Hulst 800 jaar presenteert programma BIJ SMOLENAERS MEN-SHOP IJzendijkse duivenmelker voor vierde maal generaal kampioen PRIJS-SLAG Wissel Zeeuws-Vlaanderen Huis te koop 30.000,- VERDIENEN Als je een fijne baan zoekt met jonge kollega' s kom dan als winkelbediende mni. bij de Prijs-slag in Axel of Oostburg WAAR ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 PZC/streek VIERING DUURT HET HELE JAAR Viswedstrijd Ossenisse KLOOSTERZANDE - De zeehen- gelclub De Vogel' uit Kloosterzande houdt zondag een wedstrijd in de Wes- terschelde nabij het oude gemaal te Os senisse. De hengelaars vissen van 11.00 uur tot 14 00 uur. Na afloop worden de prijzen uitgereikt in zaal Van Kruyssen te Kloosterzande. AVIEL MUSSCHE IN '77 'KEIZER' NATIONALE VELDLOOP HOOGTEPUNT HULST - De stichting 'Hulst 800 jaai stad' heeft vrijdag tijdens een pers bijeenkomst een globaal overzicht ge presenteerd van de activiteiten die de viering van het 800-jarig bestaan extra luister moeten bijzetten. Een paar vac de punten die de stichting aangemerkl wil zien als hoogtepunten: eind febru ari het nationaal veldloopkampioen schap dat wordt georganiseerd door de atletiekvereniging RKHAV, een aca demische zitting begin mei. Poorters- feesten in juni, Michelstadt-dagen en de Reynaertstoet in september. Het is de bedoeling al op 1 januari met de feestelijkheden voor het 800-jarig bestaan te beginnen, zo liet stich tingsvoorzitter burgemeester P. J. G. Molthoff van Hulst vrijdag weten. Tij dens de traditionele nieuwjaarsrecep tie wordt de verlichting van het tegen die tijd op de toren van het stadhuis aangebrachte vignet ontsetoken. De drie poorten in Hulst worden voorzien van het wapen. De stichting gaat zich ook officieel presenteren op de nieuwjaarsreceptie van het provinciaal bestuur. Het stichtingsbestuur heeft een heel arsenaal artikelen laten ont werpen met het vignet van de stichting er op: zo zijn er sluitzegels voor brieven stickers en affiches; verder stropdasse, ballpoints, legpuzzels (met als afbeel ding een luchtopname van de stad Hulst), tafelvlaggen (bruikbaar bij voorbeeld in de horeca), grote vlaggen voor winkels en openbare gebouwen, lucifers, bekers met inscriptie als prij zen bin sportmanifestaties, een beker met inscriptie voor alle kinderen die in 1980 in Hulst worden geboren; ook is een mascotte in de maak van Reynaert de Vos. Het stichtingsbestuur is heel blij met de komst van radio en tv naar Hulst. Mo gelijk zal Stuif-es-in vanuit Hulst wor den gebracht en staat Hulst kandidaat voor het Stedenspel. Onderhandelin gen zijn gaande over uitzendingen van 'Wie van de drie' en 'Van twaalf tot twee'. Ook vanVan gewest tot gewest heeft belangstelling getoond. Zelfs is via Michelstadt contact gelegd met de Hessische Rundfunk. Gegevens over alle activiteiten zijn te vinden op een soort feestkalender. Maandelijks zal een gedetaileerd overzicht verschijnen. Reynaert-stoet Eenheel aparte plaats in de viering is weggelegd voor de Reynaert-stoet, die in het programma is opgenomen voor zondag 21 september. Om deze stoet te kunnen organiseren is een aparte stichting in het leven geroepen met als voorzitter Jaap Stolte, de zoon van de vroegere wethouder Stolte van Hulst, die de Reynaert-stoet in de vijftiger ja ren gestalte hielp geven. De Reynaert-stichting is een heel eigen promotiecampagne begonnen, waarin het figuurtje van de Vos, ontworpen door Anita de Kerf-Jansen, centraal Ueugdienst in IJzendijke IJZENDIJKE - De rooms katholieke jongerengroep van IJzendijke houdt zondag een jeugddienst in IJzendijke, die geheel in het teken zal staan van het jaar van het kind. Thema van de dienst is: 'JU en ik, allemaal samen kind'. De jeugddienst begint om 10.30 uur. staat. Er zUn schorten te koop met de vos er op, tassen. T-shirts en dergelijke. Als men het vosje als vignet beschouwt, betekent dat eigenlek dat er voor één evenement (het 800-jarig bestaan) drie vignetten in omloop zijn: dat van de Hulster middenstand (dat onder ande re te zien is op de duizenden plastic draagtassen die speciaal ontworpen zUn), dat van de stichting (een vignet ontworpen door de Hulster graficus Jan Colsen) en dat van de Reynaert-stich ting. Jubileumuitvoering 'God is mijn lied' te Breskens BRESKENS - Het christelijk gemengd koor 'God is mijn lied' uit Breskens be staat zestig jaar. Dit feit wordt van daag, zaterdag, gevierd met een jubi leumuitvoering in de Nederlands her vormde kerk te Breskens. Tijdens de uitvoering wordt tevens af scheid genomen van dirigent J. A. Bas ting, die het koor ruim dertig jaar heeft gedirigeerd. Basting wordt opgevolgd door Jos Verpoorten uit Breskens. Aan de jubileumuitvoering werkt een groot aantal koren uit Breskens mee: het kinderkoor onder leiding van me vrouw JFocke, het j ongerenkoor onder leiding van de heer A. Maas. het bejaar denkoor onder leiding van mevrouw N. Bakker, het rooms katholieke dames koor onder leiding van de heer A. Ver- schoore en de muziekvereniging 'Uit het volk, voor het volk' onder leiding van de heer R. de Cock. De jubileumuitvoering begint om 19.00 uur. Aviel Mussche (voorgrond) met duivenvriend Carlos Boerman. IJZENDIJKE - Duivenmelker Aviel Mussche uit IJzendijke is een geluks vogel. Zondag werd een duif van de 78-jarige IJzendijkenaar voor de vier de maal algemeen kampioen van de duivcnvcreniging 'Steeds sneller' uit IJzendijke. Het betrof hier een doffer ('De 75-er'), die ook in '75, '76 en '77 werd uitgeroepen tot kampioen. Aviel Mussche werd daarvoor in '77 be kroond met de titel 'keizer'. Die eer val len duivenmelkers te beurt, die het presteren om drie jaar achtereen kam pioen te worden met eenzelfde duif. Ook in '56 ontving Mussche het predi kaat 'keizer'. Een feit dat toen uitge breid werd gevierd. Mussche: „Ik woon de toen nog op de boerderij. Het be stuur van de duivenvereniging heb ik toen uitgenodigd bij mij thuis. Eerst hebben we een paar hazen opgegeten, vervolgens zijn we naar het duivenlo- kaal gegaan voor een borreltje en daar na naai- Oostburg voor een staatsiepor tret. Vervolgens weer terug naar ons duivenlokaal. waar we tot diep in de nacht hebben gefeest". Aviel verzucht vervolgens: „In '77 werd er niets aan gedaan, slechts één melker feliciteerde me toen, de rest liet het er bij zitten, allemaal haat en nijd Mussche houdt al duiven sinds zijn zes tiende jaar. dat betekent dat hij ruim zestig jaar duivenmelker is. Zelfs tij dens de oorlog beoefende Mussche z'n hobby. Mussche: „Op last van de Duit sers moesten we op een bepaald mo ment al onze duiven wegdoen; men was bang voor spionage. Ik heb nog gepro beerd ze te verstoppen, dat hield ik ech ter maar een week vol. Toen heb ik m'n beste du'ven de grens over gesmokkeld, samen met de commies, ook een dui venmelker. Zes duiven bracht ik over de grens, vier kreeg ik na de oorlog te rug". Een volle prijzenkast wijst erop dat Mussche altijd gelukkig bij «v den en tentoonstellingen is gi Voor de Zeeuws-Vlaamse duivei kers is de IJzendijkenaar dan do begrip. Eén van z'n topduiven was Deo een doffer die als ringnummer had. „Die duif was iets buitengt 'De Grijze' was een uitstekendeij de trots van onze vereniging. ind»j '50 kende heel IJzendijke z'n nJ uit het hoofd. Als de kinderen4 gen, riepen ze. ha, daar heb j" 127089". De duif waarmee MnaJ laatste jaren in de prijzen valij 75-er'. Die duif heeft, aldus Muss eigenschappen van een ki „Als hij aankomt duikt hij m hok in. Ook z'n vliegstijl is fai als hij aankomt zo met z'n v! elkaar is hij net een raket". Eind vorig jaar zag het er rooskleurig uit voor 'De 75er". j voor dood in m'n handen. 0: zo'n goeie duif was ben ik emu dierenarts gegaan, wat ik ar doe. Die gaf hem een spuitje, jea opveren. Een paar maanden :a m'n 75-er weer helemaal de cd won weer eerste prijzen". Voor de voeding van z'n dulveci Mussche geen gebruik van si voer. „Vroeger deed ik dat wel J| duiven toen thuiskwamen gafij troen met veel suiker, daar kis echt van op. Tegenwoordig^ slechts graan en water, verdere! is toch het beste geloof ik Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, verlost uit haar lijden is van ons heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, oma, zuster, schoonzuster en tante, mevrouw PIETERNELLA CORDULA DE SMIDT echtgenoot van de heer Michel L. van Landschoot geboren te Sluis op 2 mei 1912 en overleden te Rotterdam op 13 december 1979. Sluis: M. L. van Landschoot Sluis: H. van Landschoot M. van Landschoot- Verpraet Tiny en Anja Schijf: C. de Smidt J. de Smidt-van Trijp Kinderen en kleinkinderen Familie de Smidt Familie van Landschoot. De plechtige uitvaartdienst waarbij u beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben op dinsdag 18 december a.s. om 10 00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes den Doper te Sluis. De Eucharistieviering ter intentie van de overle dene zal worden gehouden op maandag 17 de cember om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zo danig te beschouwen. DANKBETUIGING Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus bij ons 25-jarig huwelijk ontvangen, betuigen wij familie, buren en vrienden onze oprechte dank. L. Schelfhout-v. Pamelen en kinderen Hulst, december 1979 Heden is zacht en kalm overleden onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JANNA JOHANNA RINN weduwe van Pieter de Putter in de ouderdom van 86 jaar. Axel: W. S. A. Dieleman P. Dieleman-Dey Zierikzee: C. van den Berge klein- en achterkleinkinderen Axel, 14 december 1979. Stationsstraat 37A Corr.-adres: dhr. W. Dieleman, Molenstraat 15 Axel. De teraardebestelling zal plaatshebben op dins dag 18 december a.s. om 14.45 uur op de Algeme ne Begraafplaats te Axel. Vooraf wodt een sa menkomst gehouden in het Verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk, Kerkdreef die aan vangt om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in het Verenigings gebouw na de teraardebestelling. Prijs 124.000,- Beukelsstraat 22 Biervliet, tel. 01152-1770 en ruim wonen op eigen grond? NU een casco-huis kopen en ZELF verder AF WERKEN. V.a. 124.540,-, alle kosten inbegrepen. BEKIJKEN? Zaterdag tus sen 1-4 u. op bouwplaats: Kennedysingel, Klooster zande. Andere dagen: bellen voor afspraak: 01148-1885 (de heer Compiet, Kennedy singel 13, Kloosterzande). Casa, Postbus 222, 5340 AE Oss, tel. 04120- 26918. Want behalve plezierig werk in een team van jonge mensen heb je als winkelbediende een afwisselende, verantwoordelijk 3en zelfstandige baan met alle mogelijkheden tot een stapje verder. Een vakgerichte en door ons betaalde studie kan je daarbij helpen. Als winkelbediende bij de Prijs- slag ben je verantwoordelijk voor alles wat er in een super markt te koop is, je zorgt voor de aanvoer van de artikelen en dat ze - uitgepakt en al - tijdig en keurig in de schappen komen. Vooral ook een beweeglijke baan. Veel kontakten met kollega's en klanten. Bovendien wordt het onderlng zio geregeld datje werk nooit sleurwerk wordt. Ook wat het salaris betreft zit je goed bij de Prijs-slag. Goede ar beidsvoorwaarden (gratifikatie bijvoorbeeld) en als je van aan pakken weet krijg je al gauw - naast je salaris - een extra waar deringstoeslag. Heb je een lagere beroepsoplei ding of MAVO, ben je tussen de 17 en 21 jaar: bel eens op naar de Prijs-slag voor een sollicitatie- afspraak. De bedrijfsleider van het filiaal te Axel, Oranjestraat 7-9 of van het filiaal te Oostburg, Schoolstraat 4, verstrekt graag aanvullende informatie. Ook kun je een afspraak maken bij de afdeling personeelszaken van Jac. Hermans Prijs-slag B. V., Burgemeester Krollaan 2, 5126 PT Gilze, tel. 01615 -1871. JAC. HERMANS B.V. Uitslag verloting Jaarmarkt Axel 1e prijs 2981 12e prijs 2573 2e prijs 2553 13e prijs 2995 3e prijs 2364 14e prijs 1508 4e prijs 2842 15e prijs 1820 5e prijs 1418 16e prijs 3384 6e prijs 1380 17e prijs 1392 7e prijs 1408 18e prijs 1938 8e prijs. 1273 19e prijs 2312 9e prijs 1845 20e prijs 2805 10e prijs 1689 21e prijs 1054 11e prijs 2267 Prijzen kunnen worden afgehaald tol bij R. Blankert, Weststraat 48, Axel. !2 december a.s Zet zelf een kleintje in de PZC SINT-MARTHASCHOOL voor individueel, lager en middelbaar beroepson derwijs, Paardenmarkt 2, Hulst, tel. 01140-2672 Giro 30880 tnv Stichting voor R.-K. Huishoud- en Nijverheidsonderwijs Hulst Bank: Amro-bank Hulst 47.55.30.233 Aangezien er belangstelling bestaat voor een nieuwe cursus NAALD» VAKKEN, zal bij voldoende deel name deze cursus beginnen op maandag 7 januari 1980. Aanvang eerste lesavond 7 januari 1980 Tijd: 19 00-21.30 uur. Cursusgeld: 112,50 voor 15 lesavonden. Betaling: bij inschrijving. Spoedige aanmelding gewenst! De cursus fijne keuken is reeds vol Stichting Dienst Sociaal Pedagogische Zorg in Zeeland zoekt huisvesting in het centrum van Hulst te koop of te huur - ter grootte van een royale eengezinswoning - waarin haar re gionaal bureau voor maatschappelijke dienstverlening t.b.v. geestelijk gehan dicapten in Zeeuwsch-Vlaanderen geves tigd kan worden (bestemmingsplan!?). Brieven: G. Holleman, Singelstraat 9, 4331 SR Middelburg. 01180-15051. PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC stichting Streekcentrum Axel Uitslag loterij Sint-IMicolaasactie 197| Voorwerp van de prijs: een vliegreis voor twee personen naar Mal lorca (één week) vijf dagen Londen voor twee personen (touringcar) vijf dagen Parijs voor twee personen (touringcar) een stereo-installatie (Silver) een geluidscamera (Canon) een naaimachine (Husqvarna) een diepvrieskast (Zanussi) een draagbare zwart/wit-televisie een draagbare zwart/wit-televisie een stofzuiger (Holland Electro) een stofzuiger (Holland Electro) een dames- of herenrijwiel een dames- of herenrijwiel een dames- of herenrijwiel een dames- of herenrijwiel een elektrische grasmachine een koelkast een dames- of herenrijwiel een dames- of herenrijwïel een dames- of herenrijwiel een dames- of herenrijwiel een boorset (Skil) een werkbank (Black Decker) een cassette-recorder (Erres) een cassette-recorder (Erres) een radio-recorder (Philips) Prijswinnaars kunnen zich melden op het administratie-adres: Van Middelhovenstr^ 63 te Axel, telefoon 01155-1414, of 2194. Lot: Prijs: 150.241 A 1 154.818 2 291.561 3 188.684 4 76.920 5 843.107 6 783.797 7 052.763 A 8 618.058 9 104.507 10 230.874 11 504.545 12 180.281 13 626.348 14 957.147 15 147.534 A 16 175.340 17 606.465 18 75.185 19 731.786 20 031.734 A 21 20.015 22 145.782 23 050.528 A 24 766.389 25 271.828 26 Vandaag komt de rally-cross auto van Jan de Rooy in Terneuzen NOORDSTRAAT 99

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 44