'Oosterschelde Open' wil ieder zijn deel geven Goese bewoners zijn vocht in huurhuis beu Bewoners gerenoveerde wonii Nieuwdorp ontvingen sleutels WAO-ers in Borsel moeilijk bereikbaar! Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland i tegen raadsleden in welzijnscommiss' PZC/ provincie WOORDVOERDER C. VAN LEEUWEN: ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN schikbaar komen, als de stormvloed kering niet zou doorgaan? De beslis sing over de Oosterschelde was een nationaal compromis, voor de kosten waarvan elk departement geld heeft moeten leveren - zouden de departe- WAARDE - Hoeveelste brief aan de kamer is het? C. van Leeuwen uit Waarde, woordvoerder van de actiegroep „Oosterschelde Open" aarzelt, noemt dan een aantal van tien en voegt er aan toe: „Maar het kunnen er ook meer zijn, ik ben de tel een beetje kwijt. De actiegroep heeft, met het oog op de behandeling van de begroting van verkeer en waterstaat in de tweede kamer over ruim een maand, eind vorige week opnieuw een pleidooi gevoerd om de Oosterschelde anders te beveili gen dan op de manier, die nu in uitvoering is. mcnten dat niet onmiddellijk terug willen, als de pijlerdam vervangen zou worden door een goedkopere oplos sing? T echnieken Van Leeuwen: .Jk begrijp best, dat Ie dereen zal proberen zich van dat geld meester te maken. Maar het gaat ons als actiegroep erom. dat er nu zoveel miljard de zee Ingaat, waarvan volgens ons de noodzaak helemaal niet valt aan te tonen. Er zitten aan de pijler- dam risico's al hebben de studies over de manier, waarop bijvoorbeeld de bo dem beschermd moet worden ook al lerlei nieuwe oplossingen en mogelijk heden dichterbij gebracht. Die nieuwe technieken kun je ook toepassen bij dijkverhoging. Als je blokkenmatten voor de bescherming van de bodem ook bij dijkversterkingen toepast, kom je niet meer voor verrassingen te staan, het tijdperk van dijkvallen is daarmee voorbij. Men is tegenwoordig in staat om de dijken zo goede te bou wen, dat het verschil tussen een dam van negen kilometer en sterke dijken over een lengte van 140 kilometer geen doorslaggevend argument kan geven om vóór die stormvloedkering te kie zen. Onze bedoeling is. dat met het vrijkomende geld een aantal nuttige projecten wordt opgezet en het geld De boodschap aan de kamer:.Een pij lerdam met een doorlaatopening van 14 000 vierkante meter is geen goede oplossing. Een doorlaatopening van 20.000 vierkante meter zou veel beter zijn. Een geheel open Oosterschelde (natuurlijke doorlaatopening 80.000 vierkante meter) met op deltahoogte gebrachte dijken is onbetwist de beste oplossing, als we de problematiek in zijn geheel bezien." Als die oplossing wordt gekozen - zo formuleerde de ac tiegroep - komt er jaarlijks een bedrag van 700 miljoen vrij en in de brief aan de tweede kamer opperde men ideeën om dat bedrag alternatief te besteden: de helft zou bijvoorbeeld bezuinigd kunnen worden of worden aangewend in voor andere werken in Nederland en de andere 350 miljoen zouden, voor een deel als uitvloeisel van de Deltawer ken, aan Zeeland ten goede kunnen komen. De actiegroep „Oosterschelde Open"- zegt Van Leeuwen heeft voor de jong ste brief steun gevonden ln uitlatin gen, die het vertrekkende hoofd van de afsluitingswerken in de monding van de Oosterschelde. ir. F.G. Spaargaren eind april heeft gedaan: rijkswater staat heeft de stelling terug moeten nemen datje de dijken niet zou kun nen verhogen op een manier, waarop voldoende veiligheid zou worden be reikt Van Leeuwen: „Zo'n duidelijke uitspraak is als van Spaargaren is via rijkswaterstaat nog niet eerder naar buiten gekomen. Politici zouden die moeten oppakken, erop in moeten ha ken en zeggen: als de zaken zo liggen, gaan we de plannen omzetten. De ge deeltelijke verhoging van de dijken langs de Oosterschelde heeft - vinden wij - bewezen, dat dijkverhoging geen 18 of 20 jaar hoeft te duren. Tussen par tiële versterking en op Delta hoogte brengen bestaat niet zóveel verschil." Zou er zo royaal medewerking aan die plannen worden gegeven? Hebben landbouw en waterschappen juist niet zo royaal meegewerkt aan de gedeel telijke verhoging van de dijken, omdat men het compromis van de pijlerdam acceptabel vond? Honoreren Van Leeuwen: Jk denk, dat ze net zo loyaal aan een volledige dijkverhoging meewerken, als je zorgt dat hun belan gen voor honderd procent gehono reerd worden. Als je goede vergoedin gen kimt geven, zodat ze vlot vervan gende grond kunnen kopen. Als ze op medewerking kunnen rekenen bij ka velruil. Je bent er voor de landbouw met zoet water niet zonder meer. er is ook een distributienet nodig om het vanuit het Zoommeer bijvoorbeeld naar de landbouw brengen. Dat kan met een deel van het geld, dat je bij dijkverhoging spaart, je er ook mee kunt zorgen voor bassins voor de schelpdierencultuur in Yerseke.Je kunt ook West-Brabant tegemoet ko men meteen grotere sluis in de Oester- dam en het bespaarde geld mede ge bruiken om voorzieningen te treffen om de verzoeting van de Oosterschel de aan de Zeeuwse kant tegen te gaan." Zou er wel extra geld voor Zeeland be- voor een aeei in Zeeland te bestedea Dat is behoorlijk optimistisch ge dacht. en het kan ook minder zijn dan de helft van het bedrag. Maar Pais kan er scholen van bouwen en je kunt in Zeeland in ieder geval een aantal werken uitvoeren, die uitvloeisels van het Deltaplan zijn." De veranderingen in het denken over de afsluiting van de Oosterschelde zijn in de eerste helft van de jaren zeventig mede losgewoeld door de activiteiten van de actiegroep „Oosterschelde Open". Is meer dan het compromis, dat nu wordt uigevoerd. haalbaar? ,J>e actiegroep." zegt Van Leeuwen, „probeert iedereen zijn deel te geven. Zoveel mensen bekijken de Ooster schelde vanuit hun eigen invalshoek, ook milieu-mensen kijken door een ge kleurde bril en overdrijven weieens. Mijn belang bij een open Oosterschel de is niet groter dan dat van de gemid delde Nederlander, ik ga er financieel niet vooruit of achteruit Een open Oosterschelde blijft voor ons de beste oplossing, waarbij je ook de belangen van de landbouw, de visserij, de re creatie en het milieu kunt meenemen. Daar knokken we voor. Als je - zoals de actiegroep in het verleden - van hele maal niks vertrekt en je komt bij een pijlerdam met een doorstroomope- nlng van 14.000 vierkante meter uit is dat op zichzelf wel mooi. Dat we door blijven pleiten komt niet. omdat we ons zin niet hebben gekregen, maar omdat er een uniek gebied van inter nationaal niveau toch verloren dreigt te gaan. En dat tegengaan proberen we met argumenten, met redelijke middelen te bereiken." Sfeerbeeld langs de oevers van de Oosterschelde (Foto Wim Riemens CDA VROlJKj-" Reimerswaal kwamen bijeenjjOO KRULNINGEN - Het n beraad in de gemeente hield een bijeenkomst^ teKruiningen. Nadeow, vrouw Wabeke-Vogelan bendijke volgde een imt( 'e J ster was mevrouw J. nabrugge uit Vlissinjf, dente van het CDA-vn Zeeland. Zij gaf een historisch het CDA-vrouwenberaa; heeft gedaan. Daarna vrouw Punt vooral brochure 'Het gezin levingsvonnen'. Deze komende gespreksgroi handeld en is ook het' vergaderseizoen. Na del gelegenheid tot discussfei len deelnamen Hierbijbi actuele politiek in modernisering van de sprake. 3urgemee$ter drs G C. G. van den Heuvel overhandigt de sleutels aan de de bewoonster van een van de drie opgeleverde renovatiewoningen in Nieuwdorp. UIT HANDEN VAN BURGEMEESTER 'RENOVATIE OOGT BETER DAN NIEUWBOUW' NIEUWDORP - Burgemeester G. C. G. van den Heuvel van Borsele heeft vrij dag de selutels van drie gerenoveerde woningen aan de Hertenweg te Nieuwdorp. overhandigd aan de be woners. Dit gebeurde in het Vereni gingsgebouw te Nieuwdorp. waar de heer W. van Boven, voorzitter van de renovatiecommissie van de wonings tichting Borsele, de genodigden wei- kom heette. De heer Van Boven, zelf bewoner van één van de vemieuwbouwde woningen v°es in een toespraak op de 'bedreigin- ;en' die er voor Nieuwdorp in de laatste aren hebben bestaan. „Er is nog wel sprake van geweest dat het dorp hele maal van de kaart zou worden geveegd ten behoeve van de Industrieën in het Sloegebied. Het doet dan goed te weteD dat de gemeente er anders over denkt. Nieuwdorp mag gewoon groeien net als de andere dorpen en als dan een project als dit gereed komt, betekent dat, dat de gemeente en de woningstichting het beste voor hebben met een kleine, ge plaagd kern", aldus voorzitter VanBo- ven. Hij bedankte de renovatiecommis sie, het architectenbureau De Jonge uit 's-Gravenpolder, het aannemersbedrijf A Otte en Zoon uit Nieuwdorp en de onderaannemers. „Het werk is binnen een minium aan tijd voltooid en we hebben er vertrouwen in dat dat ook bij de andere drie huizen het^eval zal zijn. De planning is dat die medio februari gereed komen", vertelde de beer Van Boven. Burgemeester Van de Heuvel zei bij de overhandiging dat renovatie in ekleine kernen net zo belangrijk moet zijn als in grote steden. „Het is veel beter voor het dorpsgezicht om bestaande woningen te renoveren dan om er paar Bovendien is er voor de woningstich ting. na deze ervaringen, reden genoeg om wat meer renovatieprojecten aan te pakken", aldus de burgemeester. Dat gaat dan ook gebeuren. Voor 1081 staaft 23 woningen in Baarland en 9 wo ningen in Ovezande op het programma. In 1982 zullen er 16 in Kwadendamme en 20 in Hoedekenskerke worden gere noveerd. Lewedorp komt met 12 wo ningen in 1983 aan de beurt samen met 20 huizen in Nieuwdorp. In 1984 zullen in 's-Gravenpolder 31 woningwetwo ningen voor vernieuwbouw in aanmer king komen. Tevreden De bewoners van de gerenoveerde wo ningen in Nieuwdorp zijn erg tevreden met de resultaten van de verbouwing. n Binnen bijna vier n bijkeuken veranderden werd de oude keuken bijdt) getrokken. Een kleine j verdween naar boven m schoten zolder werd af de koekoek-ramen wtrda door stevige aluminiunq Ook wat betreft de saoiti ningen zijn de bewonenel (fj vooruit gegaan. De woningstichting heeM tijdens de verbouwing opc een aantal tweede woningg binnen de dorpskern heef. Ook hierover waren de ben den hoewel het de vraagisa zieningen toereikend zuüs bewoners van de nog te ra ningen. die zich nog tola jaar moeten behelpen. STUURGROEP 'MENSEN ZONDER Hf HEINKENSZAND - De plaatselijke werklozen en WAO-ers rui stuurgroep van het project Mensen teiten gemakkelijker aaii zonder werk' in de gemeente Borsele vindt het bereiken van de WAO-ers in de gemeente problematisch vormen WAO-ers het grootste deel van de men- A (HAA lutice tjerin h, ::--j 'r,i kunnen stuurgroep. Tijdens deze vergadering plaatselijke stuurgroepi I ijker aasa komen, X ergademjfllrii i r groep cd®??.' te verrü Auto uit bocht HENGSTDIJK - Op de Vogelweg tus sen Hengstdijk en Vogelwaarde is don derdagavond omstreeks kwart voor elf een personenauto, bestuurd door D. van H. uil Terneuzen tegen een gepar keerde iandbouwwagen gebotst. De auto liep zware schade op. In een Qauwe bocht raakte Van H. de macht over het stuur kwijt en belandde in de berm naast de weg. waarna hij tegen de Iandbouwwagen botste. SSG-DIRECTEUR: 'WONINGEN WORDEN AANGEPAKT' WACHTEN OP BESCHIKKING RIJKSOVERHEID GOES - .JIuurverhoging? Geen haar op m'n hoofd die daar nog aan denkt. N'ee hoor, die ga ik echt niet meer beta len. Ik heb al bij de hunradviescom- missie protest aangetekend, vorig jaar overigens ook al. Toen kreeg ik nader hand van de stichting (de SSG, stich ting samenwerking Goes-red.) een bus schimmelwerende verf. Dat moest dan helpen tegen het vocht in het plafond. We zijn nu een jaar verder en het vocht komt er al weer doorheen. Zo langza merhand heb ik er echt schoon genoeg van", zegt de heer M. P. van Paassen uit de Abel Tasmanstraat in Goes. Voor hem ligt een stapel paperassen, de weerslag van zijn jarenlange gevecht om de woning te verbeteren.De brieven zyn gericht aan de gemeente Goes, de huuradviescommissie in Middelburg, de Woningbouwvereniging Nieuw Goes, aan de SSG en aan andere orga nisaties. Van Paassen heeft zich de laat ste jaren uiterst actief getoond. In de buurt, gevormd door de Abel Tasman straat. de Cornells Houtmanstraat en de Jan Pieterszoon Coenstraat, staat hij zeker wat betreft de klachten niet alleen. In de huiskamer bij de Van Paas- sens zitten nog acht buurtbewoners, die graag uiting willen geven aan hun grie ven. Sommigen zien hun naam liever niet vermeld. Ze zijn bevreesd dat zij dan hun eigen glazen ingooien. De meesten van de aanwezigen staan Inge schreven voor een nieuwe woning. Op passen geblazen is bij hen het parool, want „Je trekt toch aan het kortste eind. De stichting heeft meer macht". De klachten over de woningen (uitge voerd met een plat dak) concentreren zich met name op de vochtigheid in de woningen. Oorzaak de afwezigheid van een isolerende dakbedekking. Het vocht zoekt langzaam zijn weg door het plafond op de eerste etage, waar de slaapkamers ondergebracht zijn. Het resultaat is veelal een plafond bezaaid met kringen, zwart gekleurd, Bij de één is het erger dan bij de ander. Bij Van Paassen zelf is er, dankzij de schimmel- werende verf nog niet veel te zien. De buren op 20 zijn er beroerder aan toe. Het plafond is er door alle vochtigheid geheel zwart uitgeslagen. De buur vrouw is aanwezig. Zij geeft te kennen eigenlijk best naar tevredenheid te wo nen (ongeveer 4 jaar), maar toch naar een nieuwe woning te zoeken. De klach ten geven de doorslag- Behalve het vocht klaagt zij ook over tocht. Voor mevrouw S. Marroeu van 14 kan het Vocht, ln combinatie met de tocht, on aangename gevolgen hebben De ook voor de SSG werkende arts J. W. de Putter stelde voor mevrouw MarrocU de diagnose dat zij lichte verschijnselen van reuma heeft. De officiële stukken zijn 6 maanden geleden aan de SSG af gegeven. De bewoonster van de Abel Tasmanstraat 14 wil graag naar een an dere woning, of het huis moet afdoende worden opgeknapt. Mevrouw Marrocu: „Ik kan toch niet om de drie maanden het plafond blijven witten terwijl het toch niet helpt. Je woont dan weliswaar tegen een relatief lage huur. maar je mag toch ook wel gezond wonen". Knoeiwerk Er zijn nog tal van andere klachten: afgekeurde electriciteitsleidingen (ook door het vocht aangetast), zeer ho ge stookkosten, het voorkomen van schimmel, het loslaten van het behang (als dit nog maar een paar maanden hangt) en over de door de SSG uitge voerde reparaties. „Knoeiwerk", wordt daarover opgemerkt. En dit al is veelal terug te voeren tot de afwezig heid van een isolerende dakbedekking. Van Paassenpakt er een brief bijvan de huuradviescommissie, gedateerd 1 maart van dit jaar. De Middelburgse in stantie wijst in dit schrijven de eerste weigering van Van Paassen om de huur verhoging te betalen van de hand. Want zo staat in de brief netjes aangekruist: „Aan de door de huurder aangevoerde bezwaren tegen de huurverhoging is in middels voldoende tegemoet gfeko- men". De toelichting maakt een en an der wat duidelijker. Er staat 'dat in 1979. vooruitlopende op de totale reno vatie. het dak van een isolerende dak bedekking zai worden voorzien". SSG-dlrecteur P. I. Simpelaar kan dat bevestigen. Hij vindt het jammer dat het werk tot nu toe geen uitvoering kon Vinden. Al in maart zijn de stukken ver stuurd. Maar tot nu toe heeft de stich ting geen beschikking ontvangen. Maar dat die beschikking er ter zijner tijd zai komen staat volgens de heer Simpelaar als een paal boven water. Deze toezeg ging heeft de SSG van de zijde van het rijk gekregen De heer Simpelaar bena drukt dat het hier in feite gaat om een 'extreem verzoek', omdat de vernieu wing van het dak neerkomt op een ge deeltelijk renovatie. „En dat is voor het rijk patuurlijk kostbaarder", legt de SSG-directeur uit. De heer Simpelaar zegt geen uitspraak te kunnen doen over de termijn waarop de beschikking vrü zal komen. „Maar als-ie vrijkomt dan zullen we het hele complex meene men". De heer Van Paassen geeft a ,£en kwestie van vocht i hoe zwart uitgeslagen het plafond bij zijn buren is sen die in aanmerking komen voor houd van haar te veitS deelname aan de voorgenomen activi- zaamheden. Voorts weidot tieten, maar kunnen, in tegenstelling sen het college van b e tot de overige groep werklozen in de stuurgroep doorgenoia gemeente, niet via adressenlijsten worden opgespoord en benaderd. Voorlopig wil de stuurgroep zich be perken tot oproepen in folders en an dere publikaties. Mocht blijken dat hiermee te weinig mensen worden be reikt, dan denkt men aan het benarde- ren van bijvoorbeeld kerkbesturen, vrijwilligersverenigingen en gesprek groepen, omdat deze wat dichter bij de mogelijke deelnemers staan. In de vergadering van de stuurgroep, vrijdagmiddag in het gemeentehuis te Heinkenszand. bleek dat het om onge veer 500 WAO-ers gaat „We krijgen van de overheid wel geld voor activiteiten, maar je kunt het moeilijk benutten wanneer je niet weet waar de mensen zitten", stelde wethouder G. W. Eijs- sens van Borsele. De stuurgroep vond dat eerst de behoeften onder de moge lijke deelnemers gepeild dienen te wor den, voordat andere activiteiten wor den georganiseerd. Deze behoeften en wensen komen wellicht naar voren uit een enquête die momenteel wordt ge houden. De heer J Geluk, ambtenaar sociale zaken, merkte op, naar aanlei ding van een nota over de werkloosheid in Borsele, dat de groep werkozen onder de 25 jaar vrij groot is (136). De heer Geluk meende dan ook dat het beleid van de stuurgroep voor een groot deel op deze groep gericht moet zijn. Groepen Overigens onderscheidde de amb tenaar van sociale zaken in de gemeen te Borsele twee groepen werklozen, namelijk de vrouwen, waarvoor geen banen beschikbaar zijn en de mannen die geen opleiding hebben voor de be schikbare vacatures. De stuurgroep achtte het van belang dat de activitei ten niet alleen zijn .gericht op het vul len van 'lege' tijd. Daarnaast moeten bleek dat de stuurgroep^! aan het dagelijks bestur meente over het te yoksI .7mi„ aanzien van het project. Du p besloot de kerken uitte: wknrai vertegenwoordiger aan to deelname aan de stuurgreej K nodiging zal ook uitgaan a geversorganisaties. In k dium hoopt men ook ei deelnemers in de stuurp» men. Uit het verslag va:^ dinator Ad Boonman blea^ geen storm loopt met van deelnemers, vormt de cursus hand! dus Boonman. HU zei dstl met enkele deelnemers aasé zen-krant, gewerkt Oud-comma brandweer Hilj opent alarmet TERNEUZEN - De commandant van Hulstdt Janssens opent donderdg om 16.00 uur de alarmeert: regionale brandweerlui^ trale post ambulancen) Zeeuwse h-Vlaanderen ia De openingstoespraak: houden door mevrouw J.Ï ter-Thiel, voorzitter van de geraeea regeling. Vrijdag 18 nuari zijn er in het gebou* trale aan de mr. F J. 8 'open dagen'. In de reglol week voorafgaand aan dei bruikname met een sf" aandacht te vestigen opl trum. REACTIE OP 'WELZIJNSNOTABORSELE BAARLAND - De Stichting Opbouw West Zuid-Beveland zet vraagtekens bij de deelname van gemeenteraadsle den aan de welzijnscommissie van de gemeente Borsele. Momenteel zitten vier raadsleden en wethouder P. L. Peetcrs (voorzitter) in de commissie voor welzijnsaangelegenbeden in Bor sele. De stichting stelt in een reactie op de nota 'uitgangspunten en doelstel lingen van de welzijnsplanning' dat hiermee de invloed van de gemeente raad wellicht té groot wordt. De wel zijnscommissie moet een welzijnsplan opstellen voor de gemeente Borsele, waarna dit plan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad. Op die manier heeft de gemeenteraad een 'dubbele' inbreng bij de welzijns planning, zo meent de Stichting Op bouw. In haar reactie op de nota wijst de Stichting Opbouw ook op de mogelijk heid één of meer werkgroepen vanuit de bevolking en het particulier initiatief samen te stellen. Deze werkgroepen kunnen, volgens de stichting, de ge meenteraad bijstaan bij het vaststellen van het welzijnsplan. „Zo kan geprofi teerd worden van onder de bevolking aanwezige deskundigheid", schrijft de stichting opbouw. Om de inbreng van de bevolking te waarborgen pleit de stichting voor het maken van een speciaal reglement, dat betere inspraakmogelijkheden be werkstelligt. In de nota wordt gespro ken van 'enkele hoorzittingen', 'pe riodes van terinzagelegging' en boven dien is het taalgebruik niet voor ieder een begrijpelijk. „Deze uitgangspunten bieden aan de burgers weinig vooruit zichten op zinvol overleg, een grotere betrokkenheid en medezeggenschap", aldus de stichting. De Stichting wil dat de gemeente de bevolking zo duidelijk mogelijk infor meert over de noodzaak van een wel zijnsplan. Daarnaast zou ook de rijks bijdrageregeling en de kaderwet speci fiek welzijn wat meer uiteengezet moe ten worden", vindt de Stichting Op bouw. Inspraak van de bevolking acht de stichting ook nodig op het gebied van de subsidieverdeling. Een nieuwe sub sidieverordening voor het behoud van de bestaande voorzieningen-niveaus gaat, naar de mening van de stichting iedereen aan. „Voor veel verenigingen zijn met name de financiën erg belang rijk", stelt de stichting ln haar reactie. Vrouwen Een groep die in de nota té weinig aan dacht krijgt zijn volgens Stichting Op bouw de vrouwen. De achterstand, die ter Vant - gtiec fcadlr.c 1 *ipngv *"18*30. r«841 deze groep heeft, moet ven. In het algemeen vutf dat voorrang gegeven mtë de verbetering van acht<3 ties." De Süchtlng Op» g^ haar reactie voor om een' potje' te vormen, waant* Oaaikemti groepen hun achterstand! pheltone nen ondei pen' -kun Ojaan. N Overigens heeft de Stic;" j p, West Zuid-Beveland was r de nota op zich. Met nan*: die de gemeente wil geve-'1 ties 'ontmoeting' en ris uit naast de functies zorg, eti creatie, acht de stichlint zaak. De gemeente Borsel' Ulo en t< verder dan het rijk, en hou jq rekening met een groot ai- die het welzijn kunnen: schrijft de stichting in b*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 50