Front slikt van Britten niet Europarlement wil oplossing Rijn-zout ROME SLUIT GESPREK MET SCHILLEBEECKX VLOTAF PZC De beste wensen zijn altijd welkom! OUD-KNIL-MILITAIREN UITEN HUN GRIE VEN PZC/i ONFERENTIE GEDOEMD TE MISLUKKEN' nressie Soldijkwestie wellicht in kamer ■m Meer bevoegdheden Nationale Ombudsman Wachten is op een eindoordeel ;ERDAG 15 DECEMBER 1979 binnen-buiten land imsn wg 5NDEN (REUTER/UPI/ANP) - Vertegenwoordigers van het Patriottisch Front die deelnemen adeLondense conferentie over de toekomst van Zimbabwe-Rhodesië, hebben vrijdag ver- ij^ iird dat deze conferentie, vandaag zaterdag, gedoemd is te mislukken als Engeland zijn be- 'oorstellen niet wijzigt. »i carrington, Britse minister van J^andse zaken en voorzitter van idense conferentie, heeft voor [.(zaterdag) 12.00 uur onze tijd itting' van de conferentie bij- „jpen- Britse functionarissen "wéten dat de conferentie bljeen- KO. Britse functionarissen lieten dat de conferentie zaterdag zal onverschillig of er dan wel of oord is bereikt met alle betrok- [«tijen. Edison Zvogbo. woord- irvan het Patriottisch Front, rea- .opCarringtons ultimatum uiter- rdag definitief 'Ja' of 'neen' te- voorstellen te zeggen, met de „,jng' „Ons antwoord is neen. HIJ "yarde bliksem lopen". De Britse «voerder Nicholas Fenny zei het [ssgedie-te vinden als het Patriotr "ïont zijn dreigement zou uitvoe rt van Zimbabwe-Rhodesië ïérijdag een inval gedaan in het ,t politieke bureau van Joshua jo's vleugel van het Patriottisch bin Salisbury en zijn deuren ver- CiHet is het eerste optreden van Curd van de regering sinds de aan- in de Britse gouverneur. Lord iher Soames. il volgde op een bekendma- Ikuwe storm- ceroj Jbt: ranK< mdig idling en perioden met regen, [lemperatuur ongeveer 9 gra ded tot storm uit zuidwest ai voor zondag en maan- oobestendig. muren tussen 2 en 8 graden. «uitzichten in cijfers gemid- Sederland. V lij aacö s i EN MAAN 08.42 04.59 onder 16.29 onder 15.08 king van een Britse woordvoerder dat de twee vleugels van het front verboden zouden blfjven tot de ondertekening van een officiële wapenstilstand in Zim babwe-Rhodesië op de Rhodesiêconfe- rentie in Londen. Lord Soames. heeft vrijdag de vrijlating van bijna 15.000 politieke gevangenen aangekondigd. De Britse generaal John Acland, de be velhebber van de strijdmacht die moet toezien op de naleving van het bestand in Zimbabwe-Rhodesië, bevestigde vrijdag openlijk dat Zuidafrikaanse troepen deelnemen aan de gevechten in de Rhodesische rimboe tegen de guer rillastrijders van het Patriottisch Front Op een persconferentie zei de Britse ge neraal dat er in een klein Zuidafrikaan se strijdmacht - nog geen duizend man - In Rhodesie opereert Vla een nood brug over de Zambiaanse rivier de Chambeshi kunnen er weer tremen met essentiële goederen vari de Tanza niaanse havenstad Dar es Salaam naar Zambia rijden, zo is vrijdag van welin gelichte zijde In Dar es Salaam verno men. De oorspronkelijke 270 meter lan ge brug was in oktober door Rhodesi sche troepen opgeblazen. Een aantal Nederlandse organisaties heeft bij de Engelse regering geprotes teerd tegen de beslissing om Lord Soa mes als Brits gouverneur in Rhodesié te installeren voordat de onderbande- weerkundige medewerker \e[ft van december zit er van gende gemiddelde temperatuur rqtveer een graad boven het, in •U helft van december 1934 geme- t?i in dit weekeinde zijn wij ge- mgeleverd aan een stormde- Bwarwzn het centrum vrijdag- 'M een luchtdruk van 972 miüi- i Ierland lag. Dit centrum mdaag met regen en wind vrij Wons land te liggen. De barome- tttrdoor in deze week de zoveel- cl Kï ifoan nemen. Mogelijk komt het iibut, evenals vrijdagmiddag, windkracht negen a tien. tt lucht blijft op de loer liggen. \sligt dicht bij Hamburg. In Mm is het nu al een week lang sneeuw en vorst. Een deïw Jessie kan deze koude lucht mendtcht bij ons land brengen bij kern niet naar de Noordzee "iea> wi wat zuidelijker route naar j]i= ijMsland zou nemen. In dat x a tordlde vmd noordoost en ligt d in een dag in de kou met i n vorst. Het is daarom de K er de komende dagen gaat i Mocht de luchtdruk boven nog wat blijven stijgen, mvalvan koude lucht uit het n. telxaten met de kerstdagen in zicht tplolen. Namens de 'Stichting Nederla.ndse Eereschulden' zingt Wietekc van Dort (l) een lied over het KNIL tns-lands Vergaderzaal. DEN HAAG - Het is wel zo goed als zeker dat de Tweede Kamer binnen en kele maanden een debat zal wijden aan de nooit betaalde oorlogssoldij van de militairen van het Koninklijk Neder lands Indisch Leger (KNIL). Die ver wachting viel vrijdag in Den Haag te beluisteren na een hoorzitting waarin organisaties van KNIL-militairen hun standpunt over de soldij konden uit eenzetten. Het was de eerste keer sinds vele Jaren, dat de KNIL'ers gehoor vonden binnen het parlement. De hoorzitting was op touw gezet door de Vaste Tweede-Ka mercommissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen. De tweede-kamerleden De Vries, Keja en Weijers kwamen on langs in een rapport tot de conclusie dat de ex-KNIL-militairen juridisch geen aanspraak meer kunnen maken op soldij over de jaren 42-45. De KNIL- militairen tekenden bezwaar aan tegen de nota en de kamercommissie achtte het daarom raadzaam een hoorzitting te houden. y K&9 911 Benzon 0 tot 3; omstreeks 3 gr.. De jon op. omstreeks 7 gr., •enB-w etn droge periode van min- ,-rijdJfi wr 70 procent: enDi» «"geheel droog etmaal 40 ernst* stijd« afop ttton 0 tot 2; uch bi omstreeks 3 gr.; eer dm ^omstreeks 7 gr., rkortifj «n droge periode van min- 50 procent; «n geheel droog etmaal 20 dat dlü StlKtJ het polaire front ontwik- «matf- -toelopen 24 uur tot een tirvuiePTessie welke gister- eel>$ passeerde met tij- an ook» tot westenwinden 9 a 10 >necnii passeerde opnieuw een- aar.it nilori"0. waardoor vooral in gerekend moet worden op (neerslag en stormachtige nartel «middag kunnen na opkla- vod! 'enkele buien voorkomen, de temperatuur bedraagt 10 sy. Wmdverwachting: zuid ?mr west ?_g de nrtful Tia^S-7BJt. Vooruitzichten °Pn kï 'f opnieuw een gelijksoorti- 'ere"„; «W met overgang naar 1 aanvoer van koude pens [aoig hiervan weer enige tijd Wafer op de dag buien kuri- rj*n> mogelijk met hagel en! d van^ «talud ruimt van zuidwest en het blijfl stormach- plan»* DEN HAAG - De in te stellen Na tionale Ombudsman moet meer bevoegdheden krijgen dan in het oorspronkelijke wetsontwerp- Ombudsman was voorzien. Dit staat in de memorie van antwoord op vragen die kamerleden eerder gesteld hebben en in een bijgaande Nota van Wijziging die binnenkort aan de Kamer toegestuurd Zullen worden. De Ombudsman moet onderzoe ken kunnen instellen naar mogelij ke onbehoorlijke gedragingen van de centrale overheid of haar ambte naren tegenover de burgers. Daar bij gaat het niet alleen om het per soonlijke optreden van ambtena ren maar ook om de inhoud van be sluiten. In tegenstelling tot eerdere plan nen wil de regering de Nationale Ombudsman ook de bevoegdheid geven om binnengekomen klach ten te toetsen aan rechtmatigheid en doelmatigheid. De Ombudsman zal ecuier met in acue mogen Ko men als het gaat om besluiten waarover een rechterlijke uit spraak is gedaan of waarover de ad ministratieve rechter een beslis sing heeft genomen. De regering heeft nog meer wijzi gingen in het oorspronkelijke wets ontwerp aangebracht Zo heeft de Ombudsman in elk geval de be voegdheid om gedragingen van mi nisters en alle diensten die onder hun verantwoordelijkheid vallen te onderzoeken. Voorgesteld wordt ook om de mogelijkheid te openen dat de Ombudsman bij algemene maatregel van bestuur de bevoegd heid krijgt om ook in te gaan op gedragingen van andere organen zoals bedrijfsschappen en produkt- schappen. Handelingen van provincies, ge meenten en waterschappen vallen niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman. Volgens de regering zou dat te veel werk voor de Om budsman betekenen. lingen in Londen over de toekomst van Rhodesié zijn afgerond en voordat een wapenstilstand in dat land is bereikt. Het protest is onder meer ondertekend door PvdA. CPN, PPR. PSP Jonge So cialisten, Arjos, Anti-apartheidsbewe ging Nederland, Boycot Outspan Actie en Komitec Zuidelijk Afrika. Bisschop van Berlijn overleden BERLIJN (DPAl - De r.k. bisschop van Berlijn, kardinaal Alfred Bengsoh is in de nacht van donderdag op vrijdag in de leeftijd van 58 jaar overleden. Kardinaal Bengsch werd drie dagen na de bouw van de muur tussen Oost- en WestrBerlijn. op 16 augustus 1961, bis schop van Berlijn. Hij kreeg de per soonlijke titel van aartsbisschop In 1967 benoemde paus Paul us de zesde hem tot kardinaal. Bengsch, die Oost- duits staatsburger was was voorts voorzitter van de bisschoppenconfe rentie van Berlijn. Van het bisdom Be rlijn maakt ook WestrBerlijn deel uit. Verder behoren buiten de stad gelegen delen van OostrDuitsland er bij RESOLUTIES TEGEN FRANKRIJK Zes organisaties, die samen enkele tien duizenden ex-KNIL-militairen verte genwoordigen, kregen de gelegenheid uiteen te zetten wat zij vinden van de manier waarop de Nederlandse over heid de zaak van de ooriogssoldijen heeft behandeld. Van de zes overkoepelende organisa ties die vrijdag het woord voerden, is de Stichting Rechtsherstel KNIL de enige die meent dat de Nederlandse staat voor de rechter alsnog In het ongelijk moet worden gesteld „Nederland heeft aan het betrokken personeel onrecht begaan. Het heeft bij de ontneming van verworven salaris rechten een beslissende rol vervuld", al dus woordvoerder kolonel Gillebaard van deze stichting. Voor de tweede grote organisatie die zich over de soldijen uitsprak, de Stich ting Nederlandse Ereschulden (SNE), trad tr G 8. Vrijburg ais woordvoerder op. Hij vond dat Nederland, zelfs als zou blijken dat op juridische gronden niet tot terugbetaling kan worden gedwon gen. een morele schuld heeft in te los sen. Zijn rede werd afgesloten door een op treden van de zangeres Wieteke van Dort. die - en dat is in 's lands vergader zaal nog maar weinig vertoond - een lied zong Ook de Samenwerkende Indische Be langenorganisaties. de Vereniging van de Dienst van Scheepvaart, de Werk groep Gepensioneerde ex-KNIL-mih- tairen en de Badan Pimpinan Bangsa Maloekoe Dl Belanda kregen het woord Het „Lied van de schuld" is speciaal geschreven met het oog op dc vorde ring die de KNIL-militairen op de staat menen te hebben. Wieteke zong haar lied ook nog eens buiten het Kamerge bouw, waar de verschillende organisa ties - en dat is tekenend voor de ver houding binnen de onderscheiden be langenverenigingen van KNIL-mili tairen - van elkaar gescheiden demon straties hielden. (Van onze verslaggever STRAATSBURG - Met een minimale belangstelling van de zijde van de af gevaardigden werden vrijdagmiddag in het Europese Parlement drie ont- werp-resolutics aangenomen, die dc bestrijding van de Rijnvervuiling op EG-niveau willen aanpakken, doch in feite tegen Frankrijk zijn gericht De resoluties werden door Nederlan ders ingediend namens de socialisten, de christen-democraten en de liberalen. De resolutie van de socialist Muntingh, protesteert tegen de starre houding van de Franse regering en verzoekt de Euro pese Commissie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap, binnen zes maan den voorsteilen te doen in het licht van verschillende alternatieven. Deze be treffen onder meer de opstelling van een EG-richtlljn- Namens de christen-democratische fractie diende mevrouw Maij-Wegen een resolutie in. die vollediger is dan de socialistische en die zich zowel tegen het Franse parlement als de regering richt. Zij doet daarnaast een beroep op de Franse parlementariërs blijk te ge ven van hun solidariteit en verantwoor delijkheid ten aanzien van de grens overschrijdende milieuvervuiling. Brede steun De resolutie die door Cornells Berkhou wer namens de liberale en democrati sche fractie ingediend was. werd op de Franse communisten na. door het hele parlement gesteund De Europese Raad ide viermaandelijkse vergadering van de regeringsleiders i werd hierin ge vraagd zonodig bij gelegenheid van de eerstvolgende samenkomst te bewerk stelligen dat het verdrag inzake de be strijding van de zoutverontreiniging van de Rijn zo spoedig mogeüjk van kracht wordt in alle oeverstaten (alleen Frankrijk heeft dit verdrag nog niet ge ratificeerd). terwijl tegelijkertijd wordt verzocht initiatieven te ontwikkelen om een communitaire wetgeving tot (Advertentie) -Dubbelzachte Jonge- stand te brengen ter bescherming van de gemeenschappelijke wateren. Het moeilijkst ligt het in de socialisti sche fractie ervoor, omdat haar Franse leden onder één hoedje spelen de Fran se gaullisten en de Franse communis ten. die uit nationaal belang de ratifica tie van net Rijnzoutverdrag door de es- semblee tegenhouden. Bij monde van commissaris Tugend- hat, die in de Europese Commissie on der meer de portefeuille van milieuza ken beheert, werd vanwege de com missie alle steun en hulp toegezegd. In de situatie rond het Rijnzoutverdrag is 'opperste wijsheid geboden' Met be langstelling wacht het Nederlandse ka binet af of minister Van der Klaauw er tijdens de NAVO-raad in Brussel in ge slaagd is over dit onderwerp een voor Nederland belangrijke conversatie te houden. Het Landbouwschap wil dat de tweede kamer onmiddellijk actie onderneemt om de zoutlozingen in de Rijn tegen te gaan. De problemen met zilt Rijnwater vragen van de glastuinbouw nu jaar lijks belangrijke investeringen. Dit heeft het schap de leden van de tweede kamer geschreven. DEN HAAG- Door de hevige storm die vrijdagmiddag woedde, viel er in de Haagse v.d. Speykstraat een boom om. Het gevaarte, dat stond op de parkeerplaats naast het hoofdkantoor van de Staatsloten]vermelde één auto volkomen en beschadig de een tweede nogal zwaar. Het topje van de boom viel nog net door het raam van een kantoorruimte van de Staatsloten], 08.43 onder 16.29 06.07 onder 15.41 tv an onze correspondent) ROME - Het theologisch gesprek van Edward Schillebecckx met zijn Ro meinse „rechters" werd vrijdagmor gen beëindigd. De laatste drie discus siepunten werden op even vriendelij ke en voorkomende wijze afgewerkt als de zes van de vorige dag. Vanmorgen, zaterdag, krijgt hij het ver slag van de discussies voorgelegd en zal hij er - in overleg met zijn theologisch adviseur, pater Bas van Iersel, eventue le correcties en aanvullingen in aan brengen. Hierna wordt het protocol door alle gespreksdeelnemers onderte kend. In de namiddag verschijnt Schil- lebeeckx in de buitenlandse persclub van Rome voor de verzamelde interna tionale journalisten om verslag uit te brengen van de gebeurtenissen van de ze dagen. Uit het Nederlands college in Rome. waar de Nijmeegse professor logeert, dringt in deze dagen maai" weinig nieuws naar buiten door, maar het is wel duidelijk dat er grote opgelucht heid heerst over het aangename ver loop van wat er oorspronkelijk uitzag als een soort „inquisltleproces" In de Italiaanse pers wordt grote nadruk ge legd op het nooit vertoonde feit dat de congregatie voor de geloofsleer een persbericht over de ..affaire-Schilie- beeckx" heeft uitgegeven en over de verzekering uit diezelfde bron. dat het hier allerminst gaat om een proces Maar sommige waarnemers rond het Vatlcaan blijven enigzins sceptisch over dc gang van zaken. Het eindrap port, in zijn eigen woorden, en met zijn eigen correcties en toevoegingen, vormt de enige basis voor het eindoor deel: „Het touw", zo zeggen dc meest cynische toeschouwers, „waarmee hij zichzelf opknoopt". Daartegenover staat een veel optim isti- scher interpretatie. De gunstige afloop van het geval-Schiliebeeckx - zo schrij ven verschillende Italiaanse bladen - is bedoeld als een positieve voorbereiding op de synode van de Nederlandse bis schoppen in januari 1980. Men herin nert aan de nauwe contacten tussen paus Johannes Paulus II en kardinaal Willebrands tijdens de recente pauselij ke reis naar Turkije, waar behalve de oecumenische toenadering tot de oos terse orthodoxen zeker ook de kwestie- Nederland ter sprake is gekomen. Willebrands' vastberaden pleidooi voor Schillebeeckx voor de Nederlandse te levisie (dat In Rome groot opzien heeft gebaard) zou een teken zijn van zeker heid over de goede afloop van het Ro meinse onderzoek. Voorlopig blijft het bij de gebruikelij ke Romeinse speculaties. Het eindoor deel moet worden opgeschort tot de dag dat Rome zich inderdaad heeft uit gesproken. Directie: F. van de Velde. K Scherphuis en W. F. de Pagter. Hoofdredactie: M P Dieleman en C. van der Maas. (01184) BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60, tel. 15144 Middelburg: Markt 51, tel (01180) 27651 Grote Markt 2. tel (01100) 16140 Temeuzen: Nieuwstraat 22. tel (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6, tel (01140) 4058 In de avonduren is de centrale re dactie bezet van zondag t/m vrijdag vanaf 19 00 uur: (01184) 15144. Telefoonnummers buiten kan tooruren: Advertentie-afdeling: (01186) 1584 's Zaterdags (01184) 15144 van 9 00- 11.30 uur Redactie: (01184) 14796 Voor klachten bezorging op zater dag: de plaatselijke kantoren van 9.00-11 30 uur Expeditie- (01180) 26628. Overl. adv. maandag- t/m vrij dagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondagavond van 20 00 tot 22 00 uur Abonnementsprijzen: per kwartaal 46.25: franco per post 54,25, per maand 15,65; losse nummers 0.60 (inclusief 4 pet. btwj. Postrek. nr.. 3754316. Ln.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 93 cent per mm; minimumprijs per advertentie f 13.95; ingezonden mededelingen 2''jx tarief Voor brieven bureau van dit blad 3.50 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00. Provinciale Zeeuw se Courant, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 43