an Agt: voorbehoud wel gelijk deel NAY O-besluit TELETEKST EN VIEWDATA VEREISEN APART BESTEL 2 Brand in meelfabriek Moskou trekt aanbod onderhandelingen in Radio Teheran meldt aanval Iraakse leger PZC/ binnen -buitenland IS Tekenen SALT II noodzakelijk NVJ-commissie: voor broodnodigeverscheidenheid ABVA DREIGT MET ACTIES BIJ DE PTT HOOG EN LAAG WATER pAG 15 DECEMBER 1979 (ton pagina 1) zei Ploeg, „en als dat _jTuitleg overeind biyft dan voor het debat van volgende Ke problemen >nten •r Van Agt volgende week in het kernwapendebat 'niet jbUjft" sluit CDA-dissident mr. Jgcholten de val van het kabi- jjt Scholten ervaart 'een grote Btle tussen de verklaringen puer Van Agt en het NAVO- 1 pqué'- Hij wil duidelijkheid. In rgieover 'deze zwaar wegende de premier zich volgens eden vrijdagavond voor de NCRV- ötte CDA-'dissident', Jan van t«igen, zei geen politieke ver- P ^ïykheid te kunnen nemen v L'iotaal modernlseringsbesluit mlddellange-afstands kern- Hij is 'teleurgesteld' over het «omuniquè waarin hij leest 5ministers vóór modernisering ipkozen. t Hans de Boer moet premier 'F* 'utleggen waar twee elemen- CDA-vertrekpunten zijn ge lde ondertekening van Salt II - communiqué opgenomen - ïeperkte produktie - het getal ••«ind gebleven. I volgens hem niet duidelijk of cd zich heeft verzet tegen het bcbeslult. JSKpnan. eveneens één van de st«4 fcit dat hij én de regering in locy. ktefe" zullen komen als niet wordt dat Nederland tégen c ia, ftJ M.Dijkman, de enige KVP-er fjen ARP-ers, vindt dat de die nu op tafel liggen onvol- talwoord geven op de kame- neergelegd in de motie- idln| „Komt er geen duidelijk st ik geen wijziging komen in piame van degenen die voor jtemerdink stemden", aldijs icïi tiridere CDA-'dissidenten' vra- (cduidelijkheid van de regering. is. ie te handhaven' reid te zijn, mits Nederland dan „ja" tegen het programma zou zeggen. „Toen Nederland daar geen bevesti gend antwoord op kon geven, vroegen zij: wat moeten we dan nog verder met jullie", aldus de premier. Volgens Van Agt hebben de Amerika nen Nederland ook ondubbelzinnig duidelijk gemaakt, dat wij bij een vol strekt „neen" niet bij de voorbereidin gen voor de ontwapeningsbesprekin gen met de Russen zouden worden be trokken. De onderhandelingen vinden plaats tussen de Amerikanen en de Russen, maar de Europese bondgenoten wor den bij de voorbereidingen daarvoor nauw betrokken. Die positie heeft Ne derland nu. ondanks het gemaakte voorbehoud, niet verspeeld, zo bleek uit Van Agt's opmerkingen Fier Van Agt zei dat als Nederland in de cember 1981 zou besluiten niet tot plaatsing van de 48 cruise-raketten in ons land over te gaan. Nederland geen deel zal krjjgen in die voorbereidingen Ondanks al deze twijfels zei Van Agt „fier en met een opgeheven hoofd naar de Tweede Kamer te gaan. Het is een goede zaak, het waard om verdedigd te worden. Er zit absoluut geen dubbele NOODKREET UIT CAMBODJA! Uitgehongerde Cambodjanen vluchten naar Thailand. Ze hebben eten nodig. Geeft hen daadwerkelijk Christelijke hulp. Help óns helpen. Stort uw bijdrage op gironummer 29. 14.600, of bankrek. nr. 64.11.46.256, t.n.v. Stichting Comité Hulpverlening Zuid-Oost-Azië, Postbus 1527, tel. 050-777428,9701 BM Groningen OPROEP TOT HULP AAN HONGEREND CAMBODJA Dit Is de eerste keer del de C»mbod|»»nse vereniging In Nederland zich lol alle Instanties In Nederland richt. en hulp vraagt voor de hongerenden en In °°|'^Kirdvoerder Stemerdink Van Agt's uitleg „volstrekte Het ipers-lcommuniqué is het .raideslag om wordt geleverd". JHtt geïntegreerde document is wdan een ambtelijk stuk. Als —kennelijk toch belangrijker is, '?c fttdatstuk maar openbaar wor- 'to' pakt fe met praten over een pers- K! j", De PvdA zal, nu de situatie zo np om precies de verschillen ibéldfdocumenten uit de doeken to „Het ls niet voor niets dat DaJ [fflenVander Klaauw zo hebben to om het Nederlandse voor- "1!j id in het communiqué opgeno- tide minister-president (die zelf d „erg veel moeilijkheden" te kteo) heeft het NAVO-com- waar het Nederlandse voor- Idetlnstaat, juridisch geen en- Het enige document dat kracht heeft, is het zoge- „gelntegreerde besluiten do- sena*" Warln exact de Posities van betberaad deelnemende landen, n ÈJiiet Nederlandse voorbehoud, ROTTERDAM (ANP) - In de meelfab riek van Meneba in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond een felle brand uitge broken. Het vuur was tot ver in Rot terdam te zien. De brandweer gaf 'groot alarm' maar had het vuur pas tegen negen uur onder controle. De brandweer vreesde aanvankelijk explosies vanwege het meelstof in de droogkolom. Juist daar concentreeide dc brand zich. Over de oorzaak kunnen brandweer en politie nog niets zeggen. De schade is aanzienlijk. Een van de silo's is door het vuur verwoest en zal volgens de brand weer zeker vervangen moeten worden. bodem in. Wij gaan hier voor staan, for better and for worse Ter voorbereiding op dat debat zijn door de Tweede Kamer zo'n 100 vragen gesteld, die de regering de komende dagen moet beantwborden. Het over grote deel van de vragen heeft betrek king op de betekenis en uitleg van het NAVO-communiqué en de eventuele andere stukken. CDA-kamerlid J. N. Scholten heeft af zonderlijk van zijn fractie, namens de 10 dissidente CDA'ers. een serie vragen ingediend. Hij w il met name weten of Nederland met produktie van de ra ketten akkoord is gegaan, zoals uit de woorden van Luns en de Amerikaanse ministers Vance en Brown op te maken valt. VAN DER KLAAUW: BRUSSEL - „Als SALT n niet door Amerika wordt geratificeerd, dan ont staat een ernstige situatie. Maar ik wil nu nog geen uitspraak doen over de vraag of Nederland zich in dat geval zal terugtrekken ui t de speciale NAVO- groep die is ingesteld ter voorberei ding van de onderhandelingen met de Sowjet-Unie over vermindering van het aantal raketten voor de middellan ge afstand in Europa". Dat zei minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) vrijdag na afloop van de NAVO-raad. Minister-president Van Agt zei onlangs in de Tweede Kamer dat de regering „niet onvoorwaardelijk zal meewer ken" aan het moderniseringsprogram ma van de NAVO, zolang SALT II niet is geratificeerd. Minister Van der Klaauw en zijn defensiecollega Schol ten blijken deze voorwaarde woensdag volledig te hebben ingeslikt. Van der Klaauw zei vrijdag: „De NAVO-lar.den gaan er allemaal van uit dat SALT n door de Amerikaanse Senaat wordt goedgekeurd". Van der Klaauw zei „nog niet met mi nister Scholten te hebben overlegd" wat de regering zal doen als SALT n niet wordt geratificeerd. Wel is er ln dat geval sprake, aldus de bewindsman, van een ontbindende voorwaarde voor zover het gaat om de opstelling van de nieuwe raketten (48 Cruise-raketten) op Nederlands grondgebied. In krotten, sloppen, hutten weggestopt en op elkaar gepropt leven in Latijns Amerika miljoenen zonder eigen stukje stad wonen als geen mens zou willen. Een eigen woonplaats willen zij en water, licht en zoveel meer. Solidaridad steunt hun strijd hun organisatie. het> hadds 'document is een aanhangsel .gene t'i gehecht, waarin het Neder- ptó iwrbehoud (geen akkoord met jjKlduldeljJk is omschreven. Het document is geheim, maar de nigens Van Agt niet. üeivryüag aan het geharrewar opstellen van het openbare réqtë met teveel aandacht te besteed. „Ik dacht misschien Èchtvaardig: dat redt zich wel. J.' heeft de jurist in mij parten el Want die vroeg zich af waar lersopaan komt. En dat is het document, en daar zat het tisg waarom hjj de kamer niet óKgte heeft gesteld van de togen in Brussel, antwoordde gag ervan uit dat het Neder- Wbehoud in het communiqué wkomen; aan de gerezen pro leb ik niet veel betekenis ge ldus Van Agt. gaf toe dat kamervoorzitter geen aandrang op hem heeft taw ®d om uiterlijk om 21.00 uur in verschijnen Jjj denen idfeï drie redenen te heb- *ao te nemen dat het Neder- Rbehoud volstrekt duidelijk de door minister Scholten in ^beraad uitgesproken, en ook We, tekst. Dan de bewuste tenslotte de verklaring van öïtaris-generaal Luns <na- •HAVO), die het Nederlandse bd duidelijk noemde. er nog het communique, sproken wordt over statione- aantal landen waaruit Jwoorden blijkt, dat niet ie- de a «eens was. Van Agt noemde an a ïïnique slechts „een kwestie go atatie". snel Nederlandse voorbehoud gnomen zijn geweest, dan du<*M de andere landen met be- Wglê, Denemarken) dat ge- En die verdeeldheid Wile van de eenheid van het otschap naar buiten toe. niet :twioaar stuk blijken. OWMtoe dat in het NAVO-be- «n meer beperkte produktie "Raketten geen sprake is. L zlctl la"ge tijd voor "'I tong beijverd, aldus de pre- de bondgenoten voelden stal voor Zij zagen het voorge- amma als minimaal. Nietten Nederland voor het ~uj zelden tot beperking be- (Slot van pagina 1) thans Voorlopig buiten schot te willen blijven bij toekomstige onderhandelin gen over de kernwapens in Europa. Evenals Parijs wil Londen volledige zeggenschap behouden over zijn eigen kernmacht. De atoömstrijdkrachten van beide landen zijn echter zeer klein in vergelijking met die van de beide su- permogendheden. T roepenvermindering. Reeds aanstaande maandag komt dë NAVO in Wenen met een nieuw voorstel over troepen vermindering in Centraal- Europa. Behalve de reeds gemelde te rugtrekking van 13.000 Amerikaanse en 30.000 man Russische troepen in de eer ste fase van een veelomvattend ak koord, bevat het voorstel nog andere elementen. Deze hebben betrekking op afspraken om militaire activiteiten aan weerszijden van het IJzeren Gordijn „doorzichtiger te maken". Dat kan door de zogenaamde vertrouwenwekkende maatregelen een juridisch bindend ka rakter te geven. De belangrijkste ver trouwenwekkende maatregel is het stu ren van waarnemers bij militaire oefe ningen Als gevolg op de conferentie over Euro pese veiligheid en samenwerking, wil de NAVO een onderzoek van vertrou wenwekkende maatregelen (op de toet singsconferentie. volgend jaar in Ma drid). en een Europese ontwapenings conferentie (op basis van de voorstellen van Frankrijk en het Warschau Pact). Ook wil de NATO onderhandelen over een aanzienlijke verlaging van het ni veau van kernwapens voor middelgrote afstand en intercontinentale kernwa pens in het kader van Salt III. Amerika zal 1000 tactische atoomkop pen terugtrekken uit Europa als onder deel van het besluit 572 nieuwe Pers- hing en kruisraketten ln Europa op te stellen. Of dit betekent dat de zoge naamde optie 3 bij het Weense MBFR- overleg daarmee is vervallen, kon mr. Luns desgevraagd niet zeggen. Deze op tie 3, waaraan in de recente debatten in de Tweede Kamer veel aandacht werd besteed, is het al jaren geleden gedane aanbod aan het Oostblok 1000 Ameri kaanse kernkoppen af te ruilen tegen een compleet Russisch tankleger. Mos kou is hier nooit op ingegaan. Voor het eerst in een NAVO-communi qué werd een land in Zuidelijk Afrika vermeld. De NAVO-ministers verwel komden het vredesakkoord over Rho- desie. Mr. Luns zei nog dat Frankrijk „nogal gelukkig" is met het modernlse ringsbesluit van de NAVO. Parijs en de andere NAVO-landen drukten in de slotverklaring hun geloof uit dat ratifi catie van het SALT-verdrag „zou bij dragen aan andere mogelijkheden voor overleg over wapenbeheersing Over handhaving van de mensenrechten in „sommige landen" toonden de NAVO- ministers zich zeer kritisch. AMSTERDAM (ANP) - De nieuwe sys temen van massacommunicatie tele tekst en viewdata vereisen elk een ei gen bestel. De overheid moet hier or denend optreden om te voorkomen dat het uitdraait op slechts op nieuwe wij ze overbrengen van informatie die el ders al wordt gegeven. Dat zou de beoogde verscheidenheid en plurifor miteit inde informatievoorziening al leen schijnbaar doen toenemen. Dat schrijft een commissie van de Ne derlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in een rapport over teletekst en viewdata Het rapport moet nog wor den voorgelegd aan bestuur en vereni gingsraad van de NVJ Tot nu toe hebben de omroepen (tele tekst) en de dagbladuitgevers (viewda ta) zich opgeworpen als gegadigden voor de systemen. Beide communica tiesystemen brengen informatie over op het beeldscherm van een aangepast tv-toestel. By teletekst door codes in het gewone tv-signaal. bij viewdata door koppeling met een telefoonlijn, waardoor een verbinding met een com puter tot stand komt. Volgens de NVJ-commissie moet de overheid voor teletekst een bestel creé- ren naast het huidige omroepbestel. Ethergolven hebben slechts een be perkte capaciteit. Voor teletekst moet er een organisa tievorm komen, die is toegespitst op de mogelijkheden van teletekst, die ook anderen dan de huidige omroepen toe laat. Ook hier moet de commercie wor den buitengesloten. De NOS staat op het standpunt dat teletekst in alle opzichten 'omroep' is. De NVJ-commissie is van mening dat volgens het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting in principe de communicatiemiddelen voor iedereen toegankelijk moeten zyn. Viewdata Viewdata loopt niet via de ether en heeft dus een veel grotere capaciteit. De openheid ervan kan dientengevolge ook veel groter zyn dan bij teletekst, aldus de commissie. Op dit systeem echter hebben de dagbladuitgevers een claim gelegd. Hun argument is dat viewdata grafische tekens (letters e d.i gebruikt bij de verspreiding van infor matie. Dus is viewdata een logisch ver lengstuk van de dagbladen en geen om roep. aldus hun standpunt. De NOS had namelijk ook dit systeem als om roep willen kwalificeren Inmiddels, zo constateert de commissie, zijn er 'ge- biedsafspraken' gemaakt. Ook bij viewdata vindt de commissie het on juist als een groep die al informatie ver spreid, diezelfde informatie zou gaan verspreiden in een heel nieuw medium, zonder wezenlijk iets toe te voegen aan de - broodnodige - verscheidenheid. Pluriformiteit Volgens de commissie moet ook hier de overheid een bestel creèren. Juist van wege die pluriformiteit mag viewdata met worden overgelaten aan het vrije spel der maatschappelijke krachten. In elk geval zouden niet op winst gerichte organisaties toegang moeten kunnen krijgen. De commissie wijst op het NVJ-stand- punt dat ook commerciële organisaties recht op persvrijheid hebben. Voor de toegang van deze organisaties tot DEN HAAG (ANP) - Het vooruitzicht van akties bij de PTT möet minister Wiegel (binnenlandse zaken, verant woordelijk voor ambtenarenzaken) ervan weerhouden de toeslagen voor onregelmatige dienst voor ambtena ren te verlagen. Dit is volgens de voorzitter van de groep-PTT van de ABVA, de heer Ver- rier. de reden dat de bonden ABVA en K ABO nu al, voor het overleg over deze kwestie, met akties dreigen. Hij sprak vrijdag voor 200 kaderleden van beide bonden bij de PTT. De ambtenaren bonden willen de grootst mogelijke druk ontwikkelen door de kaderleden op te dragen de achterban voor te be reiden op akties. Deze zullen variëren van weigeren van overwerk tot lan delijke werkonderbrekingen van onbe paalde duur. Het voorstel om de toesla gen te verminderen heeft de minister nog niet aan de orde gesteld in het cen trale overleg met de ambtenaren- centrales. (Slot van pagina 1) zegt te baseren op teieioongesprekken met de gouverneur van de stad en het Iraanse ministerie van buitenlandse za ken, Chorramsjahr is de belangrijkste havenstad in de provincie Kofezestan Er bestaat een jaren oud grensgeschil tussen Iran en Irak. maar sinds ayatol lah Chomeim in februari de sjah ver dreef. heeft het Islamitische bewind Irak er herhaaldelijk van beschuldigd de anu-Khomeini gezinde Arabische minderheid in het zuidwesten van de provincie actief te steunen. Ook ver denkt Teheran Bagdad van hulp aan de Koerden, wier woongebied door de landsgrens tussen Irak en Iran wordt doorsneden. In beide landen voeren de Koerden, die autonomie willen, een in tensieve guerrilla. Het afgelopen jaar hebben Iraakse legereenheden zich ver schillende malen in Iran begeven, naar het heette op zoek naar Koerdische ba ses. In de Turkssprekende provincie Azer beidzjan brak deze week - onder aan voering van de dissidente ayatollah Shariat-Madari - bijna een algemene opstand uit tegen het regime van Kho meini. terwij] de onrust zich snel ver spreidde naar de centra van andere minderheidsgroepen. Als middel om de eenheid in het land te herwinnen zou een nieuw gevaar-van-buitenaf zou Khomeini en zijn propaganda-appa- raat - waarvan Radio Teheran deel uit maakt - derhalve zeer welkom zijn. Den Haag. De „invasie" speelt zich af aan de voor avond van de uitspraak van het Inter nationaal Gerechtshof in Den Haag over het conflict tussen de VS en Iran, die zaterdagmiddag om drie uur wordt verwacht Deze uitspraak wordt in Washington buitenwegoon belangrijk geacht voor de haalbaarheid van een Amerikaans voorstel aan de Veilig heidsraad van de VN, om een economi sche boycot tegen Iran af te kondigen. De Sowjet-Unie - evenals de VS perma nent lid van de Veiligheidsraad-heeft vrijdag echter al laten doorschemeren zich tegen een dergelijke boycot te zul len verzetten. In het Witte Huis is men evenwel opti mistischer geworden over een gunstige afloop van het gijzelingsdrama in Iran. dat zondag zijn zevende week in gaat. Gisteren zei de Amerikaanse president Carter dat de omstandigheden in Iran zich aan het wijzigen zijn: „Indien de aanvankelijke verklaringen uit Tehe ran worden vergeleken met de meer re cente, dan blijkt toon daarvan positie ver te zijn geworden," aldus Carter, die zei niet te zullen toelaten dat de crisis zich voor onbepaalde tijd zou voortsle pen, maar deze opmerking niet als een aankondiging van militaire actie ulge- legd wenste te zien. Eén van de vijftig Amerikaanse gijze laars in de ambassade in Teheran heeft in een telefoongesprek met zijn vrouw gezegd dat hij en zyn lotgenoten slechts vrij zullen komen als de Verenigde Sta ten de ex-sjah aan Iran uitleveren De 47-jarige Jerry Plotkln gaf in het vrijdag bekend geworden gesprek, dat met veel emoties gepaard ging. te kennen dat de studenten 'gelijk hadden' met hun op treden. Het bandje waarop de tekst van het te lefoongesprek staat. Is opgenomen door eer. verslaggever die toestemming had gekregen het ambassadeterrein te betreden. Ir. een wachthuisje kon hij het gesprek vastleggen. De Iraanse minister van buitenlandse^, zaken, Sadegh Ghotbzadeh. heeft vrij dag de ambassadeurs van twaalf lan den ontvangen. Australië. Oostenrijk, Canada, Denemarken, Finland, Grie kenland. Nieuw-Zeeland. Noorwegen, Portugal, Zweden, Spanje en Zwitser land, om een bezoek aan de gijzelaars te regelen. De minister doet dit op last van Khomeini, die de Amerikaanse be wering wil logenstraffen, dat de gijze laars onmenselijk zouden worden be handeld. Nederland zal de EG-partners vragen optimale solidariteit te betonen met de Amerikanen in de gijzelingszaak in Iran. Dit zei permier Van Agt vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Er zjjn namelyk ook krachten in de ge meenschap werkzaam die met het oog op oliebelangen vinden dat er niet te veel gesolidariseerd moet worden. 'Dat weze dan zo', apdus Van Agt, die niet nader inging op genoemde krachten. De Iraanse ambassadeurs in Frank rijk, West-Duitsland en de Scandinavi sche landen zijn naar hun land terug geroepen. Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken vrijdag bekendge maakt. In de korte bekendmaking werd geen reden opgegeven voor het besluit. De ambassadeur werden ech ter korte tijd teruggeroepen nadat de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Cyrus Vance zijn rond reis door West-Europa had afgesloten en Vance volgens zijn zeggen brede steun had gekregen voor het afroepen van economische sancties tegen Iran. ISTANBUL (RTR) - In Istanbul zijn vrijdag vier Amerikanen, twee mili tairen en twee burgers, die op een bus of een auto stonden te wachten, door onbekenden doodgeschoten. De moor denaars schoten vanuit een auto. Fén van de Amerikanen was op slag dood, de anderen overleden spoedig in een ziekenhuis. De aanvallers zijn ontko men. GROTE VAART ABIDA 13 900 z Mombasa nr Mombasa, AC- MAEA 13 430 nw Guayaquil nr Wellington, ALUDRA 13 200 wzw Monrovia nr Kaapstad, AMERSFOORT 13 360 wzw Kp. Finisterre nr Antigua, AMSTELBURCHT 13 230 wnw Freetown nr Savona. AMSTELDIEP 14 te Charleston, AMSTELLAND 14 te Rio de Ja neiro verw., AMSTELSTAD 13 t.a. Kuwait. AMSTELSTRAAT 13 vn New Orleans nr Cristobal. AMSTELSTRAND 13 45 w Soror.g nr Djakarta, AMSTELSTROOM 14 te Dal- housie verw., AMSTELWAL 13 300 wzw Flo- res nr Lissabon. ANTILLA CAPE 13 210 n Socotra nr Djibouti, ATLANTIC CROWN 14 te Halifax, BROERE EMERALD pass 13 Kp. Finisterre nr Oristano. BUENA VISTA 14 te Rotterdam, BUSSUM 13 150 z Galapagos eiL nr Longbeach, CHEVRON MADRID 13 835 zzw Djakarta nr Kumell. CHEVRON NAPE- LES 13 32(7 zzw San Jose nr Honolulu, CHE VRON NEDERLAND 13 65 w Mangalore nr Singapore. CHEVRON ROME 13 600 z Kp Verdische ell. nr Canaport, CORAL MAEAN- DRA 13 te LJmuiden, CRANIA 13 1230 w Kp. Finisterre nr Stanlow, DAPHNE 13 vn Punta Cardon nr Portland i Maine), DIADEMA13 40 zo Str. Ormoesz nr Mombasa, DIONE 13 rede Sullom Voe, ESSO SABA 13 115no Benghazi nr Slri Kerir, FARMSUM 13 750 wnw Canari- sche ell. nr Novorossisk, GETAFIX 13 250 zw Azoren nr Corpks Christi. HOLLANDIA pass 13 St. Croix nr Amsterdam. INCOTRANS SPEED :3 vn Balboa nr Le Havre. KENNE- MERLAND 13465 nw Sao Vicente nr Amster dam. LACO.VICA 13 300 no Durban nr Mena al Ahmadi, LATIRUS 13 900 wzw Luanda nr Landsend. MAASBRACHT 13 vn Sao Sebas- tiao nr Ras Ta/iura. MACOMA 13 300 ono Mogadiscio nr Le Havre, MAR INULA pass 13 Little Quoin nr lChor al Amaya. MËRCU- RIUS 13 vn Amsterdam nr Paramaribo, ME TA 13 200 ono Maslra nr Los Angeles. NEDL- LOYD AGULHAS 13 65 z Luderitz nr Dur ban. NEDLLOYD ALGOA 14 vn Kaapstad nr Penang, NEDLLOYD AMSTERDAM pass 13 Madoera nr Auckland, NEDLLOYD CHA THAM 13 430 ozo Durban nr Djakarta. NEDLLOYD DEJIMA 13 vn Singapore nr Hongkong, NEDLLOYD FREETOWN 14 70 z 'Guadalcanal nr Fiji, NEDLLOYD FRESCO 13 te Valparaiso. NEDLLOYD HOBART 13 170 o Paramaribo nr Fortaleza, NEDLLOYD HONGKONG 14 535 nw Wake nr Yokohama. NEDLLOYD HOORN 14 145 zo Colombo nr Singapore. NEDLLOYD HOUTMAN pass 13 Suez nr Melbourne. NEDLLOYD KIMBER- LEY 13 75 nw Cristobal nr Kaapstad, NEDL LOYD KOBE 14 te Nagoya. NEDLLOYD LOIRE 13175 nw Walvlsbay nr Lagos. NEDL LOYD MADISON 13 200 ztw Mogadiscio nr Suez, NEDLLOYD NAGOYA 13 205 ono Dur ban nr Durban, NEDLLOYD NAPIER 13 rn Durban nr Singapore. NEDLLOYD NILE 14 te Vlisslngen, NEDLLOYD ROCHESTER 13 160 o Santa Maria nr New York, NEDLLOYD ROCKANJE 13 550 w Azoren nr Plreaus, NEDLLOYD ROSARIO 14 te Londen, NEDLLOYD ROTTERDAM 13 te Dammam. NEDLLOYD ROUEN 13 vn Baltimore nr New York. NEDLLOYD SCHELDE 13 te Monrovia. NEDLLOYD TASMAN 13 560 z Cocos eU. nr Melbourne, NEDLLOYD WES- TERKERK 13 160 ozo Aden nr Penang, NEDLLOYD WILLEMSKERK 13 vn Shang hai nr Yokohama, OBELIX pass 13 Muscat nr Perz. Golf, ONOBA 13 190 w Havanna nr Port Arthur, POLYDORUS 14 vn Rotterdam nr IJmuiden, TAGELUS 13 225 zzo Adelaide nr Richardsbay, THAMESHAVEN 13 60 o Recife nr Angra dos Reis, VIANA 14 te Sear- sport, VISTEN pass 13 Hamosand nr Valvik, VITREA 14 60 no Brisbane nr Tokuyama, ZWIJNDRECHT 13 80 wnw Ouessant nr Gent. KLBNE VAART ATLANTIC HORIZON pass 14 Ouessant nr Port Harcourt, AZOLLA 14 50 zw Lelxoes nr Shoreham. BALTIC 14 100 w Essaouira nr Dieppe. BREEKADE 14 200 zw Ascension nr Santos, BREEZAND pass 14 Penmarch nr Moerdijk. CAREBEKA-6 14 La Kymassi. CAREBEKA-9 14 60 zw Ouessant nr Gandla. CARLA14 180 n Georgetown nr Georgetown. CELTIC 14 200 zw Agadir. COMTESSE pass 14 Cromer nr Antwerpen, FRISIAN SlARI- NER pass 14 Sardinië nr Napels. GROES-* BEEK 14 100 n Kp. VlUano nr Las Palmas, HAPPY RIDER pass 14*Smalls nr Rotter dam. KARIN pass 14 Kp. Finisterre nr Tums„ LEIDSEGRACHT 14 te Vlborg, LOUISE SMITS 14 120 zzw Las Palmas nr Teesport, MARE ALTUM pass 14 Tuskar nr Limerick, MARINUS SMITS 14140 z Canartsche eil. nr Waterford. NIELS DANIELSEN pass 14 Ouessant nr Gdansk. PASSAAT CURACAO 14 60 n Cayenne nr Buenos Aires, RAAM GRACHT 14 300 ozo Malta nr Yemen. SHOR THORN EXPRESS 14 1200 o Bermuda nr Richmond. SITULA 14 90 ozo Barbados nr Jacksonille, SPIEGELGRACHT 14 75 z Kp Blanc nr Setubal. SYLVIA EPSILON 14 100 zzo Minorca nr Immingham, VALKENIER pass 14 Ouessant nr Hartlepool, VANESSA pass 14 Flamborohead nr New Castle. VE DETTE pass 14 Humber nr Rotterdam. VE- LOX pass 14 Downsing nr Antwerpen. viewdata zouden voorwaarden moeten worden opgesteld om de verscheiden heid te waarborgen. De PTT start midden volgend jaar een experiment met viewdata. Gegadigden kunnen zich aanmelden, mits zy kun nen voldoen aan de technische specifi caties van de PTT (hardware). De dag bladen moeten formeel nog beslissen of zy mee zullen doen. Maar ook post- orderbedry ven bevinden zich onder de poten tièle deelnemers Het experiment omvat een capaciteit van 50.000 pagina's informatie. Een pa gina is een scherm vol. minus de codes en aanwyzinger. van het systeem. Dat betekent dat er ongeveer 25 regels be schikbaar zyn voor tekst. Voor teletekst wordt eveneens gewerkt aan experimenten Zeer binnenkort kunnen door de handel televi- sietoestelln worden geleverd, die al zyn voorbereid voor dit nieuwe systeem (decoder plus toetsenbordje voor op roepen van de informatie). Op de Fira- to-tentoonstelling in 1970 zyn al prakti sche proeven op kleine schaal gedaan met beide systemen. zaterdag 15 december Vlissingen 11CK Temeuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak 11.27 12.24 11.57 0.19 0.14 uur Zondag 16 december Vlisslngen 11.52 Temeuzen 0.02 Zierikzee 0.56 Hansweert 0.35 Wemeldinge 1.19 Kreekrak 1.11 Vlissingen Temeuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak 021 0.50 1.43 1.24 2.04 2.01 ANP - ANP cm uur cm uur cm uur cm 148 23.34 163 5.02 133 1738 161 166 5.23 145 1802 173 117 6.02 117 18.27 147 184 5.55 162 18.32 190 161 12.49 142 5.55 133 18.24 167 179 12.35 176 6.21 167 18.53 183 cm uur cm uur cm uur cm 168' 5.56 146 18.25 169 181 12.19 185 6 18 158 18.51 181 145 13.14 127 6.57 126 19.14 149 198 12.53 203 6.51 174 19.22 197 171 13.36 154 6.50 142 19.13 168 180 13.28 186 7.19 177 19.40 194 cm uur cm uur cm uur cm 181 12.36 185 6.41 161 19.07 176 198 13.04 201 7.06 173 19.35 188 153 14.01 138 7.39 134 19.48 150 214 13.40 218 7.39 189 20.07 203 181 14.20 167 7.35 150 19.56 170 186 14.15 198 8.08 187 20.22 20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 9