Zuidchemie Sas van Gent vreest „Bouwvakkers van buiten de provincie inschakelen" Telefoonabonnee 's in Hulst uit de misère Industriebond FNV verontwaardigd over uitspraken KMS-directie werkgelegenheid CZAV in gunstige financiële positie Met veel minder regen 1974 toch als oogstjaar rampzalig m PZC/provincie CN V-jongen p voor 35-urijfêz werkweek ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 t SAS VAN GENT - De directie van de Zuidchemie BV in Sas van Gent beeft vrijdagmiddag tijdens de jaar lijkse bijeenkomst met tet personeel een somber toekomstbeeld voor speld. _De toekomst lijkt onzeker der dan ooit", zei algemeen direc teur drs P. A. Neeteson, „Het is dui delijk dat er veranderingen op til zijn. die ook ons persoonlijk zullen treffen". Drs Neeteson sloot de mo gelijkheid niet uit dat de jaren tach tig "katerjaren' zulten worden. Di recteur K. Horstra zag een lichtpun tje; „Al gaan we donkere wolken te gemoet. we komen er wel weer uit". „Ons deel van de koek dreigt onher roepelijk kleiner te worden aldus Neeteson. Hij noemde drie factoren, die daar debet aan zijn de bewape ningswedloop. de ontwikkelingslan den en het energieprobleem. ..Door de stijging van de olieprijzen zullen derde wereldlanden hun economi sche positie sterk zien verslechteren. Wij zullen meer ontwikkelingshulp moeten bieden, en meer derdewe- reldprodukten moeten kopen waar door bij ons vele takken van bedrij ven worden bedreigd In elk geVal zal het leiden tot een tijdelijke verho ging Vande werkloosheid" Ondanks dat noemde Neeteson steun aan ont wikkelingslanden een noodzaak ..Niet alleen door humanitaire gevoe lens. maar ook om te voorkomen dat deze landen afglijden naar hef anti westerse blok", Neeteson stelde dat de olieproduce rende landen hun monopoliepoeitie uitbuiten. ..Zij zfln goede volgelingen van ons. de kapitalistische leermees ters". hij voorspelde een verdere stij ging van de olieprijzen ..Nieuwe energiebronnen zijn nodig, maar he» duurt naar schatting twintig jaar voor er voelbare resultaten komen" De algemeen directeur was over de toekomst van de Zuidchemie opti mistischer gestemd: ..Ons bedrijf is sterker geworden. Dat geeft de nodi ge veerkracht om problemen In de toekomst het hoofd te bieden". Di recteur Horstra zei bezorgd te zijn over de sterke verhoging van de grondstofprijzen. ontstaan door de verhoogde vraag naar kunstmest AJs kettingreactie zullen ook de kunstmestprijzen stijgen Horstra ..De boer. vooral die in de ontwikke lingslanden, kan zich geen grote risi co's permitteren Ik sluit een schri kreactie zoals in 1975 niet uit". Hor stra meende dat door de ontwikke ling van omzet, loonkosten en winst de grootste Voorzichtigheid moet. worden betracht bij verdere loonkos tenstijging „Opdat we de tak. waar op we zitten, niet doorzagen" Ondanks het sombere toekomst beeld heeft de Zuidchemie een goed jaar achter de rug. Directeur M. Ver net: „Het bedrijf heeft dit jaar zijn financiële positie kunnen verbete ren". In tegenstelling tot de verlies baren '76 en '77 zal de Zuidchemie dit jaar een winst van ongeveer een mil joen gulden maken. Het bedrijf baal de dit jaar een recordproduktie; ruim 350.000 ton meststoffen. Horstra tekende echter bij de wmstr cijfers aan. dat- het bedrag Vrijwel ge heel zal worden opgeslokt door de verbetering Van de pension,, '/i en reserveringen In verban? VUT-regeling. „De winst gezet in het cijfer nul. zodat- winst, noch verlies boeken" -- Het ziekteverzuim bijdeZuidtl111 is volgens Vernet, een enwtir! ernstij bleem, waardoor de wordt ontregeld. „we zufi gen gezamenlijk moeten planning en het project werfc* anderzijds door het, person» itla'i J» wn '~l »A1 nttii RAAD ARBEIDSMARKT OVER OOSTERSCHELDE EN OEVERVERBINDING: MIDDELBURG In een reactie op de nota 'De Zeeuwse bouwarbeidsmarkt' samengesteld door de projectgroep bouw grote objecten over de effecten op de bouwarbeidsmarkt door de uitvoering van de Oosterscheldewerken en de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding, dringt de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt aan „op de nodige voorzichtigheid met de inschakeling van Zeeuwse arbeidskracbten."Het bestuur van de raad gaf vrijdagmiddag tijdens een persconferen tie commentaar op deze onlangs verschenen nota. Om verstoring van de Zeeuwse arbeidsmarkt te voorkomen, bepleit de raad „boge prioriteit te geven aan de inschakeling van bouwvakkers uit de aangrenzende gebieden." De Zeeuwse Raad voor de Arbeids markt vreest dat scholing op ruime schaal van Zeeuwen tot bouwvakker voor de uitvoer van deze werken kan leiden tot „overscholing" van de Zeeuwse aanbodkant als de projecten zijn gerealiseerd en zich een structurele daling van de bouwwerkgelegenheid voordoet. De raad wijst de immigratie van bouwvakkers in principe af, omdat „de kans op behoud van de werkgele genheid na afloop van de werken mini maal is". Om een schoksgewijze daling van de werkgelegenheid na de piekbehoefte en gereedkomen van de waterstaatkundi ge werken te voorkomen, acht de raad het noodzakelijk „dat het instrument van extra werkenprogramma 's blijft bestaan". De raad ondersc.hri.jft dan ook het streven, „naar een meer conti nue bouwproduktie". Ook vindt de raad dat de belangen van de regionale bouwbedrijven door de uitvoering van de tijdelijke grote werken niet mag wor den geschaad. De nota gaat er van uit, dat de Wester schelde Oeververbinding er komt, al leen de vraag is wanneer. De secretaris van de raad, drs J. C. de Jong. zei hier over desgevraagd. „het niet onwaar schijnlijk te achten, dat reeds In 1980 met de uitvoering kan worden begon nen". Hij wees daarbij op het streven van gedeputeerde staten, die de wens te kennen hebben gegeven ..zo snel moge lijk met het project te beginnen". De vrees bestaat echter, wanneer veel later wordt begonnen, de argumenten die hebben geleid tot staaluitvoering van bet bruggedeelte. opnieuw moeten worden bekeken en zo ook de fasering van de verschillende sectoren en de daarmee corresponderende benodigde arbeidskrachten. In verband met de on gunstige arbeidssituatie in de metaal nijverheid werd begin 19.78 besloten om het bruggedeelte in staal in plaats van beton uit te voeren, hetgeen overigens een verhoging van de bouwkosten (f 30 50 miljoen) betekent. Voorzichting Voorzichtigheid dus bij de inschakeling van Zeeuwse arbeidskrachten. ..Dit geeft." zo zei drs De Jonge, „te grote Dagblad De Stem verscheen met minder edities BREDA - Het dagblad De Stem in Bre da is vrijdag met minder edities ver schenen dan normaal. Bovendien had den de eerste edities minder redaction- lelc pagina's. Volgens directeur dr. W. Harkx van de uitgeversmaatschappij De Stem bv zijn moeilijkheden bij het technisch personeel hiervan de oor zaak. De problemen begonnen nadat twintig rotatiedrukkere van de directie een waardebon hadden gekregen omdat ze de laatste rijd onder moeilijke omstan digheden extra overuren hebben ge maakt. De overige 130 technische me dewerkers eisten daarop ook een blijk van erkentelijkheid. Doordat het tech nisch personeel hierover donderdag avond 'onderling beraad' hield, kwam er vrijdag een uitgedunde krant uit. Over de moeilijkheden, die volgens Harkx voor meer dan negentig procent zijn opgelost wordt volgende week verder gepraat. Geslaagd VLISSINGEN - Aan de leergangen te TUburg slaagden de heren B A. j Ver- bruggen uit Hulst en P J. C. Loonen uit Breskens voor het M.O.-B examen pe dagogiek. richting onderwijskunde. Beiden zijn afgestudeerd op onderzoek naar de houding van leerkrachten te genover onderwijsverenleuwing Spreekbeurt Antwerpse schepen VLISSINGEN - De Antwerpse schepen (wethouder) voor havenzaken Jan Huyghebaert komt 14 februari 1980 naar Zeeland. Hij zal dan spreken op een lunchbljeenkomst In hotel 'Britan nia' te Vlissïngen over het onderwerp 'Het Antwerps Havendossier'. De lunchbljeenkomst wordt belegd dooi de Kring van Werkgevers in de Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone, de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging in sa menwerking met de Nederlands-Belgi sche Vereniging afdeling Zeeland consequenties op langere termijn. Wan neer het aandeel Zeeuwen al te groot zou uitgroeien, dan moeten deze bouw vakkers later weer bijgeschoold wor den." Vice-voorzitter W. M. Pel bena drukte het belang van de continuering t Advertentie) van de bouwproduktie. waarin met na me een taak ligt bij de rijksoverheid „Wanneer die continuering gewaar borgd is. zal de hele bouwarbeidsmarkt ook beter kunnen functioneren." zo meende hij. De raad acht het van groot belang, dat voor de Westerschelde Oeververbin ding een overlegorgaan voor de perso neelsvoorziening in het leven wordt ge roepen. Dit orgaan zal een nauwe rela tie moeten onderhouden met het reeds bestaande overlegorgaan voor de Oos terscheldewerken. Zowel de voorzitter van de raad mr F. G. A. Huber als de heer Pel benadrukten de noodzaak hiervan, met name dat dit overlegor gaan er dient te komen nog voordat er met de uitvoering van het project een aanvang wordt gemaakt. Mr Huber „Het arbeidsaspect is zeker zo belang rijk als de technische uitvoering van het Tenslotte spraken de leden van de raad de wens uit. datde provinciale overheid terdege aandacht aan deze nota zullen besteden. VOORZITTER TIJDENS VERGADERING IN GOES: GOES - Een groeiende omzet en dalen de kosten. Dat is het beeld dat de coö peratieve Zeeuwse aan- en verkoop- vereniging BA (CZAV) in het boekjaar 1978/1979 te zien heeft gegeven. Dank zij deze positieve ontwikkeling kan een groot deel van de tarieven, zoals die voor het drogen, schonen en bewa ren van granen, ongewijzigd blijven. Deze zijn sinds 1975 niet meer ver hoogd. En dit dan terwijl de algemene kostenstijging in dezelfde periode on geveer 20 percent bedraagt. Voorzitter J. A. Nieuwenhuyse schetste vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering van dc CZAV de huidige financiële po sitie van de vereniging. Hij constateer de dat er reden is tot voldoening. De QZAV heeft, met haar dochteronder neming Agrimarkt bv een omzetstij ging beleefd van bijna 7 miljoen gulden. Dat is een toename met 16 percent. De vaste kosten zijn-uitgedrukt in percen ten van de omzet - opnieuw gedaald. Toch liet voorzitter Nieuwenhuyse zich niet alleen in jubelende bewoordingen uit. Hij gaf uitdrukking aan zijn be zorgdheid over de kostenontwikkeling in land- en tuinbouw. De hoge tot zeer hoge rente van dit ogenblik laat geen of onvoldoende ruimte om tot een lonen de silo-exploitatie te komen, vertelde hij. De prijsstijging van de' granen wordt opgeslokt door dc rentekosten (50 60 cent per 100 kg per maand), waardoor er geen bewaarvergoedmg overblijft. „Teleurstellend is het daarbij te moeten constateren dat de Franse overheid via een oogst-flnanciering geld tegen een rente van 8 a 9 percent beschikbaar stelt. Dat is een concurren tievervalsing die strijdig is metde EEG- regels". aldus de heer Nieuwenhuyse. Hij somde de andere kostenstijgingen op, waarmee de landbouwer te maken heeft die van meststoffen, gewasbe schermingsmiddelen. aardolieproduk- ten en dereeliike. Het is nog maar de vraag of deze hogere kosten uiteindelijk in de opbrengstprijzen vergoed zullen worden. „Voor de kostenstijging wordt de doorsnee werker in ons land via de indexering schadeloos gesteld", zei de voorzitter van de CZAV „We zullen daarom de overheid ervan moeten over tuigen dat het onrechtvaardig en on aanvaardbaar is wanneer de boer deze kostenstijging niet in zijn opbrengst- prijs vergoed krijgt. Welke goede reden is er om de boer te onthouden wat hem toekomt? Geen enkele. Met alle midde len die ons ten dienste staan zullen wij dit de overheid duidelijk moeten ma ken". De heer Nieuwenhuyse vertelde dat het bestuur van de CZAV zich mo menteel beraadt over de vraag of de ver eniging de jonge boer bij de financiering van zijn bedrijf behulpzaam moet zijn en zo ja hoe Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering - voorzitter Nieuwenhuy se werd herkozen als bestuurslid en D. Hannewijk blijft deel uitmaken van dc raad van commissarissen hield CZAV- dirccteur S. C. Rijlaarsdam een inlei ding over het onderwerp "Waar kun nen wij in dc jaren tachtig rekening mee houden". Hij sprak de verwachting uit dat de mi- cro-elektroruca en de energieproblema- tiek grote gevolgen zullen hebben. Naar de mening van de heer Rijlaarsdam zal dehandhaving van de werkgelegenheid in de komende iaren alle voorrang krij gen. En als eerste voorwaarde daarvoor geldt dan de bestrijding van de inflatie. Hl) verwachtte verder dat het rentepeil Inde toekomst hoger zal worden, datde arbeidstijd korter zal worden en dat in een aantal sectoren, onder meer in de land- en tuinbouw de tendens tot schaalvergroting af zal nemen. Dichters droegen eigen werk voor in Terneuzen TERNEUZEN - De dichters Gerrit Kouwenaar en H. C. ten Berge hebben vrijdagavond in Terneuzen een keuze uit hun werk voorgedragen in bet Zuidlandtbeater. Dat gebeurde ten overstaan van ongeveer vijftig be langstellenden. De poêzie-avond, die de 'Nacht van de poëzie' was gedooppt was georganiseerd door 'Jeugd co Mu ziek". De Temeuzense dichter Henk Huisman leidde de beide dichters in bij het pu bliek. Jacques Hamelink. een geboren Ter- neuzenaar. was wegens ziekte verhin derd. In plaats daarvan las Hulsman een gedicht voor. dat aan hem was ge wijd. Gerrit Kouwenaar droeg voor uit zijn oude en nieuwere werk. Hans C. ten Berge gaf een bloemlezing uit zijn ge publiceerde werk en las daarnaast en kele nog niet gepubliceerde gedichten voor. Na de pauze gebruikte het publiek de gelegenheid om met de dichters in debat te gaan over hun oeuvre Een PTT-medewerker legt de laatste hand aan de nieuwe centrale DOOR NIEUWE TELEFOONCENTRALE eld d tuochii HULST - Begin volgende week komt een eind aan de misère rond de telefoon in Hulst. Maandagavond laat wordt namelijk In het gebouw achter het ou de postkantoor In de Gentsestraat een nieuwe, semi-electronische, computer- bestnnrde telefooncentrale in gebruik genomen. „Geen geruis, geen gekraak en geen storingen roeeropH IjlTt veau en op interlokaal nha na het kiezen van het neta volgende kiestoon". zo oral chef van de telefoon cratnl r 74>pim,crh-V1anniliirf,n I C F< IWi VERKOOP en SERVICE AUTO-HEIMDRIKS Westwal 25 GOES 01100-16210 Zeeuwsch-Vlaanderen I. C.l verbetering vrijdag desgevng De laatste jaren hebben W lang niet het gemak van dei had zoals men dat ln de meatf delen van het. land kent HqfVbgei kwam het vóór. dat bij twt van de hoom reeds de beatfi ren was. Bij interlokaal istj zich het probleem voor waarnaar men wenste te bereiken was: opnieuw zetrtoon Als alles naar wens vertaflpll maandagavond omstreeks i\ eind aan de problemen. Dans kbjjrg gedurende een minuut óf vijlis opister i lefoon, om vervolgens zondsa kunnen bellen. Voor hetgdn [«reent, abonneenummer in Hulstmai een eentje worden gedraaid is gjjand: vijf cijfers, heeft gekregen ras E^mw moment nog met echt nodiga in de toekomst wel. verteldedtj^a jUJdu #•21 UU D«ten De K. i Sta va k- Met de ingebruikname vanèi centrale krijgt Hulst er 320 s bij. In totaal zfln er dan 512tr Dc utnime WAGENINGEN - De oogst van vooral aardappelen en uien in de herfst van 1974 zou net zo rampzalig slecht zijn geweest als er minder regen zou zijn gevallen. Dat het in die herfst, waarin dc boeren schoolkinderen en soldaten tc hulp riepen voor het oógstwerk, zo slecht ging, kwam niet doordat er tweemaal zoveel regen viel als nor maal, maar door de ongunstige verde ling van bet regenwater in de bodem. Ir G P Wind heeft een methode uitge dacht om zeer snel een antwoord op de vraag naar de invloed van regenval op de bodem te vinden. In twee seconden kan men er bijvoorbeeld het etiect van regen op een sportveld mee aan de weet komen. Wind. hoofd van de hoofdafdeling bo demtechniek van het instituut voorcul tuurtechniek en waterhuishouding ICW in Wageningen. is vnjdag aan de Landbouwhogeschool tot doctor in de landbouwwetenschappen gepromo veerd op het proefschrift, waarin hij zijn methode beschrijft Hij heeft, een model ontworpen, waarin het stromen van het water in de bodem wordt nagebootst door electrische schakelingen Dat kan. doordat stro mend water in de grond gehoorzaamt aan dezelfde wetten als electriciteit water stroomt van hoog naar laag, elec triciteit van hoge naar lage spanning. De speciale eigenschappen van het te onderzoeken veld. aldus de promoven dus. worden in het electronische model verwerkt Dat model levert dan het vochtgehalte van de grond op Iedere ge wenste diepte Het is volgens hem zelfs heel goed mogelijk, de invloed van de van dag tot, dag vallende neerslag over een periode van tien jaar te voorspellen. Dr Wind heeft een onverwachte gele genheid gehad om de met zijn model verkregen uitkomsten te toetsen aan die van metingen in het veld. In de Hoekse v aard heeft een ambtenaar van de landbouwvoorlichtingsdienst. de heer Hokke. meer dan dertig jaar lang iedere dag de vochttoestand van de grond genoteerd. De 'voorspellingen achteraf die het rpodel deed bleken op een paar uitzonderingen na treffend met die gegevens overeen te komen. ouwta ie ink BOND ZOU WERKGELEGENHEID IN GEVAAR BRENGEN DIRECTIE GEEFT VERKLARING UIT VLISSINGEN -D, bedrijfsledencwp van de Industriebond FNV bij de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde en de ondernemingsraad-fractie van deze bond zijn verontwaardigd. Reden van de boosheid is een uitspraak van de. Scheldedirectie, gedaan in de PZC van 12 december. De directie stelde toen dat zijn van mening is dat de Industrie bond FNV de werkgelegenheid in ge vaar brengt gezien de houding van de ze bond met betrekking tot het pro bleem van de ingeleende werkkrach- Op een vergadering van de Industrie bond FNV. maandag 10 december, deel de de voorzitter van de bedrijfeleden- groep mevrouw T. Hofman mee dat zo- wei KMS-directeur Hartog als RSV-di- recteur Botman tijdens onderhandelin gen in Rotterdam hadden gesteld zich te distantiëren van de opmerkin gen van de andere bonden. Deze 'andere' bonden - CNV en Unie BLHP - hadden de FNV-bond verweten de werkgele genheid bij de KMS in gevaar te bren gen. Een woordvoerder van RSV beves tigde later, dat de directei inderdaad afstand nam van de uitlating van die andere bonden. De bednjfsledengroep van de Industriebond FNV bij De Schelde heeft de directie per brief op de hoogte gesteld van haar verontwaardi ging omdat de KMS-directie in de PZC van 12 december heeft gezegd dat zij van mening is dat dc FNV-bond de werkgelegenheid wèl in gevaar brengt,, en dat de mededeling van de RSV- woordvoerder op een misverstand be rustte "De juiste De bedrijfsledengroep en de FNV-OR- fractie hebben de indruk dat de eerste uitspraak van de directie de juiste is. ..Nu wordt dit alles plotseling terugge draaid. Hierover zijn wij hoogst veront waardigdaldus de brief aan de direc tie De FNV-bedrijfsledengroep en OR- fractie hopen dat de directie haar uit spraak dat de FNV-bond de werkgele genheid niet in gevaar brengt 'als enige juiste' naar bulten wil brengen Reactie De KMS-directie heeft vrijdag onmid dellijk gereageerd met de volgende, in het bedrijf kenbaar gemaakte verkla ring „Omdat. Wij de laatste dagen eni ge verwarring hebben geconstateerd rond publicaties over de werkgelegen heid. stellen wij het op prijs langs deze weg nogmaals ons standpunt met be trekking tot de werkgelegenheid bij De Schelde naar voren te brengen. De di rectie wil duidelijk stellen dat de hand having van de werkgelegenheid voor al le werknemers bij de KMS in haar be leid voorop staat Zij is er van overtuigd dat alle bij het overleg betrokken werk nemersorganisaties naar hetzelfde doel streven. Waar het op dit ogenblik om gaat - zo vervolgt de directie in haar verklaring-is dat de inwilliging van een aantal aanvullende eisen welke de In dustriebond FNV op 7 december heeft gesteld de werkgelegenheid bij de Schelde en i- breder verband bij RSV in gevaar kan brengen. De directie blijft bereid door overleg met de Industrie bond FNV uit de impasse te komen", zo besluit de directie haar verklaring, die getekend is door de directeuren drs C Hartog en ir Van Loossen. OOSTKAPELLE - De Jongen rentie van de Hout- c die donderdag en vrijdag inl vakantieoord 'Bos en Duin'ti pelle werd gehouden, stond ii ken van de arbeidstijdve' deelnemers, afkomstig uitBd Zeelapd, stelden zich kritéd positief op tegenover divers' van arbeidstijdverkorting,6 voerige discussie werden b«# IRENDS'. Jktntscoi De Houtren Bouwbond-jongs» cochcaR de 35-urige werkweek zo draö gelijk Invoeren omdat ditnaail Suudui nïng het meest gunstige effect! lading beidsmarkt. heeft. De lnvoera j betaald worden uit de winsa iDe ge bouwnijverheid gemaakt MS ntG - dat zodoende één op de zevs< Sneert mensen aan werk geholpen I worden. Zij gaan dan ookw«i bijdragen, die eveneens tal van de 35-urenweek a nen worden. Ook wilden de Jongeren aiW S?®1?® senovereenk'omsten voor jon? - m reallseerd zien. j dag Ra De jongerenconferentie MM ook voorstander van de VUT, N vroegde uittreding op 60-j: Men is bereid daar een klein i mcc te betalenmaar wil in del leeftijd. n officieel pensioen#' 121.15 De CNV-Bouwjongeren .wezenl voor deeltijdarbeid van min®' !Su da op financiële grond af. W in het deelbanenplan van H Jongeren CNV' DeBouwjongS [(oAth nen er echter wel bij a an date» in de bouwnijverheid moe® seren is. omdat het daar vaaïi lijk is eikaars karwei overtel De conferentie stond Ptet van der Leeden. secretan ®«J5 renraad Houtr en Bouwbond 0 tdingR ',20uu tódooi GEN - V «teelde n rf^ar 20 uu «'-Josei Zaal üEuziek t-h, GENT - ZOO De •tl;zat iOuur: 18.45, zc '«Jr.zat |8 15uur:8l fd;zat *119. a ji taedag PL31-15.S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 40