Jeugdraad Reimerswaal wil nieuw onderkomen voor JOK Streekziekenhuis van Bevelanden vlakbij psychiatrisch ziekenhuis oese burgemeester opende indierententoonstelling weekend diensten Uitstekende voorstelling 'Theater' in Zierikzee oAG 15 DECEMBER 1979 WISSEL BFm Mrn/W NA 800 DIEREN IN HOLLANDSE HOEVE [Burgemeester mr F. G. A. Hu- Goes heeft vrijdagavond de rovlncialc tentoonstelling ge- on sierduiven, konijnen, hoen- cavia's in de grote schuur van t,boerderij 'De Hollandse Hoe- oes. Als gastheer treedt de de pluimvee- en sierduiven- Ine 'Zeelandia' op. ^ter Huber wenste de organi- ved succes toe en 7,ei blij te zijn nonstelling weer in Goes te mo- oeti. In de schuur zijn 450 konlj- ergebracht In 28 rassen. De ca- jmet 9 exemplaren wat slecht awoordigd maar 165 hoenders, gen, zorgen voor het nodige la- (rcntwinUg soorten sierduiven, is, zitten tot en met vandaag a mooi te wezen in onafzlen- ji hokken van twee-hoog. adelljke keurmeesters hebben uitgesproken over de to- idieren. uusatoren hopen ook nog In de Sl provinciale tentoonstellin- louden In de schuur van de kin- derij Dan moet het aantal in- plet al tc veel toenemen want, na 800 dieren is de zaak ruim- jdering Stichting jo ouderen -Het algemeen bestuur van de welzijn voor ouderen van de iten Goes, Kortgene en Wis- (evergadert, donderdag 20 de- ,jji het stadhuis te Goes. Op de slaan onder meer de volgende pbegrotlng 1980; en de int.roduc- trtperiode van de projectleider, inbare vergadering begint om Eén van de vierhonderdvijftig konijnen, die te zien zi,jn op de tentoonstelling in 'De Hollandse Hoeve' te Goes. V ergunningsaan vraag uitbreiding van General Electric BergenopZoom rond DEN BOSCH General Electric Plas- tic in Halsteren - Bergen op Zoom de voorgenomen uitbreidingen. Gedepu teerde staten van Noord-Rrabanl heb ben dit vrijdag in een brief aan de fa briek geschreven. De twee progressieve gedeputeerde wilden dal de brief nog niet verstuurd werd, omdat het overleg inzake de veiligheid en de geluidshinder dit vol gens hen nog niet toelaat, aldus lichtte een woordvoerder van de provincie na der toe. Het college wijst er in de brief op dat met General Eectric op belangrijke punten overeenstemming is gebruikt, maar over andere - eveneens belangrij ke - zaken nog niet. Ook blijven er vra gen over die het bedrijf nog niet vol doende heeft beantwoord. Het college hoopt maxima vastgesteld voor verlie zen van giftige stoffen, waarmee de fa briek werkt en zal Genera! met meer gegevens moeten komen over de gas- ontsnappingen via de schoorstenen. Uit de veiligheidsrapporten moet vol gens g.s. nog blijken dat de kans op ca lamiteiten bij de procesvorming aan vaardbaar klein is. Uit een globale veiligheidsstudie van het, chemische bedrijf is dat nog niet gebleken. Daar om is verdere studie op dit gebied noodzakelijk ({.gebedi •dienst trikzee J-Zondag 16 december om wordt, in de Slnt-Willibror- jic te Zierikzee een advents- itnst gehouden met als thema en verwachting'. De dienst is gesteld door de liturgie-groep parochie, en' is voor iedereen leljjk lolitie HUIDIG ONDERKOMEN WORDT GESLOOPT LEGE BARAK TIJDELIJK OPLOSSING (burg neemt r in beslag -Der ijkspolitie in Oost- Jftdonderdagavond omstreeks jeneen Illegale zender in beslag JnDezender was eigendom van jïDf K. uit Oostburg. De zen- ilten van de illegale zender nloringen hebben veroorzaakt. Dt K, Is proces-verbaal opge- KRUINININGEN - De jeugdraad ReL rnerswaal zal bet gemeentebestuur adviseren zo snel mogelijk een nieuw gebouw te zetten vood c stichting jon geren ontmoetingscentrum Kruinin- gen (JOK). Dit bleek donderdagavond tijdens een openbare jcugdraadverga- dering in het gemeentehuis te Krui ningen. Het JOK gebruikt momeqteel nog een voormalige notariswoning om de spullen op te slaan, voor activitei ten is hier geen plaats. Bovendien moet het JOK binnenkort het pand ontruimen omdat het op de nominatie staat gesloopt te worden. Het JOK staat dan op straat. De gemeente wil de geplaagde joD- gerengroepering graag onderbrengen In een gebouw nabij het nieuw te bou wen sportcomplex. Die zal echter naar verwachting pas begin 1983 klaar zijn. De jeugdraad vindt dat, wanneer het sportveldenpatroon bekend Is, kan worden begonnen met de realisering van de ontmoetingscentrums. Zij zal SBURG - Dorpshuis, 20 uur; rOptater met 'De draad in het entehuis. 14.30-15.30 uur: :L |-Hollandse Hoeve, 10-18 uur: entoonstelling; 30 uur Film-huis met 'Die jfeTormannes beirn Elfmeter'. |j5l.-Lidulnazlekenhuis, 15.05- |p20-21 uur: Uitzending Radio IS - Dorpskerk, 20.45 uur: mentaal Ensemble van pURG - Gasthuis. 20-21.30 iing Rawa. ai 20 uur: Kerstconcert door ehooL jïDB - De Klomp. 20.30 uur: fclkgroep "La Chiffonnie'. IG - Razzmatazz, 20.30 uur: 'ekdoor Yaravi. jGEN - Vestzaktheater, 20.30 leel door Eva Kant- Ingkantoor, 10-17 uur: Vo- «Mlelllng.; |1(, 20 uur: Weihnachtsorato- pWosephziekenhuls. 10-12 "ding Rawa. I-Zaal Koeman. .19.30 uur: |l muziekvereniging. RENDSKERKE - N.H. Kerk, rentsconcert. ichcafé, 12 uur: Koffiecon- ftt-Liduinaziekenhuls, 15.05- "Rndlng Radio Nightingale. een - De Warande, 20 uur: WUe getemde feeks'. ||1RG - Concertzaal, 14.30 loncert door Jazznuts; jwt 17 uur: Concert Rex PO-Burgerzaal Stadhuis, 12 IgenT- De Speye, 14.30-19 Ijvan amat eurfo to vereni gin g TON - Bethesda-St.. Joseph- 9.30-11.45 en 15.30-17.30 itag Rawa. OP ZOOM - Roxy, zat., en De schat van kasteel pi; zat. 18.45 en 21.15, zon. P21.15 uur: Een pak slaag, FOuur: Jack en Jlll, 18 jr. #18.45, zon. 14 en 16 uur: De ■'6 Jr, zat. 21.15 en 23.30, zon. ■'16uur: Schoolmeisjes porno, 1 zat. en zon. 19 en 21.30 Wo Athens, 12 jr; zon. 14 uur: f «raak, a.l, U1;. g van Engeland, zat. pill Mn-18.45 en 21 uur Een pak ■tol 19, zon. 13.45,16 en 18.45 oming Poolbasis Zebra, 12 23.15, zon. 14.30.16.15 en 'latte dagboek van een 17-Ja- 21-15, zon. 13.45 en 21 uur: Avalance expieoa, 12 jr; zat. 21.15, zon. 21 en 16 uur: I never promised you a rosegarden. 16 jr. MIDDELBURG - City, zat 20 uur. De vliegende brigade; zon 14.30 uur: Gul liver's reizen, a.l.: zon. 20 uur: Ontem bare driften VLISSINGEN - Alhambra I, zat en zon. 19 en 21.30 uur Een pak slaag, 12 jr; zon. 14 uur. Woody Woodpecker, a.l. Alhambra n.zat. en zon19 en 21.30 uur: De prijsvechter. a.L; zon. 14 uur: De prijsvechter, a.l. ZIERIKZEE - Concertzaal, zat. 14 en 20. zon. 20 uur: Moonraker, a.l. TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 14-17 uur: Bergen (In) stukken. GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, zat. 10-12 en 13.30-17 uur: "Nederland - Canada, 35 jaar blijvende vriendschap' en 'Winterbeelden'. Lunehcafé Stadhuis, zat. 9-18 uur: Schilderijen van hedendaags Yerseke. HEILLE - Landbouwmuseum, zat, en zon. 10-12 en 13-19 uur: Oude land bouwwerktuigen. MIDDELBURG - Rijksarchief, zat. 9.30-12.30 uur: 'Van nabij en verre' St.-Janstraat 41. zat. 14-17 uur: Touwplastieken van Anneke Ruim- schotel. 'Artshop Six and Six, zat 10-18 uur: Werken Gera Dauvillier en Wim Vader. Galerie De Witte Swaen, zat. 12-18 uur Nagelaten werk van Wim Helder. Galerie De Klos, dag, 10-24 uur: Zeefdrukken van Willem Nell. Galerie 't Kot, 9.30-17.30 uur: Gouaches van Pien Hazenberg Galerij De Cleene Catte, 12-17 uur: Sieraden van diverse kunstenaars. NISSE - Galerie De Mooie Staak. 19-20 uur: Werken Messemaker. OOSTBURG - Bibliotheek, zat. 10-12 uur: Werken Didy Waalwijk-de Baan TERNEUZEN - Ter Schorre, 11-21 uur werken Luc Willem. VLISSINGEN - Galerie Marquis, 13-18 uur: Werken Otto Völker en Gilbert Mazliah. WATERLANDKERKJE - ,1a den Ko ning', vanaf 14 uur: Schilderijen van Karei Weijland sr. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte, zat. 13-18 uur, zon. 14-18 uur: Werken Peter John Voormey. UZENDIJKE - Galerie 'M 4': Werken Jan Verschoore. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444, (ook voor mllleuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251van 10.00-24,00 uur. weekends van 20.00-24.00 uur. Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA), tel. 01172-2168. Stichting 'Blijf van m'n lijP Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht be reikbaar. daartoe een advies aan de raad uit brengen. Al met al blijft het feit dat het JOK op korte termijn de notariswoning uitmoet De jeugdraad suggereerde een tijdelijke oplossing, met de nadruk op tijdelijke, door de inventaris op te slaan in een leegstaande barak achter de openbare lagere school te Kruiningen Als opsuimte is dit gebouw in ieder ge^ val voorlopig geschikt. Wanneer er ook activiteiten moeten plaatsvinden, wat dan alleen overdag kan vanwege de geluidsoverlast, moet er wel het een en ander worden opgeknapt De jeugdraad zal het gemeentebestuur om de benodigde gelden verzoeken. Met dien verstande dat een eventuele toe kenning niet moet. werken als een rem op de totstandkoming van de per manente behuizing nabij de sporthal. Het JOK-bestuur zal zich erover bera den of het. bedrag van 20.000 gulden, dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor de aankoop van een barak, zal aanwenden voor het opknappen van de tijdelijke behuizing of voor de nieuw te bouwen accommodatie. Peuterspeelzalen Voorts sprak de Jeugdraad zich uit ge- gen de huurtarleven die de gemeente Reimerswaal hanteert voor de huisves ting van peuterspeelzalen. De peuter speelzalen betalen voor hun ruimte een vast bedrag van 770 gulden, ongeacht de oppervlakte die zij gebruiken. Dat is veel meer dan de andere vereni gingen in Reimerswaal betalen. In een brief van b. en w. aan mevrouw M. Con st andse, die gevraagd had naar her hoe en waaromt van deze gang van zaken, motiveert het dagelijks bestuur de on gelijkheid, „Gelet op de hoge subsidie die de peuterspeelzalen in de huisves tingskosten krijgen, achten wij dit uniformtarief verantwoord", schrijft K er s tiees t vi er i n gen SEROOSKER.KE (S.) - Op woensdag 19 december zal de bqjaardensóciêtelt het kerstfeest vieren in het Dorpshuis. De kerstfeestviering van de zondags school 'De Zaaier' is op zondag 23 de cember in de hervormde kerk Voor ganger in deze kerstfeestviering is de plaatselijke predikant ds. B. Baks. Kerstfeest christeli jke lagere school Nieuwer kerk NIEUWERKERK - Het kerstfeest voor de kinderen van de christelijke lagere school te Nieuwerkerk wordt gehouden op vrijdag 21 december in het gebouw van de hervormde gemeente aan de Kerkring te Nieuwerkerk- Diegenen die aangesloten zijn op de kerktelefoon, zowel hervormde als de gereformeerde kerk kunnen dit kerstfeest thuis mee- beluisteren. De aanvang is 19.00 uur Oud papieractie te Sint-Aunaland SINT-ANNALAND - De zen dingscommissie van de gereformeerde gemeente in Sint-Annaland zal dinsdag vanaf 18.30 uur oud papier ophalen. De opbrengst komt ten goede aan de zen ding van de gereformeerde gemeenten. het college van b. en w. dat er van over tuigd is dat dit geen bezwaar kan zijn. Voor de jeugdraad is het dat wel. Men vindt dat. wanneer er subsidie wordt, gegeven terwijl het met de andere hand wordt teruggepakt, de gemeente net zo goed geen subsidie kan geven. Daar echter bij de subsidievaststelling is ge bleken dat men het geld goed kan ge bruiken, vindt de jeugdraad dat het gemeentebestuur de uitzonderingsbe paling moet herzien. Tijdens de Jeugdraadsvergaderlng han teerde voorzitter J. BoUuyt voor de laatste maal de voorzittershamer De raad koos met algemene stemmen de heer H. L. de Miranda als hun nieuwe voorzitter. De heer De Miranda kan nog niet officieel worden geïnstalleerd om dat hij pas tijdens deze vergadering werd voorgedragen als lid van de jeugdraad. De gemeenteraad van Rei merswaal moet zich nog uitspreken over zijn benoeming als zodanig Borssele geeft folder uit over rampen HBINKENSZAND - De inwoners van de gemeente Borssele hebben één dezer dagen een extra nummer van het ge meenteblad De Westender ontvangen. Deze uitgave is geheel gewijd aan de vredesrampenregeling. De extra uitga ve van De Westender heet dan ook "Vredesrampenfolder gemeente Bors sele'. Doel van de folder is de burger inzicht te verschaffen over de ram penplannen en de alarmeringsregelin- gen. zoals Borssele die onlangs In een dik boekwerk heeft vervat. In de uitga ve van De Westenderst.aat.de gemeente nog eens stil bij de soorten rampen die in vredestijd zouden kunnen voorko men. Allereerst zijn daar de kern centrales in Borssele en Doel (BV Dan kan de fabrikage en/of verwerking van producten in het, Sloegebied een ramp of iets dergelijks veroorzaken. Daar naast zijn er nog: de scheepvaart, op de Westerschelde. het vervoer van ge vaarlijke stoffen op de weg of met de trein; en niet te vergeten watersnood De folder geeft voorts Informatie over hoe precies te handelen bij een ramp. Belangrijk daarbij is het telefoonnum mer van het Hulpcentrum Midden- Zeeland (01100- 14444). Kerstfeest ouderen Goes GOES - In de bejaardensociëteit Lege- rdiek te Goes wordt op tweede kerst dag; woensdag 26 december, een kerst- feest voor ouderen gehouden. Er zijn spelletjes en een koffietafel. Iedere be jaarde, alleen of met z'n tweeën is wel kom. Het kerstfeest van de sociëteit aan de Westwal begint om 15.30 uur. Collecte BIEZELINGE - De dankdagcollecte in de Nederlands hervormde kerk te Bie- zelinge heeft 3910.95 opgebracht. ZONDAG 16 december Ned. Hervormde Kerk. ZUID-BEVE- LAND: Baarland 10 ds. Post. Borssele 9.30 ds. Broeder; Ellewoutsdtjk 9 dhr Jansen; Goes Grote Kerk 10 ds. Stra- ting (H D.i. 17 ds Buunk, De Spinne 10 dhr Sinke, De Hoogte 9 30 ds. da Costa, Jeugdkerk de Veste 10 dienst; Zieken huis de Bev-Z 9 45 ds. Duvekot. Ter Valcke 10.30 ds. Kroes; 's-Gravenpoldcr 9 ds. Klljnsma; s-H.-Abtskerk 9 dhr. Geuze; 's H-Arendskerke 10 ds. Delfos; 's H-H-Kinderen 10 ds. Fagel; Heinkenszand 10.30 ds Radstake; Hoedekenskerke 10.30 ds. Klljnsma; Kloetinge 10 ds. Hilhorst. 17 dhr. Alle- wiln; Nlsse 10.30 ds. Zoethout. Oude- lande 10.30 ds. Attema; Waarde. We- meidlnge 10 ds. Raatjes, 14.30 dienst, in Ger Kerk; Wilhelminadorp 9.30 ds. Kroes; Wolphaartsdljk 10 ds. vd. Wind. 14.30 ds. da Costa. NOORD-BEVELAND: Colljnsplaat 10 DÉ BEVELANDEN 15 en 16 december 1979 ALARMNUMMER 01100-14444 Artsen Goes: v a. vrijdag 20.00 uur tot zondag 23.00 uur: J A. E v. d. Feen, Oostsingel 118,tel 15003. Spreekuur voor spoedge vallen za. en zo. 10 00-10.30 uur en 17.00- 17 30 uur Wolphaartsdijk. Heinkenszand, Nieuwdorp, 's-Heer Arendskerke: v a. vt. 20.00 uur tot maandag 08.00 uur: D P. van Driel te 's-Heer Arendskerke. tel. 01106-1201. Boodschappen graag voor 10.00 uur. Kruiningen, Hansweert. Yerseke: v.a. vr. 20 00 uur tot zo. 22.00 uur: A. J. de Wijs te Yerseke, tel. 01131-1300. Spreek uur voor spoedgevallen 11.00-11.30 uur en 17.00-17.30 uur. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Krabbendijke. Waarde, Rilland-Bath: v. a. vr. 20,00 uur tot zondag 22.00 uur: C. A. Donker, Krabbendijke, tel. 01134- 1544. Spreekuur voortspoed gevallen 11 00-11.30 uur en 17.00-17.30 uur. Bood schappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Hee- renhoek: De praktijk van de artsen J Geldof. E. Tli. Klapwijk. J. M. A. Kole. A. Korstanje. H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen door: S. E. J. Wöstmann, Nieuwstraat 18a, Ovezande, tel. 01195- 450. Kloetinge, Kapelle, Wemcldinge: va. za. 08.00 uur tot zo. 24.00 uur wordt de praktijk van de artsen H_ J. Entink, M. B. Riemeljer, D. Vreeswijk waargeno men door: A. J. Eckhardt. Wemeldinge, tel. 01192-1438. Noord-Beveland: De praktijk van de artsen W J. Klein Wassink te Colljns plaat. H Janssen te Kortgene en J. A. van Arkel te Wissenkerke wordt waar genomen door B. J. H. Hasken, Kam perland. tel. 01107-J338. Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 11.00-11.30 uur. Chirurgen: M. J de Bruin. Goes. tel. 01100-27659. Tandartsen: R. F. Smit., Statenhof 4, Goes, tel. 01100- 13942. Za. en zo. 09.00-10.00 uur. Apotheken: De Goesche apotheek. Klokstraat. 19, tel. 27104. Ziekenauto's: Auto Streekziekenhuis De Bevelanden. tel 01100-22000; 's-Heerenhoek. tel. 01105-1273; Krabbendijke, tel. 01134- 1527, b.g.g. 1323; Kamperland, teL 01107-234; Kapelle. tel. 01102-1999. Dierenartsen: Goes, Ovezande, Kruiningen: J. L. J. Gaakeer. Ovezande, tel. 01195-283. Goes, Heinkenszand, N.-Beveland: De praktijk van M" Karelse wordt waarge nomen door Van Dijk, Simonswei 2 Heinkenszand. tel. 01106-1290, b.g.g. 01100-20656. Visites zo mogelijk voor 09.00 uur aanvragen. Walcheren: L. A. van Dijk. Middelburg, tel. 01180-13118. Consult alleen na tele fonische afspraak. Wijkverpleegkundigen: Goes, Wilbclminadorp, Kloetinge. Kattcndijke: zr. Jungerius. tel. 0110O- 13666. Oudelande, Ellewoutsdijk, 's-Heeren hoek, Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, Nisse, 's-H. Hendrikskinderen, 's-Heer Arendskerke, Driewegen, Ovezande, Heinkenszand, Kwadendamme, Hoe dekenskerke, Baarland, 's-Gravenpol der, 's-H. Abtskerke: zr Franca, v. Steestr. 9. 's-Heerenhock, tel. 01105- 1769. Z.-Beveland-Oost; zr. Verschoor, Krab bendijke. teL 01134-1510. N.-Beveland, Wolphaartsdijk: zr J. A. v. d. Kreeke-Rljnhout, Nieuwstraat 26, Kamperland, tel. 01107-1920. OVEREENSTEMMING OVER AANKOOP GROND GOES - Het nieuwe streekziekenhuis voor de Bevelanden komt tussen Goes en 's-Gravenpolder, vlakbij het psy chiatrisch ziekenhuis voor Zeeland, Het bestuur van het ziekenhuis 'De Bevelanden' heeft overeenstemming bereikt over aankoop van ongeveer 7,5 hectare grond, grenzend aan het ter rein waarop het psychiatrisch zieken- huis wordt gebouwd. Het is de bedoe ling dat de besturen van beide zieken huizen nader onderzoeken in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden lig gen. Eén en ander deelde voorzitter M. Loeve van het streekziekenhuis vrijdag mee tijdens een bijeenkomst voor de medewerkers. Hil toonde zich in zijn nopjes over de grondaankoop en de mogelijkheden om samen met het psy chiatrisch ziekenhuis verschillende za ken op te zetten. De heer Loeve bena drukte dat met de bouw van het nieuwe streekziekenhuis in de loop van 1980 moet worden begonnen. De staatsse cretaris van volksgezondheid en mi lieuhygiëne heeft er geld voor be schikbaar gesteld. Volgens de heer Loeve heeft het ge meentebestuur van Goes verzekerd de agrarische bestemming van het. aange kochte gebied op korte termijn te zullen wijzigen in een bestemming 'volks gezondheid'. zoals enige jaren geleden ook met betrekking tot. het psychia trisch ziekenhuis gebeurde. De voorzit ter van net ziekenhuisbestuur zei dat in uveneg met de gemeente aanvankelijk andere gebieden bekeken zijn voor ves tigingen van het ziekenhuLs (onder meer in Goes-zuid en in de Goese Pol der). Mede gelet op de samendoen-mo- gelijkheden vlei de keuze uiteindelijk op een locatie bij het psychiatrisch ziekenhuis - zo bleek uit de toelichting van de heer Loeve. Hij deelde mee dat het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne in beginsel goedkeuring heeft gegeven aan de piaatskeuze. Een onderzoekcommissie, waarin verte genwoordigers van streekziekenhuis en psychiatrisch ziekenhuis, gaat nu na der bezien in hoeverre een herverkave ling van gTond (24 hectare psychia trisch ziekenhuis, 7,5 hectare streek ziekenhuis) zinvol is en op welke onder delen er samengewerkt kan worden. dhr Rouw, 14-30 ds. Zoethout; Geersd- Vjk 10 dhr. v d. Schee. 14.30 ds. Laesie- maker; Kamperland 10 ds. De Vos, 14.30 ds. Hilhorst; Kats 10.30 dhr. Schoenmaker; Kortgene 9 ds. Attema; Wissenkerke 10 ds Leestemaker. 14.30 ds. Heiner Gereformeerde Kerk. ZUID-BEVE LAND: Baarland 9 ds. Blok. 14.30 ds. KUJnsma; Borssele 9 ds. Noordbof. 14.30 dienst. Driewegen 10 dienst, 14.30 ds. Blok; Goes Westerkerk 10. 17 ds. Kakes, Oosterkerk 9, 17 ds. Stolte 's- Oravenpolder 10-30 ds. Blok. 14.30 ds. Klijnsma, Heinkenszand 9 ds. Schelling. 1430 ds. De Craene. Kapelle 10.15 dienst, 17 ds. Heiner, Krabbendij ke 9.30 dhr. Komet; 14.30 ds. Joosse, Krulningen 10, 14.30 ds. Lindeboom; Lewedorp 10 30 ds. v.d Linden. 14.30 dhr. Geuze. Nieuwdorp 10.30 da Schelling, 1430 dhr. Timmers; Rilland- Bath 9.45. 14.30 ds.v.d.Stoel; Wemel dinge 9, 14 30 dienst.; Wolphaartsdijk 10.30 dhr. Hondius, 14.30 ds. Da Costa; Yerseke 10. 14.30 ds. Terlaak. NOORD-BE VELAJ4D: Colijnsplaat 10 30. 14.30 ds. Noordhof; Geersdijk 10 leesdienst, 14.30 ds. Leestemaker; Wis senkerke 10. 14.30 drs. Heiner jr. Gereformeerde Bond. Waaide 14.30, 18.30 ds. v. Kooten; Yerseke 14.30 ds. De Graaff. 18.30 kand. v. Vreeswijk; Goes 17.30 kand. Wijnhorst. Geref. Gemeente. ZUID-BEVELAND: KapeUe/Biezelinge 9.30. 14 leesdienst. 18 ds. Molenaar; Borssele 930. 14. 18 leesdienst; Goes 9 30 (H. A. 18 ds. Schreuder. 14 leesdienst; 's-Graven polder 9.30, 14. 18 ds Weststrate; Hoedekenskerke 10. 14.30 leesdienst; Krabbendijke 930, 14. 18, ds. Hooger- land; Kruiningen 9.30, 18 ds. v.d. Poel, 14 leesdienst: Nieuwdorp 9.30. 14, 18, leesdienst, Nisse 9.30,14,18. leesdienst; Rilland-Bath 9.30, 14. 18 leesdienst. waarde 9.30. 14. 1- leesdienst. Wemel dinge 10. 16.30 leesdienst,; Wolphaarts dijk 9.30,14,18 leesdienst: Yerseke 9.30, 14.18 leesdienst. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 10. 16 leesdienst. Kamperland 10 lees dienst, 14.30 ds, Schreuder; Kortgene 10.30, 14.30 leesdienst. 18.30 ds v.Stuijvenberg. Unie van Baptistengemeenten. Goes (Populierenstr.27) 17 uur. Oud Geref. Gemeente. 's-Gravenpolder 9.30, 14, 18 dienst 19/12 19.30 ds. Schenkelshoek Chr. Geref. Kerk. Biezelinge 10,15 ds. Coppoolse; Goes 10, 17 ds. Verhage Vrije Evangelische Gemeente. Goes 10 (H.D.), 17 ds. v.d. Bij: Wemeldinge 10. 14 30 ds Verboom; Yerseke 10, 14.30 dhr. Moens; Rilland-Bath 10, 14.30 ds. De Vrie. Ver. van Vrijz. Hervormden. Ooes (Turrkade) 9.30 ds. Kuin. Leger Des Heils. Goes 10,19 kapt. Mon- deel: Yerseke 10, 18 It, v Houten Ger. Gem. in Nederland. Kruiningen 9.30.14.18 leesdienst; Yerseke 10.13.45. 17.45 leesdienst, Goes 8.45, 14.30, 18.30 dienst. Volle Evang. Gem. Goes (Turfkade 1)11 samenkomst R.-K. Kerk. Ooes Parochiekerk 8.30,10, zat 19. De Hoogte 11.30: Hansweert 11. zat. 17. Maria-oord zat. 9 30; 's-Heeren hoek 7.30. 9. 10.30. zat. 19; Heinkens zand 9. 10.30, zat.. 19; Kruiningen (dorpshuis) 9; Kwadendamme 8, 10.30, zat. 19-30: Lewedorp 10.30, zat. 19; Ove zande 8. 10, zat. 19; Rilland-Bath 9.30. zat 19: Yerseke 9, zatl9 Pastorale zondagsdienst: GGD en ZZB: FT. Bastiaensen. Tel 01100-16754 Collecte SCHORE - De dankdagcollecte in de Nederlands hervormde kerk te Schore heeft bijna 3500 gulden opgebracht. ZIERIKZEE, CONCERTZAAL Toneelgroep Theater' met het spel 'Het be lang van Ernst' van Oscar Wilde. De toneelgroep 'Theater' heeft het theaterpubliek van Schouwen-Duive- land vrijdagavond in Zierikzee een voortreffelijke voorstelling geboden van Oscar Wilde's merkwaardige spel 'Het belang van Ernst'. In de Zierikzee- se concertzaal voltrok zich bijna drie uur lang een aaneenschakeling van fijnzinnige humor rond weinig geor dende romantische thema's en per- soonsverwissel ingen. Er was echter heel wat meer te beleven dan 'alleen maar' lichtvoetig amuse ment Toneelgroep 'Theater' schilderde onder regie van Ger Thijs operette-ach- tige maar niettemin scherpe beelden van de inhalige wijze waarop de Engel se aristocratie zich in de jaren rond de eeuwwisseling voor het behoud van de eigen machtspositie keerde tegen de "burgerstand'. Oscar Wiide's 'Komedie der verwarrin gen' is het fantastische verhaal over Jack Worthing's fictieve broer Ernst, die in de grote stad woont. Dit verzinsel geeft Jack echter de mogelijkheid zo nu en dan eens naar de stad te gaan, waar hij zich Ernst laat noemen. De verwar ring wordt compleet als er in het dorp van Jack iemand verschijnt, die meldt Jack's broer Ernst te zijn. Het is echter een vriend van Jack. Hij dwingt hem er In feite toe zijn spel tot het eind mee te spelen. Eric van der Donk zette in de persoon van John Worthing op voortreffelijke wijze een onzekere en zachtmoedige Jack/Ernst op de planken. Jerome Ree huis voelde zich kennelijk zeer thuis in de persoon van Ernst's veel gebakjes snoepende tegenspeler Algernon. Elise Hoomans schitterde als de sterke vrouw in het tijdperk van koningin Vic toria. 'Het belang van Ernst' voerde ver der nog drie vrouwen ten tonele: dejon- gedames Gwendolen. Cecily en de gou vernante miss Prism, evenzoveel fraaie prestaties van respectievelijk Pauline van Rhenen. Bea Meulman en Trees van der Donck. Jan Gorissen was een ondanks zijn verlichtheid een respecta bele dominee. Andy Daal leverde een stijlvolle bijdrage als advocaat en be diende. j.j. Prijsbertcbt 'Zuid-Holland Zuid', don derdag 13 december 1979. Aardappelen 24.000 kg. Bintje 18-29: bintje boneken 29-36, eigenheimer 47-54: Irene 23- 32; andijvie 5.000 kg. A 137-195. B 82-156; aubergines 190-280; bloemkool 7.000 st 6st.p.bk. 210-230. 8 110-190. 10 90-130. 12 50- 100. boerekool 4.000 kg 40-65; broccoli 430--g bruine bonene 143-145; Chinese kool m 1 -500 kg 39-56; knolselderij 13 000 8t. 10 sLp.bk. 52- 65. 12 41-60, 15 27-54. 20 13-32. 25 4-21; knol selderij 1.000 kg. zonder blad 16-20; koolrapen 4.000 kg 11-38; groene kool 3.000 kg 17-47; wit te kool 1 000 kg. 29-45: rode kool 3.000 kg 14- 62; gele kool 6.000 kg 11-44; kroten 5 000 kg. A 21-28. B IO-....ModJo 14-. paprika Hl 1.000 kg 280-320; peterselie 11.000 bs, 28-94; pepers 810-prei 8.000 kg 67-101; rabarber 2.000 kg 260-300; radüs rood 1.000-bs. 66-71. ramenas 49-50; seeldery 30.000 bs. 8-44; sla glas 150,000 st. 15/18 poly ds. 14-16,17/1820-22.19/2020.25. 212/22 plastic bk 21-29, 23/24 22-33. 25/28 31- 40; spitskool 14.000 kg I 49-108. n 6-70; uien 28.000 kg bonken 21-48. grof 23-44. middel 21- 41. drieling 13-32, plckler 11-24, geschoond 48- 69; spruiten 242.000 kg. tussen haakjes de mlddprljs: Al (86) 80-96, A2 (81,5) 81-83, BI (84.5) 83-87, B2 (83) 31-86. C2 (75173-77. A3 (67) 64-70. A4 (38) 38--.. B3 (51) 35-64, Dl (174) 174-..., D2 (152,5) 143-165, D3 (96) 90-105. D4 (61) 61-E3 (66) 66-...; veldsla 700 Jg 170-230: winterpeen 22.000 kg grof 11-28. middel 9-22. fljn 6-15; witlof 70.000 kg. Al ln dozeo 150-220. Al 142-203. A2 113-179. A372-160, Dl 120-156. D2 64-141. D3 40-115, afwijkend 40-05, stek 40-56, pompoenen 90-100, dr-uJven, alicante 710-720; Appelen: Cox's Orange pippin 92 ton: 80/op 145-153. 75/80 99-161. 70/75 78-130. 65/70 36-73. 60/65 21-30: Golden Delicious 46 ton. 80/90 41-63. 70/80 27-52. 60/70 21-28; Goudrelnetle 37 ton: 90/op 33-46.80/85 34-55. 75/80 32-58,70/7527-33; Rode Goudrelnette 13 ton: 90/op 36-52.80/85 37-59.75/80 34-64, 70/75 27-52; Lombarts Calville 5 ton; 80/90 36-45. 70/80 27-60; peren: Conférence 15 ton. 65/75 56-78, 55/65 46-74. 45/55 20-40; Doyenné du Comlce 46 ton, 80/90 82-91, 70/60 73-94, 60/70 33-57; Gleser Wildeman 3 ton, 70/80 196-201, 80/70 150-171. 50/60 112-127, 40/50 29-61; Légi- pont2 ton. 65/75 55-..55/65 46- Saint Rémy 8 ton. 80/90 83-96. 70/80 82-107. 60/70 69-93, 50/60 38-68. Totaal aanvoer hard fruit 285 ton. Veiling Bergen op Zoom, 14 december. Golden Delicious, 27-28; Goudrelnet 27-47; Laxton 3047. Cox Orange 22-139; Doyenné de Commice 69-1.17; andijvie 97-1.50; bloem kool 35-2.30; kroten 14-32; witte kool 34; sa- voye kool 18-23; knolselderij p. st 5-27; sla 14-23; bos selderi) 8-42; venkel 1.02-1.13; spruiten geschoond 60-350; spruiten opge schoond 53-135; uien 1036; witlof 40-1.40. boerenkool 18; prei 28-84; peterselie per ons 17. Aardappcltermijnmarbt, Rotterdam, 14 de cember. Consumptieaardappelen. Bintje, 40 mm op waarts. april, laten 31,50: bieden 30,10; slot 31,50: stemming kalm, geen dagomzet, week- omzet 51; positie 348. Bintje 50 mm opwaarts, april, laten 40,00: bieden 39,80; slot 39.90; stemming Dauw; omzet 89 te weten 10x41,20; 2x41.10; 2x41.00: 1x40.80; 10x40.90; 5x4050; 2x40.70. 5x40.50; 17x40,60; 5x40.40 4x40.30; 6x40,00; 4x39,80 8x39.70: 2x39.80; 3x39,90; 2x40,00 en 1x39.90; wcekomzel 568, positie min 3 ls geworden 3470 VEILING BARENDRECHT Volgens het proefstation Naaldwijk was de straling 13 december 136 joules per cm2 bintjes 20-30, bonkeD 28-46. eigenheimers 41- 49; Irenes 20-32; andijvie Al.49-1.99, B 1.02- 1.52; bloemkool 6 st. p.bak 1,40-2.50; 8:1.00- 2.60; bleekselderu 10:70 -1.90; 12 st 35-150. Bruine bonen 1.36-1.40; Chinese kool klasse III14-76; knolselderij 10 st-p.bak 33-68; 12:26- 58; 15: 21-50; 20: 4-27; koolrapen 1058; boe renkool 37-64; witte kool 23-37; groene kool 24-36, rode kool 12-56; gele kool 11-47. kroten 10-35; peterselie 39-93. winterpeen grof 14-26; middel 12-22. frjn 6-10; prei 67-96; rabarber expor: 3.103.40; binnenland 1.60-1.70: radijs rood 45-94; selderij 9-29: glassla vanaf maat- 13/14. 16-18; 14-22, 23-24; 21-37. 22-42; 38-47; schorseneren 52-87; spinazie 4.30; spitskool 39-1.06; uien grof 24-44; middel 21-41; bonken 32-47; geschoond 78-90; drieling 17-31. plkler 12-17. witlof Al ln dozen 1.20-2.40; Al 1.10- 1.89; A2 71-1 75; A3 46-1.14; Dl 1.01-1.70; DIT 54-1.37; Dm 40-1.04; afwijkend 40-90; stek40- 42; druiven alicante 4.60-6 30. Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren B.A. te Middelburg. Marktbericht van vrijdag 14 december 1979. Aardappelen rode plpo gr. 30. koopmblauwe 46-52gr. dr. 20. bintjes bo 34r36, gr. 24-25. dr. 13. kr 45. Tomaten CU 77-81. appelen: Jona gold 90/ H 121.80/901140-142. cox O.p. 70/80 98.70/75 n 70-94,60/65 35-46Golden delicious 80/85 n 28.70/80 U 33-34.60/70II21-22. Goud- reinette 85/95 H 30.75/85 II29. 65/75 H 24-31, Peren: Doyenne du c. 85/95 1 85.75/851 100 n 89.05/75196-105. U 83.60/70 H 48. conference n 50/60 54, saint remy 65/70 1 87-88, II85.60/65 I 70. n 45. kroet I 26. GL slooftsla I 50, na- tuurandijvie 50, kasandüvle 92-105, veldsla 92-105, veldsla 158-184, prei A 49-82. B 49-45, breekpeen 22-27. uien kg. 26-40, kroten kg 7-27, gr. sav. kool A 21-42, B 3-23, rode kool A 23-25, B 10-18, witte kool A 12-17. B 10-12. boerekool 13-27, spitskool 5. selderij kg 82- 176. selderjl kist 251. knolselderij kg 12-36, bi. koprapen kg. 12-18. glassla 19/20 I 25 18/19 I 19-25, II 15-17. 16/18 19-22, II 15, 15/17 U 14, witlof AI 211-225. AU 103-166. BU 115-133, afw. 31-110. stek 20-58. spruiten AI 74 U 64-90. BI 35-46, II42-56. D 11 83-125, bloemkool 8 U 113. 10 U 44.12 U 35. Burgerlijke stand GO$S Geboren Marjolein. cLv. C. Kraaijeveld en M. Rosier; Philomena M. L.. d. v. A. P. M. Broos en I. L. Hesbeens; Bastiaan A., z.v. R. L. Laumen en A- C. van Gelderen; Hendrik W., z.v. J. J. Goetheer en L. W. Araperse; Jessica, d. v. C. A. M. Rovers en J- van Zee: Maijorie, d.v. C. A. M. Rovers en J. van Zee; Fleur, cLv. J. de Man en C. J. P. Wouters; Maria J. I., cLv. G. C. Bek en C M. van Gessel; VlctorG. M., z.v. V. W. M. Hopmans en J. A. M. van Gaans; Jacomlna J., d.v. M. H. Eck hardt en J. C. ten Hove; Dane. z.v. A. njazovió en C. Mikaiiova; Anna, d.v. A, Trouwborst en H. Rodrigo. Getrouwd: E F. J. de Kok en M. K. Aar den. Overleden: A. de Kok, 80Jr.. e.v. M. Mur- re: M. A. van der Hooft. 80 jr.; A. M. W. Meyenburg. 75 jr.. w.v. O. J. K. Rose; C. H. Domlnicus. 57 jr.; F. Okké, 101 Jr.; P. van der Schraaf,80jr., w.v. P. Bax; K.L. van Steenbergen, 65 jr., e.v. J. M. Raas; C. Breeweg, 71 jr., e.v. M. J. Comellsse; C. J. P. Rinkes, 82 jr., w.v. J. Nieuwen- huijse; J. van der Klooster, 86Jr., e.v. M. Sanders. Honderdéénjarige in Heinkenszand HEINKENSZAND - Zondag 16 decem ber viert de heer J. Traas zijn onder- deerste verjaardag. De heer Traas heeft nog een goede gezondheid en maakt zo nu en dan nog een wandeling. Het feest wordt in de huiselijke kring gevierd. Burgerlijke stand KORTGENE Geboren: Geert M. z.v. Ch. van der Kraan en H. Verwelj; Eric, z.v. L. Ba- rendrecht en J. M. varf der Lelie; Mar jolein. d.v. C. Kraaijeveld en M. Rosier. Ondertrouwd: Th. Boeder, 23 jr. en J. van der Maas. 21 Jr. Overleden: J. Dees, 79 Jr. w.v. C. E. Riemens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 37