Patriottisch Front slikt ltimatum van Britten niet r ROME SLUIT GESPREK MET SCHILLEBEECKX Europarlement wil oplossing Rijn-zont De beste wensen OUD-KNIL MILITAIREN UITEN HUN GRIE VEN Meer bevoegdheden Nationale Ombudsman weer m u Soldijkwestie wellicht in kamer WERENTIE GEDOEMD TE MISLUKKEN' Wachten is op een eindoordeel '°"\pessie :r0AG 15 DECEMBER 1979 PZC/binnen-buitenland Namens de 'Stichting Nederlandse Eereschulden zingt Wieteke van Dort tl) een lied over het KNIL in 's-lands Vergaderzaal DEN HAAG - Het is wel zo goed als zeker dat de Tweede Kamer binnen en kele maanden een debat zal wijden aan de nooit betaalde oorlogssoldij van de militairen van het Koninklijk Neder lands Indisch Leger (KNIL). Die ver wachting viel vrijdag .in Den Haag te beluisteren na een hoorzitting waarin organisaties van KNIL-militairen hun standpunt over de soldij konden uit eenzetten. Het was de eerste keer sinds vele jaren, dat de KNIL'ers gehoor vonden binnen het parlement. De hoorzitting was op touw gezet door de Vaste Tweede-Ka mercommissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen. De tweede-kamerleden De Vries. Keja en Weijers kwamen on langs in een rapport tot de conclusie dat de ex-KNIL-militairen juridisch geen aanspraak meer kunnen maken op soldij over de jaren 42-45. De KNIL- militairen tekenden bezwaar aan tegen de nota en de kamercommissie achtte het daarom raadzaam een hoorzitting te houden DEN HAAG - De in te stellen Na tionale Ombudsman moet meer bevoegdheden krijgen dan in het oorspronkelijke wetsontwerp- Ombudsman was voorzien. Dit staat in de memorie van antwoord op vragen die kamerleden eerder gesteld hebben en in een bijgaande Nota van Wijziging die binnenkort aan de Kamer toegestuurd zullen worden. De Ombudsman moet onderzoe ken kunnen instellen naar mogelij ke onbehoorlijke gedragingen van de centrale overheid of haar ambte naren tegenover de burgers Daar bij gaat het niet alleen om het per soonlijke optreden van ambtena ren maar ook om de inhoud van be sluiten. In tegenstelling tot eerdere plan nen wil de regering de Nationale Ombudsman ook de bevoegdheid geven om binnengekomen klach ten te toetsen aan rechtmatigheid en doelmatigheid. De Ombudsman zal ecuter met in actie mogen Ko men als het gaat om besluiten waarover een rechterlijke uit- spraak is gedaan of waarover de ad ministratieve rechter een beslis sing heeft genomen De regering heeft nog meer wijzi gingen in het oorspronkelijke wets ontwerp aangebracht. Zo heeft de Ombudsman in elk geval de be voegdheid om gedragingen van mi nisters en alle diensten die onder hun verantwoordelijkheid vallen te onderzoeken. Voorgesteld wordt ook om de mogelijkheid te openen dat de Ombudsman bij algemene maatregel van bestuur de bevoegd heid krijgt om ook in te gaan op gedragingen van andere organen zoals bedrijfsschappen en produkt- schappen. Handelingen van provincies, ge meenten en waterschappen vallen niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman. Volgens de regering zou dat te veel werk voor de Om budsman betekenen. Zes organisaties, die samen enkele tien duizenden ex-KNIL-militairen verte genwoordigen. kregen de gelegenheid uiteen te zetten wat zij vinden van de manier waarop de Nederlandse over heid de zaak van de oorlogssoldijen heeft behandeld. Van de zes overkoepelende organisa ties die vrijdag het woord voerden, is de Stichting Rechtsherstel KNIL de enige die meent dat de Nederlandse staat voor de rechter alsnog in het ongelijk moet worden gesteld .Nederland heeft aan het betrokken personeel onrecht begaan. Het heeft by de ontneming van verworven salaris rechten een beslissende rol vervuld", al dus woordvoerder kolonel Gillebaard van deze stichting. Voor de tweede grote organisatie die zich over de soldijen uitsprak, de Stich ting Nederlandse Ereschulden (SNE>. trad ir G. S. Vrijburg als woordvoerder op Hij vond dat Nederland, zelfs als zou blijken dat op juridische gronden niet tot terugbetaling kan worden gedwon gen. een morele schuld heeft in te los sen. Zijn rede werd afgesloten door een op treden van de zangeres Wieteke van Dort die - en dat is in 's lands vergader zaal nog maar weinig vertoond - een lied zong. Ook de Samenwerkende Indische Be langenorganisaties. de Vereniging van de Dienst van Scheepvaart, de Werk groep Gepensioneerde ex-KNIL-mili- tairen en de Badan Plmpinan Bangsa Maloekoe Di Belanda kregen het woord. Het „Lied van de schuld" is speciaal geschreven met het oog op de vorde ring die de KNIL-militairen op de staat menen te hebben. Wieteke zong haar lied ook nog eens buiten het Kamerge bouw, waar de verschillende organisa ties - en dat is tekenend voor de ver houding binnen de onderscheiden be langenverenigingen van KNIL-mili tairen - van elkaar gescheiden demon straties hielden. t Advertentie) king van een Britse woordvoerder dat de twee vleugels van het front verboden zouden blijven tot de ondertekening van een officiële wapenstilstand in Zim babwe-Rhodesië op de Rhodesièconfe- rentie in Londen Lord Soames, heeft vrijdag de vrijlating van bijna 15.000 politieke gevangenen aangekondigd De Britse generaal John Acland. de be velhebber van de strydmacht die moet toezien op de naleving van het bestand in Zimbabwe-Rhodesië. bevestigde vrijdag openlijk dat Zuid afrikaan se troepen deelnemen aan de gevechten in de Rhodesische rimboe tegen de guer rillastrijders van het Patriottisch Front. Op een persconferentie zei de Britse ge neraal dat er in een klein Zuidafrikaan- -den vertil ngebroka Heiligt i kerk men ehou*" twolkingen perioden met regen, (temperatuur ongeveer 9 gra aide wind tot storm uit zuidwest iten voor zondag en maan- edtnd onbestendig. Belten t ï,turen lussen 2 en 8 graden, "eooruitzlchten in cijfers gemid- re Nederland. endap. luren zon 0 tot 3; ap. omstreeks 3 gr.; rap omstreeks 7 gr.; een droge periode van min- erden *5 'uur70 procent; kaarsetfJ een geheel droog etmaal 40 lag: rervolgea(5en zon 0 tot 2; eteenbrrt to!> omstreeks 3 gr.; cel te sim omstreeks 7 gr.; etn droge periode van min- 5 uur 50 procent, een geheel droog etmaal 20 le werd van de: mee dsn Nateflpl ht, omdil acht voori 3 ,n polaire front, ontwik- *Mi de ajgelopen 24 uur tot een "ttomdepressie welke gister- l Lltf1 'miei<iaS passeerde met tij- 1 p hl Attest tot westenwinden 9 a 10 .Iv u i£cag passeerde opnieuw een- z?» KW storing, waardoor vooral in t*T|l W gerekend moei worden op J c,ge neerslag en stormachtige lflöP i emid(ia9 kunnen na opkla- iIHgVl tok enkele buien voorkomen.de temperatuur bedraagt 10 elsius Windverwachtingzuid 1 "wnd naar west 7-9, tegen de ond on»- temend &-7Bft. Vooruitzichten rbezo««fdc0. opnieuw een gelijksoorti- a ir*' e raakt. UKelir rie i viert" breekt not waren tang met overgang naar Wehjke aanvoer van koude 'tevolg hiervan weer enige tijd flater op de dag buien kun- *omen, mogelijk met hagel ent ,<J'De "rtnd ruimt van zuidwest poerden mdicest en het blijft stormach- en doenc-' leiding nomen in ekenhuis op 08 42 onder 16.29 ;tvanK-'!' "op 04.59 onder 15.0J e evened aber itelteenesfop 08.43 (Van onze correspondent! ROME - Het theologisch gesprek van Edward Schillcbeeckx met zijn Ro meinse „rechters" werd vrijdagmor gen beëindigd. De laatste drie discus siepunten werden op even vriendelij ke en voorkomende wijze afgewerkt ais de zes van de vorige dag. Vanmorgen, zaterdag, krygt hij het ver slag van de discussies voorgelegd en zal hy er - in overleg met zijn theologisch adviseur, pater Bas van Ierse!, eventue le correcties en aanvullingen ln aan brengen Hierna wordt het protocol door alle gespreksdeelnemers onderte kend In de namiddag verschijnt Schil- lebeeckx ln de buitenlandse persclub van Rome voor de verzamelde interna tionale journalisten om verslag uit te brengen van de gebeurtenissen van de ze dagen Uit het Nederlands college in Rome. waar de Nijmeegse professor logeert, dringt in deze dagen maar weinig nieuws naar buiten door, maar het is wel duidelyk dat er grote opgelucht heid heerst over het aangename ver loop van wat er oorspronkelijk uitzag ais een soort „inquisitieproces" In dc Italiaanse pers wordt grote nadruk ge legd op het nooit vertoonde feit dat de congregatie voor de geloofsleer een persbericht over de „affaire-Schille- beeckx" heeft uitgegeven en over de verzekering uit diezelfde bron. dat het hier allerminst gaat om een proces Maar sommige waarnemers rond het Vaticaan blijven enigzins sceptisch over de gang van zaken. Het eindrap port. in zijn eigen woorden, en met zijn eigen correcties en toevoegingen, vormt de enige basis voor het eindoor deel; „liet touw", zo zeggen de meest cynische toeschouwers, „waarmee hij zichzelf opknoopt". Daartegenover staat een veel optimisti scher interpretatie De gunstige afloop van het geval-Schillebeeckx - zo schrij ven verschillende Italiaanse bladen - is bedoeld als een positieve voorbereiding op de synode van de Nederlandse bis schoppen in januari 1980 Men herin nert aan de nauwe contacten tussen paus Johannes Paulus II en kardinaal Willebrands tijdens de recente pauselij ke reis naar Turkije, waar behalve de oecumenische toenadering tot de oos terse orthodoxen zeker ook de kwestie- Nederland ter sprake is gekomen. Willebrands' vastberaden pleidooi voor Schillebeeckx voor de Nederlandse te levisie (dat in Rome groot opzien heeft gebaard! zou een teken zyn van zeker heid over de goede afloop van het Ro meinse onderzoek. Voorlopig blijft het bij de gebruikelij ke Romeinse speculaties. Het eindoor deel moet worden opgeschort tot de dag dat Rome zich inderdaad heeft uit gesproken. Expeditie: (01180) 26628. Overl. adv. maandag- ttm vrij dagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondagavond van 20 00 tot 22 00 uur Abonnementsprijzen: per kwartaal 46,25; franco per post f 54.25. per maand 15,65. losse nummers 0.60 (inclusief 4 pet btw) Postrek. nr 3754316. t.n.v. PZC ab rek. Middelburg Advertentietarieven: 93 cent per mm. minimumprijs per advertentie 13.95, ingezonden mededelingen 2'fex tarief Voor brieven bureau van dit blad 3,50 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Provinciale Zeeuw se Courant. Middelburg. imestorm- m weerkundige medewerker Jw i rtó helft van december zit er van- a opende gemiddelde temperatuur toneer een graad boven het, in si helft tan december 1934 geme- cri In dit weekeinde zijn wij ge- eeergeleverd aan een stormde- k mman het centrum vrijdag- Meen luchtdruk van 972 milli- foren Ierland lag. Dit centrum met regen, en wind vrij Omland te liggen. De barome- n noodrc ticardoorin deze week de zoveel- paan nemen. Mogelijk komt het iic 'ast. evenals vrijdagmiddag, tot windkracht negen a tien. lucht blijft op de loer liggen. an ligt dicht bij Hamburg. In rten is het nu al een week lang met sneeuw en vorst. Een -hip. dulfcqjiejsie kan deze koude lucht jen en dicht bij ons land brengen vdekem niet naar de Noordzee wat zuidelijker route naar Mand zou nemen. In dat wit de wind noordoost en ligt m een dag in de kou met en vorst. Het is daarom de tol er de komende dagen gaat it Mocht de luchtdruk boven in dc-:«|te:e nog wat blijven stijgen, an de tm inval van koude lucht uit het geduw 'Men met de kerstdagen m zicht renden toesloten. .900 to: fel; en *r. i ten de nder endlem ittng.Os^K' tankerl akte a ïenic.'cs ehulp: "Temliïi >r de gis se strijdmacht - nog geen duizend man lingen in Londen over de toekomst van - in Rhodesiè opereert Via een nood- Rhodesiè zijn afgerond en voordat een brug over de Zambiaanse rivier de wapenstilstand in dat land is bereikt, Chambeshi kunnen er weer treinen met Het protest is onder meer ondertekend essentiële goederen vah de Tanza door PvdA, CPN, PPR, PSP Jonge So- niaanse havenstad Dar es Salaam naar cialisten, Arjos. Anti-apartheidsbewe- Zambia rijden, zo is vrijdag van welin ging Nederland. Boycot Outspan Actie gelichte zijde in Dar es Salaam vemo en Komitee Zuidelijk Afrika. men. De oorspronkelijke 270 meter lan ge brug was in oktober door Rhodes! sche troepen opgeblazen. BlSSChOI) V3I1 Een aantal Nederlandse organisaties heeft bij de Engelse regering geprotes RprlÜll nVPt*lpHpn teerd tegen de beslissing om Lord Soa- lljll UitlltUVll mes als Brits gouverneur in Rhodesiè BERLIJN (DPA) - De r.k. bisschop van te installeren voordat dc onderhande- Berlijn, kardinaal Alfred Bengsch is in de nacht van donderdag op vrijdag in de leeftijd van 58 jaar overleden. Kardinaal Bengsch werd drie dagen na de bouw van de muur tussen Oost- en WestrBeriyn. op 16 augustus 1961. bis schop van Berlijn. Hij kreeg de per soonlijke titel van aartsbisschop. In 1967 benoemde paus Paulus de zesde hem tot kardinaal. Bengsch, die Oost- duits staatsburger was. was voorts voorzitter van de bisschoppenconfe rentie van Berlijn Van het bisdom Be rlijn maakt ook West-Berlijn deel uit Verder behoren buiten de stad gelegen delen van Oost-Duitsland er bij pN (REUTER/UPI/ANP) - Vertegenwoordigers van het Patriottisch Front die deelnemen ]e Londense conferentie over de toekomst van Zimbabwe-Rhodesië, hebben vrijdag ver- fddat deze conferentie, vandaag zaterdag, gedoemd is te mislukken als Engeland zijn be- Iwoorstellen niet wijzigt igton. Britse minister van zaken en voorzitter van conferentie, heeft voor (zaterdag) 12.00 uur onze tijd Xfltung' van de conferentie by- Lepen. Britse functionarissen «ten dat de conferentie bijeen- n Britse functionarissen lieten [dat de conferentie zaterdag zal m onverschillig of er dan wel of Koord is bereikt met alle betrok- Btijen. Edison Zvogbo. woord- £v2H het Patriottisch Front, rea- lopCamngtons ultimatum uiter- izniag definitief 'ja' of 'neen' te rm voorstellen te zeggen, met de Jjng: „Ons antwoord is neen. Hij aide bliksem lopen". De Britse loerder Nicholas Fenny zei het «die te vinden als het Patriotr tont zijn dreigement zou uitvoe rde van Zimbabwe-Rhodesië rnjdag een inval gedaan in het politieke bureau van Joshua j vleugel van het Patriottisch Ito Salisbury en zijn deuren ver- j Het is bet eerste optreden van 1Bri van de regering sinds de aan- van de Britse gouverneur, Lord ber Soames. al volgde op een bekendma- RESOLUTIES TEGEN FRANKRIJK Directie: F van de Velde. K Scherphuis en W F de Pagier Hoofdredactie: M P Oieleman en C van der Maas. Vlisaingen: Walstraat 56-60. tel. (01184) 15144 Middelburg: Markt 51. tel (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2. tèl (01100) 16140 Terneuzen: Nieuwstraat 22. tel (01150) 94457 Hulst: Steensiraat 6, tel (01140) 4058. DEN HAAG-Door de hevige storm die vrijdagmiddag woedde, viel er tn de Haagse v.d. Speijkstraat een boom om. Het gevaarte, dat stond op de parkeerplaats naast het hoofdkantoor van de Staatsloterij, vernielde één auto volkomen en beschadig de een tweede nogal zwaar. Het topje van de boom viel nog net door het raam. van een kantoorruimte van de Staatsloterij In de avonduren is de centrale re dactie bezet van zondag t/m vri|dag vanaf 19 00 uur: 101184) 15144 Telefoonnummers buiten kan tooruren Advertentie-afdeling. (01186) 1584 's Zaterdags (01184) 15144 van 9 00- 11.30 uur Redactie: (01184) 14796 Voor klachten bezorging op zater dag de plaatselijke kantoren van 9 00-11 30 uur Van onze verslaggever i STRAATSBURG - Met een minimale belangstelling van de zijde van de af gevaardigden werden vrijdagmiddag in het Europese Parlement drie ont- werjr-resoluties aangenomen, die de bestrijding van de Rijnvervuiling op EG-niveau willen aanpakken, doch in feite tegen Frankrijk zijn gericht. De resoluties werden door Nederlan ders ingediend namens de socialisten, de christen-democraten en de liberalen. De resolutie van de socialist Muntingh. protesteert tegen de starre houding van de Franse regering en verzoekt de Euro pese Commissie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap, binnen zes maan den voorstellen te doen in het Uchtvan verschillende alternatieven. Deze be treffen onder meer de opstelling van een EG-richtlijn. Namens de christen-democratische fractie diende mevrouw Maij-Wegen een resolutie in, die vollediger is dan de socialistische en die zich zowel tegen het Franse parlement als de regering richt. Zy doet daarnaast een beroep op de Franse parlementariërs blijk te ge ven van hun solidariteit en verantwoor delijkheid ten aanzien van de grens overschrijdende milieuvervuiling. Brede steun De resolutie die door Cornells Berkhou wer namens de liberale en democrati sche fractie ingediend was, werd op de Franse communisten na. door het hele parlement gesteund De Europese Raad (de viermaandelijkse vergadering van de regeringsleiders) werd hierin ge vraagd zonodig by gelegenheid van de eerstvolgende samenkomst te bewerk stelligen dat het verdrag inzake de be strijding van de zoutverontreiniging van de Ryn zo spoedig mogelijk van kracht wordt ln alle oeverstaten (alleen Frankrijk heeft dit verdrag nog niet ge ratificeerd). terwyl tegelykertijd wordt verzocht initiatieven te ontwikkelen om een communitaire wetgeving tot stand te brengen ter bescherming van de gemeenschappelijke wateren Het moeilijkst ligt het in de socialisti sche fractie ervoor, omdat haar Franse leden onder één hoedje spelen de Fran se gaullisten en de Franse communis ten. die uit nationaal belang de ratifica tie van het Rynzoutverdrag door de es- semblee tegenhouden. Bij monde van commissaris Tugend- hat, die in de Europese Commissie on der meer de portefeuille van milieuza ken beheert, werd vanwege de com missie alle steun en hulp toegezegd. In de situatie rond het Rynzoutverdrag is 'opperste wijsheid geboden' Met be langstelling wacht het Nederlandse ka binet af of minister Van der Klaauw er tijdens de NAVO-raad in Brussel in ge slaagd is over dit onderwerp een voor Nederland belangrijke conversatie te houden Het Landbouwschap wil dat de tweede kamer onmiddellijk actie onderneemt om de zoutlozingen in de Rijn tegen te gaan. De problemen met zilt Rijnwater vragen van de glastuinbouw nu jaar lijks belangrijke investeringen. Dit heeft het schap de leden van de tweede kamer geschreven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 3