revox 'KAPSALON 'WIEN' nuuuennet uc Revox, eigenlijk te o voor deze wereld. oed Hulst 800 jaar stad presenteert programma NSM verwacht ove 1979 een recordom PRETTIGE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR WIJ LATEN HET U ZIEN GRAVENSTRAAT 14 - MIDDELBURG i'9ff*»o - hifi Uw Hifi dealer: PZC/i Distro 'Papegaaienhor Tel. 67070 Bistro 'Popegooienhof' zoveel meer A. TRIMPE Heeft u ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 De juiste haarverzorging voor elk kapsel en elk type haar J 8 8 8 I ERVAREN KAPPER EN KAPSTERS STAAN VOOR U GEREED WIJ WERKEN UITSLUITEND MET BEKENDE MERKEN: KERASTASE - L'OREAL - SCHWARZKOPF VOORAF TELEFONISCHE AFSPRAAK Normale openingstijden: zaterdags tot 13.00 geopend-'s Maandags gesloten I j GEVESTIGD y TELEFOON 01180-12288 B 750. Voor-en emdversterker Schakel centrum voor uw HiFi installatie. Volgens DIN-normalisatie 110 Watt bij 4 ohm. Muziekvermogen zelfs 140 Watt per kanaal. q Q O Gangbare winkelprijs 1 O O #-~ B 760. Digitaal FM-Tuner. 15 Zenderfrequen ties worden in computergeheugen opge borgen met kwartsnauwkeurigheid. Revolutionair druk- toetsensysteem. o/*ao Gangbare winkelprijs fcUvO, B 77. Spoelenrecorder. Voorzien van com puter gestuurde bandbewegmgs-sensor. Een echte prof Prijs excl 26.5 cm haspels en adapters. OCQQ Gangbare winkelprijs B 790. Kwartsgestuurde direct aangedreven platenspeler Geen stroboscoop of dwars krachtcompensatie. Sen/o-electromsche toonarmgeleidmg. Uw kind kan een plaat opzetten Revolutionair ontwerp. Inclusief het vermaarde Ortofon element VMS20EMKII *1 CQQ Gangbare wmkelpnjs Ook op maandagmiddag geopend Nieuwendijk 35-39, Vlissingen D»t streek VIERING DUURT HET HELE JAAR NATIONALF VELDLOOP HOOGTEPUNT HULST - De stichting 'Hulst 800 jaai stad' heeft vrijdag tijdens een pers bijeenkomst een globaal overzicht ge presenteerd van de activiteiten die de viering van het 800-jarig bestaan extra luister moeten bijzetten. Een paar van de punten die de stichting aangemerkt uil zien als hoogtepunten: eind febru ari het nationaal veldloopkampioen schap dat wordt georganiseerd door de Voorstel b. en w. van Veere: Nieuw huurcontract Campveerse Toren VEERE - Burgemeester en wethouders van Veere willen de Campveerse To ren aan de Kaai in Veere voor een nieu we periode van 12 jaar verhuren aan de N.V. Campveerse Toren. De jaarlijkse huurprijs zal 35.000 grilden exclusief omzetbelasting bedragen. De nieuwe huurovereenkomst bevat tevens de be paling dat de exploitatie van het hotel- café-restaurant ten hoogste 90 dagen per jaar gestopt kan worden. Het colle ge van B en W stelt de gemeenteraad voor om woensdag tot een nieuwe ver huur te besluiten. De vergadering be gint om 15 uur. Voor 59.000 gulden willen burgemeester en wethouders een nieuw fotokopieer apparaat ten behoeve van de gemeen telijke secretarie aanschaffen. Naar aanleiding van een verzoek van het bestuur van de sociëteit „Ter Ga- pinge" stellen B en W de gemeenteraad voor om voor de oprichting van deze sociëteit een startsubsidie van 350 gul den te verlenen. Tot 1978 werd het so- ciëteitswerk in Gapinge gedaan na mens de Gereformeerde Kerk. De nieu we soos zal toegankelijk zijn voor jeugd vanaf 16 jaar en B en W willen de rijks bijdrage van 700 gulden die tot 1978 aan de Gereformeerde Kerk werd uitge keerd nu ter beschikking stellen van „Ter Gapinge". atletiekvereniging RKHAV, een aca demische zitting begin mei, Poorters feesten in juni, Michelstadt-dagen en de Reynaertstoet in september. Het is de bedoeling al op 1 januari met de feestelijkheden voor het 800-jarig bestaan te beginnen, zo liet stich tingsvoorzitter burgemeester P. J. G Molthoff van Hulst vrijdag weten. Tij dens de traditionele nieuwjaarsrecep tie wordt de verlichting van het tegen die tijd op de toren van het stadhuis aangebrachte vignet ontsetoken. De drie poorten in Hulst worden voorzien van het wapen. De stichting gaat zich ook officieel presenteren op de nieuwjaarsreceptie van het provinciaal bestuur. Het stichtingsbestuur heeft een heel arsenaal artikelen laten ont werpen met het vignet van de stichting er op: zo zyn er sluitzegels voor brieven, stickers en affiches: verder stropdasse. ballpoints, legpuzzels (met als afbeel ding een luchtopname van de stad Hulst), tafelvlaggen (bruikbaar bij voorbeeld in de horeca), grote vlaggen voor winkels en openbare gebouwen, lucifers, bekers met inscriptie als prij zen bin sportmanifestaties, een bekei met inscriptie voor alle kinderen die in staat. Er zijn schorten te koop met de vos er op. tassen. T-shirts en dergelijke. Als men het vosje als vignet beschouwt, betekent dat eigenlijk dat er voor één evenement (het 800-jarig bestaan) drie vignetten in omloop zijn: dat van de Hulster middenstand (dat onder ande re te zien is op de duizenden plastic draagtassen die speciaal ontworpen zijn), dat van de stichting (een vignet ontworpen door de Hulster graficus Jan Colsen) en dat van de Reynaert-stich- ting. 1980 in Hulst worden geboren; ook is een mascotte in de maak van Reynaert de Vos. Het stichtingsbestuur is heel blij met de komst van radio en tv naar Hulst. Mo gelijk zal Stuif-es-in vanuit Hulst wor den gebracht en staat Hulst kandidaat voor het Stedenspel. Onderhandelin gen zijn gaande over uitzendingen van 'Wie van de drie' en 'Van twaalf tot twee'. Ook vanVan gewest tot gewest heeft belangstelling getoond. Zelfs is via Michelstadt contact gelegd met de Hessische Rundfunk.' Gegevens over alle activiteiten zijn te vinden op een 1 SMULBAR KOKI I Bonedijkestraat 51, Vlissingen, tel. 01184-13669 Wij verzorgen tijdens de feestdagen uw Êf KOUDE SCHOTELS J vanaf 5,- per persoon H Gratis thuis bezorgd Tevens uw adres voor heerlijke ijstaar- H ten BEIDE KERSTDAGEN 1 GEOPEND Papegaaienburg 4, Vlissingen tel.: 67070. Een sfeervolle nieuw gevestigde Bar Bistro (parkeerruimte 50 auto's) waar het goed toeven is. Daar een ruime keuze uit heerlijke gerechten borg staat voor uw culi naire avondje uit. Reserveren is echter aan te bevelen en denkt u ook aan de kerstdagen ZGSjt GEEN PANIEK GEEF MIJ DE KRMMT EVENTJES Langs deze weg zeggen wij u hartelijk dank VOOR DE FELICITA T/ES, GESCHENKEN EN BLOEMEN die wij ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe zaak mochten ontvangen Aardappelen, groenten en fruit GROENEWOUD 16 - VLISSINGEN soort feestkalender. Maandelijks zal een gedetaileerd overzicht verschijnen. Reynaert-stoet Een heel aparte plaats in de viering is weggelegd voor de Reynaert-stoet, die in het programma is opgenomen voor zondag 21 september. Om deze stoet te kunnen organiseren is een aparte stichting in het leven geroepen met als voorzitter Jaap Stolte, de zoon van de vroegere wethouder Stolte van Hulst, die de Reynaert-stoet in de vijftiger ja ren gestalte hielp geven. De Reynaert-stlchting is een heel eigen promotiecampagne begonnen, waarin het figuurtje van de Vos, ontworpen door Anita de Kerf-Jansen. centraal Festival of nine les„ N-; and Carole in Vlieein VLISSINGEN De AgeUa. II gemcenjchap lp VlLainc-iV' traditionele 'Festival of nta and Carols' dit jaar op <w december in de Lutherse ke? sin gen. Het interkerkelijk koor Koudekerke onder Ja-a Philip Fey verleent mede*?* Rur dienst begint om 20.00 uure-'- Go- der leiding van de Anglicaan nrii kant voor Zeeland reverew Touche. Ir H. Klarenbeek t voor Zws Genootscl JJ MIDDELBURG - Voor het K» Zeeuws Genootschap der Ve> w' pen houdt ir. H. Klarenbeek-- Jfl- meer maandagavond een lea pen- „De wederopbouw van Middö W1 terugblik'' De bijeenkomst a in houden in het gebouw gint om 20.00 uur Twee gewonden botsing Vlissingei i Vredesgebed IKV in Middelburg MIDDELBURG - Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) kern Middelburg houdt zondag 16 december een vredes gebed (korte bezinning met aanslui tend een gedachtenwisseling) in de Doopsgezinde kerk in Middelburg. De aanvang is 19.30 uur. Kerstconcert Zeeuwse Muziekschool Vlissingen VLISSINGEN - Het kerstconcert van Vlissingse leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool, dat op dinsdag 18 de cember in de Vlissingse Johanneskerk zou worden gehouden is in verband met de grote belangstelling verplaatst naar de Sint Jacobskerk. Het concert begint om halfacht. Aan het concert werken mee de leerlin gen van het tweede jaar van de Alge mene Muzikale Vorming, verschillende klasensembles en dwarsfluit-, gitaar-, blokfluit- en accordeonensembles. Voorts is er een orgelsolo te horen. Het totaal aantal medewerkenden is 230. Kerstmiddag Nederlandse Vereniging Huisvrouwen VLISSINGEN - De Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen houdt dinsdag 18 december een kerstmiddag in zaal 't Anker te Vlissingen. Het onderwerp van de middag is 'kerstmis in de mu ziek'. Spreker over dit onderwerp is de heer Reymond van Dyck. De aanvang van de middag is 14.00 uur. siho ielii ioreeel Iditfi VLISSINGEN - Bij een botsin, een motor en een personen^ Groen van Prinsterenlaan tit gen zijn vrijdagmiddag omsii-^ zes mevrouw E. M. P. en M.A.| uit Vlissingen. gewond go*, den moesten per ambulance i_ Bethesda/Sint Joseptuiekcöj Vlissingen worden overgebrjd Het ongeluk gebeurde toenm M.-P. haar auto, die aan deredi van de weg stond geparkeentt rage wilde rijden. Zij moesth: weg o vérs teken en bemerktei dat moment een motor, bestn L.. passseerde. Geref. mannenvere^ B-R( Meliskerke bijeen MELISKERKE - De geréaJjT mannenvereniginguitMeUskei een bijeenkomst in het jeujü w van de gereformeerde kerk b kerke. De heer A. van Sluysb ^"k. inleiding over 'kerk zijn inde 'lam iapel Noorse kerstbooi in Westkapelle WESTKAPELLE - De gem~3 kapelle ontvangt dit jaar levs. KAPEI jaar) weereen kerstboom vandf Kommanda Klubben. De boa een plaats op het marktplein op vrijdag 21 december oml'i IDJeu? ontstoken door de attaché bijt! gden I ambassade mevrouw G. Biifc heer Konings van de Noon-:; (bfils de in Amsterdam. Een koons derlandse Bond van Plattel» löl wen zorgt voor muzikale w ispc S3 ta er cf, do: meer Algemeen directeur van de Nederlandse Stikstof Maatschappij irL*. handigt de heerR. van Heese een medaille in verband met zijn 25-jar^i band bij de NSM. Bijeenkomst jubileum medewerkers STIJGING VAN 68 MILJOEN HULST - De Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM) verwacht in 1979 een record-omzet van 450 miljoen gul den. Ten opzichte van 1978 betekent dit een stijging van 68 miljoen gulden. Dit deelde de algemeen directeur van de NSM, ir L. Boido (van het hoofdkan toor in Brussel) vrijdag mee op een bij eenkomst die werd gehouden ter gele genheid van de jubileumviering van een aantal werknemers. De algemeen directeur roemde de 'goede gezond heid' van de maatschappij. Volgens ir Boicto heeft de forse stijging twee oorzaken: enerzijds de stijging van de prijzen op de wereldmarkt (maar daar staat een stijging van de kosten tegenover) en anderzijds de exploitatie van nieuwe exportmarkten. De alge meen directeur sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat bij NSM. in tegen stelling tot een aantal andere bedrijven in de chemische sector, een cao tot stand is gebracht. Hij zei de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Bedrijfsdirecteur van de Sluiskilse ves tiging ir G. Huys dankte de 41 jubilaris sen (waartoe hij overigens ook zelf be hoorde) Voor de inzet en de persoonlij ke bijdrage die zij gedurende 25 jaar hebben getoond. De echtgenotes ver gat hij daarbij niet. Samen met anderen hebt u het bedrijf groot gemaakt", zei taal 20 nekt SDE - bfcgrcx IG- F de bedrijfsdirecteurtotde;.- DeheerJ.RoelandtsprakgtJ uit namens de ondememcs t0Me' wjjl felicitaties namens den van jubilarissen werden ovai ®s,™h door voorzatter A. Gijzel Dei 20 werd gevierd in Den Dullaeit waar 's avonds ook een mal nuttigd. Daarna vertrok hete richting Wachtebeke, waars: het overig personeel hetjuË tmu21 werd gevierd. Daaraan werti Lou Roman Showband,he:: Josy en Hugo Sigal en de op jareni Rutger. hmchc 'De g IURG De Jubilarissen zin: E. Bogaert, Sas van Gent, L.BC-c Ifc M, de Bouvré Axel; F. de Brij ISTEEh zen; J Buijze Zaamslag, C se Sluiskil; P. Crombeen Hulst, Ij Axel: G. Dekker TemeuzeftA Temeuzen,G.den Engelsmsn's Frankevijle Axel. C. GoossenAd BOl 1' haert Temeuzen.A. Haak Tenfl Heese Kloosterzande, P. tteli HoUebek Axel G. Huys Axdl Koewacht. J. de Keljzer Hulst! q| Aval A Ha 1'na, nvaaiar F M'" Axel, A. de Maat Graauw, F, MS sï, Moens Temeuzen, G Moes Tc Obrie Sas van Gent, R var, Op - J. Overdulve Axel, J. PlessensAffl 8,30 le Axel, G. de Schepper Hulst J S Mug E. Standaert Assenede (België), hove Hoek, T. Tingen Teraeas PEN meerssen Oostburg, T van VUe* oj waarde. J. van Vlierbeghe Koen de Voorde Axel, H. WuUaertSt* ■St.-Jo IS Za: SL-LIc llzendii HG - B GEN'! ft van ai OP Z( ion i> K.al,; j® 21.1! p-30 uui >18.45, fl6Jr,s J115uur irand, i etoAt tfe draal PeKon pan. ia :tat.l9 snming ■Oen 23 hete d It ?i i dan naar UITDEUKEN - SPUITEN - MOFFELEN CRUQUIUSSTRAAT 35 - VLISSINGEN tel (01184) 18940 kenmerk voor vakwerk kies een Focwb bed'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 4