'Oosterschelde Open' wil ieder zijn deel geven NSM verwacht over 1979 een recordomzet van 450 miljoen Zuidchemie Sas van Gent nam afscheid van gepensioneerden Ging de telefoon, dan zei m'n vrouw:9Weereen boer die z'n water niet kwijt kan...9 Raad Oostburg bespnfs krediet voor hertaxati Oud-commanii s brandweer HulB~ opent alarmcei >n fj, Wissel Zeeuws-Vlaaitderen WOORDVOERDER C. VAN LEEUWEN: PZC/provincie Auto uit bocht PERSONEELSBIJEENKOMST DIJKGRAAF J. BECU VERLAAT WATERSCHAP VOOR OPHEFFEN SCHEEFGROEI ONROEREND GOED BELASTING RAAD KOMT DONDERDAG BIJEEN OOSTBUKG - Ue Oosthurgse gemeen teraad buigt zich donderdagavond over een voorstel om ƒ272.000 uit te trekken voor hertaxatics die nodig zijn voor de onroerend-goedbelasting. In de financiële commissie bleek al dat enkele raadsleden de noodzaak nog niet geheel inzagen en nadere informa tie wilden over de door het college ge signaleerde 'scheefgroei'. Met die scheefgroei bedoelde het college dat er verschuivingen opgetreden zijn in on derlinge waardeverhoudingen. In middels, zo blijkt uit het raadsstuk hebben de leden van de financiële commissie concrete informatie gehad over de scheefgroei. De hertaxatie is wettelijk na een perio de van vijfjaar vereist. De kosten van hertaxatie worden begroot op 272.000. Deze kosten zouden in de gemeentekas terugvloeien door de verhoging van de opbrengst van de onroerend goedbelas- tlng; een verhoging die Juist mogelijk wordt door de hertaxatie. Aanpassing van de belastingrondslag, aldus het college, zal een stijging van de totale waarden tot gevolg hebben, maar dat mag niet leiden tot een ver zwaring van de belastingdruk. Daarom wil het college dat het ta- rievenbeleid als wapen hanteren om het vereiste geld binnen te krijgen, en afzien van de verhoging van de belas tinggrondslag. De taxatiekosten ma ken, wanneer ze worden doorberekend, in de uiteindelijke aanslag die de inwo ners van Oostburg krijgen, minder dan 1% van heet totaaltarief uit, aldus het college van b. en w. Het college wil 10.000 uittrekken voor de financiering van ontiwkkelingskos- ten van het plan 'kleine Jonkvrouwe II' u. IJzendijke. Verder stsj schillende voorstellen op4 jjj 2 betrekking hebben op W Een van die voorstellen sl ken van 1000 voor Inbrail van de openbare lagere sch Huisch kens.'In de rubriek 'spoflfinec komen het verstrekkend teloze geldlening van W rijvereniging 'De Zwinnifi irugstii garanderen van lO.OOOv» [W| aflossing van een te bouse van de voetbalverenlgitf voor. Langs de Zwarte Polder«l wil het college verlichting! gen. iel cuuege veiuwiu»»" Daarvoor is bijna ƒ2* p." vergadering van de gint donderdag om half ai Midd wordt tol Ha Proci "'Hark TERNEUZEN - De ooi commandant van Hulst,® lUlgQ Janssens opent donder®! om 16.00 uur de alarmcfd |J^ 7 regionale brandwecrkriol trale post ambulance" |£.gj, Zeeuwsch-VIaanderenio' ffeg j De openingstoespraak,Vond t| houden door mevrouwl a Tera( ter-Thiel. wethouder vi voorzitter van de geme® aj_ regeling. Vrijdag 18 en* nuari zijn er in het gebou» trale aan de mr. F II 'open dagen'. In de repo week voorafgaand aan deo mk bruikname met een sticks bl aandacht te vestigen ops ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 Bijeenkomst jubileum medewerkers WAARDE - Hoeveelste brief aan de kamer is het? C. van Leeuwen uit Waarde, woordvoerder van de actiegroep „Oosterschelde Open" aarzelt, noemt dan een aantal van tien en voegt er aan toe: „Maar het kunnen er ook meer zijn, ik ben de tel een beetje kwijt De actiegroep heeft, met het oog op de behandeling van de begroting van verkeer en waterstaat in de tweede kamer over ruim een maand, eind vorige week opnieuw een pleidooi gevoerd om de Oosterschelde anders te beveili gen dan op de manier, die nu in uitvoering is. voor een aeei m zeeland te besteden Dat is behoorlijk optimistisch ge dacht. en het kan ook minder zijn dan de helft van het bedrag. Maar Pais kan er scholen van bouwen en je kunt in Zeeland in ieder geval een aantal werken uitvoeren, die uitvloeisels van het Deltaplan zijn." Dijkgraaf J. Becu nee-mi binnenkort afscheid van het waterschap 'Het vrije van Sluis'. STIJGING VAN 68 MILJOEN HULST - De Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSMl verwacht in 1979 een record-omzet van 450 miljoen gul den. Ten opzichte van 1978 betekent dit een stijging van 68 miljoen gulden. Dit deelde de algemeen directeur van de NSM, ir L. Boido (van het hoofdkan toor in Brussel I vrijdag mee op een bij eenkomst die werd gehouden ter gele genheid van de jubileumviering van een aantal werknemers. De algemeen directeur roemde de 'goede gezond heid' van de maatschappij. Volgens ir Boido heeft de forse stijging twee oorzaken: enerzijds de stijging van de prijzen op de wereldmarkt (maar daar staat een stijging van de kosten tegenover) en anderzijds de exploitatie van nieuwe exportmarkten. De alge meen directeur sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat bij NSM. in tegen stelling tot een aantal andere bedrijven in de chemische sector, een cao tot stand is gebracht. Hij zei de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Bedrijfsdirecteur van de Sluiskilse ves tiging ir G. Huys dankte de 41 jubilaris sen (waartoe hij overigens ook zelf be hoorde) Voor de inzet en de persoonlij ke bijdrage die zij gedurende 25 jaar hebben getoond. De echtgenotes ver gat hij daarbij niet. Samen met anderen hebt u het bedrijf groot gemaakt", zei de bedrijfsdirecteur tot de jubilarissen. De heer J. Roelandtsprak gelukwensen uit namens de ondernemingsraad, ter- Algemeen directeur van de Nederlandse Stikstof Maatschappij ir L Boido over handigt de heerR. van Heese een medaille in verband met zijn 25-jarig dienstver band bij de NSM. wijl felicitaties namens de vereniging van jubilarissen werden overgebracht door voorzitter A. Gijzel. De huldiging werd gevierd in Den Dullaert in Hulst, waar 's avonds ook een maal werd ge nuttigd. Daarna vertrok het gezelschap richting Wachtebeke. waar samen met het overig personeel het jubileumfeest werd gevierd. Daaraan werkten mee de Lou Roman Showband. het duo Nicole Josy en Hugo Sigal en de organist Paul Ruiger. De Jubilarissen zin' E. Bogaert. Sas van Gent. L. BoUeman. Axel: M. de Bouvré Axel; F. de Bruljne, Temeu- zen; J. Buijze Zaamsiag, C. van de Bulck, Sluiskil: P. Crombeen Hulst, J. Czerwlnski Axel; G. Dekker Temeuzen, A. Dhaenens Temeuzen, G den Engelsman TemeUzen, H. Frankevijle Axel, C. Goossen Axel, H. Groot- haert Temeuzen A Haak Temeuzen. R, van Heese Kloosterzande, P. Hiel, Sluiskil, C Hollebek Axel, G. Huys Axel, R. IJsebaert Koewacht, J. de Keijzer Hulst. P. Lijbaart Axel. A. de Maat Graauw. F Mei) Sluiskil, F. Moens Temeuzen. G Moes Temeuzen. E. Obrte Sas van Gent. R. van Opdorp Sluiskil. J. Overdulve Axel. J. Piessens Axel. P. Schee- Ie .Axel, G. de 8chepper Hulst, J. S(]s Sluiskil. E. Standaert Assenede (België), C. van Taten- hove Hoek, T. Tingen Temeuzen, G. Ver- meerssen Oostburg, T. van VUeberghe Vogel waarde, J. van VUerbeghe Koewacht. H. van de Voorde Axel. H. Wullacrt Stckene (België). HENGSTDIJK - Op de Vogel weg tus sen Hengstdijk en Vogelwaarde is don derdagavond omstreeks kwart voor elf een personenauto, bestuurd door D. van H. uit Temeuzen tegen een gepar keerde landbouwwagen gebotst. De auto liep zware schade op. In een flauwe bocht raakte Van H. de macht over het stuur kwij t en belandde ln de berm naast de weg, waarna hij tegen de landbouwwagen botste. De gepensioneerden en hun echtgenotes, die vrijdag afscheid namen van Zuidche- mie in Sas van Gent tijden de jaarlijkse personeelsbijeenkomst. SAs VAN GENT - De Zuidchemie in Sas van Gent heeft vrijdag tijdens dc jaarlijkse personeelsbijeenkomst in het cultureel centrum 'De Spcije' vier medewerkers, die met pensioen gaan, in de bloemetjes gezet. Algemeen di recteur van het concern drs. P. A. Neet- eson, overhandigde hen namens het bedrijf een cadeau. Afscheid van de Zuidchemie namen C, van Dijke (dienstverband van vijftien jaar), G Mussche (twintig jaar), A. Ver- sluys (vijftien jaar) en A. de Pauw (twin tig jaar). Drs. Neeteson prees hun plichtsgetrouwheid. Bij de heer De Pauw tekende hij aan, dat hij geduren de zijn dienstverband met de Zuidche mie geen dag ziek is geweest. De per soneelsbijeenkomst werd na het afwer ken van het officiële gedeelte een geanimeerde aangelegenheid. Bur gemeester drs. w. R. V. Dusarduijn. die met het voltallige college van b. en w. van Sas van Gent de bijeenkomst bij woonde. bood drs. Neeteson het ge meentewapen van Sas van Gent aan. Feestkaarting WESTDORPE - In de Molenkreekbar te Westdorpe houdt de w Molenkreek vandaag - zaterdag - een grote feest kaarting. De aanvang is 14.30 uur. De boodschap aan de kamer: „Een pij- lerdam met een doorlaatopenlng van 14.000 vlerkante meter is geen goede oplossing. Een doorlaatopening van 20.000 vierkante meter zou veel beter zijn. Een geheel open Oosterschelde (natuurlijke doorlaatopening 80.000 vierkante meter) met op deltahoogte gebrachte dijken ls onbetwist de beste oplossing, als we de problematiek in zijn geheel bezien." Als die oplossing wordt gekozen - zo formuleerde de ac tiegroep - komt er jaarlijks een bedrag van 700 rrüljoen vrij en ln de brief aan de tweede kamer opperde men ideeën om dat bedrag alternatief te besteden: de helft zou bijvoorbeeld bezuinigd kunnen worden of worden aangewend in voor andere werken ln Nederland en de andere 350 miljoen zouden, vooreen deel als uitvloeisel van de Deltawer ken, aan Zeeland ten goede kunnen komen. De actiegroep „Oosterschelde Open" - zegt Van Leeuwen heeft voor de Jong ste brief steun gevonden in uitlatin gen, die het vertrekkende hoofd van de afslultlngswerken in de monding van de Oosterschelde, ir. F.G. Spaargaren eind april heeft gedaan: rijkswater staat heeft de stelling terug moeten nemen dat je de dijken niet zou kun nen verhogen op een manier, waarop voldoende veiligheid zou worden be reikt. Van Leeuwen: „Zo'n duidelijke uitspraak is als van Spaargaren is via rijkswaterstaat nog niet eerder naar buiten gekomen. Politici zouden die moeten oppakken, erop in moeten ha ken en zeggen: als de zaken zo liggen, gaan we de plannen omzetten. De ge deeltelijke verhoging van de dijken langs de Oosterschelde heeft - vinden wij - bewezen, dat dijkverhoging geen 18 of 20 Jaar hoeft te duren. Tussen par tiële versterking en op Delta hoogte brengen bestaat niet zóveel verschil." Zou er zo royaal medewerking aan die plannen worden gegeven? Hebben landbouw en waterschappen juist niet zo royaal meegewerkt aan de gedeel telijke verhoging van de dijken, omdat men het compromis van de pijlerdam acceptabel vond? schikbaar komen, als de stormvloed kering niet zou doorgaan? De beslis sing over de Oosterschelde was een nationaal compromis, voor de kosten waarvan elk departement geld heeft moeten leveren - zouden de departe menten dat niet onmiddellijk terug willen, als de pijlerdam vervangen zou worden door een goedkopere oplos- T echnieken Van Leeuwen: „Ik begrijp best. dat ie dereen zal proberen zich van dat geld meester te maken. Maar het gaat ons als actiegroep erom, dat er nu zoveel miljard de zee ingaat, waarvan volgens ons de noodzaak helemaal niet valt aan te tonen. Er zitten aan de pijler dam risico's al hebben de studies over de manier, waarop bijvoorbeeld de bo dem beschermd moet worden ook al lerlei nieuwe oplossingen en mogelijk heden dichterbij gebracht. Die nieuwe technieken kun je ook toepassen bij dijkverhoging. Als je blokkenmatten voor de bescherming van de bodem ook bij dijkversterkingen toepast, kom je niet meer voor verrassingen te staan, het tijdperk van dljkvallen is daarmee voorbij. Men is tegenwoordig in staat om de dijken zo goede te bou wen. dat het verschil tussen een dam van negen kilometer en sterke dijken over een lengte van 140 kilometer geen doorslaggevend argument kan geven om vóór die stormvloedkering te kie zen Onze bedoeling is. dat met het vrijkomende geld een aantal nuttige projecten wordt opgezet en het geld De veranderingen in het denken over de afsluiting van de Oosterschelde zijn in de eerste helft van de jaren zeventig mede losgewoeld door de activiteiten van de actiegroep „Oosterschelde Open". Is méér dan het compromis, dat nu wordt uigevoerd, haalbaar? „De actiegroep," zegt Van Leeuwen, „probeert iedereen zijn deel te geven. Zoveel mensen bekijken de Ooster schelde vanuit hun eigen invalshoek, ook müieu-mensen kijken door een ge kleurde bril en overdrijven weieens. Mijn belang bij een open Oosterschel de is niet groter dan dat van de gemid delde Nederlander, ik ga er financieel met vooruit of achteruit Een open Oosterschelde blijft voor ons de beste oplossing, waarbij je ook de belangen van de landbouw, de visserij, de re creatie en het milieu kunt meenemen. Daar knokken we voor. Als je - zoals de actiegroep iri het verleden - van hele maal niks vertrekt en je komt bij een pijlerdam met een doorstroomope- ning van 14.000 vierkante meter uit is dat op zichzelf wel mooi. Dat we door blijven pleiten komt niet. omdat we ons zin niet hebben gekregen, maar omdat er een uniek gebied van inter nationaal niveau toch verloren dreigt te gaan. En dat tegengaan proberen we met argumenten, met redelijke middelen te bereiken." Honoreren Van Leeuwen:„Ik denk, dat ze net zo loyaal aan een volledige dijkverhoging meewerken, als je zorgt, dat hun belan gen voor honderd procent gehono reerd worden. Als je goede vergoedin gen kunt geven, zodat ze vlot vervan gende grond kunnen kopen. Als ze op medewerking kunnen rekenen bij ka velruil. Je bent er voor de landbouw met zoet water niet zonder meer, er is ook een distributienet nodig om het vanuit het Zoommeer bijvoorbeeld naar de landbouw brengen. Dat kan met een deel van het geld, dat je bij dijkverhoging spaart, je er ook mee kimt zorgen voor bassins voor de schelpdierencultuur ln Yerseke.Je kunt ook West-Brabant tegemoet ko men met een grotere sluis in de Oester- dam en het bespaarde geld mede ge bruiken om voorzieningen te treffen om de verzoeting van de Oosterschel de aan de Zeeuwse kant tegen te gaan." Zou er wel extra geld voor Zeeland be Sfeerbeeld langs de oevers van de Oosterschelde (Foto Wim Rlemens) GROEDE - Nu het meeste werk voor de winter gedaan is en alleen een berg suikerbieten op het achtererf nog op vervoer naar de fabriek wacht, ligt de boerderij van Jannis baptiste Becu er rustig bij. Hij woont zijn hele leven al langs de weg van Groede naar Nleu w- vliet, midden in bet stille, nevelige West-Zeeuws-Vlaamse landschap, dat wordt beheerst door een rust die ook karakteristiek is voor Becu zelf. Hij heeft er een heel speciale band mee: een West-Zeeuws-Vlaamse boe renzoon, die zelf ook later het bedrijf inging, en boveudien al 24 jaar dijk graaf is van het waterschap 'Het Vrije van SlUis'. Taken, die de nu 69-jarige Becu zo langzamerhand overdraagt aan de jongere garde. De boerderij wordt sinds enkele jaren grotendeels geleid door zijn zoon, die ook Jannis Baptiste heet en in Schoondijke in een boerderij woont. Jannis jr heeft ook de 'directie' van de twee hoeves. Half januari draagt Jannis Becu sr zijn functie als dijkgraaf over. Hij wordt dan 70 jaar, tijd om met pen sioen te gaan. Zijn Voorvaderen waren Hugenoten, en kwamen oorspronkelijk uit een kleine boerengemeenschap bij Rijssel ln Noord-Frankrijk. Ze streken neer in de buurt van Breskens, op een boerde rij. De boerderij in Groede, waar Becu nu woont, kwam gereed toen hij twee jaar oud was.Jk wilde ook boer wor den en dat was toen geen enkel pro bleem. Maar de tijden veranderen. Toen mijn zoon van school kwam. heb ik 'm vrij gelaten in zijn keuze. Toch deed het me veel plezier dat hjj ook in het boerenbedrijf wilde". Jannis Becu heeft z'n hele leven hard gewerkt .Maar ja, wat is werken, en wat is spelen? Het maakt een groot verschil of je de pest hebt in je werk of niet Ik heb daar nooit geen last van gehad. Ik wil hier niet weg. uit dit mooie landje. Ik ga liever niet ln 'den binnen' wonen". Het gezicht van 'zijn' West-Zeeuws- Vlaamse landschap ls, veel meer nog dan ergens anders, door de landboUw bepaald. „Dit land is veroverd op de zee", legt hij uit. „Als er dan een stuk je schor rijp was om in te polderen, werd er van hogerhand een concessie verleend. De eigenaren hadden dan de verplichting om dc waterschapsta- ken uit te voeren. Daaronder viel het onderhoud van de wegen, de waterlo pen en de zeewering. De situatie heeft zich weieens voorgedaan dat iedere bezitter zijn stukje van de dijk moest onderhouden. Daar kwam natuurlijk geen fluit van terecht. Later kwamen dat soort dingen dan ook onder een centraal bestuur". In 1941. toen het grote waterschap "Het Vrije van Sluis' werd opgericht, waren er ln Wesfc-Zeeuwsch-Vlaande- ren mmaar liefst 80 waterschapjes. Die werden toen allemaal samengevoegd in één grote. „Het was de eerste grote concentratie van waterschappen in Zeeland. Dat veroorzaakte nogal wat deining. De mensen waren er eigenlijk nog niet rijp voor. Stel je voor. 86 dljk- graafjes, kleine koningen op hun ter rein. Daar kon er maar één voor ln de plaats komen". H oofdingeland Becu, eerst ingeland van het water schap 'Cadzand', werd meteen hoofd ingeland van 'Het Vrije van Sluis'. Pe trus Dieleman, lid van gedeputeerde staten van Zeeland, was de stuwende kracht achter de oprichting van het overkoepelende waterschap. Hij kwam ook met de naam op de prop pen. Voor de scheiding van België en Nederland was West-Vlaanderen be stuurlijk verdeeld in een soort pro vincies: je had 'Het Vrije van Brugge', en ook 'Het Vrije van SlUis'. „Als hoofdingeland van het waterschap ben ik nog een tijdlang voorzitter ge weest van een speciale commissie, die was belast met de aanleg van grint wegen naar allerlei kleine dorpen in het westen. Die was al rond 1870 inge steld bij het "Waterschap Cadzand'. Er werden contracten getekend met al lerlei plaatsjes, om grintwegen als verbinding aan te leggen. Feitelijk be tekende dat de ontsluiting van de hele streek. Dat gebeurde onder invloed van de suikerbietenteelt- De bieten moesten immers naar de haventjes in de streek kunnen worden vervoerd, en daar waren goede wegen voor no dig. Nou, toen die eerste grintweg ge reed kwam, werd er flink feest ge vierd. Later werden ook allerlei tram lijnen aangelegd voor dat verVoer". Het landschap ln WestrZeeuwsch- Vlaanderen is de laatste decennia da nig veranderd, onder invloed van de ontwikkelingen in de landbouw. „De bedrijven waren oorpsronkelijk ge mengd. Later kwam er meer speciali satie. De meesten kozen voor de akker bouw. En daarmee verdwenen de die ren uit het landschap: de koelen, de varkens, de paarden. De kavels wer den groter. Door de uitvinding van de drainage konden de 'reëen', de water lopen door de wellanden en akkers, worden dichtgegooid. Alleen in de 3Ue buurt van de Belgische es eS<j. zandgrond is, zie je nog ges drijven". In 1975 kregen de water, nog een taak bij: de watts Dat bracht naast de gi ook de burgers ln tot 21' waterschap. Zeewering Als belangrijkste taak va! ziet Becu echter - uog Vil wering. .Als dat foUt loopt S.'n rest er ook niet meer aan it ifinn vindt, dat er door de aanli weringen op Deltahoogtei. kapot wordt gemaakt, als Wordt gezegd. „Dat Valt bojj moet het nieuWe nietuitdti Wel: proberen om alles tel wat mogelijk is, maardaij maal niet mogelijk. Dana bekijken wat er weggaat a voor terugkrijgt. Je kmtb dereen naar de zin raakfil in de landbouw, waar kVi strijdige belangen bcstuil waterbeheersing. Watgodi een, is minder goed voordes lieR- soms komt het zelfs voor.di tprovir paald plan voor één en deal lieft o zowel goed, als slecht kö c^pen zijn weilanden bijvoortw slecht voor zijn bouwland Hij is erg tevreden overÉ resultaten van het watetij Mi waterbeheersingsplan is procent gerealiseerd. InhetiSstedl den We daar nog wel eenspi mee. Als de telefoon glng,i VrouW: „Zeker Weer een lm water niet kWijt kan.' Zijn afscheid wordt op 15 ja vierd. Jannis Becu: „Dan* feestvarken moeten zijn,ei niet zo", èn lachend: jl| hetgeen tot stand ls maal loslaten kan ik hei niet. nee. Er komen voles:] paar grote projecten klaa.Il «sofje niet mee bemoeien, hoor,nuf"111 dat als het mooi weer is,ile fietsje wel eens naar toeali De moderne ontwikkeling hem niet tegen de bont, bouw is veranderd. Tts werken er weinig mensen: recreatie hier in het wests dus trie in de kanaalzone)^ op. Ik ben blij dat we hetl dat niet was gebeurd, dezelfde situatie gekregen idügeldt delen van het Franse platxfmr gestorven dorpen, en meenschapsleven". ■pwij raw sub; lege

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 48