Zuidchemie Sas van Gent vreest „Bouwvakkers van buiten de provincie inschakelen Telefoonabonnee 's in Hulst uit de misère Industriebond FNV verontwaardigd over uitspraken KMS-directie werkgelegenheid CZAV in gunstige financiële positie Met veel minder regen 1974 toch als oogstjaar rampzalig 55 DOOR NIEUWE TELEFOONCENTRALE van General Motors I ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 PZC/provincie SAS VAN GENT - De directie van dc Zuidchemie BV in Sas van Gent heeft vrijdagmiddag tijdens de jaar lijkse bijeenkomst met tet personeel een somber toekomstbeeld voor speld. ..De toekomst lijkt onzeker der dan ooit", zei algemeen direc teur drs P. A. Neeteson, „Het is dui delijk dat er veranderingen op til zijn. die ook ons persoonlijk zullen treffen". Drs Neeteson sloot de mo gelijkheid niet uil dat de jaren taeh- tig 'katerjaren' zulten worden. Di recteur K. Horstra zag een lichtpun tje: „Al gaan we donkere wolken te gemoet. we komen er wel weer uit" Ons deel van de koek dreigt onher roepelijk kleiner te worden aldus Neeteson. Hij noemde drie factoren die daar debet aan zijn: de bewape ningswedloop. de ontwikkelingslan den en het energieprobleem. „Door de stijging van de olieprijzen zullen derde wereldlanden hun economi sche positie sterk zien verslechteren. Wij zullen meer ontwikkelingshulp moeten bieden, en meer derdewe reldprodukten moeten kopen waar door bil ons vele takken van bedrit'- ven worden bedreigd In elk geVal zal het lelden tot een tiJdeHjko verho ging Van de werkloosheid Ondanks dat noemde Neeteson steun aan ont wikkeltngslanden een noodzaak ..Niet alleen door humanitaire gevoe lens. maar ook om te voorkomen dat deze landen afglijden naar het anti westerse blok' Neeteson stelde dat. de olieproduce rende landen hun monopollepoeitie uitbuiten „Zij zijn goede volgelingen van ons. de kapitalistische leermees ters". hij voorspelde een verdere stij ging van de olieprijzen ..Nieuwe energiebronnen zijn nodig, maar het duurt naar schatting twintig jaar voor er voelbare resultaten komen" De algemeen directeur was over de toekomst van de Zuidchemie opti mistischer gestemd „Ons bedrijf is sterker geworden. Dat, geeft de nodi ge veerkracht om problemen in de toekomst het hoofd te bieden" Di reeteur Horstra zei bezorgd te zijn over de sterke verhoging van de grondstofprijzcn. ontstaan door de verhoogde vraag naar kunstmest Als kettingreactie zullen ook de kunstmestprjjzen stijgen Horstra „De boer. vooral die in de ontwikke lingslanden. kan zich geen grote risi co s permitteren Ik sluit een schri kreactie zoals in 1975 niet. uit" Hor stra meende dat door de ontWikke ling van omzet., loonkosten en winst de grootste Voorzichtigheid moet worden betracht, bij verdere loonkos tenstijging „Opdat we de tak. waar op we zitten, niet. doorzagen' Ondanks het sombere toekomst beeld heeft de Zuidchemie een goed jaar achterde rug. Directeur M. Ver net: „Het bedrijf heeft dit jaar zijn financiële positie kunnen verbete ren". In tegenstelling tot de verlies- jaren '76 en '77 zal de Zuidchemie dit jaar een winst van ongeveer een mil joen gulden maken. Het bedrijf haal de dit jaar een recordproduktie; ruim 350.000 ton meststoffen. Horstra tekende echter bij de winst cijfers aan. dat het bedrag Vrijwel ge heel zal worden opgeslokt door de doemt L verbetering Van de pensL en reserveringen in verband VUT-regeling „De winst gezet in het cijfer nul. zodat», winst, noch verlies boeken' Het ziekteverzuim bij de Zuj* is volgens Vemet een ernsm bleem. waardoor de org* wordt ontregeld. „We zu]|C!1| gen gezamenlijk moeten o» £Lf Enerzijds door een goede pe^ v,.j planning en het projectwerk anderzijds door het person^" RAAD ARBEIDSMARKT OVER OOSTERSCHELDE EN OEVERVERBINDING: MIDDELBURG - In een reactie op de nota 'De Zeeuwse bouwarbeidsmarkt' samengesteld door de projectgroep bouw grote objecten over de effecten op de bouwarbeidsmarkt door de uitvoering van de Oosterscheldewerken en de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding, dringt de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt aan „op de nodige voorzichtigheid met de inschakeling van Zeeuwse arbeidskrachten."Het bestuur van de raad gaf vrijdagmiddag tijdens een persconferen tie commentaar op deze onlangs verschenen nota. Om verstoring van de Zeeuwse arbeidsmarkt te voorkomen, bepleit de raad „hoge prioriteit te geven aan de inschakeling van bouwvakkers uit de aangrenzende gebieden." De Zeeuwse Raad voor de Arbeids markt vreest dat scholing op ruime schaal van Zeeuwen tot bouwvakker voor de uitvoer van deze werken kan leiden tot „overscholing" van de Zeeuwse aanbodkant als de projecten zi.jn gerealiseerd en zich een structurele daling van de bouwwerkgelegenheid voordoet De raad wijst-de immigratie van bouwvakkers in pnncipe af. omdat „de kans op behoud van de werkgele genheid na afloop van de werken mini maal is" Om een schoksgewijze daling van de werkgelegenheid na de piekbehoefte en gereedkomen van de waterstaatkundi ge werken te voorkomen, acht de raad het noodzakelijk „dat. het instrument van extra werkenprogramma 's blijft bestaan". De raad onderschrijft dan ook het streven, „naar een meer conti nue bouwproduktie". Ook vindt, de raad dat. de belangen van de regionale bouwbedrijven door de uitvoering van de tijdelijke grote werken niet mag wor den geschaad De nota gaat er van uit. dat de Wester schelde Oeververbinding er komt. al leen de vraag is wanneer De secretaris van de raad. drs J C. de Jong, zei hier over desgevraagd, ..het niet onwaar schijnlijk te achten, dat reeds in 1980 met. de uitvoering kan worden begon nen" Hij wees daarbij op het streven van gedeputeerde staten, die de wens te kennen hebben gegeven „zo snel moge lijk met het project te beginnen". De vrees bestaat echter, wanneer veel later wordt begonnen, de argumenten die hebben geleid tot. staal uitvoering van het bruggedeelte, opnieuw moeten worden bekeken en zo ook de fasering van de verschillende sectoren en de daarmee corresponderende benodigde arbeidskrachten In verband met de on gunstige arbeidssituatie in de metaal nijverheid werd begin 1978 besloten om het bruggedeelte in staal in plaats van beton uit- te voeren, hetgeen overigens een verhoging van de bouwkosten 30 50 miljoen) betekent. Voorzichting Voorzichtigheid dus bij de inschakeling van Zeeuwse arbeidskrachten. „Dit geeft." zo zei drs De Jonge, „te grote Dagblad De Stem verscheen met minder edities BREDA - Het dagblad De Stem in Bre da is vrijdag met minder edities ver schenen dan normaal. Bovendien had den de eerste edit ies minder redaction- Iele pagina's. Volgens directeur dr. W. Ilarkx van dc uitgeversmaatschappij De Stem bv zijn moeilijkheden hij het technisch personeel hiervan dc oor zaak. De problemen begonnen nadat twintig rotatiedrukkers van de directie een waardebon hadden gekregen omdat ze de laatste tyd onder moeilijke omstan digheden extra overuren hebben ge maakt. De overige 130 technische me dewerkers eisten daarop ook een blijk van erkentelijkheid. Doordat het tech nisch personeel hierover donderdag avond 'onderling beraad' hield, kwam er vrijdag een uitgedunde krant uit. Over de moeilijkheden, die volgens Harkx voor meer dan negentig procent zijn opgelost, wordt volgende week verder gepraat. Geklaagd VLJSSINGEN - Aan de leergangen te Tilburg slaagden de heren B A. j Ver- bruggen uit Hulst en P J. C. Loonen uit Breskens voor het M.O.-B examen pe dagogiek. richting onderwijskunde. Beiden zijn afgestudeerd op onderzoek Daar de houding van leerkrachten te genover onderwijsverenieuwing. Spreekbeurt Antwerpse schepen VLISSINGEN - De Antwerpse schepen (wethouder) voor havenzaken Jan Huyghebaert komt 14 februari 1980 naar Zeeland. Hij zal dan spreken op een lunchbUcenkomst in hotel Britan nia' te Vlissingen over het onderwerp 'Het Antwerps Havendossier' Df lunchbijeenkomst wqrdt belegd doot de Kring van Werkgevers in de Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone, de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging in sa menwerking roet de Nederlands-Belgi sche Vereniging afdeling Zeeland consequenties op langere termijn Wan neer het aandeel Zeeuwen al te groot zou uitgroeien, dan moeten deze bouw vakkers later weer bijgeschoold wor den." Vice-voorzitter W M. Pel bena drukte het belang van de continuering van de bouwproduktie, waarin met na me een taak ligt bij de rijksoverheid „Wanneer die continuering gewaar borgd is. zal de hele bouwarbeidsmarkt. ook beter kunnen functioneren." zo meende hij De raad acht het. van groot belang, dat voor de Westerschelde Oeververbin ding een overlegorgaan voor de perso neelsvoorziening in het leven wordt ge roepen Dit orgaan zal een nauwe rela tie moeten onderhouden met het reeds bestaande overlegorgaan voor de Oos terscheldewerken Zowel de voorzitter van de raad mr F. G. A Huber als de heer Pel benadrukten de noodzaak hiervan, met. name dat dit. overlegor gaan er dient te komen nog voordat, er met de uitvoering van het project een aanvang wordt gemaakt. Mr Huber .Het arbeidsaspect is zeker zo belang rijk als de technische uitvoering van het Tenslotte spraken de leden van de raad de wens uit. dat de provinciale overheid terdege aandacht aan deze nota zullen besteden VOORZITTER TIJDENS VERGADERING IN GOES: GOES - Een groeiende omzet en dalen de kosten. Dat is het beeld dat de coö peratieve Zeeuwse aan- cn verkoop- vereniging BA (CZAV) in het boekjaar 19781979 te zien heeft gegeven. Dank zij deze positieve ontwikkeling kan eeu groot deel van de tarieven, zoals die voor het drogen, schonen en bewa ren van granen, ongewijzigd blijven. Deze zijn sinds 1975 niet meer ver hoogd. En dit dan terwijl de algemene kostenstijging in dezelfde periode on geveer 20 percent bedraagt. Voorzitter J. A. Nieuweahuyse schetste vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering van de CZAV de huidige financiële po sitie van de vereniging. Hij constateer de dat er reden is tot voldoening. De CZAV heeft met haar dochteronder neming Agrimarkt bv een omzetstij ging beleefd van bijna 7 miljoen gulden Dat is een toename met 16 percent De vaste kosten zijn-uitgedrukt-in percen ten van de omzet - opnieuw gedaald. Toch liet voorzitter Nieuwenhuyse zich niet alleen in jubelende bewoordingen uit. Hij gaf uitdrukking aan zijn be zorgdheid over de kostenontwikkeling in land- en tuinbouw De hoge tot zeer hoge rente van dit ogenblik laat geen of onvoldoende ruimte om tot een lonen de silo-exploitatie te komen, vertelde hij. De prijsstijging van de granen wordt, opgeslokt door de rentekosten <50 a 60 cent per 100 kg per maand), waardoor er geen bewaarvergoedlng overbluft „Teleurstellend is het daarbij te moeten constateren dat de Franse overheid via een oogst-flnanciering geld tegen een rente van 8 a 9 percent beschikbaar steltDat is een concurren tievervalsing die strijdig is met de EEG- regels". aldus de heer Nieuwenhuyse. Hij somde de andere kostenstijgingen op. waarmee de landbouwer te maken heeft, die van meststoffen, gewasbe schermingsmiddelen. aardolieproduk- ten en dereeliike. Het is noe maar de vraag of deze hogere kosten uiteindelijk in de opbrengstprijzen vergoed zullen worden. „Voor de kostenstijging wordt, de doorsnee werker in ons land via de indexering schadeloos gesteldzei dc voorzitter van de CZAV. „We zullen daarom de overheid ervan moeten over tuigen dat het onrechtvaardig en on aanvaardbaar is wanneer de boer deze kostenstijging niet in zijn opbrengst- prijs vergoed krijgt- Welke goede reden is er om de boer tè onthouden wat hem toekomt? Geen enkele. Met alle midde len die ons ten dienste staan zullen wij dit de overheid duidelijk moeten ma ken". De heer Nieuwenhuyse vertelde dat het bestuur van de CZAV zich mo menteel beraadt over de vraag of de ver eniging de jonge boer bij de financiering van zijn bedrijf behulpzaam moet zijn en zo ja hoe. Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering - voorzitter Nieuwenhuy se werd herkozen als bestuurslid en D. Hannewijk blijft deel uitmaken van de raad van commissarissen hield CZAV- direeteur S. C. Rijlaarsdam een inlei ding over het onderwerp "Waar kun nen wij in de jaren tachtig rekening mee houden". Hij sprak de verwachting uit dat de mi- cro-elektronica en de energieproblema- tiek grote gevolgen zullen hebben Naar de mening van de heer Rijlaarsdam zal de handhaving van de werkgelegenheid in de komende jaren alle voorrang krij gen. En als eerste voorwaarde daarvoor geldt dan de bestrijding van de inflatie Hij verwachtte verder dat het rentepeil in de toekomst hoger zal worden, dat de arbeidstijd korter zal worden en dat in een aantal sectoren, onder meer in de land- en tuinbouw de tendens tot schaalvergroting af zal nemen. Dichters droegen eigen werk voor in Terneuzen TERNEUZEN - De dichters Gerrit Kouwcnaar eu H. C. ten Berge hebben vrijdagavond in Terneuzen een keuze uit hun werk voorgedragen in het Zuidlandtheater. Dat gebeurde len overstaan van ongeveer vijftig be langstellenden. De poèzic-avond. die de 'Nacht van de poëzie' was gedooppt was georganiseerd door 'Jeugd eD Mu ziek'. De Terneuzense dichter Henk Huisman leidde de beide dichters in bij het pu bliek Jacques Hamelink, een geboren Ter- neuzenaar, was wegens ziekte verhin derd. In plaats daarvan las Huisman een gedicht voor/dat aan hem was ge wüd. Gerrit Kouwenaar droeg voor uit zijn oude en nieuwere werk HansC ten Berge gaf een bloemlezing uit zijn ge publiceerde werk en las daarnaast en kele nog niet gepubliceerde gedichten voor Na de pauze gebruikte het publiek de gelegenheid om met de dichters in debat te gaan over hun o Een PTT-medewerker legt. delaatste hand. aan de nieuwe centrale HULST - Begin volgende week komt een eind aan de misère rond de telefoon in Hulst. Maandagavond laat wordt namelijk in het gebouw achter het ou de postkantoor in de Gentsestraat een nieuwe, semi-electronische. computer- bestuurde telefooncentrale in gebruik genomen. „Geen geruis, geen gekraak Advertentie VERKOOP en SERVICE AUTO-HENDRIKS GOES Westwal 25 01100-16210 en geen storingen meer op veau en op interlokaal na het kiezen van liet volgende kiestoon", zo chef van de telefoon Zeeuwsch-Vlaanderen 1 verbetering vrijdag De laatste jaren hebben lang niet het gemak vand-ï had zoals men dat in der-, fó delen van het land kent kwam het voor. dat bij van de hoorn reeds de be ren was Bij interlokaal tlKj^ zich het probleem voor waarnaar men wenste te bereiken was opnieuwvï zetrtoon Als alles naar wens ve Jii-mo maandagavond omstrectoi eind aan de problemen. Dl: gedurende een minuutofn lefoon. om vervolgens zor.de kunnen bellen. Voor help) abonneenummer in Hulstn een eentje worden gedraai!] vijf cijfers heeft gekregen u i moment nog met echt noe* in de toekomst wel. vertels: n gtsi :b Met de ingebruikname vasi centrale kxugt Hulst er 31 bij. In totaal zijn er dan 51) baar. WAGENINGEN - De oogst van vooral aardappelen en uien in de herfst van 1974 zou net zo rampzalig slecht zijn geweest als cr minder regen zou zijn gevallen. Dat het in die herfst, waarin de boeren schoolkinderen cn soldalen te hulp riepen voor het oogst werk. zo slecht ging. kwam niet doordat er tweemaal zoveel regen viel als nor maal. maar door de ongunstige verde ling van het regenwater in de bodem. Ir G P. Wind heeft een methode uitge dacht om zeer snel een antwoord op de vraag naai- de invloed van regenval op de bodem te vinden In twee seconden kan men er bijvoorbeeld het effect van regen op een sportveld mee aan de weet komen. Wind. hoofd van de hoofdafdeling bo- demtechniek van hetinstituut voor cul tuurtechniek en waterhuishouding ICW in Wageningen. is vrijdag aan de Landbouwhogeschool tot doctor in de landbouwwetenschappen gepromo veerd op het proefschrift, waarin hij zijn methode beschrijft. Hij heeft een model ontworpen, waann het stromen van het water in de bodem wordt nagebootst door clectrische schakelingen Dat kan. doordat stro mend water in de grond gehoorzaamt aan dezelfde wetten als electriciteit water stroomt van hoog naar laag. elec triciteit van hoge naar lage spanning De speciale eigenschappen van het te onderzoeken veld. aldus de promovén dus, worden in het electronische model verwerkt Dat model levert dan het vochtgehalte van de grond op iedere ge wenste diepte Het is volgens hem zelfs heel goed mogelijk, de invloed van de van dag tot dag vallende neerslag over een periode van tien jaar te voorspellen Dr Wind heeft een onverwachte gele genheid gehad om de met zijn model verkregen uitkomsten te toetsen aan die van metingen" in het veld. In de Hoekse aard heeft een ambtenaar van de landbouwvoorlichttngsdienst, de heer Hokke. meer dan dertig jaar lang Iedere dag de vochttoestand van de grond genoteerd. De 'voorspellingen achteraf die het model deed bleken op een paar uitzonderingen na treffend met die gegevens overeen te komen CNV-jongu voor 35-uri, werkweek BOND ZOU WERKGELEGENHEID IN GEVAAR BRENGEN OOSTKAPELLE - Dc jfl rentie van de Hout-cn Boas die donderdag cn vrijdagk vakantieoord 'Bos ei pelle werd gehouden, stosl ken van de arbeidstijd»:, deelnemers, afkomstig uil! iCEN - Zeeland, stelden zich ki positief op tegenover dii arbeidstijd verkortini en Ine voerige discussie werdrc) ïespn De Hout-en Bouwbond-ja! nvraag de 35-urige werkweek zoè gelijk invoeren omdatdittë imidd; nlng het meest gunstigeefr beidsmarkt heeft. De imü betaald worden uit de va B;De bouwnijverheid gemaakt! dat zodoende één op de zuflj, mensen aan werk getoS worden Zij gaan danooï« en. die eveneenst bijdragen, die eveneens van de 35-urenweek aai? nen worden DIRECTIE GEEFT VERKLARING UIT VLISSINGEN - De bedrijfsledengroep van de Industriebond FNV bij de Ko ninklijke Maatschappij Dc Schelde en de ondernemingsraad-fractie van deze bond zijn verontwaardigd. Reden van de boosheid is een uitspraak van de Scheldedirectie, gedaan in de PZC van It december. De directie stelde toen dat zijn van mening is dat de Industrie bond FNV de werkgelegenheid in ge vaar brengt gezien de houding van de ze hond met betrekking tot het pro bleem van de ingeleende werkkrach ten Op een vergadering van de Industrie bond FNV. maandag 10 december, deel de de voorzitter van de bedrijfsleden groep mevrouw T. Hofman mee dat zo wel KMS-directeur Hartog als RSV-di- recteur Botman tijdens onderhandelin gen in Rotterdam hadden gesteld zich te distantiëren van de opmerkin gen van de andere bonden. Deze 'andere' bonden - CNV en Unie BLHP - hadden de FNV-bond verweten de werkgele genheid bij de KMS in gevaar te bren gen. Een woordvoerder van RSV beves tigde later, dat de directei inderdaad afstand nam van de uitlating van die andere bonden. De bedrijfsledengroep van de Industriebond FNV bu De Schelde heeft de directie per brief op de hoogte gesteld van haar verontwaardi ging omdat de KMS-directie in de PZC van 12 december heeft gezegd dat zij van mening is dat de FNV-bond de werkgelegenheid wel in gevaar brengt, en dat de mededeling van de RSV- woordvoerder op een misverstand be rustte 'De juiste De bedrijfsledengroep en de FNV-OR- fractle hebben de Indruk dat de eerste uitspraak van de directie de juiste is. „Nu wordt dit alles plotseling terugge draaid. Hierover zijn wij hoogst veront waardigd". aldus de brief aan de direc tie. De FNV-bedrijfsledengroep en OR- fractie hopen dat de directie haar-uit spraak dat de FNV-bond de werkgele genheid niet in gevaar brengt 'als enige juiste' naar buiten wil brengen Reactie De KMS'-directie heeft vrijdag .onmid dellijk gereageerd met de volgende, in het bedrijf kenbaar gemaakte verkla ring: „Omdat Wij de laatste dagen éni ge verwarring hebben geconstateerd rond publicaties over de werkgelegen heid. stellen wij het op prijs langs deze weg nogmaals ons standpunt met be trekking tot de werkgelegenheid bij De Schelde naar voren te brengen. De di rectie wil duidelijk stellen dat de hand having van de werkgelegenheid voor al le werknemers bü de KMS In haar be leid voorop staat. Zij is er van overtuigd dat alle bij het overleg betrokken werk nemersorganisaties naar hetzelfde doel streven. Waar het op dit ogenblik om gaat, - zo vervolgt de directie m haar verklaring- is dat de inwilliging van een aantal aanvullende eisen welke de In dustriebond FNV op 7 december heeft gesteld de werkgelegenheid bij de Schelde en i- tjreder verband bij RSV in gevaar kan brengen. De directie blijft bereid door overleg met de Industrie bond FNV uit de impasse te komen", zo besluit de directie haar verklaring, die getekend is door de directeuren drs C Hartog en ïr Van Loossen IBetp Punl ureaul norgai gedi idater 5: bur -? va getov de inh ged ijk Maal de reel iditde tijd ul eer Ha enl Ook wilden de Jongeren i senovereenkomsten voor] realiseerd zien. De jongerenconferentie ook voorstander van de vroegde uittreding op 6fr;£ Men is bereid daar een Idr^ mee te betalen, maar wil tol naar een officieel pensioen ,.L leeftijd. De CNV-BouwjongerenW voor deeltijdarbeid vanffl da op financiële grond af.l in het deelbanenplan wl Jongeren CNV' DeBou«j« d. Ook nen er echter wel bij aandit Ipad. in de bouwnijverheid mod twagen seren is. omdat hetdaarn ^am n lijk is eikaars karwei over' berm t De conferentie stond on# Piet van der Leeden. setf renraad Hout- en BouwWj^ «q 'avond feu ve

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 6