mi Kritiek op nieuwe regeling van douane Kapellebrug ongegrond Beroepskader is noodzakelijk voor het jeugd- en jongerenwerk in Hulst Zeeuwsch-Vlaanderen blijft voorlopig nog in isolement Wissel Zeeuws-Vlaanderen Gs: rondetafelgesprek over raad bedrijfsleven KUNST- EN ANTIEKVEILING CONCLUSIE NOTA JEUGDWERK HULST: HTFRDAG 15 MAART 1980 lïEUWS- VLAAMS DOUANEHOOFD G. KOSTEN: grens blijft 'open: formulier snachts niet i 0krijgbaar KAPELLEBRUG - Volgens het hoofd Ij dj post douane en accijnsen voor Hl KllWsch-VIaanderen G. Kosten, is de et! U die de laatste tijd ontstaan is bij Lporlbcdrijvcn in Oost-Zceuwsch- liandercn ongegrond. De vrachtbe- OJ Wten zijn ontevreden over het feit iJjiuidouanekantoor in Kapellebrug „jjfi april van tien uur 's avonds tot jgiur 'ochtends gesloten zal zijn voor Rzorcnaamde hoefijzerverkecr. De G drijven, die goederen vanuit itj jjuusch-Vlaanderen via België naar galand vervoeren (een hoefijzerbe- fs KiEji vrezen dat ze door deze maat- r! ten omweg moeten maken van ^vijftig tot zestig kilometer en dat rsj Bp extra kosten met zich mee. es «Mvvagens die 's nachts de grens intillcn kunnen dan namelijk nog isluitend terecht bij de grenspost eianGent. se: >bezwaren gaan volgens de heer oi e® niet op. ,.De hele zaak berust op snikje onwetenheid". meent Kos- tïolgens hem verandert er helemaal Kï i zoveel. Vervoerders die 's nachts rillen rijden richting België moe- trU3iieen zorgen dat ze voor tien uur vends bij het douanekantoor het zo- uamde T 2-document in ontvangst UB. Dat document - een eis van de Ische douaene - bewijst dat de te Kren goederen inderdaad be- idzijn voor Nederlane en dus alleen jorvoer in Belgie zijn. Daarna kun de chauffeurs gewoon naar huis rij ende volgende morgen (of dezelfde t)wanneer ze maar willen, wegrij- De heer Kosten meent dat het in engst nemen van het T-document a*! ingepast kan worden in de ijUseen chauffeur in Terneuzen laden, kan hij op de terugweg - jat hij bijvoorbeeld in Nieuw-Na- ïoont - gewoon bij een van de sekantoren. Kapellebrug. maar Bs van Gent of Eede terecht. :nk dat het allemaal een kwestie rroonte is dat men via Kapelle- gaat". zegt de heer Kosten. Kos- •jiuit dat is tot de sluiting van het aekantoor 's nachts overgegaan is lanzienlijke besparing op perso- m «skosten te bereiken. Tot nu toe zijn f hele nacht twee man aanwezig op k Heling voor het hoefijzervervoer hel kantoor in Kapellebrug. Die ambtenaren hebben tot een uur of ochtends nagenoeg niets te doen ns Kosten. „Pas dan is er even e van een drukte, en dat gaat het maar om acht tot tien auto's, de mieoplossing is dus wel wat efficlën- Btabedrijven die regelmatig van de eecs^t Kapellebrug gebruikmaken m metingen 1.N.0 1H"H infill 'cl. 01189-1900, b.g.g, 1965. Reserveringen; liners - partijen - koffietafels a la carte vlees- en visspeclallteit zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht van de nieuwe rege ling. Verder hangt er al enige tijd een papier met de mededeling in het kan toor van de douane. Overigens hebben, volgens Kosten, tot nu toe nog maar twee bedrijven met on tevredenheid gereageerd op de maatre gel. Eén van hen is het transportbedrijf Van Geyt uit Kapellebrug Bedrijfslei der O. Borsselaer van Van Geyt steekt zijn onvrede over de maatregel niet on der stoelen of banken. „Zeeuwsch- Vlaanderen is altijd een achtergelegen gebied geweest. Hethoefijzerverkeer. dat volgens de ou de regeling dag en nacht door kon gaan. was tenminste een klein beetje een op lossing. Het bood ons de mogelijkheid om op een redelijke tijd in de morgen op een willekeurige plaats in Nederland te zijn. zonder dat we afhankelijk waren van veerboten. Nu lijkt het erop dat we weer net zo geïsoleerd raken als vroe ger". Borsselaer is het strikt oneens me' heer Kosten dat het ophalen van het T-2-document gemakkelijk ingepast kan worden in de route. Hij wijst erop dat er altijd toch een omweg gemaakt moet wordenn. „Een chauffeur die in Terneuzen laadt en in, zeg maar Kloos- terzande woont, rijdt normaal gespro ken niet over Kapellebrug, Sas van Gent of Eede. Meneer Kosten rijdt als hij naar Amsterdam moet toch ook niet over Groningen". Borselaar voorziet verder door de rege ling moeilijkheden voor naar huis rij dende Zeeuws-Vlaamse chauffeurs. „Wanneer een man tegen negenen 's avonds ergens is Holland, neem maar even Breda ofzo, klaar is met lossen dan spreekt het vanzelf dat hij niet voor tie nen bij Kapellebrug staat om zijn T-2- document in te levergn. Zo'n man moet dan of wachten tot zes uur de volgende morgen, of een flink aantal kilometers (vijftig tot zestig) omrijden over Sas van Gent, terwijl hij daar in Kapellebrug een paar kilometer van huis is". De be drijfsleider van Van Geyt zet verder grote vraagtekens bij de kostenbespa ring van het personeel. Hij wijst er in Veel belangstelling uitvoering ZOMA in Oostburg OOSTBURG - De Zeeuws-Vlaamse operette- en musicalamateurs (ZOMA) hebben vrijdagavond een uitvoering gegeven in het Ledeltheater in Oost burg. Voor een zeer goed bezette zaal gaf het ZOMA-koor met solisten, on dersteund door ballet een muzikale avond die was samengesteld uit melo dieën uit verschillende operettes zoals 'Maske in blau', de 'Zigeunerbaron', Blumen von Hawaii' en 'Die lustige Witwe'. De nog "maar net 20-jarige soliste Ria van den Berghen kreeg van het publiek een langdurig applaus voor haar vertol king van het bekende 'Viljalied' uit 'Die lustige Witwe'. Een ballet onder leiding van Jacqueline Oosthoek zorgde voor het danselement tijdens de ZOMA- avond. Muzikaal ondersteunden de he ren P. Leenhouts, M. Saeij en J. Antho- nisse het geheel. Dirigent Raoul de Ghoey had de algehele leiding In haar welkomstwoord deed ZOMA- voorzitster Winnie Jas een oproep om zich aan te melden als donateur of als actief lid van de ZOMA. Het koor kan op dit moment zeker nog minstens 10 extra krachten gebruiken. dat verband op dat er op de andere af delingen van het kantoor (omzetbelas ting en reizersverkeer) dag en nacht ambtenaren aanwezig zijn. „Kunnen die mensen dat dan iet even doen. zo'n T-2-document is immers al leen maar een formaliteit. Er is alleen even een krabbeltje nodig". De bedrijfsleider is zich er overigens van bewust dat zijn bedrijf nog niet eens zoveel mogelijkheden van de nieu we regeling zal ondervinden. Veel chauffeurs van Van Geyt wonen ln of vlakbij Kapellebrug en kunnen dus nog wel even voor tien uur 's avonds een document ophalen bij het douanekan toor. „Voor anderen is het nog veel ver velender", zegt hij en noemt in dat ver band de transportbedrijven van Blom- maert uit Nieuw-Namen. Thieleman uit Kloosterzande en Scheerders uit Boschkapelle. verzekeringen ZEKER WETEN! rei. 030 - 334145 MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie wil een „rondetafelge sprek" met de belanghebbenden over de vormgeving van een Zeeuwse advies raad voor het bedrijfsleven. De bedoeling is, dat dit gesprek op maandag,iddag 14 april wordt gehouden. Het college laat dit weten in een nota, die men heeft opgesteld naar aanleiding van de reacties op het discussiestuk van het college om in Zeeland een raad van advies voor het bedrijfsleven op te richten. Hecoistractie Van IMstrut Breskens BESKEYS-Het college van b en w Oostborg wil de Ph. van Kleef- tu: in Breskens reconstrueren. De rut Hfteert'momenteel in een erg die slaat De gemeente wil de 'pheel reconstrueren. Dat gaat lerwr 170.00 0 gulden kosten, maar overheid subsidieert dergelijke rtplffenheidsverruimendc maat voet ruim 50 procent. Oostburg ff dus nog bijna 80Ó00 gulden aan Men bijdragen. wonscractie staat niet vermeld in van de gemeente voor in gingen in dit jaar. Desondanks 1: het college de reconstructie van Smotste belang. Het voorstel wordt rarte week donderdag tijdens de Vergadering besproken. Deze ver- Hing begint om 19.30 uur. EMCHT-Aandebejaardenschie- ^caféde Oude Molen te Koewacht Jr" 13schutters deel. Uitslag: hoge j/C -E.Pieters Sint-Jansteen; eerste ?1 C. Ingels, Koewacht; tweede S1B Baert, Koewacht; grootste I kleine vogels (4> J. de Waal, scht «ACHT - in 'De Oude Molen' een grote schieting gehouden ter üsld van het 10-jarig ^Jubileum van Renê van terghe van'De Blauwe Hoek'. Er aï9schutters aan deel. Uitslag: 3. v. Gassen, Zandberg; gel: P. de Koninck. hdht; tweede zijvogel; J. v. Kerk- n. Sint-Jansteen; grootste aantal «vogels (3) G. Rottier. Koewacht. De opvatting, dat het college met de discussienota „een soort dictaat" heeft gepresenteerd, wijst men nadrukkelijk van de hand: „Het gaat er ons juist om dat er over de naar voren gebrachte za ken valt te praten. Ook van onze kant wordt gezocht naar een vorm en inhoud van de adviesraad, die de betrokken partijen zoveel mogelijk in hun wensen tegemoet komen". Hoewel men meent dat dit niet altijd het geval zal kunnen zijn, blijft er volgens gs toch een opzet mogelijk, die „recht doet aan de oor spronkelijke doelstelling, die wij met het advies-orgaan voor ogen hadden". Gs zijn het eens met de visie, dat een wettelijk kader voor een dergelijk ad viesorgaan ontbreekt, maar, zo zegt men: „Het is echter niet aan ons een wettelijk kader te scheppen, wel kun nen wij trachten in een geconstateerde leemte te voorzien. De SER heeft tot nu toe alleen laten weten wat men niet wil en tot nu toe niet aangegeven op welke wijze regionale advies-organen dan wel gestalte moeten krijgen." Op drie punten komen gs in hun reactie met een aanpassing van hun plannen: de positie van de provinciale be- leidsamtenaren wordt adviserend, zo dat bij de advisering de ambtelijke in breng een te nadrukkelijk gewicht in de schaal werpt; de mogelijke overlapping van taken van het nieuwe adviesorgaan en de Zeeuwse raad voor de arbeidsmarkt kan worden voorkomen, als de raad voor de arbeidsmarkt in het nieuwe adviesorgaan wordt opgenomen. Daarbij geven gs - ook in relatie met andere adviesinstanties en gemeenten - aan dat zij niet de bevoegdheid heb ben om andere organen in de uitoefe ning van hun taak te beperken; tegen een toewijzing op grond van getalsverhoudingen van de achterban hebben gs bezwaar en men denkt aan een samenstelling als volgt: 4 leden werknemersorganisaties, 4 leden werkgevers, 2 leden kamers van koop handel, 2 leden Zeeuwse raad arbeids markt, reserveplaatsen voor een verte genwoordigers van landbouw en visse rij, met daarnaast de adviserende in breng van ambtelijke leden. Het voor zitterschap moet niet naar een gs-Iid gaan, zodat de onafhankelijke positie van de adviesraad wordt onderstreept, aldus het college. Men onderstreept nog eens, dat er bij de provinciebehoefte is aan „een breed samengesteld advieslichaam ten be hoeve van het provinciaal beleid". Dat houdt volgens gs ook in, dat het moei lijk is gemeenten in het werk te betrek ken, al kan dat bij een bepaald con creet geval wel dienstig zijn. Dat het overleg en de advisering binnen één orgaan tot conflicten kan leiden zien gs niet: „uiteraard staat de adviesfunctie voorop, doch zelfs binnen de uitoefe ning van die taak kan een r-erleg-si- tuatie naar ons gevoelen heei wel pas send zijn". Herigelvereniging te Cadzand hield clubwedstrijd CADZAND - Zondag hield de zeehen- gelvereniging 'Wielingen' te Cadzand de eerste clubwedstrijd van 1980. Er werd gevist vanaf het strand te Cad zand. Er namen 53 leden aan deel. De uitslag luidt: 1 P Vergracht. 680 gram; 2 P v. Iwaarden 480 gram; 3 A. de Keijser 478 gram; 4 J. Schmit 359 gram. 5 Iz Dierkc 347 gram. Streekschool kreeg er 75 leerlingen bij MIDDELBURG - De Streekschool Zee land, de school voor beroepsbegelei dend onderwijs, aan het Molenwater te Middelburg, had per 31 december 1979 een lcerlingenbestand van 1074. Dit be tekent, ten opzichte van 1978, een toe name van 75. Het aandeel van leerlin gen uit de voortgezette opleidingen en degenen die ouder zijn dan 21 jaar, die in avondverband een primaire oplei ding volgen, bestaat uit 304 personen. „We dachten dat dit een belangrijke vorm van volwassen-educatie ls voor een groepering, die na een primaire op leiding verder wil. Dit geldt ook in toe nemende mate voor oudere leerlingen, die een stuk achterstand in de vakoplei ding wensen in te halen", aldus de sa menstellers van het jaarverslag 1979 van de Streekschool. Het jaarverslag vermeldt verder dat er in het opleidingsjaar 1979-1980. in de af delingen Timmeren-Metselen en Schil deren gestart is met een zogenaamd 20+-cursus. Voor eerstgenoemde oplei ding betekent dit een aantal extra lesu ren voor leerlingen die naar de kaderop- lelding in de bouwnijverheid willen. In de afdeling Timmeren houdt dit in. een primaire opleiding voor oudere werkne mers. die deze willen volgen om vervol gens door te kunnen gaan in een voort gezette opleiding,. ..Opvallend is de verdere toename van het aantai leerlingen afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen. van 41 naar 77 en uit Schouwen-Duiveland. van 61 naar 72. Daarentegen zette de teruggang van leerlingen uit de stedelijke agglomera ties op Walcheren, zich verder door. Middelburg van 155 naar 146 en Vlissin- gen van 195 naar 192 leerlingen", aldus het jaarverslag. De samenstellers vinden het opmerke lijk dat, het aantal leerlingen afkomstig uit, de verst afgelegen regio's, het sterkst is toegenomen. Inbrekers opende met snijbrander brandkast in Axel AXEL - Inbrekers hebben de brand kast van garage De Tol in Axel in de nacht van donderdag op vrijdag met een snijbrander geopend en een nog on bekend geldbedrag meegenomen. Waarschijnlijk gaat het oih enkele hon derden guldens. De inbrekers waren de garage binnengedrongen door het ver buigen van golfplaten op het dak van de garage. De politie heeft de zaak in on derzoek. BURGEMEESTER LOCKEFEER VOOR NKV-AARDENBURG: AARDENBURG - „Op de dag van van daag is in Zeeuwsch-Vlaanderen nog levensgroot een stuk isolement aanwe zig. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven ook". Dit zei burgemeester drs W. L. A. Lockefeer van Aardenburg vrijdagavond tijdens een bijeenkomst van de NKV-centrale te Aardenburg. De heer Lockefeer sprak over de 'so ciaal-culturele mogelijkheden en on mogelijkheden in Aardenburg en West-Zeeuwsch-Vlaandercn'. Klooster Zusters Franciscanessen in Sas van Gent wordt opgeheven SAS VAN GENT - Het klooster van de Zusters Franciscanessen in Sas van Gent wordt na 115 jaar op 1 april opge heven. De vijf - overigens gepensio neerde - Zusters die het klooster nog bewonen worden verspreid over een aantal kloosters van de congregatie van de Zusters Franciscanessen in Roosendaal. Op zondag 30 maart wordt in het gemeenschapscentrum 'De Roselaer' vanaf 14.30 uur een af scheidsreceptie gehouden. Daarvoor vindt in de rooms-katholiekc kerk een eucharistieviering plaats. De Zusters Franciscanessen kwamen in 1865 naar Sas van Gent. Zij bewoon den eerst gedurende dertig jaar het ou de klooster op de Westkade. Vanaf hun komst hebben de zusters zich altijd be ziggehouden met het onderwijs in Sas Van Gent: in de loop der jaren droegen zij zodoende bij aan de opvoeding van zeker de helft van de Sasse bevolking. Een aantal jaren geleden trokken de Zusters Franciscanessen zich uit het onderwijs terug. Het klooster Wordt op geheven bij gebrek aan opvolgsters. De vijf zusters worden ondergebracht in kloosters in Monster. Roosendaal en Zundert. Uit dat isolement komt mede voort, zo bleek uit de woorden van de heer Loc kefeer. dat de Zeeuws-Vlaming vaak richting België gaat, terwijl men niet zo 'oost' of 'noord' gericht is. „Een isole ment ook met voordelen. Denk maar eens aan een toneelstuk als 'Café Cen traal' dat mede door dit isolement tot stand is gekomen. Ik moet erbij opmer ken dat de rijksgrens, sociaal-cultureel gezien, niet bestaat. Laten we van deze isolementsnood maar een deugd ma ken". aldus de heer Lockefeer die Zeeuwsch-Vlaanderen „het bovenste stukje van België, maar een deel van Nederland" noemde. In zijn inleiding wees de heer Lockefeer erop dat er zijns inziens nog altijd drem pelvrees bestaat bij bepaalde groepen waar het erom gaat zich open te stellen voor bepaalde soorten kunst. In zyn be toog raakte hij ook nog de huidige dis cussie over de decentralisatie van het welzijnsbeleid aan. Naar aanleiding van vragen van de aan wezigen in café 'De Zwaan' ging de heer Lockefeer ook bij de rondvraag in op problemen die buiten de sociaal-cultu rele sector vielen maar wel met de Aar- denburgse gemeentepolitiek te maken hadden. Christelijke school Breskens vergaderde BRESKENS - De christelijke school in Breskens hield de jaarlijkse ledenver gadering. tevens ouderavond. Na de verslagen was er een bestuursver kiezing. Mevrouw De Baare en de heer Pladdet traden af en worden opgevolgd door mevrouw De Coninck en de heer Van Kleef. Voorts werd er gesproken over de integratie. Het onderwijs in klas 1 van de lagere school wordt ook in de toekomst afgestemd op dat van de di verse kleuterscholen. Met de komst van de nieuwe b basisschool Waarschijnlijk 1983 wordt er aan de christelijke school een kleuterafdelingtoegevoegd en kun nen kleuters vanaf vier jaar tot de nieu we basisschool worden toegelaten. Na de pauze was er een verloting. A. I. Verhage Voor de binnenkort te houden veiling kunt u nog inbren gen: schilderijen, gouden en zilveren sieraden, meubilair, por selein, glas, kristal, tin, koperwerk enz. Catalogus reeds in voorbereiding. Bel of schrijf naar A. I. Verhage, Houtkaai 9, Middelburg. Tel. 01171-1463 of 01180-27639. Onze zaak is geopend: woensdagmiddag en donderdag middag en zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur, waar wij u een fraaie verzameling schilderijen kunnen tonen en goede antiquiteiten. •iCHT - De schuttetssociëteit 'Gedacht' hielden een schieting in de Kind waaraan 28 schutters ""en. Uitslag: hoge vogel J. de 'Koewacht; eerste zijvogel: C. Koewacht; tweede zij vogel F. de [Koewacht; grootste aantal kleine !5i F. Herwegh, Hiekant. ^-Aan de maandagschieting in Blommaert te Hulst namen 52 «rsdeel Uitslag: hoge vogel G. v. WKe. De Klinge; eerste zijvogel Hulst; tweede zijvogel A. Graauw; grootste aantal vogels (5) mvrouw Koemans. en W. Blommaert Hulst. NOTA STARTSCHOT GEFORMALISEERD JEUGDBELEID HULST - Om tegemoet te komen aan de wensen voor hulp aan bestaande groe pen van jeugd- en jongerenwerk en het ontwikkelen van initiatieven is be roepskader noodzakelijk. Een goede samenwerking met vrijwilligers is echter onontbeerlijk. Dat is de eind conclusie in de nota Jeugdwerk Hulst, die de stichting Gemecnschapswerk Hulst heeft vervaardigd. Bij de presentatie van de nota maakte gemeenschapswerkdirecteur C. van Leuven vrijdagavond duidelijk dat de nota is bedoeld als een 'startschot' voor een geformaliseerd jeugdbeleid in de gemeente Hulst. Tot nu toe is het daar mee volgens de stichting Gemeen- schapswerk armoedig gesteld. Het jeugdbeleid in de gemeente Hulst zou er op gericht moeten zijn de vaak povere aspecten (mankracht, geld, huisves ting, hulpmiddelen) van het jeugdwerk betere voorwaarden te geven om te kunnen blijven voortbestaan. Nieuwe initiatieven zouden betere mogelijkhe den en kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen, dan nu het geval is. zo schrijft het gemeenschapswerk in de nota. Hoewel wordt uitgegaan van de nood zaak van het aantrekken van een be roepskracht. acht het gemeenschaps werk vrijwilligers mede gezien de kos tenfactor van groot belang. Dat vrijwil ligerswerk zou dan moeten worden on dersteund. geadviseerd en begeleid door een gemeentelijk steunpunt (de beroepskracht) dat tevens een maai- al gemene functie voor het jeugd- en jon gerenbeleid zou moeten hebben. Dc nota Jeugdwerk Hulst is een zoge naamde indicatieve nota. Dat wil zeg gen dat niet om allerlei zaken wordt gevraagd, maar dat wordt aangegeven waarde knelpunten liggen (een inven tarisatie) en hoe die mogelijk opgelost zouden kunnen worden (onder meer door het aanstellen van een beroeps kracht bijvoorbeeld). Overigens kan het gemeentebestuur Van Hulst op korte termijn wel een aanvraag tot aanstelling van een consulent jeugd werk tegemoet zien. Die aanvraag zal komen van de stichting jeugd- en jon gerenwerk Hulst in oprichting. Verder kan de gemeente rekenen op een nota over de huisvestingsproblemen voor jongerenwerk in Huist. Zoals be kend zijn op dat terrein momenteel twee actiegroepen actief: de actiegroep Open Jongerencentrum Nu en de actie groep Repetitieruimte Popgroepen. Beide groepen zetten zich in voor het behoud van de voormalige brandweer kazerne aan het Oranjebolwerk. die als repetitieruimte voorde verschillende in Hulst actieve popgroepen Open Jonge rencentrum ziet die mogelijkheid ook. maar wil met het gebouw nog wat meer doen: er zou een niet commercieel ge richte ontmoetingsruimte van ge maakt moeten worden, waar jongeren terecht kunnen zonder dat zij verplicht zijn om bijvoorbeeld drank te consume ren. Op de gemeentesecretarie ligt ook nog een verzoek om het activiteitencen trum het Houtenkwartier te verbete ren. Bij de presentatie van de nota jeugdwerk zei Van Leuven van het Ge meenschapswerk te hopen, dat al deze gegevens zullen leiden tot het opstellen van een nota jeugdbeleid door het ge meentebestuur. Tijdens de bijeenkomst hield de direc teur van het arbeidsbureau in Oost burg de heer J. E. de Vos een inleiding over de taken van het arbeidsbureau. Hij wees erop dat het arbeidsbureau meer een open karakter heeft gekregen dan vroeger al blijft de directe arbeids bemiddeling een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Daarnaast is er ook nog een laak bijgekomen door het verstrekken van voorlichtingsmate riaal via folders en dergelijke. „Over het algemeen is het arbeidsbureau bij het publiek te weinig bekend. Het is een instituut dat makkelijk kritiek krijgt", aldus de heer De Vos die ook de om-, her- en bijscholing ter sprake bracht. Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de bijeenkomst bleek dat de kascontro lecommissie niet akkoord ging met het jaaroverzicht van de penningmeester. ..Het gaat niet om duistere zaken, maar om een manier van boekhouden. Eén van de leden van de kascontrolecom missie was van mening dat de door de penningmeester gevolgde manier van werken controle bemoeilijkt", zo werd er gezegd. Men gaat proberen om in ge- Izamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Bejaardenbond Sas van Gent hield gespreksavond SAS VAN GENT - „Bejaarden hebben ook problemen, dat deze echter zo groot zijn als in Sas van Gent, was bij velen van ons onbekend!" Dit zei de PvdA-voorzitter van de afdeling Sas van Gent, de heer P. Penne tijdens een gespreksavond met de bejaardenbond afdeling Sas van Gent, in het vereni gingsgebouw 'De Roselaer' te Sas van Gent. Het open bejaardenwerk te Sas van Gent moet zo bleek tijdens dit gesprek, in de eerste plaats een beroepskracht voor de bejaarden opleveren. Men was van mening dst hierover ook overleg gevoerd kan worden met de gemeente Axel en Terneuzen. Volgens de ge spreksgroep moet men voor één be roepskracht ongeveer 2.000 bejaarden hebben, In Groot-Sas van Gent zijn ruim 1.400 bejaarden, waarvan er 600 lid zijn van de bejaardenbond Sas van Gent. Uit het gesprek kwam verder naar voren, dat een eigen huisvesting voor de bejaarden in Sas van Gent bij hen centraal staat. Volgens de bond zou de behuizing van de bejaarden in het verenigingsgebouw 'De Roselaer' te Sas van Gent kunnen. De tekeningen hiervoor zijn op het ge meentehuis te Sas van Gent aanwezig. 'De uiteenzetting, die wij als PvdA van de afdeling Sas van Gent deze avond hebben verkregen, was zeer verhel derend", aldus de voorzitter P Penne „We zijn nu in staat in de huidige situa tie ons steentje bij te dragen tot een hopelijk, gunstige wending voor de Sasse bejaarden1", aldus deheer Penne. Het bestuur van de bejaardenbond te Sas van Gent zal nogmaals het hoofd bestuur van de bond verzoeken druk uit te oefenen bij het gemeentebestuur van Sas van Gent. Indien dit niet helpt vindt het plaatselijk bejaardenbestuur het zeer vereist om aan te kloppen bij het hoofdbestuur van de Algemene Bejaardenbond om van hieruit eerder gedane verzoeken te ondersteunen. „Het laatst blijft over: burgerlijke on gehoorzaamheid!", was de mening van het bejaardenbestuur. Conferentie over aansluiting lager en voortgezet onder wijs MIDDELBURG - Het district Zeeland van de Algemene Bond van Onderwij. zend Personeel (ABOP) houdt volgen de week vrijdag in de Middelburgse Schouwburg een onderwijsconferen- tie. Het onderwerp is de aansluiting van het lager onderwijs op het voort gezet onderwijs. Een drietal sprekers zal het thema van de conferentie inlei den. Dat zijn hel Tweede Kamerlid M. Konings, G. H. de Vries, adviseur voortgezet onderwijs in Zuid-Kennc- merland. en A. G. J. Bakkenes, school hoofd uit Amersfoort. Na de inleidingen kan er van gedachten worden gewisseld met een forum. Be halve de inleiders bestaat dat uit R. Soesman, conrector te Zierikzee, C. de Keijzer, brugklascoordinator in Mid delburg, en H. H. Kole, schoolhoofd in Middelburg. De onderwijsconferentie begint om 14.30 uur en duurt tot 17,30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 43