inpassing besturen van Zeeuwse ziekenhuizen Staten aanvaarden woonwagenplan 'Verhoging van is een jaarlijkse veertarieven griep' Provincie geeft 130 mille voor het biologisch museum IRRITATIE ROND MOTIE IN STATEN VAN ZEELAND Verkouden? Otrivin helpendirekt XDERHEID STATEN (22 TEGEN 18 STEMMEN): PZC/ *j latiebureau ,fj®nwerk subsidie itii Vier ton voor coördinatiecentrum haven Vlissingen Over woonwagencentrum Zierikzee geding Schelde jk 21 december TOT APRIL OVERLEG OVER INVULLING li Zuidzande VOOR MAART BESLUIT OVER NIEUWBOUW BIBLIOTHEKEN 15 DECEMBER 1979 provincie tG - De meerderheid van provinciale staten vindt dat de samenstelling van de ituren in Zeeland méér een afspiegeling moet zijn van de bevolking. Volgens de rheid dient langs een weg van geleidelijkheid een aanpassing plaats te vinden van Vrijdag werd een motie hierover met 22 tegen 18 stemmen aangenomen. Voor PvdA en VVD: tegen waren CDA en SGP. De motie kwam aan de orde tijdens een tde toekomstige ziekenhuissituatie in Zeeland. sas-door mevrouw J, L giène krijgt de volgende visie voorge- bedden voor et deelgebeid Walcheren: I irtsuaak (D'66) - een legd vanuit Zeeland: een centrumziekenhuis van voorlo- LU eotle ingediend. Daarin een centrumziekenhuis van circa 480 pig 325 bedden te Goes en een voorlopig :ge® juaak (D'66) - een jctie ingediend. Daarin Kien dat uit een oogpunt gering van de samenle- gstelling van de zieken- rerbreed zou moeten belanghebbenden en 3en De heer J. G. van ■gonsde VVD-fractie we- jagelijke uitspraak moei- ■riiflichpauze werd daarop c«n afgezwakte motie te arin naast de geleidelijk je waarde' wordt toege geven uit het verleden roede ziekenhuiszorg te aider P. C. Blommaert verband van een 'twee- i ongeloofwaardig bij Hljachtte een uitspraak tover de samenstelling gjsbesturen in strijd met Opraken bij de vorming itevan gedeputeerde sta- vaiii Seek de SG P-er G. van den rVan Zwieten ontkende jdjn van een tegenstrlj- '[■'jE-Hnnerde eraan dat er tij- jajiltj «vorming géén overeen- Ête bereiken over de de- evande ziekenhuisbestu- bs|is derhalve ook geen af- e nsaken was. g over de toekomstige dii^tabewerd nog een motie een wel door mevrouw C. jsr(pvda). Zij stelde dat van zogenaamde iZfepen (met name i m\t [anderen en de Bevelan- frDuiveland) aan een be- jagebonden moet worden, ij R. van Ommeren wees [provincie geen enkele be tel! om de vorming van espen af te dwingen. Hij dj; de verschillende isairen wel werken aan de 2 van samenwerkings- lantwoord was voor Van is itaLog om de motie voor- he: 3 :Kdienen, eens 3 ■lidden de statenleden met het regio-advies 'P "Is talige ziekenhuissitua- «Ulvatf gedeputeerde sta- «pwljzigd overgenomen, r. E. Veder-Smit :id en milieuhy- goedi :ndnd( 'Jlf dirk r iani er van' geroep 8 entf MIDDELBURG - Het Zeeuws biolo gisch museum krijgt van de provincie over 1979 en 1980 een subsidie van in totaal 130.000 gulden. De Zeeuwse sta ten stemden vrijdag in met een voor stel in die richting, „als voorschot op de goede afloop van de samen- werkingsbesprekingen met het Zeeuws museum", zoals D'66-statenlid C. de Schipper de gevoelens van de sta ten formuleerde. De bedoeling is, dat het biologisch en het Zeeuws museum tot een samen werking komen op zoveel mogelijk sa menhang in het Zeeuwse museumge- beuren te brengen. Daarover overleg gen beide besturen het komende jaar. „In afwachting" van de resultaten, zoals gedeputeerde mr. J. P. Boersma zei. wil de provincie nu het biologisch museum gelegenheid geven op korte termijn verder te werken. Vanuit de staten constateerden met name de he ren P. de Nooijer (PvdA) en C. de Schipper, dat het een goede zaak is, dat de provincie bereid is musea van regio nale betekenis als onderwerp van haar zorg ziet. Er was waardering voor de Ini tiatieven tot een samenwerking te ko men, waarbij de heer De Nooijer met name bepleitte dat ook in een samen werkingsverband de educatieve functie van het biologisch museum behouden moet blijven. Op de vraag van de heer Th. Baert (CDA) zei de gedeputeerde, dat een totaal-beleid voor de musea voor het biologisch museum wel 'ruimtelijke consequenties' zal hebben. Zondag. SGP-woordvoerder G. van den Berg vond de activiteiten van het biolo gisch museum 'op zich een goede zaak', maar was tegen subsidie omdat het museum op zondag open is. De Nooijer, bij interruptie: „Maar we spreken overeen integratie met het Zeeuws museum en dat is op zondag dicht". Van den Berg: „Als dat zo is, werken we mee". Boersma: „Het Zeeuwse mus'eum is in de zomer op zondagen open". De staten gingen vrijdag ook akkoord met een voorstel 15 000 gulden bij te dragen aan de bestrijding van ziekte in waardevolle iepen in het gebied van het Axeler Am bacht. basisziekenhuis van 76 bedden te Zterikzee voor het deelgebeid de Beve- landen/Schouwen-Duiveland een centrumziekenhuis te Temeu- zen van voorlopig 280 bedden en twee voorwaardelijke basisziekenhuizen te Hulst en Oostburg. ter grootte van circa 100 bedden elk, voor het deelgebied Zeeuwsch-Vlaanderen De dames Van Hoorn en Boogerd on derstreepten de noodzaak van meer democratisering in de besturen en het formeren van zlekenhuisgroepen. Me vrouw Boogerd vroeg in dit kader om een jaarlijkse rapportage van gedepu teerde staten. Mevrouw Van Hoorn maakte gewag van een groeiende on vrede over de kwaliteit van de zieken huiszorg in Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer Blommaert uitte zijn grote verba zing over het advies van het landelijk college voor ziekenhuisvoorzieningen (CvZ), waarin sluiting bpleit wordt van de ziekenhuizen in Hulst en Zlerikzee. De heer Van Zweiten deelde mee dat de vorming van zlekenhuisgroepen niet onder dwang tot stand mag komen, „we moeten het particulier initiatief ln deze zijn gang laten gaan." De heer Van den Berg bracht naar voren dat de kos tenbeheersing in de gezondheidszorg een stempel zal drukken op de toekom stige Zeeuwse ziekenhuiszorg. Hij vroeg speciale aandacht voor de regio Tholen/St. Philipsland. met name ten aanzien van de bereikbaarheid van de Brabantse ziekenhuizen. Gedeputeerde Van Ommeren zegde toe jaarlijks de staten te informeren over de stand van zaken bij de samenwerking. Hij verklaarde dat gedeputeerde staten de voortgang van het overleg nauwlet tend in de gaten zullen houden. De heer Van Ommeren maakte melding van groeiende samenwerkingsverbanden, die in positieve zin hun invloed doen gelden op de kostenbeheersing. Hij hield de staten voor dat in de voor waardelijke basisziekenhuizen niet meer dan de belangrijkste specialismen aanwezig kunnen zijn, „maar 80% van de patiënten kan daarmee volledig worden behandeld."Gedeputeerde Van Ommeren vond het niet nodig al te diep in te gaan op de democratisering van de ziekenhuisbesturen. HIJ merkte op dat daarover onlangs in de staten (bij de begrotingsbehandeling) al volop ge- praal is. VLISSINGEN - De raad van bestuur van het havenschap Vlissingen behan delt in een vergadering, die op 19 de cember in Terneuzen wordt gehouden, een voorstel van het dagelijks bestuur om een bedrag van 400.000,- be schikbaar te stellen voor de inrichting van het havencoórdinatiecentrum in Vlissingen. Vanuit dat centrum, waar zes man zal werken, zal het toezicht worden uit geoefend op het havengebeuren. Het bedrag van vier ton is nodig om tele- communicatie-apparatuur aan te schaffen. Het dagelijks bestuur van het havenschap kwam al eerder met een voorstel over het coördinatiecentrum. Intussen is daarover door een aantal In stanties positief geadviseerd. neusdruppels uitsluitend verkrijgbaar bij apotheker en drogist MIDDELBURG - In een sfeer van irri tatie werd vrijdagmiddag in de pro vinciale staten van Zeeland gesproken over een motie, die de WD-er J. G. van Zwieten indiende om het woonwagen- centrum bij De Val in Zierikzee in stand te houden. De heer Van Zwieten kwam in de tweede ronde van het de bat over het woonwagenplan met de motie, omdat de bewoners van het cen trum bij De Val er graag willen blijven i I - De Zeeuwse staten westa j vrijdag bereid getoond lie geven als bijdrage in jeen service- en infor- h2d<^g voor het jeugdwerk in itgeldt als een experiment, e pli'ï iu 1981 zal bekeken worden bijdrage wordt vcr- sDit de staten of de opzet ihetwerk van identiteits- snisaties zal beïnvloeden, ^deputeerde mr. J. P. 's'.erbij g.s. geen behoefte is bureau aan te tasten. „We 6Ï niet dat een bredere ran het bureau dat zou |1*P klovendat het bureau zich |1 v sinhoudelijke kant van het ^organisaties moet bezig- MIDDELBURG-,.De verhoging van de tarieven voor de Westersciieïde-veren komt iedere keer weer, als een jaar lijkse terugkerende griep". Met die opmerking schetste CDA-woordvoer- der D. Geuze vrijdagmorgen in de Zeeuwse staten het gebrek aan geestdrift waarmee men zich achter de tariefsverhoging met - gemiddeld - 3,5 procent stelde, waar de minister van verkeer en waterstaat het dagelijks De president van de f Middelburg wil de Ko- ïulschappij De Schelde 'spofl sin een kort geding, dat de -ten n nd FNV tegen de KMS m 11 [spannen in verband met wlnmü taagstuk. Als datum voor w j wordt 21 december ge bouw aiddags om 14.00 uur. voor De Schelde zullen derMl ÜA. Duk en mr A. L. tlogl 3fn Haag. Raadsman voor |a 2(0 sond FNV zal zijn mr Van eBB Procureur is mr Brink- G. de Vries-Hommes bestuur van de provincie om had ge vraagd. De tegenzin, waarmee de staten over de verhogingen spraken, hield nauw ver band met het uitblijven van berichten uit Den Haag over twee andere zaken, die met de Westerschelde-verbindingen te maken hebben: de zo vaak bepleitte toestemming voor een nieuwe dub beldekker en de bereidheid om de bouw van de vaste oeververbinding vóór 1981 te laten beginnen. „We zitten nog met dezelfde onzeker heden als ln februari van dit jaar. toen we de vorige tariefsverhogingen be spraken, alleen is er meer duidelijk over de aanpassing van de veerpleinen in Vlissingen en Breskens constateerde mevrouw G. de Vries iPvdA). „De enige reactie, die we intussen van de minister hebben gehoord, is, dat -ie veront waardigd is over een brief uit Zeeland. Laat hij bedenken, dat er driehon derdduizend Zeeuwen kwaad zijn op één minister". SGP-woordvoerder D. Tollenaar sprak van 'een belabberde si tuatie' en vreesde, dat bij nog langer uitblijven van Haagse goedkeuringen de situatie „er voor de Zeeuwsvlamin gen niet beter op zal worden". En me vrouw J. Boogerd-Quaak (D'66) schetste de situatie aldus. „Zeeland voelt zich als een muls, dat het stuKje kaas, dat het wordt voorgehouden, steeds ziet weggetrokken Ook zij had grote moeite met de tariefsverhogin gen: „Zolang de minister dringende brieven uit Zeeland niet beantwoordt, voelen wij er eigenlijk weinig voor af spraken na te komen". Van met name mevrouw G. de Vries (PvdA) en de heer D. Geuze (CDA) kwam het verzoek af te zien van de ver hogingen bij de kaarten voor scholieren en werknemers: „De opbrengst daar van is 700 gulden en als die achterwege blijft tast dat de totale verhoging van 3,5 procent niet aan", zo was de redene ring. Gedeputeerde J. Hoekstra liet we ten, dat hij voor die gedachte wel voelde en ze in gedeputeerde staten ter sprake zal brengen. Hij zegde - op een sugges tie van mevrouw De Vries - toe te zuilen bekijken of het mogelijk is vanaf 1981 meervaarten-kaarten met méér vaar ten in te voeren. In relatie tot de vaste oeververbinding Westerschelde deelde gedeputeerde P. G. van den Bosse op vragen van de he ren P. Everaert (CDA) en C. de Schipper (D'66) mee, dat de ambtelijke doorlichting van gegevens voor de vaste oeververbinding gereed is. „Er hoeven voor de rentabiliteit van het project geen problemen te zijn", zei hij. Daarbij onderstreepte hij de conclusie van het rapport, dat „een zo laag moge lijke investering wordt bereikt als ze wordt gekoppeld aan de snelle start en een korte bouwtijd. De beste per spectieven ontstaan als de bouw in 1980 wordt begonnen en de verbinding in 1985 wordt opgeleverd". De enige goede oplossing is dus: zo vlug mogelijk bou wen en in vijfjaar bouwen", zei de gede puteerde. Daarbij onderstreepte hij, dat dan ook de nieuwe dubbeldekker niet nodig zou zijn, omdat die pas in 1984 op zijn vroegst in de vaart zou kunnen komen. „En dat is nationaal- economisch toch ook een factor", zo zie hij. De heer Van den Bosse was het niet eens met de opvatting van D'66- woordvoerder De Schipper, dat men met definitieve onderzoeksopdrachten voor het project beter kan wachten tot er een definitieve overeenkomst met het rijk is. ..We zullen echt moeten doorgaan met voorbereidingen om bij te kunnen blijven als de toestemming komt". wonen en omdat het centrum niet lang geleden is opgeknapt voor enkele tien duizenden guldens. De heer Van Zwieten wilde een uit spraak van de staten, waarin aan het dagelijks bestuur van de provincie werd gevraagd met het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk contact op te nemen om te zien of het centrum er kan blijven. Toen hij de motie indiende, merkte de heer Van Zwieten op, dat hij de vergadering niet wilde ophouden, maar dat hij het „in geweten" niet juist vond om de zaak te laten rusten. De commissaris van de ko ningin, dr. C. Boertien reageerde daar op verbaasd met de vraag: „Maakt u daar een gewetenszaak van"? Waarna hij opmerkte, dat men beter, als men een motie wilde indienen, dat wat lan ger tevoren kon voorbereiden. De heer Van Zwieten maakte daarop in een boze reactie ernstig bezwaar tegen het feit. dat de heer Boertien zijn inte griteit in twijfel trok. Nadat het debat was afgerond liet de commissaris van de koningin weten, dat zijn opmerking van particuliere aard was geweest en dat hij niet de be doeling had gehad de intenties van het statenlid in twijfel te trekken. Over de wijze van indiening van de motie - zon der voorbereding tijdens het debat - zei hij. dat het in het algemeen aan te beve len is. dat moties tevoren op schrift wor den gesteld. De heer Van Zwieten rea geerde niet op die opmerkingen, maar liet na de vergadering weten, dat de zaak nog wel in het seniorenconvent aan de orde gesteld zou worden. Onaanvaardbaar Overigens trok de heer Van Zwieten zijn motie in, nadat was duidelijk ge worden, dat er in de staten niet vol doende steun voor te vinden zou zijn. Gedeputeerde R. van Ommeren had in tussen al laten weten, dat hij de motie „onaanvaardbaar" vond. Hij stelde, dat het ministerie van enn de woonwa gencentra dichter bij woonwijken wil hebben en dat men van die lijn niet zal afwijken. „Met die motie kan ik dus niets doen", verklaarde hij. J.G. van Zwieten zal de Schelde de presi- rcchtbank om uitstel ver- IMirecteur drs C. Hartog desgevraagd: „Wij willen uitstel, want Wij willen zaak goed voorbereiden". Hul mcei tn fietspad mS idigd bij ndtrd* een ongeluk op de weg Buitqnlust-Sluis is ivond tussen Potjes en de "verachtauto aanzienlijk Ook ontstond schade aan gebctf !a?enchauffeur M. M. uit p j i ism met de wielen van zijn ,e regij ïrm lerecht en verloor ver- aanóïi ®acht over het stuur. De nsticö t?am bij het ongeluk, dat wart voor negenplaats schrik vrij. MIDDELBURG - De Zeeuwse staten hebben vrijdag zonder wijzigingen het provinciaal woonwagenplan, waarin de spreiding van centra wordt gere geld goedgekeurd. Gedeputeerde R. van Ommeren deed tijdens het debat daarover nog wel de toezegging, dat de gemeenten voor 1 april van dit jaar nog met elkaar kunnen overleggen over de precieze manier, waarop het plan kan worden ingevuld. Hij tekende daarbij aan, dat daarbij het aantal centra en het aantal staanplaatsen niet meer in het geding moeten zijn, maar dat nog overleg kan worden gevoerd over de verdeling tussen de verschillende ge meenten. De datum 1 april wilde hij handhaven, om de procedure, die moet leiden tot uitvoering van het plan, niet te frustreren. Vanuit de staten werd vrijdag overwe gend enigszins terugterughoudend ge reageerd op het provinciaal woonwa genplan, waarin wordt geregeld op wel ke manier over Zeeland de woonwagen centra moeten worden verspreid. De heer H. Comelisse van de SGP zei, dat het ministerie van cultuur.recreatie en maatschappelijk werk wel eisen stelt, maar de financiering aan de lagere overheden overlaat. Over de woonwa genbewoners zelf zei hij. dat die groep rechten en plichten heeft, maar dat er wat betreft de plichten nogal wat aan mankeert. De heer Comelisse zei in het algemeen, dat prognoses, waarmee men in het woonwagenbeleid uit de voeten kan. moeilijk te maken zijn. Hij meende, dat men over een jaar of vijf tot de conclusie kan komen, dat weer aan passingen in het beleid moeten worden doorgevoerd. Mevrouw C. Van Hoorn-Visser van de PvdA ging in op discriminatie die zi geuners in de loop der tijden hebben ondervonden. Zij pleitte met klem voor het scheppen van mogelijkheden om zigeuners en woonwagenbewo ners, die een veel grotere groep vor men. hun eigen cultuurbeleving te la ten behouden. Daarbij wees zei er, sprekend over integratie van woonwa genbewoners, op, dat contacten mei de rest van de bevolking moeilijker wor den gelegd door het verdwijnen van de ambachten, die woonwagenbewoners in het verleden beoefenden. Mevrouw Van Hoorn, die zich in het woonwagen plan kon vinden, pleitte verder voor het betrekken van woonwagenbewo ners bij de uitvoering ervan. Mevrouw H. M. L. Remijn-de Badts van het CDA drong met name aan op het scheppen van de mogelijkheid, dat de gemeenten nog nader overleg voeren over het plan. Zij meende, dat de ge meenten bij de totstandkoming van het plan niet voldoende betrokken zijn en ze signaleerde, dat met name OOst- Zeeuws-Vlaanderen overbedeeld ls wat betreft het aantal standplaatsen. Ove rigens signaleerde mevrouw Remijn, dat de problematiek van de werkgele genheid voor woonwagenbewoners ver groot wordt doordat aan de ene kant het aantal kleine centra vergroot wordt en aan de andere kant het aantal sloop- terreinen voor auto's verminderd. Mevrouw J. L. A Boogerd-Quaak van D'66 meende, dat in het woonwagen plan juiste maatstaven zijn aangelegd. Zij vroeg onder meer aandacht voor een aangepaste vorm van werkgelegenheid en zij meende, dat het goed zou zijn een provinciale commissie te hebben, die zich daarmee, en met scholing en vor ming, zou bezighouden. Mevrouw Boogerd merkte in het algemeen op, dat een plan dynamisch moet zyn en niet statisch. Soepel De heer J. G. van Zwieten van de WD vond. dat de planning meer soepel moet plaatsvinden. Hij meende, dat inplaats von uit te wijken naar Reimerswaal. in Goes een tweede centrum zou kunnen worden opgezet als de bewoners van woonwagens dat zelfliever willen en hij legde er de nadruk op. dat de natuurlij ke groei daar moet worden opgevan gen. waar de woonwagenbewoners dat willen De heer Van Zwieten ging ook in op het feit. dat een groot aantal bezwa ren tegen het provinciale plan is inge bracht. „Naar mijn mening zijn dat symptomen van een klimaat waarin het kasplantje van een goede communica tie en mogelijk zelfs integratie nog niet direct de ideale voedingsbodem vindt", zei hij. Hij pleitte voor een soepel beleid en noemde daarbij ook de mogelijkheid om in Vlissingen een tweede centrum in te richten inplaats van het door Middel burg laten opvangen van de groei in Vlissingen. De heer Van Ommeren toonde zich niet zonder meer pessimistisch over moge lijkheden voor integratie. Hij zei over de verdeling van de centra, dat een vrije keuze voor de woonwagenbewoners voor een deel aanwezig is. Omdat veel bewoners naar OostrZeeuws-Vlaande- ren willen, zijn daar extra standplaat sen gepland. Over de spreiding van de kleine centra zei de gedeputeerde, dat die ook om redenen in het belang van de werkgelegenheid moet plaatsvinden. Hij wees erop. dat woonwagenbewo ners in overleg wel bereid zijn met fami lies te verhuizen en dat het laten overlo pen van ruimte voor woonwagens van Goes naar Reimerswaal en van Vlissin gen naar Middelburg daarom wel uit voerbaar is. MIDDELBURG - Er 2al voor 1 maart volgend jaar een definitieve beslissing genomen moeten worden over het sa mengaan van de openbare bibliotheek Middelburg en de provinciale biblio theek in een nieuw gebouw aan de Kousteensedijk in Middelburg. Dat is de kern van een nieuw voorstel over deze zaak, waarmee het bestuur van de Middelburgse bibliotheek zich akkoord heeft verklaard en dat in de statenvergadering van 1 februari aan de orde komt. De datum van 1 maart staat in een nieuwe intentieverklaring over de gezamenlijke nieuwbouw. Een paar maanden geleden waren er tegen de oorspronkelijke intentieverklaring bezwaren van de openbare biblio theek. Bolkestein (VVD) in Middelburg 'ECONOMISCHE BOYCOT IS NIET DOELMATIG' MIDDELBURG - „Het is waarschijn lijk dat Nederlandse ondernemingen in landen met verwerpelijke regimes per saldo een gunstige invloed hebben. Een beleid dat gericht is op het verbre ken van commercièle banden is dan ook ondoelmatig". Aldus luidde de conclusie van buitenlandspecialist mr. Frits Bolkestein van de Tweede Kamerfractie van de VVD donderdag middag tijdens een lunchbijeenkomst van het departement Zeeland van de Nederlandse Maatschappij voor Nij verheid en Handel in de foyer van café- restaurant De Schouwburg in Middel burg. Bolkestein sprak zijn twijfels uit over de vraag of een economische boycot de mensenrechten wel ten goede komt: „Een boycot geeft intellectuele of more le zelfbevrediging ten koste van het pro letariaat in het onderdrukte land. Han delsbetrekkingen betekenen een ver binding met een vrijere buitenwereld en economische groei ls een sociaal smeermiddel. Het lijdt geen twijfel dat een boycot nog meer werkloosheid zou betekenen en nog meer ellende voor de armen zonder het regime noodzakelij kerwijs sneller tot inkeer te brengen" hield Bolkestein zijn ongeveer dertig- koppig gehoor voor. De liberaal hekelde verder de „tegen woordige neiging" om „ondernemingen aansprakelijk te stellen voor wantoe standen waarmee zU op straffe van slui ting. en dus massaontslag, gedwongen worden te leven". Volgens Bolkestein heeft de onderne mer geen enkele verantwoordelijkheid voor de politieke inrichting van de sa menleving. Hij meende dan ook dat het antwoord op de vraag wat de rol van het bedrijfsleven ln de buitenlandse poli tiek ls „geen" moet luiden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 49