eL GROEPSLEIDSTER CONTROLLER - SPD-er wagenaar EEN MEDEWERKER kantinejuffrouw [EF De olijftak ziekenverzorgster of bejaardenverzorgster 't Bevahuis Drimmo Groep DRIMMO GROEP ZEELAND b.v. draaiers en frezers willen schoner werk, meer verantwoording en betere promotiekansen? groepswerkende m/v BRITISH ARTIST SEEKS 'ST.-J0RIS' ERDAG 15 DECEMBER 1979 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 35 bloemen en klanten 'veelzijdig- geschenk', LUXE KADO-BON i\CENTRUM WAGENAAR MELIS- KERKE Jaar geldig - minimaal 25,00. Bedrag overmaken op PG 1558553 met vermelding 'kadobon' en u krijgt hem dlrekt thuisgestuurd. nun 9«rtseswe9 23 "leliskerke tel 01186-1405 mtl° zk23 .wvr- zilv. gulden van tail a 3,00 p.st. en 5lr rijksdaalders a 5,50 (island 28, Middelburg, OnjJ^IOII k2 im-1573. 'S akantiewoning kit In Z.-Vlaanderen, «isenpersonen of make- b td. 09.3231303495. TE KOOP GEVRAAGD gevraagd: oude of ge- tapijten ikcA gevraagd. Ant. meubelen en koperwerk. Op- geen bezwaar Tel. 1132, Te koop gevr.: tandem i.gst, Tel. 01184-60403. Irlsln. 231, Vlisslngen. k2 Te koop gevrspeelgoedgara ge. liefst zelfgemaakt. Tel 01180-27782. k2 Te koop gevr.: stalen vletfleng- te plm. 6 meter). Tegen elk aan nemelijk bod. Tel. 01184-63048. Te koop gevr.: Zundapp defect geen bezw. Tel. 01180- 14226. zk2 Te koop gevraagd: sloopauto's oud ijzer en metalen. Tel. 01184-69199. zk2 Te koop gevr (allesbrandef), 1320. timmerbedrijf fcïonnmetlnschrijvlngsnummerS.F.B. tel. 010-263360. MP gevraagd: Elektrische stencilmachine Ibterrgoede staat verkeren. Brieven postbus 139.4460 AC zk2 autovérhuur jll 01 LEASING Via- ITO POPPE UCNEREN B.V. Gildeweg 22, Iwingen 0Ü84-1961O m pers-auto's, VW busjes, jBielauto's, tel. 13900 Wr. Blanker B.V. Wuig, Klein Vlaanderen Wij verhuren uitsluitend luxe nieuwe auto's van klein tot groot HOOGERHEYDE Cruqulusstraat 35, Vlisslngen, tel. 01184-18940. zk4 Verhuur zonder chauffeur nieu we V.W. bussen '79 Toyota de luxe '79 V.W. Golf'79 verhuisbussen tot 2,5 ton Verhuurbedrijf O. Soolsma, Gildeweg 5, Vlisslngen, tel.: 14270. Bij de Miro. zk4 autoverhuur Van Strien - Goes nspld tv-fü-aat 92. tel. 01100-14840 (lokaal en Internationaal s «a pereonenbusjes. bestelwagens, luxe auto's Parti- d Riatdkngen. bedrijven. 4 te huur Hansweert raat30. Halfvrljst he- Te huur: gem. appartementen aan de Boulevard te Vlissln gen. Te bevr.: 01184-65977- zk5 rimino Groep Zeeland b.v. M102-2610. zl k5 Te huur: Gem. kamer keuken, douche. Dam 1, Vlis slngen. tel 01184-17227. Na 12 Bij ons kunt u o.a. huren: jaf, zaag-, niet- en schuur-decoupeerzaag en ketting- id nfü Khlnes, lastravo's, haakse slijpers, ladders, pompen, ta- Mwjgens, betonmolens, Kango sloophamers, enz, «4 Fa. KONRAAD ipn Vlissingen zk5 kamers en pension (Bgcman, 23 jaar, zoekt ■Wd kosthuis met hui- v. in Middelburg. «4 'W-26810 k9 BunSdboden: Gevr kosthuis voor in ploegen werkende jongeman, omg. Sloegebied. Tel. 01140-3580. k9 appartementen en kamers êCn-k? "van Vlisslngen. Te bevr. 01184-13303. ia« p- w tenkomstsn/ontspannino n 'Ifl to mensen voor het nvjneen semi-profes- t, percus- een góede 1. 01100- zkl4 20 danslessen 125,- v.a lOjan. in het nieuwe vereni gingsgebouw 'Lammeren- burg'. 2 uur les en 1,5 uur vrij dansen. Inlichtingen: 'Dans school Lammerenburg', tel. 01184-60486. zkl4 jS Itteptie, diner of gezellige avond informeer eens vrijblijvend Restaurant 'De Gevangentoren' r geijld Vlisslngen. Telefoon 01184-17076-18195. zk!4 Bar Dancing 'De Schuur' je- houden wij danswedstrijden, alle stijlen, aanvang ^inschrijven tot 20 dec. Kosten per paar 5.-. Leuke wskundlge jurS- aanwezig. Tevens zijn wij 24,25,26 dec. zkl4 daan« iSf0 Taveeme de Peperboom (Klos® li 07- Tijdens de winter geopend van donderdag d ,|i„n ?gl maar van 20 december tot en met 1 januari n 8 uS. j ag- met uitzondering le kerstdag. De keuken ls E™ open van 12.30 tot 22.00 uur. De koffie met gebak zkl4 diversen FOTO'S IN 2 DAGEN KLAAR FOTO BACK, Durex condooms betrouwbaar en onschadelijk ?.p,t0efpakkel Durex In blanco verpakking door stor- ,i ft '"OP postrekening 4495012 t.n.v. ANCON '•3200 AA Spijkenlsse of vraag onze prijslijst aan. zk24 GEMEENTE DOMBURG Op de afdeling financiën c.a. ter secreta rie kan worden geplaatst in de rang van commies, die hoofdzake lijk zal worden belast met begrotings- en rekeningswerkzaamheden. Deze werkzaamheden dienen met een grote mate van zelfstandigheid 'te wor den verricht. Vereist: het bezit van het diploma G.A.I/B.A., studie voor het diploma G.F./F.B.A., alsmede ervaring met op een afdeling financiën voorkomende werkzaamhe den. Salaris: ƒ2690,- tot ƒ3110,- bruto per maand. Inschaling zal plaatsvinden afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De gebruikelijke gemeentelijke rechts positieregelingen zijn van toepassing. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan burgemeester en wethouders van Dom burg, Markt 1, 4357 BG Domburg. Bij de dienst Personeelsbeheer en BH Organisatie bij de kantinedienst te Middelburg zoeken wij een voor alle voorkomende kantinewerk zaamheden, waaronder het gereedmaken [a«fii en verstrekken van consumpties in de IHbB kantine en het rondbrengen op de afde- BpjgS lingen en het verrichten van schoon- maakwerkzaamheden in de keuken en pfjjgs vergaderkamer. Enige ervaring is gewenst. Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten tot de Mw N.V.PZEM, postbus 48, 4330 AA Middelburg, onder vermelding jgg van "functie kantinejuffrouw". gmr n.v. provinciale zeeuwse energie-maatschappij ifcCIVI Wij zoeken een zelfstandige bureau-assistente die van afwisselend werk houdt Van medewerkers in een kleinere bureau-organisatie wordt verwacht dat zij verscheidene, soms sterk uit eenlopende taken vervullen. Wij houden ons bezig met alle vormen van media en media-ontwikkelingen, daar naast marketing in de ruimste zin van het woord, ver koop- en reclame-activiteiten voor de meest uiteenlo pende cliënten. Onze huidige assistente gaat ons bureau verlaten om dat zij een baby krijgt. Tot haar werkzaamheden be hoort het onderhouden van telefonische contacten met cliënten en media. Zij verzorgt zelfstandig de plaat singsopdrachten en de facturen van zowel de plaat- sings- als produktienota's. Zij doet de correspondentie en typt op de elektronische IBM memory typewriter. Wellicht vergeten we nog wat zaken die zij ons uit de hand neemt, maar hoe dan ook, wij zoeken iemand die haar werkzaamheden kan overnemen. Als je wat ervaring hebt opgedaan met de genoemde werkzaamheden schrijf dan een kort en bondig sollici tatiebriefje aan: ZEELAND PROMOTIONS/ REKREATIE PROMOTIONS ZUSTERSTRAAT 7C 4331 KG MIDDELBURG verzekeringen AUTOVERZEKERING Indien u uw auto gebruikt voor privé en/ol' woonwerkverkeer hebben wij een speciaal tarief voor'u. Ook voor zakelijk gebruik gunstige tarieven. Onze tarieven kunnen wij toepassen voor au to's met een bouwjaar vanaf 1970 en eigenaars/bestuurders ln de leeftijd van 18 tot 65 jaar Onderlinge Waarborgmaatschappij van de Zeeuwse C.B.T.B. u.a. Naereboutstraat 20, Goes. Telefoon 01100-15448. zk!7 VOORDELIGE AUTOVERZEKERING WA reeds vanaf 241,-p. jr. All risk vanaf 506,p. jr. Belde tarie ven lncl. groene kaart, verkeersalarmdienst. nieuwwaarderege- ling bij totall-loss, Inzittendenverzekering en 40% no-clalm bij 5 schadevrije jaren. ASSURANTIEKANTOOR LAHR CO. Korte Noordstraat 6-8, Middelburg, tel. 01180-25391. zk!7 Autopremie p. mnd. Premie's lncl. gr.krt., min. 40% no.cl. verkeersalarmdienst. at.w 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,0C 52,00 55,00 59,70 62,10 65,95 68,25 71.15 19,05 25,25 27,40 27,90 29,25 29,70 30,45 Telef. dekking. Bel Westerweel Vastgoed St. Adriaanstraal 6, Goes, 01100-12810-15961 b.g.g. 01100- 12488, 01180-27084, 01102-2372. zkl7 te huur gevraagd Spoed Weg omst zoekt 18-ja rlge scholiere woonr. Bro.nr B92, bur. PZC Vlissingen. k6 Te huur gevraagd: ben. verd. in M'burg. Prijs n.o.t.k. Tel. 01180- 24074. k6 HUIZE KLARENBEEK Nadorstweg 3 te Middelburg uitgaande van de Vereeniging Kinderzorg Zeeland zoekt voor één van de twee groepen een die samen met een leidster en twee leiders gestalte wil geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van 10 jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Huize Klarenbeek is een open tehuis voor normale kinderen. Zij wonen dag en nacht bij ons, hetgeen onregelmatig werk en Haapdiensten met zich meebrengt. Wij vragen sollicitanten met: een bereidheid'tot samenwerking in teamverband; een leeftijd van 23 jaar of ouder; een christelijke levensvisie. Een ruime ervaring in het werken met kinderen en een afgeronde opleiding M.B.O.-I.W. strekt tot aanbeveling. Inlichtingen worden gaarne door het hoofd van het tehuis, mej. Meijers, verstrekt. Tel. 01180-24866. Schriftelijke sollicitaties met gegevens over opleiding, ervaring en referenties kunt u, binnen één week, richten aan de directie van de Vereeniging Kinderzorg, Nieuwstraat 47, 3442 JK Middelburg. KOSTELOOS Bij exploot van de toege voegd kandidaat deurwaarder R. Duym te Vlissingen d.d. 11 decem ber 1979 is ten verzoeke van Petronella Johanna de Lijster te Vlissingen, pro cureur mr. M. A. Terwoert te Middelburg, aan Jaco bus Petrus Theodorus Koelewijn, zonder bekende woon- of verblijfplaats, be tekend een proces-verbaal van mij, deurwaarder, d d. 10 december 1979 waarbij ten verzoeke van P. J. de Lijster voornoemd mari- taal beslag is gelegd op de daarin omschreven on roerende goederen beho rende tot de gemeenschap van goederen waarin par-, tijen zijn gehuwd. M. L. van Dijke, gerechtsdeurwaarder, Wagenaarstraat 6, Middelburg Doopsgezind Tehuis voor Bejaarden Heemsteedse Dreef 30, Heemstede Voor de verzorging van onze 50 bewoners en dienstverlening aan 30 bewoners, die in aangrenzende flatwoningen een eigen huishouding voeren, vragen wij een gedi plomeerde bij voorkeur inwonend. Zij dient onze directrice bij afwezigheid te vervangen. Salariëring geschiedt volgens cao voor be jaardentehuizen. Flatwoning (2 kamers) komt beschikbaar. Sollicitaties te richten aan het bestuur van 'De Olijftak', Heemsteedse Dreef 30, 2102 LP Heemstede. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direc trice, mevrouw M. de Boer, tel. 023-285212. Exclusieve Franse bakkersbroeken sterk, vormvast, kreukvrij. Overalls, KLM en Orcon, nu nog tegen de oude prij zen. Aanbieding overall (groen) van 62,- voor 29,90 Manchesterbroeken en -jassen, stofjassen, terlenka en katoen, 2 mo dellen Totaal pakket verpleegkundigen, doktoter-, tandartsen en laboratoriumjassen, dit alles tegen zeer scherpe prijzen, bij meerdere afna me, flinke korting! Lange Vorststraat 64 - Goes - tel. 01100 - 16559. vraagt voor zijn kantoor in ZEELAND Sollicitaties en eventuele nadere in formatie bij: Biezelingsestraat 22 4421 BM Kapelle (Zld) Tel. 01102-2610 Welke Bij Borg-Warner werken alleen goede draaiers en frezers. En omdat ze goed zijn, kunnen ze ook promotie maken. Na een interne opleiding Algemeen Machinaal Metaalbewerker worden bijvoorbeeld. Dat is één voordeel van werken bij Borg-Warner. Kans op promotie. Maar er zijn méér voordelenl Schoon werk bijvoorbeeld Belangrijk voor u, bij Borg-Warner wordt alleen roestvrijstaal verwerkt. Dat betekent schoon werk, dus geen roest, geen stof. Draaien en frezen in 'n splinternieuwe fabriek in Roosendaal Belangrijk voor het werkklimaat. De nieuwe produktiehal van Borg-Warner is ruim opgezet en hypermodern. Er wordt gewerkt in speciale units, die elke herinnering aan oude, donkere fabriekshallen doen vergeten. Wérken in 'n gunstige 2-ploegendienst Bij Borg-Warner worden in principe meer dag- dan nachtdiensten gedraaid. U werkt hooguit 4 nachten per 2 weken. Dagdienst: maandag t/m vrijdag van 07.30 uur - 16.30 uur. Nachtdienst: maandag t/m donderdag van 22.30 uur - 07.30 uur. Vrijdag van 16.30 - 20.00 uur. Uitstekend salaris, 25% ploegentoeslag plus... een eindejaarsuitkering. Plus een reiskostenvergoeding waarover u geen belasting hoeft te betalen. Plus 8% vakantietoeslag. Plus een gunstige pensioenregeling. Plus een kollektieve ongevallenverzekering... Lét wel: PREMIEVRIJ. Een prima sociaal voorzieningsfonds én een volledige of belangrijke bijdrage in studiekosten. Komen praten kan nooit kwaad Bel of schrijf van te voren even naar de heer H. Vos, Personeelszaken Borg-Warner Mechanical Seals, Borchwerf 20, 4704 RG Roosendaal. Telefoon 01650-32920. BORGWARNER MECHANICAL SEALS □VISIONOF BORG-WARNER BV ETTEN-LEUR Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland Centraal coördinatiepunt voor Vluchtelin genwerk in Nederland, zoekt met spoed een voor de volledige werktijd, voor de coördinatie van de gang van zaken Ln. en voor de begelei ding van de Vietnamese vluchtelingen in het opvangcentrum te Goedereede. VEREIST - voltooide opleiding sociale academie, dan wel HBO (IW of MW); - een aantal jaren ervaring in het welzijns werk; - goede organisatorische en contactuele eigenschappen; - bij voorkeur ervaring in zowel het werken met groepen als in individuele begeleiding; - bij voorkeur ervaring in het werken met buitenlanders SALARIS. Maximaal ƒ3.730.39 bruto per maand, ex clusief 8% vakantietoeslag. DUUR VAN DE AANSTELLING; Negen maanden, verlenging is mogelijk, af hankelijk van de aankomsten van vluchtelin gen. De groepswerkende wordt in het werk onder steund door tolken. Het werk wordt gedaan in nauwe samenwerking met vrijwilligers. De coördinatie van de hulpverlening in de diverse opvangcentra geschiedt vanuit Amsterdam. Tevens worden taaldocenten gezocht met on derwijsbevoegdheid. het liefst met ervaring in het geven van onderwijs aan anderstaligen, om plm. 16 uur per week taalles te geven aan de Vietnamese vluchtelingen in het opvangcen trum te Goedereede. (Eigen vervoer is noodza kelijk). Nadere inlichtingen bij mevrouw I. Voorham en de heer R. Ruthergleh, tel. 020-224651. Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen te richten aan: Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland, Herengracht 6,1015 BK Amsterdam salesman or agent to promote and sell his profilic works on a commission basis.- Tel. 01150-18099 Specialiteiten restaurant (pand anno 1530) Romantisch tafelen in ons sfeervol restaurant MENU kervelsoep, kikkerbillen in knof/ookroomsaus, gebakken aard., gemengde salade, koffie 22,50 Wij serveren a la carte en kerstmenu's op de 2e kerstdag. 1e kerstdag gesloten. RESTAURANT 'ST.-JORIS' MARKT 85 naast stadhuis Middelburg Tel. 01180-12677

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 35