Zuidchemie Sas van Gent „Bouwvakkers van buiten de provincie inschakelen" Telefoonabonnee 's in Hulst uit de misère Industriebond FNV verontwaardigd over uitspraken KMS-directie werkgelegenheid CZAV in gunstige financiële positie Met veel minder regen 1974 toch als oogstjaar rampzalig jna VOOR KERST KAARTEN door NIEUWE TELEFOONCENTRALE werkweek s™ CNV-jongifj voor 35-rn ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 PZC/ provincie H SAS VAN GENT - De directie van de Zuidchemie BV in Sas van Gent beeft vrijdagmiddag tijdens de jaar lijkse bijeenkomst met tet personeel een somber toekomstbeeld voor speld. „De toekomst lijkt onzeker der dan ooit", zei algemeen direc teur drs P. A. Neeteson. „Het is dui delijk dat er veranderingen op til zijn, die ook ons persoonlijk zullen treffen". Drs Neeteson sloot de mo gelijkheid niet uit dat de jaren tach tig 'katerjaren' zulten worden. Di recteur K. Horstra zag een lichtpun tje. ..Al gaan we donkere wolken te gemoet, we komen er wel weer uit" „Ons deel van de koek dreigt onher roepelijk kleiner te worden aldus Neeteson Hij noemde drie factoren, die daar debet aan zijn de bewape ningswedloop, de ontwikkelingslan den en het energieprobleem. „Door de stijging van de olieprijzen zullen derde wereldlanden hun economi sche positie sterk zien verslechteren Wij zullen meer ontwikkelingshulp moeten bieden, en meer derdewe- reldprodukten moeten kopen waar door btj ons vele takken van bedrt) ven worden bedreigd In elk geVal zal het leiden tot een tijdelijke verho ging Van de werkloosheid" Ondanks dat noemde Neeteson steun aan ont wikkelingslanden een noodzaak ..Niet alleen door humanitaire gevoe lens. maar ook om te voorkomen dat deze landen afglijden naar het anti westerse blok". Neeteson stelde dat de olieproduce rende landen hun monopollepoeitie uitbuiten „Zij zyn goede volgelingen van ons. de kapitalistische leerwees ters'hij voorspelde een verdere stij ging van de olieprijzen ..Nieuwe energiebronnen zijn nodig, maar het duurt naar schatting twintig jaar voor er voelbare resultaten komen" De algemeen directeur was over de toekomst van de Zuidchemie opti mistischer gestemd ,Ons bedrijf Is sterker geworden Dal geeft de nodi ge veerkracht om problemen in de toekomst het hoofd te bieden" Di recteur Horstra zei bezorgd te zijn over de sterke verhoging van de grondstofprvjzen. ontstaan door de verhoogde vraag naar kunstmest Als kettingreactie zullen ook de kunstmestpnjzen stijgen Horstra De boer. vooral die in de ontwikke lingslanden. kap zich geen grote risi co s permitteren Ik sluit, een schri kreactie zoals in 1975 niet. uit" Hor stra meende dat door de ontWikke ling van omzet, loonkosten en winst de grootste Voorzichtigheid moet worden betracht bij verdere loonkos tenstijging. ..Opdat we de tak. waar op we zitten, met doorzagen" Ondanks het sombere toekomst beeld heeft de Zuidchemie een goed jaar achter de rug Directeur M. Ver net: „Het bedrijf heeft dit jaar zijn financiële positie kunnen verbete ren". In tegenstelling tot de verlies- jaren "76 en '77 zal de Zuidchemie dit jaar een winst van ongeveer een mil joen gulden maken. Het bedrijf haal de dit jaar een recordproduktie; ruim 350.000 ton meststoffen. Horstra tekende echter bij de winst cijfers aan. dat het bedrag Vrijwel ge heel zal worden opgeslokt door de verbetering Van de pensioen», 01 en reserveringen in verband, /w VUT-regeling „De winst gezet in het cijfer nul. zodat*! winst, noch verlies boeken" Het ziekteverzuim bij deZuiddJ'01' is volgens Vernet een ernsii, blecni, waardoor de oiS|f,v'a wordt ontregeld. „We zullen h 'bof: gen gezamenliik moeten oi Enerzijds door een goede per planning en het project werk, anderzijds door het personedl#t,el lïln oistt RAAD ARBEIDSMARKT O VER OOSTERSCHELDE EN OEVER VERBINDING: MIDDELBURG - In een reactie op de nota 'De Zeeuwse bouwarbeidsmarkt' samengesteld door de projectgroep bouw grote objecten over de effecten op de bouwarbeidsmarkt door de uitvoering van de Oosterscheldewerken en de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding, dringt de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt aan „op de nodige voorzichtigheid met de inschakeling van Zeeuwse arbeidskrachten."Het bestuur van de raad gaf vrijdagmiddag tijdens een persconferen tie commentaar op deze onlangs verschenen nota. Om verstoring van de Zeeuwse arbeidsmarkt te voorkomen, bepleit de raad „hoge prioriteit te geven aan de inschakeling van bouwvakkers uit de aangrenzende gebieden." De Zeeuwse Raad voor de Arbeids markt vreest dat scholing op ruime schaal van Zeeuwen tot bouwvakker voor de uitvoer van deze werken kan leiden tot „overscholing" van de Zeeuwse aanbodkant als de projecten zijn gerealiseerd en zich een structurele daling van de bouwwerkgelegenheid voordoet. De raad wijst de immigratie van bouwvakkers in principe af. omdat ..de kans op behoud van de werkgele genheid na afloop van de werken mini maal is". Om een schoksgewijze daling van de werkgelegenheid na de piekbehoefte en gereedkomen van de waterstaatkundi ge werken te voorkomen, acht de raad het noodzakelijk „dat het instrument van extra werkenprogramma 's blijft bestaan". De raad onderschrijft dan ook het streven, „naar een meer conti nue bouwproduktie". Ook vindt de raad dat de belangen van de regionale bouwbedrijven door de uitvoering van de tijdelijke grote werken niet mag wor den geschaad. De nota gaat er van uit. dat de Wester schelde Oeververbinding er komt. al leen de vraag is wanneer. De secretaris van de raad, drs J C de Jong. zei hier over desgevraagd. ..het niet Onwaar schijnlijk te achten, dat reeds In 1980 met. de uitvoering kan worden begon nen" Hij wees daarbij op het streven van gedeputeerde staten, die de wens te kennen hebben gegeven ..zo snel moge lijk met het project te beginnen" De vrees bestaat echter, wanneer veel later wordt begonnen, de argumenten die hebben geleid tot staaluitvoering van het bruggedeelte. opnieuw moeten worden bekeken en zo ook de fasering van de verschillende sectoren en de daarmee corresponderende benodigde arbeidskrachten. In verband met de on gunstige arbeidssituatie in de metaal nijverheid werd begin 1978 besloten om het bruggedeelte in staal in plaats van beton uit te voeren, hetgeen overigens een verhoging van de bouwkosten 30 a 50 miljoen) betekent. Voorzichting Voorzichtigheid dus bij de inschakeling van Zeeuwse arbeidskrachten. „Dit geeft," zo zei drs De Jonge, „te grote Dagblad De Stem verscheen met minder edities BREDA - Het dagblad De Stem in Bre da is vrijdag met minder edities ver schenen dan normaal. Bovendien had den de eerste edit ies minder redactioo- lele pagina's. Volgens directeur dr. W. Harkx van dc uitgeversmaatschappij De Stem bv zijn moeilijkheden hij het technisch personeel hiervan de oor zaak. De problemen begonnen nadat twintig rotatiedrukkers van de directie een waardebon hadden gekregen omdat ze de laatste rijd onder moeilijke omstan digheden extra overuren hebben ge maakt. De overige 130 technische me dewerkers eisten daarop ook een blijk van erkentelijkheid. Doordat het tech nisch personeel hierover donderdag avond 'onderling beraad' hield, kwam er vrijdag een uitgedunde krant uit. Over de moeilijkheden, die volgens Harkx voor meer dan negentig procent zijn opgelost, wordt volgende week verder gepraat Geslaagd VLISSINGEN - Aan de leergangen te Tilburg slaagden de heren B A. J. Ver- bruggen uit Hulst en P. J. C. Loonen uit Breskens voor het M.O.-B examen pe dagogiek. richting onderwijskunde. Beiden zijn afgestudeerd op onderzoek naar de houding van leerkrachten te genover onderwijsverenieuwing. Spreekbeurt Antwerpse schepen VLISSINGEN - De Antwerpse schepen fwethouderl voor havenzaken Jan Huyghebaert komt 14 februari 1980 naar Zeeland Hij zal dan spreken op een luncbbljeenkomst in hotel Britan nia' te Vlissingen over het onderwerp 'Het Antwerps Havendossier. De lunchbtjeenkomst wordt belegd door de Kring van Werkgevers in de Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone, de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging in sa menwerking met de Nederlands-Belgi sche Vereniging afdeling Zeeland consequenties op langere termijn Wan neer het aandeel Zeeuwen al te groot zou uitgroeien, dan moeten deze bouw vakkers later weer bijgeschoold wor den" Vlce-voorzitter W. M. Pel bena drukte het belang van de continuering t Advertentie i van de bouwproduktie. waarin met na me een taak ligt btj de rijksoverheid. „Wanneer die continuering gewaar borgd is, zal de hele bouwarbeidsmarkt ook beter kunnen functioneren." zo meende hy De raad acht het van groot belang, dat voor de Westerschelde Oeven-erbin ding een overlegorgaan voor dé perso neelsvoorziening in het leven wordt ge roepen Dit orgaan zal een nauwe rela tie moeten onderhouden met het reeds bestaande overlegorgaan voor de Oos terscheldewerken. Zowel de voorzitter van de raad mr F. G. A. Huber als de heer Pel benadrukten de noodzaak hiervan, met name dat dit overlegor gaan er dient te komen nog voordat er met de uitvoering van het project een aanvang wordt gemaakt Mr Huber ..Het arbeidsaspect is zeker zo belang rijk ais de technische uitvoering van het Tenslotte spraken de leden van de raad de wens uit. dat de provinciale overheid terdege aandacht aan deze nota zullen besteden. - SI JACOBSSTRAAI ?0-2S-VLISSINGEN VOORZITTER TIJDENS VERGADERING IN GOES: GOES - Een groeiende omzet en dalen de kosten. Dat is het beeld dat de coö peratieve Zeeuwse aan- en verkoop vereniging BA (CZAV) in het boekjaar 197ffl979 te zien heeft gegeven. Dank zij deze. positieve ontwikkeling kan een groot deel van de tarieven, zoals die voor het drogen, schonen en bewa ren van granen, ongewijzigd blijven. Deze zijn sinds 1975 niet meer ver hoogd. En dit dan terwijl de algemene kostenstijging in dezelfde periode on geveer 20 percent bedraagt Voorzitter J. A. Nieuwenhuyse schetste vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering van de CZAV de huidige financiële po sitie van de vereniging. Hij constateer de dat er reden is tot voldoening. De QZAV heeft mot, haar doch teronder neming Agrimarkt bv een omzetstij ging beleefd van bijna 7 miljoen gulden. Dat is een toename met 16 percent. De vaste kosten zijn - uitgedrukt in percen ten van de omzet - opnieuw gedaald. Toch liet voorzitter Nieuwenhuyse zich niet alleen in jubelende bewoordingen uit. Hij gaf uitdrukking aan zijn be zorgdheid over de kostenontwikkeling in land- en tuinbouw De hoge tot zeer hoge rente van dit ogenblik laat geen of onvoldoende ruimte om tot een lonen de silo-exploitatie te komen, vertelde hij. De prijsstijging van de granen wordt opgeslokt door de rentekosten (50 A 60 cent per 100 kg per maandi. waardoor er geen bewaarvergoeding overblijft „Teleurstellend is het daarbij te moeten constateren dat de Franse overheid via een oogst-Qnanciering geld tegen een rente van 8 a 9 percent beschikbaar stelt. Dat is een concurren tievervalsing die strijdig is metde EEG- regels". aldus de heer Nieuwenhuyse. Hij somde de andere kostenstijgingen op. waarmee de landbouwer te maken heeft: die van meststoffen, gewasbe schermingsmiddelen. aardolieproduk ten en dereelilke. Het is nog maar de vraag of deze hogere kosten uiteindelijk in de opbrengstprijzen vergoed zullen worden. „Voor de kostenstijging wordt de doorsnee werker in ons land via de indexering schadeloos gesteld", zël de voorzitter van de CZAV. „We zullen daarom de overheid ervan moeten over tuigen dat het onrechtvaardig en on aanvaardbaar is wamieer de boer deze kostenstijging niet in zijn opbrengst- prijs vergoed krijgt. Welke goede reden is er om de boer te onthouden wat hem toekomt? Geen enkele Met alle midde len die ons ten dienste staan zullen wy dit de overheid duidelijk moeten ma ken". De heer Nieuwenhuyse vertelde dat hebbestuur van de CZAV zich mo menteel beraadt over de vraag of de ver eniging de jonge boer bij de financiering van zijn bedrijf behulpzaam moet zijn en zo ja hoe. Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering - voorzitter Nieuwenhuy se werd herkozen als bestuurslid en D. Hannewijk blijft deel uitmaken van dc raad van commissarissen hield CZAV- directeur S. C. Rijlaarsdam een inlei ding over het onderwerp "Waar kun nen wij in de jaren tachtig rekening mee houden". Hij sprak de verwachting uit dat de mi- cro-elektronica en de energieproblema- tiek grote gevolgen zullen hebben Naai de mening van de heer Rijlaarsdam zal de handhaving van de werkgelegenheid in de komende jaren aile voorrang krij gen En ais eerste voorwaarde daarvoor geldt dan de bestrijding van de inflatie Hli verwachtte verder dat het rentepeil in de toekomst hoger zal worden, dat de arbeidstijd korter zal worden en dat in een aantal sectoren, onder meer in de land- en tuinbouw de tendens tot schaalvergroting af zal nemen Dichters droegen eigen werk voor in Terneuzen TERNEUZEN - De dichters Gerrit Kouwenaar en H. C. ten Berge hebben vrijdagavond in Terneuzen een keuzp uit hun werk voorgedragen in het Zuidlandtheater Dat gebeurde ten overstaan van ongeveer vijftig be langstellenden. De poêzie-avond, die de 'Nacht van de poëzie' was gedooppt was georganiseerd door 'Jeugd en Mu ziek'. De Terneuzense dichter Henk Huisman leidde de beide dichters in bij het pu bliek Jacques Hamebnk. een geboren Ter- neuzenaar, was wegens ziekte verhin derd. In plaats daarvan las Huisman een gedicht voor. dat aan hem was ge wijd. Gerrit Kouwenaar droeg voor uit zijn oudeen nieuwere werk riansC. ten Berge gaf een bloemlezing uit zijn ge publiceerde werk en las daarnaast en kele nog niet gepubliceerde gedichten voor. Na de pauze gebruikte het publiek de gelegenheid om met de dichters in debat te gaan over hun oeuvre Een PTT-medewerker legt de laatste hand aan de nieuwe centrale HULST - Begin volgende week komt ccn eind aan de misère rond de telefoon in Hulst. Maandagavond laat wordt namelijk in het gebouw achter het ou de postkantoor in de Gentsestraat een nieuwe, semi-electronische. computer- bestuurde telefooncentrale in gebruik genomen. „Geen geruis, geen gekraak Advertentie i en geen storingen meeroj veau en op interlokaal bi na het kiezen van het «O volgende kiestoon", zo os chef van de telefoon eé Zeeuwseh-Vlaanderen LCf jraarc .•erbetering vrijdag d< de in Huut tintje VERKOOP en SERVICE AUTO-HENDRIKS Westwal 25 goes 01100-16210 De laatste jaren hebben Bi lang niet het gemak vandeté had zoals men dat in dei delen van het. land kent Si kwam het voor. dat by he. van de hoorn reeds de be?:', ren was Bij interlokaal-* zich het probleem voot waarnaar men w enste te ba bereiken was opnieuw v— zetrtoon. alles naar wens v maandagavond omstreekn eind aan de problemen. De Lj,„r gedurende een minuut of v.l; n V lefoon, om vervolgens zonder kunnen bellen. Voor het ert V-g, abonneenummer in Hulst» een eentje worden gedraai!* vyf cijfers heeft gekregen^ moment nog niet echt .ik; n de toekomst wel verte.: Tor '-8L-I Met de ingebruikname va! centrale krijgt Hulst er V: bij. In totaal zijn er dan III f ,s," baar. WAGENINGEN - De oogst van vooral aardappelen en uien in de herfst van 1974 zou net zo rampzalig slecht zijn geweest als er minder regen zou zijn gevallen. Dat het in dip herfst, waarin dc boeren schoolkinderen en soldaten te hulp riepen voor het oogstwerk, zo slecht ging. kwam niet doordat er tweemaal zoveel regen viel als nor maal. maar door de ongunstige verdr ling van het regenwater in de bodem. Ir G P Wind heeft een methode uitge dacht om zeer snel een antwoord op de vraag naar de invloed van regenval op de bodem te vinden In twee seconden kan men er bijvoorbeeld het effect van regen op een sportveld mee aan de weet komen Wind. hoofd van de hoofdafdeling ho demtechniek van het instituut voor cul tuurtechniek en waterhuishouding ICW in Wageningen. is vrijdag aan de Landbouwhogeschool tot. doctor in de landbouwwetenschappen gepromo veerd op het proefschrift, waarin hij zijn methode beschrijft. Hij heeft een model ontworpen, waarin het stromen van het water m de bodem word' nagebootst door electrische schakelingen Dat kan. doordat stro mend water in de grond gehoorzaamt aan dezelfde wetten als electriciteit. water stroomt van hoog naar laag. elee triciteit van hoge naar lage spanning Dc speciale eigenschappen van het te onderzoeken veld, aldus de promoven dus. worden in het electromsche model verwerkt Dat model levert dan het vochtgehalte van de grond op iedere ge wenste diepte Het is volgens hem zelfs heel goed mogelijk, de invloed van de van dag tot dag vallende neerslag over een periode van tien jaar te voorspellen. Dr Wind heeft een onverwachte gele genheid gehad om de met zijn model verkregen uitkomsten te toetsen aan die van metingen in het veld In de Hoekse aard heeft een ambtenaar van de landbouwrvooriichtingsdienst, de heer Hokke. meer dan dertig jaar lang iedere dag de vochttoestand van de grond genoteerd. De 'voorspellingen achteraf die het model deed bleken op een paar uitzonderingen na treffend met die gegevens overeen te komen. 1 Instn PUIK ÏBfndln taal, 2i -uriel INDE - tfcikgri 'i |U - ilotonec OOSTKAPELLE - De jol? flasting rentie van dc Hout-en Bou»l toonstel die donderdag en vrijdaji) 2( vakantieoord 'Bos enDuiil pelle werd gehouden, stoei da-St.-J ken van de arbeidstijd»! tendin deelnemers, afkomstig mil ®E-Z Zeeland, stelden zich bh ®8®U positief op tegenover dirt van arbeidstijdverkortii} voerige discussie werdai Advent De Houtren Bouwbond^ de 35-urige werkweek zo® gelijk invoeren omdatditn- nlng het meest gunstigefS BOND ZOU WERKGELEGENHEID IN GEVAAR BRENGEN ooi» 5- DIRECTIE GEEFT VERKLARING UIT VLISSINGEN - Dc bcdrijfsledengroep van dc Industriebond FNV bij de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde en de ondernemingsraad-fractie van deze bond zijn verontwaardigd. Reden van de boosheid is een uitspraak van dc Scbeldedirectie, gedaan in de PZC van 1? december. Dc directie stelde toen dat zijn van mening is dat de Industrie bond FNV de werkgelegenheid in ge vaar brengt gezien de houding van de ze bond met betrekking tot het pro bleem van de ingeleende werkkrach- Op een vergadering van de Industrie bond FNV. maandag 10 december, deel de de voorzitter van de bedrijfsleden- groep mevrouw T. Hofman mee dat zo wel KMS-directeur Hartog als RSV-di- recteur Botman tijdens onderhandelin gen tn Rotterdam hadden gesteld zich te distantiëren van de opmerkln gen van de andere bonden. Deze 'andere' bonden - CNV en Unie BLHP - hadden de FNV-bond venveten de werkgele genheid bij de KMS in gevaar te bren gen Een woordvoerder van RSV beves tigde later, dat. de directei inderdaad afstand nam van de uitlating van die andere bonden De bedryfeledengroep van de Industriebond FNV by De Schelde heeft de directie per brief op de hoogte gesteld van haar verontwaardi ging omdat de KMS-directie in de PZC van 12 december heeft gezegd dat zij van mening is. dat de FNV-bond de werkgelegenheid wel in gevaar brengt, en dat de mededeling van de RSV- woordvoerder op een misverstand be rustte De juiste De bedrijfsledengToep en de FN V-OF- fractie hebben de indruk dat de eerste uitspraak van de directie de juiste is „Nu wordt dit alles plotseling terugge draaid. Hierover zyn wy hoogst veront waardigd". aldus de bnef aan de direr tie. De FNV-bedrijfcledengroep en OP- fractie hopen dat de directie haar uit spraak dat de FNV-bond de werkgele genheid niet in gevaar brengt als enige juiste' naar buiten wil brengen Reactie De KMS-directie heeft vrijdag onmid dellijk gereageerd met de volgende, in het bedrijf kenbaar gemaakte verkla ring „Omdat Wy de laatste dagen eni ge verwarring hebben geconstateerd rond publicaties over de werkgelegen heid. stellen wy het op prys langs deze weg nogmaals ons standpunt mei be trekking tot de werkgelegenheid bij De Schelde naar voren te brengen De dl rectie wil duidelijk stellen dat de hand having van de werkgelegenheid voor al le werknemers bij de KMS in haar be leid voorop staat Zij is er van overtuigd dat alle bij het overleg betrokken werk nemersorganisaties naar hetzelfde doel streven. Waar het op dit ogenblik om gaat - zo vervolgt de directie in haar verklaring - is dat de inwilliging van een aantal aanvullende eisen welke de In dustriebond FNV op 7 december heeft gesteld de werkgelegenheid bij de Schelde en i- breder verband by RSV in gevaar kan brengen De directie blijft bereid door overleg met de Industrie bond FNV uit de impasse te komen", zo besluit de directie haar verklaring, die getekend is door de directeuren drs C Hartog en ir Van Loossen. beidsmarkt, heeft. De ia» betaald worden uit de n bouwnijverheid gemaakt! dat zodoende één op der' mensen aan werk gehob worden. Zy gaan dan ook» bijdragen die eveneens 1 van de 35-urenweek aai| nen worden. AN GEI Ook wilden de jongeren t to'svan senovereenkomsten voor) ÜGEN reallseerd zien Mi*. 9- tzendin De jongerenconferentle ook voorstander van de [open vroegde uittreding op op Men is bereid daar een kl-' u mee te betalen, maar wilt' siö. naar een officieel pensioC e„ 21 leeftijd. 123.301 De CNV-Bouwjongeren»5 voor deeltijdarbeid van® fj'1>J da op financiële grondat' "Mdu in het deelbanenplan v» Jongeren CNVDc Bou«' <«W! nenerechterwelbijaaiifó ~P®to in de bouwnijverheid nw dr rnmnjr hot HOSTl! 1 K 115 zon. Jüjr.zat. De conferentie stond ot» leitemm Plet van der Leeden. «tfli9.30 en renraad Houtr en Bouwt»Het het zat.2 Lunci !U ■den. stffit.30 n Bouwt» Het 1 BTn

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 38