Zuidchemie Sas van Gent vreest Bouwvakkers van buiten de provincie inschakelen Telefoonabonnee 's in Hulst uit de misère Industriebond FNV verontwaardigd over uitspraken KMS-directie werkgelegenheid s SS CZAV in gunstige financiële positie Met veel minder regen 1974 toch als oogstjaar rampzalig -[pzc/ provincie 55 VOOR KERST KAARTEN DOOR NIEUWE TELEFOONCENTRALE CNV-jongt voor 35-ur werkweek ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 TERI SAS VAN GENT - De direct ie van de Zuidchemie BV in Sas van Gent heeft vrijdagmiddag tijdens de jaar lijkse bijeenkomst met tet personeel een somber toekomstbeeld voor speld. „De toekomst lijkt onzeker der dan ooit", zei algemeen direc teur drs P. A. Neeteson, „Het is dui delijk dat er veranderingen op til zijn, die ook ons persoonlijk zullen treffen". Drs Neeteson sloot de mo gelijkheid niet uit dat de jaren tach tig "katerjaren" zulten worden. Di recteur K. Horstra zag een lichtpun tje: .AI gaan we donkere wolken te gemoet, we komen er wel weer uit". „Ons deel van de koek dreigt onher roepelijk kleiner te worden aldus Neeteson. Hij noemde drie factoren, die daar debet aan zijn: de bewape ningswedloop. de ontwikkelingslan den en het energieprobleem ..Door de staging van de olieprijzen zullen derde wereldlanden hun economi sche positie sterk zien verslechteren. Wij zullen meer ontwikkelingshulp moeten bieden, en meer derdewe- reldprodukten moeten kopen waar door bij ons vele takken van bedrij ven worden bedreigd In elk geVal zal het leiden tot een ttidelijke verho ging Van de werkloosheid Ondanks dat noemde Neeteson steun aan ont wikkelingslanden een noodzaak. „Niet alleen door humanitaire gevoe lens. maar ook om Ie voorkomen dat deze landen afglijden naar het anti westerse blok". Neeteson stelde dat de olieproduce rende landen hun monopoliepoeitie uitbuiten. „Zij zijn goede volgelingen van ons. de kapitalistische leermees ters". hij voorspelde een verdere stij ging van de olieprijzen „Nieuwe energiebronnen zijn nodig, maar het duurt naar schatting twintig jaai voor er voelbare resultaten komen" De algemeen directeur was over de toekomst van de Zuidchemie opti mistischer gestemd: „Ons bedrijf is sterker geworden. Dat geeft de nodi ge veerkracht om problemen in de toekomst het hoofd te bieden". Di recteur Horstra zei bezorgd te zijn over de sterke verhoging van de grondstofprUzen. ontstaan door de verhoogde vraag naar kunstmest. Als kettingreactie zullen ook de kunstmestprijzen stijgen. Horstra „De boer. vooral die m de ontwikke lingslanden. kan zich geen grote risi co's permitteren. Ik sluit een schri kreactie zoals in 1975 niet uit". Hor stra meende dat door de ontwikke ling van omzet, loonkosten en winst de grootste Voorzichtigheid moet worden betracht bij verdere loonkos tenstijging „Opdat we de tak. waar op we zitten, niet doorzagen". Ondanks het sombere toekomst beeld heeft de Zuidchemie een goed jaar achter de rug. Directeur M. Ver net: „Het bedrijf heeft dit jaar zijn financiële positie kunnen verbete ren". In tegenstelling tot de verlies- jaren '76 cn '77 zal de Zuidchemie dit jaar een winst van ongeveer een mil joen gulden maken. Het bedrijf haal de dit jaar een recordproduktic; ruim 350.000 ton meststoffen. Horstra tekende echter bij de winst cijfers aan, dat het bedrag Vrijwel ge heel zal worden opgeslokt door de verbetering Van de pension en reserveringen in verba» VUT-regeling. „De winst», gezet in het cijfer nul. zodjr winst, noch verlies boeken* Het ziekteverzuim bjj de Zus* is volgens Vernet een ernst bleem, waardoor de ora nVDE wordt ontregeld. „We zuu^ gen gezamenlijk moeten ra 11 Enerzijds door een goedepsj urd I planning en het project wi anderzijds door het p dCare RAAD ARBEIDSMARKT OVER OOSTERSCHELDE EN OEVERVERBINDING: MIDDELBURG - In een reactie op de nota 'De Zeeuwse bou warbeidsmarkt' samengesteld door de projectgroep bouw grote objecten over de effecten op de bouwarbeidsmarkt door de uitvoering van de Oosterscbeldewerken en de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding, dringt de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt aan „op de nodige voorzichtigheid met de inschakeling van Zeeuwse arbeidskrachten."Het bestuur van de raad gaf vrijdagmiddag tijdens een persconferen tie commentaar op deze onlangs verschenen nota. Om verstoring van de Zeeuwse arbeidsmarkt te voorkomen, bepleit de raad „boge prioriteit te geven aan de inschakeling van bouwvakkers uit de aangrenzende gebieden." consequenties op langere termijn. Wan neer het aandeel Zeeuwen al te groot zou uitgroeien, dan moeten deze bouw- De Zeeuwse Raad voor de Arbeids markt vreest dat scholing op ruime schaal van Zeeuwen tot bouwvakker voor de uitvoer van deze werken kan leiden tot „overscholing" van de Zeeuwse aanbodkant als de projecten zijn gerealiseerd en zich een structurele daling van de bouwwerkgelegenheid voordoet De raad wyst de immigratie van bouwvakkers in principe af. omdat „de kans op behoud van de werkgele genheid na afloop van de werken mini maal ls". Om een schoksgewijze daling van de werkgelegenheid na de piekbehoefte en gereedkomen van de waterstaatkundi ge werken te voorkomen, acht de raad het noodzakelijk „dat het Instrument van extra werkenprogramma 's blijft bestaan". De raad onderschrijft dan ook het streven, .naar een meer conti nue bouwproduktle". Ook vindt de raad dat de belangen van de regionale bouwbedrijven door de uitvoering van de tijdelijke grote werken niet mag wor den geschaad. De nota gaat er van uit, dat de Wester schelde Oeververbinding er komt. al leen de vraag is wanneer. De secretaris van de raad. drs J. C. de Jong, zei hier over desgevraagd, „het niet onwaar schijnlijk te achten, dat reeds ln 1980 met de uitvoering kan worden begon nen". Hij wees daarbij op het streven van gedeputeerde staten, die de wens te kennen hebben gegeven „zo snel moge lijk met het project te beginnen". De vrees bestaat echter, wanneer veel later wordt begonnen, de argumenten die hebben geleid tot staaluitvoering vakkers later weer bijgeschoold wor den." Vice-voorzitter W. M. Pel bena drukte het belang van de continuering van de bouwproduktle, waarin met na me een taak ligt bij de rijksoverheid. „Wanneer die continuering gewaar borgd is. zal de hele bouwarbeidsmarkt ook beter kunnen functioneren." zo meende hij. De raad acht het van groot belang, dat voor de Westerschelde Oeververbin ding een overlegorgaan voor de perso neelsvoorziening in het leven wordt ge roepen. Dit orgaan zal een nauwe rela tie moeten onderhouden met het reeds bestaande overlegorgaan voor de Oos- terscheldewerken. Zowel de voorzitter van de raad mr F. G. A. Huber als de beer Pel benadrukten de noodzaak hiervan, met name dat dit overlegor gaan er dient te komen nog voordat er met de uitvoering van het project een aanvang wordt gemaakt, Mr Huber „Het arbeidsaspect is zeker zo belang rijk als de technische uitvoering van het Tenslotte spraken de leden van de raad de wens uit. dat de provinciale overheid terdege aandacht aan deze nota zullen besteden. Een PTT-medewerker legt de laatste hand VOORZITTER TIJDENS VERGADERING IN GOES: GOES - Een groeiende omzet cn dalen de kosten. Dat is het beeld dat de coö- van het bruggedeelte, opnjeuw moeten peratieve Zeeuwse aan- en verkoop- worden bekeken en zo ook de fasering van de verschillende sectoren en de daarmee corresponderende benodigde arbeidskrachten. In verband met de on gunstige arbeidssituatie in de metaal nijverheid werd begin 1978 besloten om het bruggedeelte in staal in plaats van beton uit te voeren, hetgeen overigens een verhoging van de bouwkosten 30 50 miljoen) betekent. Voorzichting Voorzichtigheid dus bij de inschakeling van Zeeuwse arbeidskrachten. ..Dit geeft," zo zei drs De Jonge, „te grote Dagblad De Stem verscheen met minder edities BREDA - Het dagblad De Stem in Bre da is vrijdag met minder edities ver schenen dan normaaL Bovendien had den de eerste edities minder redact ion- Iele pagina's. Volgens directeur dr. W. Harkx van de uitgeversmaatschappij De Stem bv zijn moeilijkheden bij het technisch personeel hiervan de oor zaak. De problemen begonnen nadat twintig rotatiedrukkers van de directie een waardebon hadden gekregen omdat ze de laatste tijd onder moeilijke omstan digheden extra, overuren hebben gé- maakt. De overige 130 technische me dewerkers eisten daarop ook een blijk van erkentelijkheid. Doordat het tech nisch personeel hierover donderdag avond 'onderling beraad' hield, kwam er vrijdag een uitgedunde krant uit. Over de moeilijkheden, die volgens Harkx voor meer dan negentig procent zijn opgelost, wordt volgende week verder gepraat. Geslaagd VLISSINGEN - Aan de leergangen te Tilburg slaagden de heren B A. J. Ver- bruggen uit Hulst en P. J. C. Loonen uit Breskens voor het M.O.-B examen pe dagogiek. richting onderwijskunde Beiden zijn afgestudeerd op onderzoek naar de houding van leerkrachten te genover onderwljsverenieuwing. Spreekbeurt Antwerpse schepen VLISSINGEN - De Antwerpse schepen (wethouder) voor havenzaken Jan Huyghebaert komt 14 februari 1980 naar Zeeland. Hij zal dan spreken op een lunchbljeenkomst in hotel 'Britan nia' te Vlissingen over het onderwerp 'Het Antwerps Havendossier'. De lunchbijeenkomst wordt belegd door de Kring van Werkgevers in de Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone, de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging ln sa menwerking met de Nederlands-Belgi sche Vereniging afdeling Zeeland. vereniging BA (CZAV) in het boekjaar 1978/1979 tc zien heeft gegeven. Dank zij deze positieve ontwikkeling kan een groot deel van de tarieven, zoals die voor het drogen, schonen en bewa ren van granen, ongewijzigd blijven. Deze zijn sinds 1975 niet meer ver hoogd. En dit dan terwijl de algemene kostenstijging in dezelfde periode on geveer 20 percent bedraagt. Voorzitter J. A. Nieuwenhuyse schetste vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering van de CZAV de huidige financiële po sitie van de vereniging. Hij constateer de dat cr reden is tot voldoening. De QZAV heeft met haar dochteronder neming Agrimarkt bv een omzetstij ging beleefd van bijna 7 miljoen gulden. Dat ls een toename met 16 percent. De vaste kosten zijn- uitgedrukt in percen ten van de omzet - opnieuw gedaald. Toch liet voorzitter Nieuwenhuyse zich niet alleen in jubelende bewoordingen uit. Hij gaf uitdrukking aan zijn be zorgdheid over de kostenontwikkeling in land- en tuinbouw. De hoge tot zeer hoge rente van dit ogenblik laat geen of onvoldoende ruimte om tot een lonen de silo-exploitatie te komen, vertelde hij. De prijsstijging van de granen wordt opgeslokt door de rentekosten (50- 60 cent per 100 kg per maand), waardoor er geen bewaarvergoeding overblijft „Teleurstellend is het daarbij te moeten constateren dat de Franse overheid vla een oogst-financiering geld tegen èen rente van 8 9 percent beschikbaar stelt. Dat is een concurren tievervalsing die strijdig is met de EEG- regels", aldus de heer Nieuwenhuyse. HU somde de andere kostenstijgingen op. waarmee de landbouwer te maken heeft: die van meststoffen, gewasbe schermingsmiddelen. aardolieproduk- ten en dereellike. Het is nog maar de vraag of deze hogere kosten uiteindelijk in de opbrengstprijzen vergoed zullen worden. „Voor de kostenstijging wordt de doorsnee werker ln ons land vla de indexering schadeloos gesteld", zei de voorzitter van de CZAV. „We zullen daarom de overheid ervan moeten over tuigen dat het onrechtvaardig en on aanvaardbaar is wanneer de boer deze kostenstijging niet in zijn opbrengst- prijs vergoed krijgt. Welke goede reden is er om de boer te onthouden wat hem toekomt? Geen enkele. Met alle midde len die ons ten dienste staan zullen wij dit de overheid duldelijk moeten ma ken". De heer Nieuwenhuyse vertelde dat het bestuur van de CZAV zich mo menteel beraadt over de vraag of de ver eniging de jonge boer bij de financiering van zijn bedrijf behulpzaam moet zijn en zo ja hoe. Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering - voorzitter Nieuwenhuy se werd herkozen als bestuurslid en D. Hannewijk blijft deel uitmaken van de raad van commissarissen hield CZAV- directeur S. C. Rijlaarsdam een inlei ding over het onderwerp "Waar kun nen wij in de jaren tachtig rekening mee houden". Hij sprak de verwachting uit dat de mi- cro-elektronica en de energieproblema- tiek grote gevolgen zullen hebben. Naar de mening van de heer Rijlaarsdam zal de handhaving van de werkgelegenheid in de komende jaren alle voorrang krij gen En als eerste voorwaarde daarvoor geldt dan de bestrijding van de inflatie. HU verwachtte verder dat het rentepeil in de toekomst hoger zal worden, dat de arbeidstijd korter zal worden en dat ln een aantal sectoren, onder meer in de land- en tuinbouw de tendens tot schaalvergroting af zal nemen. Dichters droegen eigen werk voor in Terneuzen TERNEUZEN - De dichters Gerrit Kouwenaar en H. C. ten Berge hebben vrijdagavond in Terneuzen een keuze uit hun werk voorgedragen in het Zuidlandthealcr. Dat gebeurde ten overstaan van ongeveer vijftig be langstellenden. De poèzic-avond, die de 'Nacht van de poczie' was gedooppt was georganiseerd door 'Jeugd en Mu ziek'. De Terneuzense dichter Henk Huisman leidde de beide dichters in by het pu bliek. Jacques Hamelink. een geboren Ter- neuzenaar. was wegens ziekte verhin derd In plaats daarvan las Huisman een gedicht voor, dat aan hem was ge wild. Gerrit Kouwenaar droeg voor uit zUn oude en Dieuwere werk. Hans C. ten Berge gaf een bloemlezing uit zyn ge publiceerde werk en las daarnaast en kele nog niet gepubliceerde gedichten voor. Na de pauze gebruikte het publiek de gelegenheid om met de dichters in debat te gaan over hun oeuvre HULST - Begin volgende weck komt een eind aan de misère rond de telefoon in Hulst. Maandagavond Iaat wordt namelijk in het gebouw achter het ou de postkantoor in de Gentsestraat een nieuwe, semi-electronischc, computer- bestuurde telefooncentrale in gebruik genomen. „Geen geruis, geen gekraak en geen storingen l«rl fheil ymdt njtvee ntehelfl mi In tmgek min Imteei to Ie wdaai op i hik*, li ïuwi; interlokaal tb (Advertentie) van General Motors veau e na het kiezen van hel r:a volgende kiestoon", zo^ chef van de telefoon Zeeuwsch-Vlaanderen Ltj verbetering vrijdag tól ckü v it kei tarnt tn 1)0: VERKOOP en SERVICE AUTO-HENDRIKS West wal 25 GOES 01100-16210 De laatste jaren hebbenI lang niet het gemak vanóü 0 w( had zoals men dat in detMj&JWHU delen van het land kentl kwam het voor. dat byte van de hoorn reeds de'km ren was. By interlokaalrmMsk zich het probleem voord milde waarnaar men wenste tel bereiken was: opnieuwvs ze tr toon. Moei Als alles naar wens ytmwfè m maandagavond omstreek! eind aan de problemen.! gedurende een minuutoh lefoon, om vervolgens 2(03 kunnen bellen. Voorbetj abonneenummer in Hulst: een eentje worden gedraa vUf cUfers heeft gekregai moment nog niet echtnods In de toekomst wel. verte" se. WAGENINGEN - De oogst van vooral aardappelen en uien in de herfst van 1974 zou net zo rampzalig slecht zijn geweest als er minder regen zou zijn gevallen. Dat het in die herfst, waarin de boeren schoolkinderen en soldaten tc hulp riepen voor het oogstwerk. zo slecht ging, kwam niet doordat er tweemaal zoveel regen viel als nor maal, maar door de ongunstige verde ling van het regenwater in de bodem. Ir G P. Wind heeft een methode uitge dacht om zeer snel een antwoord op de vraag naar de invloed van regenval op de bodem te vinden. In twee seconden kan men er by voorbeeld het effect van regen op een sportveld mee aan de weet, komen. Wind. hoofd van de hoofdafdeling bo demtechniek van het instituut voor cul tuurtechniek en waterhuishouding ICW in Wageningen, is vrijdag aan de Landbouwhogeschool tot doctor in de landbouwwetenschappen gepromo veerd op het proefschrift, waarin hij zy n methode beschrijft. Hy heeft een model ontworpen, waarin het stromen van het water in de bodem wordt nagebootst door electrische schakelingen Dat kan, doordat stro mend water in de grond gehoorzaamt aan dezelfde wetten als electriciteit. water stroomt van hoog naar laag, elec- triciteit van hoge naar lage spanning. De speciale eigenschappen van het te onderzoeken veld. aldus de promoven dus, worden in het electronische model verwerkt Dat model levert dan het vochtgehalte van de grond op iedere ge wenste diepte. Het is volgens hem zelfs heel goed mogelyk, de invloed van de van dag tot dag vallende neerslag over een periode van tien jaar te voorspellen. Dr Wind heeft een onverwachte gele genheid gehad om de met zijn model verkregen uitkomstén te toetsen aan die van metingen in het veld. In de Hoekse aard heeft, een ambtenaar van de landbouwvoorlichtingsdienst, de heer Hokke. meer dan dertig jaar iang iedere dag de vochttoestand van de grond genoteerd. De 'voorspellingen achteraf die het model deed bleken op een paar uitzonderingen na treffend met die gegevens overeen te komen. Met de ingebruikname vs centrale krijgt, Hulst er i.™ by. In totaal sdjn erdanïïl baar. öchten v OOSTKAPELLE - De joi rentie van de Hout-enBw die donderdag en vrijdi|i vakantieoord 'Bos en Du: mi pelle werd gehouden, sin ken van de arbeidstijd!» deelnemers, afkomstifBJ^Mn C Zeeland, stelden zichm tbut, lot ut. '.sitnd. ttag tin zon i omsti omst ten dro uur 70 pi Mn gel omstn BOND ZOU WERKGELEGENHEID IN GEVAAR BRENGEN positief op tegenover dm 7 omsti van arbeidstijdverkortcf droj voerige discussie wentel ®50pr «n gehi De Houtr en Bouwbond-)# de 35-urige werkweek ffll gelUk invoeren omdatditi ning het meest gunstigeej beidsmarkt heeft. De e*., betaald worden uit de k j - bouwny verheid gemaafi dat zodoende één opde. mensen aan werk fdi worden. Zij gaan dan ooi' bijdragen, die eveneensi 5 van de 35-urenweek nen worden. ,„M[ Ook wilden de jongeren! tmiddaf senovereenkomsten voa'j realiseerd zien. W i" frrm it alge 'tondep; Aniddo DIRECTIE GEEFT VERKLARING UIT VLISSINGEN - De bedrijfsledengroep van de Industriebond FNV bij de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde cn de ondernemingsraad-fractie van deze bond zijn verontwaardigd. Reden van de boosheid is een uitspraak van de Scheldedirectie, gedaan in de PZC van 12 december. De directie stelde toen dat zijn van mening is dat de Industrie bond FNV de werkgelegenheid in ge vaar brengt gezien de houding van de ze bond met betrekking tot het pro bleem van de Ingeleende werkkrach- Op een vergadering van de Industrie bond FNV. maandag 10 december, deel de de voorzitter van de bednjfsleden- groep mevrouw T. Hofman mee dat zo wel KMS-directeur Hartog als RSV-di- recteur Botman tijdens onderhandelin gen in Rotterdam hadden gesteld zich te distantiëren van de opmerk in gen van de andere bonden. Deze 'andere' bonden - CNV en Unie BLHP - hadden de FNV-bond verweten de werkgele genheid bU de KMS in gevaar te bren gen. Een woordvoerder van RSV beves tigde later, dat de directei inderdaad afstand nam van de uitlating van die andere bonden. De bedrijfsledengroep van de Industriebond FNV by De Schelde heeft de directie per bnef op de hoogte gesteld van haar verontwaardi ging omdat de KMS-directie in de PZC van 12 december heeft gezegd dat zy van mening is dat de FNV-bond de werkgelegenheid wél in gevaar brengt, en dat de mededeling van de RSV- woordvoerder op een misverstand be rustte. 'De juiste' De bedrijfsledengroep en de FNV-OR- fractle hebben de indruk dat de eerste uitspraak van de directie de juiste is. „Nu wordt dit alles plotseling terugge draaid. Hierover zyn wU hoogst veront waardigd", aldus de brief aan de direc tie. De FNV-bedrijfsledengroep en OR- De jongerenconferentk r/_ ook voorstander van 1 re fractie hopen dat de directie haar uit spraak dat de FNV-bond de werkgele genheid niet ln gevaar brengt 'als enige juiste' naar buiten wil brengen. Reactie De KMS-directie heeft vrijdag onmid- dellUk gereageerd met de volgende, in het bedrijf kenbaar gemaakte verkla ring: „Omdat Wij de-laatste dagen eni ge verwarring hebben geconstateerd rond publicaties over de werkgelegen heid. stellen wy het op prijs langs deze weg nogmaals ons standpunt met be trekking tot de werkgelegenheid bU De Schelde naar voren te brengen. De di rectie wil duidelijk stellen dat de hand having van de werkgelegenheid voor al le werknemers by de KMS in haar be leid voorop staat. Zy ls er van overtuigd dat alle by het overleg betrokken werk nemersorganisaties naar hetzelfde doel streven. Waar het op dit ogenblik om gaat - zo vervolgt de directie in haar verklaring - is dat de inwilliging van een aantal aanvullende eisen welke de In dustriebond FNV op 7 december heeft gesteld de werkgelegenheid bU de Schelde en i- breder verband bU RSV in gevaar kan brengen. De directie blijft bereid door overleg met de Industrie bond FNV uit de impasse te komen", zo besluit de directie haar verklaring, die getekend is door de directeuren drs C. Hartog en ir Van Loossen. mele b tempert Wtn naar vroegde uittreding op of? i}0pnle: Men is bereid daar een mee te betalen, maar-"-- 6(j naar een officieel penst# H:olghie leeftlid. Water o De CNV-Botiwjongeren' voor deeltijdarbeid v3n;T,7"" da op financiële grond al- en in het deelbanenplan v8 Jongeren CNV'. De Bou# nen er echter wel bij aaio in de bou wnU verheid nu seren is, omdat het daart ftjk is eikaars karwei ff* De conferentie stond oW Piet van der Leeden. v renraad Hout- en Bou#» ZON EN Oi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 42