en rus tigste plekjes in de buurt van Oostburg. Aanstaande maandag vindt de eerst rit plaats en de slotrit is op donderdag avond. Dinsdag zal na afloop van de rit om on geveer half negen één van de nog onge huwde leden van TIO in de Ossewei worden gedaan. Hij zal dan worden rondgereden over de Oostburgse Markt, waarna de opsluiting in de Osse wei zal plaats vinden. De start is iedere avond om 19.00 uur en er kan telkens worden ingeschreven vanaf 18.15 uur en café Victory aan de Markt in OOstburg. PHILIPPINE - Na de Acht Uur van Phi lippine van vorige week zaterdag is de trimclub Marinet uit Philippine vol gende week weer actief met de organi satie van een avondvierdaagse. Van dinsdag 3 juni tot en met vrijdag 6 juni kan iedereen in het zadel om iedere avond vijfentwintig kilometer af te leggen. Er is telkens een andere route uitgezet met Philippine steeds als start en fi- nishplaats Twee keer wordt er koers richting België gezet en één avond naar Biervliet, terwijl de laatste rit d de kan ten van Sluislkil uitgaat. De start is iedere avond om kwart voor zeven en er kan worden lngeschrevan vanaf 18.00 uur in café Marinet in Phi lippine. eigen aanhang. En vooral het feit dat de 'strijd' met de gemeente om bordrecla me op het veld te mogen voeren gewon nen werd kan doorwegen. Daarvoor hebben heel wat mensen geknekt, bij de gemeente op de stoep gestaan, gepleit voor een gelijkwaardige behandeling als die van buurman 'Terneuzen' kreeg. Het verschil van mening over de situe ring van het hoofdveld werd bovendien uitgepraat Om daama van het 'buitengebeuren' over te schakelen naar de eigen kleine kernen. En ook daar werden spijkers met koppen geslagen. In het eigen huis kwamen nogal wat veranderingen. Een daarvan was dat de A-, B- en C-junioren alle een coördinator toegewezen kre gen. In het bestuur werd een plaats in geruimd voor de voorzitter van de jeugdafdeling Bestuurstaken blijven dooreen paar mensen die schaduwpos- ten bezetten soepel lopen. Het conser vatisme heeft plaatsgemaakt voor een enthousiast, vooruitstreven beleid waarin een bepaalde planning de zaken vooraf signaleert en tracht op te lossen. En vooral het enthousiasme waarmee dit alles gebeurt doet voorzitter Van der Maas verwachten dat de Boys een goe de tijd tegemoet gaat.Alles lijkt aan wezig om een aantal voortreffelijke ja ren te laten starten" verzekert hij. „Penningmeester Bertus Verschelling houdt angstvallig de centen in de gaten en waakt voor een gezonde financiële basis. Dc jeugdafdeling heeft, altijd voortreffelijk van opzet, ook de weg ho gerop gevonden. De supporters komen weer...wat wil je meer". Van der Maas weet dat die supporters echter zo weer verdwenen zijn als de prestaties wat minder woren. „Jammer, op dat mo ment heeft een ploeg de steun van de aanhang meer nodig dan anders. Maar kom, daar moet tenslotte iedere club mee leren leven. Daarnaast, '„sluithij af „heb ik toch wel vertouwen in het elftal. Toen Dey aankondigde ermee te stop pen en we niet zo gauw iemand konden vinden zagen we het even wat donker in. Daan de Kubber stelde zich toen be schikbaar om de eerste selectie onder handen te nemen, maar trad meteen te rug toen we Guust Voet binnen konden halen. En hoewel het nog vrij kort is dat we elkaar kennen mag ik toch wel zeg gen dat de nieuwe oefenmeester bij spe lers en bestuur goed gevallen is. Hij krijgt een leuke uitdaging. Rinie Dey stond op het punt een paar jeugdspe lers naar het keurkorps te halen, nu mag Voet dat doen. Er is in elk geval de nodige aanvulling. Het moet goed kun nen komen..." Het bestuur van Terneuzense Boys wil de aparte sfeer die altijd in de omgeving van de vijver gehangen heeft vasthou den. Daarvoor gaan Okke van der Maas, Jos de Jonge, Rinus de Jonge, Bert Verschelling, Henk Pladdet, Jan Cornelissen, Jo Engels. Hohan Klaas- sen. Piet van Es. Herman de Bokx en Rein Wieland graag in de slag. /e trimcultus van de laatste jaren resulteert in een steeds toenemende belang stelling voor allerlei sporttakken. het gevolg is dat de vraag naar verschillende sportaccommodaties ook in de kleinere dorpskernen hand over hand toeneemt. Weinig sportclubs in Zeeuwsch-VIaanderen zijn honderd procent tevreden over de faciliteiten waarover ze beschikken. Meestal wordt met afgunst naar beoefe naars van andere sporten gewezen onder de verzuchting dat die er heel wat beter voorstaan bij de gemeente. Een gesprek met die vereniging in deze kwestie levert dikwijls ook negatieve opmerkingen ten aanzien van dc sportterreinen. Deze aaneenschakeling van de besturen van de clubs volgend zal het waarschijn lijk erg lang duren eer er een bestuurlid aan het woord komt die werkelijk tevreden is met datgene waarover zijn vereniging kan beschikken. In negen van de tien gevallen worden wethouders van sportzaken en htm ambtenaren alleen in persoonlijke con tacten vriendelijk bejegend. De kritiek komt vaak indirect maar is daarom vaak niet minder hard. Vaak is deze kri tiek niet helemaal terecht Zeker niet wanneer je daarbij weet dan een be stuur van wat voor een sportvereniging dan ook altijd meer 'groter-Nieuwer-be- ter' wil omdat anders het vlaggeschip van de club niet optimaal kan preste ren. In de nabije toekomst zullen de keuzes voor de gemeentes steeds moei lijker worden omdat een kleiner wor dend bedrag over steeds meer gegadig den moet worden verdeeld. Het gevolg hiervan nog meer onderling concurren tie tussen de sportclubs onderling. Het functioneren van een orgaan als de sportraad is hier al een voorbeeld van. Iedere vertegenwoordiger in die raad zit er meestal alleen om zoveel mogelijk voor zijn tak van sport uit het vuur te slepen, resultaat geen gezamelijk doel, geen beleid. wachtlijst Een van de sporten die onder druk van een toenemende belangstelling en een gebrek aan banen sterk worstelt met dit probleem is de tennissport. Weinig takken van sport maken zo'n heusse mee als het tennissen. Ieder gehucht, ieder dorp dat een comité opricht om te komen tot de aanleg van tennisba nen wordt bij het realiseren van dit verlangen vrijwel onmiddelijk gecon fronteerd met een onverwacht grote toeloop van leden. Na een of twee jaar is dan het maximum aantal leden dat van de banen gebruik kan maken be reikt wat een wachtlijst tot gevolg heeft. De Tennisclub Hontenisse gaat nu het tweede seizoen in en is er al in geslaagd om een kleedruimte en een gelegenheid om wat te drinken uit de grond te stam pen wat vrij snel is voor zo'n jonge club. De gang van zaken bij deze vereniging kan model staan voor de handel en wandel van meer tennisclubs uit deze regio. Voorzitter E. Compiet: „Een paar jaar geleden zijn we met een paar rond de tafel gaan zitten om te komen tot de oprichting van een tennisclub. Leden en een bestuur hadden we vrij snel bij elkaar en ook de aanleg van de banen vlotte vrij snel. Nu üggen de ba nen er twee jaar en we hebben 180 leden. Meer kan absoluut niet want we hebben maar de beschikking over twee banen. Vandaar dat er nu al 40 mensen op onze wachtlijst staan". schrijnendtekort Omdat de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond adviseert om als club niet meer dan 70 a 80 leden per baan toe te laten blijkt wel dat het te kort aan banen schrijnend is. Compiet: „Zeker een of twee keer per week krij gen wij telefoontjes van mensen uit Terneuzen die bij ons lid willen wor den. Daar schijnt de situatie helemaal hopeloos te zijn. Het is sneu maar die mensen komen niet in aanmerking. Onze wachtlijst staat alleen open voor mensen uit de onmiddellijke omge ving". Tennisclub Hontenisse is niet de enige die deze weg moet volgen in Zaamslag, Sluiskil, Biervliet, Hoek en zelfs Breskens gelden dezelfde regels. Toch zijn diverse mensen uit de kern Terneuzen er in geslaagd om bij een van deze clubs onderdak te geraken. Tegenwoordig is deze mogelijkheid niet of nauwelijks meer aanwezig. Omdat tennis een sport is die tot op vrij hoge leeftijd kan worden beoefend is het verloop onder de leden ook erg klein. Hierdoor is het voor mensen die van de ene naar de andere plaats ver huizen dikwijls onmogelijk om lid te worden van een club in hen nieuwe woonplaats. De ledenstop is dan ook dikwijls een heet hangijzer of de jaar lijkse bestuursvergaderingen van de Zeeuwsch-Vlaamse tennisclubs. Bij Hontenisse is men het er over eens dat uitbreiding met een baan de proble men zo goed als helemaal uit de wereld kan helpen. „We moeten dan wel eerst overleggen met het bestuur van de voetbalclub omdat we dan een gedeelte van van hun terrein nodig hebben. Wanneer we dan tot overeenstemming komen kunnen we naar de gemeente met een nieuwe aanvraag". Wanneer Hontenisse er in slaagt om de aanvraag gehonoreerd te krijgen kan tegelijk e« ander probleem opgelost worden. „Bij onze oprichting hadden we eige_ lijk alleen seniorenleden. Hierdoor isF'f onze vereniging een beetje onevenwf tig van leeftijdsopbouw. Maar ja kind dat al een sport beoefend niets voor om lid te worden van een t nisclub in oprichting. Nu we draaien komt er meer maar ondertussen zitten we een ledenstop. Voor het spelpeil en uitkomen in competities is beslist dig dat er ook wat Jonge leden bij men, aldus voorzitter Compiet. De jeugd van Kloosterzande kan voor lopig alleen en de oefenkooien van d( tennisclub terecht. Overdag zjjn dl twee banen vrijwel doorlopend beat door trimmende huisvrouwen. Frans Kolijn Vandaag (vrijdag) wordt in Graauw een wielerwedstrijd voor trimmers ge houden door de sportclub Sint Aloy, welke meetelt voor het klassement van de Zeeuws-Vlaamse trimfederatie. Zoals gewoonlijk komen er twee cate- goriën aan de start, de A en B-trimmerj De A-trimmers gaan als eersten om 19.15 van start voor een wedstrijd over 70 kilometer, verdeeld over 10 ronden van 7 kilometer en drie minuten daarna vertrekken de B-renners voor een wed- strjjd over vijftig kilometer. Er kan vanaf 18.30 uur worden inge schreven in het sportcentrum van Sint Aloy aan de Dorpsstraat in Graauw. He, Let eerste team van de tennisvereni- i ging 'smash' uit Sint-Jansteen, be staande uit Jacqueline-. Esmeralda-. Richard Bral en Luc de Vrije, dat zon dag 18 mei kampioen werd in de derde klasse Zuid van de KNLTB, speelt mor gen een promotiewedstrijd tegen het eerste team van 'GTR' uit Geleen (L). De wedstrijden worden gespeeld op de tennesbanen van'Smash' te Sint-Jan steen en beginnen om 10.00 uur. winst van 'Smash' promoveert het eer ste team uit Sint-Jansteen au torna- fisp R linr tud zig s ti llJ lerr tisch naar de tweede klasse. watertorenroute toerclub neutraal Voor de liefhebbers van trimtoctiten staat overmorgen (zondag) de Waterto- 11 renroute op het programma. De Toer- isti club Neutraal uit Terneuzen heeft een tocht van ongeveer 100 kilometer uitge- r® zet, voornamelijk door West Zeeuwsch-fl b Vlaanderen. Gebruikelijk bij dergelijke evenementen zullen na afloop ook weer verschillende prijzen worden uitgeloofd I en dat voor de toer en trimclubs met het grootste aantal vertegenwoordigers en voor de clubs die de grootste afstand1 hebben moeten overbruggen om Ter- rd neuzen te bereiken. De route ziet er in grote lijnen als i olgt uit. Na de start in Terneuzen door de Braakman naar Biervliet en dan vla Breskens en Groede naar Oostburg, waar een rust is ingelast. Van daaruit weer verder via Waterlandkerkje. IJ- zendijke. Biervliet. Philippine, Sas van Gent, Westdorpe en Axelse Sassing weer terug naar beginpunt Terneuzen. tui: De start van de Watertorenroute is om negen uur, terwij 1 er vanaf08.00 uur kan worden ingeschreven in café Neutraal in de Nieuwstraat, in Terneuzen. d •ill De /e wedstrijd voor trimmers die zondag 1 juni in "tKerkje' op het programma staat, is zeker geen koers uit het pakket waarmee Zeeuwsch-VIaanderen weer een zomerlang overspoeld dreigt te geraken. In Waterlandkerkje komt zondag namelijk ook een C-categorie trimmers aan de start. Dat zijn dan de mannen die normaal in de B-groep huizen, maar daar geen potten breken. Erger zelfs, ook in die klasse worden ze er meestal afgereden en waaieren het achterveld in om daarvandaan naar de meet te fladderen of voortijdig van het parkoers te verdwijnen. Jo de Kam. de bekende Temeuzense ploegleider van de formatie Witte.' Boussen/De Bruin meent na lang speu ren en na het volgen van ontelbare trim- koersen de oplossing voor die 'mindere goden' gevonden te hebben: de C-afde- ling. Jo de Kam: „Voor die trimmers die de grote groep van zich weg zien fietsen als het echt vuurwerk begint, moet dat telkens een teleurstelling betekenen. De hoop die ze bij aanvang van een wed strijd mogelijk koesteren wordt telkens de bodem ingeslagen. Akkoord, die jon gens weten meestal vooraf al wel dat ze practisch kansloos zijn voor een ere plaats. maar ook zij hebben stiekem er gens de niet uitgesproken verwachting dat het op een goede dag ineens zal luk ken. Dat ze moeiteloos elk tempo zullen kunnen volgen en met de grote klep pers naar de meet toe zullen gaan, Als het dan weer niet lukt, volgt op een kwade dag toch de dreun. Het voorko men van dat laatste is in feite de oor zaak geweest om deze C-categorie in het leven te roepen", laat Jo de Kam weten. Hoezeer hij de materie bestu deerd heeft blijkt gaandeweg als hij een compleet programma voor het seizoen 1980 op tafel tovert. Experiment „Als het experiment in Waterland kerkje aanslaat, komen er zeker meer wedstrijden. Er zijn al contacten ge legd met Sint-Jansteen en Hengstdijk en ook Graauw staat erg positief tegen over het idee", zegt De Kam. De solisti sche toer langs diverse comité's heeft succes gehad en dat is niet zo verwon derlijk nu de organisaties er in feite een uitbreiding bij krijgen die volop strijd belooft. Die nieuwe groep bete kent wel een klein revolutie in het trimpeloton. Weloverdacht, bij De Kam opgekomen in de vele uren die hij met zijn 'neutrale' materiaalwagen (overigens wel als een kerstboom vol geladen met reclame) achter de deelne mers aan reed. Hij weet dus waar hij over praat: „Het moet voor die minder telentrijke man nen op den duur natuurlijk frustrerend werken steeds maar gelost te worden als er maar even iemand op de pedalen gaat staan. Ik kan me voorstellen datje op de lange duur een dergelijke situatie niet meer de baas kunt en uit deze trim- sport stapt. En dat is doodjammer, ten slotte is het daar allemaal niet om be gonnen. Ik heb er lang over zitten pieke ren, de oplossing lijkt me echt het sa menbrengen van een groep die van on geveer dezelfde sterkte moet zijn. Het voornaamste daarbij is dat de wed strijdvreugde terug kan keren en de motivatie duidelijk weer aanwezig zal zyn omdat leder met gelijke kansen aan het vertrek komt En ach. hoe je nou genoemd wordt, A, B of C wat maakt dat nou uit. In dit kader passen gewoon sportmensen die wel willen maar om de een of andere reden (De Kam noet het werk, studie) geen tijd hebben om dage lijks te trainen. De C staat niet direct voor minder klasse, maar wel voor min der mogelijkheden om eruit te halen wat erin zit". Jo de Kam verkoopt zijn produkt goed en kan dat omdat hij lang over de zaak nagedacht heeft. Dat blijkt meteen als hij een pasklaar antwoord heeft op het eventueel terugvallen van trimmers uit de 'hogere' klassen. „We weten allemaal wel wie een stukje kan fietsen en we zullen die mensen die in een lagere groep willen acteren bepaald niet zo maar accepteren", stelt hij. „Overigens is het niet zo dat we jongens die een stapje terug willen doen voor de vuist gaan weigeren. Maarerzullen toch heel aannemelijke redenen moeten komen wil iemand uit de A- of B-groep afdalen. In feite hebben die mensen in de nieuw te formeren klasse niets te zoeken. Als we het aantrekkelijk willen houden zul len we daar vooral op moeten letten. Beginnende trimmers kunnen in eerste instantie wel terecht, voor hen moet het een aanloop betekenen naar hogere ni veaus". A anloop Hoe het ook zij, Waterlandkerkje krijgt zondag aanstaande de première van de C-categorie op het vijf kilome ter lange parkoers. Je de Kam heeft er alle vertrouwen in dat de proef slaagt. De A-categorie opent in Waterland- kerkje om 13.00 uur (100 km), dc B's volgen om 16.00 uur, daarna komt de nieuwe categorie aan de start. E. Compiet: Jo de Kam:,J3ie C staat ntet direct voor minder klasse, maar wel voor minder mogelijkheden om eruit te halen wat er- in sit". .al veertig mensen op de wachtlijst.. JLn de 'Pingelcup', ingesteld door het clubblad van de Hulster voetbalvereni-1 ging HW'24, waarbij de deelnemen moeten proberen om de bal zo dikwijls mogelijk te raken, zonder dat deze de grond raakt, vestigde CI-speler Arno Zwegers een nieuw clubrecord met het aantal van 606 keer. Door dit schitte rende resultaat werd hij winnaar van de prachtige Pingelcup. De overige deel nemers, die boven de 100 keer kwamen, ontvingen een diploma en dat waren: Paul d'hooghe (306), Jan Franse (199), Luc Leenkneght (131), Siegfried van de Berg (118), Giovanni Verbraeken (109) en Carlo Blommaert 103).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 40