PZC 'atriottisch Front slikt ultimatum van Britten niet ROME SLUIT GESPREK MET SCHILLEBEECKX VLOTAF Europarlement wil oplossing Rijn-zout De beste wensen OUDKNILMILITAIREN UITEN HUN GRIE VEN L PZC/i Soldijkwestie wellicht in kamer Meer bevoegdheden Nationale Ombudsman WERENTIE GEDOEMD TE MISLUKKEN' 1P- 'tweer Wachten is op een eindoordeel 'me storm- iressie binnen-buitenland lOAG 15 DECEMBER 1979 Directie: F van de Velde. K. Scherphuis en W. F. de Pagter Hoofdredactie: M- P Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60. tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51. tel (01180)27651 Goes: Grote Markt 2. tel. (01100) 16140 Terneuzen: Nieuwstraat 22, tel (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6. tel (01140) 4058 In de avonduren >s de centrale re dactie bezet van zondag t/m vrijdag vanaf 19 00 uu' (01184) 15144 Telefoonnummers buiten kan tooruren: Advertentie-afdeling: (01186) 1584. 's Zaterdags (01184) 15144 van 9 00- 11 30 uur. Redactie: (01184) 14796. Voor klachten bezorging op zater dag: de plaatselijke kantoren van 9 00-11 30 uur Expeditie' 101180) 26628 Overl. adv. maandag- t/m vrij dagavond van 20.30 tot 22 00 uur (01184) 15144 Zondagavond van 20.00 tot 22 00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 46,25, franco per post 54,25; per maand 15.65; losse nummers 0,60 (inclusief 4 pet. btw) Postrek. nr 3754316, t.n.v. PZC ab.rek Middelburg. Advertentietarieven: 93 cent per mm: minimumprijs oer advertentie f 13.95; ingezonden mededelingen 2'kx tarief Voor brieven bureau van dit blad 3.50 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Provinciale Zeeuw se Courant. Middelburg. Namens de 'Stichting Nederlandse Eereschulden'zingt Wieteke van Dort tl) een lied over het KNIL in 's-lands Vergaderzaal DEN HAAG - Het is wel zo goed als zeker dat de Tweede Kamer binnen en kele maanden een debat zal wijden aan de nooit betaalde oorlogssoldij van de militairen van het Koninklijk Neder lands Indisch Leger (KNIL). Die ver wachting viel vrijdag in Den Haag te beluisteren na een hoorzitting waarin organisaties van KNIL-militairen hun standpunt over de soldij konden uit eenzetten. Het was de eerste keer sinds vele jaren, dat de KNIL'ers gehoor vonden binnen het parlement De hoorzitting was op touw gezet door de Vaste Tweede-Ka mercommissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen. De tweede-kamerleden De Vries. Keja en Weijers kwamen on langs in een rapport tot de conclusie dat de ex-KNIL-militairen juridisch geen aanspraak meer kunnen maken op soldij over de jaren 42-45. De KNIL- mllitairen tekenden bezwaar aan tegen de nota en de kamercommissie achtte het daarom raadzaam een hoorzitting te houden. DEN HAAG - De in te stellen Na tionale Ombudsman moet meer bevoegdbeden krijgen dan in het oorspronkelijke wetsontwerp- Ombudsman was voorzien. Dit staat in de memorie van antwoord op vragen die kamerleden eerder gesteld hebben en in een bijgaande Nota van Wijziging die binnenkort aan de Kamer toegestuurd zullen worden. De Ombudsman moet onderzoe ken kunnen instellen naar mogelij ke onbehoorlijke gedragingen van de centrale overheid of haar ambte naren tegenover de burgers. Daar bij gaat het niet alleen om het per soonlijke optreden van ambtena ren maar ook om de Inhoud van be sluiten. In tegenstelling tot eerdere plan nen wil de regering de Nationale Ombudsman ook de bevoegdheid geven om binnengekomen klach ten te toetsen aan rechtmatigheid en doelmatigheid- De Ombudsman zal euuter met ui acue mogen Ko men als het gaat om besluiten waarover een rechterlijke uit spraak is gedaan of waarover de ad mlnistratieve rechter een beslis sing heeft genomen. De regering heeft nog meer wijzi gingen in het oorspronkelijke wets ontwerp aangebracht. Zo heeft de Ombudsman in elk geval de be voegdheid om gedragingen van mi nisters en alle diensten die onder hun verantwoordelijkheid vallen te onderzoeken. Voorgesteld wordt ook om de mogelijkheid te openen dat de Ombudsman bij algemene maatregel van bestuur de bevoegd heid krijgt om ook in te gaan op gedragingen van andere organen zoals bednifsschappen en produkt- schappen. Handelingen van provincies, ge meenten en waterschappen vallen niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman. Volgens de regering zou dat te veel werk voor de Om budsman betekenen. Zes organisaties, die samen enkele tien duizenden ex-KNILrmilitairen verte genwoordigen. kregen de gelegenheid uiteen te zetten wat zij vinden van de manier waarop de Nederlandse over heid de zaak van de oorlogssoldtjen heeft behandeld- Van de zes overkoepelende organisa ties die vrydag het woord voerden, is de Stichting Rechtsherstel KNIL de enige die meent dat de Nederlandse staat voor de rechter alsnog in het ongelijk moet worden gesteld. ..Nederland heeft aan het betrokken personeel onrecht begaan. Het heeft bij de ontneming van verworven salaris rechten een beslissende rol vervuld", al dus woordvoerder kolonel Gillebaard van deze stichting. Voor de tweede gTote organisatie die zich over de soldijen uitsprak, de Stich ting Nederlandse Ereschulden (SNEi. trad ir. G. S. Vrijburg als woordvoerder op. Hij vond dat Nederland, zelfs als zou blijken dat op juridische gronden niet tot terugbetaling kan worden gedwon gen. een morele schuld heeft in te los sen. Zijn rede werd afgesloten door een op treden van de zangeres Wieteke van Dort die - en dat is in 's lands vergader zaal nog maar weinig vertoond - een lied zong. Ook de Samenwerkende Indische Be langenorganisaties. de Vereniging van de Dienst van Scheepvaart, de Werk groep Gepensioneerde ex-KNIL-mili- tairen en de Badan Pimpinan Bangsa Maloekoe Di Belanda kregen het woord Het ..Lied van de schuld" is speciaal geschreven met het oog op de vorde ringdie de KNILrmililairen op de staat menen te hebben. Wieteke zong haar lied ook nog eens buiten het Kamerge bouw. waarde verschillende organisa ties - en dat is tekenend voor de ver houding binnen de onderscheiden be langenverenigingen van KNIL-mili tairen - van elkaar gescheiden demon straties hielden. Advertentiei king van een Britse woordvoerder dat de t wee vleugels van het front verboden zouden blijven tot de ondertekening van een officiële wapenstilstand in Zim- babwe-Rhodesiè op de Rhodesièconfe- rentie in Londen Lord Soames. heeft vrijdag de vrijlating van bijna 15.000 politieke gevangenen aangekondigd De Britse generaal John Acland, de be velhebber van de strijdmacht die moet toezien op de naleving van het bestand in Zimbabwe-Rhodesie. bevestigde vrijdag openlijk dat Zuidafrikaanse troepen deelnemen aan de gevechten in de Rhodesische rimboe tegen de guer rillastrijders van het Patriottisch Front Op een persconferentie zei de Britse ge neraal dat er in een klein Zuidafnkaan- (REUTER/UPiyANP) - Vertegenwoordigers van het Patriottisch Front die deelnemen Londense conferentie over de toekomst van Zimbabwe-Rhodesié, hebben vrijdag ver- jdat deze conferentie, vandaag zaterdag, gedoemd is te mislukken aJs Engeland zijn be- 2 ^voorstellen niet wijzigt. eil vrington. Britse minister van Sj zaken en voorzitter van =,'rn« conferentie, heeft voor izaterdag) 12.00 uur onze tyd ia iRing' va" de conferentie bij- Britse functionarissen dat de conferentie bij een- Britse functionarissen lieten ]£t de conferentie zaterdag zal (onverschillig of er dan wel of ïoord is bereikt met alle betrok ken. Edison Zvogbo. woord- Ka -ran het Patriottisch Front, rea- pCarringtons ultimatum uiter- jdag definitief 'Ja' of 'neen' te- foorstellen te zeggen, met de m „Ons antwoord is neen. Hij sde bliksem lopen". De Britse orrder Nicholas Fenny zei het ^dle te vinden als het Patriot- »el jotzijn dreigement zou uitvoe- aJi litit van Zimbabwe-Rhodesié „ijdag een inval gedaan in het ipolitieke bureau van Joshua is vleugel van het Patriottisch iSilisbury en zijn deuren ver ge! is het eerste optreden van jifio de regering sinds de aan- .üdt Britse gouverneur. Lord ptcr Soames. Is rt& volgde op een bekendma- DEN HAAG-Door de hevige storm die vrijdagmiddag woedde, viel er in de Haagse v.d. Speykstraat een boom om. Het gevaarte, dat stond op de parkeerplaats naast het hoofdkantoor van de Staatsloterij, vernielde één auto volkomen en beschadig de een tweede nogal zwaar Het topje van de boom viel nog net door het raam van een kantoorruimte van de Staatsloterij FJdngen perioden met regen. KEperatuur ongeveer 9 gra ta wind tot storm uit zuidwest n voor zondag en maan- itoiil onbestendig. varen tussen 2 en 8 graden. Machten in cijfers gemld- süederland. ren zon 0 tot 3. omstreeks 3 gr.; e? omstreeks 7 gr.; i ten droge periode van min eur 70 procent; een geheel droog etmaal 40 p zon 0 tot 2; P omstreeks 3 gr.; ip. omstreeks 7 gr., een droge periode van min- rz 50 procent. een geheel droog etmaal 20 fojln het polaire front ontwik- de afgelopen 24 uur tot een tomdepressie welke gister- R -middag passeerde met tij geest tot westenwinden 9 a 10 '■eag passeerde opnieuw een- fistoTing, waardoor vooral in fd gerekend moet worden op neerslag en stormachtige te middag kunnen na opkla- Kenkele buien voorkomen, de temperatuur bedraagt 10 Winstverwachting: zuid jtod naar west 7-9, tegen de lemend 6-7 Bft. Vooruitzichten W' opnieuw een gelijksoorti- met overgang naar Wt/ke aanvoer van koude fvolg hiervan weer enige tijd *{|1 later op de dag buien kun- «men. mogelijk met hagel ert De wind ruimt van zuidwest to>est en het blijfl stormach- ZON EN MAAN ber 08.42 onder 16.29 04.59 onder 15.08 08.43 onder 16.29 06.07 onder 15.41 se strijdmacht - nog geen duizend man - in Rhodesiè opereert Via een nood brug over de Zambiaanse rivier de Chambeshl kunnen er weer treinen met essentiële goederen vari de Tanza- niaanse havenstad Dar es Salaam naar Zambia njden. zo is vrijdag van welin gelichte zijde in Dar es Salaam verno men. De oorspronkelijke 270 meter lan ge brug was in oktober door Rhodesi sche troepen opgeblazen Een aantal Nederlandse organisaties heeft bij de Engelse regering geprotes teerd tegen de beslissing om Lord Soa mes als Brits gouverneur in Rhodesic te installeren voordat de onderbande- (Van onze correspondent) ROME - Het theologisch gesprek van Edward Schillebeeckx met zijn Ro meinse ..rechters" werd vrijdagmor gen beëindigd. De laatste drie discus siepunten werden op even vriendelij ke en voorkomende wijze afgewerkt als de zes van de vorige dag. Vanmorgen, zaterdag, krijgt hij het ver slag van de discussies voorgelegd en zal hij er - in overleg met zijn theologisch adviseur, pater Bas van Iersel. eventue le correcties en aanvullingen in aan brengen. Hierna wordt het protocol door alle gespreksdeelnemers onderte kend. In de namiddag verschijnt Schil lebeeckx in de buitenlandse persclub van Rome voor de verzamelde interna tionale journalisten om verslag uit te brengen van de gebeurtenissen van de ze dagen. Uit het Nederlands college in Rome. waar de Nijmeegse professor logeert, dringt in deze dagen maar weinig nieuws naar buiten door. maar het is wel duidelijk dat er grote opgelucht heid heerst over het aangename ver loop van wat êr oorspronkelijk uitzag als een soort ..mquisitieproces' In de Italiaanse pers wordt grote nadruk ge legd op het nooit vertoonde feit dat de congregatie voor de geloofsleer een persbericht over de .affaire-Schille- beeckx" heeft uitgegeven en over de verzekering uit diezelfde bron, dat het hier allerminst gaat om een proces Maar sommige waarnemers rond het Vaticaan blijven enigzins sceptisch over de gang van zaken. Het eindrap port. in zijn eigen woorden, en met zijn eigen correcties en toevoegingen, vormt de enige basis voor het eindoor deel: ..Het touw", zo zeggen de meest cynische toeschouwers, „waarmee hij zichzelf opknoopt". Daartegenover staat een veel optimisti scher interpretatie De gunstige afloop van het geval-Schillebeeckx - zo schrij ven verschillende Italiaanse bladen - is bedoeld als een positieve voorbereiding op de synode van de Nederlandse bis schoppen in januari 1980 Men herin nert aan de nauwe contacten tussen paus Johannes Paulus II en kardinaal Willebrands tijdens de recente pauselij ke reis naar Turkije, waar behalve de oecumenische toenadering tot de oos terse orthodoxen zeker ook de kwestie- Nederland ter sprake is gekomen Willebrands' vastberaden pleidooi voor Schillebeeckx voor de Nederlandse te levisie idat in Rome groot opzien heeft gebaard) zou een teken zijn van zeker heid over de goede afloop van het Ro meinse onderzoek. Voorlopig blijft het bij de gebruikelij ke Romeinse speculaties. Het eindoor deel moet worden opgeschort tot de dag dat Rome zich inderdaad heeft uit gesproken. Iingen in Londen over de toekomst van Rhodesic zijn afgerond en voordat een wapenstilstand in dat land is bereikt. Het protest is onder meer ondertekend door PvdA. CPN. PPR. PSP Jonge So cialisten, Arjos. Anti-apartheidsbewe ging Nederland. Boycot Outspan Actie en Komitce Zuidelijk Afrika. Bisschop van Berlijn overleden BERLIJN (ÜPA) - De r.k. bisschop van Berlijn, kardinaal Alfred Bengsch is in de nacht van donderdag op vrijdag in de leeftijd van 58 jaar overleden- Kardinaal Bengsch werd dne dagen na de bouw van de muur tussen Oost- en West-Berlijn, op 16 augustus 1961. bis schop van Berlijn Hij kreeg de per soonlijke titel van aartsbisschop In 1967 benoemde paus Paulus de zesde hem tot kardinaal. Bengsch. die Oost duits staatsburger was. was voorts voorzitter van de bisschoppenconfe rentie van Berlijn Van het bisdom Be rlijn maakt ook West-Berlijn deel uit.. Verder behoren buiten de stad gelegen delen van Oost-Duitsland er bij (Van onze verslaggeveri STRAATSBURG - Met een minimale belangstelling van de zijde van de af gevaardigden werden vrijdagmiddag in het Europese Parlement drie ont werpresoluties aangenomen, die de bestrijding van de Rijn vervuiling op EG-niveau willen aanpakken, doch in feite tegen Frankrijk zijn gericht. De resoluties werden door Nederlan ders ingediend namens de socialisten, de christen-democraten en de liberalen. De resolutie van de socialist Muntmgh, protesteert tegen de starre houding van de Franse regering en verzoekt de Euro pese Commissie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap, binnen zes maan den voorstellen te doen in het licht van verschillende alternatieven. Deze be treffen onder meer de opstelling van een EG-richtlijn. Namens de christen-democratische fractie diende mevrouw Maij-Wegen een resolutie in. die vollediger is dan de socialistische en die zich zowel tegen het Franse parlement als de regering richt. Zij doet daarnaast een beroep op de Franse parlementariërs blijk te ge ven van hun solidariteit,en verantwoor delijkheid ten aanzien van de grens overschrijdende milieuvervuiling. Brede steun De resolutie die doorComelis Berkhou wer namens de liberale en democrati sche fractie ingediend was. werd op de Franse communisten na, door het hele parlement gesteund De Europese Raad (de viermaandelijkse vergadering van de regeringsleiders) werd hierin ge vraagd zonodig bij gelegenheid van de eerstvolgende samenkomst, te bewerk stelligen dat het verdrag inzake de be strijding van de zoutverontreiniging van de Rijn zo spoedig mogelijk van kracht wordt in alle oeverstaten (alleen Frankrijk heeft dit verdrag nog met ge ratificeerd). terwijl tegelijkertijd wordt verzocht initiatieven te ontwikkelen om een communitaire wetgeving tot 'U weerkundige medewerker ■iet/I van december zit er van uit gemiddelde temperatuur qr.ter een graad boven het, in uitlflvan december 1934 geme- 11 In dit weekeinde zijn wij ge- d aan een stormde- ucirvan het centrum vrijdag- Keen luchtdruk van 972 milli- m Ierland lag. DU centrum duig met regen en wind vrij (jou tend te liggenDe barome- terdoor in deze week de zoveel- 1(03nnemen. Mogelijk komt het üuf, evenals vrijdagmiddag, 'fHwindkracht negen a tien. i'xht blijfl op de loer liggen. ligt dicht bij Hamburg. In eiffl het nu al een week lang d sneeuw en vorst. Een pressie kan deze koude lucht mdicht bij ons land brengen litkem niet naar de Noordzee tsr. wat zuidelijker route naar Msland zou nemen. In dat ie wind noordoost en ligt ineen dag in de kou met torst. Het is daarom de Kirde komende dagen gaat n Mocht de luchtdruk boven •ere nog wat blijven stijgen, nntxii van koude lucht uit het mmclde kerstdagen in zicht (oioten. RESOLUTIES TEGEN FRANKRIJK stand te brengen ter bescherming van de gemeenschappelijke wateren Het moeilijkst ligt het in de socialisti sche fractie ervoor, omdat haar Franse leden onder één hoedje spelen de Fran se gaullisten en de Franse communis ten. die uit nationaal belang de ratifica tie van het Rijnzoutverdragdoor de es- semblee tegenhouden Bij monde van commissaris Tugend- hat. die iu de Europese Commissie on der meer de portefeuille van milieuza ken beheert, werd vanwege de com missie alle steun en hulp toegezegd. In de situatie rond het Rijnzoutverdrag is 'opperste wijsheid geboden' Met be langstelling wacht het Nederlandse ka blnet af of minister Van der Klaauw er tijdens de NAVO-raad in Brussel in ge slaagd is o"er dit onderwerp een voor Nederland belangrijke conversatie te houden. Het Landbouwschap wil dat de tweede kamer onmiddellijk actie onderneemt om de zoutlozingen in de Rijn tegen te gaan. De problemen met zilt Rijnwater vragen van de glastuinbouw nu jaar lijks belangrijke investeringen. Dit heeft het schap de leden van dc tweede kamer geschreven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 45